266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról

Az adózás rendjéről szóló, módosított 1990. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Art.) 96. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány az adókötelezettségek teljesítéséhez szükséges, térítés ellenében beszerezhető nyomtatványok megbízható és kellő időben történő gyártásának és az adózók által könnyen elérhető helyeken történő forgalmazásának biztosítása érdekében a kővetkezőket rendeli el:

1. §

(1)[1] E rendelet előírásait a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a (továbbiakban: NAV) által az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (1) bekezdése alapján az adókötelezettségek teljesítéséhez kialakított, az adózók által térítés ellenében beszerezhető nyomtatványokra kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az adóhatóság által meghatározott módon gépi adathordozón teljesített bevallás és adatszolgáltatás, illetve a mágneses adathordozón vagy elektronikus úton teljesített bejelentésre, bevallásra, adatszolgáltatásra.

2. §

(1)[2] Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott nyomtatványok (a továbbiakban: nyomtatványok) gyártására és forgalmazására a NAV pályázatot ír ki. A pályázati felhívás nyilvános, melyet a NAV két országos napilapban és a Pénzügyi Közlönyben hirdet meg.

(2)[3] A pályázatot a NAV a pályázat kiírásakor, valamint az azt követően rendszeresített valamennyi nyomtatvány előállítására és országos terjesztésére írja ki.

3. §

(1)[4] A pályázaton olyan belföldi székhelyű, bejegyzett gazdasági társaság vehet részt, amely

a) a pályázat kiírását megelőző legalább két teljes naptári éven át működött, és

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(2) A pályázat tevékenység egészére (az előállításra és az országos terjesztésre) nyújtható be.

(3) Pályázatot több gazdasági társaság együttesen is benyújthat, amelyet egy pályázatként kell értékelni.

(4) A pályázat benyújtásának határideje a pályázat kiírását követő 60. nap.

4. §

(1) A pályázat feltételeit a pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza.

(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell

a) a pályázat meghirdetése időpontjában rendszeresített nyomtatványfajták számát és az éves szintű értékesítés becsült összmennyiségét, becsült terjedelmét;

b) a nyomtatványellátás biztosításának módját, az értékesítés feltételeit;

c) a pályázatok benyújtásának helyét, módját és pontos határidejét; ,

d)[5] a részletes tájékoztató (pl. a pályázat kiírása időpontjában hatályos-egyes nyomtatványfajták éves szintű értékesítésének becsült mennyisége, az egyes nyomtatványfajták terjedelme, technológiai, minőségi követelményei, a pályázati felhívásban megjelölt kötelező tartalmi elemek további részletezése, a nyomtatványok NAV által ajánlott eladási ára, a feladat ellátásához szükséges gazdasági és műszaki követelményeknek való megfelelőség igazolásának módja) rendelkezésre bocsátása helyét, idejét;

e) a pályázatra vonatkozó kérdések felvetésének, az esetleges további információszerzés helyének megjelölését;

f) a pályázatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:

fa) a pályázatok felbontásának helyét és időpontját,

fb) a pályázatok elbírálására vonatkozó időtartamot,

fc) a bírálati szempontokat,

fd) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét;

fe) az arra való utalást, hogy a pályázati kiírás a jelen rendelet előírásai alapján történik;

g) a nyertes pályázó ajánlati kötöttségének időtartamát.

(3) A pályázat akkor érvényes; ha megfelel a pályázati kiírásban és a részletes tájékoztatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, és tartalmazza a pályázó kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére.

5. §

(1)[6] A pályázatok elbírálását az állami adó- és vámhatóság vezetője által kijelölt 5 tagú bíráló bizottság végzi. A bizottság két tagja az állami adóhatósággal közszolgálati jogviszonyban nem álló személy.

(2) Összeférhetetlenség miatt nem lehet a bizottság tagja, aki

a) a pályázó gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) a pályázó gazdasági társaság vezető tisztségviselője;

c) a pályázó gazdasági társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezik;

d) az a)-c) pont szerinti személy hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont].

(3)[7] A bizottsági tag köteles írásban nyilatkozni arról, hogy vele szemben kizárási ok nem áll fenn. A kizárási ok fennállását a bizottsági tag az állami adó- és vámhatóság vezetőjének jelenti be.

(4) A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követően a bíráló bizottság közjegyző jelenlétében bontja fel és értékeli. A pályázatok felbontására a bíráló bizottság a pályázók képviselőit meghívja. A pályázatok felbontásánál csak a bíráló bizottság tagjai, a pályázók meghívott képviselői és a közjegyző lehetnek jelen. A pályázók nevét, székhelyét és azokat a megállapításokat, amelyek a pályázat alaki és tartalmi feltételeknek való megfelelésére vonatkoznak, a pályázatok felbontásával egyidejűleg jegyzőkönyvbe kell foglalni.

(5) A benyújtott pályázatokat a benyújtási határidőt követő 45 napon belül el kell bírálni.

(6) A pályázati eljárás nyertes az összességében legelőnyösebb pályázatot benyújtó pályázó. Az elbírálás szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

(7)[8] A pályázatok elbírálásakor elsődleges szempont a tevékenység ellátására való alkalmasság és az ajánlott ár. A nyomtatványok ajánlott eladási árát az első évre a NAV a részletes tájékoztatóban határozza meg.

(8) Érvénytelen a pályázat, ha

a) olyan pályázó nyújtotta be, aki nem jogosult az eljárásban részt venni;

b) nyilvánvalóan hamis adatot tartalmaz;

c) azt a pályázati felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be;

d) az nem felel meg a részletes pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek;

e)[9] a pályázó által ajánlott eladási ár több mint 10%-kal meghaladja a NAV által a részletes tájékoztatóban ajánlott eladási árat.

(9)[10] Eredménytelennek kell tekinteni a pályázati eljárást, ha nem érkezik értékelhető pályázat. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a NAV 30 napon belül új pályázatot ír ki.

6. §

(1)[11] A bíráló bizottság a pályázatok elbírálásáról jegyzőkönyvet készít, melyben javaslatot tesz a pályázat nyertesére. A pályázati eljárás nyerteséről a bíráló bizottság javaslata alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője dönt. A pályázat eredménye bíróság előtt megtámadható.

(2) A pályázatok elbírálásáról a döntést követően emlékeztető készül. Az emlékeztetőnek az alábbi - a pályázat elbírálása szempontjából lényeges - körülményeket kell tartalmaznia:

a) a beérkezett pályázatok adatainak összefoglalását;

b) a legkedvezőbb pályázat elfogadásának részletes indokait.

Az emlékeztetőben foglaltak közérdekű adatnak minősülnek. Az emlékeztetőt bárki megtekintheti, arról - a költségek megfizetése mellett - másolatot kérhet.

(3) A pályázat eredményét a bíráló bizottság a pályázati kiírásban meghatározott módon hirdeti ki.

(4)[12] A pályázatok elbírálásáról és az eljárás eredményéről a döntést követően 5 munkanapon belül a NAV írásban értesíti a pályázókat.

(5)[13] A NAV a nyertes pályázóval a tevékenységek ellátásáról, a gyártás és forgalmazás részletes feltételeiről határozott idejű, legfeljebb öt évre szóló szerződést köt. A szerződés részletes feltételeit a pályázati kiírás és a részletes tájékoztató tartalmazza.

(6)[14] A nyomtatványok előállításával és forgalmazásával kapcsolatban felmerülő költségek, valamint az elért bevétel a pályázat nyertesét terheli és illeti meg. A nyomtatványok eladási árának évenkénti emeléséről a pályázat nyertese és a NAV megállapodik. Ennek hiányában a tárgyévi áremelés nem haladhatja meg az előző évi, a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindexet.

7. §

(1)[15] A NAV az adózással kapcsolatos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően meghatározza a nyomtatványok és kitöltési útmutatóik adattartalmát és formátumát, továbbá a jogszabályi változásoknak megfelelően elvégzi azok szükséges módosítását.

(2)[16] A nyomtatványok hamisítás elleni védelmét biztosító - a NAV által jóváhagyott - jelzést vagy feliratot az előállító kőteles a nyomtatványon elhelyezni.

(3)[17] A nyomtatványok gyártójának a NAV a nyomtatványmintákat - az azok biztonságos előállításához és forgalomba hozatalához szükséges időtartamra is tekintettel - rendelkezésre bocsátja.

8. §[18]

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezései alapján pályázat a 2002. január 1-jét követően keletkező adókötelezettségek teljesítésével összefüggő nyomtatványokkal kapcsolatban írható ki.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[2] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[3] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[4] Megállapította a 163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet 32. § - a. Hatályos 2009.08.07.

[5] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[6] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[7] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § f) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[8] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[9] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[10] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[11] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § e) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[12] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[13] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § g) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[14] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[15] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § g) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[16] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[17] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § c) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[18] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1102. pontja. Hatályos 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére