163/2009. (VIII. 6.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek az adminisztratív terhek csökkentését célzó módosításáról

A Kormány - az 1. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában, a 2. § tekintetében a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 62. § (1) bekezdésében, a 4. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) és k) pontjában, továbbá a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, az 5. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény 66. § (3) bekezdésében, a 6. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 22. alpontjában, a 7. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában, a 9. § tekintetében az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés b) pontjában, a 10. § tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés e) pontjában, a 11. § tekintetében a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontjában, a 12. és 21. § tekintetében az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, a 13. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában, a 15. § tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében, a 17. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés k) pontjában, a 18. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában, a 19. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában, a 22. § tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés a) pont 1. alpontjában, a 23. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés cs) pontjában, a 24. § tekintetében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 17. § a) pontjában, a 25. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában, a 26. § tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (1) bekezdés b) pontjában, a 28. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 57. § (7) bekezdés b) pontjában, a 29. § tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 7. § e) pontjában, a 30. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2. § (2) bekezdésében, a 32. § tekintetében az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 7. § (6) bekezdésében, a 33. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés f) pontjában, a 34. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában, a 36. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[megfelel az alábbi feltételeknek és a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványon nyilatkozik arról, hogy]

"bb) az előlegkérelem benyújtásának időpontjában nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,"

(2) Az R1. 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti formanyomtatványhoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kedvezményezett - az előlegkérelem benyújtásának időpontjában -az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

2. §

(1) Az egyes közrendvédelmi bírságokból befolyó pénzösszegek felhasználásának céljáról és eljárási szabályairól szóló 208/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Nem nyújthatnak be pályázatot azok a szervezetek, amelyek:

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak,

b) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették, az ezt megállapító döntés jogerőre emelkedését követő 5 éven belül,

c) nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott - általános és különös feltételeinek,

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján nem indulhatnak pályázóként, illetve nem részesülhetnek támogatásban."

(2) Az R2. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R2. 16. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a támogatás folyósításának feltételei:

a) a szervezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a támogatás folyósításának időpontjában - köztartozásmentes adózónak mi nő sül, és ezt

aa) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

b) saját, illetve egyéb forrás meglétének dokumentálása,

c) felhatalmazó nyilatkozat azonnali beszedési megbízás alkalmazására,

d) nyilatkozat arról, hogy a 4. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti kizáró okok továbbra sem állnak fenn."

3. §

(1) A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 206/2008. (VIII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki vagy amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) a pályázatában megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy egyéb hazai támogatásban részesül(t),

c) adósságrendezési eljárás alatt áll."

(2) Az R3. 1. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre változik:

"(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

4. §

(1) A 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. § (2) bekezdés a)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem ítélhető meg támogatás továbbá)

"a) azon pályázó részére, amellyel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben;

b) a cégbírósági törlési eljárás alá került gazdasági társaságoknak, és a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak;

c) adósságrendezési eljárás alatt álló önkormányzat részé re;

d) azon pályázó részére, amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette, és ezért az Ámr. 88. § (2) bekezdése szerinti kizárás alatt áll, kivéve a vis maior esetét;

e) azon pályázó részére, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;"

(2) Az R4. 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R4. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, valamint a kedvezményezett ellen induló végelszámolási, felszámolási, csőd- vagy cégbírósági törlési eljárás esetén a köztartozás megfizetéséig, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig, adósságrendezési eljárás esetén annak befejezéséig, végelszámolási, felszámolási vagy cégbírósági törlési eljárás esetén pedig a támogatás 30. § (2) bekezdés g) pontja szerinti visszavonásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni."

5. §

(1) A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 47/2008. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki vagy amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) adósságrendezési eljárás alatt áll,

c) a támogatási kérelem benyújtását, illetve a pályázat kiírását megelőző három naptári éven belül az államháztartás valamely alrendszeréből támogatásban részesült, és az elnyert támogatásról szóló szerződés rendelkezéseit, feltételeit megszegte, a szerződésben foglalt kötelezettségét nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,

d) a benyújtott támogatási kérelemben, pályázatban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott,

e) az államháztartás bármely alrendszerével szemben lejárt határidejű tartozással rendelkezik,

f) nem járul hozzá ahhoz, hogy a nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a fejlesztés összköltségét, a támogatási program megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák,

g) nem nyilatkozott arról, hogy a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az e rendeletben meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez hozzájárul, vagy

h) nem járul hozzá, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű kincstári monitoring rendszerben (a továbbiakban: MR) szereplő adataihoz a döntéshozók, előirányzat-kezelők hozzáférhessenek."

(2) Az R5. 1. §-a a következő új (5)-(6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(8) bekezdés jelölése (7)-(10) bekezdésre változik:

"(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(6) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható; adósságrendezési eljárás esetén az eljárást befejező végzés jogerőre emelkedéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni."

6. §

A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közreműködőként olyan jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó vehető igénybe, amely

a) rendelkezik:

aa) a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő eszközökkel és a használatukhoz meghatározott feltételekkel, és

ab) az MSZ EN ISO 9001:2001 számú szabvány szerinti vagy ezzel egyenértékű minősítéssel, és

ac) a tevékenységével összefüggésben felelősségbiztosítással, és

ad) az (1) bekezdésben meghatározott szerv által kiadott képfelvétel készítési jogosultsággal, és

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a vállalkozási szerződés megkötésének időpontjában - köztartozásmentes adózónak minő sül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, és

c) a tevékenységben személyesen részt vevő alkalmazottai büntetlen előéletűek, és

d) szerepel az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetőleg alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintő vagy különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 14. vagy 15. pontjában meghatározott jegyzékben, illetve irányadó jegyzékben."

7. §

A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 9/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9/A. § (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a 6. § szerinti kérelem benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben,

d) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a 6. § szerinti kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság - a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban - bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő három naptári éven belül,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi - különösen a villamos energiára, földgázellátásra, távhőszolgáltatásra és bányászatra vonatkozó ágazati vagy környezetvédelmi - előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) aki nem csatlakozik a VET 10. § (4) bekezdésével összhangban az átvételi kötelezettség elszámolására létrehozott mérlegkörhöz,

i) aki 6 hónapon keresztül nem ad a Befogadónak a jogszabályi előírásoknak megfelelően menetrendet,

j) aki a 9. § (2) bekezdése szerinti visszatérítési kötelezettségének nem tesz eleget,

k) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű, a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett.

(2) A Hivatal a kizáró okok fennállását a kötelező átvételi jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c) vagy g)-j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést a kizáró ok fennállásáig határozatban felfüggeszti, és erről a Befogadót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b) vagy d)-f) és k) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor határozatban rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból történő kizárásról, és erről a Befogadót írásban vagy a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltak szerint elektronikusan értesíti.

(5) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti kizáró okra vonatkozóan az Értékesítő a kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló eljárás során nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a székhely vagy a termel ő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság a nyilvántartott adó tartozására vonatkozó adatokat a Hivatal részére átadja.

(6) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a termelő

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

8. §

(1) Az Országos Labdarúgópálya Létesítési Program keretében megvalósuló beruházások támogatásáról szóló 363/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § (1) bekezdése a következő új c) és d) ponttal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi c)-d) pont jelölése e)-f) pontra változik:

(Hitelfelvételre nem jogosult az a helyi önkormányzat, illetve társulás, amely:)

"c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

d) hiteltartozással rendelkezik;"

(2) Az R7. 2. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(3) bekezdés jelölése (3)-(4) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

9. §

(1) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 10. § (7) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az az együttes végrehajtási projekt támogatható:)

"i) amelynek Szállítója az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

ia) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ib) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,"

(2) Az R8. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a 2. melléklet szerinti tartalommal, a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani. Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást is kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

(3) Az R8.18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) Magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek nemzetközi kibocsátás-kereskedelem jóváhagyása iránti kérelmet nyújthatnak be annak miniszteri jóváhagyására, hogy kibocsátás-csökkentési egységeket, igazolt kibocsátás-csökkentési egységeket vásároljanak, értékesítsenek, illetve a nemzeti forgalmi jegyzékben személyi számlán tartsanak. A 17. § szerinti felhatalmazással rendelkező jogosultak a kérelmet a 19. § szerint nyújtják be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet a minisztériumnak elektronikus úton és írásban kell benyújtani, és tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyét, címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét, illetve

b) a kérelmező által kijelölt kapcsolattartó nevét, címét, telefonszámát és elektronikus levélcímét.

(3) Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül.

(4) A minisztérium a hiánytalanul benyújtott kérelem esetén a benyújtásától számított 8 napon belül nyilvántartásba veszi azt. Amennyiben a kérelem nem felel meg a (2)-(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek, a minisztérium 15 napos határidővel hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(5) A hiánytalan benyújtástól számított 30 napon belül a miniszter a kérelmet jóváhagyja vagy elutasítja. A jóváhagyás a kérelmező által megjelölt időtartamra, legkésőbb 2012. december 31-ig szól.

(6) A döntésről 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt. Elutasítás esetén a döntést indokolni kell.

(7) Amennyiben a felhatalmazással rendelkező jogi személy ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, azt az eljárás megindulásától számított 15 napon belül köteles a miniszternek bejelenteni. A miniszter a jogi személyt a bejelentéstől számított 15 napon belül törli a nyilvántartásból.

(8) A minisztérium a nyilvántartásba vett kérelmezők nevét, a kérelem jóváhagyásának vagy elutasításának tényét, illetve a (7) bekezdés szerinti törlést hivatalos honlapján közzéteszi."

10. §

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, állami vagyont - a Vtv. 34. § (3) bekezdés a) és c) pontjában megjelölt, közvetett értékesítési módokat kivéve - nem lehet értékesíteni olyan ajánlattevő személy részére, amely/aki

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy

b) az MNV Zrt.-vel szemben lejárt tartozással rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

11. §

(1) A felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól szóló 123/2007. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 4. § (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A naptári évre vonatkozóan első alkalommal benyújtott igényléshez csatolni kell:

a) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési intézmény esetében az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú cégkivonatot; egyéb felnőttképzési intézmény esetében a létesítő okirat hiteles másolatát, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát;

b) a gazdasági társaságokról szóló törvény hatálya alá nem tartozó felnőttképzési intézmény esetén a nyilvántartására illetékes hatóság által kiállított, az igénylés benyújtását megelőző 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hiteles másolati példányú igazolást arra vonatkozóan, hogy az intézmény a nyilvántartásban szerepel;

c) a felnőttképzési intézménynek az igényléssel érintett naptári évre vonatkozó, az Fktv. 15. §-a szerinti képzési tervének cégszerűen hitelesített másolati példányát;

d) fogyatékkal élő felnőtt általános, nyelvi, illetve OKJ-ban nem szereplő szakmai képzése esetén az e programokra vonatkozó akkreditációs tanúsítvány cégszerűen hitelesített másolatát.

(4) Ha a felnőttképzési intézmény nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti igényléshez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a felnőttképzési intézmény - az igénylése benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

(2) Az R9. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) A naptári évben ugyanazon felnőttképzési intézmény ált al benyújtott újabb igényléshez a (3)-(4) bekezdés szerinti mellékletek közül

a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott cégkivonat és vállalkozói igazolvány hiteles másolatát, továbbá a (3) bekezdés b) pontjában és a (4) bekezdésben meghatározott dokumentumot ismételten csatolni kell,

b) a (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumokat kizárólag akkor kell csatolni, ha azok adattartalmában változás történt."

(3) Az R9. 6. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(olyan felnőttképzési intézménnyel,)

"bd) amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - az igénylése benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak, vagy"

(4) Az R9. 6. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(5) bekezdés jelölése (5)-(6) bekezdésre változik:

"(4) A (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

12. §

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Teljesítési megbízottként az a gazdasági társaság jelölhető ki, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a közös teljesítésre irányuló megállapodás megkötésének időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

13. §

(1) A "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Hitelfelvételre az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén sem jogosult az az ügyfél, aki]

"a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak."

(2) Az R11. 3. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdés jelölése (4)-(6) bekezdésre változik:

"(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát az ügyfél

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R11. 3. § átszámozott (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, az (1)-(2) bekezdésben foglalt feltételnek való megfelelést a felmondási (felmentési) okirattal, a jogviszony megszűnésekor kiadott munkáltatói igazolással, az adóhatóság által kiadott igazolással, illetőleg a (2) bekezdés b) és c) pontja esetén az ügyfél nyilatkozatával kell igazolni."

14. §

(1) Az EU Költségvetéséből 2007-től támogatandó egyedi projektek és komplex fejlesztések előkészítéséhez szükséges decentralizált forrás felhasználásáról szóló 211/2006. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R12.) 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem köthető támogatási szerződés azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak."

(2) Az R12. 6. §-a a következő (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen fennálló tartozással rendelkezőkkel a tartozás megfizetéséig, valamint az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel támogatási szerződés nem köthető. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozással, valamint az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen felmerülő tartozással rendelkező, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás, valamint adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetek esetén támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

(5) A (3) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

15. §

(1) A nemzeti filmvagyonba tartozó filmalkotások terjesztésének részletes szabályairól szóló 203/2006. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R13.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Terjesztési szerződés olyan fllmterjesztő szervezettel köthető, amely a pályázata benyújtásakor legalább két éve üzletszerűen végez filmterjesztési tevékenységet azon terjesztési mód körében, amelyre a pályázatát benyújtotta, vagy amelynek vezetője legalább két évig volt filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó szervezetnek a gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti vezető tisztségviselője; továbbá a pályázat benyújtását megelőző három évben nem folyt a szervezet ellen csőd- vagy felszámolási eljárás, és nincs az Szjt. szerinti jogosulttal, illetve közös jogkezelő szervezettel szemben jogdíjtartozása."

(2) Az R13. 3. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése (7) bekezdésre változik:

"(6) Terjesztési szerződés továbbá olyan fllmterjesztő szervezettel köthető, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

16. §

(1) Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen év első hónapjaiban bekövetkezett jelentős belvíz miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 155/2006. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R14.) 8. § (4)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Hitelfelvételre nem jogosult az a magánszemély, aki

a) az árvíz miatt elemi kár sújtotta ingatlanra vonatkozó tulajdonosi joggal nem rendelkezik;

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

c) hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő, lejárt tartozással rendelkezik;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás vagy bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése nem biztosítható.

(5) Hitelfelvételre nem jogosult az a gazdálkodó szervezet, amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) cégnyilvántartásban, illetve azzal azonos rendeltetésű hatósági nyilvántartásban nem szerepel;

c) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

d) hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő, lejárt tartozása áll fenn;

e) ellene végrehajtási eljárás van folyamatban;

f) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási vagy vételi joggal terhelt;

g) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése nem biztosítható.

(6) Hitelfelvételre nem jogosult az az önkormányzat, amely

a) az árvíz miatt kárt szenvedett ingatlanra vonatkozó tulajdonjoggal nem rendelkezik;

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a hitelkérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

c) hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő, lejárt tartozása áll fenn;

d) olyan ingatlant kíván a kedvezményes hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amelynek a tulajdoni lapján végrehajtás, bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, árverés kitűzése, bármilyen zárlat, kisajátítási eljárás megindítása, tulajdoni jog fenntartással történő eladásának ténye, perfeljegyzés szerepel, visszavásárlási vagy vételi joggal terhelt;

e) olyan ingatlant kíván a hitelből helyreállítani, újjáépíteni, vagy vásárolni, amely ingatlan tekintetében a 11. § (2) bekezdésében rögzített feltétel teljesítése - közutak kivételével - nem biztosítható."

(2) Az R14. 8. §-a a következő új (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7) bekezdés jelölése (8) bekezdésre változik:

"(7) A (4) bekezdés b) pontja, az (5) bekezdés c) pontja és a (6) bekezdés b) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

17. §

(1) A Közoktatási Fejlesztési Célelőirányzat működésének részletes szabályairól szóló 44/2006. (II. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Nem köthető támogatási szerződés

a) azzal a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézménnyel, fenntartóval vagy szervezettel, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) olyan igénylővel, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott különös feltételeknek,

c) olyan önkormányzati fenntartóval, aki adósságrendezési eljárás alatt áll."

(2) Az R15. 3. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (6) bekezdés jelölése (7) bekezdésre változik:

"(6) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a 3. § (1) bekezdésében meghatározott intézmény, fenntartó vagy szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R15. 3. § átszámozott (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, nem folyósítható támogatás a kedvezményezettnek abban az esetben, ha

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a támogatás folyósításának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) a szerződéskötést követően az önkormányzati fenntartóval szemben adósságrendezési eljárás indult,

c) a szerződéskötést követően a jegyző, főjegyző a Kt. 80. § (3) bekezdése értelmében elrendeli a közoktatási intézmény nyilvántartásból való törlését."

(4) Az R15. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kedvezményezett

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

18. §

(1) Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) 3. § (3) bekezdés d)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal a kötelezettet akkor veszi nyilvántartásba, ha rendelkezik:)

"d) 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolással arról, hogy a kötelezett - a nyilvántartásba vétel iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, vagy

e) a kötelezett - a nyilvántartásba vétel iránti kérelme benyújtásának időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,"

(2) Az R16. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A nyilvántartásba vételhez a 6. számú melléklet szerinti kérelmet kell benyújtani. Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdés a)-f pontja szerinti feltételek fennállását igazoló okiratok, engedélyek - a kiadmányozó vagy közjegyző által hitelesített - másolatát."

(3) Az R16. 6. számú melléklet V. pontjának címe a következők szerint módosul:

"V. A vonatkozó rendeletben előírt igazolások felsorolása"

(4) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást arról, hogy a kötelezett - a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül*"

(5) Az R16. 6. számú melléklet V. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. a kérelmező - a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásának időpontjában - szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban"

19. §

(1) A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R17.) 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez csatolni kell a következő, 60 napnál nem régebbi okiratokat:

a) a cégkivonatot vagy a vállalkozói igazolvány hiteles másolatát,

b) a számlavezető bank által kiadott, a számlaforgalommal kapcsolatos bankinformációt,

c) gazdasági társaság, szövetkezet vagy külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a kérelmező képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját."

(2) Az R17. 4. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4) bekezdés jelölése (5) bekezdésre változik:

"(4) Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (3) bekezdés szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - az engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

20. §

(1) Az "Ipari Park" címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R18.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem pályázhat az "Ipari Park" cím elnyerésére az a szervezet, amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak;

b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve helyi önkormányzat és kistérségi társulás);

c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét - a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül - nem teljesítette."

(2) Az R18. 3. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (6) bekezdésre változik:

"(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

21. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R19.) 4. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az a gazdasági társaság jegyezhető be hitelesítői névjegyzékbe, amely a bejegyzés iránti kérelem benyújtása idején:)

"a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;"

(2) Az R19. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyéni hitelesítőként az a természetes személy jegyezhető be a hitelesítői névjegyzékbe, aki a bejegyzés iránti kérelem benyújtása idején:)

"b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minő sül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

és"

(3) Az R19. 3. számú melléklet I.2.1 pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyéni hitelesítő esetén:)

"f) ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

(4) Az R19. 3. számú melléklet I.2.2 pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hitelesítő gazdasági társaság esetén:)

"g) ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

(5) Az R19. 3. számú melléklet I.4 pont e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A hitelesítő szakértői névjegyzékbe való bejegyzés iránti kérelemhez csatolandó dokumentumok:)

"e) ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

22. §

(1) A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól szóló 176/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R20.) 5. § (1) bekezdés a) pontja a következő ae) alponttal egészül ki:

(Akkreditációs tanúsítvány akkor adható, ha a munkáltató)

"ae) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a tanúsítvány iránti kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak mi nő sül."

(2) Az R20. 5. §-a a következő új (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(8) bekezdés jelölése (4)-(9) bekezdésre változik:

"(3) Az (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti feltétel fennállását igazoltnak kell tekinteni, ha

a) azt a munkáltató 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) a munkáltató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R20. 11. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vissza kell vonni az akkreditációs tanúsítványt, ha a munkáltató az akkreditációs tanúsítvány érvényességi ideje alatt)

"fa) nem minősül köztartozásmentes adózónak,"

23. §

(1) Az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés programok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R21.) 20. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A közreműködő szervezet a benyújtott számlák vagy a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló egyéb bizonylatok ellenőrzését követően hitelesítési jelentésében nyilatkozik az irányító hatóságnak a kedvezményezettek költségei elszámolhatóságáról, különösen, hogy:)

"h) a kedvezményezettnek nincs támogatás-halmozódása."

(2) Az R21. 20. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(6) bekezdés jelölése (6)-(7) bekezdésre változik:

"(5) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a bejegyzés iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

24. §

A közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 21. §-a a következő új c) ponttal egészül ki:

(Mentesül a versenyvizsga letétele alól)

"c) 2009. november 30-ig a jogviszony létesítése során az, aki a jogviszony létesítésével egy időben vezetői megbízást vagy kinevezést kap."

25. §

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 10. § (1) bekezdésében felsorolt jogalany, aki vagy amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint pályázata benyújtásának időpontjában nem minősül köztartozásmentes adózónak;

b) adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirány-zatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét - neki felróható okból - nem teljesítette;

c) az Alappal, illetve az Atv. 16. § (2) bekezdésében foglalt (cél)előirányzatokkal szemben - neki felróható okból - 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésre.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(3) Felsőoktatási intézmények esetében az (1) bekezdés c) pontját a pályázatot benyújtó felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége vonatkozásában kell vizsgálni."

26. §

Az országos jelentőségű területfejlesztési programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 75/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Támogatás belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére nyújtható.

(2) Támogatás nem nyújtható, illetve támogatási szerződés nem köthető azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a pályázó

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén a támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni."

27. §

A postai szolgáltatók piacra lépésének feltételeiről szóló 68/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 5. § a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(az engedélyt kérő teljesítőképessége tekintetében:)

"ab) ha az engedélyt kérő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy az engedélyt kérő - a szolgáltatási engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

28. §

(1) A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R22.) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő, 3 hónapnál nem régebbi dokumentumokat:

a) gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében a nyilvántartásba vétel hiteles másolatát,

b) a számlavezető bank által adott bankinformációt,

c) a cég vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a cég a haditechnikai eszköz és szolgáltatás nemzetközi forgalmazásához, valamint tranzitszállításához szükséges személyi és szakmai feltételekkel és a titokvédelmi, valamint a biztonsági előírások betartásához szükséges feltételekkel rendelkezik,

d) a cég vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját,

e) az eljáró ügyintéző meghatalmazását."

(2) Az R22. 7. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5) bekezdés jelölése (6) bekezdésre változik:

"(5) Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a tevékenységi engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

29. §

A térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 27/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Támogatás belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére nyújtható.

(2) Támogatási szerződés nem köthető azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni."

30. §

A területfejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 26/2003. (III. 4.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Támogatás belföldi székhelyű jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, egyéni vállalkozók, illetve Magyarországon lakóhellyel rendelkező természetes személyek részére nyújtható.

(2) Támogatási szerződés nem köthető azokkal a szervezetekkel, amelyek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázatuk benyújtásának időpontjában - nem minősülnek köztartozásmentes adózónak.

(3) A (2) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően felmerülő köztartozás, illetve meginduló felszámolási és végelszámolási eljárás esetén támogatás nem folyósítható, csődeljárás esetén a csődegyezség jóváhagyásáig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni."

31. §

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R23.) 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működést engedélyező szerv a szolgáltató tevékenységet engedélyezi, ha)

"c) a nem állami fenntartó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózó nak mi nő sül, és

ca) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

cb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

32. §

Az adókötelezettségek teljesítése során alkalmazandó térítésköteles nyomtatványok előállítóinak és forgalmazóinak kiválasztásáról szóló 266/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázaton olyan belföldi székhelyű, bejegyzett gazdasági társaság vehet részt, amely

a) a pályázat kiírását megelőző legalább két teljes naptári éven át működött, és

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

33. §

A Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Tanács tagja az a szervezet lehet, amely

a) legalább nyolc éve folytat karitatív tevékenységet,

b) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a tagválasztás időpontjában -köztartozásmentes adózónak minősül, és

ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

c) alapszabálya vagy alapító okirata érdekvédelmi tevékenység végzésére nem jogosítja,

d) országos hálózattal és legalább három regionális központtal, a segélyakciók lebonyolításához szükséges megfelelő logisztikai háttérrel rendelkezik, és

e) országos viszonylatban legalább negyven főt foglalkoztat munkaviszonyban, és legalább három regionális raktárt működtet."

34. §

(1) A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R24.) 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jogosultság további feltétele, hogy az igénylő

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;

b) ne rendelkezzen az R. 4. § (5) bekezdés a)-p) pontja szerint lejárt határidejű befizetési kötelezettségek hátralékával;

c) ne álljon egyéni vállalkozók és őstermelők esetében végrehajtás alatt;

d) ha társasági formában működik, vállalkozása törzstőkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi előírásoknak."

(2) Az R24. 2. számú melléklet 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kibontakozási program éves ütemének teljesítéséről készített jelentés tartalmi követelményei:)

"d) nyilatkozat az egyéb befizetési kötelezettségekről;"

(3) Az R24. 2. számú melléklet 2. pontja a következő i) ponttal egészül ki:

"i) ha a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a d) pont szerinti nyilatkozathoz 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a pályázó - a pályázata benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül."

35. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(Az Ügynökség:)

"k) ellátja a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, valamint az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programok irányító hatóságának feladatait, gondoskodik a monitoring bizottságok működéséről."

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az Ügynökség irányító hatósági feladatokat ellátó főosztályai divíziókra és osztályokra tagozódhatnak. A divíziót főosztályvezető-helyettesi megbízással rendelkező személy vezeti. A divízió osztályokra tagozódik."

36. §

(1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R25.) 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"81. § (1) Ugyanazon programhoz, projekthez támogatás egy előirányzatból csak egy alkalommal ítélhető meg, kivéve, ha adott támogatásra vonatkozó kormányrendelet eltérően nem rendelkezik. A 79. § (2) bekezdése szerint kiadott szabályozás rendkívüli méltánylást igénylő, a szerződéskötést követően kialakuló, korábban előre nem látható okok miatt bekövetkező esetekre ettől eltérő szabályokat állapíthat meg.

(2) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel az adósságrendezési eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - támogatási szerződés nem köthető.

(3) A 87. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel támogatási szerződés nem köthető - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - azzal a szervezettel, amely az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak.

(4) A (3) bekezdés szerinti feltétel fennállásának hiányát a szervezet

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

(5) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a szerződéskötést követően kialakuló köztartozás, illetve meginduló felszámolási, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás esetén támogatás nem folyósítható.

(6) A szükséges jogerős hatósági engedélyek, a pályázati felhívásban felsorolt hatásvizsgálathoz kötött tevékenység esetén a környezetvédelmi engedély hiányában támogatási szerződés nem köthető, állami pénzeszközökből támogatás nem folyósítható, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.

(7) Amennyiben az előirányzat felhasználási szabályozása a támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó támogatást igénylő, pályázó költségvetési szervnek, ezen költségvetési szerv irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, az Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzatból, valamint az Önkormányzati Önerő Alapból a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott támogatást.

(8) Amennyiben a támogatást igénylő, a pályázó e rendelet hatálya alá tartozó több előirányzatot is megjelöl a támogatás igénylésekor - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel - a pályázatban valamennyi megjelölt forrás által megkövetelt támogatási feltételnek eleget kell tennie.

(9) A terület- és vidékfejlesztési szempontból kedvezményezett térségekben a (8) bekezdésben foglalt programok, projektek esetén az érintett támogatási források felhasználási szabályai szerint megkövetelt legkisebb saját forrást kell biztosítani.

(10) A döntéshozatal eljárási rendjét és gyakoriságát jogszabályban kell meghatározni."

(2) Az R25. 87. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fejlesztési célú támogatást elnyert kedvezményezettel való szerződéskötés további feltétele

a) a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása nincs,

b) a kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy az Európai Unió saját tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs,

c) a kedvezményezett az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

d) önkormányzatok, önkormányzati társulások esetében a program megvalósítása pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, az európai uniós fejlesztési pályázatokhoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítésére vonatkozó, a központi költségvetésből nyújtandó támogatási ígérvény, amennyiben ez az önerő forrásának részét képezi."

37. §

(1) Az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R26.) 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal nem veheti nyilvántartásba a kérelmezőt, ha)

"a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a pályázata benyújtásának időpontjában - nem minősül köztartozásmentes adózónak,"

(2) Az R26. 2. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (4)-(11) bekezdés jelölése (5)-(12) bekezdésre változik:

"(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a kérelmező

a) 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban."

(3) Az R26. 2. § átszámozott (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az utazásszervező köteles minden év január 31-éig a Hivatal részére nyilatkozni arról, hogy ha)

"b) kizárólag a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenységet végzi, vagy"

(4) Az R26. 2. § átszámozott (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglaltakat a vonatkozó okiratok eredetiben vagy hiteles másolatban történő csatolásával, az (1) bekezdés f) és a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat a kérelmező nyilatkozatával kell igazolni."

38. §

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 5/A. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénzügyi teljesítőképesség abban az esetben megfelelő, ha a vállalkozás)

"a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a kérelme benyújtásának időpontjában - köztartozásmentes adózónak minősül, és

aa) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy

ab) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;"

39. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő új 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § Az Inytv. 37. § (3) bekezdésének alkalmazása során aláírási címpéldánynak minősül a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, valamint az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta."

40. §

(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. § (7) bekezdés a) pontjában az "aláírási címpéldányát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját" szöveg lép.

(2) A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az "aláírási címpéldánnyal" szövegész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintával" szöveg lép.

(3) A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés c) pontjában az "eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát" szöveg lép.

(4) A számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "aláírási címpéldánya" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintája" szöveg lép.

(5) A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3/A. § (2) bekezdés d) pontjában az "aláírási címpéldány" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásminta" szöveg lép.

(6) A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 17. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában az "aláírási címpéldánnyal" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintával" szöveg lép.

(7) A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhető tevékenységekről szóló 142/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontjában a "közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintáját, illetve annak hiteles másolatát" szöveg lép.

(8) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában az "aláírási címpéldánnyal" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintával" szöveg lép.

(9) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység személyi és szakmai feltételeiről szóló 183/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 3. számú melléklet I.2.2. pont c) alpontjában az "az aláírási címpéldány másolata" szövegrész helyébe az "a közjegyzői aláíráshitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta, illetve annak hiteles másolata" szöveg lép.

(10) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 12. § (7) bekezdés c) pontjában az "eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát" szöveg, továbbá 2. számú melléklet F. rész 1. pontjában az "Aláírási címpéldány" szövegrész helyébe a "Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásminta" szöveg lép.

(11) A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében az "aláírási címpéldánnyal" szövegész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánnyal vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintával" szöveg lép.

(12) A Szülő föld Alapról szóló 2005. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 355/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdés g) pontjában az "aláírási címpéldányát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját" szöveg lép.

(13) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdés h) pontjában az "aláírási címpéldánya vagy" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldánya vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintája, illetve" szöveg lép.

(14) Az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdés c) pontjában az "eredeti aláírási címpéldányát vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve annak hiteles másolatát" szöveg lép.

(15) A földgázellálásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 142. § (4) bekezdés g) pontjában az "aláírási címpéldányát vagy" szövegrész helyébe a "közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve" szöveg lép.

41. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2009. december 31-én hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R5. 6. § (1) bekezdésében az "1. § (8) bekezdése" szövegrész helyébe az "1. § (10) bekezdése" szöveg, az "1. § (8) bekezdésében" szövegrész helyébe az "1. § (10) bekezdésében" szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az "1. § (5) bekezdése" szövegrész helyébe az "1. § (7) bekezdése" szöveg,

b) az R6. 6. § (4) bekezdés d) pontjában a "9/A. § (1) bekezdés d) pontja" szövegrész helyébe a "9/A. § (1) bekezdés k) pontja" szöveg, a11. § (15) bekezdésében a "9/A. § (1) bekezdés d) pontja szerinti" szövegrész helyébe a "9/A. § (1) bekezdés a) és k) pontja szerinti" szöveg, az "a d) pont kivételével" szövegrész helyébe az "az a) és k) pont kivételével" szöveg,

c) az R11. 3. § átszámozott (5) bekezdés felvezető szövegében a "(3) bekezdésben foglalt" szövegrész helyébe a "(4) bekezdésben foglalt" szöveg,

d) az R20. 5. § átszámozott (8) bekezdésében a "(6) bekezdés d) pontjában" szövegrész helyébe a "(7) bekezdés d) pontjában" szöveg, az 5. § átszámozott (9) bekezdésében a "(6) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(7) bekezdésben" szöveg, a 6. § (1) bekezdés b) pontjában az "5. § (3) bekezdésének" szövegrész helyébe az "5. § (4) bekezdés" szöveg, a 6. § (1) bekezdés e) pontjában az "5. § (3)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "5. § (4)-(6) bekezdésében" szöveg, a 6. § (1) bekezdés f) pontjában az "5. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "5. § (7) bekezdésében" szöveg, a 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "5. § (3)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe az "5. § (4)-(6) bekezdésében" szöveg, a 7. § (3) bekezdés a) pontjában az "5. § (6) bekezdésében" szövegrész helyébe az "5. § (7) bekezdésében" szöveg, a 11. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontjában az "5. § (6) bekezdésének" szövegrész helyébe az "5. § (7) bekezdés" szöveg,

e) az R21. 42. § (2) bekezdésében a "20. § (2)-(5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "20. § (2)-(6) bekezdésében" szöveg lép.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R1. 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja,

b) az R10. 12. § (7) bekezdés d) pontja,

c) az R16. 6. számú melléklet V. pont 4. alpontja,

d) az R20. 5. § (6) bekezdés a)-b) pontja,

e) az R23. 4. § (6) bekezdés c) pontja, valamint a 4. § (10) bekezdés b) pontja

hatályát veszti.

(4) Ahol kormányrendelet vagy miniszteri rendelet aláírási címpéldány benyújtását írja elő, e kötelezettség ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásával is teljesíthető.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére