45/2000. (XII. 21.) GM rendelet

a villamos energia hatósági árainak, valamint a közcélú villamosművek és hőtermelő létesítményeik (fűtőműveik) által értékesített melegített víz és gőz árának szabályozásáról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, többször módosított 1994. évi XLVIII. törvény 55. §-ának (3) bekezdése, a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdés c) pontja és 52. §-ának (2)-(3) bekezdése, valamint az árak megállapításáról szóló, többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §

A hatósági árakat a 2001. január 1-jétől 2004. december 31-ig terjedő időszakban (a továbbiakban: árszabályozási időszak) az ezen rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani.

3. §[2]

4. §[3]

1. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez[4]

2. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez

Az éves árkorrekciók mechanizmusa

1.[5]

2.[6]

3. számú melléklet a 45/2000. (XII. 21.) GM rendelethez

A 3. § (3) bekezdésében meghatározott erőművi egységek villamosenergia- és hőárainak megállapítása

A Bakonyi Erőmű Rt. Ajkai Erőműve esetében a 2001. január 1. és 2004. december 31. közötti, az AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőműve esetében a 2002. január 1. és 2004. december 31. körötti időszakban a villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő egységek 1. § szerinti árainak megállapításánál az alábbiakat is figyelembe kell venni.[7]

1. A felsorolt termelői körnek a szállító az átvett villamos energiáért az 1., valamint 2. számú melléklet szerint - a felsorolt erőművek és a Paksi Atomerőmű Rt. kivételével - meghatározott belföldi termelői átlagárat fizeti.

2. Az 1. pont szerinti áron felül az erőműtársaságok az érintett települések nőellátása érdekében minimálisan szükséges villamosenergia-termelés után az alábbiak alapján meghatározott fajlagos kiegészítő díjbevételre jogosultak:

2001–2002-benxn = 0,9 × (an –a)
2003-benxn = 0,8 × (an –a)
2004-benxn = 0,7 × (an –a)
ahol
xn: az érintett erőművi egységek) számított fajlagos
kiegészítő díjbevétele a villamos energiára vetít-
ve (Ft/kWh)
an: az érintett erőművi egység(ek)ből kiadott, az
érintett települések hőellátása érdekében mini-
málisan szükséges villamosenergia-termelésnek
az 1. és 2. számú melléklet szerint meghatározott
fajlagos költsége (a tőkeköltséggel együtt)
(Ft/kWh)
a: az 1., illetve 2. számú melléklet szerint meghatá-
rozott belföldi termelői átlagár (Ft/kWh)

3. A 2. pont szerinti fajlagos kiegészítő díjbevétel (xn) egyik részét a villamos energia szállítója fizeti az erőműnek, másik részét az erőművek által értékesített hő áraiba kell beépíteni az alábbiak szerint:

2001–2002-ben
2003-ben
2004-ben
xvn = xn × 8/9
xvn = xn × 6/8
xvn = xn × 4/7
és xhn = xn × 1/9
és xhn = xn × 2/8
és xhn = xn × 3/7

ahol xvn: a villamos energia szállítója által fizetendő kiegészítő díj (Ft/kWh)

xhn: a hőárakba beépítendő fajlagos kiegészítő díjbevétel rész a villamos energiára vetítve (Ft/kWh)

4. A hőárakba beépítendő kiegészítő díj kiszámítása a következő:

hn = xhn × mvn/mhn

ahol

hn: a hőárakban érvényesítendő kiegészítő díj (Ft/GJ)

xhn: a 3. pont szerint meghatározott, hőárakba beépítendő fajlagos kiegészítő díjbevétel rész a villamos energiára vetítve (Ft/kWh)

mvn: az érintett települések hőellátása érdekében minimálisan szükséges villamosenergia-termelés v számított mértéke (kWh)

mhn: az értékesített hőmennyiség számított mértéke (GJ)

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2003.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.04.15.

[7] Módosította a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére