61/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamos energia elosztás, átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel érintett eszközök igénybevételével termelt távhőszolgáltatás céljára értékesített melegített víz és gőz hatósági árainak és díjainak megállapításáról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 113. §-ának b) pontjában és a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 53. §-a (8) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Ártv.) 7. §-ának (1)-(2) bekezdésében foglaltakra - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya alá tartozik

a)[1]

b) a közüzemi nagykereskedő által közüzemi célra értékesített villamos energia átlagárának,

c) a közüzemi szolgáltató által értékesített villamos energia átlagárának,

d)[2]

e) a villamos energia átvitel, elosztás és rendszerirányítás, valamint rendszerszintű szolgáltatások díjainak, valamint

f) a villamosenergia-termelői engedéllyel érintett eszközök igénybevételével termelt, távhőszolgáltatási célra értékesített melegített víz és gőz (együtt: hő) hatósági árainak

megállapítása.

2. §

A hatósági árakat, díjakat a 2004. december 31-ig terjedő időszakban az e rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani.

3. §

(1) Az e rendeletben meghatározott ármegállapítási mechanizmus kiindulópontját a 2001. január 1-jei általános forgalmi adót nem tartalmazó induló árak - illetve az ezek megállapítását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálatok - alapján a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) által indokoltnak tartott korrekciókkal és az éves árkorrekciókkal 2003-ra megállapított általános forgalmi adót nem tartalmazó árak képezik.

(2) Az 1. § szerinti árakat és díjakat az e rendelet mellékletének 2003. január l-jén hatályba lépő pontjaiban foglaltak, továbbá a villamos energia hatósági árainak, valamint a közcélú villamosművek és hőtermelő létesítményeik (fűtőműveik) által értékesített melegített víz és gőz árának szabályozásáról szóló 45/2000. (XII. 21.) GM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú mellékletének 2.1.5., 2.1.6., illetve 2.1.7. pontjai figyelembevételével kell megállapítani 2003. április 15-ig.

(3) A villamos energiát és hőt kapcsoltan termelő egységek 1. § d) és f) pontjai szerinti árainak megállapításánál az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően

a) az AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hőerőműve esetében 2003. április 15-ig,

b) a Bakonyi Erőmű Rt. Ajkai Erőműve esetében 2003. december 31-ig

az R. 3. számú mellékletének ezen erőművekre vonatkozó rendelkezéseit kell figyelembe venni.

4. §

(1) E rendelet - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - 2003. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 1. § -a, 3-4. §-ai, 1. számú melléklete, 2. számú mellékletének 1. pontja, 2.1.1-2.1.4. pontjai, 2.2. pontja, valamint 3. számú mellékletének az AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hőerőművére és a Pécsi Erőmű Rt.-re vonatkozó részei hatályukat vesztik.

(2) Az R. 2. számú melléklete 2. pontjának felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

(2. Képletek és jelölések)

"Az e mellékletben foglalt jelölések értelmezései megegyeznek a közüzemi villamosenergia-ellátás, a villamos energia elosztás, átvitel, rendszerirányítás és rendszerszintű szolgáltatások, valamint a villamosenergia-termelői engedéllyel érintett eszközök igénybevételével termelt távhőszolgáltatás céljára értékesített melegített víz és gőz hatósági árainak és díjainak megállapításáról szóló 61/2002 (XII. 29.) GKM rendelet Mellékletében foglalt jelölések értelmezéseivel."

(3) E rendelet mellékletének 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. és 2.2.2. pontjai 2003. április 15-én lépnek hatályba, ezzel egyidejűleg e rendelet Mellékletének 2.2.1. pontja, valamint az R. 2. számú mellékletének 2. pontja hatályukat vesztik.

(4) Az R. 2003. december 31-én hatályát veszti.

(5) E rendelet 1. §-ának a) és d) pontjai 2003. december 31-én hatályukat vesztik.

(6) Ez a rendelet 2004. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 61/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez[3]

Az éves árkorrekciók mechanizmusa

1. Fogalmak és árképzési szabályok

1.1. Alapvető fogalmak

Ármegállapítási év: az adott naptári év január 1. és december 31. közötti időszak.

Indokolt költség: a VET-ben megfogalmazott legkisebb költség elvén, valamint az Ártv. 8. § (1) és (2) bekezdésében, illetve a Tszt. 52. §-ában foglaltakon alapuló költségek (beleértve a szükséges környezetvédelmi kiadásokat is).

Elismert tőkeköltség: a hatósági áras tevékenységet szolgáló tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti nettó értéke alapján az induló árakban számszerűsített árképző elem.

Éves árkorrekció: évente egyszer - az ármegállapítási év kezdetén - az árképletek alapján végrehajtott ármódosítás.

Induló ár: Az indokolt költségeket tükröző, a 3. § (1) és (2) bekezdésében leírtakat figyelembe vevő érték. A rendszerirányítás esetében az induló árakat minden ármegállapítási évre előre, a várható költségek felmérése alapján külön kell meghatározni.

Távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia: Távhőszolgáltatási engedély alapján közvetlenül a fogyasztók, vagy távhőtermelői engedély alapján a távhőszolgáltatok részére értékesített hőenergia.

1.2. Az árszintek változtatása

a) Az ármegállapítási éven belül rendkívüli ármódosításra az árelőkészítésért felelős hatóság akkor tesz javaslatot, ha

aa) új termelő belépése új ármegállapítást tesz szükségessé,

ab) a közüzemi nagykereskedőnek értékesítő termelők kapacitásaiban (teljesítmény, élettartam) előre nem látható lényeges változás következik be, és az a fogyasztói átlagárban 2%-nál nagyobb mértékű változást tesz szükségessé (az ennél kisebb mértékű változást az árelőkészítő hatóság a soron következő éves árkorrekciónál árjavaslata előkészítésekor veszi figyelembe),

ac) az erőművekben felhasznált földgáz hatósági árai az ármegállapítási éven belül 3%-nál nagyobb mértékben változnak,

ad) a fűtőolaj árainak az ármegállapítási év kezdetétől számított legalább 4 havi átlaga 10%-nál nagyobb mértékben eltér az ármegállapítási év elején figyelembe vett mértéktől.

b) Amennyiben az ármegállapítási év végén kialakuló tényleges átlagárak 3%-nál nagyobb mértékben térnek el az ármegállapítási év kezdetén az árképletek alapján számított átlagáraktól, a különbséget utólag figyelembe kell venni. A MEH minden évben elvégzi a számításokat, és annak eredményéről írásban tájékoztatja az érintetteket.

1.3. Inflációkorrekciós tényező ("X")

Az inflációkorrekciós tényező értékére mindig az éves árkorrekció alkalmával - az árjavaslatoknak az ár megállapítója (gazdasági miniszter) számára történő benyújtása kapcsán - a MEH tesz javaslatot. Javaslata megtételekor a MEH elemzi a társaságok működését és a várható folyamatokat. Az "X" értéke minden társaságcsoport, illetve tevékenység esetében lehet azonos, de indokolt esetben a MEH az egyes társaság(csoport)oknál, illetve tevékenységeknél egymástól eltérő mértékű inflációkorrekciós tényezőre is tehet javaslatot.

1.4. Környezetvédelmi költségnövekmény

Az indokolt költségnövekmény megállapításának alapját az egyes erőművek által a MEH-hez benyújtott felülvizsgálati kérelmek jelentik. Az egyes erőművek indokolt környezetvédelmi költségnövekményét az adott erőmű eladási árainak egyedi megállapításánál kell figyelembe venni az esedékes ármódosítás előkészítésekor.

1.5. Az átlagárak és a tarifák

a) Az induló árak (tarifák) megállapításához szükséges adatokat az engedélyesek a MEH által előírt részletezettséggel és formában kötelesek megadni. A MEH által elfogadott - az iparágon belül egyeztetett - mennyiségi adatok alapján kell az egyes tarifákat (díjtételeket) számszerűsíteni.

b) Az éves (vagy rendkívüli) árkorrekció során érvényesítendő átlagárak (árszint) meghatározásával együtt kell az átlagárakat lebontani tarifákra (díjtételekre). Ennek keretében az induló árak (tarifák) megállapításánál figyelembe vett mennyiségi adatokat és súlyarányokat kell használni.

Ezen adatokon akkor indokolt változtatni, ha

- az induló áraknál figyelembe vett mennyiségi adatok és arányok helytelennek bizonyulnak, vagy

- a tarifarendszerek szerkezete módosul, vagy

- a figyelembe vett mennyiségi arányok lényegesen megváltoznak.

1.6. Nyereségmegosztás

a) Az elosztó a hálózat használatáért részére elosztói díjakat fizetők számára köteles - a MEH-hel egyeztetett módon - árengedményt adni az elosztói díjakból, ha

(i) az elosztói tevékenységének - a VET 101. § (1) bekezdésével összhangban kimutatott - adott évi üzemi-üzleti eredménye (NYE) túllépi a b) pont szerint meghatározott nyereségkorlátot, vagy

(ii) külön jogszabály erre kötelezi.

b) Az elosztónak az a) pont (i) alpontja szerinti nyereségkorlátját (KE) a következő képlet szerint kell kiszámítani:

KE = 1,5 x TE x INF

ahol:

TE: az elosztói tevékenységre elismert, 2003. január 1-jei árszintű kalkulált tőkeköltségelem;

INF: a "tárgyév december / 2002. december" típusú, KSH tényadatok alapján számított, háztartási energiaárak nélküli fogyasztói árindex.

A fenti nyereségkorlátot 10%-kal magasabb értéken kell figyelembe venni, ha teljesül a külön jogszabályban meghatározott feltétel.[4]

c) Az a) pont (i) alpontja szerinti elosztói árengedmény mértékét (ME) - a MEH-hel egyeztetett módon - a következő képlettel összhangban kell megállapítani:

ME = (NYE - KE) / 2

d) Ha adott közüzemi szolgáltatói jogi személy elosztói engedéllyel nem rendelkezik, és teljesül, hogy

NYS > KS

ahol:

NYS: a közüzemi szolgáltatói tevékenység - a VET 101. § (1) bekezdésével összhangban kimutatott - adott évi üzemi-üzleti eredménye;

KS: a közüzemi szolgáltatói tevékenység nyereségkorlátja, kiszámítása:

KS = 1,5 x TS x INF

TS: a közüzemi szolgáltatói tevékenységre elismert, 2003. január 1-jei árszintű kalkulált tőkeköltségelem;

akkor a közüzemi szolgáltató az alábbi képlettel meghatározott összeget (MS) köteles - a MEH-hel egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve továbbadni közüzemi fogyasztói részére:

MS = (NYS - KS) / 2

e) Ha adott közüzemi szolgáltató és adott elosztó egyazon jogi személyiségű társaság része, és teljesül, hogy

[(NYE + NYS) - (KE + KS)] / 2 > (ME - MEs)

ahol:

MEs: az elosztó által a vele azonos jogi személyiségű közüzemi szolgáltatónak az a) pont (i) alpontja alapján adandó árengedmény (M Ft) mértéke (ha az elosztó az a) pont (i) alpontja alapján árengedményre nem kötelezett, akkor ME = 0 és MES = 0);

akkor az adott közüzemi szolgáltató az alábbi képlettel meghatározott összeget (MS) köteles - a MEH-hel egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve továbbadni közüzemi fogyasztói részére:

MS = [(NYE + NYS) - (KE - KS)] / 2 - (ME - MEs).

f) Az a) pont (ii) alpontja esetén adandó elosztói árengedmény mértékét a külön jogszabály szerint kell meghatározni.

g) Ha a közüzemi szolgáltató

(i) az a) pont (i) alpontja alapján olyan elosztótól kap árengedményt, amellyel nem tartozik azonos jogi személyiségű társaságba, vagy

(ii) az a) pont (ii) alpontja alapján részesül elosztói árengedményben,

akkor a közüzemi szolgáltató a részére az (i) és (ii) alpontok alapján adott elosztói árengedménynek megfelelő összeget - a MEH-hel egyeztetett módon - közvetlenül vagy közvetve köteles továbbadni a közüzemi fogyasztói részére.

1.7. Az infláció figyelembevétele az ármechanizmus működtetése során

Az éves árkorrekciók során a Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális (legutolsó) éves inflációs célkitűzés középértékének (a "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadvány szerint) az "X" tényezővel korrigált értékét kell alkalmazni. A MEH minden évben elvégzi a számításokat, és annak eredményéről írásban tájékoztatja az illetékeseket.

2. Árképletek és jelölések

2.1. A hatósági árak karbantartása (árképletek)

Az e rendelet Mellékletének 1. pontjában felsorolt tevékenységek legmagasabb hatósági árait az éves árkorrekciók során a következő képletek alapján kell előkészíteni:

2.1.1. Inflációkövetési tényező:

KEP

2.1.2. Tüzelőanyag-árindex (megállapítandó erőművenként):

T = mG x TG +mA + mF x TF + (1 - mG - mA - mF) x Y

2.1.3. A hazai villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz)

a) hódijai: th = the x T

b) teljesítménydíjai: sh = she x Z

2.1.4. A közüzemi nagykereskedelmi átlagár:

c = b + fe x z

2.1.5. A közüzemi szolgáltatók által értékesített villamos energia átlagára:

e = c + r + ge x z

2.1.6. A villamos energia rendszerirányítás díja:

2.1.7. A villamos energia rendszerszintű szolgáltatások díja:

2.1.8. A villamos energia átvitel díja:

ra = rae x z

2.1.9. A villamos energia elosztás díja:

2.1.10. A villamos energia rendszerhasználat díja:

r = ri + rs + ra + re

2.2. Jelölések

b: a közüzemi villamos energia nagykereskedőnél - a beszerzési szerkezet figyelembevételével - elismert villamos energia vásárlási átlagár, Ft/kWh

c: a közüzemi nagykereskedelmi átlagár, Ft/kWh

ce: a közüzemi nagykereskedelmi átlagár a tárgyévet megelőző évben, Ft/kWh

e: a villamos energia közüzemi szolgáltató értékesítési átlagára, Ft/kWh

fe: a közüzemi villamos energia nagykereskedelem (tevékenység) az előző, éves árkorrekciónál megállapított indokolt fajlagos árrése, Ft/kWh

ge: a közüzemi szolgáltatás (közüzemi kiskereskedelem tevékenység) az előző, éves árkorrekciónál megállapított indokolt fajlagos árrése, Ft/kWh

r: a villamos energia rendszerhasználat díja, Ft/kWh

ra: a villamos energia átvitel díja, Ft/kWh

rae: a villamos energia átvitel az előző, éves árkorrekciónál megállapított díja, Ft/kWh

re: a villamos energia elosztás díja, Ft/kWh

REE e: az elismert elosztói költség (elosztó hálózati veszteség költsége nélkül) az előző, éves árkorrekciónál megállapított értéke, Ft

REV e: a közüzemi nagykereskedelmi átlagáron elismert elosztó hálózati veszteség az előző, éves árkorrekciónál megállapított költsége, Ft

ri: a villamos energia rendszerirányítás díja, Ft/kWh

RI: a rendszerirányítás adott évre elismert árösszege, Ft

RIe: a rendszerirányítás előző évre elismert árösszege, Ft

RITe: a rendszerirányítás előző évi indokolt tényköltsége, Ft

rs: a villamos energia rendszerszintű szolgáltatások díja, Ft/kWh

RS: a rendszerszintű szolgáltatások adott évre elismert árösszege, Ft

RSe: a rendszerszintű szolgáltatások előző évre elismert árösszege, Ft

RSTe: a rendszerszintű szolgáltatások előző évi indokolt tényköltsége, Ft

v: az elosztói hálózatból kitáplált, számítások során figyelembe vett villamos energia mennyisége, kWh

2.2.2. 2003. április 15. és 2004. december 31. között hatályos jelölések:

mA: a hazai termelő által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia termeléséhez, illetve a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül a nukleáris töltet tüzelőhőértékének aránya, 0=<m A=<1

mF: a hazai termelő által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia termeléséhez, illetve a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül az olajtermékek tüzelőhőértékének aránya, 0=<m p=<1

mG: a hazai termelő által értékesített közüzemi célra lekötött villamos energia termeléséhez, illetve a villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) előállításához felhasznált összes tüzelőhőn belül a földgáz tüzelőhőértékének aránya, 0=<m G=<1

sh: a hazai villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) teljesítménydíja, Ft/MW, év

she: a hazai villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) előző, éves árkorrekció során megállapított teljesítménydíja, Ft/MW, év

T: a hazai villamosenergia-termelői engedélyes tüzelőanyag-árindexe: az árkorrekció időpontjára számított átlagos tüzelőanyagár az előző, éves árkorrekciónál figyelembe vett átlagos tüzelőanyagárhoz viszonyítva

TF: az olajtermékek árváltozási indexe: a Platt's CIF MED 1%-os kéntartalmú fűtőolaj napi jegyzéseinek az előző éves árkorrekció óta eltelt - legalább 4 hónapos - időszakra eső havi átlagainak átlaga az előző, éves árkorrekciónál figyelembe vett átlagárhoz viszonyítva

TG: az erőmű által felhasznált földgáz hatósági árának indexe: az árkorrekció időpontjában érvényes hatósági gázár az előző, éves árkorrekció hónapjában érvényes hatósági gázaihoz viszonyítva

th: a hazai villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergia (gőz és melegített víz) hődíja, Ft/GJ

the: a hazai villamosenergia-termelői engedélyes által közvetlenül vagy közvetve távhőszolgáltatási célra értékesített hőenergiának (gőz és melegített víz) az előző, éves árkorrekciónál megállapított hődíja, Ft/GJ

X: inflációkorrekciós tényező; értékére minden ár-megállapítási év elején a MEH tesz javaslatot az alábbi korlátok között: 0,6 =< X =< 0,7

Y: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett aktuális (legutolsó) éves inflációs célkitűzés középértéke (a "Jelentés az infláció alakulásáról" című kiadvány szerint).

z: az esedékes éves árkorrekciónál figyelembe veendő inflációkövetési tényező.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.31.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (5) bekezdése. Hatálytalan 2003.12.31.

[3] A Melléklet 2.2.1. pontját hatályon kívül helyezte e rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2003.04.15.

[4] A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 9. §-ának (6) bekezdése.

Tartalomjegyzék