117/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet

a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás kihirdetéséről

1. §

A Magyar Köztársaság Kormánya a SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodást e kormányrendelettel kihirdeti.

2. §

A megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

"SAPARD Többéves Pénzügyi Megállapodás

Az Európai Közösségek Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), amely az Európai Közösség, (a továbbiakban: Közösség), nevében és megbízásából jár el, egyik részről, valamint

a Magyar Köztársaság, másik részről

(a továbbiakban együttes elnevezéssel: Szerződő Felek),

arra való tekintettel, hogy

(1) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1268/1999/EK rendelete a tagjelölt közép- és kelet-európai országokban az előcsatlakozási időszakban a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területén kezdeményezett előcsatlakozási intézkedések közösségi támogatásáról1 létrehozta a Közösség pénzügyi hozzájárulását biztosító Különleges Előcsatlakozási Programot a mezőgazdaság és vidékfejlesztés támogatására (a továbbiakban: SAPARD),

(2) a Magyar Köztársaság jogosult arra, hogy a SAPARD kedvezményezettje legyen,

(3) a Magyar Köztársaság elfogadott egy Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Tervet, és a Bizottság elé terjesztette Programként történő jóváhagyásra,

(4) az 1268/1999/EK rendelet 4. Cikke (5) bekezdésével összhangban 2000. október 18. napján hozott Határozattal Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programként jóváhagyták a Tervet. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program és/illetve annak esetleges módosításai végrehajtásához feltételek felállítása szükséges a Magyar Köztársaságban,

1 HL L 161. sz., 1999. 06. 26., 87. oldal.

(5) a Tanács 1999. június 21-én kelt 1266/1999/EK, az előcsatlakozási stratégia keretében a tagjelölt országoknak nyújtott segítség koordinálásáról szóló és a 3906/89/EGK rendeletet2 módosító rendelete 12. Cikke (2) bekezdésével összhangban hozott, a támogatás kezelését a Magyar Köztársaság egy, hivatalára átruházó bizottsági Határozat nyomán, a Programot decentralizált módon kell végrehajtani, az alábbiakban állapodtak meg:

1. Cikk

A Megállapodás célja

1. Jelen Megállapodás meghatározza, milyen szakmai, jogi és igazgatási keretek között hajtják végre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Programot és annak esetleges módosításait (a továbbiakban: Program) a Magyar Köztársaságban. A jelen Megállapodásnak való megfelelést a Programnak, az Éves Pénzügyi Megállapodásoknak és az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott bizottsági Határozatnak való megfelelésként is kell értelmezni.

2. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Magyar Köztársaságban decentralizált módon, jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban hajtsák végre a Programot.

3. Ellentétes rendelkezések esetén jelen Megállapodásnak a rendelkezései érvényesülnek a Program rendelkezéseivel szemben.

2. Cikk

Éves Pénzügyi Megállapodás

1. Miután a Bizottság jóváhagyja a Programot és létrejön jelen Megállapodás, a Szerződő Felek minden évben egy Éves Pénzügyi Megállapodást kötnek.

2. A Közösség pénzügyi kötelezettségvállalását az Éves Pénzügyi Megállapodásokban rögzítik. Kizárólag ezek a dokumentumok határozzák meg a Közösség Magyar Köztársasággal szemben vállalt pénzügyi kötelezettségvállalását. Mindegyik Éves Pénzügyi Megállapodás meghatározza:

a) kizárólag a szóban forgó év vonatkozásában a Közösség Magyar Köztársasággal szemben vállalt pénzügyi kötelezettségvállalásának maximális keretösszegét és a kötelezettségvállalás érvényességének időtartamát,

b) amennyiben szükséges, jelen Megállapodás rendelkezéseinek módosításait.

2 HL L 161. sz., 1999. 06. 26., 68. oldal.

3. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően a Magyar Köztársaság elveszíti jogosultságát a Program keretében nyújtott támogatásra.

3. Cikk

Vizsgálat és auditálás

1. A Bizottság és az Európai Közösségek Számvevőszéke (a továbbiakban: Számvevőszék) a Program végrehajtása során jogosult arra, hogy megbízottakat vagy meghatalmazott képviselőket küldjön ki az alábbi feladatok elvégzésére:

a) szakmai vagy pénzügyi küldetések vagy ellenőrzések a Magyar Köztársaságban;

b) vizsgálatok szabálytalanságok és csalások felderítése céljából.

Az ilyen küldetések, ellenőrzések és vizsgálatok többek között a rendszerek és eljárások megvizsgálásából, helyszíni ellenőrzésekből állhatnak, az alábbiakra vonatkozóan:

- a projektek és a kedvezményezettek, és

- a Program keretében támogatásban részesülő kedvezményezettek részére árukat és szolgáltatásokat értékesítő szállítók, az árajánlatok és a számlák közgazdasági valóságtartalma, valamint a származási tanúsítványok ellenőrzése.

A Közösség előzetesen értesíti a Magyar Köztársaság hatóságait az ilyen küldetésekről és ellenőrzésekről.

2. A Magyar Köztársaságnak megfelelő számviteli eljárásokat követve, jelen Megállapodás követelményeinek figyelembevételével olyan nyilvántartásokat és számlákat kell vezetnie, illetve megőriznie, amelyek lehetővé teszik a projektek, illetve adott esetben a Program keretében finanszírozott szolgáltatások azonosítását.

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az 1. bekezdésben hivatkozott megbízottak vagy képviselők jogosultak legyenek az összes, a Program keretében finanszírozott projektekre, illetve adott esetben szolgáltatásokra vonatkozó dokumentáció, rendszerek és számlák ellenőrzésére.

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy legkésőbb a projektek kiválasztásakor az összes kedvezményezett tudomást szerezzen az 1. bekezdésben hivatkozott megbízottak vagy képviselők jogáról helyszíni vizsgálatok lefolytatására.

3. A Magyar Köztársaság az 1. bekezdésben hivatkozott megbízottak és képviselők erre vonatkozó kérésére átadja a Program keretében vállalt kötelezettségekre és kiadásokra vonatkozó összes, beleértve az elektronikus formában előállított vagy tárolt dokumentációt és információt. A Magyar Köztársaság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy megkönnyítse a Közösség fent hivatkozott megbízottainak és képviselőinek jelen Megállapodás keretében végzett munkáját.

4. Cikk

Vitarendezési eljárás

A Szerződő Felek között keletkezett, jelen Megállapodással összefüggő jogvitákat a G. Mellékletnek megfelelően rendezik.

5. Cikk

Nyelvhasználat

1. A Bizottság és a Magyar Köztársaság közötti, jelen Megállapodással összefüggő információcsere hivatalos nyelve az angol.

2. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Bizottságnak az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott vizsgálata alkalmával a vonatkozó magyar jogszabályok, az írott eljárási kézikönyvek, irányelvek, alkalmazott ellenőrzési listák, vonatkozó hatósági rendelkezések, rendszeresített dokumentumok és formanyomtatványok angol nyelven rendelkezésre álljanak. Amennyiben a dokumentációra nem a fent említett vizsgálattal összefüggésben, hanem egyéb célból van szükség, de a szóban forgó dokumentumok angol nyelven nem állnak rendelkezésre, a Magyar Köztársaság a Bizottság kérését követően rövid időn belül elkészítteti az angol nyelvű szövegeket.

6. Cikk

A Megállapodás felmondása

1. A Bizottság és a Magyar Köztársaság jelen Megállapodás keretében saját konkrét kötelezettségeiknek megfelelően figyelemmel kíséri a Program végrehajtását. Jelen Megállapodásban kikötött jogok és kötelességek sérelme nélkül, bármelyik Szerződő Fél felmondhatja a Megállapodást, amennyiben a másik fél nem tesz eleget jelen Megállapodásban foglalt valamelyik kötelezettségének. Amikor valamelyik fél nemteljesítést észlel, haladéktalanul értesíti erről a másik felet.

2. Amennyiben Bizottság jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségek nemteljesítését állapítja meg:

a) értesíti a Magyar Köztársaságot tervezett lépéseiről, a megfelelő indoklással; valamint

b) a Program vonatkozásában, de az A. Melléklet 11. és 12. Cikkében hivatkozott Határozatok sérelme nélkül, jogosult arra, hogy:

(i) a Magyar Köztársasággal szemben pénzügyi korrekciós intézkedéseket tegyen,

(ii) felfüggessze pénzeszközök átutalását a Magyar Köztársaságnak,

(iii) tartózkodjék a Közösség részéről bármilyen további pénzügyi kötelezettségvállalástól, valamint

(iv) adott esetben a nemteljesítés első alkalommal történő megállapításának időpontjától számított visszamenőleges hatállyal felmondja a Megállapodást.

7. Cikk

Részletes feltételek

Jelen Megállapodásnak a végrehajtására vonatkozó részletes feltételeket lásd a mellékletekben:

A. Melléklet: Pénzügyi lebonyolítás

B. Melléklet: A Program irányítása, monitoringja és értékelése

C. Melléklet: Általános rendelkezések

D. Melléklet: Negyedévi és évi költségnyilatkozatok

E. Melléklet: Az Igazoló Szervre vonatkozó irányelv

F. Melléklet: A SAPARD pénzügyi szabályokról szóló 2222/2000/EK rendeletben3 hivatkozott, jelen Megállapodáshoz átvett Közösségi joganyag szövege

G. Melléklet: Vitarendezési eljárás

Jelen Megállapodásnak a mellékletei a Megállapodás integráns részét képezik.

8. Cikk

Kapcsolattartók

Jelen Megállapodás hatálya alá tartozó bármely ügyben írásbeli kapcsolattartás esetén a levelezést - adott esetben a Program számának és címének feltüntetésével - az alábbi címre kell továbbítani:

A Közösség részére:

Európai Közösségek Bizottsága

Mezőgazdasági Főigazgatóság

SAPARD Részleg

Rue de la Loi, 200, B-1049 Brüsszel

Telefon: 00 32 2 296 337

Fax: 00 32 2 29 51746

E-mail: agri-sapard@cec.eu.int

A Magyar Köztársaság részére:

dr. Naszvadi György közigazgatási államtitkár

Nemzeti Programengedélyező

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Telefon: 36-1-327-2107

Fax: 36-1-317-8389

E-mail: gyorgy.naszvadi@pm.gov.hu

3 HL L 253. sz., 2000. 10. 07., 5. oldal.

9. Cikk

Hátálybalépés

Jelen Megállapodás azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek egymást kölcsönösen értesítik arról, hogy a Megállapodás megkötésének érvényességéhez szükséges belső eljárások lezárultak.

10. Cikk

Aláírás

Jelen Megállapodás két példányban, angol és magyar nyelven készült; kizárólag az angol szöveg a hiteles.

Kelt: Brüsszel, 2001. (kétezeregy) március 1. napján.

Az Európai Közösségek Bizottsága nevében:

Franz Fischler s. k.,

az Európai Bizottság tagja

A Magyar Köztársaság nevében:

Varga Mihály s. k.,

pénzügyminiszter

Dr. Tamás Károly s. k.,

a Földművelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium

közigazgatási államtitkára"

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba azzal, hogy a Megállapodás rendelkezéseit 2001. június 13. napjától kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

MELLÉKLETEK

A. MELLÉKLET

Pénzügyi lebonyolítás

1. Cikk

Tárgyi hatály

Ezen melléklet a Program végrehajtására vonatkozó pénzügyi rendelkezéseket tartalmazza. A Program végrehajtása a támogatás kezelését egy hivatalra átruházó bizottsági Határozat elfogadásának és a Határozat tartalmának függvénye.

2. Cikk

Meghatározások

Jelen Megállapodásban az alábbi definíciókat kell alkalmazni:

a) "Nemzeti Alap" - a Magyar Köztársaság által kijelölt és a Nemzeti Programengedélyező felügyelete alá helyezett szerv, amely illetékes hatósági feladatokat is ellát;

b) "Illetékes Hatóság" - egy olyan szerv a Magyar Köztársaságban, amely

(i) kiállítja, folyamatosan ellenőrzi és indokolt esetben visszavonja a SAPARD hivatal akkreditációját,

(ii) kijelöli az Igazoló Szervet;

c) "SAPARD hivatal" - a Magyar Köztársaság által létrehozott és felügyelete alatt működő szerv, amelynek tevékenysége végrehajtó és kifizető funkció ellátásából áll. A Magyar Köztársaságban egyszerre csak egy SAPARD hivatal akkreditálható;

d) "Igazoló Szerv" - működés tekintetében a SAPARD hivataltól független szerv, amely igazolást állít ki a könyvelési számlák hitelességéről, jelentéseket készít az irányítási és ellenőrzési rendszerekről, valamint ellenőrzi és hitelesíti a társfinanszírozás elemeit;

e) "SAPARD euró-számla" - a Magyar Köztársaság nevében eljáró Nemzeti Programengedélyező által egy pénzintézetben vagy a kincstári szervezet keretein belül megnyitott és felelőssége alá tartozó, normál kereskedelmi feltételek mellett kamatozó, minden köztehertől és adótól mentes euróban vezetett számla, amely fogadja az ennek a mellékletnek a 7. Cikkében hivatkozott átutalásokat és csak és kizárólag SAPARD tranzakciókra vehető igénybe;

f) "pénzügyi év" - a január 1. és december 31. közötti naptári év;

g) "intézkedés" - valamely prioritás végrehajtását szolgáló eszközök, amelyek lehetővé teszik egy projekt társfinanszírozását; adott intézkedéshez kötött a Közösség és a Magyar Köztársaság pénzügyi hozzájárulása, valamint a konkrét célkitűzések rendszere;

h) "projekt" - a végső kedvezményezettek által a Program keretében elvégzett bármilyen tevékenység;

i) "végső kedvezményezett" - egy projekt végrehajtásáért felelős szervezet, vagy köztulajdonú, vagy magánvállalkozás;

j) "a Közösség hozzájárulása" - a Program keretében teljesített összes elismerhető közkiadás Közösség által társfinanszírozott része;

k) "közkiadás" - a közösségi hozzájárulás az egyéb, a Magyar Köztársaság közhivatalai által biztosított kiadással együtt.

3. Cikk

A támogatás kezelésének átruházása

1. A Magyar Köztársaság lehetővé teszi, hogy a Bizottság, mielőtt meghozza azt a Határozatát, amellyel egy hivatalra ruházza át a támogatás kezelését, meggyőződjön az F. Melléklet 1. és 3. pontjában megfogalmazott feltételek, ezen mellékletben (a továbbiakban: feltételek), valamint ezen melléklet 4., 5., 6. és 14. Cikkében megfogalmazott rendelkezések teljesítéséről.

Az első bekezdésben említett feltételek és Cikkek teljesítésének megállapítása céljából a Bizottság:

a) megvizsgálja a Nemzeti Alapnak a Program végrehajtására vonatkozó eljárásait és szervezetét, a SAPARD hivatal eljárásait és szervezetét, illetve adott esetben az olyan egyéb szervek eljárásait és szervezetét, amelyekre ezen melléklet 4. Cikke (3) bekezdésével, 5. Cikke (3) bekezdésével és 6. Cikke (5) bekezdésével összhangban valamely feladatot delegáltak;

b) helyszíni ellenőrzéseket hajt végre.

2. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Magyar Köztársaság Nemzeti Programengedélyezője viseli a teljes pénzügyi felelősséget a Közösség hozzájárulásából eredő pénzeszközökért. A Nemzeti Programengedélyező a pénzügyi információk tekintetében a kapcsolattartó a Bizottság és a Magyar Köztársaság között.

3. Az a Határozat, amellyel a Bizottság a Magyar Köztársaság egy hivatalára ruházza át a támogatás kezelését, lehet ideiglenes jellegű, feltéve, hogy az 1. bekezdés első albekezdésében hivatkozott feltételek, illetve az ott említett Cikkek rendelkezései teljesülnek.

4. Cikk

Az Illetékes Hatóság feladatai

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a SAPARD hivatal akkreditációja előtt az Illetékes Hatóság meggyőződjék, hogy a SAPARD hivatal igazgatási, számviteli, fizetési és belső ellenőrzési rendelkezései teljesítik az alábbi követelményeket:

a) a kifizetés engedélyezése előtt ellenőrzik az igények befogadhatóságát és jelen Megállapodás feltételeinek teljesülését;

b) a vállalt kötelezettségek és teljesített kifizetések pontos és hiánytalan nyilvántartása, könyvelése megvalósul;

c) időben és a vonatkozó alaki követelményeknek megfelelően benyújtják a szükséges dokumentumokat;

d) a kedvezményezettekkel létesítendő szerződések megkötése és a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele előtt ellenőrzik a pályázatok jogosultságát és jelen Megállapodás feltételeinek teljesülését.

A SAPARD hivatal köteles megőrizni a teljesített kifizetések igazolására szolgáló és az előírt igazgatási és fizikai ellenőrzések lebonyolításával kapcsolatos dokumentumokat. Amennyiben a vonatkozó dokumentumokat a kiadások engedélyezéséért felelős szervek őrzik, ezek a szervek kötelesek megküldeni a SAPARD hivatalnak a lefolytatott ellenőrzések számát, azok tartalmát és az eredmények alapján foganatosított intézkedéseket ismertető jelentéseket.

2. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az Illetékes Hatóságnak a SAPARD hivatal akkreditációjára vonatkozó döntése az 1. bekezdésben hivatkozott rendelkezésekre vonatkozó eljárások és szervezetek vizsgálatán alapul. A vizsgálatnak - ezen melléklet 5. és 14. Cikkében megfogalmazott rendelkezések figyelembevételével - ki kell terjednie többek között a Program keretében finanszírozandó tranzakciókkal kapcsolatban a Közösség érdekeinek védelmében hozott intézkedésekre, nevezetesen:

a) a kifizetések teljesítése,

b) a kincstár biztonságának szavatolása,

c) a számítástechnikai rendszerek biztonsága,

d) a számviteli bizonylatok karbantartása,

e) a feladatok/hatáskörök megosztása és a belső és külső ellenőrzések megfelelősége,

f) a kérelmezőktől igényelt garanciák,

g) behajtandó összegek,

h) projektek kiválasztása, pályáztatás, szerződéskötés, valamint

i) a beszerzési szabályok tiszteletben tartása.

3. A 2. bekezdésben hivatkozott vizsgálatot a nemzetközileg elfogadott audit szabványoknak megfelelően kell elvégezni.

Az Illetékes Hatóság más szerveket is megbízhat a vizsgálat lefolytatásával. Minden esetben a Magyar Köztársaság nevében eljáró Nemzeti Programengedélyező viseli a teljes felelősséget.

4. Az igazgatási és számviteli rendelkezésekben szükséges változtatások végrehajtása alatt az akkreditáció a probléma súlyától függően megállapított határozott időre, ideiglenes jelleggel is megítélhető. Amennyiben egy ilyen ideiglenes akkreditáció mellett döntenek, teljesülniük kell ezen melléklet 5. és 14. Cikkében megfogalmazott feltételeknek, különös tekintettel az alábbi kritériumokra:

(i) írásos eljárások,

(ii) hatáskörök elválasztása,

(iii) a projekt engedélyezése előtti és a kifizetés előtti ellenőrzések,

(iv) kifizetési eljárások,

(v) számviteli eljárások,

(vi) számítógépes biztonság,

(vii) belsőellenőrzés, adott esetben közbeszerzési rendelkezések.

5. Az Illetékes Hatóság gondoskodik, hogy a SAPARD hivatal számviteli rendszere megfeleljen a nemzetközileg elfogadott számviteli szabványoknak.

6. Amennyiben az Illetékes Hatóság meggyőződött arról, hogy a megvizsgált SAPARD hivatal megfelel az összes vonatkozó követelménynek, folytatja az akkreditációt. Ellenkező esetben a SAPARD hivatal számára az igazgatási és számviteli rendelkezésekre vonatkozó utasításokat fogalmaz meg, különös tekintettel az akkreditációhoz szükséges feltételekre.

7. A Nemzeti Programengedélyező megküldi a Bizottságnak az 5. Cikkben hivatkozott feladatok ellátására akkreditált SAPARD hivatal alábbi adatait:

a) a SAPARD hivatal neve és jogállása;

b) a Program végrehajtásához kapcsolódó kifizetések igazgatási, számviteli és belső ellenőrzési feltételei;

c) az akkreditációs okmány, amely annak az írásos igazolását tartalmazza, hogy a hivatal megfelel az akkreditáció kritériumainak, illetve adott esetben a változtatásokra, illetve azoknak végrehajtási határidejére vonatkozó utasításokat fogalmaz meg;

d) információ az alábbiakról:

(i) a hivatal kötelezettségei,

(ii) a kötelezettségeknek a hivatal szervezeti egységei közötti megosztása,

(iii) a hivatal kapcsolata olyan egyéb köz- vagy magánszervekkel, amelyek olyan intézkedések végrehajtásáért vállalnak kötelezettséget, amelyek költségeit a Programra terhelik,

(iv) a kedvezményezettek igénybejelentéseinek fogadására, ellenőrzésére és értékelésére, valamint a kifizetések engedélyezésére, teljesítésére és könyvelésére vonatkozó eljárások,

(v) belső ellenőrzésekre vonatkozó rendelkezések.

A Nemzeti Programengedélyező a fenti adatokra vonatkozó bármely javasolt változtatásról előzetesen, a változtatás végrehajtása előtt tájékoztatja a Bizottságot.

8. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az Illetékes Hatóság figyelemmel kísérje az akkreditációt, és minden olyan esetben, amikor a SAPARD hivatal tevékenysége nem felel meg a 4. bekezdés (i)-(vii) albekezdésében hivatkozott kritériumoknak, azonnali hatállyal visszavonja az akkreditációt. A Nemzeti Programengedélyező haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot.

5. Cikk

A SAPARD hivatal végrehajtási és kifizetési feladatai

1. A SAPARD hivatal végrehajtási funkciója az alábbi feladatok ellátását tartalmazza:

a) a pályázati felhívások kihirdetése, a jogosultsági feltételek közzététele;

b) a projekt kiválasztása, beleértve a rangsorolási kritériumok alkalmazását,

c) a projektjóváhagyásra benyújtott pályázatok ellenőrzése a vonatkozó feltételek, jogosultsági kritériumok, jelen Megállapodás előírásai, illetve adott esetben a közbeszerzési rendelkezések teljesülése tekintetében,

d) a hivatal és a kedvezményezettek közötti szerződéses kötelezettségek írásba foglalása, beleértve a hivatkozott kötelezettségek nemteljesítése esetén alkalmazható szankciókat, valamint - amennyiben szükséges - a munka megkezdését engedélyező okmány kiállítására vonatkozó információkat,

e) a projekt engedélyezése előtt és után a jogosultság megállapítását szolgáló helyszíni ellenőrzések lefolytatása,

f) a folyamatban levő projektek megfelelő előrehaladását biztosító intézkedések megtétele,

g) jelentések készítése a folyamatban levő intézkedések vonatkozó mutatók szerinti előrehaladásáról,

h) a kedvezményezettek tájékoztatása a Közösség hozzájárulásáról a projekt költségeihez.

2. A SAPARD hivatal kifizetési funkciója az alábbi feladatok ellátását tartalmazza:

a) kifizetések iránti igények ellenőrzése;

b) helyszíni ellenőrzések a kifizetésre való jogosultság megállapítása érdekében;

c) a kifizetés engedélyezése;

d) a kifizetés teljesítése;

e) kötelezettségek és kifizetések könyvelése;

f) amennyiben a SAPARD hivatal és a kedvezményezett kölcsönösen vállalt szerződéses kötelezettségei vagy a Program rendelkezései ezt előírják, a támogatás kifizetését követően a kedvezményezettek ellenőrzése a jogosultsági és egyéb feltételek folyamatos teljesülése érdekében.

3. Amennyiben a végrehajtás és a kifizetés funkcióit nem egy igazgatási szervezeten belül látják el, a SAPARD hivatal átruházhatja ezeket másokra, feltéve, hogy ezen melléklet 14. Cikke 2.3.1-2.3.8. bekezdésében hivatkozott feltételek teljesülnek. Semmilyen körülmények között sem lehet azonban átruházni a kifizetés teljesítésének és a kötelezettségek és a kifizetések könyvelésének ezen melléklet 14. Cikke 1. bekezdése 2. és 3. albekezdésében meghatározott funkcióit. A projekt jóváhagyását, a helyszíni ellenőrzéseket és a kifizetési eljárásokat a hatáskörök megfelelő szétválasztása alapján kell végezni.

4. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a SAPARD hivatal akkreditációját követően a hivatal végrehajtási és kifizetési eljárásaiban javasolt módosításokat az Illetékes Hatóság a végrehajtást megelőzően vizsgálat céljából a Bizottság elé terjeszti.

5. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy amennyiben nem a SAPARD hivatal látja el az Irányító Hatóság funkcióit - a B. Melléklet 2. Cikkének c) bekezdése szerint -, a SAPARD hivatal megküldi az Irányító Hatóságnak a funkciói ellátásához szükséges információkat.

6. Olyan infrastrukturális beruházások esetén, amelyek általában jelentős nettó bevételt eredményeznek, a SAPARD hivatal a lehetséges kedvezményezettel történő szerződéskötés előtt megállapítja, hogy a szóban forgó projekt jellege bevételt eredményező-e. Amennyiben a projekt bevételt eredményezőnek minősül, a hivatal biztosítja, hogy az összes lehetséges forrásból származó köztámogatás összességében ne haladja meg a támogatásra jogosult összköltség 50%-át.

7. A beruházási projektek esetében - a jelentős nettó bevételt nem generáló infrastruktúra-fejlesztési beruházások kivételével - a SAPARD hivatal gondoskodik arról, hogy az összes lehetséges forrásból a Program keretében biztosított köztámogatás halmozott értéke ne haladja meg egy projekt összes elismerhető költségének 50%-át. A képzési intézkedések humán tőkének minősülnek és ezen bekezdés rendelkezései szempontjából nem tekinthetők beruházásnak.

6. Cikk

Az Igazoló Szerv feladatai

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az Igazoló Szerv az alábbi feladatokat lássa el:

a) a SAPARD hivatal éves elszámolása és a SAPARD euró-számla hiánytalan voltát, pontosságát és hitelességét igazoló tanúsítvány kiállítása;

b) évenkénti jelentés elkészítése a SAPARD hivatal vezetési és ellenőrzési rendszereinek megfeleléséről a tekintetben, hogy biztosítják-e a kiadásoknak ezen melléklet 7. Cikke (1) bekezdésének való megfelelését;

c) ezen melléklet 8. Cikke (2) bekezdésében hivatkozott nemzeti társfinanszírozási elem meglétének és pontosságának ellenőrzése.

2. Az Igazoló Szerv egy olyan szervezeti egység vagy szerv, amely működését tekintve független a SAPARD hivataltól és rendelkezik a megfelelő szakmai képesítéssel.

3. Az 1. bekezdésben hivatkozott tanúsítvány az eljárások teljes körű, valamint a tranzakciók mintavételszerű vizsgálata alapján kiállított okmány. A tanúsítvány tartalmazza a kifizetések jelen Megállapodásnak való megfelelését, annak a tekintetében, hogy a SAPARD hivatal és a Nemzeti Alap igazgatási struktúrái biztosítják-e, hogy ezen megfelelést minden egyes kifizetés előtt ellenőrzik.

4. Az 1. bekezdés b) albekezdésében hivatkozott jelentésnek meg kell állapítania:

a) megfelelő mértékben biztosítják-e a SAPARD hivatal eljárásai - különös tekintettel ezen melléklet a 4., 5. és 14. Cikkében említett kritériumokra és funkciókra -, hogy a Program keretében elszámolt tevékenységek megfelelnek a Megállapodásnak, valamint milyen ajánlások születtek a rendszerek továbbfejlesztése érdekében,

b) ezen melléklet 11. Cikkében hivatkozott éves elszámolások összhangban vannak-e a SAPARD hivatal könyvelésével és nyilvántartásával,

c) ezen melléklet 9. Cikkében és a D. Mellékletben említett költségnyilatkozatok hitelesen, hiánytalanul és pontosan rögzítik-e a Program keretében elszámolt tevékenységeket,

d) biztosított-e a Közösség pénzügyi érdekeinek megfelelő védelme, különös tekintettel a behajtandó összegekre, illetve a szükséges garanciákra,

e) megfogadták-e a rendszerek továbbfejlesztésére vonatkozó, a SAPARD hivatal számára megfogalmazott ajánlásokat,

f) előfordultak-e a szóban forgó pénzügyi évben kivételes tranzakciók vagy technikai jellegű nehézségek,

g) az előző jelentés óta eltelt időben előfordult-e bármilyen jelentős módosítás.

A jelentéshez mellékelik az ellenőrzést végző alkalmazottak számára és képzettségére, az elvégzett munkára, a megvizsgált tranzakciók számára, a jelentőség és a bizonyosság mértékére, a megállapított hiányosságokra és a megfogalmazott ajánlásokra vonatkozó információkat, valamint az Igazoló Szerv és olyan egyéb, a SAPARD hivatal szervezeti rendjén belül vagy kívül elhelyezkedő szervek tevékenységére vonatkozó információkat, amelyektől az Igazoló Szerv vonatkozó adatokat gyűjtött.

5. Az Igazoló Szerv a nemzetközileg elfogadott audit szabványokkal és az E. Mellékletben közölt irányelvekkel összhangban végzi vizsgálatát. Amennyiben a kijelölt szerv az Állami Számvevőszék vagy hasonló funkciókat ellátó egyéb szervezet, a kijelölt szerv átruházhatja a 3. bekezdésben hivatkozott vizsgálati feladatait, vagy azoknak egy részét, feltéve, hogy a feladatok hatékony ellátása biztosított. A Igazoló Szerv minden esetben teljes felelősséggel tartozik ezeknek a feladatoknak az ellátásáért.

6. Az ellenőrzéseket minden egyes pénzügyi év alatt és után is el kell végezni.

7. A Nemzeti Programengedélyező gondoskodik arról, hogy az Igazoló Szerv az 1. bekezdésben hivatkozott, az éves elszámolásról kiállított tanúsítványában, illetve a megállapításait tartalmazó audit jelentésben nyilatkozzék, sikerült-e meggyőződnie a Bizottság részére átadandó elszámolások hitelességéről, hiánytalan voltáról és pontosságáról, valamint a belső ellenőrzési eljárások kielégítő működéséről. A tanúsítványt és a jelentést legkésőbb a tárgyi pénzügyi évet követő év április 15-éig kell elkészíteni; és az Illetékes Hatóság által legkésőbb április 30-áig kell megküldeni a Bizottság részére. A jelentés egy példányát megkapja a B. Melléklet 7. Cikkében hivatkozott Monitoring Bizottság.

7. Cikk

A Bizottság által történő kötelezettségvállalások és kifizetések

1. Csak a jelen Megállapodásnak megfelelően nyújtott SAPARD támogatás lehet tárgya a Közösség társfinanszírozásának.

2. A Bizottság a jelen Megállapodás a 2. Cikkében hivatkozott Éves Pénzügyi Megállapodással(okkal) összhangban utalja át a SAPARD euró-számlára a Közösség hozzájárulását, feltéve, hogy ezen melléklet 9. Cikkében hivatkozott ellenőrzések semmilyen problémát nem vetettek fel. A Nemzeti Programengedélyező a D. Melléklet D3 nyomtatványának megfelelően tájékoztatja a Bizottságot a számla részletes adatairól.

3. A kifizetéseket a legkorábbi nyitott kötelezettséghez könyvelik el. A Közösségnek a Magyar Köztársasággal szembeni költségvetési kötelezettségvállalásait a Bizottságnak az egyes Éves Pénzügyi Megállapodások aláírását engedélyező Határozata alapján könyvelik el a Bizottság számláin.

A kötelezettségvállalások általános szabályként évente történnek. A Bizottság Magyar Köztársaságra vonatkozó számláin az első kötelezettséget akkor vállalják, amikor az Éves Pénzügyi Megállapodás aláírásának engedélyezéséről megszületik a Bizottság Határozata. A további kötelezettségek vállalására minden évben a Bizottságnak az Éves Pénzügyi Megállapodás aláírásának engedélyezésére vonatkozó Határozatával kerül sor. Az egyes éves kötelezettségvállalásokat az Éves Pénzügyi Megállapodások tartalmazzák.

4. A Bizottság automatikusan visszavonja

a) a teljes évi kötelezettségvállalását, amennyiben a következő év végéig nem kerül sor az Éves Pénzügyi Megállapodás aláírására;

b) a kötelezettség minden olyan részét, amelyet előlegátutalás keretében nem kötöttek le, illetve amelyre nem érkezik olyan, minden szükséges elemet tartalmazó időközi átutalási igénylés, amelynek alapján a Bizottság a kötelezettségvállalás évét követő második év végéig a 6. bekezdés értelmében teljesítheti a kifizetést.

5. A Bizottság a rendelkezésre álló költségvetési keretek függvényében előlegátutalást teljesít a SAPARD eurószámlára. Ez az előleg, amely több részletben is teljesíthető, nem haladhatja meg a Magyar Köztársasággal szemben vállalt, az első Éves Pénzügyi Megállapodásban meghatározott éves kötelezettségvállalás 49%-át. Az előlegátutalást a Program elfogadását követően, jelen Megállapodásnak és az első Éves Pénzügyi Megállapodásnak a megkötése után teljesítik, feltéve, hogy a SAPARD hivatal akkreditációjára vonatkozó, ezen melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozatot meghozták. Az átutalt összeget a felmerült kamatokkal együtt euróban vissza kell fizetni, ha a Bizottsághoz az előlegátutalás első részletének napjától számított 18 hónapon belül nem érkezik olyan elfogadható időközi átutalási igénylés, amely megfelel ezen melléklet 9. Cikkének.

Amennyiben az előlegátutalás nem éri el a 49%-ot, ezen melléklet 8. Cikke (1) bekezdésének b) albekezdésében hivatkozott, még el nem számolt költségnyilatkozatok összege alapján kérelem terjeszthető elő a Bizottság felé további előlegátutalás érdekében, a megadott határon belül. A Bizottság a rendelkezésére álló költségvetési keretek függvényében a jelzett igény alapján további előlegátutalást teljesít a számlára.

A Program időtartama alatt a Nemzeti Programengedélyező csak arra használhatja az átutalásokat, hogy a jelen Megállapodással összhangban lévő kiadásokra vonatkozóan fizesse ki a Közösség hozzájárulását. Az átutalások összes kamatát a Program finanszírozására kell felhasználni.

6. Az időközi átutalásokat, kivéve az előlegátutalás részleteit, a Bizottság a Program keretében ténylegesen kifizetett és az Nemzeti Programengedélyező által ezen melléklet 9. Cikkével összhangban igazolt költségek megtérítése céljából teljesíti. Az ilyen átutalásokat a Program finanszírozási tervében előirányzott intézkedések szintjén kalkulálják és teljesítik.

Az ilyen átutalások teljesítésének előfeltételei a következők:

a) a B. Melléklet 8. Cikke (5) bekezdésében meghatározott információkat tartalmazó, utolsó esedékes évi végrehajtási jelentést meg kell küldeni a Bizottságnak;

b) a B. Melléklet 10. Cikkében hivatkozott időközi értékelést, amennyiben esedékes, meg kell küldeni a Bizottságnak;

c) az intézkedésként felmerült kiadásoknak meg kell felelniük a Programnak, beleértve adott esetben az egyes intézkedések közötti rugalmasságot, illetve a létrejött Éves Pénzügyi Megállapodás értelmében megengedett közösségi hozzájárulás keretösszegén belül kell lenniük;

d) a B. Melléklet 8. Cikkének (3) bekezdésében hivatkozott ajánlásokra a meghatározott időn belül kell reagálni; amennyiben az ilyen ajánlások a monitoring vagy irányítási rendszerben felmerülő, a Program hatékony pénzügyi végrehajtását befolyásoló súlyos hiányosságok orvoslásának szándékával készültek, a Magyar Köztársaságnak meg kell indokolnia a szükséges intézkedések elmaradását; a Bizottság korrekciós intézkedésekre vonatkozó felszólításaira megfelelően reagálni kell;

e) figyelembe kell venni ezen melléklet 11. és 12. Cikkével összhangban hozott bármilyen Határozat pénzügyi következményeit;

f) a Bizottság által kért, az időközi átutalási igénylés bármely részletének pontosításához szükséges információkat biztosították.

A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a Magyar Köztársaságot és a Nemzeti Programengedélyezőt, ha valamelyik fenti feltétel nem teljesül. A Magyar Köztársaság és a Nemzeti Programengedélyező az időközi átutalási igénylés elfogadása előtt megteszik a szükséges intézkedéseket a helyzet orvoslására.

7. Az 5. és 6. bekezdésben hivatkozott, a Program vonatkozásában teljesített kifizetések együttes összege a 8. bekezdés értelmében teljesített kifizetés előtt nem haladhatja meg a Közösség által a Program keretében vállalt kötelezettség 95%-át.

8. A Program végső átutalására akkor kerül sor, ha:

a) a Nemzeti Programengedélyező az utolsó Éves Pénzügyi Megállapodásban meghatározott átutalási határidőtől számított hat hónapon belül megküldi a Bizottságnak az ezen melléklet 9. Cikkével összhangban kifizetett tényleges kiadások hitelesített kimutatását;

b) a Bizottság elfogadta a végső végrehajtási jelentést;

c) meghozták az ezen melléklet 11. és 12. Cikkében hivatkozott Határozatokat.

8. Cikk

A SAPARD hivatal által történő kifizetések

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a SAPARD hivatal a kedvezményezett számára történő kifizetéseket:

a) nemzeti valutában teljesíti és ennek megfelelően a SAPARD euró-számla ellenében terheli. A kedvezményezett(ek) vagy meghatalmazott(ak) javára teljesítendő kifizetések fizetési megbízásait általános szabályként a megterhelést követő 5 napon belül teljesítik,

b) a kedvezményezettnél felmerült és eredeti számlákkal igazolt költségnyilatkozatok, illetve egyéb vonatkozó dokumentumok - amennyiben a támogatás nem kiadás formájában jelentkezik - alapján teljesítsék Az ilyen nyilatkozatok csak olyan kiadásokat, illetve - amennyiben a támogatás nem kiadás formájában jelentkezik - olyan eseményeket tartalmazhatnak, amelyek a szerződés megkötését követően merültek fel, illetve következtek be, amely szerződés értelmében a kérelmező a Program keretében a szóban forgó projektre vonatkozóan kedvezményezett lett, kivéve a megvalósíthatósági és egyéb tanulmányokat. A költségnyilatkozat azonban semmiképpen sem vonatkozhat ezen mellékletnek 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott bizottsági Határozatban megnevezett dátumnál (dátumoknál) korábban kiválasztott projektekre, a SAPARD hivatal és a kedvezményezettek között vagy nevezettek megbízásából létrejött szerződésekre és kifizetett költségekre. Amennyiben a SAPARD hivatal nem őrzi meg az ebben az albekezdésben hivatkozott eredeti számlákat vagy egyéb bizonylatokat, a SAPARD hivatal gondoskodik másolatok készítéséről, illetve megtesz minden intézkedést annak érdekében, hogy az ellenőrzések és vizsgálatok során az eredeti példányok hozzáférhetők legyenek.

2. A SAPARD hivatal gondoskodik arról, hogy a Közösség hozzájárulásának kifizetésére az egyéb közszervek kiadásainak kifizetésével egyidejűleg kerüljön sor. Amennyiben a kedvezményezettek közszervek és -vállalatok, a Közösség hozzájárulása a közszervek kifizetéseit követően is teljesíthető. A Közösség hozzájárulásának kifizetése semmiképpen sem előzheti meg időben a Magyar Köztársaság egyéb közszervei hozzájárulásának kifizetését.

3. A SAPARD hivatal gondoskodik arról, hogy mindenkor azonosítható legyen a Magyar Köztársaság közszervei által teljesített összes kiadás; minden egyes projekt és intézkedés esetében.

4. A SAPARD hivatal minden egyes teljesített kifizetés bizonylatait megőrzi, amelyek legalább az alábbi információkat tartalmazzák:

a) a kifizetés összege nemzeti valutában,

b) az ennek megfelelő összeg euróban.

A közkiadáson belül a Közösség hozzájárulásának és a hazai szervek hozzájárulásainak arányát, valamint az összes támogatásra jogosult költségen belül a közkiadás arányát nemzeti valutában kell meghatározni.

5. A SAPARD hivatal gondoskodik arról, hogy azt az összeget, amelyet a SAPARD hivatal megállapítása szerint nem szándékosan fizettek ki a kedvezményezettet megillető összegen felül, és amely bekerült a SAPARD euró-számlára terhelt költségnyilatkozatba, 5 napon belül elkönyveljék a SAPARD euró-számlán és levonják az ezen melléklet 9. Cikkében hivatkozott, Bizottságnak benyújtandó következő időközi átutalási igénylés összegéből.

6. A SAPARD hivatal gondoskodik a kedvezményezettek kifizetési igényléseinek időben történő elbírálásáról. Amennyiben a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumok átvétele és a fizetési megbízás kiállítása között több mint három hónap telik el, a Közösség hozzájárulásának összege csökkenthető.

9. Cikk

Az időközi átutalási igénylés

1. A SAPARD hivatal negyedévenként összeállítja a D. Melléklet D-1 nyomtatványának megfelelő és a Nemzeti Programengedélyező által aláírt és igazolt időközi átutalási igényléseket; amelyeket minden negyedév végét követő egy hónapon belül a Magyar Köztársaság nevében a Nemzeti Programengedélyező nyújt be a Bizottságnak. A SAPARD hivatal soron kívüli átutalási igénylést juttathat el a Bizottsághoz, amennyiben igazolható annak kockázata, hogy a SAPARD euró-számla egyenlege a következő időközi átutalási igénylés feldolgozásáig nem fogja fedezni a támogatás igényléseket.

2. A Bizottság ezen melléklet 7. Cikkének figyelembevételével ellenőrzi az időközi átutalási igényléseket.

3. Az időközi átutalási igénylésekben bejelentett kiadásokat a Bizottság az elfogadhatónak talált igénylés átvételét követően két hónapon belül teljesíti, feltéve, hogy:

a) ezen melléklet 7. Cikkének (6) bekezdése és adott esetben 7. Cikkének (8) bekezdése értelmében elvégzett ellenőrzés semmilyen problémát nem jelzett;

b) a szóban forgó támogatás igénylés tárgyát képező intézkedés(ek) vonatkozásában nem született döntés az átutalások felfüggesztéséről;

c) a költségvetési keretek rendelkezésre állnak.

10. Cikk

Devizaárfolyam és kamat

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az Európai Unió felé történő elszámolásban az euró és a nemzeti valuta közötti átváltás hivatalos árfolyama egyezzen az Európai Központi Bank által az Interneten középeurópai idő szerint 14 óra 15 perckor a Magyar Köztársaság számára közzétett alábbi árfolyammal:

a) a SAPARD hivatal által teljesített kifizetéseknél a kiadás SAPARD hivatal számláin való elkönyvelésének hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam. A kedvezményezett vagy meghatalmazottja nevére kiállított fizetési megbízás keltének a számlákon feltüntetett dátum minősül;

b) a SAPARD hivatal túlfizetéseinél a túlfizetés első észlelésének hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam;

c) a számla-elszámolási és támogatás-visszautalási döntésekről szóló Határozatokban rögzített összegeknél a Határozat megszületésének hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam;

d) ezen melléklet 14. Cikke 2. bekezdése 8. albekezdésével összhangban behajtott adósságoknál az összeg behajtásának hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam;

e) ezen melléklet 13. Cikkével összhangban megállapított szabálytalanságok esetén az összeg behajtásának hónapját megelőző hónapban a Bizottság utolsó előtti munkanapján jegyzett árfolyam;

f) a SAPARD hivatal számláján(in) felmerült kamatnál a kamatjóváírás napján jegyzett árfolyam. A kamatot legalább havi egy alkalommal kell jóváírni.

Abban az esetben, ha egy bizonyos napon nem teszik közzé az azon a napon jegyzett árfolyamot, a legközelebbi előző munkanapon közzétett árfolyamot kell alkalmazni.

2. Amennyiben ezen melléklet 11. és 12. Cikke értelmében hozott Határozatok időkereteit nem tartják tiszteletben, minden kinnlevő összeg kamatozik; a kamat mértéke a három hónapra lekötött betétek Európai Központi Bank által közzétett Euribor betéti kamata plusz 1,5%. A kamat annak a hónapnak a havi átlaga, amikor a Határozatok megszülettek.

3. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a SAPARD euró-számlán felmerült kamatot kizárólag a Program finanszírozására használják fel. A SAPARD pénzeszközökre vonatkozó, a SAPARD hivatal kezelésében levő számlák a normál kereskedelmi feltételek mellett kamatoznak. A Közösség hozzájárulását kezelő számlákon felmerült kamatot szintén a Program finanszírozására kell felhasználni, és ezt a kamatot semmilyen közteher vagy adó nem terheli. A Közösség hozzájárulásával kapcsolatos összes kamat az Éves Pénzügyi Megállapodásokban feltüntetett összegekhez képest többletként jelentkezik és a Közösség további hozzájárulásának minősül. A Programban szükséges változtatásokat a B. Melléklet 7. Cikkével összhangban kell eszközölni.

11. Cikk

A számla-elszámolási döntésről szóló Határozat

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Nemzeti Programengedélyező legkésőbb a tárgyi pénzügyi

évet követő év április 30-áig a Bizottság elé terjessze a SAPARD hivatal éves elszámolását és ezen melléklet C. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott információkat a SAPARD hivatal és a Nemzeti Alap tevékenységéről, valamint a Program keretében finanszírozott tranzakciókról.

2. Az 1. bekezdésben hivatkozott jelentéseket a D. Mellékletben található D-2 formanyomtatványnak megfelelően kell benyújtani.

3. Az adott hónap költségnyilatkozatának minden esetben a bevételekkel csökkentett kifizetésekre kell vonatkoznia.

A kifizetések teljesítésének napja minden esetben az a nap, amikor a SAPARD hivatal megküldi a fizetési megbízást egy pénzintézetnek vagy a kedvezményezettnek, illetve a kedvezményezett megbízottjainak. Az összegek átvételének napja az a nap, amikor az összeget elkönyvelik a számlán.

A költségnyilatkozat tartalmazhatja az annak a pénzügyi évnek az előző hónapjaira vonatkozó bejelentett adatokhoz képest eszközölt korrekciókat.

Minden egyes pénzügyi évben a SAPARD hivatal számláin az adott évben elkönyvelt összes tranzakciót veszik figyelembe.

4. Amennyiben a Program alapján esedékes kifizetéseket követelések terhelik, ezeket a kifizetéseket a 3. bekezdés első albekezdésében hivatkozott módon maradéktalanul teljesítettnek kell tekinteni:

- a kedvezményezett számára még esedékes összeg kifizetésének napján, amennyiben a követelés kisebb, mint a kifizetett kiadás,

- a kiadás kifizetésének napján, amennyiben utóbbi kisebb a követelésnél vagy azzal azonos.

5. A nem teljesített fizetési megbízásokat, valamint a számlára terhelt, majd jóváírt kifizetéseket a D-2 nyomtatványon a kiadásokat csökkentő tételekként kell feltüntetni abban a hónapban, amikor a nem teljesítést vagy a törlést jelentették a SAPARD hivatalnak.

6. A Bizottság Legkésőbb az adott pénzügyi évet követő év szeptember 30-áig az 1. bekezdésben hivatkozott információ alapján Határozatot hoz a SAPARD hivatal számlájának rendezéséről (a továbbiakban: számla-elszámolási döntésről szóló Határozat).

A számla-elszámolási döntésről szóló Határozat többek között érinti a benyújtott elszámolások teljességét, pontosságát és hitelességét és nem érinti ezen melléklet 12. Cikkében hivatkozott, a támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozat későbbi elfogadását.

A számla-elszámolási döntésről szóló Határozat érinti a SAPARD euró-számla és az ezen a számlán jóváírandó összegek rendezését, ezen melléklet 13. Cikkének (12) bekezdését és 14. Cikke 2. bekezdésének (8) albekezdése szerint.

7. A Bizottság legkésőbb az adott pénzügyi évet követő év július 15-éig értesíti a Magyar Köztársaságot a megküldött információ ellenőrzésének eredményeiről és az ajánlott változtatásokról. Amennyiben a Magyar Köztársaságnak felróható okok miatt a Bizottság legkésőbb szeptember 30-áig nem képes elvégezni a Magyar Köztársaság számláinak rendezését, a Bizottság értesíti a Magyar Köztársaságot az általa javasolt további vizsgálatokról.

8. A számla-elszámolási döntésről szóló Határozatban megállapított összeggel általában növelik vagy csökkentik a Bizottságtól a Magyar Köztársaság számára esedékes következő kifizetés(ek) összegét. Ha a számla-elszámolási döntésről szóló Határozatban megállapított, csökkenteni kívánt összeg nagyobb a lehetséges további kifizetések összegénél, a Magyar Köztársaság megbízásából eljáró Nemzeti Programengedélyező gondoskodik arról, hogy a Határozat bejelentését követő két hónapon belül az egyenleg által nem fedezett összeget euróban jóváírják a Bizottságnak. A Bizottság azonban eseti elbírálás alapján hozhat olyan döntést, miszerint a Bizottság számára jóváírandó összeget számítsák be a Közösség bármely támogatási programja keretében a Bizottság által a Magyar Köztársaság számára folyósítandó esedékes összegeknél.

12. Cikk

A támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozat

1. A Bizottság határozatot hoz a Közösség társfinanszírozási kötelezettségvállalásából kizárásra kerülő kiadásokról (a továbbiakban: támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozat), amennyiben megállapítja, hogy a kiadás nem felel meg jelen Megállapodás rendelkezéseinek.

2. Amennyiben a Bizottság egy vizsgálat eredményei alapján arra a megállapításra jut, hogy a kiadást nem jelen Megállapodás rendelkezéseivel összhangban teljesítették, a Bizottság még a támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozat elfogadása előtt írásban értesíti a Nemzeti Programengedélyezőt az ellenőrzések eredményeiről és jelzi, milyen korrekciós intézkedéseket javasol a hasonló esetek elkerülésére. A közlésben a Bizottság hivatkozik a Többéves Pénzügyi Megállapodás, a Program, ezen melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozat és az Éves Pénzügyi Megállapodás(ok) vonatkozó pontjaira és rendelkezéseire.

3. A Nemzeti Programengedélyező két hónapon belül írásban válaszol a Bizottságnak, és a Bizottság ennek következményeként felülvizsgálhatja korábbi álláspontját. A Bizottság indokolt esetben beleegyezhet a válaszadásra szánt idő meghosszabbításába.

A válaszadásra rendelkezésre álló idő lejártát követően a Bizottság bilaterális tárgyalást kezdeményez a Magyar Köztársasággal. Ezeken a tárgyalásokon mindkét fél arra törekszik, hogy megállapodásra jussanak a szükséges intézkedéseket, a szerződésszegés súlyosságát, valamint a Bizottságnak okozott anyagi kár mértékét illetően. A tárgyalásokat és a tárgyalások után a Bizottság által pótlólagos adatszolgáltatásra megállapított határidő lejártát követően, valamint abban az esetben, ha a Magyar Köztársaság a Bizottság által megállapított határidő lejárta előtt elutasítja a tárgyalásokra szóló meghívást, a Bizottság a határidő lejárta után hivatalos formában közli megállapításait a Magyar Köztársasággal.

Amennyiben a feleknek nem sikerül megállapodniuk, a Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság nevében kérheti az F. Melléklet 9. pontjában említett eljárás kezdeményezését, hogy a felek négy hónap alatt álláspontjainak közelítésével megegyezésre jussanak. A Békéltető Szerv az F. Melléklet 9. pontja rendelkezéseinek figyelembevételével egy külön jelentésben foglalja össze ennek az eljárásnak az eredményeit. A jelentést megküldik a Bizottságnak, amely a támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozat meghozatala előtt megvizsgálja a jelentés tartalmát.

4. A Bizottság a megállapított szabálytalanság súlyosságának figyelembevételével értékeli a közösségi támogatásból kizárásra kerülő összegeket. A Bizottság figyelembe veszi a szerződésszegés jellegét és súlyát és az anyagi kár Közösség számára jelentkező kockázatának mértékét.

5. A finanszírozás elutasítása nem vonatkozhat olyan intézkedés kiadásaira, amelynek vonatkozásában a 2. bekezdésben hivatkozott ellenőrzések eredményeit tartalmazó, a Nemzeti Programengedélyezőnek szánt írásos közlemény továbbítását megelőző 24 hónapnál korábban teljesítették a záró kifizetést. Ez a rendelkezés nem vonatkozik ezen melléklet 13. Cikkében hivatkozott szabálytalanságok pénzügyi következményeire. Amennyiben az ilyen ellenőrzések lefolytatásához szükséges szövegek angol nyelven nem állnak rendelkezésre, ezt az időtartamot az angol nyelvű dokumentumok igénylésének és átvételének időtartamával meghosszabbítják.

6. Azokban az esetekben, ahol a SAPARD hivatal elmulasztotta az ellenőrzések szabályszerű kialakítását vagy lefolytatását, pénzügyi korrekció alkalmazható. Ennek része lehet olyan átalányösszegű korrekciók alkalmazása, amelyek mértékét az anyagi veszteség Közösség számára jelentkező kockázatának mértékével összhangban, ennek arányában határozzák meg.

7. A támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozattal összhangban visszaigényelt összegről tájékoztatják a Nemzeti Programengedélyezőt, aki a Magyar Köztársaság nevében gondoskodik arról, hogy az összeget a támogatásvisszautalási döntésről szóló Határozat meghozatalát követő két hónapon belül jóváírják a SAPARD euró-számlán és levonják a Bizottsághoz benyújtott következő átutalási igénylés összegéből. A Bizottság azonban eseti elbírálás alapján hozhat olyan döntést, miszerint a Bizottság számára jóváírandó összeget számítsák be a Közösség hozzájárulásának keretében a Bizottság által a Magyar Köztársaság számára folyósítandó esedékes összegeknél.

8. A támogatás-visszautalási döntésről szóló Határozattal összhangban visszaigényelt összeget nem forgatják vissza a Program finanszírozására.

13. Cikk

Szabálytalanságra és ellenőrzésre vonatkozó rendelkezések

1. A Magyar Köztársaság - jelen Megállapodás rendelkezéseit nem érintve - a hazai törvényeiben, rendeleteiben és hatósági rendelkezéseiben megfogalmazott szabályokkal összhangban megteszi az intézkedéseket, amelyekkel:

a) meggyőződik arról, hogy a Program által finanszírozott tranzakciókat megfelelően hajtották végre;

b) megakadályozza, illetve orvosolja a szabálytalanságokat;

c) behajtja a szabálytalanságok vagy gondatlanság következtében elveszített összegeket.

A Magyar Köztársaság tájékoztatja a Bizottságot az e célból foganatosított intézkedésekről, különösen az igazgatási és igazságszolgáltatási eljárások állásáról.

2. A Közösség hozzájárulása keretében, az 1. bekezdés c) albekezdésében hivatkozott módon behajtott összegeket az akkreditált SAPARD hivatalnak fizetik ki, amely levonja ezt az összeget a Program által finanszírozott kiadások összegéből.

3. A Magyar Köztársaság a Bizottság rendelkezésére bocsátja a Program szabályos működtetéséhez szükséges összes információt és megteszi az összes szükséges intézkedést annak érdekében, hogy elősegítse a Bizottság által a Közösség finanszírozásának kezelése keretében szükséges ellenőrzések, többek között helyszíni ellenőrzések lefolytatását.

4. A Bizottság által kijelölt és a helyszíni ellenőrzések lefolytatásával megbízott képviselők hozzáférhetnek az üzleti könyvekhez és a Program által finanszírozott kiadásokra vonatkozó egyéb bizonylatokhoz, többek között az elektronikus formában előállított vagy tárolt információkhoz.

A Bizottság megbízottai többek között megvizsgálhatják, hogy:

a) megfelelnek-e az igazgatási módszerek jelen Megállapodás rendelkezéseinek;

b) megvannak-e a szükséges igazoló dokumentumok, illetve egyeznek-e a Program keretében finanszírozott tranzakciókkal;

c) milyen körülmények között bonyolítják le és ellenőrzik a Program keretében finanszírozott tranzakciókat.

A Bizottság az ellenőrzést megelőzően megfelelő formában értesíti a Magyar Köztársaságot. A Magyar Köztársaság hivatalos képviselői részt vehetnek az ellenőrzésben.

5. A Bizottság erre vonatkozó kérése alapján, a Magyar Köztársaság egyetértésével a Magyar Köztársaság hatóságait is meg lehet bízni a tranzakciókkal kapcsolatos ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásával.

A Bizottság hivatalos képviselői részt vehetnek ezekben az ellenőrzésekben vagy vizsgálatokban.

6. Az 1-5. bekezdést nem érintve, a Magyar Köztársaság alkalmazza az F. Melléklet 4., 5., 6. és 7. pontjának rendelkezéseit a szabálytalanságokról és az ezen a területen működtetett információs rendszer megszervezéséről.

14. Cikk

A SAPARD hivatal akkreditációjára vonatkozó funkciók és kritériumok

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a SAPARD hivatal ellássa az alábbiakat:

1. Funkciók

1.1. Kötelezettségvállalások és kifizetések engedélyezése: ennek a funkciónak a célja egy igénylőnek vagy meghatalmazottjának jelen Megállapodás értelmében kifizetendő összeg meghatározása, különös tekintettel a jóváhagyás iránti kérelmek és kifizetés iránti igények jogosultságára, a projekt jóváhagyása során vállalt kötelezettségek teljesítésére, a versenyeztetés és szerződéskötés eljárásaira, valamint az elvégzett munka vagy az ellátott szolgáltatások ellenőrzésére.

1.2. Kifizetések teljesítése: ennek a funkciónak a rendeltetése egy utasítás kibocsátása a hivatal bankjának, illetve adott esetben egy kormányzati kifizetőhelynek, miszerint fizesse ki az igénylőnek (vagy meghatalmazottjának) az engedélyezett összeget.

1.3. Kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése és nyilvántartása: ennek a funkciónak a rendeltetése a kötelezettségek és kifizetések könyvelése a hivatal SAPARD kiadásokra rendszeresített különálló üzleti könyveiben, amelyet általában egy elektronikus adatfeldolgozó rendszerben végeznek el, és a kiadások időszaki összefoglalóinak, többek között a Bizottság számára készülő időszaki és évenként esedékes nyilatkozatainak elkészítése. Az üzleti könyvek általában a behajtandó kinnlevőségek részletes adatait is tartalmazzák.

1.4. Ellenőrzés: ennek a funkciónak a rendeltetése a kérelmek és igények alapját képező tények ellenőrzése a Megállapodás előírásainak, valamint a SAPARD hivatal és a kedvezményezettek közötti kölcsönös kötelezettségvállalás feltételeinek való megfelelés érdekében. Az ellenőrzések adott esetben tartalmazzák a projekt kiválasztása előtti ellenőrzést, a mérések megismétlését, az áruk vagy szolgáltatások mennyiségének és minőségének ellenőrzését, az analitikus vagy mintavételi ellenőrzést, a kifizetés előtti ellenőrzést, valamint jelen Megállapodás végrehajtására vonatkozó, elsősorban a ráfordítások jogosultságát érintő vizsgálatokat. A jogosultság megállapításához az ellenőrzések során esetenként sor kerül szakmai jellegű ellenőrzésekre; ezek lehetnek gazdasági és pénzügyi értékelések vagy bizonyos konkrét mezőgazdasági, műszaki vagy tudományos vizsgálatok.

1.5. Jelentés: ennek a funkciónak az a rendeltetése, hogy gondoskodjék az egyes projektek és intézkedések végrehajtására vonatkozó jelentések elkészítéséről oly módon, hogy ez a tevékenység segítse az intézkedések hatékony és eredményes végrehajtását.

2. Kritériumok

2.1. A SAPARD hivatal igazgatási struktúrája tegye lehetővé az engedélyezés, a végrehajtás és a könyvelés funkcióinak különválasztását. Mindegyik funkciót egy különálló, független igazgatási alegység lássa el, feladatalt egy szervezeti ábrán határozzák meg.

2.2. A SAPARD hivatalnak be kell vezetnie az alábbi, illetve az alábbiakkal megegyező garanciákat kínáló egyéb eljárásokat:

2.2.1. A SAPARD hivatal elkészíti a projekt jóváhagyása iránti kérelmek, követelések, számlák és igazoló bizonylatok, valamint ellenőrzési jelentések átvételére, könyvelésére és feldolgozására vonatkozó írásban rögzített eljárásokat, beleértve az összes felhasználandó dokumentum leírását:

Ezek az eljárások biztosítják, hogy csak a projekt kiválasztási kritériumainak megfelelő kifizetési igényléseket vagy kiválasztott projekteket dolgozzák fel, és hogy a hivatalnál legyen egy olyan adatállomány, amely tartalmazza a projekt ellenőrzéséhez szükséges összes dokumentumot.

2.2.2. A hatáskörök megosztásának olyannak kell lennie, hogy soha se alakuljon ki olyan helyzet, amikor a projektek jóváhagyása, a kifizetések engedélyezése, a kifizetés vagy az összegek elkönyvelése közül egynél több feladat ellátásáért egy bizonyos személy legyen felelős. A fent hivatkozott feladatokat ellátó minden egyes személy tevékenységét egy másik hivatalos személynek kell felügyelnie. Mindegyik személy kötelezettségeit írásban kell rögzíteni; meg kell határozni nevezett személy jogosítványainak pénzügyi korlátjait. Gondoskodni kell az alkalmazottak képzéséről, az érzékeny munkakörökben gondoskodni kell a személyek megfelelő rotációjáról, vagy a fokozott felügyeletről.

2.2.3. Az engedélyezésért felelős minden személyt el kell látni a szükséges ellenőrzések részletes ellenőrző listájával, a követeléshez csatolt igazoló dokumentumokban tanúsítani kell ezeknek az ellenőrzéseknek az elvégzését. Az ellenőrzések elvégzése elektronikus eszközökkel is igazolható, de csak abban az esetben, ha teljesülnek a 2.2.6. pontban hivatkozott követelmények.

Az alkalmazotti állomány egyik magasabb beosztású tagjának tanúsítania kell az elvégzett munka felülvizsgálatát. A projektek elemzését, értékelését és jóváhagyását írásban kell igazolni. A projekt elemzésénél a megfelelő pénzügyi lebonyolítás elveit kell alkalmazni.

2.2.4. Egy kérelem vagy követelés engedélyezésére csak akkor kerül sor, ha megfelelő ellenőrzéssel meggyőződnek arról, hogy az minden vonatkozásban megfelel a Megállapodás rendelkezéseinek. Az ellenőrzésekhez hozzá tartoznak azok a vizsgálatok is, amelyekre a támogatás igénylésének tárgyát képező konkrét intézkedésre irányadó rendelkezések alapján van szükség, valamint azok is, amelyek célja a csalások és szabálytalanságok megelőzése és kiszűrése, különös tekintettel a bizonyított kockázatokra.

Az engedélyezési funkció ellátása során az egyes kérelmek elbírálásánál megvizsgálják a feltételek teljesítését, a jogosultságot, a dokumentumok hiánytalan voltát, a csatolt bizonylatok hitelességét, az anyag átvételének időpontját.

Az összes elvégzendő ellenőrzést egy ellenőrző jegyzékben kell meghatározni, és az ellenőrzés elvégzését minden egyes kérelmen és igénylésen, illetve több kérelmet és igénylést összefogva tanúsítani szükséges.

Az árukat és szolgáltatásokat illetően, az ellenőrzés az alábbiakból tevődik össze:

- okmányos ellenőrzés: az áruk és szolgáltatások számlán és a megrendelésben szereplő mennyiségének, minőségének és árának egyeztetése;

- fizikai ellenőrzés: az áruk és szolgáltatások számlán vagy igénylési nyomtatványon feltüntetett mennyiségének és minőségének ellenőrzése.

A szolgáltatásoknak vagy áruknak ilyen jellegű ellenőrzése a szállítás során; azaz a kezdeti és időközi fizetések teljesítése alkalmával, folyamatosan is elvégezhető.

2.2.5. Az eljárások biztosítják, hogy a kifizetést csak az igénylő személynek, nevezett bankszámlájára vagy nevezett megbízottjának teljesítsék. A kifizetést a hivatal bankja vagy egy kormányzati kifizetőhely teljesíti; a kifizetés postán feladott csekkel is teljesíthető. A kifizetést általános szabályként a SAPARD euró-számlán eszközölt megterhelést követő 5 napon belül teljesítik.

Az összes olyan kifizetést, amelynek vonatkozásában az átutalások teljesítésére nem kerül sor, a nem teljesítés bejelentését követő 5 napon belül ismételten jóváírják a SAPARD euró-számlán.

Az időben be nem váltott csekkeken szereplő összegeket a nem teljesítés bejelentését követő 5 napon belül jóváírják a SAPARD euró-számlán.

Készpénzben semmilyen kifizetést nem teljesítenek. Az engedélyező tisztviselő és a felügyelő elektronikus eszközökkel is engedélyezhet kifizetést, feltéve, hogy érvényesülnek a biztonsági előírások, és az elektronikus nyilvántartásban szerepel az aláíró személye.

2.2.6. Amennyiben a kérelmeket, igényléseket vagy számlákat egy számítógépes rendszer segítségével dolgozzák fel, a számítógépes rendszerhez történő hozzáférést oly módon kell védeni és ellenőrizni, hogy:

a) a rendszerbe beléptetett összes információt ellenőrzik, gondoskodnak az adatbeviteli hibák kiszűréséről és korrigálásáról, logikai ellenőrzésekkel kiszűrik a következetlen és rendkívüli adatokat,

b) csak az egyéni jelszóval rendelkező engedélyezett tisztviselők kapnak engedélyt adatok beléptetésére, módosítására vagy ellenőrzésére,

c) egy műveleti naplóban rögzítik az adatokat vagy programokat beléptető vagy módosító minden egyes tisztviselő személyét,

d) a visszaélések megelőzése érdekében rendszeresen megváltoztatják a jelszavakat,

e) a hardver- és szoftvermódosításokat a végrehajtás előtt tesztelik és engedélyezik, egy változtatás-lebonyolítási eljárás keretében,

f) fizikai ellenőrző eszközökkel védik a számítógéprendszereket az illetéktelen hozzáféréstől, az adatokról back up példányokat készítenek; amelyeket egy elkülönített, biztonságos helyen tárolnak,

g) az adatbeviteleket logikai ellenőrzésekkel vizsgálják, ezek célja a következetlen vagy rendkívüli adatok kiszűrése. Egy előzetesen elfogadott információ- és kommunikáció-technológiai stratégia alapján kialakítanak egy átfogó információ-technológiai biztonságpolitikát, amely szavatolja az összes adat bizalmas kezelését, integritását és hozzáférhetőségét.

2.2.7. Az elfogadott eljárásokkal gondoskodnak arról, hogy a támogatás mértékeiben és az anyagi támogatás megítélésének feltételeiben bekövetkezett változásokat időben dokumentálják, majd ennek megfelelően aktualizálják az utasításokat, adatbázisokat és ellenőrző jegyzékeket.

2.3. Az engedélyezési és ellenőrzési funkció vagy annak valamelyik melléklete átruházható más szervekre, de csak abban az esetben, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

2.3.1. pontosan meghatározzák az egyéb szervek kötelezettségeit és feladatait, különös tekintettel jelen Megállapodás érvényesítésének vizsgálatára és ellenőrzésére;

2.3.2. a szervek rendelkeznek olyan hatékony, működőképes rendszerekkel, amelyek lehetővé teszik kötelezettségeik megfelelő ellátását;

2.3.3. a szervek igazolják a hivatalnak, hogy valóban eleget tesznek kötelezettségeiknek, és leírják az ehhez alkalmazott eszközöket;

2.3.4. a SAPARD hivatal rendszeres időközönként és mindig időben tájékoztatást kap a lefolytatott ellenőrzések eredményeiről, ily módon a hivatal egy követelés engedélyezésénél vagy könyvelésénél, illetve egy számla kifizetésénél mindenkor figyelembe tudja venni az ellenőrző eszközök szabályszerű működtetését. Az elvégzett munkát részletesen ismertetik egy jelentésben, amelyet csatolnak minden egyes kérelemhez és követeléshez, vagy több, összefogott kérelemhez és követeléshez, illetve adott esetben egy évi jelentéshez. A jelentéshez csatolják a jóváhagyott kérelmek és követelések jogosultságára és az elvégzett munka jellegére, terjedelmére és korlátjaira vonatkozó igazolást. A jelentés tartalmazza az elvégzett fizikai és adminisztrációs ellenőrzéseket, az összes ellenőrzés eredményét és a jelentésben közölt eltérések és szabálytalanságok nyomán kezdeményezett intézkedéseket. A hivatalnak benyújtott igazoló dokumentumoknak megfelelő biztosítékkal kell szolgálniuk arra, hogy a kifizetésre engedélyezett igénylések vagy számlák jogosultságára vonatkozó összes ellenőrzést rendben elvégezték;

2.3.5. a SAPARD hivatal a projekt jóváhagyása és a támogatás megítélése előtt meggyőződik arról, hogy az egyéb szervek az ebben a Cikkben megfogalmazott kritériumoknak megfelelő eljárásokat követték;

2.3.6. pontosan meghatározzák és dokumentálják a kérelmek elbírálásának kritériumait és a kérelmek elbírálásának elsőbbségi sorrendjét;

2.3.7. amennyiben az engedélyezett kifizetési igénylésekre, elfogadott kiadásokra és elvégzett ellenőrzésekre, valamint a ki nem választott projektekre vonatkozó dokumentumokat más szervek őrzik, ezek a szervek és a hivatal külön eljárásokkal gondoskodnak arról, hogy a hivatal által teljesített konkrét kifizetésekre vonatkozó összes dokumentum megtalálható legyen, és hogy ezeket a dokumentumokat a hivatal hivatalos helyiségeiben ellenőrzés céljára kiszolgáltassák olyan személyeknek és szerveknek, akik vagy amelyek egyébként is jogosultak ilyen okmányok ellenőrzésére, nevezetesen:

(i) a hivatal igénylésekkel foglalkozó alkalmazottainak,

(ii) a hivatal belső ellenőrzési egységének,

(iii) a hivatal éves elszámolását hitelesítő Igazoló Szervnek,

(iv) a Közösség meghatalmazott megbízottainak és képviselőinek;

2.3.8. írásos megállapodás szükséges a SAPARD hivatal és azok a szervek között, amelyekre a SAPARD hivatal funkcióinak ellátását átruházza. Az ilyen megállapodásban rendelkeznek arról, milyen funkciókat kell ellátnia a hivatkozott szervnek, milyen jellegű igazoló dokumentumokat és jelentéseket kell megküldenie meghatározott időkereteken belül a SAPARD hivatalnak. A teljes rendszert, beleértve a más szervek által ellátott átruházott funkciókat, a szervezeti ábrán kell rögzíteni.

A Megállapodás rendelkezik arról, hogy a Közösség meghatalmazott megbízottai vagy képviselői hozzáférhetnek az egyéb szervek kezelésében levő adatokhoz, valamint arról, hogy ezek a tisztviselők megvizsgálják a kérelmeket, többek között elvégzik a projektek és a kedvezményezettek ellenőrzését.

2.4. Számviteli eljárásokkal gondoskodnak arról, hogy a Bizottság elé terjesztetett költségnyilatkozatok hiánytalanok, pontosak és naprakészek legyenek, és hogy - többek között legalább háromhavonként tartott ellenőrzésekkel és egyeztetésekkel - időben kiszűrjék és korrigálják az előforduló hibákat és mulasztásokat. A számlákon elkönyvelt minden egyes tételről teljes ellenőrzési nyomvonal készül.

A SAPARD hivatal számviteli eljárásai biztosítják, hogy a számviteli rendszer minden regionális iroda, valamint minden projekt, szerződés, intézkedés vagy mellékletintézkedés vonatkozásában euróban és nemzeti valutában is kimutassa az összköltséget, a kötelezettségben vállalt kiadást, a részletfizetéseket és a végső elszámolást. Határidőket állapítanak meg azoknak a kötelezettségeknek a törlésére, ahol az előzetesen egyeztetett időpontra nem készültek el a vállalt munkával. Az ilyen törléseket megfelelően elkönyvelik a számviteli rendszerben.

2.5. A SAPARD hivatal olyan belső auditról vagy egyéb hasonló rendszerről gondoskodik, amely alkalmas a belső ellenőrzés hatékony működtetésére. A belső ellenőrzés független a hivatal egyéb osztályaitól és közvetlenül a hivatal felső vezetésének ad számot tevékenységéről. A belső ellenőrzés azt vizsgálja, alkalmasak-e az Hivatal eljárásai jelen Megállapodás végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a számlák pontos, hiánytalan és naprakész voltának vizsgálatára. Az ellenőrzések bizonyos kiválasztott intézkedésekre és alintézkedésekre, illetve a tranzakciókból összeállított mintákra korlátozhatók, feltéve, hogy létezik egy olyan audit terv, amely biztosítja, hogy legalább háromévenként sor kerüljön minden jelentős terület, többek között az engedélyezésért felelős szervezeti egységek és szervek, illetve az átruházott funkciók ellátásával megbízott szervek ellenőrzésére. A belső ellenőrzés a nemzetközileg elfogadott audit szabványok alapján végzi munkáját, tevékenységének eredményeit munkaokmányokban rögzítik, az ellenőrzések alapján jelentéseket és ajánlásokat készítenek a hivatal legfelső vezetése számára. Az ellenőrzési terveket és jelentéseket a pénzügyi ellenőrzések segítése, valamint a belső ellenőrzési funkció hatékonyságának értékelése céljából megküldik az Igazoló Szervnek és a Közösség megbízottainak vagy meghatalmazott képviselőinek.

2.6. A Magyar Köztársaságban az árukra, munkák és szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési szabályoknak összhangban kell lennie a Bizottság "Szolgáltatásokra, munkákra és beszállításra vonatkozó szerződések harmadik országgal folytatott közösségi együttműködés esetén"4 című kézikönyvében lefektetett szabályokkal. A Bizottság ex-ante jóváhagyásának követelménye azonban ezekre az esetekre nem vonatkozik.

2.7. A 2.6. pontban hivatkozottaktól eltérő közbeszerzések esetében az alábbiaknak a Közösségből vagy az F. Melléklet 8. pontjában hivatkozott országokból kell származniuk:

(i) szolgáltatások, munkák, beszerzett gépi eszközök és tartozékok;

(ii) egy vállalkozó által munkavégzés és szolgáltatás céljára megvásárolt tartozékok és gépi eszközök, amenynyiben a tartozékok és gépi eszközök a szerződés végrehajtását követően a projekt tulajdonába kerülnek.

2.8. A hivatal egy olyan rendszert hoz létre, amely azonosítja az összes esedékes összeget és az összegek beérkezése előtt rögzíti az adósok főkönyvében az összes kinnlevőséget, beleértve az összeg beérkezése előtt felmerülő szabálytalanságokat. Az adósok főkönyvét rendszeres időközönként ellenőrzik, hogy megtehessék a szükséges intézkedéseket a lejárt adósságok behajtására, különös tekintettel a lejárt garanciákra és a visszatérített kifizetésekre. Ezen melléklet 8. Cikke (5) bekezdésének rendelkezéseit vagy az adósságok behajtására vonatkozó hazai jogi rendelkezéseket nem érintve, a Közösségre e szabálytalanságok vonatkozásában terhelt pénzügyi hozzájárulást az adósok könyvében való elkönyvelésüket követő második év végén leírják és levonják a következő időközi átutalási igénylés összegéből, ezen melléklet 9. Cikke szerint. A Közösség hozzájárulásával összefüggő, a SAPARD hivatal által behajtott adósságok révén keletkezett kamatot a SAPARD hivatal számláján (számláin) könyvelik el; ezt a kamatot csak és kizárólag a Programban lehet felhasználni.

4 SEC 1999 1801/2, http://europa.eu.int/comm/scr/tender/usedoc/index_en.htm

A SAPARD hivatal gondoskodik arról, hogy a behajtott összegeket a behajtás napját követő 5 napon belül jóváírják a SAPARD euró számlán.

2.9. A SAPARD hivatal a Közösség társfinanszírozására való hivatkozással, közzéteszi a támogatás igénybevételének lehetőségeit az összes potenciális projektirányító és -működtető számára, hogy minél szélesebb körből választhassa ki a potenciális projektirányítókat és működtetőket. A rendszer elindítása előtt elkészítik azokat az egységes jelentkezési lapokat, amelyek többek között tartalmazzák a világos pályázati irányelveket és a jogosultság feltételeit. A potenciális kedvezményezettek vagy kedvezményezettek ingyenesen férhetnek hozzá a szükséges információkhoz, többek között a jelentkezési lapokhoz. Ez a rendelkezés nem érinti a gazdaság egyéb szférájában általában alkalmazott díjakat.

2.10. A SAPARD hivatal rendszeres időszakonként feldolgozza a kedvezményezettektől érkező kérelmeket.

2.11. A SAPARD hivatal megfelelő rendszert vezet be, amelynek segítségével előzetesen meghatározott mutatók alapján jelentést tesz az egyes projektek és intézkedések végrehajtásának helyzetéről. Ezeket a mutatókat adott esetben a Monitoring Bizottság jóváhagyásával és a Bizottság előzetes jóváhagyásával felülvizsgálhatják.

2.12. Amennyiben az előzetesen meghatározott célkitűzések teljesítése késedelmet szenved, megfelelő intézkedéseket kezdeményeznek, beleértve adott esetben egy projekt jóváhagyásának visszavonását. Minden intézkedésről megfelelő nyilvántartást vezetnek.

2.13. Megfelelő irányítási információs rendszert alkalmaznak a projektekre és intézkedésekre vonatkozó megfelelő jelentések gyors elkészítéséhez. A jelentéseket szükség esetén az Irányító Hatóság, a Monitoring Bizottság és a Bizottság rendelkezésére bocsátják.

15. Cikk

Adatnyilvántartás

A SAPARD hivatal és a Nemzeti Alap ezen melléklet 12. Cikke (5) bekezdésében hivatkozott 24 havi időtartam lejártáig a Bizottság rendelkezésére megőriznek minden dokumentumot, beleértve a ki nem választott projektekre vonatkozó dokumentumokat. Ami a 12. Cikk (5) bekezdésében és a 13. Cikkben hivatkozott szabálytalanságokat illeti, a dokumentumokat az összes utómunka befejezéséig kell megőrizni.

A Hivatal és a Nemzeti Alap gondoskodnak arról, hogy amennyiben a fent hivatkozott dokumentumok nincsenek a nevezett szervek birtokában, ezeket a dokumentumokat erre az időszakra megőrizzék és a Bizottság rendelkezésére bocsássák.

B. MELLÉKLET

A Program irányítása, monitoringja és értékelése

1. Cikk

Tárgyi hatály

Ezen melléklet a Program irányítására, monitoringjára és értékelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A Magyar Köztársaság gondoskodik ezeknek a rendelkezéseknek az alkalmazásáról.

2. Cikk

Meghatározások

Jelen Megállapodásban:

a) "prioritás" - azon alapvető szükségletek egyike, amely a Programban elfogadott stratégia célkitűzéseinek végrehajtásához támogatásra szorul;

b) "alintézkedés" - azon elemek, amelyek együttesen egy intézkedésnek minősülnek, és önállóan konkrét célkitűzések tárgyát képezhetik;

c) "Irányító Hatóság" - a Magyar Köztársaság által kijelölt állami vagy magánszerv, szervezeti egység vagy osztály, amely működhet a SAPARD hivatal szervezeti keretein belül, illetve azokon kívül, amelynek célja a Program monitoringjára és értékelésére vonatkozó információk összegyűjtése és ezek jelentése a Monitoring Bizottságnak és a Bizottságnak.

3. Cikk

Partnerség

1. A Program végrehajtására a Bizottság és a Magyar Köztársaság szoros együttműködésében kerül sor, a Magyar Köztársaság által kijelölt alábbi hatóságok és szervek részvételével:

a) érdekelt regionális és helyi hatóságok és egyéb illetékes állami hatóságok,

b) gazdasági és szociális partnerek,

c) egyéb illetékes szervek.

2. Az együttműködés során maradéktalanul érvényesítik és tiszteletben tartják az 1. bekezdéssel összhangbán kijelölt hatóságok és szervek hivatali, jogi és pénzügyi hatásköreit.

Az országos, regionális, helyi és egyéb szinteken a leginkább reprezentatív partnerek kijelölése során a Magyar Köztársaság a hazai szabályokkal és gyakorlattal összhangban gondoskodik az összes érdekelt hatóság és szerv széles körű és hatékony részvételéről, figyelembe veszi a férfiak és nők egyenlő jogainak elvét, valamint a környezetvédelmi követelmények integrálásával gondoskodik a fenntartható fejlődés elvének érvényesítéséről.

Az összes kijelölt partner (a továbbiakban: partnerek) segíti a Program céljainak végrehajtását.

3. A partnerség kiterjed a Program finanszírozására, végrehajtására, monitoringjára és értékelésére. A Magyar Köztársaság a Program teljes időtartama alatt gondoskodik az összes érdekelt partner bevonásáról.

4. Cikk

Elismerhető költségek

1. Egy költség a SAPARD keretében csak akkor jogosult a Közösség támogatására, ha jelen Megállapodás rendelkezéseinek való megfelelésen kívül a SAPARD támogatás igénybevétele összhangban van a megfelelő pénzügyi lebonyolítás, különösképpen a gazdaságosság és a költséghatékonyság elveivel.

Az elismerhető költségekre vonatkozó hazai jogszabályi rendelkezéseket akkor lehet alkalmazni, ha ezeket előzetesen megküldték a Bizottságnak, és azokat a Bizottság a támogatás kezelésének átruházására vonatkozó, az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozat elfogadása előtt elfogadta; a Bizottság ez utóbbi döntése a Határozat végrehajtását nem érinti.

és

A Magyar Köztársaság által egy eljárási vagy működési kézikönyvben intézkedésenként ajánlott, elismerhető költségekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Bizottság az erre vonatkozó tájékoztatást követő három hónapon belül, legkésőbb azonban a támogatás kezelésének átruházására vonatkozó, az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozat elfogadása előtt, a Határozat végrehajtását nem érintve tájékoztatja a Magyar Köztársaságot ezeknek vagy az egyéb javasolt szabályoknak az elfogadásáról.

és

Az elismerhető költségek megállapításának a Programban lefektetett szabályait kell alkalmazni, ez azonban nem érinti a Bizottságnak a támogatás kezelésének átruházására vonatkozó, az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozatát.

és

A SAPARD hivatal által minden intézkedésre elkészített és a kedvezményezettek rendelkezésére bocsátott egységes szerződés-tervezetekben kifejezetten felsorolt költségek ismerhetők el. A Bizottság az erre vonatkozó tájékoztatást követő három hónapon belül, legkésőbb azonban a támogatás kezelésének átruházására vonatkozó, az A. melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozat elfogadása előtt, a Határozat alkalmazását nem érintve tájékoztatja a Magyar Köztársaságot ezeknek vagy az egyéb javasolt szabályoknak az elfogadásáról.

2. Amennyiben a Bizottság nem hoz ettől eltérő kifejezett határozatot, a Program keretében a Közösség társfinanszírozására nem jogosultak az alábbi költségek:

a) telkek vagy meglevő épületek vásárlása, bérbevétele, valamint lízingje, függetlenül attól, hogy a létrejött bérleti jogviszony a tulajdonjog bérlőre való átruházást eredményez-e vagy sem;

b) adók, vámok és importvámok, amelyek

(i) bármilyen egyéb eszközökkel visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők,

(ii) nem részei a Magyar Köztársaság adózási rendszerének,

(iii) aránytalan terhet jelentenek a Program bármely részére;

c) üzemköltség, beleértve a karbantartási és bérleti költségeket;

d) lízing, kivéve amennyiben a bérleti jogviszony a tulajdonjog bérlőre való átruházását eredményezi;

e) A 2 650 000 forintnál5 többe kerülő olyan szolgáltatások, áruszállítások és munkák, amelyekre a kedvezményezett nem kért előzetes ajánlatot legalább három szállítótól; az ajánlatkérések eredeti példányait csatolni kell az A. Melléklet 8. Cikkének b) bekezdésében hivatkozott költségnyilatkozathoz;

f) bankköltségek, garanciadíjak és hasonló költségek;

g) a SAPARD euró-számlával kapcsolatos átváltási költségek, kezelési költségek és árfolyamveszteségek;

h) a közigazgatási szervek, beleértve a SAPARD hivatal költségeit, különösen az általános költségeket, a bérleti díjakat, az irányítás, végrehajtás, monitoring és ellenőrzés feladatainak ellátásához foglalkoztatott alkalmazottak bérköltségét;

i) az intézkedéshez közvetlenül kapcsolódó, a projekt előkészítéséért és/vagy végrehajtásáért építészeknek, mérnököknek és tanácsadóknak kifizetett díjak, illetékek, megvalósíthatósági tanulmányokért, szabadalmak és licencek megvásárlásáért kifizetett díjak együttes összegének azon melléklete, amely meghaladja a projekt összes jogosult költségének 12%-át;

j) az A. Melléklet 14. Cikke 2.6. és 2.7. bekezdésében hivatkozott rendelkezéseknek meg nem felelő termékek és szolgáltatások költsége;

k) olyan projektek költségei, amelyeknél a projekt befejezése előtt használati vagy mellékletvételi díjak merülnek fel, és ezeket az összegeket nem vonják le az elismerhető költségek összegéből;

l) promóciós költségek, kivéve a közérdeket szolgáló költségeket.

3. Az alábbi költségek csak a Bizottság eseti elbírálás alapján elfogadott és a Magyar Köztársaság által összeállított, alaposan megindokolt igénylésének a Bizottsághoz való beterjesztését követő három hónapon belül közzétett Határozata alapján ismerhetők el:

5 Legfeljebb 10 000 eurónak megfelelő összeg ajánlott.

a) természetbeni fizetések,

b) használt eszközök megvásárlásának költsége,

c) egy kedvezményezett nem infrastruktúrával kapcsolatban felmerült költségei, amennyiben a kedvezményezett tőkéjének több mint 25%-a közszerv vagy -szervek tulajdonában van.

4. Amennyiben a Program erről rendelkezik, a Magyar Köztársaság gondoskodik - adott intézkedésnél - arról, hogy egy projekt csak abban az esetben marad továbbra is jogosult a Közösség társfinanszírozására, ha az adott projektben - a SAPARD hivatal által teljesített végső kifizetést követő öt éven belül - nem került sor semmilyen lényeges változtatásra. Egy projekt lényeges változtatásának minősülnek az alábbiak:

a) a projekt jellegét vagy végrehajtásának feltételeit érintő, illetve egy céget vagy állami hivatalt indokolatlan előnyben részesítő változtatások; valamint

b) egy infrastruktúrális beruházás tulajdonviszonyainak jellegében bekövetkezett változások, illetve egy társfinanszírozott termelő tevékenység megszüntetése vagy áthelyezése.

Amennyiben a Magyar Köztársaság ilyen változást állapít meg, haladéktalanul tájékoztatja erről a Bizottságot.

5. Egyetlen olyan projekt sem jogosult társfinanszírozásra, melynél a Magyar Köztársaság hatóságai, beleértve a SAPARD hivatalt, olyan, a SAPARD-dal kapcsolatos levonást, visszatartást vagy megterhelést eszközöltek, amely csökkenti a kedvezményezettnek kifizetendő vagy kifizetett összegeket. A SAPARD hivatal jogosult azonban arra, hogy az esedékes kifizetésekből levonja az alábbiakat:

a) a Program keretében a kedvezményezetteknek teljesített kinnlevő túlfizetésekkel kapcsolatos összegeket,

b) a Program keretében a SAPARD hivatal által korábban teljesített kifizetésekhez rendelt feltételek nem teljesítése nyomán a kedvezményezettek által visszafizetendő összegek.

5. Cikk

Irányító Hatóság

1. A Magyar Köztársaság kijelöl egy Irányító Hatóságot, amely az A. Melléklet rendelkezéseit nem érintve felelős a koordináció hatékonyságáért és pontosságáért, jelentéseket készít a Program monitoringjáról és értékeléséről. Az Irányító Hatóság a SAPARD hivatallal konzultál a Program végrehajtásával kapcsolatos kérdésekről.

2. Az Irányító Hatóság - abban az esetben, ha a SAPARD hivatal erről még nem intézkedett - ezen melléklet 6-11. Cikkével összhangban egy rendszert hoz létre a Program előrehaladására vonatkozó pénzügyi és statisztikai információk összegyűjtésére, és megküldi az összegyűjtött adatokat a Monitoring Bizottságnak. Az Irányító Hatóság ennek során a Magyar Köztársaság és a Bizottság között létrejött megállapodásokkal összhangban jár el, és lehetőség szerint alkalmazza a Hatóság és a Bizottság közötti adatcsere lehetőségét megteremtő számítógépes rendszereket.

3. Az Irányító Hatóság a SAPARD hivatal véleményének kikérése után, ahol az Irányító Hatóság nem a SAPARD hivatal keretei között működik, és a Monitoring Bizottság egyetértésével, javaslatot tesz a Bizottságnak a Program módosítására.

4. Az Irányító Hatóság elkészíti, majd a SAPARD hivatal véleményének kikérése után - amennyiben az Irányító Hatóság nem a SAPARD hivatal keretei között működik - és a Monitoring Bizottság egyetértésével, a Bizottság elé terjeszti az éves végrehajtási jelentést.

5. Az Irányító Hatóság a Bizottság és a Magyar Köztársaság közreműködésével megszervezi ezen melléklet 10. Cikkében hivatkozott időközi értékelést.

6. Az Irányító Hatóság gondoskodik arról, hogy az érdekelt hatóságok tájékoztatást kapjanak a Bizottság határozata alapján szükséges igazgatási változtatások szükségességéről.

7. Az Irányító Hatóság a Monitoring Bizottság véleményének figyelembevételével minden évben konzultáció keretében tájékoztatja a Bizottságot a megtett és készülőben levő intézkedésekről, amelyek a közvélemény tájékoztatását szolgálják, a Közösség Programban betöltött szerepéről és annak eredményeiről.

6. Cikk

Monitoring és monitoring mutatók

1. A SAPARD hivatal és az Irányító Hatóság - függetlenül attól, hogy utóbbi a SAPARD hivatal keretei között működik-e vagy sem -, gondoskodik a Program végrehajtásának hatékony monitoringjáról és jelentést tesz a Monitoring Bizottságnak az intézkedések, adott esetben alintézkedések végrehajtásáról. A Bizottság megvizsgálja ezeket a jelentéseket és indokolt esetekben ajánlásokat tesz bizonyos módosításokra.

2. A monitoring tevékenységet fizikai, környezetvédelmi és pénzügyi mutatók alapján végzik. A monitoring kiterjed olyan adatokra is, amelyek alátámasztják, hogy a Közösség pénzeszközei nem helyettesítik a Magyar Köztársaságban egyébként rendelkezésre álló támogatásokat. A Program költségeit és eredményeit érintő monitoringmutatók kapcsolódnak a támogatás sajátos jellegéhez, célkitűzéseihez, és tekintettel vannak a Magyar Köztársaság társadalmi - gazdasági, strukturális és környezetvédelmi helyzetére.

7. Cikk

Monitoring Bizottság

1. A Magyar Köztársaság az Irányító Hatóság és - amennyiben az Irányító Hatóság nem ennek szervezetéhez tartozik - a SAPARD hivatal egyetértésével, valamint ezen melléklet 3. Cikkében hivatkozott partnerekkel egyeztetve felállít egy Monitoring Bizottságot, amelynek feladata a Program felügyelete.

A Monitoring Bizottság általános szabályként a Program jóváhagyását követő három hónapon belül jön létre.

2. A Bizottság egy vagy több képviselője tanácsadói minőségben részt vesz a Monitoring Bizottság munkájában.

3. A Monitoring Bizottság az Irányító Hatósággal és a SAPARD hivatallal, valamint a Bizottsággal történt egyeztetés után alkotja meg eljárási szabályait. Ezeket az eljárási szabályokat a Monitoring Bizottság első ülésén fogadja el. A Monitoring Bizottság szükség esetén módosíthatja ezeket a szabályokat. Az ilyen módosításokról előzetesen értesítik a Bizottságot.

A Monitoring Bizottság Elnökét a Magyar Köztársaság nevezi ki. A kinevezett személynek nem lehet tisztsége a SAPARD hivatalban.

4. A Monitoring Bizottság a Program konkrét céljainak elérése érdekében ellenőrzi a Program végrehajtásának hatékonyságát és minőségét.

5. A Monitoring Bizottság megvizsgálja és értékeli az egyes intézkedésekhez tartozó projektek kiválasztásának és rangsorolásának kritériumait. Amennyiben a Monitoring Bizottság állásfoglalása nem születik meg időben, és ezért a Bizottság az A. Melléklet 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozatának elfogadása során nem tudja figyelembe venni az állásfoglalást, a Határozat a monitoring bizottsági állásfoglalás figyelembevételével felülvizsgálható, amennyiben azt a Monitoring Bizottság a Határozat megszületését követő egy hónapon belül, vagy a Monitoring Bizottság felállítását követő egy hónapon belül - a kettő közötti későbbi időpontban - megküldi a Bizottságnak.

6. A Monitoring Bizottság rendszeres időszakonként megvizsgálja a Program keretében megfogalmazott célok végrehajtásának előrehaladása érdekében elvégzett munkát. A Monitoring Bizottság ennek a feladatának az ellátásához megkapja az alábbi információkat:

a) információ minden olyan ágazatról, ahol a Közösség szintjén nehézségek merülnek fel az értékesítési piacok felkutatásában,

b) az elvégzett ellenőrzések eredményei, valamint

c) a jóváhagyott és nem jóváhagyott projektek jegyzéke és jellemzői.

7. A Monitoring Bizottság megvizsgálja a Program eredményeit, elsősorban a különböző intézkedésekre vonatkozó célkitűzések végrehajtását, az egyes intézkedésekhez rendelt pénzügyi allokációk felhasználását, valamint - amennyiben a Program tartalmaz ilyeneket - a alintézkedésekhez rendelt allokációk felhasználását. E tekintetben az Irányító Hatóság gondoskodik arról, hogy a Monitoring Bizottság megkapja az intézkedések, adott esetben az alintézkedések végrehajtására vonatkozó információkat.

8. A Monitoring Bizottság megvizsgálja ezen melléklet 10. Cikke szerinti időközi értékelést.

9. A Monitoring Bizottság megvizsgálja, majd jóváhagyja az éves végrehajtási jelentést és a végső jelentést; a jelentéseket ezt követően küldik meg a Bizottságnak.

10. A Monitoring Bizottság megvizsgálja, majd adott esetben jóváhagyja a Program módosítására vonatkozó, a Bizottság elé terjesztett bármely javaslatokat.

11. A Monitoring Bizottság az Irányító Hatóságon keresztül javaslatot tehet a Bizottságnak a Program olyan módosítására vagy felülvizsgálatára, amely valószínűsíthetően elősegítheti a Program célkitűzéseinek végrehajtását.

12. A Monitoring Bizottság az Irányító Hatósággal és - amennyiben az Irányító Hatóság nem ennek szervezetéhez tartozik - a SAPARD hivatallal, valamint az Illetékes Hatósággal történt egyeztetés után, a Program végrehajtásának elősegítése érdekében javaslatot tehet a Bizottságnak a Program módosítására vagy felülvizsgálatára.

13. Amennyiben a Program folyamán szükség van arra, hogy a Monitoring Bizottság bármilyen ügyben véleményt nyilvánítson, a Monitoring Bizottság ennek megfelelően ezt megteszi.

8. Cikk

Éves végrehajtási jelentés és végső jelentés

1. A Magyar Köztársaság az Irányító Hatósággal és - amennyiben az Irányító Hatóság nem ennek szervezetéhez tartozik - a SAPARD hivatallal történt egyeztetés után, a végrehajtás minden naptári évét követő hat hónapon belül a Bizottság elé terjeszt egy éves végrehajtási jelentést.

A Monitoring Bizottság a Bizottság részére történő megküldés előtt megvizsgálja és jóváhagyja a jelentést.

2. Miután a Bizottság megkapta az éves végrehajtási jelentést, a Bizottság két hónapon belül jelzi, ha a jelentés számára elfogadhatatlan, és közli ennek okait; amennyiben ilyen jelzés nem érkezik, a jelentést elfogadottnak kell tekinteni. A végső végrehajtási jelentésnél a Bizottság a jelentésátvételét követő öt hónapon belül válaszol.

3. Az éves végrehajtási jelentés előterjesztését követően a Bizottság és az Irányító Hatóság, indokolt esetben a SAPARD hivatal megvizsgálja az előző év legfontosabb eredményeit. A Bizottság egyeztet az Irányító Hatósággal, indokolt esetben a SAPARD, hivatallal a vizsgálattal kapcsolatos intézkedésekről.

Amennyiben a vizsgálat után a Bizottság észrevételeket tesz a Magyar Köztársaságnak, utóbbi tájékoztatja a Bizottságot az észrevételek nyomán kezdeményezett intézkedésekről. Amennyiben a Bizottság - az A. Melléklet 11. és 12. Cikke alapján hozott Határozatokat nem érintve - ajánlásokat tesz a Magyar Köztársaságnak a Program monitoringjának vagy lebonyolításának hatékonyabbá tételét szolgáló módosításokra, a Magyar Köztársaság ezt követően ismerteti a Bizottsággal a monitoring vagy irányítás területen kezdeményezett intézkedéseket, vagy megindokolja ezek meg nem történtét.

4. A Program keretében felmerült költségek jogosultságának záró napját követően legkésőbb hat hónapon belül a Bizottság elé kell terjeszteni egy végső végrehajtási jelentést.

5. Az éves végrehajtási jelentésnek és a végső végrehajtási jelentésnek tartalmaznia kell az alábbi információkat:

a) az általános feltételekben bekövetkezett, a Program végrehajtását befolyásoló változások, különös tekintettel a társadalmi és gazdasági folyamatokra, az országos, regionális vagy ágazati politikában bekövetkezett változásokra, adott esetben ezeknek a változásoknak a SAPARD támogatás és a Közösség egyéb támogatásai közötti összhangra gyakorolt hatását;

b) a Program céljainak végrehajtását szolgáló prioritások és intézkedések végrehajtásának előrehaladása, az elért eredmények szembesítése a hivatkozott prioritásokhoz és intézkedésekhez rendelt célkitűzésekkel, a fizikai, eredmény és hatás mutatók lehetőség szerinti számszerűsítésével;

c) Az Irányító Hatóság, a SAPARD hivatal, valamint adott esetben a Monitoring Bizottság által megtett intézkedések a végrehajtás minőségének és hatékonyságának elősegítésére, nevezetesen:

(i) monitoring és értékelő intézkedések, többek között az adatgyűjtés területén alkalmazott megoldások,

(ii) a Program végrehajtása során előforduló jelentős problémák és ezek megoldására tett lépések, beleértve azokat is, melyeket a 3. bekezdésben említett módosítási javaslatokra tettek,

(iii) szakmai segítségnyújtás igénybevétele,

(iv) a Program nyilvánosságát biztosító intézkedések;

d) intézkedések a C. Melléklet 1. Cikkében hivatkozott közösségi előcsatlakozási támogatások összehangolásáról;

e) a kiadásokat intézkedésenként, adott esetben alintézkedésenként összefoglaló pénzügyi táblázatok.

9. Cikk

Az értékelés elvei

1. A hatékonyság mérése érdekében a Programot időközi és ex-post értékelésnek kell alávetni, a Programban megfogalmazott célkitűzések végrehajtásának hatása és a strukturális hatások elemzése.

2. A Program intézkedéseinek hatékonyságát a következőkre való általános hatásuk alapján értékelik:

a) a Közös Agrárpolitikát és a kapcsolódó politikákat érintő acquis communautaire végrehajtásához való hozzájárulás;

b) a prioritásként kezelt és egyéb sajátos problémák megoldása, a Magyar Köztársaságban a mezőgazdasági ágazat és a vidéki térségek fenntartható alkalmazkodása érdekében;

c) a Program célkitűzéseinek végrehajtása.

3. A Magyar Köztársaság a megfelelő erőforrások mozgósításával és a szükséges adatok összegyűjtésével gondoskodik arról, hogy a lehető leghatékonyabb módon végezzék el a szükséges értékelést. Ezzel összefüggésben az értékelés során felhasználják a különböző monitoring tevékenységek során felhalmozott különböző információkat, amelyeket szükség esetén kiegészítenek az értékelés megállapításainak helytállóságát igazoló információkkal.

4. Az értékelést független értékelők végzik.

5. A időközi és az ex-post értékelések során válaszolni kell a Bizottság és a Magyar Köztársaság közötti egyeztetés során a Bizottság által megfogalmazott, értékeléssel kapcsolatos kérdésekre; ezt általános szabályként kiegészítik a vonatkozó kritériumok és mutatók teljesítésének értékelésével. Ezenkívül bizonyos esetekben elvárható, hogy az értékelések választ adjanak a Program célkitűzéseihez kapcsolódó konkrét kérdésekre.

6. Az értékelő jelentések tartalmazzák az alkalmazott módszerek leírását, valamint az adatok és megállapítások minőségének értékelését.

7. Az Irányító Hatóság, a Monitoring Bizottság és a Bizottság megvizsgálja az értékelések minőségét és következtetéseit.

10. Cikk

Időközi értékelés

1. A Magyar Köztársaság ezen melléklet 9. Cikkének figyelembevételével gondoskodik arról, hogy egy időközi értékelés során megvizsgálják a Program kezdeti eredményeit, összevessék az eredményeket az ex-ante értékelés eredményeivel, felmérjék a kitűzött célok helytállóságát, és hogy mennyiben sikerült ezek végrehajtása. Ugyancsak felmérik a monitoring és a végrehajtás minőségét.

2. A időközi értékelés elkészítéséért az Irányító Hatóság felelős, a Bizottság és a Magyar Köztársaság közreműködésével. Az értékelés eredményeit ezen melléklet 7. Cikke (8) bekezdésével összhangban a Monitoring Bizottság elé terjesztik, majd a Program jóváhagyását követő három év elteltével, de legkésőbb 2003. december 31-éri megküldik a Bizottságnak.

3. Ezen melléklet 9. Cikkének (7) bekezdésében hivatkozott vizsgálaton kívül a Bizottság a Program esetleges felülvizsgálata szempontjából is áttekinti az értékelés megállapításait.

4. A időközi értékelést szükség esetén aktualizálják és legkésőbb 2005. december 31-én a Bizottság elé terjesztik.

5. Az Irányító Hatóság tájékoztatja a Bizottságot az értékelő jelentésben megfogalmazott ajánlások további sorsáról, többek között a lehetséges aktualizálásokról.

11. Cikk

Ex-post értékelés

A Magyar Köztársaság a Bizottsággal egyeztetve, az Irányító Hatóság felelősségével elvégez egy ex-post értékelést. Az ex-post értékelés során a már elkészült értékelések rendelkezésre álló eredményei alapján, ezen melléklet 9. Cikke, és a Programra vonatkozó kérdések figyelembevételével felmérik a források hasznosítását, a Program eredményességét és hatékonyságát, hatását, valamint az ex-ante értékeléssel való összhangját. Az értékelés érinti a végrehajtás eredményességét vagy kudarcát meghatározó tényezőket, a Program megvalósítását, beleértve azok fenntarthatóságát.

Az ex-post értékelés a Programra vonatkozó következtetéseket fogalmaz meg.

Az ex-post értékelésnek legkésőbb az utolsó Éves Pénzügyi Megállapodás megkötését követő negyedik év végére kell elkészülnie.

C. MELLÉKLET

Általános rendelkezések

1. Cikk

Egyeztetés egyéb eszközökkel

A Bizottság és a Magyar Köztársaság gondoskodnak arról, hogy összehangolják a Program, az ISPA előcsatlakozási alap, a PHARE előcsatlakozási alap és az Európai Beruházási Bank (EIB), valamint egyéb nemzetközi pénzintézet támogatását.

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy amennyiben egy SAPARD projekt jellegénél fogva teljes egészében vagy valamelyik részében jogosult lehet az első albekezdésben hivatkozott egy vagy több másik eszköz támogatására, elkerüljék az adott kiadás többszörös támogatásának kockázatát. Minden ilyen projektnél - függetlenül a Magyar Köztársaság által kezdeményezett összes egyéb intézkedéstől - az A. Melléklet 8. Cikkének b) bekezdésében hivatkozott összes beérkező számla, mielőtt a SAPARD hivatal intézkedne a számla kifizetéséről, elkerül egy megfelelő felhatalmazással rendelkező felelős tisztviselőhöz, aki egy "SAPARD" feliratú bélyegzővel lebélyegzi a szóban forgó számlát.

2. Cikk

Általános kiváltságok

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Magyar Köztársaság által kifejezetten a Program feladatainak ellátása céljából foglalkoztatott külföldi alkalmazottak és közvetlen családtagjaik megkapják legalább ugyanazokat a kedvezményeket, kiváltságokat és mentességeket, amelyeket más bilaterális és multilaterális egyezmények vagy gazdasági segítségnyújtással és műszaki együttműködéssel kapcsolatos programok keretében a Magyar Köztársaságban foglalkoztatott külföldiek és közvetlen családtagjaik is élveznek. Ennek a Cikknek a rendelkezései alapján fent nevezett alkalmazottak diplomáciai jogállást nem élvezhetnek.

3. Cikk

A cégalapítás, berendezkedés, belépés és lakhatás feltételei

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy munkavégzésre, szolgáltató tevékenységre vagy áruszállításra vonatkozó szerződések létrejötte esetében azok a természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek jogosultak a versenytárgyalásokon való részvételre, valamint az előtanulmányok elkészítéséhez szükséges alkalmazottak jogosultak az ideiglenes berendezkedésre és letelepedésre. Ez a jog az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától a vállalkozó kiválasztását követő további egy hónap elteltéig illeti meg nevezett személyeket.

A Magyar Köztársaság engedélyezi, hogy azok az alkalmazottak, akik részt vesznek a Program keretében létrejött munkavégzési, szolgáltatási és áruszállítási szerződések végrehajtásában, valamint közvetlen családtagjaik - attól függően, ahogyan a szerződés jellege ezt megkívánja - belépjenek a Magyar Köztársaság területére, berendezkedjenek, dolgozzanak és elhagyják az országot.

4. Cikk

Eszközök importja és reexportja

A Magyar Köztársaság időben és diszkriminatív jellegű költségek felszámítása nélkül kiállítja a Program végrehajtásához szükséges eszközök importjához és reexportjához szükséges engedélyeket. Ez a rendelkezés nem érinti az eszközöket behozó természetes vagy jogi személyek jogát a vámelőjegyzéses behozatal lehetőségének igénybevételére.

5. Cikk

Import- és devizaellenőrzés

1. A program végrehajtása során a Magyar Köztársaság kötelezettséget vállal arra, hogy a tagállamok és az F. Melléklet 8. pontjában felsorolt országok számára diszkriminációmentesen kiállítja a szükséges behozatali engedélyeket és a devizavásárláshoz szükséges engedélyeket, és ennek során a hazai devizahatósági jogszabályokat alkalmazza.

2. A Magyar Köztársaság időben és diszkriminatív jellegű költségek felszámítása nélkül, a Magyar Köztársaság területén hatályos devizahatósági jogszabályokkal összhangban lehetővé teszi a Program végrehajtása során befolyt pénzeszközök repatriálását.

6. Cikk

Adók és vámilletékek

1. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a Magyar Köztársaság hatóságai által megkötött és a Program keretében társfinanszírozásban részesülő adásvételi szerződések alapján megvalósuló import vámilletékektől, importilletékektőI, adóktól és egyéb illetékektől mentesen kerülhessen be az ország területére.

A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy az import árucikkeket a szerződés rendelkezéseivel összhangban az áru átadásának helyén késedelem nélkül kiadják a vállalkozó azonnali felhasználására, és hogy az illetékek, adók vagy egyéb terhek kifizetése körüli késedelem és viták ne akadályozzák a vállalkozót az import árucikkeknek a szerződés teljesítéséhez szükséges azonnali felhasználásában.

2. A Magyar Köztársaság gondoskodik arról, hogy a szakmai segítségnyújtásról szóló szerződésekben meghatározott feladatok ellátása céljából a Magyar Köztársaságba érkező természetes személyek - nem magyar állampolgárságú alkalmazottak - (vagy közvetlen családtagjaik) által saját használatra behozott személyi tárgyak és háztartási eszközök mentesüljenek a vámilletékek, importvámok, adók és hasonló jellegű terhek megfizetése alól. Ezeket a személyi és háztartási tárgyakat a szerződés megszűnését követően a Magyar Köztársaságban hatályos jogi előírásokkal összhangban reexportálják vagy a Magyar Köztársaság területén értékesítik.

7. Cikk

Belföldi jogi eljárások

Egy kedvezményezett által a Program keretében kötelezettségek feltételezett vagy bizonyított nemteljesítése vagy a SAPARD hivatalnál a kedvezményezettet meg nem illető pénzeszközök felvételére tett kísérletek esetében a Magyar Köztársaság a hatályos belföldi jogi eljárásokkal összhangban, legalább a belföldi közpénzekkel kapcsolatos esetekben tanúsított szigorral bírálja el ezeket a nemteljesítéseket és kísérleteket.

D. MELLÉKLET

Negyedévi és évi költségnyilatkozatok

D-1 nyomtatvány

Európai Bizottság - SAPARD

Költségnyilatkozat és átutalási igénylés

(Címzett az Európai Bizottság, DG AGRI, Rue de la Loi 200 (SAPARD) B-1049 Brüsszel)

A Program neve: .....................................................................................................................

A Bizottság ........................................................................................................... napján kelt

........................................................................................ sz. Határozata (azt legutóbb módosító

........................................................................ napján kelt ................................... sz. Határozat)

A Bizottság hivatkozási száma: ..............................................................................................

Alulírott, .........................................................., a Magyar Köztársaság és a Bizottság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseivel összhangban a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró Nemzeti Programengedélyező ezennel bejelentem, hogy a programmal összhangban (év/hónap/naptól év/hónap/napig) felmerült összes jogosult kiadás összege .............................. (nemzeti valuta), ............................. (euró, az átváltási árfolyamot lásd a mellékelt táblázatban, a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 10. Cikke szerint).

A fent hivatkozott kiadás részleteit a mellékelt táblázat tartalmazza, amely a bevallás elválaszthatatlan részének minősül.

Bejelentem továbbá, hogy az intézkedések végrehajtása a Programban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, jó ütemben halad, és hogy az igazoló dokumentumok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. Mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak.

Bejelentem, hogy:

1. A kiadások listája pontos. A lista az egyes projektek számlái és okmányos bizonyítékai alapján készült. A lista és a megfelelő igazoló bizonylatok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével az A. Melléklet 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak és ellenőrizhetők.

2. Vagy A lista tartalmazza az összesen .................... (nemzeti valuta), ............................ (euró) behajtandó kinnlevőségek részleteit; mellékeljük a teljes összegek intézkedések szerinti bontását, valamint a hazai állami és a Közösségi hozzájárulás szerinti csoportosítását; vagy Behajtandó adósságok nincsenek - (emelje ki a megfelelő szöveget). A bevallás tartalmazza továbbá az előző bevallás óta felmerült összes olyan adósságot, amelyet két évnél hosszabb ideig tartottak nyilván és amelyet ebből a költségnyilatkozatból levontunk.

3. A bevallás tárgyát képező negyedév végén eszközölt utolsó megterhelés napjának (kiegészítő bevallás esetén a bevallásban meghatározott napnak) megfelelő állapot szerint a SAPARD euró-számlán levő Közösségi pénzeszközök összege ............................ euró.

Az átutalást a SAPARD euró-számlára kell teljesíteni, a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 7. Cikke (2) bekezdésében hivatkozott adatok alapján (D3 nyomtatvány). Ennek a költségnyilatkozatnak .......................... számozott oldala van.

A bevallás kelte: .....................................................................................................................

(Dátum, pecsét és a SAPARD hivatal vezetőjének aláírása.)

A bevallást az általam átadott pénzösszegek alapján

készült: .........................................................................................................................................

(Dátum és aláírás: a SAPARD hivatal könyvelője.)

Hitelesítem: .............................................................................................................................

[Dátum, pecsét és aláírás

Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság

nevében

Kelt ........................................................................ (dátum).]

D-1 nyomtatvány

Minden átutalási igényléssel együtt benyújtandó bevallások

Ezennel tanúsítom, hogy:

a) A SAPARD hivatal meggyőződött arról, hogy a jogosultnak bejelentett kiadások a Programmal, a Többéves Pénzügyi Megállapodással, a Bizottságnak a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozatával és az Éves Pénzügyi Megállapodással (Megállapodásokkal) összhangban keletkeztek.

b) A kiadás valós, szabályos, és a Bizottságnak a támogatás kezelését a SAPARD hivatalra átruházó ................... sz. Határozatát követő időszakban merült fel.

c) A végső kedvezményezettek javára teljesített kifizetések során a kifizetett összeg terhére semmilyen megterhelést, levonást vagy visszatartást nem eszközöltek, így a kedvezményezettek hiánytalanul megkapták a pénzügyi támogatásnak azt az összegét, amelyre jogosultak.

d) A tévesen eszközölt kifizetések összegeit, illetve az adósok főkönyvében több mint két évvel ezelőtt elkönyvelt kinnlevőségeket levonták a bevallott kiadások összegéből; a Bizottságot a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 13. Cikkével összhangban tájékoztatták a szabálytalanságokról és a SAPARD program finanszírozása keretében tévesen kifizetett összegek behajtásáról.

e) A Magyar Köztársaság által biztosított anyagi támogatás nem lépi túl a Programban meghatározott kereteket.

f) A nemzeti valuta és az euró közötti átváltást a Több éves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 10. Cikkével összhangban végezték el.

g) A bevallás igazoló bizonylatai most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. Mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak és ellenőrizhetők.

h) A közvélemény, a lehetséges és tényleges kedvezményezettek megfelelő tájékoztatást kapnak a Közösség pénzügyi támogatásában részesülő intézkedésekről.

Kelt: .........................................................., ............................................................................

Összeállítottam: ......................................................................................................................

(Dátum, pecsét és a SAPARD hivatal vezetőjének aláírása.)

A bevallás az általam átadott pénzösszegek alapján

készült: .........................................................................................................................................

(Dátum és aláírás: a SAPARD hivatal könyvelője.)

Hitelesítem: .............................................................................................................................

[Dátum, pecsét és aláírás

Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság

nevében

Kelt ........................................................................ (dátum).]

D-1 nyomtatvány, A. táblázat

A program kezdete óta ténylegesen felmerült elismerhető kiadások Összes kedvezményezett

A Program neve ......................................................................................................................................................
A Bizottság .................................. napján kelt .............. sz. Határozata (azt legutóbb módosító ............... napján
kelt ........................................... sz. Határozat)
A Bizottság hivatkozási száma: ........................................
..................... sz. bevallás a program kezdete óta eltelt, ..............................-tó1...................-ig terjedő időszakról
Prioritások tengelye
Név
Intézkedés
Nemzeti valutaEuró
támogatásmagán
finanszí-rozás
összes elismerhető
költség
támogatásmagán
finanszí-
rozás
összes elismerhető
költség
EKnemzetiEKnemzeti
(1)(2)(3)(4)(2)+(3)+(4)=(5)(6)(7)(8)(6)+(7)+(8)=(9)
1. 1. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
1. prioritás összesen
n. n. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
n. prioritás összesen
Mindösszesen

Egy előző bevalláshoz képest megállapított különbségek esetében "*" jellel látják el és .......... oldaltól ....... oldalig értelmezik. A nemzeti valuta / euró átváltáshoz használt árfolyam: Árfolyam: ............................................................... Dátum: .......................................................

D-2 nyomtatvány

Költségnyilatkozat és kifizetési igénylés, pénzügyi év: (...)

[Megküldendő a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján szükséges tanúsítvánnyal és ellenőrzési jelentéssel együtt az Európai Bizottságnak, DG AGRI, Rue de la Loi 200 (SAPARD) B-1049 Brüsszel)]

A Program neve: .....................................................................................................................

A Bizottság ........................................................................................................... napján kelt

........................................................................................ sz. Határozata (azt legutóbb módosító

......................................................................... napján kelt .................................. sz. Határozat)

A Bizottság hivatkozási száma: ..............................................................................................

Alulírott, .........................................................., a Magyar Köztársaság és a Bizottság között létrejött Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseivel összhangban a Magyar Köztársaság képviseletében eljáró Nemzeti Programengedélyező ezennel bejelentem, hogy a programmal összhangban (.............. év/01/01-től .............. .év/12/31-ig) felmerült összes elismerhető kiadás összege ........................ (nemzeti valuta), ............................. (euró, az átváltási árfolyamot lásd a mellékelt táblázatban, a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 10. Cikke szerint).

A fent hivatkozott kiadás részleteit a mellékelt táblázat tartalmazza, amely a bevallás elválaszthatatlan részének minősül.

Bejelentem továbbá, hogy az intézkedések végrehajtása a Programban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően, jó ütemben halad, és hogy az igazoló dokumentumok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. Mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak.

Bejelentem, hogy:

1. A kiadások listája pontos. A lista az egyes projektek számlái és okmányos bizonyítékai alapján készült. A lista és a megfelelő igazoló dokumentumok most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. Mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak és ellenőrizhetők.

2. Vagy A kilistázás tartalmazza az összesen ......... (nemzeti valuta), ......... (euró) behajtandó kinnlevőségek részleteit; mellékeljük a teljes összegek intézkedések szerinti bontását, valamint a hazai állami és a Közösségi hozzájárulás szerinti csoportosítását; vagy Behajtandó adósságok nincsenek. (Emelje ki a megfelelő szöveget!) A bevallás tartalmazza továbbá az előző bevallás óta felmerült összes olyan adósságot, amelyet két évnél hosszabb ideig tartottak nyilván és amelyet ebből a költségnyilatkozatból levontuk.

3. A bevallás tárgyát képező év végén a SAPARD eurószámlán levő közösségi pénzeszközök összege ............ euró.

Ennek a költségnyilatkozatnak ...... számozott oldala van.

A bevallás kelte: .....................................................................................................................

(Dátum, pecsét és a SAPARD hivatal vezetőjének aláírása.)

A bevallást az általam átadott pénzösszegek alapján

készült: .........................................................................................................................................

(Dátum és aláírás: a SAPARD hivatal könyvelője.)

Hitelesítem: .............................................................................................................................

[Dátum, pecsét és aláírás

Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság

nevében

Kelt ......................................................................................................................... (dátum).]

A Igazoló Szerv Igazoló és Ellenőrzési Jelentése szerepel a bevallásban.

D-2 nyomtatvány

Az évi jelentéssel együtt benyújtandó bevallások

Ezennel tanúsítom, hogy:

a) A SAPARD hivatal meggyőződött arról, hogy az elismerhetőnek bejelentett kiadások a Programmal, a Többéves Pénzügyi Megállapodással, a Bizottságnak a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. mellékletének 3. Cikke (1) bekezdésében hivatkozott Határozatával és az Éves Pénzügyi Megállapodással(okkal) összhangban keletkeztek.

b) A kiadás valós, szabályos és a Bizottság a támogatás kezelését a SAPARD hivatalra átruházó ...... sz. Határozatát követő időszakban merült fel.

c) A végső kedvezményezettek javára teljesített kifizetések során a kifizetett összeg terhére semmilyen megterhelést, levonást vagy visszatartást nem eszközöltek, így a kedvezményezettek hiánytalanul megkapták a pénzügyi támogatásnak azt az összegét, amelyre jogosultak.

d) A tévesen eszközölt kifizetések összegeit, illetve az adósok főkönyvében több mint két évvel ezelőtt elkönyvelt kinnlevőségeket levonták a bevallott kiadások összegéből; a Bizottságot a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 13. Cikkével összhangban tájékoztatták a szabálytalanságokról és a SAPARD program finanszírozása keretében tévesen kifizetett összegek behajtásáról.

e) A Magyar Köztársaság által biztosított anyagi támogatás nem lépi túl a Programban meghatározott kereteket.

f) A nemzeti valuta és az euró közötti átváltást a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. mellékletének 10. Cikkével összhangban végezték el.

g) A bevallás igazoló bizonylatai most és a jövőben a Többéves Pénzügyi Megállapodás 3. Cikkével és A. mellékletének 15. Cikkével összhangban rendelkezésre állnak és ellenőrizhetők.

h) A közvélemény és a potenciális és tényleges kedvezményezettek megfelelő tájékoztatást kapnak a Közösség pénzügyi támogatásában részesülő intézkedésekről.

Kelt:............................................, ...........................................................................................

Összeállítottam: ......................................................................................................................

(Dátum, pecsét és a SAPARD hivatal vezetőjének aláírása.)

A bevallást az általam átadott pénzösszegek alapján

készült: ....................................................................................................................................

(Dátum és aláírás: a SAPARD hivatal könyvelője.)

Hitelesítem: .............................................................................................................................

[Dátum, pecsét és aláírás

Nemzeti Programengedélyező a Magyar Köztársaság

nevében

Kelt: ........................................................................................................................ (dátum).]

D-2 nyomtatvány, A. táblázat

A (...) évben ténylegesen felmerült jogosult kiadások Összes kedvezményezett

A Program neve ......................................................................................................................................................
A Bizottság .................................. napján kelt .............. sz. Határozata (azt legutóbb módosító ............... napján
kelt ........................................... sz. Határozat)
A Bizottság hivatkozási száma: ........................................
................................ sz. bevallás a ........................ (év/01/01-től) ...................... (év/12/31-ig) terjedő időszakról
Prioritások tengelye
Név
Intézkedés
Nemzeti valutaEuró
támogatásmagán
finanszí-rozás
összes elismerhető
költség
támogatásmagán
finanszí-
rozás
összes elismerhető
költség
EKnemzetiEKnemzeti
(1)(2)(3)(4)(2)+(3)+(4)=(5)(6)(7)(8)(6)+(7)+(8)=(9)
1. 1. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
1. prioritás összesen
n. n. prioritás
1. intézkedés
2. intézkedés
n. intézkedés
n. prioritás összesen
Mindösszesen

Egy előző bevalláshoz képest megállapított különbségek esetében "*" jellel látják el és ...... oldaltól ....... oldalig értelmezik. A nemzeti valuta / euró átváltáshoz használt árfolyam: Árfolyam: ............................................ Dátum: ............................................

D3

Pénzügyi azonosító - SAPARD

Magyar Köztársaság

Számlatulajdonos neveNemzeti Ala SAPARD euró-számla
CímPénzügyminisztérium
Nemzeti Programengedélyező
Város
Irányítószám
Kapcsolati személy
Telefon
Fax
E-mail
BankMagyar Államkincstár
Számlaszám
ValutaEuróBIC-kód

E. MELLÉKLET

Az Igazoló Szervre vonatkozó irányelv

A SAPARD hivatal évenkénti igazolásának irányelv

Tárgy: A Többéves Pénzügyi Megállapodás A. melléklet 6. Cikke (5) bekezdésében hivatkozott irányelv - Az igazoló okirat alaki követelményei, terjedelme és tartalma és a SAPARD hivatal igazolását végző szerv jelentése

Bevezető

1. Ennek az összeállításnak a célja, hogy útmutatással szolgáljon a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Melléklet 6. Cikkében hivatkozott jelentés igazolásának követelményeihez.

2. Az igazolás, ily módon az igazoló okirat és az ellenőrzési jelentés tárgya a SAPARD hivatal és a decentralizált és delegált feladatokat ellátó szervek, azaz a kérelem nyilvántartásba vételétől a kötelezettségvállalásig és a számla iktatásától a fizetés teljesítésig terjedő folyamatok.

Ellenőrzési igazolás

3. Az ellenőrzési igazolás legyen rövid, világos és kifejezett nyilatkozat, amely az Igazoló Szervként kijelölt szerv összefoglaló megállapításait tartalmazza. Az ellenőrzési igazolás mintáit lásd ezen mellékletben.

Ellenőrzési jelentés

4. Az ellenőrzési jelentés terjedelmét tekintve nagyobb, mint az ellenőrzési igazolás, és utóbbihoz képest még az alábbiakra vonatkozó nyilatkozatokat tartalmazza:

I. az Igazoló Szerv meggyőződött arról, hogy a belső ellenőrzési eljárások elméletileg megalapozottak és a gyakorlatban is megfelelően működnek;

II. az eljárások, különös tekintettel a kiemelt jelentőségű akkreditációs kritériumokra (írott eljárások, feladatok elhatárolása, a projekt engedélyezése és a kifizetések teljesítése előtti ellenőrzések, közbeszerzés, kötelezettségvállalás és fizetési eljárások, számviteli eljárások, számítógépes biztonság, belső ellenőrzés) kellő biztosítékkal szolgálnak a tekintetben, hogy a SAPARD projektek megfelelnek a Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseinek;

III. az összes fontos akkreditációs kritérium továbbra is teljesül és mindenben megfelel a Bizottság által a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Melléklet 3. Cikk (1) bekezdésében hivatkozott, a támogatás kezelésének egy hivatalra történő átruházásról hozott Határozatnak; valamint

IV. a Közösség pénzügyi érdekeinek megfelelő védelme biztosított.

A jelentésnek meg kell fogalmaznia a megfelelő ajánlásokat, valamint jeleznie kell, milyen mértékben és hogyan érvényesülnek ezek az ajánlások (és az előző években megfogalmazott ajánlások).

5. A jelentés tartalma

I. Belső ellenőrzési eljárások

A jelentésnek fel kell sorolnia azokat a bizonyítékokat, amelyeket az Igazoló Szerv az ellenőrzés ideje alatt összegyűjtött annak igazolására, hogy a belső ellenőrzések gyakorlatban és elméletben is megfeleltek a követelményeknek; hogy ezeket az eszközöket alkalmazták minden olyan tranzakciónál, ahol ez szükséges és indokolt, és ennek eredményeként korrigálták az előforduló hibákat. A jelentésnek tartalmaznia kell a belső ellenőrzési eljárásokra vonatkozó megállapítást, amely felhívja a figyelmet az ellenőrzés eszközeinek fejlesztésében vagy működtetésében feltárt súlyos hiányosságokra, különös tekintettel azokra a tényezőkre, amelyek csökkentik a belső ellenőrzési eljárások hatékonyságát, nevezetesen:

- az ellenőrzések felelős tisztviselő általi megkerülésének lehetősége;

- az ellenőrzések hibás értelmezés vagy gondatlanság miatti helytelen alkalmazása; valamint

- a követelményeknek meg nem felelő eljárások kialakítása.

A belső audit funkció a belső ellenőrzés környezetének kulcsfontosságú eleme. Ez a kérdés külön fejezetet érdemel az ellenőrzési jelentésben. A jelentésnek foglalkoznia kell a belső audit függetlenségével, szakképzettségével és hatékonyságával, többek között a felelősségi körök kereteivel, a SAPARD hivatal vezetőjével, illetve valamennyi alkalmazottjával való közvetlen kapcsolattartás jogával, az összes nyilvántartásba való betekintés, illetve a helyiségekbe történő belépés jogával (beleértve a decentralizált és átruházott feladatokat ellátó szerveket); a belső ellenőrzési egység tagjainak kizárásával a napi tevékenységekből és intézkedésekből; az alkalmazottak felkészültségével (szakértelem, képzés és szakmai tapasztalatok); a tervezéssel (szükségletek felmérése, kockázatokra alapozott megközelítés, az ellenőrzés ciklusai); a dokumentációval (mennyiben rögzítik a vizsgálatok és következmények alapjául szolgáló tényeket, megőrzik-e az azokat alátámasztó bizonyítékokat); az ellenőrzés bizonyítékaival (léteznek-e a bizonyítékok elégséges, tárgyhoz tartozó és megbízható voltát biztosító eljárások); a minőségbiztosítási eljárások meglétével és megfelelő voltával; a jelentésekkel (megfelelő-e a jelentések koncepciója, biztosítják-e az eljárások a jelentések naprakész voltát), valamint az ellenőrzési tervre vonatkozó következtetésekkel.

II. A Többéves Pénzügyi Megállapodással való összhangot biztosító eljárások

Ez a pont az engedélyezést érinti. A SAPARD hivatal által feldolgozott tranzakciókra bonyolult szabályok vonatkoznak. A felmerülő eredendő kockázat miatt arra van szükség, hogy a SAPARD hivatal kockázatot csökkentő szabályozó eszközöket alkalmazzon. Ide tartoznak többek között az írott eljárások, ellenőrző jegyzékek, egy másik tisztviselő által ismételten lefolytatott eljárások vagy vizsgálatok.

A jelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot azokról az eljárásokról, amelyek biztosítják a Többéves Pénzügyi Megállapodás rendelkezéseinek érvényesítését (intézkedésenként, adott esetben alintézkedésenként); minden eljárásnál meg kell állapítani, vajon az alkalmazott szabályozó eszközök teljesítménye elegendő-e ahhoz, hogy ezekre támaszkodva végezzék el az ellenőrzést. Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy eljárás nem szolgál a szükséges biztosítékkal, rögzíteni kell a hibás szabályozás legfontosabb elemeit.

III. Kiemelt jelentőségű akkreditációs kritériumok

A jelentésnek meg kell állapítania, milyen mértékben teljesítették a SAPARD hivatal és a decentralizált, illetve delegált feladatokat ellátó szervek a kiemelt fontosságú akkreditációs kritériumokat (írott eljárások, feladatok elhatárolása, a projekt engedélyezése és a kifizetések teljesítése előtti ellenőrzések, közbeszerzés, kötelezettségvállalás és fizetési eljárások, számviteli eljárások, számítógépes biztonság, belső ellenőrzés) a Bizottság által a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. melléklet a 3. Cikk (1) bekezdésében hivatkozott, a támogatás kezelését egy hivatalra átruházó Határozata szerint, és milyen intézkedéseket (azok ütemezése és időtartama) kell tennie a SAPARD hivatalnak és a decentralizált, illetve a delegált feladatokat ellátó szerveknek a hiányosságok felszámolására.

IV. A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

Ez a pont érinti többek között a behajtandó összegeket (adósokat). A szabályozás legfontosabb feladatai többek között az adósokkal lebonyolított összes tranzakció pontos és naprakész elkönyvelése az adósok főkönyvében, az adós kedvezményezetteknek teljesített egyéb SAPARD kifizetéseknél az adósságok beszámítása, valamint az adósoktól érkező összegek pontos elkönyvelése.

Általában a jelentésnek tartalmaznia kell egy nyilatkozatot a Közösség pénzügyi érdekeinek védelméről, amely minden eljárás vonatkozásában megállapítja, vajon az alkalmazott ellenőrzési eszközök megfelelőek-e, hogy ezekre támaszkodva végezzék el az ellenőrzést. Amennyiben megállapítást nyer, hogy egy eljárás nem szolgál a szükséges biztosítékkal, rögzíteni kell a hibás szabályozás legfontosabb elemeit.

V. Ajánlások

Az ajánlásokat aszerint kell rendszerezni, hogy az Igazoló Szerv megítélése szerint mekkora jelentősége van az adott helyzetben egyik vagy másik eljárásnak. Az elbírálás megkönnyítése céljából az alábbi csoportosítást ajánlható:

- fontos: a SAPARD hivatal felelős vezetőjének azonnali figyelmét igénylő ajánlások;

- közepes: a SAPARD hivatal szabályozó környezete tekintetében jelentős, az hivatal vezetésének azonnali figyelmét igénylő ajánlások;

- kevésbé fontos: olyan ajánlások, amelyek alapján intézkedéseket kell tenni az akkreditációs kritériumok maradéktalan érvényesítésére.

A jelentésnek minden ajánlásnál ki kell térnie azokra az eljárásbeli és politikai kérdésekre, amelyek a SAPARD hivatal figyelmére és válaszára érdemesek.

6. A jelentés vázlata

A jelentések feldolgozásánál a Bizottság munkáját segíti, ha van egy egységes vázlat, amely az alábbi mintát követi:

Tartalmi összefoglaló: ez tartalmazza a szakvéleményt, az összefoglaló megállapításokat az I., II., III. & IV. pontok mindegyikéről, valamint a fontos és közepesen fontos ajánlásokra vonatkozó fejezeteket.

Általános bevezető

I. A belső ellenőrzési eljárások: legfontosabb ellenőrzési eszközök értékelése; a belső audit- funkció; szakvélemény a belső ellenőrzési eljárásokról, bizonyítékokkal együtt.

II. A Többéves Pénzügyi Megállapodás teljesítésére vonatkozó eljárások: értékelés a legfontosabb szabályozó eszközökről; nyilatkozat a Többéves Pénzügyi Megállapodás teljesítését szolgáló eljárásokról, a vonatkozó bizonyítékokkal.

III. Kiemelt jelentőségű akkreditációs kritériumok: egy értékelés arról, milyen mértékben teljesíti a SAPARD hivatal az akkreditációs kritériumokat (írott eljárások, kötelességek szétválasztása, a projekt engedélyezése és a kifizetések teljesítése előtti ellenőrzések, közbeszerzés, kötelezettségvállalás és fizetési eljárások, számviteli eljárások, számítógépes biztonság, belső ellenőrzés) a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 14. Cikke szerint.

IV. A Közösség pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló eljárások: egy értékelés a legfontosabb szabályozó eszközökről; nyilatkozat a Közösség érdekeinek védelmére vonatkozó eljárásokról a hozzátartozó bizonyítékokkal.

Általános következtetések

Ajánlások.

Függelékek

Minden intézkedés/alintézkedés és közös funkció vonatkozásában (pl. Számlák, Ellenőrző szolgálat, Belső ellenőrzés, IT) a függeléknek ismertetnie kell az ellenőrzés minden egyes célkitűzésénél elvégzett munkát, többek között az ellenőrzés céljának leírását, az ellenőrzés mechanizmusát, az adatállomány szerkezetét (az elsődleges bizonyítékok/igénylés alátámasztásához szükséges bizonylatok meglétét), a megállapításokat, az értékelést, a következtetést és a részletes ajánlásokat.

Össze kell állítani az ajánlások jegyzékét, amelynek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: jelentés hivatkozási száma/ajánlás/állapot/intézkedés.

Függelék az E. Melléklethez

Az igazoló szerv által kiállítandó ellenőrzési igazolás mintái6

Szakvélemény mátrix:

Nincs kifogásKorlátozott kifogásokNegatív vélemény
Nincs tartalmi korlátozásFenntartás nélküli (A)Fenntartásos (B)Kedvezőtlen (E)
Tartalmi korlátozásFenntartásos (C)Visszavonás (D)

A) Fenntartás nélküli

Ellenőriztük a 200x. évben a (SAPARD hivatal neve és címe) által a Bizottságnak bejelentett éves elszámolásokat. Az Igazoló Szerv funkcióit ellátó szervünknek feladata, hogy ellenőrzésünk alapján véleményt formáljunk az éves elszámolásokról.

Ellenőrzésünket a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján végeztük. Oly módon terveztük meg és folytattuk le az ellenőrzést, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, miszerint a Bizottságnak megküldött elszámolások semmilyen megtévesztő adatközlést nem tartalmaznak. Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen megvizsgáltuk az éves elszámolásokban közölt információkat alátámasztó bizonylatokat, a kötelezettségeket tartalmazó nyilvántartásokat, elvégeztük az eljárások vizsgálatát, valamint a tranzakciókból összeállított minta ellenőrzését. Az ellenőrzés csak annyiban érintette a fizetések Többéves Pénzügyi Megállapodásnak való megfelelését, amennyiben megvizsgáltuk, hogy a SAPARD hivatal igazgatási struktúrái alkalmasak-e a megfelelés kifizetés előtti ellenőrzésére. Ellenőrzésünk megfelelő alapot ad szakvéleményünk kialakításához.

Véleményünk szerint a Bizottságnak megküldött, a 200x. pénzügyi évre vonatkozó elszámolások (ÉÉÉÉ/HH/NN) hitelesek, hiánytalanok és pontosak.

Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

(Kibocsátás dátuma + aláírás, név és munkakör + Igazoló Szerv neve és címe.)

B) Fenntartásos - Feltárt különbségek

Ellenőriztük a 200x. évben a (SAPARD hivatal neve és címe]) által a Bizottságnak bejelentett éves elszámolásokat. Az Igazoló Szerv funkcióit ellátó szervünk feladata, hogy ellenőrzésünk alapján véleményt formáljunk az éves elszámolásokról.

6Lásd a Nemzetközi Könyvelőszövetség által kibocsátott 13. sz. nemzetközi szabványt a könyvvizsgálati és társult szolgáltatásokról (ISA 13).

Ellenőrzésünket a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján végeztük. Oly módon terveztük meg és folytattuk le az ellenőrzést, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, miszerint a Bizottságnak megküldött elszámolások semmilyen lényeges megtévesztő adatközlést nem tartalmaznak. Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen megvizsgáltuk az éves elszámolásokban közölt információkat alátámasztó bizonylatokat, a kötelezettségeket tartalmazó nyilvántartásokat, elvégeztük az eljárások vizsgálatát, valamint a tranzakciókból összeállított minta ellenőrzését. Az ellenőrzés csak annyiban érintette a fizetések Többéves Pénzügyi Megállapodásnak való megfelelését, amennyiben megvizsgáltuk, hogy a SAPARD hivatal igazgatási struktúrái alkalmasak-e a megfelelés kifizetés előtti ellenőrzésére. Ellenőrzésünk megfelelő alapot ad szakvéleményünk kialakításához.

Az éves elszámolás és a SAPARD hivatal könyvei és nyilvántartásai között különbségeket állapítottunk meg az alábbi intézkedéseknél/alintézkedéseknél (hivatkozás: ellenőrzési jelentés P oldala):

[Intézkedés/alintézkedés Különbség (+/-) nemzeti

valutásban & euróban

Mezőgazdasági gépek -23 000 CCC/100 euró]

Véleményünk szerint a Bizottságnak megküldött, a 200x. pénzügyi évre (ÉÉÉÉ/HH/NN) vonatkozó elszámolások az előző bekezdésben hivatkozott eltérésektől eltekintve hitelesek, hiánytalanok és pontosak.

Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

(Kibocsátás dátuma + aláírás, név és munkakör + Igazoló Szerv neve és címe.)

C) Fenntartásos vélemény - Tartalmi korlátozás

Ellenőriztük a 200x. évben a (SAPARD hivatal neve és címe) által a Bizottságnak bejelentett éves elszámolásokat. Az Igazoló Szerv funkcióit ellátó szervünk feladata, hogy ellenőrzésünk alapján véleményt formáljunk az éves elszámolásokról.

Ellenőrzésünket - a következő bekezdésben hivatkozott kivételektől eltekintve - a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján végeztük. Oly módon terveztük meg és folytattuk le az ellenőrzést, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, miszerint a Bizottságnak megküldött elszámolások semmilyen lényeges megtévesztő adatközlést nem tartalmaznak. Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen megvizsgáltuk az éves elszámolásokban közölt információkat alátámasztó bizonylatokat, a kötelezettségeket tartalmazó nyilvántartásokat, elvégeztük az eljárások vizsgálatát, valamint a tranzakciókból összeállított minta ellenőrzését. Az ellenőrzés csak annyiban érintette a fizetések Többéves Pénzügyi Megállapodásnak való megfelelését, amennyiben megvizsgáltuk, hogy a SAPARD hivatal igazgatási struktúrái alkalmasake a megfelelés kifizetés előtti ellenőrzésére. Ellenőrzésünk megfelelő alapot ad szakvéleményünk kialakításához.

A (például) SAPARD hivatal/delegált feladatokat ellátó szerv stb. adatnyilvántartásának jellege miatt még más ellenőrzési eljárások igénybevételével sem tudtunk meggyőződni a (nevezze meg a probléma jellegét) valódiságáról(hivatkozás: ellenőrzési jelentés P oldala).

Véleményünk szerint a Bizottságnak megküldött, a 200x. pénzügyi évre (ÉÉÉÉ/HH/NN) vonatkozó elszámolások - a kiigazítások hatásától eltekintve, amelyeknek a szükségességéről és jellegéről akkor tudtunk volna meggyőződni, ha bizonyosak lehetnénk a (nevezze meg a probléma jellegét) valódiságában, hitelesek, hiánytalanok és pontosak.

Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

(Kibocsátás dátuma + aláírás, név és munkakör + Igazoló Szerv neve és címe.)

D) Visszavonás - Tartalmi korlátozások

Ellenőriztük a 200x. évben a (SAPARD hivatal neve és címe) által a Bizottságnak bejelentett éves elszámolásokat. Az Igazoló Szerv funkcióit ellátó szervünk feladata, hogy ellenőrzésünk alapján véleményt formáljunk az éves elszámolásokról.

Ellenőrzésünket - a következő bekezdésben hivatkozott kivételektől eltekintve - a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján végeztük. Oly módon terveztük meg és folytattuk le az ellenőrzést, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, miszerint a Bizottságnak megküldött elszámolások semmilyen lényeges megtévesztő adatközlést nem tartalmaznak. Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen megvizsgáltuk az éves elszámolásokban közölt információkat alátámasztó bizonylatokat, a kötelezettségeket tartalmazó nyilvántartásokat, elvégeztük az eljárások vizsgálatát, valamint a tranzakciókból összeállított minta ellenőrzését. Az ellenőrzés csak annyiban érintette a fizetések Többéves Pénzügyi Megállapodásnak való megfelelését, amennyiben megvizsgáltuk, hogy a SAPARD hivatal igazgatási struktúrái alkalmasake a megfelelés kifizetés előtti ellenőrzésére. Ellenőrzésünk megfelelő alapot ad szakvéleményünk kialakításához.

A munkánkra vonatkozó, SAPARD hivatal által megállapított tartalmi korlátozások miatt nem tudtuk megvizsgálni a delegált feladatokat ellátó szervek kifizetéseinek alapját képező eljárásokat (hivatkozás: ellenőrzési jelentés P oldala).

Az előző bekezdésben hivatkozott ügyek fontosságára való tekintettel nem tudunk nyilatkozni arról, mennyire hitelesek, hiánytalanok és pontosak a Bizottságnak a 200x. EAGGF pénzügyi év vonatkozásában megküldött, (ÉÉÉÉ/HH/NN) napján kelt elszámolások.

Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

(Kibocsátás dátuma + aláírás, név és munkakör + Igazoló Szerv neve és címe.)

E) Kedvezőtlen vélemény

Ellenőriztük a 200x. évben a (SAPARD hivatal neve és címe) által a Bizottságnak bejelentett éves elszámolásokat. Az Igazoló Szerv funkcióit ellátó szervünk feladata, hogy ellenőrzésünk alapján véleményt formáljunk az éves elszámolásokról.

Ellenőrzésünket a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési szabványok és a Többéves Pénzügyi Megállapodás A. Mellékletének 6. Cikke alapján végeztük. Oly módon terveztük meg és folytattuk le az ellenőrzést, hogy megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, miszerint a Bizottságnak megküldött elszámolások semmilyen lényeges megtévesztő adatközlést nem tartalmaznak. Az ellenőrzés során szúrópróbaszerűen megvizsgáltuk az éves elszámolásokban közölt információkat alátámasztó bizonylatokat, a kötelezettségeket tartalmazó nyilvántartásokat, elvégeztük az eljárások vizsgálatát, valamint a tranzakciókból összeállított minta ellenőrzését. Az ellenőrzés csak annyiban érintette a fizetések Többéves Pénzügyi Megállapodásnak való megfelelését, amennyiben megvizsgáltuk, hogy a SAPARD hivatal igazgatási struktúrái alkalmasak-e a megfelelés kifizetés előtti ellenőrzésére. Ellenőrzésünk megfelelő alapot ad szakvéleményünk kialakításához.

A SAPARD hivatal által bejelentett kiadások nem egyeznek az adott időszakban felmerült kifizetésekkel és bevételekkel (hivatkozás: ellenőrzési jelentés P oldala).

Véleményünk szerint a Bizottságnak megküldött, a 200x. EAGGF pénzügyi évre vonatkozó elszámolások (ÉÉÉÉ/HH/NN) nem hitelesek, nem hiánytalanok és nem pontosak.

Ellenőrzésünket ÉÉÉÉ/HH/NN és ÉÉÉÉ/HH/NN között végeztük. Ezzel az igazolással egyidejűleg megküldjük a megállapításainkat tartalmazó jelentést.

(Kibocsátás dátuma + aláírás, név és munkakör + Igazoló Szerv neve és címe.)

F. MELLÉKLET

A Közösség 2222/2000/EK sz., SAPARD pénzügyi szabályokról szóló rendeletében rögzített és ebben a Megállapodásban felhasznált rendelkezések szövege7

(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
1A3.1.A Bizottság az országos és ágazati program/projekt irányítási kapacitás, állami pénzeszközökre vonatkozó pénzügyi ellenőrzési eljárások és struktúrák eseti elemzése alapján eltekinthet a 2. pontban hivatkozott ex-ante engedélyezés követelményétől és a tagjelölt országok végrehajtó hivatalára ruházhatja át a támogatás decentralizált kezelését. Az ilyen átruházás előfeltételei a következők:
— az értékelés minimum kritériuma a tagjelölt országok végrehajtó hivatalainak képessége a támogatás kezelésére, az ilyen hivatalra vonatkozó minimum feltételek a 3. pontban vannak lefektetve;
— az ajánlati felhívásokra, az ajánlatok vizsgálatára és értékelésére, a szerződések odaítélésére és a Közösség közbeszer-zési irányelveinek végrehajtására vonatkozó, az egyes kedvezményezett országokkal kötött megállapodásokban megfogalmazott rendelkezések maradéktalanul teljesülnek.
2F1. pontA projekt kiválasztása, a pályáztatás és a szerződéskötés a Bizottság előzetes jóváhagyásának tárgyát képezi.
3A3. Cikk és
1. pont
1.Minimális kritériumok a tagjelölt országok végrehajtó hivatalainak a támogatás kezelésére vonatkozó képességének értékeléséhez.
1. A tagjelölt országok végrehajtó hivatalában a támogatás kezelésére való képessége értékelésének minimális kritériumai. A Bizottság az alábbi kritériumokat alkalmazza annak értékelésére, hogy mely partnerország végrehajtó hivatalai képesek a támogatás decentralizált kezelésére:
(i) léteznie kell a Program kezelésére alkalmas, pontosan definiált rendszernek, a maga teljes körű belső eljárási szabályaival, pontosan meghatározott intézményi és egyéni kötelezettségeivel;
(ii) tiszteletben kell tartani a hatáskörök elválasztásának elvét azért, hogy a beszerzés és fizetés rendszerében ne merüljön fel az érdekellentét kockázata;
(iii) a feladat ellátásával megfelelően képzett alkalmazottakat kell megbízni. Az alkalmazottaknak megfelelő könyvvizs-gálati ismerettel és tapasztalattal, nyelvismerettel kell rendelkezniük, valamint részt kell venniük a Közösségi Programok végrehajtásával kapcsolatos képzésben.
2. A decentralizált irányítás a tagjelölt országok végrehajtó hivatalaira való átruházásának minimális feltételei. A felvételre jelentkező országokra való decentralizációt a Bizottság utólagos ellenőrzésével ott célszerű mérlegelni, ahol a végrehajtó hivatal képes megfelelni az alábbi feltételeknek:
(i) egy, nemzetközileg elfogadott audit szabványoknak megfelelő, független audit funkciót, egy hatékony könyvelési és pénzügyi jelentési rendszert is tartalmazó hatékony belső ellenőrzési rendszer megléte;

7 HL L 253. számú 2000. 10. 07., 5. oldal.

(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
(ii) egy, a közelmúltban lefolytatott pénzügyi és működési audit eredményei alátámasztják a közösségi támogatás vagy hasonló jellegű hazai intézkedések a hatékony és naprakész kezelését;
(iii) a végrehajtó hivatal felett megbízható nemzeti pénzügyi ellenőrzési rendszer megléte;
(iv) közbeszerzési szabályok, amelyek a Bizottság szerint megfelelnek az Európai Közösség általános költségvetésére vonatkozó Pénzügyi Rendelet IX. címében hivatkozott követelményeknek (lásd ezen Megállapodás A. Mellékletének 14. Cikke 2. bekezdésének 6. albekezdését);
(v) a Nemzeti Programengedélyező kötelezettségvállalása a Programmal kapcsolatos teljes pénzügyi kötelezettség és felelősség vállalására.
Ez a megközelítés nem érinti a Bizottság és az Európai Számvevőszék jogát a kiadások ellenőrzésére.
4A13. Cikk6.4. pont
Ennek a pontnak a rendelkezései nem befolyásolják a büntetőjogi eljárások Magyar Köztársaságban való alkalmazását vagy a 8. pontban felsorolt, tagjelölt országok és a tagállamok közötti bírósági együttműködést.

4.1. alpont
Amennyiben a Bizottság helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok lefolytatásáról dönt, gondoskodik arról, hogy az érintett gazdasági szereplőknél ugyanebben az időpontban ugyanabban a témában hasonló vizsgálatra ne kerülhessen sor (lásd
6. pont).
A Bizottság ezenkívül figyelembe veszi a Magyar Köztársaság által saját törvényei értelmében az érintett gazdasági szereplőknél ugyanabban a témában már lefolytatott vagy folyamatban levő vizsgálatokat..

4.2. alpont
A helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokata Bizottság a Magyar Köztársaság hatóságaival szoros együttműködésben készíti elő és hajtja végre; ezeket a hatóságokat időben értesítik az ellenőrzések és vizsgálatok tárgyáról, céljáról és jogalapjáról, hogy biztosítani tudjanak minden szükséges segítséget. A Magyar Köztársaság tisztviselői részt vehetnek a helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban.
Amennyiben a Magyar Köztársaság ezt igényli, a Bizottság és a Magyar Köztársaság felelős hatóságai közös helyszíni
ellenőrzéseket és vizsgálatokat is kezdeményezhetnek.

4.3. alpont
A Bizottság azoknál a gazdasági szereplőknél kezdeményez helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat, amelyekkel szemben fennáll a 6. pont értelmében hatósági intézkedések és büntetések alkalmazásának lehetősége, és ahol joggal feltételezhető, hogy szabálytalanságokat követtek el.
A Bizottság ellenőrzéseit és vizsgálatait elősegítendő, a gazdasági szereplőket felszólítják arra, hogy tegyék lehetővé a létesítmények, földterületek, közlekedési eszközök és egyéb, üzleti célokra használt létesítmények és eszközök elérését.
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
Amennyiben ez a szabálytalanságok feltárása érdekében különösen indokolt, a Bizottság más gazdasági szereplőknél is kezdeményezhet helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat annak érdekében, hogy hozzáférjen az általuk birtokolt információkhoz.

4.4. alpont
4.4.1. A helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok elvégzése a Bizottság feladata és felelőssége, az ellenőrzéseket a Bizottság megfelelő felhatalmazással rendelkező tisztviselői vagy egyéb alkalmazottai (a továbbiakban: Bizottság ellenőrei) végzik. Megbízás alapján a Bizottság rendelkezésére bocsátott hazai szakértők segíthetnek az ilyen ellenőrzések és vizsgálatok lebonyolításában.
A Bizottság ellenőreinek rendelkezniük kell írásbeli meghatalmazással, amely tartalmazza töbek között személyazonos-ságukat és munkakörüket, valamint egy olyan okmánnyal, amely tartalmazza a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat tárgyát és célját.
A jelen Megállapodásban rögzített rendelkezések tiszteletben tartása mellett az ellenőröknek tiszteletben kell tartaniuk a Magyar Köztársaság törvényeiben megfogalmazott eljárási szabályokat.
4.4.2. A jelen Megállapodásban rögzített rendelkezések tiszteletben tartása mellett a Bizottság a Magyar Köztársaság egyetértésével kérheti a 8. pontban felsorolt más, tagjelölt országok tisztviselőinek megfigyelői közreműködését, valamint — saját felelősségére — igénybe veheti külső szervek szakmai támogatását.
A Bizottság gondoskodik arról, hogy a fent hivatkozott tisztviselők és szervek garanciákkal szolgáljanak nevezett személyek szakmai felkészültségére, függetlenségére és a szakmai információk bizalmas kezelésére.

4.5. alpont
4.5.1. A Bizottság ellenőrei — jelen Megállapodás rendelkezéseit nem érintve, a belföldi ellenőrökkel azonos feltételekkel
és a hazai jogszabályok tiszteletben tartása mellett — hozzáférhetnek azokhoz a szóban forgó tevékenységekre vonatkozó
információkhoz és dokumentumokhoz, amelyeknek a megtekintése feltétlenül szükséges a helyszíni ellenőrzések és
vizsgálatok elvégzéséhez. A Bizottság ellenőrei rendelkezhetnek a hazai ellenőrök rendelkezésére álló ellenőrző eszkö-
zökkel és másolatokat készíthetnek a szükséges dokumentumokról.
A helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok többek között az alábbiakat érinthetik:
— gazdasági szereplőknél levő szakkönyvek és dokumentumok, többek között számlák, feltételeket és megkötéseket tartalmazó jegyzékek, fizetési utalványok, felhasznált anyagok és elvégzett munkák jegyzékei, bankszámlakivonatok,
— számítógépes adatok,
— termelési, csomagolási és árufeladási rendszerek és módszerek,
— áruk vagy befejezett tevékenységek jellegére és mennyiségére vonatkozó fizikai ellenőrzések,
— mintavétel és minták ellenőrzése,
— folyamatban levő finanszírozott munkák és beruházások állapota, befejezett beruházások használata,
— költségvetési és számviteli bizonylatok,
— támogatott projektek pénzügyi és szakmai végrehajtása.
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
4.5.2. A Bizottság kérésére a Magyar Köztársaságnak kell saját törvényei alapján — jelen Megállapodás rendelkezéseit nem érintve — megtennie a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket, többek között a bizonyítékok megóvására.

4.6. alpont
4.6.1. Ennek a pontnak az alapján bármilyen formában megszerzett vagy továbbított információkra vonatkozik az információ bizalmas kezelésének követelménye; az információt a címzett ország hazai törvényei értelmében a hasonló információ védettségéről rendelkező szabályokkal és a Közösség intézményeire vonatkozó rendelkezésekkel megegyező védettség illeti.
Az ilyen információ csak a Közösség intézményeiben vagy a Magyar Köztársaságban tevékenykedő olyan személyek tudomására juthat, akiknek munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükségük van ezekre az ismeretekre; a Közösség intézményei csak a Közösség pénzügyi érdekeinek hatékony védelme érdekében használhatják fel a szóban forgó információkat a tagjelölt országokban és a tagállamokban. Amennyiben a Magyar Köztársaság egyéb célokra szándékozik felhasználni a Magyar Köztársaság felelősségvállalásával a 4.4.2. alpont értelmében a helyszíni ellenőrzésekben és vizsgálatokban részt vevő tisztviselők birtokában levő információkat, meg kell kérnie annak az országnak az előzetes beleegyezését, ahol a szóban forgó információkat beszerezték.
4.6.2. A Bizottság abban az országban, ahol a helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat lefolytatták, a lehető legrövidebb időn belül jelentést tesz az ország felelős hatóságának a helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat folyamán észlelt szabályta-lanságokról. A Bizottságnak minden esetben kötelessége tájékoztatni a fent hivatkozott hatóságot az ilyen ellenőrzések és vizsgálatok eredményéről.
4.6.3. A Bizottság ellenőrei gondoskodnak arról, hogy — jelen Megállapodás rendelkezéseinek alkalmazását nem érintve — jelentéseik elkészítése során figyelembe vegyék a Magyar Köztársaság törvényeiben megfogalmazott eljárási követelményeket. A 4.5. pontban alpontban hivatkozott bizonylatokat és okmányokat csatolják az említett jelentésekhez. Amennyiben az ellenőrzést a 4.2. alpont értelmében közösen végzik, a tevékenységben részt vevő hazai ellenőröket felkérik arra, hogy ellenjegyezzék a Bizottság ellenőrei által összeállított jelentést.
4.6.4. A Bizottság gondoskodik arról, hogy ennek a pontnak a végrehajtása során ellenőrei eleget tegyenek a közösségi és vonatkozó nemzeti adatvédelmi előírásoknak.
4.6.5. Amennyiben a 4.3. alpontban hivatkozott gazdasági szereplők ellenállnak a helyszíni ellenőrzésnek vagy vizsgá-latnak, a Magyar Köztársaság saját jogszabályaival összhangban, a Magállapodás rendelkezéseit nem érintve biztosítja a Bizottság ellenőrei számára azt a segítséget, amely lehetővé teszi számukra a helyszíni ellenőrzéssel vagy vizsgálattal járó feladataik ellátását.
A Magyar Köztársaságnak a hazai jogszabályokal összhangban kell megtennie a szükséges intézkedéseket.
5A13. Cikk1. b)"Szabálytalanság" jelen Megállapodás valamely előírásának megszegése egy gazdasági szereplő valamilyen cselekménye vagy mulasztása miatt (lásd a 6. pontot), amely sérti vagy sértené a Közösség érdekeit, vagy támogatásra nem jogosult kiadás által.
6A4. és 5. pontHatósági intézkedések és büntetések alkalmazhatók a gazdasági szereplőkkel, nevezetesen a nemzeti jogban elismert összes természetes vagy jogi személlyel (magánszeméllyel, vállalattal, állami intézménnyel vagy az állam regionális vagy
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
helyi hatóságaival) szemben minden olyan esetben, amikor nevezettek tevékenysége ennek a Megállapodásnak a szabálytalan alkalmazásával kárt okozott vagy okozhatott a Közösség hozzájárulásának, valamint olyan természetes vagy jogi személyekkel szemben, akik vagy amelyek részt vettek a szabálytalanság elkövetésében vagy felelőséggel tartoznak a szabálytalanságok elkövetésének megelőzéséért.
7A13. cikk6.7.1. alpont
7.1.1. A közösségi finanszírozást érintő szabálytalanságok bejelentését ebben a pontban megfogalmazott rendelkezések- kel összhangban kell megtenni.
Ennek a pontnak a rendelkezései nem befolyásolják a büntetőjogi eljárások Magyar Köztársaságban való alkalmazását vagy a 8. pontban felsorolt, tagjelölt országok és a tagállamok közötti bírósági együttműködést.

7.2. alpont
7.2.1. A Magyar Köztársaság a Többéves Pénzügyi Megállapodás megkötését követő három hónapon belül megküldi a Bizottságnak:
— jelen Megállapodás A. Melléklet 13. Cikk (1) pontja alatt felsorolt intézkedések alkalmazására vonatkozó, törvé-nyekben, rendeletekben vagy hatósági előírásokban megfogalmazott rendelkezéseket,
— jelen Megállapodás A. Melléklet 13. Cikk (1) pontja alatt felsorolt intézkedések alkalmazásáért felelős hatóságok és szervek jegyzékét,
— a hatóságok és szervek szerepére és működésére vonatkozó legfontosabb rendelkezések, illetve a hatóságok és szervek számára kötelező hatállyal előírt rendelkezések jegyzékét.
7.2.2. A Magyar Köztársaság haladéktalanul megküldi a Bizottságnak a 7.2.1. alpont értelmében megküldött információ bármely módosítását.
7.2.3. A Bizottság megvizsgálja a Magyar Köztársaság közléseit és tájékoztatja a Magyar Köztársaság illetékes intézmé-nyeit a közlésekből levont következtetésekről. A Bizottság az ebben a pontban megfogalmazott rendelkezések alkalma-zásához szükséges mértékben kapcsolatban marad a Magyar Köztársaság illetékeseivel.

7.3. alpont
7.3.1. A negyedévet követő két hónap alatt a Magyar Köztársaság jelenti a Bizottságnak minden szabálytalanságot, amely kezdeti hatósági vagy bírósági vizsgálatok tárgyát képezi.
Ez esetben a Magyar Köztársaság lehetőség szerint közli a Bizottsággal az alábbiakra vonatkozó részleteket:
— a megsértett rendelkezés,
— a kiadás jellege és összege; azokban az esetekben, ahol nem történt kifizetés, azok az összegek, amelyeket kifizettek volna akkor, ha nem veszik észre a szabálytalanságot, kivéve azokat az eseteket, ahol a hibát vagy gondatlanságot a fizetés előtt tárták fel, így nem kezdeményeztek hatósági vagy bírósági eljárást,
— a teljes összeg és megoszlása a finanszírozás különböző forrásai között,
— az érintett projekt és intézkedés,
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
— az az időszak vagy időpont, amikor a szabálytalanságot elkövették,
— a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott módszerek,
— a szabálytalanság feltárásának módja,
— a szabálytalanságra vonatkozó jelentést elkészítő országos hatóságok vagy szervek,
— a pénzügyi következmények, a fizetések felfüggesztése és a behajtás lehetőségei,
— a szabálytalanság elkövetésének gyanúját felkeltő első információ kelte és forrása,
— a szabálytalanságra vonatkozó hivatalos jelentés elkészítésének dátuma,
— adott esetben a Magyar Köztársaság és az egyéb érintett országok,
— az érintett természetes és jogi személyek személyi adatai, kivéve azokat az eseteket, amikor az ilyen információ a szabálytalanság jellege okán nincs befolyással a szabálytalanságok elleni fellépésre.
7.3.2. Amennyiben a 7.3.1. alpontban hivatkozott valamilyen információ, különösképpen a szabálytalanság elkövetése során alkalmazott módszerekre és az elkövetés módjára vonatkozó információ nem ismert, a Magyar Köztársaság a szabálytalanságokra vonatkozó további negyedévi jelentésekben lehetőség szerint pótolja a hiányzó információkat.

7.4. alpont
A Magyar Köztársaság haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot a feltárt vagy feltételezett szabálytalanságokról, amennyiben attól tart, hogy
a) ezeknek nagyon rövid időn belül következményei lehetnek saját területén kívül,
és/vagy
b) új csalárd és megtévesztő módszert alkalmaztak.
Ezt a jelentést indokolt esetben megküldik a többi tagjelölt országnak és a tagállamoknak.

7.5. alpont
7.5.1. Minden negyedév végét követő két hónapon keresztül a Magyar Köztársaság — hivatkozással a 7.3. alpont alapján elkészült korábbi jelentésekre — tájékoztatja a Bizottságot a korábban bejelentett összes szabálytalanságot követően bevezetett eljárásokról és az ezekből eredő fontos változásokról, többek között:
— a behajtott vagy várhatóan behajtható összegekről,
— a Magyar Köztársaság által a tévesen kifizetett összegek behajtására tett időközi elővigyázatossági intézkedésekről,
— a tévesen kifizetett összegek behajtására és szankciók alkalmazására hozott bírósági és hatósági intézkedésekről,
— a behajtási intézkedések felfüggesztésének okairól; a Bizottságot lehetőség szerint a döntés előtt tájékoztatva erről;
— büntetőjogi eljárások megszüntetéséről.
A Magyar Köztársaság tájékoztatja á Bizottságot az ilyen eljárások megszüntetésére vonatkozó államigazgatási vagy bírósági döntésekről, illetve azok legfontosabb pontjairól.
7.5.2. Jelen Megállapodás A. Melléklete 14. Cikkének 2. bekezdése 8. albekezdésében közölt rendelkezéseket nem érintve, amennyiben a Magyar Köztársaság úgy véli, hogy az összeget teljes egészében nem lehet behajtani, vagy nem várható, hogy az összeget sikerül teljes egészében behajtani, egy külön jelentésben tájékoztatja a Bizottságot a be nem hajtott összegről.
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
7.5.3. A 7.5.2. alpontban hivatkozott esetben — jelen Megállapodás A. Melléklete 14. Cikkének 2. bekezdése 8. al-bekezdésében közölt rendelkezéseket nem érintve — a Bizottság kifejezetten felszólíthatja a Magyar Köztársaságot a behajtás eljárásának folytatására.
7.5.4. Amennyiben a Magyar Köztársaság hatóságai a Bizottság kifejezett felszólítására úgy döntenek, hogy a hibásan kifizetett összegek behajtása érdekében peres eljárásokat kezdeményeznek vagy folytatnak, a Bizottság az A. Melléklet 14. Cikke 2. bekezdése 8. albekezdését nem érintve vállalhatja, hogy okmányos bizonyítékok bemutatása ellenében megtéríti a Magyar Köztársaságnak a perköltséget vagy annak egy részletét vagy a közvetlenül a peres eljárásokból eredő költségeket — akkor is, ha az eljárás eredménytelennek bizonyul.

7.6. alpont
Amennyiben a hivatkozási időszakban nem történt bejelentendő szabálytalanság, a Magyar Köztársaság a 7.3.1. alpontban hivatkozott időkereteken belül tájékoztatja erről a Bizottságot.

7.7. alpont
7.7.1. A Bizottság fenntartja a kapcsolatot a Magyar Köztársasággal és igényli a 7.3. alpontban hivatkozott szabálytalan-ságokra, a 7.5. alpontban hivatkozott eljárásokra és a behajtás lehetőségére vonatkozó információk kiegészítését.
7.7.2. A 7.7.1. alpontban említett szerződésektől függetlenül, a Bizottság tájékoztatni fogja a Magyar Köztársaságot abban az esetben, amikor a szabálytalanság jellegénél fogva fennáll annak a veszélye, hogy a szabálytalanságokat más országokban is elkövethetik.
7.7:3. A Bizottság tájékoztató megbeszéléseket szervez a 8. pontban felsorolt, tagjelölt országok képviselőivel annak érdekében, hogy megvizsgálják és értékeljék a 7.3., 7.4. és 7.5. pontban, valamint a 7.7. pontban hivatkozott információkat, többek között a szabálytalanságokkal, a preventív intézkedésekkel és peres eljárásokkal kapcsolatos tanulságokat.
7.7.4. A Magyar Köztársaság és a Bizottság a Magyar Köztársaság vagy a Bizottság kérésére kölcsönösen konzultálnak egymással annak érdekében, hogy a Közösség érdekeit sértő, a rendelkezések érvényesítése során nyilvánvalóvá vált joghézagokat megszüntessék.

7.8. alpont
7.8.1. A Magyar Köztársaság és a Bizottság megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a felek egymás rendelkezésére bocsátott információi ne kerüljenek nyilvánosságra.
7.8.2. Az ebben a pontban hivatkozott információkat csak azoknak a személyeknek lehet átadni, akiknek a Magyar Köztársaságban vagy a Közösség intézményeiben a munkaköri feladataik ellátásához szükségük van ezekre az informá-ciókra; ettől eltérően csak abban az esetben lehet eljárni, ha az információkat kiszolgáltatóország ehhez kifejezetten hozzájárul.
7.8.3. A természetes vagy jogi személyek neve csak abban az esetben szolgáltatható ki a 8. pontban felsorolt másik, tagjelölt országnak, tagállamnak vagy a Közösség valamelyik hivatalának, ha erre feltétlenül szükség van egy szabályta-lanság megelőzéséhez vagy a vétkesek megbüntetéséhez, vagy egy vélt szabálytalanság elkövetésének felderítéséhez.
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
7.8.4. Az ennek a pontnak az alapján megszerzett vagy továbbított bármilyen információ a szakmai titoktartási kötele-zettségek hatálya alá tartozik és ugyanazt a védelmet élvezi, mint a címzett országban a hazai jogszabályok védelme alá tartozó bizalmas információ; az információ a Közösség intézményeiben elfogadott rendelkezések hatálya alá tartozik. Ezenkívül az információ csak az ebben a pontban hivatkozott célokra hasznosítható, hacsak az információt szolgáltató hatóságok kifejezett hozzájárulásukat nem közlik az információ ettől eltérő felhasználásához, és feltéve, hogy az információkat befogadó hatóság országában hatályos rendelkezések nem tiltják az információ ilyen jellegű továbbítását vagy felhasználását.
7.8.5. A 7.8.1-7.8.4. alpontok nem akadályozzák azt, hogy az ennek a pontnak az értelmében megszerzett információkat felhasználják a Megállapodás nem teljesítése okán kezdeményezett peres eljárásokban. Az információt kiszolgáltató ország felelős hatóságát haladéktalanul tájékoztatják az információ ilyen jellegű felhasználásáról.
7.8.6. Amennyiben a Magyar Köztársaság értesíti a Bizottságot, hogy egy természetes vagy jogi személy, akinek a nevét ennek a pontnak megfelelően közölték a Bizottsággal, további vizsgálatok során bizonyítani tudja, hogy nem vett részt semmilyen szabálytalanság elkövetésében, a Bizottság haladéktalanul tájékoztatja erről a tényről az összes olyan érdekeltet, akihez nevezett személy nevét eljuttatták. A hivatkozott közlés értelmében nevezett személy ezt követően nem minősíthető a szóban forgó szabálytalanság elkövetésében részt vett személynek.

7.9. alpont
A behajtott összegeket a már felmerült és a felek által vállalt kiadások arányában osztják fel a Magyar Köztársaság és a Közösség között, feltéve, hogy az említett kinnlevőségeket jelen Megállapodás A. Melléklete 14. Cikkében a 2. bekezdés 8. albekezdése alapján korábban nem kerültek leírásra.

7.10. alpont
7.10.1. Amennyiben ezek a szabálytalanságok a Közösség költségvetésére terhelt kevesebb mint 1 060 000 forint összegre vonatkoznak, a Magyar Köztársaság csak abban az esetben továbbítja a Bizottságnak a 7.3. és 7.5. alpontban hivatkozott információkat, ha a Bizottság ezt kifejezetten kéri.
8A14. Cikk2.6.Bolgár Köztársaság, Cseh Köztársaság, Észt Köztársaság, Lengyel Köztársaság, Lett Köztársaság, Litván Köztársaság, Magyar Köztársaság, Románia, Szlovák Köztársaság és Szlovén Köztársaság
9A12. Cikk39.1. alpont
9.1.1. A Békéltető Szerv feladatai:
a) a Magyar Köztársaság által a Szerv tudomására hozott olyan ügyek kivizsgálása, amelyekben jelen Megállapodás A. Melléklete 12. Cikke értelmében tett megállapításokat és a megállapítások bilaterális megtárgyalását követően a Bizottság hivatalos közlésben bejelenti, hogy az A. Melléklet 12. Cikke és a jelen pont alapján arra a megállapításra jutott, miszerint a Magyar Köztársaságban felmerült kiadások bizonyos tételei nem terhelhetők.a Programra,
b) a Bizottság és a Magyar Köztársaság álláspontjainak lehetőség szerinti közelítése, valamint
c) a vizsgálatok befejeztével egy jelentés elkészítése a békéltetés eredményeiről, olyan megjegyzésekkel kiegészítve, amelyek a továbbra is megoldatlan pontokban hasznosak lehetnek.
(a)(b)(c)(d)(e)
SorszámMellékletCikk
(vagy tétel sz.)
BekezdésA Magyar Köztársaság által a Megállapodás alapján alkalmazandó rendelkezések
9.1.2. A számla-elszámolási eljárás további lépései céljából:
a) a Szerv állásfoglalása nem érinti a Bizottság számla-elszámolásra vonatkozó végleges Határozatát;
b) az a körülmény, hogy egy tényt nem terjesztettek a Szerv elé, önmagában nem sértheti annak az országnak az érdekeit, amelyek a 9.1.1. a) alpontban hivatkozott értesítést kaptak a Bizottságtól.
9.2. alpont
9.2.1. A Magyar Köztársaság a 9.1.1. a) alpontban hivatkozott értesítés átvételét követő harminc munkanapon belül köteles bejelenteni az ügyet a Szervnek úgy, hogy indoklásokkal kiegészített békéltetési kérvényt kell megküldeni a Békéltető Szerv Titkárságának, a Magyar Köztársaságnak a hivatkozott Közleményben megadott címre.
9.2.2. Egy békéltetésre vonatkozó igénybejelentés csak abban az esetben elfogadható, ha a Bizottság által ajánlott, valamilyen konkrét intézkedésre vonatkozó pénzügyi kiigazítás:
vagy,
— meghaladja a 0,5 millió eurót; vagy
— meghaladja a Magyar Köztársaságnak az érintett intézkedés alapján felmerült összes kiadása 25%-át.
Ezenkívül, amennyiben a 9.1.1. a) alpontban hivatkozott bilaterális tárgyalások során a Magyar Köztársaság arra hivatkozik és bizonyítja, hogy az ügy a Közösség szabályainak alkalmazására vonatkozó valamilyen elvi rendelkezést érint, a Szerv Elnöke elfogadhatónak nyilváníthatja a békéltetés iránt bejelentett igényt.
9.2.3. A Szerv Titkársága visszaigazolja a békéltetés iránti kérés átvételét.
9.2.4. A Szerv lehetőség szerint informális eszközökkel és a lehető legrövidebb időn belül folytatja le vizsgálatát, és a bizonyítékokat tartalmazó dosszié és a Bizottság és a nemzeti hatóságok tisztességes meghallgatása alapján hozza meg döntését. A vizsgálódások befejeztével a Szerv megküldi mindkét érdekelt félnek a 9.1.1. c) alpontban hivatkozott jelentést.
9.2.5. Amennyiben egy ügy Szerv elé való vitelét követő négy hónapon belül a Szervnek nem sikerül egyeztetni a Bizottság és a Magyar Köztársaság álláspontját, a békéltető eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani. A 9.1.1. c) alpontban hivatkozott jelentés ismerteti azokat az okokat, amelyek miatt a békéltető eljárás nem sikerült.
9.2.6. A fent hivatkozott időkeretek között elkészült jelentést az alábbiaknak kell megküldeni:
— a Szervhez forduló országnak;
— a többi tagjelölt országnak;
— a Bizottságnak, amennyiben javaslat születik a számla-elszámolásra vonatkozó Határozatról.

9.3. alpont
9.3.1. A Szerv a Bizottság székhelyén ülésezik. A Szerv titkárságának feladatait a Bizottság alkalmazottai látják el.
9.3.2. Egyetlen olyan tag sem vehet részt a Szerv munkájában, illetve nem írhatja alá a jelentést, aki korábbi munkahelyén a kérdés tárgyát képező ügyben érintett volt.
9.3.3. A 9.3.2. alpontot nem érintve, a jelentéseket a jelenlevő tagok abszolút többségének kell elfogadnia, a határozat-képességhez szükséges létszám három.
A tárgyalásokban részt vett tagok és az elnök aláírásukkal látják el a jelentéseket. A jelentéseket a titkárság iktatja.
9.4. alpont
9.4.1. A Szerv tagjai függetlenül látják el feladataikat, nem igényelnek és nem fogadnak el utasításokat semmilyen kormánytól vagy szervtől.
9.4.2. A Szerv tagjai nem hozhatnak nyilvánosságra semmilyen olyan információt, amely a Szervben végzett munka nyomán jutott birtokukba. Az ilyen információ bizalmas, az információ a titoktartási.kötelezettség hatálya alá tartozik.
10A14. Cikk2.7.Közbeszerzés által. érintett közszervek az állam, a regionális vagy helyi hatóságok, szervek, közjogi szervek és intézmé-nyek, egy vagy említett hatóság vagy szerv által közjogi rendelkezések alapján létrehozott szövetség. A közjogi hivatal fogalma az alábbi intézményekre vonatkozik:
— közérdekű igények kielégítésével kapcsolatos konkrét célok végrehajtására létrehozott, nem ipari vagy kereskedelmi jellegű intézményekre;
— jogi személyiséggel rendelkező intézményekre;
— nagyrészt az állam, vagy regionális vagy helyi hatóságok, vagy egyéb közjogi szervek által finanszírozott, vagy ilyen intézmények vagy szervek felügyelete alá tartozó intézményekre, illetve olyan közigazgatási, irányítási vagy felügyeleti szervek által irányított intézményekre, ahol a tagok több mint felét az állam, a regionális vagy helyi hatóságok vagy más közjogi intézmények jelölik.

G. MELLÉKLET

Vitarendezési eljárás - SAPARD

1. A Szerződő Felek között a Megállapodás tárgyában keletkezett olyan jogvitában, amelyet a Szerződő Feleknek nem sikerült rendezniük, ezen melléklet 2-7. pontja szerint eljáró Választott Bíróság jogosult eljárni.

2. Mindegyik Szerződő Fél jogosult a jogvita rendezését szolgáló eljárás kezdeményezésére. Mindegyik Fél az eljárást követő három hónapon belül kijelöli saját választott bíróját.

3. A Választott Bíróság mindegyik ügyben három bíróból áll, akiket az alábbiak szerint nevezik ki:

- egy választott bírót a Magyar Köztársaság jelöl;

- egy választott bírót a Bizottság jelöl;

- egy bírót a Felek közösen jelölnek, megállapodás hiányában a jelölés joga az Európai Bíróság Elnökét illeti.

4. Amennyiben valamelyik Szerződő Fél az eljárás kezdeményezésére vonatkozó bejelentés átvételét követő három hónapon belül elmulasztja a választott bíró kijelölését, a jelölés joga az Európai Bíróság Elnökét illeti.

5. Amennyiben valamelyik választott bíró nyugdíjba vonul, elhalálozik vagy cselekvésképtelenné válik, a 2., 3. és 4. pont értelmében egy másik választott bíró kinevezésére kerül sor, aki az eredeti választott bíró jogaival élhet, illetve kötelességeit köteles ellátni.

6. A Választott Bíróság figyelembe veszi az Európai Bíróság vonatkozó esetjogát.

7. A Választott Bíróság többségi szavazással hozza meg döntéseit. A választott bírósági eljárásról a Választott Bíróság dönt. Döntése a Szerződő Felekre nézve kötelező. Mindegyik Szerződő Fél viseli saját választott bírájának költségeit, valamint az eljárásban való mellékletvétel költségeit; a fennmaradó költségeket a Szerződés Felek egyenlő arányban vállalják.

Tartalomjegyzék