29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet

egyes oktatási jogszabályok módosításáról

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b), h) pontjában, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 128. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többször módosított - 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.) 20. §-a (6) bekezdésének d) pontja, valamint záró rendelkezése a következők szerint módosul:

(Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen)

"d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja

és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett a (3) bekezdésben meghatározott értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie."

2. §

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló - többször módosított - 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a továbbiakban: r.) 1. számú mellékletének "A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma" cím "Gyógypedagógiai szolgáltató központ" II. része és a "Nevelési tanácsadó" II. része helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §

(1) A 2001/2002. tanév rendjéről szóló 15/2001. (V. 25.) OM rendelet (a továbbiakban: OR.) 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az iskola felvételi tájékoztatót készít, melyet 2001. október 31-ig köteles nyilvánosságra hozni. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a felvételi eljárás rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például: általános tanterv alapján folyó oktatás, emeltszintű oktatás, szakképzésben a szakterület (a továbbiakban együtt: tagozat)] megnevezését és a tagozatot jelölő belső kódot. A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját az Oktatási Minisztérium által 2001. szeptember 14-ig a minisztérium hivatalos lapjában közzétett közleményben foglaltak szerint állapítják meg. A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját 2001. október 1-jéig megküldik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) által megbízott Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak."

(2) Az OR. 9. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A gimnázium 2001. október 31-ig - a fenntartói igazolás benyújtásával - jelentheti be az OKÉV részére, ha felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát kíván tartani."

(3) Az OR. 11. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tanuló a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő jelentkezését - a gimnáziumtól kapott, központilag kiadott jelentkezési lapon - közvetlenül küldi meg a kiválasztott gimnázium részére 2002. február 15-ig. A tanuló több jelentkezési lapot nyújthat be.

(2) A gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő felvételi eljárásban az e rendelet 13. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 14. §-ának (1)-(5) bekezdésében, 16-17. §-ában és 20. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanuló a jelentkezési lapjának továbbításával egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül küldi meg a Felvételi Központ részére."

(4) Az OR. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplő neve tüntethető fel. A jelentkezési lapon fel kell tűntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát. Az ideiglenes diákigazolvány száma nem tűntethető fel a jelentkezési lapon. Ha a tanuló nem rendelkezik fényképes diákigazolvánnyal, a jelentkezési lapján az általános iskola által közölt tízjegyű azonosító kódot kell feltűntetni. A tízjegyű azonosító kódot a Felvételi Központ küldi meg az általános iskolának."

(5) Az OR. 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tanuló osztályfőnöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenőrzi, hogy a tanulói azonosító adatokat, továbbá a tagozatok belső kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapokon."

(6) Az OR. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § Az általános iskola 2002. március 18. és 2002. március 21. közötti időpontban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás új tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során a jelentkezések az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltűntetett iskolák újabb tagozataival kiegészíthetők, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tagozat csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosított (végleges) tanulói adatlapokat 2002. március 22-én megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak."

(7) Az OR. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § (1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tagozatonként elkészíti a jelentkezők ABC sorrendbe szedett jegyzékét (a továbbiakban: jelentkezők jegyzéke), és elektronikus formában 2002. március 31-ig megküldi a középfokú iskoláknak.

(2) A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az "E" betű alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, az e rendelet 14. §-ának (5) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - nyilvánosságra kell hozni.

(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ - elektronikus úton - 2002. április 10-ig kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.

(4) A középfokú iskola igazgatója 2002. április 15-ig a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket, és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. Az iskola igazgatójának eddig az időpontig a végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva meg kell küldenie a Felvételi Központnak.

(5) Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken - tagozatonként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is."

(8) Az OR. 17. §-ának (4)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az OKÉV 2002. április 30-ig visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdető középfokú iskolának.

(5) A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt meghirdető középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelően - 2002. május 7-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának."

(9) Az OR. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelező felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja folytatni, a 13. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott időpontban jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és erről értesíti a 7. § (9) bekezdésében felsoroltakat."

4. §

(1) Ez a rendelet 2001. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésének napján az OR. 13. §-a (5) bekezdésének a) pontjában az "OKÉV-nek" szöveg helyébe a "Felvételi Központnak" szöveg, az OR. 20. §-ának (3) bekezdésében a "2002. május 17-ig" szöveg helyébe a "2002. május 22-ig" szöveg lép.

(3) A rendelet hatálybalépésével hatályát veszti az r. 1. számú melléklete "A pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézményekben kötelezően foglalkoztatottak létszáma" cím "Gyógypedagógiai szolgáltató központ" III. része és a "Nevelési tanácsadó" III. része, továbbá az 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet 13. §-a.

Dr. Pálinkás József s. k.,

oktatási miniszter

Melléklet a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelethez

(Gyógypedagógiai szolgáltató központ)

II.Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
Szakorvos1
Gyógytornász1
(Nevelési tanácsadó)
II.Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak
1.Gyermekszakorvos vagy gyermekpszichiáter1
2.Szociális munkás1
3.Családsegítő1

Tartalomjegyzék