15/2001. (V. 25.) OM rendelet

a 2001/2002. tanév rendjéről

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) A rendelet hatálya - fenntartóra való tekintet nélkül - kiterjed

a) az általános iskolákra,

b) a szakmunkásképző iskolákra és szakiskolákra (a továbbiakban együtt: szakiskola),

c) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra [(a továbbiakban együtt: középiskola); a szakiskola és a középiskola együtt: középfokú iskola],

d) az alapfokú művészetoktatási intézményekre,

e) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az a)-e) pont alattiak együtt: iskola],

f) a diákotthonokra és kollégiumokra [a továbbiakban: kollégium; az a) f) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény],

g) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,

h) a pedagógusokra,

i) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre,

j) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő).

(2) E rendelet alkalmazásában gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott általános iskola, középiskola, szakiskola, kollégium, speciális szakiskola, munkára felkészítő iskola, illetve iskolai, kollégiumi tagozat, osztály, csoport.

A TANÉV, A SZORGALMI IDŐ (TANÍTÁSI ÉV)

2. §

(1) A 2001/2002. tanév első tanítási napja 2001. augusztus 29. (szerda), az utolsó tanítási nap pedig 2002. június 14. (péntek).

(2) Az iskola fenntartója a 2001/2002. tanév első tanítási napját 2001. szeptember 3. (hétfő) időpontra áthelyezheti az iskolaszékkel, annak hiányában az iskolai szülői közösséggel és a nevelőtestülettel történő egyeztetés után. Ha az első tanítási nap szeptember 3., akkor az utolsó tanítási nap 2002. június 19. (szerda). Az első és az utolsó tanítási nap áthelyezése az e rendeletben meghatározott további időpontokat, időszakokat nem érinti.

(3) Ha a tanév első napjához jogszabály rendelkezése alapján jogkövetkezmény kapcsolódik (pl. tankötelezettség fennállása), a 2001/2002. tanév kezdő napjának - az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül - 2001. szeptember 1-jét kell tekinteni. A 2001/2002. tanév utolsó napja 2002. augusztus 31.

(4) Az iskola fenntartója a (2) bekezdés szerinti döntését a rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül hozza meg. A döntésről - tíz napon belül - írásban tájékoztatnia kell a tanulókat és a kiskorú tanuló szüleit, továbbá az érintett kollégiumot.

(5) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középiskolákban - a b) pontban meghatározott kivétellel - 2002. május 10., a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2002. május 24.,

b) kisebbségi nyelven oktató és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2002. május 9.,

c) szakiskolákban 2002. május 10.,

d) szakiskolákban másfél éves képzésben tanulók részére 2002. január 18.

(6) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját - a tanítási év első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(7) A szakközépiskola és a szakiskola a szakképzési évfolyamon a szorgalmi időt február első hetében is megkezdheti. A szorgalmi idő első és utolsó napját az iskola igazgatója határozza meg.

(8) Az iskola igazgatója határozza meg a szorgalmi idő első és utolsó napját, ha a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanuló az évfolyam követelményeit egy szorgalmi időnél hosszabb idő alatt teljesíti.

(9) A tanév első féléve 2002. január 25-ig tart. Az iskolák 2002. február 1-jéig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A (6)-(8) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított hét napon belül kell megküldeni.

(10) Az első és második félév lezárását kővető tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleteken el kell végezni a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni az iskolaszéknek és a fenntartónak.

(11) Az iskolai megemlékezések napjai

a) iskolákban az aradi vértanúkról (október 6.),

b) középiskolákban és szakiskolákban a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékéről (február 25.), valamint a holokauszt áldozatainak emlékéről (április 16.).

TANÍTÁSI SZÜNET A SZORGALMI IDŐBEN, A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK

3. §

A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot - tanítás nélküli munkanapként - használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az öt napból három napot a tanítási napok terhére, kettő napot pedig a tanítási szünetek terhére kell megtervezni.

4. §

(1) Az őszi szünet 2001. október 29-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).

(2) A téli szünet 2001. december 27-től 2002. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2002. január 3. (csütörtök).

(3) A tavaszi szünet 2002. március 27-től április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 26. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló törvény 52. §-ának (15) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

A VIZSGÁK RENDJE

5. §

(1) A gimnáziumi érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai érettségi vizsgákat és szakmai (képesítő) vizsgákat, a szakközépiskolai technikus szakmai (képesítő) vizsgákat, a szakiskolai szakmai vizsgákat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell megtartani.

(2) A mezőgazdasági gazdaképzést folytató szakiskolákban, illetve speciális szakiskolákban, ha a tanulók az előírt gyakorlati feladatokat a munka jellege miatt (pl. aratás) a szorgalmi időben nem tudják teljesíteni, a szakmai vizsgát az októberi vizsgaidőszakban kell megszervezni.

(3) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskolaigazgató határozza meg.

(4) Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzés írásbeli vizsgaidőpontjait az 1. számú melléklet. 4. és 7. pontja tartalmazza.

A TANKÖTELESEK BEÍRATÁSA, A FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉS A BEÍRATKOZÁS

Felvétel az általános iskola első évfolyamára

6. §

(1) A szülő 2002. március 1-je és április 30-a között - a községi, városi, fővárosi kerületi, megyei jogú városi önkormányzat által meghirdetett időpontban - köteles gyermekét a lakóhelye; ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, vagy a választott általános iskola első évfolyamára beíratni.

(2) Az iskola a tanköteles tanulók iskolai beíratására megállapított időpontot - a helyben szokásos módon - legalább harminc nappal korábban közzéteszi.

A középfokú iskolai felvételi eljárások közös szabályai

7. §

(1) Az iskolai felvételi eljárásban való részvétel nem köthető előzetes felvételi előkészítőn való részvételhez. Az iskola a felvételi eljárás keretében nem kérhet olyan ismeretekben való jártasságot, amelyeknek megszerzésére kizárólag a felvételi előkészítőn volt lehetőség.

(2)[1] Az iskola felvételi tájékoztatót készít, melyet 2001. október 31-ig köteles nyilvánosságra hozni. A felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell a felvételi eljárás rendjét, továbbá, ha az iskola felvételi vizsgát tart, a vizsgára történő jelentkezés módját, a vizsga követelményeit, a vizsga időpontját és helyét, a vizsgázó teljesítményének értékelését. A felvételi tájékoztatóban valamennyi iskolának közölnie kell az OM azonosító számát, továbbá azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül a tanuló választhat [például: általános tanterv alapján folyó oktatás, emeltszintű oktatás, szakképzésben a szakterület (a továbbiakban együtt: tagozat)] megnevezését és a tagozatot jelölő belső kódot. A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját az Oktatási Minisztérium által 2001. szeptember 14-ig a minisztérium hivatalos lapjában közzétett közleményben foglaltak szerint állapítják meg. A középfokú iskolák a tagozatok belső kódját 2001. október 1-jéig megküldik az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (a továbbiakban: OKÉV) által megbízott Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

(3) A középfokú iskolai felvételi kérelem - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - központilag kiadott jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot az interneten közzé kell tenni. A jelentkezési lap az internetről letölthető. A jelentkezési lap másolható.

(4) A felvételre jelentkező jelentkezési lapját, ha a jelentkező általános iskolába jár - és e rendelet másképp nem rendelkezik - az iskola, ha nem jár általános iskolába, vagy tanulmányait külföldön végzi, a jelentkező (a továbbiakban: egyéni jelentkező) küldi meg a felvételt hirdető középfokú iskolának. A jelentkezési lapon a szülők munkahelyére, foglalkozására vonatkozó adatot nem lehet feltüntetni.

(5) A nagykorú cselekvőképes személy jelentkezési lapját a jelentkező írja alá. A kiskorú személy jelentkezési lapját mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt áll, a gyám, továbbá - ha a jelentkező a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen - a jelentkező írja alá. Nem kell a szülő aláírása, ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette, korlátozta, szüneteltette, vagy ha a szülői felügyelet azért szünetel, mert a szülő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve ismeretlen helyen tartózkodik, vagy jogai gyakorlásában ténylegesen akadályozott. Azt, hogy a másik szülő aláírására nincs szükség, a szülői felügyeletet gyakorló szülőnek kell igazolnia.

(6) Az iskola a tanuló jelentkezési lapját akkor is továbbítja, ha azt a külön élő szülő nem írta alá, abban az esetben, ha a gyermek továbbtanulásra való jelentkezéséről a bíróság döntött, vagy a szülők a bírósági eljárást nem indították meg. Ez utóbbi esetben az iskola értesíti mind a két szülőt, hogy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság, illetve a bíróság hatáskörébe tartozik.

(7) Az általános iskola 2001. október 31-ig a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat szóban tájékoztatja a felvételi eljárás rendjéről, a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit pedig írásban tájékoztatja az (5)-(6) bekezdésben foglaltakról.

(8) Az állami és önkormányzati feladatellátásban közreműködő iskolákban a felvételi eljárás költségei a szülőre, tanulóra a közoktatásról szóló törvény 114. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint nem háríthatók át.

(9) A középfokú iskola - ha e rendelet másképpen nem rendelkezik - a felvétellel kapcsolatos döntését megküldi a jelentkezőnek; kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező iskolába jár, az iskolának is (a továbbiakban együtt: felvételi értesítés).

8. §

(1) Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatást szervez, azon a szülő jelen lehet.

(2) Ha a középfokú iskola a felvételi eljárás keretében írásbeli felvételi vizsgát szervez, az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgozatait) a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintésre egy munkanapot - nyolc órát - kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. A vizsgázókat az írásbeli vizsga megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített feladatlapokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.

(3) Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az igazgató gondoskodik arról, hogy másik szaktanár is rendelkezésre álljon az észrevételben foglaltak elbírálására, s azt lehetőség szerint az észrevételt tevővel, az értékelő pedagógussal közösen érdemben elbírálják. Ha az észrevételt tevők fenntartják észrevételüket, azt az iratokkal együtt meg kell küldeni az e rendeletben meghatározott döntéshozónak, aki három munkanapon belül köteles dönteni, s döntéséről - a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, telefax, távbeszélő) értesíteni az igazgatót. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.

(4) A felvételi eljárásnak e rendeletben nem szabályozott kérdéseire a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 26. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Felvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára

9. §

(1) Ha a felvétel, átvétel a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára történik, elsősorban tanulmányi eredmények alapján kell választani a jelentkezők közül. Ha ily módon nem dönthető el, hogy a jelentkezők közül ki felel meg az iskola által meghatározott tanulmányi feltételeknek, az iskola a felvételi eljárás keretében szóbeli meghallgatást szervezhet, melynek időtartama - jelentkezőnként - a húsz percet nem haladhatja meg, továbbá figyelembe veheti a (2) bekezdés alapján szervezett írásbeli vizsga eredményét. E rendelkezéseket a művészeti szakmai vizsgára felkészítő szakiskolákban, szakközépiskolákban, illetőleg a felnőttoktatást ellátó iskolákban nem kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára történő jelentkezési kérelmek elbírálása-a jelentkezők magas száma miatt - az (1) bekezdésében foglaltak szerint nem oldható meg, az iskola a felvételi tájékoztatójában - a fenntartó egyetértésével - a felvételt, átvételt, illetve a felvételi eljárás keretében megszervezett szóbeli meghallgatást - az általános felvételi eljárást megelőzően, egységes követelmények szerint szervezett, írásbeli vizsgán (a továbbiakban: felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga) való részvételhez kötheti. E bekezdés alkalmazásában a jelentkezők magas számának az tekinthető, ha az előző három év átlagában a jelentkezők létszáma háromszorosa volt a felvehetők létszámának.

(3)[2] A gimnázium 2001. október 31-ig - a fenntartói igazolás benyújtásával - jelentheti be az OKÉV részére, ha felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát kíván tartani. Az OKÉV a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező iskolák jegyzékét 2001. november 30-ig megküldi az általános iskoláknak, illetve közzéteszi az Oktatási Minisztérium információs rendszerében.

(4) A vizsgázó a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára történő jelentkezését bármelyik vizsgáztató iskolába, közvetlenül benyújthatja 2001. december 14-ig.

10. §

(1) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat az iskolák 2002. február 1-jén tizennégy órai kezdettel szervezik. Az iskola azok részére, akik a vizsgán nem tudnak részt venni, február 4-én tizennégy órakor pótló írásbeli vizsgát szervez. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát és a pótló írásbeli vizsgát - ha székhelyük azonos településen található - az iskolák közösen is megszervezhetik.

(2) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgákat az OKÉV által megküldött tételek felhasználásával kell szervezni. A dolgozatokat az OKÉV által megküldött javítókulcsok alapján kell kijavítani. A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgák eredményeiről a vizsgát szervező iskola február 11-ig közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A jelentkező kérelmére és költségére a vizsgát szervező iskola másolatot készít a dolgozatról, és azt a bélyegzőjével, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesítve átadja a jelentkezőnek. A tételeket és a megoldási kulcsokat az interneten közzé kell tenni.

(3) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgával kapcsolatos - a 8. § (3) bekezdése szerint el nem döntött észrevételeket - az OKÉV bírálja el.

(4) A felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán elért eredményt minden érintett iskola köteles elfogadni, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt az előzetes írásbeli vizsgán.

11. §

(1)[3] A tanuló a gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő jelentkezését - a gimnáziumtól kapott, központilag kiadott jelentkezési lapon - közvetlenül küldi meg a kiválasztott gimnázium részére 2002. február 15-ig. A tanuló több jelentkezési lapot nyújthat be.

(2)[4] A gimnázium kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamra történő felvételi eljárásban az e rendelet 13. §-ának (2)-(3) bekezdésében, 14. §-ának (1)-(5) bekezdésében, 16-17. §-ában és 20. §-ában foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanuló a jelentkezési lapjának továbbításával egyidejűleg a tanulói adatlapot közvetlenül küldi meg a Felvételi Központ részére.

Felvétel a középiskola, szakiskola kilencedik évfolyamára

12. §

A középiskola és a szakiskola kilencedik évfolyamára a 2002/2003. tanévben a tanulók az

a) általános és a

b) rendkívüli

felvételi eljárás keretében vehetők fel.

13. §

(1) Az általános felvételi eljárás egy fordulóból áll. Az eljárásban részt vevő tanuló több jelentkezési lapot állíthat ki. A jelentkezési lapokon egy-egy iskola tüntethető fel. Egy iskolánál több tagozat is megjelölhető. A jelentkezési lapokon a tagozat belső kódját minden esetben fel kell tüntetni.

(2)[5] A jelentkezési lapon csak a tanuló hivatalos, az iskola törzslapján szereplő neve tüntethető fel. A jelentkezési lapon fel kell tűntetni a tanuló fényképes diákigazolványának számát. Az ideiglenes diákigazolvány száma nem tűntethető fel a jelentkezési lapon. Ha a tanuló nem rendelkezik fényképes diákigazolvánnyal, a jelentkezési lapján az általános iskola által közölt tízjegyű azonosító kódot kell feltűntetni. A tízjegyű azonosító kódot a Felvételi Központ küldi meg az általános iskolának.

(3) A tanulónak a jelentkezési lappal együtt, minden esetben külön adatlapot is ki kell állítani, két példányban (a továbbiakban: tanulói adatlap), melyben feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén - akkor is, ha ugyanarról az iskoláról van szó - feltüntetve továbbá a felvételi kérelmek rangsorát. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként kell elvégezni. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a tanulói azonosító adatokat.

(4)[6] A tanuló osztályfőnöke átveszi a jelentkezési lapokat és a tanulói adatlapokat, és ellenőrzi, hogy a tanulói azonosító adatokat, továbbá a tagozatok belső kódját helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapokon.

(5) Az általános iskola a tanulók által kiállított

a)[7] jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlap egy példányát pedig a Felvételi Központnak megküldi, 2002. február 15-ig,

b) tanulói adatlap második példányát borítékba zárja, és 2002. március 22-ig megőrzi oly módon, hogy ahhoz - az e rendeletben meghatározott javítási lehetőségen kívül - ne lehessen hozzáférni.

(6) Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be jelentkezési lapot, az igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt az iskolába járási kötelezettségről, és az e rendelet 21. §-ában szabályozott eljárásról.

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskola az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát kíván szervezni, ennek időpontjáról értesíti a fenntartó önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét.

(2) Az általános felvételi eljárás keretében felvételi vizsga 2002. február 16. és 2002. március 16. között szervezhető. Ha a helyi önkormányzat által fenntartott iskolák által szervezett felvételi vizsgák azonos időpontra esnének, a jegyző, főjegyző az érdekelt iskolák igazgatóival egyeztetve meghatározza a felvételi vizsgák időpontját oly módon, hogy azok különböző vizsganapokra essenek. Ha az iskolák száma miatt ez nem lehetséges, akkor az azonos napra eső vizsgákat eltérő időpontokban - délelőtt-délutáni váltásban - kell megszervezni. A felvételi vizsga időpontja nem eshet az országos tanulmányi verseny időpontjára.

(3) A nem állami, nem önkormányzati fenntartású iskolák felvételi vizsgát csak a (2) bekezdésben meghatározott időszakban tarthatnak.

(4) A felvételt hirdető iskolák legalább kettő felvételi vizsganapot kötelesek kijelölni.

(5) A felvételt hirdető iskola legkésőbb az általa szervezett felvételi vizsganapot követő második napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezők rangsorolását az elért eredményekkel. A felvételi jelentkezési lapon a jelentkező kizárhatja a nevének közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét, amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető.

(6) Az írásbeli vizsgával kapcsolatos - a 8. § (3) bekezdése szerint el nem döntött észrevételeket - a fenntartó bírálja el.

(7) A közoktatásról szóló törvény 66. §-ának (2) bekezdése alapján kötelező felvételt biztosító iskola és a kijelölt iskola a tanköteles tanulót - felvételi eljárás nélkül - köteles felvenni.

15. §[8]

Az általános iskola 2002. március 18. és 2002. március 21. közötti időpontban egy alkalmat köteles biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás új tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során a jelentkezések az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltűntetett iskolák újabb tagozataival kiegészíthetők, illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt jelentkezések azonban nem törölhetők. Új tagozat csak az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Az új tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap érvényét veszti. Az általános iskola a módosított (végleges) tanulói adatlapokat 2002. március 22-én megküldi a Felvételi Központnak, a többi adatlapot visszaadja a tanulóknak.

16. §[9]

(1) A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, azon belül tagozatonként elkészíti a jelentkezők ABC sorrendbe szedett jegyzékét (a továbbiakban: jelentkezők jegyzéke), és elektronikus formában 2002. március 31-ig megküldi a középfokú iskoláknak.

(2) A középfokú iskola igazgatója az iskolai felvételi eljárás befejezését követően tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az ideiglenes felvételi jegyzéket úgy kell elkészíteni, hogy a jelentkezők jegyzékébe minden jelentkező neve mellé az igazgató beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. Ha a jelentkező teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot kell beírni. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellett ezt a tényt, s a felvételi kérelem elutasítását az "E" betű alkalmazásával kell beírni. Az ideiglenes felvételi jegyzéket - tájékoztatás céljából, az e rendelet 14. §-ának (5) bekezdésében meghatározottak alkalmazásával - nyilvánosságra kell hozni.

(3) A tanulói adatlapok módosításának feldolgozását követően a Felvételi Központ - elektronikus úton - 2002. április 10-ig kiegészítheti az ideiglenes felvételi jegyzékben található névsort.

(4) A középfokú iskola igazgatója 2002. április 15-ig a (2) bekezdésben meghatározottak szerint elkészíti a végleges felvételi jegyzéket, és elektronikus formában megküldi a Felvételi Központnak. Az iskola igazgatójának eddig az időpontig a végleges felvételi jegyzéket kinyomtatva, minden oldalát aláírásával és az iskola körbélyegzőjének lenyomatával ellátva meg kell küldenie a Felvételi Központnak.

(5) Az igazgató a végleges felvételi jegyzéken - tagozatonként - feltünteti a felvehető tanulók létszámát is.

17. §

(1) Az OKÉV a felvételi jegyzékek alapján megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, az OKEV a tanulói adatlap alapján megállapítja, hogy melyik kapta a tanulói adatlapon a legkisebb sorszámot, és azt hagyja rajta a jelentkezést elfogadó iskola felvételi jegyzékén, a többi elfogadott jelentkezés adatait pedig törli a felvételi jegyzékről.

(2) A felvételi jegyzéken legfeljebb annyi jelentkező maradhat, ahány tanulót az iskola az általa közölt adatok szerint fel tud venni. Ha a rangsorolt jelentkezők száma, a jegyzék felülvizsgálata után meghaladja az iskola által közölt felvehető tanulói létszámot, az OKEV a létszám fölötti jelentkezők adatait törli a jegyzékről. Az OKÉV a jegyzéken maradókat a következők szerint állapítja meg: a legalacsonyabb sorszámból kiindulva, minden esetben a következő legalacsonyabb sorszámra lép, mindaddig, ameddig a megmaradók száma el nem éri az iskola által megjelölt létszámot.

(3) A törlés a jelentkező nevének oly módon történő áthúzásával történik, hogy ezáltal a tanulói azonosító adatok olvashatók maradjanak. Az OKÉV a felvételi jegyzéken záradék formájában feltünteti - betűvel és számmal - a törölt jelentkezések darabszámát, valamint a törölt sorszámokat.

(4)[10] Az OKÉV 2002. április 30-ig visszaküldi a tanulói adatlap alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a felvételt hirdető középfokú iskolának.

(5)[11] A felvételi jegyzék kézhezvétele után a felvételt meghirdető középfokú iskola - a jegyzéknek megfelelően - 2002. május 7-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának.

18. §

(1) Az iskola igazgatója 2002. május 2. után a kővetkező tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető tanulói létszám kevesebb, mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a 2002. május 2-ától május 15-ig tartó időszakban a rendkívüli felvételi eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes jegyzőnek és a székhely szerint illetékes önkormányzat (megye, főváros) főjegyzőjének, továbbá meg kell küldeni az Oktatási Minisztériumnak, amely a megküldött adatokat közzéteszi az interneten.

(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola által meghatározott formában és időpontig. A (2) bekezdésben szabályozott rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola igazgatójának 2002. május 21-ig kell döntenie.

Felvétel a szakközépiskola, szakiskola szakképző évfolyamára

19. §

(1) Ha a szakiskola, szakközépiskola szakképzési évfolyamára jelentkező nem az adott iskolában - az általános műveltséget megalapozó oktatásban - megkezdett tanulmányait kívánja folytatni, 2002. február 16-tól az iskola által meghatározott időben kérheti felvételét, illetve átvételét.

(2) A fegyveres erők, rendvédelmi szervek által fenntartott iskolákba - a központilag kiadott jelentkezési lapon - 2002. február 5-ig történik a jelentkezés. A felvételi döntésekre a pályaalkalmassági vizsgálatok után kerül sor.

A jogorvoslati eljárás

20. §

(1) A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a közoktatásról szóló törvény 83. §-ának (2) bekezdése alapján a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelemben meg kell jelölni, hogy azt jogszabálysértés miatt nyújtják be, vagy méltányossági kérelemként.

(2) A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet. Ha több jelentkezési kérelemmel kapcsolatos döntés ellen élnek a jogorvoslat lehetőségével, egyidejűlég valamennyi felvételiről szóló döntést tartalmazó lapot továbbítani kell.

(3)[12] Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás 2002. május 22-ig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel tanulói jogviszonyban áll.

A TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, A BEIRATKOZÁS

21. §

(1) Ha a tanköteles tanulót nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, 2002. június 20-ig értesíti a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét annak érdekében, hogy a tankötelezettség teljesítését figyelemmel tudja kísérni, valamint a megyei, fővárosi önkormányzat főjegyzőjét kérve, hogy a közoktatásról szóló törvény 87. §-a (1) bekezdésének a) pontja, illetve 89. §-ának b) pontja alapján nyújtson segítséget a tankötelezettség teljesítéséhez.

(2)[13] Ha a tanköteles tanuló az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzése után tanulmányait a kötelező felvételt biztosító szakiskola kilencedik évfolyamán kívánja folytatni, a 13. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott időpontban jelentkezési lapját az iskolának, tanulói adatlapját pedig a Felvételi Központnak meg kell küldeni. Az iskola a jelentkezést tudomásul veszi, és erről értesíti a 7. § (9) bekezdésében felsoroltakat.

(3) Ha a tanköteles tanulót az utolsó tanítási napig nem vették fel iskolába, annak az iskolának az igazgatója, amellyel tanulói jogviszonyban áll, értesíti a szülőt arról, hogy gyermekét köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskolába, és a tanuló törzslapjának másolatát megküldi a kötelező felvételt biztosító iskola részére.

22. §

(1) Az iskolai beiratkozások időpontját - 2002. június 24-25-26., a Belügyminisztérium fenntartásában működő szakközépiskolákban 2002, augusztus 13. és 28. közötti időszakban - az iskola igazgatója határozza meg. Az időpontot - a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal korábban nyilvánosságra kell hozni.

(2) Ha a tanulót rendkívüli felvételi eljárás keretében vették fel az iskolába, a beiratkozásának időpontját - a (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - az iskola igazgatója állapítja meg.

(3) A 21. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a kötelező felvételt biztosító iskolába a szülő gyermekét a 2002. augusztus 21-tól 2002. augusztus 23-ig tartó időszakban, az iskola által meghatározott napon köteles beíratni, kivéve, ha igazolja, hogy gyermeke másik iskolával létesített tanulói jogviszonyt. A beíratás napját az iskola 2002. augusztus 2-ig köteles - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra hozni. A felvevő iskola igazgatója 2002. szeptember 5-ig értesíti a jegyzőt, ha a tanulót nem íratták be az iskolába, illetve nem igazolják, hogy tanulói jogviszonyt létesített.

(4) A középfokú iskola a tanköteles tanuló beiratkozásáról értesíti azt az általános iskolát, amelyikben a tanulmányait folytatta.

FELVÉTEL AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBE ÉS A KOLLÉGIUMOKBA

23. §

(1) Az alapfokú művészetoktatási intézményekbe külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárást - figyelembe véve a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 17. § (4) bekezdésében foglaltakat - az iskola igazgatója határozza meg. A kollégiumokban a jelentkezés idejéről az iskola, illetve a kollégium igazgatója, vezetője dönt. Ezt az időpontot legalább hatvan nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a kollégiumokban a beiratkozás időpontját az iskola, a kollégium igazgatója, vezetője határozza meg. A beiratkozás időpontját legalább harminc nappal korábban - a helyben szokásos módon - nyilvánosságra kell hozni.

ORSZÁGOS SZAKMAI ELLENŐRZÉS, ILLETVE MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS ELRENDELÉSE

24. §

(1) A közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (2) bekezdése alapján a 2001/2002. tanévben országos szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a középiskolai magyar nyelvi (nyelvhelyesség, helyesírás, szövegalkotási képesség) oktatás eredményességét.

(2) A vizsgálatot az OKÉV szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai ellenőrzés során a 2002. évi május júniusi vizsgaidőszak összes gimnáziumi és szakközépiskolai magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi dolgozatát kell vizsgálni.

(4) A középiskolák az írásbeli dolgozatokat a szóbeli érettségik befejezését követő tíz napon belül eljuttatják az OKÉV területileg illetékes irodavezetőjéhez. Az OKÉV 2002. november 30-ig országos - a fenntartó kérésére intézményi - szintű elemzést készít. Az országos elemzést megküldi az Oktatási Minisztérium részére, amely gondoskodik annak közzétételéről a minisztérium hivatalos lapjában. A fenntartó kérésére elkészített intézményi szintű elemzést az iskola fenntartójának kell megküldeni.

(5) A közoktatási törvény 93. § (2) bekezdése alapján a 2001/2002. tanévben országos szakmai mérésre, értékelésre kerül sor az első, az ötödik és a kilencedik évfolyamon. A mérést, értékelést az OKÉV szervezi az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával, s a (4) bekezdésben meghatározottak szerint országos - fenntartói kérésre intézményi - szintű elemzést készít. Az OKÉV 2001. szeptember 30-ig tájékoztatja az érintett iskolák fenntartóit és az iskola igazgatóját arról, hogy a fenntartásukban lévő iskola, milyen módon vesz részt a végrehajtásban.

(6) A mérés, értékelés a tanulói alapkészségek kompetenciáira terjed ki.

A TANULMÁNYI VERSENYEK

25. §

(1) E rendelet 2. számú melléklete tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási Minisztérium hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket anyagilag vagy szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) Az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kürt szakmai tanulmányi versenyt közvetlenül küldi meg az Oktatási Közlöny részére közzététel céljából.

HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

26. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 2000/2001, tanév rendjéről szóló 9/2000. (V. 31.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2001. szeptember 1. napján veszti hatályát.

(3) Az R. 15. §-ának (4) bekezdése 2001. december 1-jén, 16. §-ának (3) bekezdése 2001. szeptember 6-án veszti hatályát.

Pokorni Zoltán s, k.,

oktatási miniszter

1. számú melléklet a 15/2001. (V. 25.) OM rendelethez

A vizsganapok

1. A tanév végi vizsgák ideje:

a) Az érettségi, szakmai (képesítő) írásbeli vizsgák kezdő napja

- a nemzetiségi és a két tanítási nyelvű középiskolákban 2002. május 10.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban* nappali rendszerű oktatás esetén 2002. május 13.,

- a gimnáziumokban és szakközépiskolákban* felnőttoktatás esetén 2002. május 27.

b) A közös írásbeli érettségi-felvételi vizsgák ideje 2002. május 21-22-23.

c) Az érettségi, szakmai (képesítő) szóbeli vizsgákat a nappali tagozaton 2002. június 10. és június 21. között, az esti, levelező tagozaton június 17. és június 28. között kell megtartani.

d) A szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli részét 2002. május 13. napjától, a gyakorlati és a szóbeli vizsgákat május 27. napjától kell megtartani. A másfél éves szakmai képzésben tanulók számára 2002. február 1. napjától kell a szakmai vizsgát folyamatosan megtartani.

2. A szeptemberi-októberi vizsgák

Az érettségi, szakmai (képesítő) vizsgák írásbeli részét a nemzetiségi és két tanítási nyelvű középiskolákban 2001. szeptember 21-én, az egyéb középiskolák nappali rendszerű iskolai oktatásban és a felnőttoktatásban 2001. szeptember 24. napjától, szóbeli részét pedig október hónapban kell megtartani.

*A szakközépiskolai tanulók szakmai (képesítő) vizsgája és a technikus szakmai (képesítő) vizsgája, a szakmai vizsga megszervezésére a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet előírásait a 2. § (2) bekezdés, a 22. § (1)-(2) bekezdés és a 37. § (1) bekezdés kivételével, valamint az 1993/94. és az 1994/95. tanévben étvényes vizsgakövetelményeket kell alkalmazni. A 29. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat a szakközépiskolai tanulók szakmai (képesítő) vizsgáján nem kell alkalmazni.

3. Az érettségi, szakmai (képesítő) vizsga írásbeli részének tantárgyankénti sorrendje:

Gimnázium nappali rendszerű oktatás

Nemzetiségi nyelv és irodalom, a két tanítási
nyelvű középiskolák célnyelve
2001. szeptember 21. de.2002. május 10. de.
Magyar nyelv és irodalom2001: szeptember 24. de.2002. május 13. de.
Matematika2001. szeptember 25, de.2002. május 14. de.
Német nyelv2001. szeptember 26. de.2002. május 15. de.
Olasz nyelv2001. szeptember 27. du.2002. május 15. du.
Rajz és műalkotások elemzése2001. szeptember 27. du.2002. május 14. du.
Fizika2001. szeptember 27. de.2002. május 16. de.
Orosz nyelv2001. szeptember 27. de.2002. május 24. du.
Spanyol nyelv2001. szeptember 27. du.2002. május 16. du.
Kémia2001. szeptember 28. de.2002, május 17. de.
Latin nyelv2001. szeptember 28. du.2002. május 17. du.
Angol nyelv2001. október 1. de.2002. május 27. de.
Francia nyelv2001. október 2. du.2002. május 24. de.
A felsoroltakon kívül minden más idegen nyelv2001. október 3. de.2002. május 28. du.
A vizsgák délelőtt 8 órakor, délután pedig 14 órakor kezdődnek.

Gimnáziumi felnőttoktatás

Magyar nyelv és irodalom2001. szeptember 24. du.2002. május 27. du.
Matematika2001. szeptember 25. du.2002. május 28. du.
Fizika2001. szeptember 26. du.2002. május 29. du.
Kémia2001. szeptember 27. du.2002. május 30. du.
Idegen nyelv2001. szeptember 28. du.2002. május 31. du.
Rajz- és műalkotás2001. október 1. du.2002. június 3. du.
A vizsgák délután 14 órakor kezdődnek.

A dolgozók gimnáziumában azok a tanulók vizsgázhatnak e napon idegen nyelvből, akik iskolai keretben, óraterv szerint tanulták a nyelvet.

A dolgozók gimnáziumában idegen nyelvből egyedi elbírálás alapján érettségizők a nappali tagozatra előírt időpontban tehetnek írásbeli vizsgát.

[Lásd a Gimnáziumi Érettségi Vizsgaszabályzat I. fejezet 3. § (5) bekezdés]

Szakközépiskola

Nappali oktatás
14 órától
Nappali oktatás
8 órától
Felnőttoktatás
14 órától
Magyar nyelv és irodalom1. vizsganap2001. szept. 24.2002. máj. 13.2002. máj. 27.
Matematika,
Nemzetiségi nyelv és irodalom
2. vizsganap2001. szept. 25.2002. máj. 14.2002. máj. 28.
Fizika a műszaki szakközépiskolák és egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, Informatika egyes világbanki modell szerint oktató szakközépiskolák 12. évfolyamának, egyéb közismereti természettudományos tantárgy3. vizsganap2001. szept. 26.2002. máj. 15.2002. máj. 29.
Szakmai előkészítő tantárgy a szakközépiskolák utolsó évfolyamának,
Idegen nyelv
4. vizsganap2001. szept. 27.2002. máj. 16.2002. máj. 30.
Idegen nyelv a világbanki modell szerint oktató és egyéb szakközépiskolák 12. évfolyamának,
Szabadon választott idegen nyelv
5. vizsganap2001. szept. 28.2002. máj. 17.2002. máj. 31.

4. Az Országos Képzési Jegyzékről szóló - módosított - 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakmai képzés szakmai írásbeli vizsganapjai

2001. október 8- 9 – 10 – 11 – 12.14 órától
2002. február 11 – 12 – 13 – 14- 15.14 órától
2002. május 27 – 28 – 29 – 30 – 31.8 órától

5. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképzések írásbeli vizsgaidőpontjai 2002. január 30. és június 14.

6. A Belügyminisztérium irányítása alá tartozó, a 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szerint folyó iskolarendszerű szakképesítések írásbeli vizsgaidőpontja az alábbi:

a) írásbeli:2002. január 8.10 óra
szóbeli és gyakorlati:2002. január 23–28.
b) írásbeli:2002. május 28.10 óra
szóbeli és gyakorlati:2002. június 12–21.
c) írásbeli:2002. október 3.10 óra
szóbeli és gyakorlati:2002. október 18–24.

7. A 4. pontban meghatározott időponttól eltérő írásbeli vizsgaidőpontot állapíthat meg a szakképesítés szerint érdekelt minisztérium, ha a képzés kísérleti, egyedi engedély alapján folyik. A vizsgaidőszak meghatározásánál az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés esetében figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

8. A Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma írásbeli érettségi vizsganapjai: 2002. május 2-3-4.; szóbeli vizsganapjai: május 28-29-30-31.

Megjegyzés:

1. A szakközépiskolák szakmai (képesítő) elméleti írásbeli tantárgyai vizsganapjainak tételes felsorolását a művelődési miniszter 108/1982. (MK 9.) MM utasítással kiadott szakközépiskolai érettségi-képesítő vizsgaszabályzat függeléke tartalmazza.

2. A dolgozók kétéves technikusképző tagozatán végzők számára a szakmai elmélet írásbeli képesítő időpontjai megegyeznek a műszaki szakközépiskolák nappali tagozata 1/13. évfolyamára előírt vizsgaidőpontokkal.

3. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli tantárgyi vizsganapjainak tételes felsorolását a szakképesítésekért felelős miniszter az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közleményben teszi közzé.

2. számú melléklet a 15/2001. (V. 25.) OM rendelethez

A tanulmányi versenyek meghirdetése

I.

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT ÉS FINANSZÍROZOTT TANULMÁNYI VERSENYEK

Középiskolai Tanulmányi Versenyek

- Magyar irodalom

- Magyar nyelv

- Történelem

- Földrajz

- Angol I. kategória

- Angol II. kategória

- Francia I. kategória

- Francia II. kategória

- Német I. kategória

- Német II. kategória

- Orosz I. kategória

- Orosz II. kategória

- Olasz I. kategória

- Olasz II. kategória

- Spanyol

- Latin

- Matematika I. kategória

- Matematika II. kategória

- Matematika III. kategória

- Fizika I. II. III. kategória

- Biológia I. II. kategória

- Kémia I. II. kategória

- Lyka Károly Művészettörténet

- Nemzetiségi német

- Nemzetiségi horvát

- Nemzetiségi román

- Nemzetiségi szerb

- Nemzetiségi szlovák

- Nemzetiségi szlovén

II.

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL ANYAGILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK

Általános Iskolai Tanulmányi Versenyek

1. Nyelvünkben Élünk Magyar Nyelvi Kommunikációs Verseny

2. Varga Tamás Matematikai Verseny

3. Angol nyelv

4. Német nyelv

5. Francia nyelv

6. Orosz nyelv

7. Történelem 7-8. o.

8. Fizika (Öveges József)

9. Földrajz (Teleki Pál)

10. Biológia (Herman Ottó)

11. Kémia (Hevesy György)

12. Népdaléneklési Verseny

13. Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny

14. Általános Iskolai Közlekedési Verseny

Gyógypedagógiai Tanulmányi Versenyek

- Enyhén Értelmi Fogyatékos Komplex Tanulmányi Verseny

- Siketek Országos Tanulmányi Versenye

- Középsúlyos Értelmi Fogyatékos Tanulmányi Verseny

- Siketek, Nagyothallók Kommunikációs Versenye

Középiskolai Tanulmányi Versenyek

1. Arany János Irodalmi Verseny

2. Implom József Helyesírási Verseny

3. Latin nyelvet 2 éve tanulók versenye

4. Arany Dániel Matematikai Verseny

5. Lóczy Lajos Földrajzverseny

6. Kitaibel Pál Biológiaverseny

7. Mikola Sándor Fizikaverseny

8. Irinyi János Kémiaverseny

9. Nemes Tihamér Számítástechnikai Verseny

10. Pattantyús Ábrahám Géza Technikaverseny

11. Révész Géza Pszichológiai Verseny

12. Vizuális Verseny

13. Polgár az Európai Demokráciában Verseny

14. Közismereti tantárgyi verseny szakiskolák tanulói részére

15. Magyarország az én hazám vetélkedő

16. "Örökségünk 48" történelmi vetélkedő

17. "Európa 2000." állampolgári vetélkedő

III.

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÁLTAL SZAKMAILAG TÁMOGATOTT VERSENYEK

Általános iskolai versenyek

1. Természet és Környezetismeret (Kaán Károly Verseny)

2. Helyesírási (Simonyi Zsigmond V. 5-8. évf.)

3. Curie Emlékverseny (7-8. évf.)

4. Kresznerics Ferenc Anyanyelvi Verseny

Középiskolai versenyek

1. Francia nyelvi verseny

2. Dr. Less Nándor Földrajzverseny

3. Környezet- és egészségvédelmi verseny

4. Országos Logo Számítástechnikai Verseny

5. KöMaL 2001/2002. Verseny

6. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

7. Gazdasági Kalandjáték

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[2] Módosította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[3] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[4] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[5] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[6] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (5) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[7] Módosította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[8] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (6) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[9] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (7) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[10] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[11] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (8) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[12] Módosította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

[13] Megállapította a 29/2001. (VIII. 31.) OM rendelet 3. § (9) bekezdése. Hatályos 2001.09.01.

Tartalomjegyzék