83/2001. (X. 24.) FVM rendelet

a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról szóló 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 109. § (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjára, valamint a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról szóló 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat rendelkezéseire - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról szóló 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A pályázatokat a II. fejezethez tartozó beruházások esetén legkésőbb 2001. november 30-ig, a III. fejezethez tartozó beruházások esetén első alkalommal legkésőbb 2001. november 30-ig és a 2002. évben pedig 2002. szeptember 30-ig, a finanszírozásban részt vevő hitelintézetnek a hiteligérvényre vonatkozó, a 2. számú melléklet szerint kiadott igazolása egyidejű csatolásával, a fejlesztés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A pályázat benyújtására a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő."

2. §

Az FVM rendelet 9. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt, a jogosultsági feltételeknek megfelelő Gazdálkodó, ha]

"b) a vállalkozása az a) pontban meghatározott méretek valamelyikét meghaladja, akkor a felvett legfeljebb háromszázmillió forint összegű, legalább öt-, legfeljebb tízéves lejáratú, egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett hitel tőkeösszegére a teljes futamidőre hatvanszázalékos állami sortartó kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat hatvan százalékáig terjedő kamattámogatást vehet igénybe."

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy előírásait 2001. szeptember 21-től kell alkalmazni.

Kékkői Zoltán s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi

politikai államtitkár