57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet

a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 109. § (4) és (5) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az agrárgazdaság fejlesztéséről szóló 1997. évi CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés b) pontjára, valamint a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett agrárhitel programokról szóló 1060/2001. (VI. 26.) Korm. határozat rendelkezéseire - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - következőket rendelem el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Gazdálkodó: a támogatásra - a jogszabály II. és III. fejezetében meghatározott feltételek alapján - pályázatot benyújtó természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és a 25/1999. (III. 5.) FVM rendelet alapján elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezet (TÉSZ), továbbá Termelői közösség, illetve Termelő-értékesítő közösség.

2. Termelői közösség: olyan - már a Cégbíróságnál bejegyzett - gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely meghatározó mértékben (legalább a saját vagyon alapján számított 51%-ban) mező-, erdő-, hal-, illetve vadgazdasági tevékenységet folytató természetes és jogi személyekből, beszerző, értékesítő szövetkezetekből áll.

3. Termelő-értékesítő közösség: olyan gazdasági társaság vagy szövetkezet, amely az adott körzetben agrártermelési tevékenységet folytató természetes és jogi személyekből, beszerző, értékesítő szövetkezetekből, valamint a mező-, erdő-, hal-, illetve vadgazdasági tevékenységet folytató kistermelők, családi gazdaságok termelését szervező, a területileg illetékes földművelésügyi hivatal nyilvántartásában szereplő, termeltetői tevékenységet végző integrátorokból, továbbá a térségben megtermelt agrártermékeket piacra juttató -Magyarországon bejegyzett - kereskedőkből, szállítmányozókból és egyéb üzleti partnerekből áll.

4. Reorganizációs célú kivásárlás alatt a csőd-, felszámolási eljárás alatt álló gazdasági társaság vagy szövetkezet, illetőleg a természetes személy árverés alatt álló, termelőeszközeinek megvásárlását kell érteni, amennyiben a megvásárolt termelőeszközöket az új tulajdonos az általa folytatott agrártermelésben hasznosítja.

2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, elszámolására

a) az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: Art.),

b) az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R.),

c) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.),

d) a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Nyilv. r.),

e) az állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló 151/1996. (X. 1.) Korm. rendeletben

foglaltakat az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) E rendelet alapján az R. 3. §-ában foglaltakra is tekintettel

a) az agrártermelési technológiák fejlesztéséhez, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állításához, továbbá a termelői közösségek tulajdonhoz jutását elősegítő, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlásokhoz felvett éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást,

b) az agrártermelés és az agrártermékek értékesítésének, illetve piacrajutásának szervezettségét segítő logisztikai és infrastrukturális fejlesztések megvalósításához vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást, valamint éven túli lejáratú hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást

vehet igénybe a Gazdálkodó a rendelkezésre álló költségvetési forrás erejéig.

3. §

(1) E rendelet alapján állami kezességvállalás és kamattámogatás olyan hitel után igényelhető, amely az e rendeletben és az R. 2. § (8) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek egyaránt megfelel.

(2) Az állami kezességvállalás a hitel - illetve egy részének törlesztése esetén a fennmaradó hitel - tőkeösszegének a 9. §-ban, a 12. §-ban és a 16. §-ban meghatározott százalékára terjed ki, és a hitelszerződés szerinti biztosítékok alapján csökkentett tőkeösszeg ezen paragrafusokban meghatározott százalékára érvényesíthető.

(3) A támogatott hitel összegének legalább nyolcvan százaléka beruházásra, legfeljebb húsz százaléka a beruházással megvalósított, felújított, korszerűsített létesítmény üzemeltetéséhez szükséges készletek első beszerzésére használható. A vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást teljes egészében beruházásra kell fordítani.

(4) Az állami kezességvállalást és kamattámogatást a fejlesztési költség legalább huszonöt százalékának megfelelő mértékű saját forrás felhasználásával veheti igénybe a Gazdálkodó.

(5) Állami kezességvállalás szempontjából csak olyan hitelszerződés fogadható el,

a) amelynek kidolgozása során a pénzügyi intézmény a hitelkérelmet a hitelintézeti törvény előírásainak megfelelően kialakított hitelbírálati rendje szerint bírálta el, és amelyben a Gazdálkodó hozzájárul ahhoz, hogy

aa) a hitelből megvalósításra kerülő beruházás és a megtermelt termék az állami kezességvállalással érintett hitel biztosítékául - ideértve a pénzügyi intézmény javára alapított vételi jogot is - szolgál, vagy

ab) ha az aa) pont alapján a hitel visszafizetésére nem kerülne sor, úgy a pénzügyi intézmény a hiányzó összeget a Gazdálkodó bármely vagyontárgyából és egyéb bevételéből köteles fedezni;

b) amelynek, a II. fejezetben foglalt fejlesztésekre vonatkozó megkötésekor a Gazdálkodónak a kért hitellel együtt kialakuló adósságállományából egy évre számított legnagyobb fizetési kötelezettsége (törlesztés + kamattámogatással csökkentett kamatok összege) nem haladja meg az elmúlt öt év közül a legjobb három év átlagában számított éves összes árbevétele

ba) összegének - az SZJA hatálya alá tartozó Gazdálkodó esetében - a negyven százalékát,

bb) eladott áru beszerzési értékével csökkentett és az amortizációval növelt összegének - az egyszeres és kettős könyvelést alkalmazó Gazdálkodó esetében - a hatvan százalékát.

Kezdő vállalkozás esetében ez a feltétel a Gazdálkodó 2002. és 2003. éves tervezett árbevételére számítással [1. számú melléklet B) pont] igazolható, ha írásban vállalja a teljesítését;

c) amelyben a pénzügyi intézmény kiköti, hogy a hitelt a pályázatban részletezett fejlesztési célok finanszírozására és a fejlesztéssel megvalósított beruházás működtetéséhez szükséges készletek (forgóeszközök) első beszerzéséhez a támogatási okirat szerinti ütemezésben, teljesítés és forrásarányosan, bizonylatok alapján bocsátja a Gazdálkodó rendelkezésérc, és a hitel folyósítása során a pénzügyi intézmény ennek megfelelően jár el.

(6) Az állami kezességvállalásért nem kell díjat fizetni.

(7) A kamattámogatás forrása a II. fejezet szerinti támogatások esetén a Tv. XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) fejezet, 10. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport, 1. jogcím a Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása.

(8) A II. fejezet szerinti kamattámogatás kifizetését a Gazdálkodó a lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: adóhatóság) megyei igazgatóságától a kamatterhelés gyakoriságának megfelelően, az esedékes kamat megfizetéséről szóló igazolás egyidejű csatolásával a 1003000-01850293 számú APEH Agrárfejlesztési hitelek kamattámogatása lebonyolítási számláról az Art. előírásainak megfelelően igényelheti, és a támogatást, valamint az igénybevétel jogosságát bizonyító dokumentumokat az Art. előírásaira is figyelemmel köteles kezelni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanezen számlára kell visszafizetni.

(9) A kamattámogatás összegét a kamattámogatási igény benyújtásának napján érvényes jegybanki alapkamat alapulvételével kell kiszámítani. A kamatszámítás az 1. számú melléklet A) pontja szerint történik.

(10) A vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás alapja az általános forgalmi adót (a továbbiakban: áfa-t) nem tartalmazó, számlával igazolt költség.

(11) Nem nyújtható támogatás

a) annak a Gazdálkodónak, aki/amely a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján hároméves futamidejű kibontakozási hitelhez kamattámogatást és vissza nem térítendő kibontakozási támogatást vett igénybe;

b) olyan reorganizációs kivásárláshoz, ahol a kivásárló természetes személy vagy annak a - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerint - közeli hozzátartozója, illetve a kivásárlót alkotó természetes személyek vagy azok - Ptk. 685. § b) pontja szerinti - közeli hozzátartozóinak egyike a csőd-, felszámolási eljárás alatt álló vállalkozás, szövetkezet többségi tulajdonosa, irányító, ellenőrző testületében vezető tisztséget tölt vagy egy évre visszamenőleg töltött be, illetve ilyen testületnek tagja vagy egy évre visszamenőleg tagja volt. A visszamenőlegességet ezen jogszabály hatálybalépésétől kell számítani;

c) a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül agrártámogatással megvalósult épületek, építmények átalakításához, értéknövelő felújításához;

d) termőföld vásárlásához;

e) a 4. számú melléklet 2. pontjában foglaltak kivételével immateriális javak beszerzéséhez;

f) a reorganizációs célú kivásárlás kivételével ingatlanok és használt gép vásárlásához.

4. §

(1) A támogatás a Minisztérium által a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben meghirdetett pályázati felhívásban részletesen felsorolt feltételeknek megfelelő pályázattal igényelhető. A pályázatnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, amellyel a Gazdálkodó azonosítható, jogosultsága, fennálló pénzügyi-gazdasági kötelezettségei, tevékenységének eredményessége, a hitel-visszafizetés kockázata megítélhető, továbbá a beruházás, illetve fejlesztés szakmai megalapozottsága és jogszabályi megfelelősége ellenőrizhető.

(2)[1] A pályázatokat a II. fejezethez tartozó beruházások esetén legkésőbb 2001. november 30-ig, a III. fejezethez tartozó beruházások esetén első alkalommal legkésőbb 2001. november 30-ig és a 2002. évben pedig 2002. szeptember 30-ig, a finanszírozásban részt vevő hitelintézetnek a hiteligérvényre vonatkozó, a 2. számú melléklet szerint kiadott igazolása egyidejű csatolásával, a fejlesztés helye szerint illetékes megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) lehet benyújtani, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint. A pályázat benyújtására a pályázati felhívásban megjelölt benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A II. fejezet alapján benyújtott pályázatban csak az 1. vagy 2. pont szerinti támogatási cél(ok) jelölhető(k) meg. Egy Gazdálkodó ezen rendelet alapján összesen legfeljebb a II. és III. fejezetben felső határként megjelölt összegű hitelhez igényelhet támogatást, illetve legfeljebb a III. fejezetben megjelölt összegű vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást igényelheti. Ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházáshoz vagy ugyanazon élelmiszeripari létesítmény kivásárlásához csak egy pályázat alapján nyújtható támogatás. Ugyanahhoz a támogatási célhoz más tárca által működtetett támogatási rendszerben is igényelhető támogatás.

(4) A III. fejezet alapján benyújtott pályázatok esetében

a) mellékelni kell az Ámr. 8/b. számú melléklete szerinti adatlapot, valamint az R. 3. és 5. számú melléklet szerinti nyilatkozatokat is;

b) a Hivatal a pályázatok befogadása során a (6) bekezdés szerint jár el, és a tartalmi és formai szempontból hiánytalan pályázatokat döntéshozatalra felterjeszti a Minisztériumban működő Beruházási Szakbizottság Titkárságára;

c) a támogatás igénybevételének a jogosságát - a Beruházási Szakbizottság keretében működő, a miniszter által létrehozott Agrárlogisztikai Tárcaközi Albizottság javaslata alapján - a Minisztérium mint Döntéshozó állapítja meg;

d) a vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatás a Döntéshozó által kiadott támogatási okiratban meghatározott ütemezésben, teljesítés és forrásarányosan igényelhető a Gazdálkodó által megjelölt lebonyolító pénzügyi intézményen keresztül a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 14, § (2) bekezdésében megjelölt számlájáról. A Kincstárhoz igénylést alkalmanként legalább egymillió forint támogatási összeg lehívására lehet benyújtani. Ezen összegnél kisebb támogatási összeget csak az év végi elszámolás és a végelszámolás alkalmával lehet igényelni;

e) a támogatás folyósítására a lebonyolító pénzügyi intézménnyel a Kincstár köt szerződést.

(5) Gazdasági társaságoktól és szövetkezetektől pályázat csak - a bejegyzést igazoló - 30 napnál nem régebbi, a cégbíróság által, illetve az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási Szolgálat által hitelesítve kiadott cégkivonat csatolásával fogadható be.

(6) Amennyiben a Gazdálkodó a pályázati felhívásban előírt követelményeknek meg nem felelő pályázatot nyújt be, ennek a bontási jegyzőkönyvben történő rögzítését követően a Hivatal tizenöt napos határidő megadásával, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A nagymértékben hiányos vagy a hiánypótlást követően is hiányos pályázat bírálatra nem bocsátható, azt a Hivatal vezetője köteles elutasítani.

(7) A bírálat során a rendelet, illetve pályázati felhívás követelményeinek meg nem felelő pályázatokat, továbbá a beruházások támogatására rendelkezésre álló költségvetési előirányzat forráshiánya esetén már nem finanszírozható pályázatokat a II. fejezetben, illetve a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott Döntéshozó elutasítja.

(8) A pályázatokkal kapcsolatos döntésről a Gazdálkodót, a döntést követő harminc napon belül a Döntéshozó írásban értesíti. Az elfogadott pályázat esetében a Döntéshozó támogatási okiratot ad ki.

(9) A támogatás nem vehető igénybe, ha a kivitelezést a pályázat benyújtását megelőzően a Gazdálkodó megkezdte, vagy ha a támogatási okirat keltezésétől számított öt hónapon belül a kivitelezést - neki felróható okból - nem kezdi meg. A Gazdálkodónak fel nem róható ok lehet: természeti katasztrófa, súlyos elemi csapás, ezenfelül, ha a Gazdálkodó természetes személy, súlyos, 30 napot meghaladó betegsége.

(10) A beruházás megkezdése időpontjának építési beruházás esetén a kivitelezői szerződés megkötésének dátumát, saját kivitelezés esetén az építési napló megnyitását, gépi beruházás esetén a megrendelés dátumát kell tekinteni. Az építési beruházásokhoz szükséges anyag, beépítésre kerülő berendezés (beleértve a technológiai gépek, eszközök), műszaki tervdokumentáció, szakvélemény beszerzése nem tekintendő a beruházás megkezdésének. A felsorolt beszerzésekről és beruházás-előkészítő dokumentumokról szóló elfogadható számlák kibocsátásának legkorábbi ideje: 2001. január 2.

(11) A Gazdálkodó köteles

a) a támogatási okirat keltétől számított

aa) a II. fejezet szerinti támogatások esetében huszonnégy hónapon belül a beruházást befejezni, üzembe helyezni és a hitel futamideje alatt, de legalább az üzembe helyezéstől számított öt éven keresztül rendeltetésének megfelelően üzemeltetni,

ab) a III. fejezet szerinti támogatások esetében harminchat hónapon belül a beruházást befejezni, üzembe helyezni és az üzembe helyezéstől számított tíz éven keresztül rendeltetésének megfelelően üzemeltetni;

b) a beruházás állásáról évente a II. fejezet hatálya alá tartozó fejlesztések esetében a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt beszámoló jelentésben, a III. fejezet hatálya alá tartozó fejlesztések esetében pedig - a támogatási okirat mellékletét képező-beszámolóban tájékoztatni a Hivatalt, illetve a Kincstárat, és a beruházás üzembe helyezését követő hatvan napon belül a beruházásról készített beszámolót - ideértve a teljes körű pénzügyi elszámolást is - a Hivatalhoz, illetve a Kincstárhoz benyújtani.

(12) A beruházásnak a műszaki tartalmát, a beruházás kezdésének, illetve a befejezésének határidejét, forrásösszetételét, évek közötti ütemezését - indokolt esetben a Gazdálkodó előzetes kérelmére - a támogatási okiratot kiadó Döntéshozó, a vonatkozó jogszabályi kereteken belül módosíthatja.

5. §

(1) A támogatási feltételek nem teljesítése vagy csak részleges teljesítése esetén a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak minősül. Részleges teljesítés esetén, amennyiben a beruházás legalább hetvenöt százalékban megvalósult, a meg nem valósított létesítményhez tartozó támogatási hányad minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. Ebben az esetben a Gazdálkodó saját költségén köteles a létesítmény üzembe helyezéséhez szükséges további beruházásokat elvégezni.

(2) Jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül továbbá, ha a Gazdálkodó

a) a hitelt nem a támogatási okirat szerinti ütemezésben, teljesítés és forrásarányosan, bizonylatok ellenében veszi igénybe a pályázatában részletezett fejlesztési célok finanszírozására és a fejlesztéssel megvalósított beruházás működtetéséhez szükséges készletek (forgóeszközök) első beszerzéséhez;

b) a beszámolási kötelezettségeinek határidőre nem tesz eleget;

c) a beruházást a pályázatában leírt és elfogadott céltól eltérő rendeltetéssel valósítja meg;

d) a beruházás megvalósításával a 4. § (11) bekezdés szerinti határidőn belül nem éri el a hetvenöt százalékot, vagy ha a legalább hetvenöt százalékban megvalósult beruházást nem helyezi üzembe, és ezt követően nem teljesíti üzemeltetési kötelezettségét;

e) a támogatással érintett vagyontárgyat az üzemeltetési kötelezettség időtartamán belül engedély nélkül elidegeníti, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként beviszi (apportálja), vagy nem eredeti funkciója szerint működteti;

f) a támogatással megvalósuló beruházás ellenőrzését, illetve az üzemeltetési kötelezettség fennálltáig az üzemeltetés ellenőrzését akadályozza, vagy azt lehetetlenné teszi.

(3) Kérelemre a támogatást engedélyező Döntéshozó hozzájárulhat a támogatással érintett vagyontárgynak az üzemeltetési kötelezettség időtartamán belüli

a) értékesítéséhez, gazdasági társaságba nem pénzbeli hozzájárulásként történő beviteléhez (apportálásához), ha az ilyen kedvezmény igénybevételére egyébként is jogosult új tulajdonos vállalja az eredeti tevékenység folytatását, valamint az állammal szemben fennálló kötelezettségek teljesítését,

b) bérbeadásához, ha a bérbevevő az ilyen kedvezmény igénybevételére egyébként is jogosult. Ebben az esetben az állammal szembeni kötelezettségek teljesítése változatlanul a Gazdálkodót terheli.

A kérelmet a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatok csatolásával kell benyújtani.

(4) A Gazdálkodónak az üzemeltetési kötelezettség időtartamán belüli jogutód nélküli megszűnése vagy ezen időtartamon belül az üzemeltetési kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül. Részbeni, időarányos visszavonás alkalmazható, ha a megszűnés, illetve kötelezettség nem teljesítése a Gazdálkodónak a 4. § (9) bekezdése szerinti fel nem róható ok miatt következett be, és azt a bekövetkezése után - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három napon belül a támogatást engedélyezőnek a Gazdálkodó bejelentette.

(5) Az állami támogatás igénybevételének feltételeként a pályázatban vállalt és a támogatási okiratban foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a II. fejezet 1. pont szerinti támogatások esetében a Hivatal, a II. fejezet 2. pont és a III. fejezet szerinti támogatás esetében a Minisztérium - az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző állomások, illetőleg más szakértő szervek szükség szerinti bevonásával - látja el.

(6) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelő kamattal növelten kell visszafizetni.

(7) A támogatás jogosulatlan igénybevételének tényét a támogatást odaítélő Döntéshozó határozatban állapítja meg, és intézkedik a támogatás részben vagy egészben történő visszavonásáról.

(8) A II. fejezet szerinti jogosulatlanul igénybe vett kamattámogatás visszafizetését az adóhatóság a (7) bekezdés szerinti határozat alapján rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett, a III. fejezet szerinti kamattámogatás és vissza nem térítendő fejlesztési támogatás visszafizetésére a Minisztérium intézkedik.

(9) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a kezességbeváltás jogosultja, a hitelszerződés szerinti biztosítékok eredménytelen vagy csak részlegesen eredményes érvényesítését követően, a 3. § (2) és (5) bekezdésére is tekintettel élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben a Gazdálkodó hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik.

(10) A (9) bekezdés szerinti kötelezettség keletkezéséről a Gazdálkodót az adóhatóság határozatban értesíti.

(11) A jogosult pénzügyi intézmény az állami kezességvállalást az 5. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával az adóhatóságnál válthatja be a XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, l. jogcímcsoport, 1. Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása, vagy a 11. cím, 3. alcím Agrártermelés költségeit csökkentő támogatás jogcímek terhére, az eredeti vagy jogszabály alapján módosított hitelszerződés lejártát követő hatvanegyedik naptól. A beváltás tényéről az 5. számú melléklet szerint a jogosult pénzügyi intézmény köteles a Minisztériumot és a Pénzügyminisztériumot értesíteni.

(12) Nem jogosult a pénzügyi intézmény az állami kezesség beváltására, ha a hitelszerződés megkötésekor, illetve a hitel folyósítása során nem a 3. § (5) bekezdése, a törlesztés meghiúsulása során nem a (9) bekezdés szerint járt el. A jogosulatlanul beváltott állami kezességet a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelten kell visszafizetni.

(13) A beváltott állami kezességvállalást az APEH "Agrárgazdasági kezesség beváltás 10032000-01907010 számú folyósítási számlá"-ról kell teljesíteni, illetve a visszafizetési kötelezettséget erre a számlára kell teljesíteni.

II. fejezet

1. Gazdahitel program a termelési technológiák fejlesztésének, meglévő és új termelőeszközök termelésbe állításának elősegítésére

6. §

E jogcímen pályázat benyújtásával állami kezességvállalás és kamattámogatás igényelhető piacképes agrártermékek előállításához, minőségének javításához szükséges, a

3. számú mellékletben részletesen felsorolt fejlesztések, beruházások megvalósításához, és ezek működtetéséhez szükséges készletek első beszerzését, új gépek és technológiai berendezések vásárlását szolgáló hitel felvételéhez.

7. §

(1) A Gazdálkodó, akkor jogosult e jogcím alapján pályázatot benyújtani, ha

a) a növénytermelési és kertészeti, az állattenyésztési, a vegyes gazdálkodási (TEÁOR 01.1-01.3),

b) erdőgazdálkodási (TEÁOR 02.01),

c) vadgazdálkodási (TEÁOR 01.50),

d) a halászati (TEÁOR 05.01)

tevékenységet - beleértve a saját termelésű mezőgazdasági alapanyag feldolgozását - folytat, valamint

e) a (2) bekezdés szerinti élelmiszer-feldolgozó tevékenységet folytató, négymilliárd forintot meg nem haladó éves árbevételű vagy legfeljebb 2700 millió forint mérleg-főösszegű, legfeljebb 250 főt foglalkoztató, kis- vagy középvállalkozásnak minősül, belföldön legalább öt éve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy, belföldi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti Gazdálkodó pályázat benyújtására az alábbi tevékenység végzése esetén jogosult:

a) húsfeldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.11), kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú és a tímáripari bőr feldolgozását,

b) baromfihús-feldolgozás, -tartósítás (TEÁOR

15.12), kivéve a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelését,

c) hús-, baromfihús-készítmények gyártása (TEÁOR

15.13),

d) halfeldolgozás (TEÁOR 15.20), kivéve a rákfélék és puhatestűek előkészítését, tartósítását, az ezekből készült termékek gyártását, a halliszt gyártását, a feldolgozó hajókon a halfeldolgozást és -tartósítást,

e) burgonyafeldolgozás (TEÁOR 15.31),

f) egyéb zöldség- és gyümölcsfeldolgozás (TEÁOR 15.33),

g) tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51), kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukorszirup gyártását, humanizálását, a vajolaj gyártását,

h) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61), tésztafélék gyártása (TEÁOR 15.85),

i) haszonállat-eledel gyártása (TEÁOR 15.71), amennyiben azt állattenyésztési és állatitermék-feldolgozási integráció keretében valósítják meg,

j) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87), kivéve az ecetpótló (ecetsavból) gyártása,

k) máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek (TEÁOR 15.89) közül a méz, valamint a gyógynövények feldolgozása,

l) bortermelés (TEÁOR 15.93).

8. §

(1) A támogatás igénylésének és igénybevételének feltétele:

a) a 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjai szerinti Gazdálkodók esetében, hogy - a méhészet kivételével - megfeleljenek a Nyilv. r. előírásainak. Az erdőgazdálkodási tevékenységet folytatónak bejegyzett erdőgazdálkodónak kell lenni;

b) a 7. § (1) bekezdés a)-d) pontok szerinti Gazdálkodók esetében, hogy az előző évi összes bevételéből a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele érje el az ötvenegy százalékot, és erről az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatának csatolásával Gazdálkodó nyilatkozzon. A kezdő vállalkozás, illetve az illetékes Hivatalnak a 2000. évi kárfelmérés alapján készített nyilvántartásában szereplő elemi kárt szenvedett mezőgazdasági termelő esetében a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevételt a 2001. és 2002. évi várható árbevétele alapján is lehet számítani. Ebben az esetben Gazdálkodónak nyilatkoznia kell az adott években várható bevételeiről és a (2) bekezdés alapján számított árbevételi arányról, amelyet a megyei földművelésügyi hivatalnak is igazolni (ellenjegyezni) kell;

c) az előállított termékek piaci elhelyezhetőségének igazolása.

(2) A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel összes bevételhez viszonyított arányának kiszámítása tekintetében az 1. számú melléklet B) pontjában foglaltak alapján kell eljárni.

(3) Az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény hatálya alá tartozó szövetkezet és a Minisztérium által elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezet (TÉSZ) esetén az igénybevétel további feltétele, hogy a szövetkezet a 7. § (1) bekezdés a)-d) és e) pontok szerinti tevékenységek valamelyikét folytassa, és az igénylő szövetkezet a hitelt a saját vagy a tagok agrártermelői tevékenységét elősegítő fejlesztés finanszírozására fordítsa.

9. §

(1) A 7. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt, a jogosultsági feltételeknek megfelelő Gazdálkodó, ha

a) az általa használt szántóterület nem haladja meg a háromszáz hektárt vagy nettó éves árbevétele az ötvenmillió forintot, vagy az általa foglalkoztatottak létszáma a tíz főt, akkor legfeljebb ötvenmillió forint, kezdő vállalkozás

esetén harmincmillió forint összegű, legalább öt-, legfeljebb tízéves lejáratú, egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett hitel tőkeösszegére a teljes futamidőre nyolcvan százalékos állami készfizető kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat hatvan százalékáig terjedő kamattámogatást vehet igénybe,

b)[2] a vállalkozása az a) pontban meghatározott méretek valamelyikét meghaladja, akkor a felvett legfeljebb háromszázmillió forint összegű, legalább öt-, legfeljebb tízéves lejáratú, egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett hitel tőkeösszegére a teljes futamidőre hatvanszázalékos állami sortartó kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat hatvan százalékáig terjedő kamattámogatást vehet igénybe.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti kezességvállalást és kamattámogatást vehet igénybe a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti, a jogosultsági feltételeknek megfelelő Gazdálkodó.

(3) Amennyiben Gazdálkodó a hitelből vissza nem térítendő agrártámogatással megvalósítandó fejlesztést (új beruházást, bővítést, felújítást, korszerűsítést stb.) is végez, a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat negyven százalékát.

(4) A mezőgazdasági beruházásokra irányuló támogatás igénybevételének a jogosságát - az Agrárfejlesztési Bizottság javaslata alapján - a Hivatal vezetője mint Döntéshozó állapítja meg.

(5) Az élelmiszer-feldolgozás támogatására benyújtott pályázatok esetében

a) a Hivatal a 4. § (6) bekezdése szerint jár el. A formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő, hiánytalan pályázatokat a Hivatal a pályázat benyújtását követő harminc napon belül - mely időtartam az esetleges hiánypótlást is magába foglalja - bírálatra megküldi a Minisztérium részére,

b) támogatás igénybevételének a jogosságát - a Beruházási Szakbizottság javaslata alapján - a Minisztérium mint Döntéshozó állapítja meg.

2. Termelői közösségek tulajdonhoz jutását elősegítő, az élelmiszer-feldolgozást szolgáló reorganizációs kivásárlási program

10. §

E jogcím alapján a csőd- és felszámolási eljárás alatt álló élelmiszer-feldolgozó vállalkozások, létesítmények és a hozzájuk tartozó technológiák újrahasznosítási célú kivásárlását, korszerűsítését szolgáló hitel felvételéhez lehet támogatást igénybe venni.

11. §

A támogatás igénylésére az I. fejezetben felsoroltakra is tekintettel akkor jogosult a Termelői közösség, ha

a) a 7. § (2) bekezdésben felsorolt tevékenység folytatására jött létre;

b) aki/amely együttesen biztosítani tudja a megvásárolni tervezett élelmiszeripari létesítmény üzemeltetéséhez szükséges alapanyagot vagy annak legalább ötven százalékát;

c) továbbá a megvásárolni tervezett élelmiszeripari létesítmény a Termelői közösség által megtermelt mezőgazdasági alapanyag feldolgozására alkalmas, vagy a hitel felhasználásával alkalmassá tehető.

12. §

(1) A jogosultsági feltételeknek megfelelő Termelői közösség a legalább ötvenmillió, legfeljebb nyolcszázmillió forint összegű, legalább öt-, legfeljebb tízéves lejáratú, egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett hitel tőkeösszegére a teljes futamidőre ötven százalékos állami sor-tartó kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat hatvan százalékáig terjedő kamattámogatást vehet igénybe.

(2) Amennyiben a Termelői közösség a hitelből vissza nem térítendő agrártámogatással megvalósítandó fejlesztést (bővítést, felújítást, korszerűsítést) is végez, a kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat negyven százalékát.

13. §

(1) A Hivatal a pályázatok befogadása során a 4. § (6) bekezdése szerint jár el. A formai és tartalmi szempontból egyaránt megfelelő, hiánytalan pályázatokat a Hivatal a pályázat benyújtását követő harminc napon belül - mely időtartam az esetleges hiánypótlást is magába foglalja - bírálatra megküldi a Minisztériumba.

(2) A támogatás igénybevételének a jogosságát - a Beruházási Szakbizottság javaslata alapján - a Minisztérium mint Döntéshozó állapítja meg.

III. fejezet

A termelés és értékesítés szervezettségét elősegítő agrárlogisztikai és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések megvalósításának támogatása

14. §

(1) E jogcímen vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást és hitelintézettől felvett hitelhez állami kezességvállalást és kamattámogatást lehet igénybe venni, az agrártermelés és az agrártermékek értékesítését, illetve a piacrajutás szervezettségét segítő logisztikai és infrastrukturális fejlesztésekhez.

(2) A vissza nem térítendő támogatás és a kamattámogatás forrása a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény XII. FVM fejezet, 10. cím, 4. alcím, 10. jogcímcsoport, 4. jogcím szerinti Agrárlogisztikai célelőirányzat. A vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást Kincstár által vezetett 10032000-01220191-50000005 számú Agrárlogisztikai célelőirányzat felhasználási számláról kell teljesíteni. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást ugyanerre a számlára kell visszafizetni. A kamattámogatás igénylésére és visszafizetésére a 3. § (7) bekezdése az irányadó.

15. §

(1) A pályázat benyújtására az I. fejezetben felsoroltakra is tekintettel akkor jogosult a Termelő-értékesítő közösség, ha

a) a 4. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő gazdasági társaság vagy szövetkezet, és tevékenységi körébe tartozik a térség agrártermelésének és az agrártermékek értékesítésének, illetve piacra juttatásának szervezése;

b) tagsága meghatározó mértékben - legalább a saját vagyon alapján számított ötvenegy százalékban - agrártermelési tevékenységet főfoglalkozásként folytató természetes és jogi személyekből, beszerző, értékesítő szövetkezetekből, továbbá a mező-, erdő-, hal-, illetve vadgazdasági tevékenységet folytató kistermelők, családi gazdaságok termelését szervező, a területileg illetékes földművelésügyi hivatal nyilvántartásában szereplő, termeltetői tevékenységet végző integrátor szervezetekből, valamint a Minisztérium által elismert zöldség-, gyümölcstermelői, -értékesítő szervezetekből (TÉSZ-ekből) áll;

c) a megvalósítani tervezett - a 4. számú mellékletben felsorolt létesítmények egyrészt hozzájárulnak a térségben a mezőgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzéséhez és termelőkhöz juttatásához, másrészt elősegítik a térség agrárgazdaságának fejlődését, az agrártermékek versenyképes piacra jutását elősegítő infrastruktúra fejlesztését. Hozzájárulnak továbbá a késztermékek szervezett és központi felvásárlásának, értékesítésének elősegítéséhez, a térségben megtermelt árualap átvételéhez, szállításához, tisztításához, szárításához, minősítéséhez, osztályozásához, csomagolásához, nagykereskedelmi célú tárolásához és a mezőgazdasági termékek olcsó szállítási lehetőségének biztosításához;

d) az agrárterméket gyűjtő, feldolgozó, tároló és áruelosztó telepet olyan helyen valósítja meg, ahol rendelkezésre áll vagy kiépíthető a vízi vagy vasúti szállítóeszközökbe történő közvetlen berakodás;

e) a logisztikai tevékenységével érintett termékkörben illetékes terméktanács, illetve szövetség tagja.

(2) A támogatás odaítélése során előnyt élvez az a Termelő-értékesítő közösség, amely az (1) bekezdés d) pont szerinti telepet olyan helyen tervezi megvalósítani, ahol

a) a vasúti szállításhoz szükséges iparvágány és egyéb infrastruktúra, illetve a vízi szállításhoz kikötő és egyéb infrastruktúra már rendelkezésre áll, vagy

b) terménytároló kikötő építésével az ömlesztve tárolt gabona közvetlen vízi szállítóeszközbe rakható.

16. §

(1) A 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő Termelő-értékesítő közösség a 4. számú mellékletben meghatározott beruházásokhoz - ideértve az új létesítményeket és a meglévők átalakítását, felújítását is -, továbbá ezen létesítmények funkcióképességét biztosító infrastrukturális és egyéb kiegészítő beruházások megvalósításához

a) az áfa-t nem tartalmazó beruházási költség legfeljebb harminc százalékának megfelelő vissza nem térítendő fejlesztési célú támogatást, valamint

b) hitelintézettől legfeljebb egymilliárd forint összegű, legalább öt-, legfeljebb tízéves lejáratú, egyéves tőketörlesztési türelmi idővel felvett hitel tőkeösszegére a teljes futamidőre ötven százalékos állami sortartó kezességvállalást és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat hatvan százalékáig terjedő kamattámogatást igényelhet.

(2) A elfogadott pályázat alapján az (1) bekezdés a) pontja szerint igénybe vehető végleges fejlesztési célú juttatás összege Termelő-értékesítő közösségenként, valamint ugyanazon telephelyen megvalósuló beruházásokra összesen legfeljebb négyszázmillió forint lehet.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a 4. számú mellékletben felsorolt létesítményekhez a pályázó nem veheti igénybe, amennyiben ilyen létesítményekhez a jelen jogszabály kihirdetését megelőzően már elnyert agrártámogatást, vagy hatályos jogszabályok alapján pályázatot nyújtott be agrártámogatásra.

(4) Nem nyújtható támogatás az általános feltételekben felsoroltakon túl: közúti, vasúti, illetve vízi jármű beszerzéséhez.

17. §

Ez rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Vonza András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelethez

A)

Kamattámogatás mértékének meghatározása

Alapadatok:

1. A hitel (kölcsön) összege futamideje........................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2. A hitel(kölcsön-)szerződés megkötésének időpontja:...............................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. A támogatás szempontjából figyelembe vehető jegybanki alapkamat (a továbbiakban: jegybanki alapkamat):

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke: ....................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

A számítás menete:

1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher

hitel összege x jegybanki alapkamat %
100

2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher

éves kamatteher´ futamidő napokban
365

3. A futamidőre jutó kamattámogatás

futamidőre jutó kamatteher´ támogatás mértéke %
100

4. A kamatterhelés időszakára jutó kamattámogatás

futamidőre jutó kamattámogatás´a hónap/negyedév tényleges
futamidő napokbannapjainak száma

5. A számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.

B)

A mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel arányának kiszámítása

E rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele egyenlő

a) a kettős könyvvitelt vezető Gazdálkodók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati és a

haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) nettó árbevétellel,

aa) mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vadászati és halászati tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében a 2000. évben felhasznált - az év közben induló, (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező) bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett -, vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

ab) az arányszám kiszámításakor a számviteli törvény szerinti nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és az alvállalkozói teljesítmények értékével;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és a haszonállattakarmány előállító tevékenység (TEÁOR A 01-02, B 05, DA 15.71) utáni bevétellel,

ba) a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati, vadgazdálkodási és haszonállat-takarmány előállító tevékenység bevételének tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele, csökkentve az előállítás érdekében 2000. évben - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett - vásárolt alapanyagok beszerzési értékével,

bb) a vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a 2000. évi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével,

bc) az arányszám kiszámításánál az összes bevétel csökkentendő az eladott áru beszerzési, valamint az alvállalkozói teljesítmény értékével. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő a 2000. évi árukészlet beszerzésére fordított-illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett-kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az alvállalkozói teljesítményérték egyenlő a szolgáltatónak kifizetett és változatlan formában tovább számlázott-illetve az aa) alpontban meghatározott kezdő vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - alvállalkozói teljesítményértékkel.

Amennyiben a támogatás igénybevételének feltétele, az árbevétel számítását a támogatás igénylésével egyidejűleg kell igazolni.

2. számú melléklet az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelethez

Hitelintézeti fejléc

.......................................................

HITELINTÉZET IGAZOLÁSA

Igazoljuk, hogy .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(név/megnevezés, pontos cím és adószám) Gazdálkodó részére a 2001. évben állami kezességvállalás biztosításával engedélyezett gazdahitel programokról és az agrárlogisztikai beruházások 2001. és 2002. évi állami támogatásáról szóló 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján meghirdetett pályázati felhívásra elkészített pályázata szerinti fejlesztés megvalósításának finanszírozásában részt vesz az alábbiak szerint:

1. A hitelintézet visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy Gazdálkodóval a pályázatban részletesen leírt fejlesztési (üzleti) terv megvalósításának finanszírozására a pályázat elfogadásáról szóló Támogatási Okirat másolatának kézhezvételét követő 30 napon belül - az Okiratban foglaltakra is tekintettel - szerződést

köt .............................................................................................................................. Ft (azaz

....................................................................................................................................... forint)

összegű hitel biztosítására, az alábbi feltételekkel

a) hiteldíj: az esedékes kamat kiszámításakor érvényes jegybanki alapkamat plusz legfeljebb 4%-pont, amit a teljes futamidő alatt fenntartunk;

b) hitelbiztosíték: a rendelet szerinti állami kezességvállalás, valamint a csatolt nyilatkozat, illetve igazolás szerinti további fedezet;

c) kamattámogatás: a jegybanki alapkamat (rendelet

szerinti %-a):.................................................................................................................. %;

d) futamidő:........................................................................................................................ év;

e) türelmi idő:..................................................................................................................... év;

f) a kamat jellege: fix/változó;

g) a hitelfolyósítás ütemezése és a hitelszerződés megkötésekor érvényes hiteldíjjal számolt évenkénti kamat és kamattámogatás összege:

ezer Ft

Összegek megnevezése:2001200220032004200520062007200820092010
folyósított hitel
hitelállomány XII. 31-én
állami garancia
kamat
kamattámogatás

h) egyéb feltételek: a 273/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet és a hitelszerződés szerint.

2. A hitelintézet vállalja, hogy az 1. pont szerinti szerződés hiteles másolatát a Támogatási Okirat kibocsátójának a megkötéstől számított tizenöt (15) napon belül megküldi, és a szerződés érvényességi ideje alatt tudomására jutott, a hitel visszafizetését veszélyeztető eseményről, valamint a hitelszerződés felbontásáról tizenöt (15) napon belül a Támogatási Okirat kibocsátóját írásban értesíti.

3. A fejlesztési (üzleti) tervnek-beleértve a hitel törlesztését és kamatainak megfizetését is - a Gazdálkodó hibájából történő nem teljesítése esetén a hitelintézet fenntartja a jogot a hitelszerződés felbontására, valamint a kezességvállalás érvényesítésére. A hitelintézet kijelenti, hogy a kezességvállalás érvényesítéséből Gazdálkodóra háruló következményekről Gazdálkodót tájékoztatta.

Dátum: ......................................

..........................................................

a hitelintézet cégszerű aláírása

A Gazdálkodó ellenjegyzése:

A hitelintézet igazolásában szereplő feltételeket elfogadom, a kezességvállalás érvényesítéséből származó következményeket megismertem.

Dátum: ..................................

..................................................

Gazdálkodó (cégszerű) aláírása

3. számú melléklet az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelethez

A gazdahitel program keretében támogatható beruházások

Az alábbi létesítmények építését, értéknövelő felújítását, korszerűsítését, valamint új mező- és erdőgazdasági, valamint élelmiszeripari gépek beszerzését szolgáló hitelhez nyújtható állami garanciavállalás és kamattámogatás. A 3. pontban felsorolt élelmiszeripari létesítmények tervezett "zöldmezős" beruházása esetén a pályázat benyújtása előtt ki kell kérni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztályának szakmai véleményét, és azt a pályázathoz kell csatolni.

1. Mező-, vad-, hal- és erdőgazdasági technológiák fejlesztése terén

a) állattartó épületek, építmények (szarvasmarha-, juh-, kecske-, méh-, házinyúl-, sertés-, baromfi- és lótartási

építmények, létesítmények, ezek épületgépészeti, technológiai berendezéseivel együtt, továbbá a kiszolgáló szociális és infrastrukturális létesítmények, beleértve állattartó telepek esetében az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő létesítményeket is);

b) magtárak, raktárak, szemes- és szálastakarmány tároló létesítmények, silók, takarmánykeverők, terményszárítók, gépészeti és beépített anyagmozgatás gépi berendezéseivel együtt, valamint géptárolók;

c) a legalább 30%-ban saját termelésű, legfeljebb 70%-ban a térségben felvásárolt

- tehén-, juh- vagy kecsketej, valamint méz feldolgozására szolgáló építmények és ezek gépészeti, technológiai berendezései, valamint a termeléshez szükséges kiszolgáló infrastrukturális létesítményei;

- szőlő feldolgozására, erjesztésére, érlelésére, a bor palackozására-tárolására szolgáló építmények (beleértve a pincét és a tárolótartályt is), valamint ezek gépészeti, technológiai berendezései, kiszolgáló infrastrukturális létesítményei,

- zöldség- és gyümölcsfeldolgozással kapcsolatos építési, technológiai fejlesztések beruházásai;

d) hűtőházak, növényházak (üveg-, fólia-, gombatermesztő-ház), faiskola-, szőlőiskola-épület, zöldség-, gyümölcs-, burgonyatárolók, gombapincék, termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, ezek gépészeti és technológiai berendezései, valamint kiszolgáló infrastrukturális létesítményei;

e) a vadászati hatóság által engedélyezett zárttéri vadtartás esetén a vadaskert közvetlen termelési célú létesítményei, az apróvadtenyésztést vagy kibocsátást szolgáló épületek, építmények, valamint a széna- és abraktárolók. Vadgazdálkodási szolgáltatást végzők nem támogathatók;

f) a halastavak (beleértve a telelőt, halágyat, haltároló medencét, lehalászó helyet), keltetők esetében azok értéknövelő felújítása, takarmánytárolók, geotermikus energia felhasználásával üzemelő intenzív haltermelő rendszer. A halastavak átalakítására nem igényelhető támogatás. Halászati szolgáltatást végzők nem támogathatók;

g) az erdészeti feltáró- és kiszállító utak, kapcsolódó műtárgyaik (mint: hidak, átereszek, támasztófalak), valamint erdei rakodók és kapcsolódó létesítményeik. Elsődleges fafeldolgozás: faanyagszárító berendezések komplex megvalósítása.

2. Egyes élelmiszeripari technológiai fejlesztések, ezen belül

a) húsfeldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.11), kivéve a nyersbőr és irha, valamint nyírt gyapjú és a tímáripari bőr feldolgozását,

b) baromfihús-feldolgozás, -tartósítás (TEÁOR 15.12), kivéve a vágóhídi baromfivágás során toll és pehely termelését,

c) hús-, baromfihús-készítmények gyártása (TEÁOR 15.13),

d) halfeldolgozás (TEÁOR 15.20), kivéve a rákfélék és puhatestűek előkészítését, tartósítását, az ezekből készült termékek gyártását, a halliszt gyártását, a feldolgozó hajókon a halfeldolgozást és -tartósítást,

e) burgonyafeldolgozás (TEÁOR 15.31),

f) egyéb zöldség- és gyümölcsfeldolgozás (TEÁOR 15.33),

g) tejtermék gyártása (TEÁOR 15.51), kivéve a kazein és tejcukor (laktóz), tejcukorszirup gyártását, humanizálását, a vajolaj gyártását,

h) malomipari termék gyártása (TEÁOR 15.61), tésztafélék gyártása (TEÁOR 15.85),

i) haszonállat-eledel gyártása (TEÁOR 15.71), amennyiben azt állattenyésztési és állatitermék-feldolgozási integráció keretében valósítják meg,

j) fűszer, ételízesítő gyártása (TEÁOR 15.87), kivéve az ecetpótló (ecetsavból) gyártása,

k) máshova nem sorolt egyéb élelmiszerek (TEÁOR 15.89) közül a méz, valamint a gyógynövények feldolgozása,

l) bortermelés (TEÁOR 15.93)

technológiai fejlesztése, beleértve a létesítmények értéknövelő felújítását, korszerűsítését, új technológiai gépek, berendezések, teljes technológiai vonalak vásárlását.

3. Új gépek és technológiai berendezések beszerzése a következők szerint:

a) a termékgaranciával és szerviz-, illetve javítóbázis háttérrel rendelkező - az agrárgazdasági célok 2001. évi költségvetési támogatásáról szóló 15/2001. (III. 3.) FVM rendelet III. fejezet B) 1. pont 238. § (5) bekezdés szerinti mezőgazdasági gépek katalógusában felsorolt - új mezőgazdasági erő- és munkagépek, valamint új mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiai berendezések,

b) állattartó telepeken az elhullott állatok megsemmisítésére szolgáló, az állategészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak is megfelelő mobil gép vagy beépítésre kerülő technológiai berendezés,

c) az elsődleges fafeldolgozás gépei közül a fűrészgépek (BTO 294 042 3000) és a kéreghasító gép (BTO 294 042 7110),

d) élelmiszer szállítására alkalmas hűtött rakterű, legalább 3000 kg raksúlyú teherautó.

Új gépek és technológiai berendezések beszerzése esetében az elszámolható költség az általános forgalmi adót nem tartalmazó tényleges beszerzési ár, de legfeljebb a mezőgazdasági gépek katalógusában ugyanazon gépre közölt ár lehet.

Megjegyzés:

A telepen kívüli infrastrukturális létesítmények megvalósításához, valamint használt gép vásárlásához támogatás nem igényelhető. Az építési beruházások esetén

- beleértve az értéknövelő felújításokat is - csak az új technológiai gépek és berendezések beszerzése és beépítése támogatható.

Előnyben részesülnek a geotermikus energiahordozók hasznosítását célzó létesítmények.

4. számú melléklet az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelethez

A termelés és értékesítés szervezettségét elősegítő logisztikai és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések keretében támogatható beruházások

1. A komplett agrárlogisztikai központ - a Dunán történő vízi szállítás lehetőségének kihasználása érdekében megvalósuló terménytároló kikötők, agrártermékek és a mezőgazdasági termeléshez szükséges nagy tömegű áruk (üzemanyag kivételével) forgalmát lebonyolító kikötők és azokhoz kapcsolódó terménytároló telepek - létrehozásához szükséges alábbi beruházások támogathatók:

- telepi infrastruktúra (úthálózat, víz-, szennyvíz, energia stb.),

- iparvágány,

- terménytároló, -feldolgozó, -manipuláló, gyűjtőelosztó raktárak (beleértve a hűtőházat is), valamint a nagy tömegű, ömlesztett mezőgazdasági termékek, áruk olcsó raktározását, a gabonafélék esetében a betárolást megelőző tisztítást, szárítást szolgáló létesítmények, technológiai berendezések, valamint a tömegáruk folyamatos minőségellenőrzését biztosító létesítmények, eszközök,

- a mezőgazdasági termeléshez szükséges nagy tömegű áruk (üzemanyag kivételével) tárolását,

- az áruk oda- és elszállítását

szolgáló időjárástól független rakodást biztosító telepi létesítmények, gépek, technológiai berendezések.*

2. Az agrárlogisztikai központok megfelelő minőségű és mennyiségű árualappal történő ellátásához szükséges integrált információs rendszer kialakításához, valamint a beszállító agrártermelők, termeltetők és a logisztikai tevékenységével érintett termékkörben illetékes terméktanácsok, illetve termékszövetségek, valamint az érintett hatóságok meglévő informatikai hálózatba kapcsolásához szükséges rendszerszervezés, program- és eszközbeszerzés az 1. pont szerint megvalósításra kerülő komplex beruházás részeként.

* Megjegyzés: A részletes specifikációt a pályázati felhívás tartalmazza.

5. számú melléklet az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelethez

........................................................

pénzügyi intézmény (fejléc)

IGÉNYLŐLAP

biztosításával a 2001. évben állami kezességvállalás engedélyezett gazdahitel programok és az agrárlogisztikai beruházásokhoz éven túli lejáratra felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához

1. Az adós adatai

Neve: .......................................................................................................................................

Lakhelye/székhelye: ................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adószáma/adóazonosító jele: ..................................................................................................

Bankszámlaszáma: ..................................................................................................................

2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződés (ek) alapján

A kölcsön

- célja: ...................................................................................................................................

- szerződés kelte: ...................................................................................................................

- összege: ..............................................................................................................................

- lejárata: ...............................................................................................................................

Prolongált kölcsön esetén a szerződés kelte, a kölcsön összege, lejárata: ..............................

..................................................................................................................................................

A kölcsön lejártakor vissza nem fizetett tőke összege:

..................................................................................................................................................

A kölcsön lejártát követő 61. napon fennálló tőke összege:

..................................................................................................................................................

A 61. napon fennálló tőkeösszegből a rendelet szerint állami kezességvállalással fedezett összeg (50 vagy 60, illetve 80%-a): ........................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Az állami kezesség beváltás adatai

Az állami kezesség beváltás jogosultja: ..................................................................................

..................................................................................................................................................

Az átutalandó kezesség összege: .............................................................................................

A kezesség beváltás indoka: ....................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

A kezesség beváltást megelőzően megtett jogcselekmények: ................................................

..................................................................................................................................................

Kijelentjük, hogy a kölcsönszerződés megkötésekor, a kölcsön folyósítása és visszakövetelése során az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet vonatkozó rendelkezései figyelembevételével jártunk el.

Dátum: ......................................

cégszerű aláírás......................................................

4. Mellékletek

- Kölcsönszerződés

- Kölcsönszerződés-módosítás

- Árbevétel-engedményezési szerződés

- Zálogszerződés

- Jognyilatkozatok

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 83/2001. (X. 24.) FVM rendelete 1. § -a. Hatályos 2001.10.24.

[2] Megállapította a 83/2001. (X. 24.) FVM rendelete 2. § -a. Hatályos 2001.10.24.

Tartalomjegyzék