85/2001. (V. 30.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő alcímekkel és 11/A-11/H. §-okkal egészül ki:

"A kibontakozási támogatás igénybevételi rendje

11/A. § (1) A 4. § (5) bekezdésében meghatározott kibontakozási támogatás nyújtható azon igénylő részére, aki/amely

a) a 3. §-a alapján meghirdetett kibontakozási hitelkonstrukciós pályázat keretében 2000. szeptember 30-ig a finanszírozó hitelintézethez pályázatot nyújtott be;

b) a pályázatot a finanszírozó hitelintézet ígérvényével és támogatásával a minisztérium elfogadta, erről a pályázó részére igazolást adott ki;

c) a kibontakozási hitelszerződést a hitelígérvényt kibocsátó finanszírozó hitelintézettel megkötötte;

d) a minisztérium által meghatározott, illetve a pályázatban szereplő célkitűzéseket időarányosan megvalósítja, arról évente (a 2001., 2002., 2003. években) május 31-ig jelentést (önértékelést) készít - 2001-ben június 30-ig -, azt a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézetnek, valamint a minisztériumnak egyidejűleg megküldi, és az elfogadásra kerül.

(2) A jogosultság további feltétele, hogy az igénylő

a) ne rendelkezzen az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 97. § q) pontjában meghatározott köztartozással, illetőleg az R. 4. §-ának (5) bekezdése a)-p) pontjai szerint lejárt határidejű befizetési kötelezettségek hátralékával, ne álljon csőd-, felszámolás vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve egyéni vállalkozók és őstermelők esetében végrehajtás alatt;

b) ha társasági formában működik, vállalkozása törzstőkéjének mértéke feleljen meg a jogszabályi előírásoknak;

c) a program ideje alatt minden évben a jelentés benyújtásáig tegyen eleget a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételéről szóló 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti regisztrációs kötelezettségének.

(3) A program évei alatt történő átalakulás esetében az igénylőnek a támogatásra való jogosultság fenntartása érdekében az átalakulás tényét be kell jelentenie a Bizottság Titkárságának. A jogutódnak az átalakulást követő 30 napon belül nyilatkoznia kell a program továbbviteléről és be kell mutatnia a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet igazolását a program további finanszírozásáról.

(4) A kibontakozási hitelt a hitelintézetek - a program éveiben - szerződés alapján más hitelintézetekre engedményezhetik. Az erről szóló szerződés másolatát az ügylet lebonyolítását követő 30 napon belül a Bizottság Titkárságához meg kell küldeni.

(5) A 2045/2001. (III. 14.) Korm. határozat 5. pontjában felsorolt mezőgazdasági részvénytársaságok által benyújtott és elfogadott pályázatokat a 2000. évről szóló jelentéssel egyidejűleg a minisztérium - a kibontakozási hitelt nyújtó pénzintézet, az ÁPV Rt. és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. bevonásával - felülvizsgálja és szükség szerint módosítja.

11/B. § (1) Az igénylő a program egyes éveire a pályázatában vállalt, illetőleg részére a támogatási igazolásban előírt kötelezettségek teljesítésértől a naptári évre vonatkozóan készített jelentését minden év május 31-ig köteles megküldeni a kibontakozási hitelt finanszírozó hitelintézet és a Bizottság Titkárságára. 2001-ben a 2000. évről szóló jelentés elkészítésének és benyújtásának határideje június 30. A határidő túllépése vagy a beszámoló elkészítésének elmulasztása a programból történő kizárást vonja maga után. Ebben az esetben megszűnik az igénylőnek az állami kezességvállalásra, kamat- és kibontakozási támogatásra való jogosultsága. A megszűnés időpontjáig felvett kamattámogatást és kibontakozási támogatást az igénylő a jegybanki alapkamat kétszeresével számolt kamattal növelten köteles visszafizetni.

(2) A program keretében az igénylőnek a jelentést első alkalommal 2001. június 30-ig kell elkészítenie a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. A beszámolókat az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére postán, ajánlott küldeményként egy-egy példányban kell megküldeni. A benyújtás napjának igazolásául a felvevő posta által keletbélyegzővel ellátott feladóvevény szolgál. Azok az igénylők, akik/amelyek önhibájukon kívül a kibontakozási hitelszerződést 2001. június 30-ig nem kötik meg, jelentésüket a szerződés megkötését követő harmincadik napig kötelesek elkészíteni és az (1) bekezdésben meghatározott szervek részére megküldeni.

(3) A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt 15 napon belül kell teljesíteni.

11/C. § (1) Az igénylő által benyújtott jelentést a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a beérkezéstől számított harminc napon belül felülvizsgálja és az igénylő gazdálkodásának értékelésére, valamint az önértékelés elfogadására vagy elutasítására vonatkozó javaslatát a Bizottság Titkárságára megküldi. A hitelintézeti értékelésben tájékoztatást kell adni az igénylőnek a hitelszerződést kötött hitelintézetnél fennálló összes hitelre vonatkozóan a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei teljesítéséről, illetőleg ezzel összefüggésben az igénylő fizetőképességének helyzetéről.

(2) A minisztérium a jelentéseket - a hitelintézeti javaslat és az elvégzett ellenőrzések figyelembevételével - folyamatosan bírálja el, és azok elfogadásáról vagy elutasításáról az igénylőt, valamint a finanszírozó hitelintézetet a tőketörlesztési határidőt figyelembe véve, de legkésőbb október 31-ig értesíti. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(3) Amennyiben a kibontakozási hitelt nyújtó hitelintézet a jelentés elbírálásához pótlólagosan, kiegészítő adatokat kér az igénylőtől, a határidő számítása a kiegészítő adatok beérkezésétől kezdődik. Ha a támogatással kapcsolatos döntés, illetve az odaítélt esedékes támogatásnak az állami adóhatóság által történő kifizetése a hitelszerződés szerinti tőketörlesztési határidő után történik, a hitelintézet a kiegyenlítésig - a támogatásra való jogosultság sérelme nélkül - prolongálhatja a fizetési határidőt.

11/D. § (1) Elfogadott jelentés alapján a kifizethető kibontakozási támogatás összege - a benyújtott kibontakozási hitelkonstrukciós pályázatban vállalt és jóváhagyott program, valamint a minisztérium által kiadott igazolásban előírt kötelezettségek időarányos teljesítése esetén - az 1. számú melléklet szerinti támogatási okiratban meghatározott kibontakozási hitelösszeg éves arányos előirányzatának felel meg.

(2) A kibontakozási hitel a pályázati kiírás szerint a hitelszerződés megkötésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napig állhat fenn. A jelentés - amelyet első ízben a 2000. évi gazdálkodásra vonatkozóan kell elkészíteni - minden esetben naptári évre vonatkozik. A beszámolót tájékoztató jelleggel ki kell egészíteni a beszámolási évet követő év - beszámoló elkészítéséig terjedő - eseményeinek, tevékenységének, folyamatainak bemutatásával.

(3) Teljesítés esetén a kibontakozási támogatás igénybevételére jogosító igazolás kiadására, illetőleg a támogatás évente egy összegben történő kifizetésére a 2001., 2002. és 2003. években kerül sor, függetlenül attól, hogy a 2001. évben megkötött hitelszerződések esetében a hitelek lejárata - és így az utolsó tőketörlesztés is - a 2004. évben esedékes. A támogatásból történő tőketörlesztés legkésőbbi időpontja 2003. december 31. Az emiatt esetlegesen bekövetkező, a hitellejáratot megelőző teljesítés esetén az igénybe vett támogatások nem minősülnek jogosulatlan igénybevételnek és az igénylő mentesül az ezzel járó jogszabályi szankciók alól. Ebben az esetben a kibontakozási hitelhez kapcsolódó kamattámogatás csak a kibontakozási hitel utolsó tőketörlesztési időpontjáig vehető igénybe.

(4) A támogatásra jogosult a kibontakozási támogatást - annak folyósítását követő 15 napon belül - a kibontakozási hitel évente esedékes egyösszegű törlesztésére köteles felhasználni. Ennek elmulasztása az igénylő programból való kizárását vonja maga után.

(5) Az igénylő a vissza nem térítendő támogatást a minisztérium által kiadott 1. számú melléklet szerinti támogatási okirattal igényelheti az állami adóhatóság illetékes szervétől, a 10032000-01905609 számú Agrártermelési támogatások folyósítási számláról.

11/E. § (1) A kibontakozási hitelszerződést kötött hitelintézet a program évei alatt minden év második és harmadik negyedévének végén ügyfelenkénti tájékoztatót küld a minisztériumnak, a tőketörlesztés teljesítéséről.

(2) Az az igénylő, akinek/amelynek beszámolóját a minisztérium a program valamelyik évében nem fogadja el, a programban való részvételre vonatkozó további jogosultságát csak abban az esetben biztosíthatja, ha az esedékes éves tőketörlesztési kötelezettségének a hitelszerződés szerinti eredeti időpontig eleget tesz, és az önértékelés elkészítését megelőző (beszámolási évben) évben felvett kamattámogatást külön felszólítás nélkül, a tőketörlesztési kötelezettség határidejéig visszafizeti. A teljesítésekről szóló igazolásokat (pénzintézeti igazolás a tőketörlesztés teljesítéséről, az adóhatóság igazolása a kamattámogatás visszafizetéséről) a minisztérium részére meg kell küldeni. Nem teljesítés esetén az igénylő jogosulatlanná válik a kibontakozási támogatásra és a beszámolási évben felvett kamattámogatásra is, amelyet köteles visszafizetni. A kibontakozási támogatásra való jogosultság megszűnéséről a minisztérium értesíti az állami adóhatóságot és kezdeményezi a támogatás visszavonását.

(3) Amennyiben a minisztérium a jelentést nem fogadja el és a pályázó esedékes tőketörlesztési kötelezettségét az eredeti szerződés szerinti éves határidőig nem teljesíti, az igénylő a programból kizárásra kerül. Az igénylő kibontakozási hitelszerződését a hitelintézet felmondhatja és az ezt követő 61. napon - a mindenkor érvényes eljárási rend szerint - kezdeményezheti az állami kezesség beváltását.

Gazdahitel programok ellenőrzése

11/F. § A 7. §-a alapján

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában;

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában

részt vevő igénylőnek, akinek/amelynek 2000. évben beadott pályázatát a minisztérium elfogadta, az általa felvett - legfeljebb tízéves lejáratú - hitel teljes futamidejére nyolcvan százalékos állami készfizető kezességvállalás és a támogatás igénylésekor érvényes jegybanki alapkamat száz százalékig terjedő kamattámogatás nyújtható.

11/G. § (1) A 7. §-a alapján meghirdetett

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjában részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Okirat III/1., 2., 3., 4., 5., 6. pontjában meghatározott,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban részt vevő igénylő a számára a minisztérium által kiadott Támogatási Szerződés 9. a), b), c), d), e), f), g) és h) pontjában meghatározott,

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjában részt vevő igénylők a Pályázati felhívás 13. pontjában, valamint a minisztérium által kiadott Igazolás 4. pontjában meghatározott

kötelezettségeket és feltételeket a kiadott dokumentumokban szereplő módon és határidőig tartoznak teljesíteni.

(2) A kamattámogatást a hitel rendeltetéstől eltérő felhasználása esetén az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jogosulatlanul igénybe vett állami támogatásnak kell tekinteni, és teljes összegét vagy arányos részét minden esetben késedelmi kamattal növelve kell visszafizetni. A támogatás rendeltetéstől eltérő felhasználásának minősül, különösen ha a pályázó a pályázati felhívásban rögzített feltételektől és a pályázatban vállalt kötelezettségektől eltér, kivéve, ha az eltérést a minisztérium előzetesen engedélyezte, vagy jóváhagyta. A késedelmi kamat mértéke a visszafizetés elrendelésekor érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A támogatásra való jogosultság visszavonását a minisztérium kezdeményezi az állami adóhatóságnál.

11/H. § (1) A 7. §-ban szereplő beszámolási kötelezettség részeként a pályázó a hitel felhasználásáról a fejlesztés megvalósulásáról szóló elszámolás benyújtását követő évig minden év május 31-ig köteles elkészíteni jelentését és azt postán ajánlott küldeményként

a) a gazdahitel program, valamint

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási program esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és a Bizottsághoz;

c) az új típusú mezőgazdasági szövetkezetek támogatási programja esetén a hitelt nyújtó hitelintézethez és az illetékes megyei földművelésügyi hivatalhoz megküldeni.

(2) A jelentés elkészítésének határideje 2001. évben június 30.

(3) A hitelt nyújtó hitelintézet, illetve az illetékes megyei földművelésügyi hivatal a beszámolót véleményével ellátva 30 napon belül megküldi a Bizottság részére. A jelentéshez mind a hitelintézet, mind a minisztérium egy-egy alkalommal kiegészítést kérhet. A kiegészítésre vonatkozó igényt tizenöt napon belül kell teljesíteni.

(4) Amennyiben a gazdahitel keretében felhasználásra kerülő hitel más minisztérium által meghirdetett támogatási pályázathoz kapcsolódik, az elszámolás időpontja ezen támogatási okiratban szereplő határidőhöz igazodik.

(5) Az éves jelentésre vonatkozó előírásokat

a) a mezőgazdasági termelők gazdahitel programjára vonatkozóan a 3. számú melléklet,

b) a fiatal agrárvállalkozók részére meghirdetett támogatási programban a 4. számú melléklet;

c) az új típusú mezőgazdasági szervezetek támogatási programjára vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Bizottság az éves jelentések, valamint a helyszíni ellenőrzések alapján javaslatot tehet a minisztérium részére a pályázó kedvezményének visszavonására, illetve a felvett támogatás 11/G. § (2) bekezdés szerinti visszafizetésére."

2. §

A Korm. rendelet 13. §-ának (3) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

"(3) A 4. és 7. §-okban meghatározott kamattámogatás - a 7. § (3) bekezdésében foglalt kamattámogatási előleg kivételével - negyedévente igényelhető az illetékes adóhatóságtól a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozási folyósítási számláról."

3. §

A Korm. rendelet e rendelet mellékletében szereplő mellékletekkel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 85/2001. (V. 30.) Korm. rendelethez

"1. számú melléklet a 30/2000. (III. 10,) Korm. rendelethez

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: ...........................

Támogatási Okirat a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet alapján a kibontakozási hitelkonstrukció keretében .. :............... évben igénybe vehető kibontakozási támogatás igénybevételéhez

Név: .....................................................................................................................................................................

Cím/telephely:......................................................................................................................................................

Regisztrációs szám: .............................................................................................................................................

A konstrukció(k)ban történő részvételre jogosító igazolás száma:......................................................................

Adóazonosító szám: .............................................................................................................................................

Értesítem, hogy a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciója keretében ........... év ............... hó ......-én beérkezett beszámolóját, a .................................................... hitelintézet és a Tárcaközi Bíráló Bizottság értékelése alapján elfogadtam. Ennek alapján .......................... évben kibontakozási támogatást vehet igénybe az alábbiak szerint:

1. A kibontakozási hitelkonstrukcióba bevont hitel összege az FVM igazolása szerint:

2. Az igénylő részére a kibontakozási hitelszerződés szerint folyósított kibontakozási hitel összege:

3. A kibontakozási hitel éves, aktuális törlesztendő összege:

4. A kibontakozási hitelt folyósító hitelintézet:

A fentiek alapján .............. évben ................................... Ft összegű kibontakozási támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatás az illetékes adóhatóságtól igényelhető, és azt az ................................. APEH ............................... folyósítási számláról kell teljesíteni.

Felhívom a figyelmét, hogy a kibontakozási támogatás folyósítását követő 15 napon belül eleget kell tennie a 3. pont szerinti hiteltörlesztési kötelezettségének. Ennek elmulasztása esetén a hitelintézet a kibontakozási hitelszerződést felmondhatja, melynek következtében a vizsgált évben folyósított támogatások jogtalan felhasználásnak minősülnek, azok visszavonásra kerülnek, a minisztérium a pályázót a kibontakozási hitelkonstrukciós programból kizárja, a beváltott kezesség állammal szembeni kötelezettséggé válik.

Budapest, ................ év ............................... hó ....... nap.

...................................................................................

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez

Segédlet a kibontakozási hitelkonstrukcióban részt vevő mezőgazdasági termelők éves jelentéséhez

1. A vállalkozás azonosító adatai:

- megnevezés/név;

- lakcím/székhely/telephely/megye;

- postai cím/telefonszám;

- nyilvántartási (regisztrációs) szám a támogatás igénylésének évében;

- adószám (adóazonosító jel);

- pénzforgalmi jelzőszám;

- támogatási igazolás száma;

- a folyószámlát vezető hitelintézet;.

- a kibontakozási hitelkonstrukciót (kibontakozási hitel, pótlólagos hitel) finanszírozó hitelintézet;

- gazdálkodási forma (jogi személyiségű gazdasági társaság, nem jogi személyiségű gazdasági társaság; szövetkezet, főfoglalkozású egyéni vállalkozó, nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó, főfoglalkozású őstermelő, nem főfoglalkozású őstermelő);

- a vállalkozás - e rendelet hatálybalépéséig megvalósuló - átalakulása esetén (amennyiben az FVM által kiadott igazolás az átalakulás előtti cég névre került kiállításra, és erről adatszolgáltatás még nem történt) mellékelni kell

= a jogutód vállalkozás cégbejegyzéséről szóló igazolást,

= a megyei földművelésügyi hivatal igazolását az átalakult cég regisztrációjáról,

= a hitelintézet igazolását az átalakulás elfogadásáról, illetve a hitelállomány továbbviteléről,

= a jogutód cég nyilatkozatát a kibontakozási program vállalásáról.

2 A kibontakozási program éves ütemének teljesítéséről készített jelentés tartalmi követelményei:

a) a pályázó részére az FVM által kiadott "igazolás", a kibontakozási hitelszerződés, a pótlólagos hitelszerződés másolatainak bemutatása (ez utóbbi csak pótlólagos hitel igénybevétele esetén); e pontot csak az első önértékelés során, 2001-ben kell teljesíteni;

b) az illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolása a pályázónak a jelentés készítésének évében történt regisztrációjáról, az éves árbevétel megoszlásáról, amennyiben a pályázót a beszámolás évében elemi kár érte, az erre vonatkozó bejelentés, illetve a megyei földművelésügyi hivatali igazolás, a kapcsolódó támogatást tartalmazó igazolás;

c) a beszámolási évről szóló éves mérlegbeszámoló, pénztárkönyv kimutatás, illetve a társasági adó, SZJA bevallás vonatkozó igazolólapjai;

d) nyilatkozat az 1. §-ban meghatározott köztartozásokról és egyéb befizetési kötelezettségekről;

e) a társasági formában működő vállalkozások esetében nyilatkozat arról, hogy a társaság törzstőkéjének mértéke a jogszabályi előírásoknak megfelel;

f) a fennálló hiteleinek állománya a hitelt folyósító hitelintézetenkénti felsorolásban, a hitelekhez kapcsolódó kedvezmények, illetve támogatások jogcímei, mértékei, a beszámolás-évében igénybe vett támogatások összegei;

g) a kibontakozási program éves üteme szerinti feladatok teljesítésének és az elért eredményeknek az ismertetése; ennek keretében

- a vállalkozás tevékenységének alakulása, változása, szerkezetmódosítása, termelési és termékfejlesztési tevékenysége,

- a megvalósított beruházások, ezek forrásai, a tartós forgóeszköz növekmény,

- a vállalkozás vagyoni, jövedelmezőségi és pénzügyi helyzetének, a kötelezettség állományának változása (nettó árbevétel, költségek, tőke, eredmény, tőke, eszközérték, az éven belüli és éven túli kötelezettségek). Ezen információkat 1999. évtől a beszámolás évéig terjedően a tényleges, illetve a vállalásban szereplő adatok egybevetésével, összehasonlításával kell bemutatni,

- egyéb tájékoztató információk (pl. a programban szereplő beruházások; fejlesztések eltérő megvalósítása, ezek indoklása, amennyiben a kibontakozási hitel 6 hónapnál rövidebb ideig állt az igénylő rendelkezésére, a tervezett beruházások, fejlesztések megvalósítása érdekében-a beszámolás időszakában tett intézkedések stb.);

h) az igénylő értékelése a program várható teljesítéséről, gazdálkodási helyzetének várható alakulásáról a program következő éveiben.

3. A bemutatott jelentés alapján kérem ......................... ezer forint kibontakozási támogatás megítélését.

Dátum: ............................................

..................................................

cégszerű aláírás

3. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez

Beszámoló jelentés a, mezőgazdasági termelők gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségeinek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási okirat száma:

A hitelszerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám a beszámoló készítés évében:

A vállalkozás adószáma (adóazonosító jel):

Társaságok esetén a cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A beszámolási időszakban folyósított hitel összege (E Ft):

Az összesen felvett hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja(i) (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztések, vásárlások rövid ismertetése, azok megvalósításának állapota, költségei (számlamásolatok becsatolásával), készültségi foka %:

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. Egyéb tájékoztató információk: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum: ...................................

..........................................................

cégszerű aláírás

4. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez

Beszámoló jelentés a fiatal agrárvállalkozók részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült neve és címe:

A támogatási szerződés száma:

A támogatási szerződés megkötésének időpontja (év, hó, nap):

Regisztrációs szám:

Vállalkozói adószáma (adóazonosító jel):

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

A hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A felvett vissza nem térítendő támogatás összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

A tervezett fejlesztés ÁFA nélküli összege (E Ft):

A fejlesztés tervezett befejezési határideje (év, hó):

(A beszámolóhoz a 2001. évi beszámoló alkalmával mellékelni kell a hitelszerződés másolatát.)

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A fejlesztés készültségi foka %:

(A megvalósított fejlesztés összegének és a tervezett fejlesztés összegének aránya.)

Éves összes nettó bevétel (E Ft):

Éves mezőgazdasági árutermelési, tevékenységből származó bevétel (E Ft):

Adózott jövedelem (E Ft):

4. A fejlesztés megvalósításának helyzetéről rövid szöveges beszámoló:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Dátum: ...................................

.............................................................

az igénylő aláírása

5. számú melléklet a 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelethez

Beszámoló jelentés az új típusú szövetkezetek, termelői értékesítő szervezetek (TÉSZ) részére a gazdahitel program keretében nyújtott támogatásból eredő kötelezettségek teljesítéséről

1. Azonosító adatok

A támogatásban részesült szervezet neve és címe:

A támogatási igazolás száma és dátuma:

A támogatásban részesült adószáma:

Cégjegyzék száma:

2. A támogatások és kötelezettségek részletezése

Az igazolásban szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelintézeti szerződésben szereplő hitel összege (E Ft):

A hitelfelvétel időpontja (év, hó, nap):

A hitel futamideje (év):

A beszámolási időszakban folyósított forgóeszköz hitel összege (E Ft):

A beszámolási időszakban folyósított beruházási hitel összege (E Ft):

A felvett kamattámogatás összege (E Ft):

3. A pályázat alapját képező üzleti terv időarányos teljesítésének értékelése

A beruházás készültségi foka % (a beszámolási időszak végén):

Éves összes nettó árbevétel (E Ft):

Az éves összes nettó árbevételen belül a tagoktól származó termékek utáni nettó árbevétel (E Ft):

A taglétszám (fő):

A taglétszám változása a beszámolás évében:

4. Szöveges értékelés a szervezet működéséről és a hitelösszeg felhasználásáról:

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

5. Nyilatkozat

Alulírott ................................................ szövetkezet (TÉSZ) elnöke nyilatkozom, hogy az általam vezetett Szervezet a beszámolási időszakban a nyílt tagság elvét megtartotta, nonprofit jelleggel működött, és a tagság érdekeinek kifejeződéseként éves nettó árbevételének ................ %-a a tagság tevékenységével összefüggésben keletkezett.

Dátum: ..............................................

.........................................................................

az igénylő aláírása

A beszámolóhoz mellékelni kell:

- a hitelintézeti szerződés másolatát (csak 2001-ben),

- az illetékes megyei földművelésügyi hivatal igazolását a szövetkezeti tagok regisztrációjáról a beszámolási évben,

- a közgyűlés által elfogadott éves beszámoló másolatát "

Tartalomjegyzék