Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

8/2001. (IV. 27.) IM rendelet

a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem:

1. §[1]

Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát a Vht. 34/A. §-a alapján általános költségátalány illeti meg.

2. §

(1)[2] Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.

(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét, a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. §

(1) Az általános költségátalány összegét a Vht. 34/A. §-ának (3) bekezdése alapján kell megállapítani.

(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. §

Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.

4/A. §[3]

Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.

5. §

A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.

6. §[4]

7. §

(1)[5] A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló IM rendelet szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára.

(2)[6] A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles kezelni.

8. §

(1)[7] A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.

(2)[8] Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.

(3)[9] A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti összesítéseket megőrizni.

9. §[10]

A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból betekinthet.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy azokban az 5. § szerinti első érdemi intézkedésnek a rendelet hatálybalépése utáni első érdemi intézkedés minősül.

(3)[11] E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény 32. §-ának (4) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

(4)[12] E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 10/2021. (IX. 30.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése.. Hatályos 2021.10.01.

[2] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[3] Beiktatta az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.03.09.

[4] Hatályon kívül helyezte a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelet 2. §-a. Hatálytalan 2019.08.12.

[5] Megállapította a 18/2019. (VI. 28.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2019.08.12.

[6] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[7] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[8] Megállapította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.03.09.

[9] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[10] Módosította az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2016.03.09.

[11] Módosította a 20/2001. (XII. 10.) IM rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.12.18.

[12] Beiktatta az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 11. § (4) bekezdése. Hatályos 2016.03.09.