5/2016. (III. 8.) IM rendelet

a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában,

a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés k) pontjában,

a 12. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 13. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)-f) pontjában,

a 14. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 15. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,

a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 17. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,

a 18. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában,

a 19. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § f) pontjában,

a 20. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § c) pontjában,

a 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,

a 22. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés q) pontjában,

a 23. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a 7. és 23. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. Végrehajtási ügyek központi nyilvántartása

1. § (1) A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szerve a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 253/E. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: központi ügynyilvántartás) vezetésére informatikai alkalmazást (a továbbiakban: központi ügynyilvántartó rendszer) működtet.

(2) Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) a Vht. 253/E. § szerinti adatszolgáltatást (a továbbiakban: végrehajtói adattovábbítás) a központi ügynyilvántartó rendszer útján, az adattovábbítási küldeménynek a központi ügynyilvántartó rendszerbe történő elküldésével végzi el. A Kar Hivatali szerve meghatározza a végrehajtói adattovábbításra szolgáló küldemény formátumát és azt a bevezetés időpontjának megjelölésével közzéteszi a központi ügynyilvántartó rendszerben.

(3) A központi ügynyilvántartó rendszernek alkalmasnak kell lennie

a) a végrehajtói adattovábbítási küldemények elküldésére és fogadására,

b) a végrehajtói adattovábbítási küldeményben szereplő adatoknak a központi ügynyilvántartásban történő megőrzésére,

c) a központi ügynyilvántartó rendszerben őrzött adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetve sérülésük vagy megsemmisülésük elleni, továbbá a jogosulatlan adatbevitel elleni védelem biztosítására,

d) a központi ügynyilvántartásban szereplő adatoknak a Vht. 253/E. § (5) bekezdése szerinti adattovábbítás, a Vht. 253/E. § (6) és (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása és a végrehajtók feletti szakmai felügyelet gyakorlása érdekében történő lekérdezésére,

e) a központi ügynyilvántartásban legalább az eljáró végrehajtó, a végrehajtási ügy száma, a felek adatai, a folyamatban lévő és a követelés behajthatatlansága vagy meghatározott cselekmény nemteljesítése miatt szüneteléssel befejezett ügyek, továbbá az ügyek befejezésének időpontja alapján történő keresésére, és

f) a naplóadatok rögzítésére, őrzésére és lekérdezésére.

(4) A központi ügynyilvántartásban

a) a Vht. 253/E. § (1) bekezdés d) pontja szerinti személyes adatok körében szerepeltetni kell azt, hogy adós, kötelezett vagy címzett,

b) a végrehajtási kérelem elkészítését és a kézbesítési regisztrációt kérelmező személy adatait a Vht. 253/E. § (1) bekezdés e) pontja szerinti személyek adatai között kell szerepeltetni,

c) a végrehajtási ügy befejezésének módját a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: Vüsz.) 33. §-a és 34. §-a szerinti bontásban kell szerepeltetni azzal, hogy a szüneteléssel történő befejezések körében fel kell tüntetni a szünetelés Vht. 52. §-ában meghatározott okát is.

2. § (1) A Kar Hivatali szerve az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek számára - az üzemszerű karbantartás idejét kivéve - folyamatosan elérhetővé teszi a központi ügynyilvántartó rendszert, amelyhez hozzáférést felhasználói név és jelszó megadásával, valamint a hivatali elektronikus aláírás autentikációs tanúsítványának használatával biztosít.

(2) A Kar Hivatali szerve

a) az önálló bírósági végrehajtót és önálló bírósági végrehajtó-helyettest a hivatalba lépését követően ellátja a központi ügynyilvántartó rendszer használatához szükséges felhasználói névvel és jelszóval,

b) a központi ügynyilvántartó rendszer felhasználói számára kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot rendszeresít.

3. § (1) A központi ügynyilvántartó rendszer működtetője a Kar Hivatali szerve, alkalmazásgazdája és adatgazdája a Kar Hivatali szervének vezetője.

(2) Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásán túl a központi ügynyilvántartó rendszer fejlesztésével és üzemeltetésével megbízott kari tagok és alkalmazottak az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott, a központi ügynyilvántartó rendszerrel kapcsolatos adatok tekintetében titoktartásra kötelesek. A titoktartási kötelezettség a munkaviszony, illetve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony megszűnését követően is fennmarad.

(3) A központi ügynyilvántartó rendszer működtetésével összefüggő felelősségi körrel, feladattal rendelkező személyeket a Kar Hivatali szerve bízza meg.

(4) A Kar Hivatali szerve gondoskodik arról, hogy:

a) a központi ügynyilvántartó rendszerben található adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása az adatkezelést szabályozó törvényi előírások betartásával történjen,

b) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhessék meg, használhassák fel, illetve rendelkezhessenek a felhasználásukról,

c) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adat tartalma és tulajdonságai az elvárttal megegyezzenek - ideértve a bizonyosságot abban, hogy az elvárt forrásból származik és a származás megtörténtének bizonyosságát is -, továbbá azt, hogy a rendszerelemek a rendeltetésüknek megfelelően használhatóak legyenek,

d) a központi ügynyilvántartó rendszerben kezelt adatokat, illetve a központi ügynyilvántartó rendszer elemeit az arra jogosultak elérhessék és használhassák, és

e) a központi ügynyilvántartó rendszer, illetve ennek elemei, alkalmazásai a jogszabályban előírt funkciókkal rendelkezzenek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelmények teljesülése érdekében a Kar Hivatali szervének rendelkeznie kell

a) üzemeltetési, jogosultságkezelési, valamint informatikai biztonsági szabályzatokkal,

b) üzemmenetfolytonossági, katasztrófaelhárítási tervvel,

c) szolgáltatásműködési szabályzattal, amelyben meg kell határozni a rendszer működéséért felelős, az adatgazda, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó, az üzemeltető és az igénybe vevők jogait és kötelezettségeit, valamint az adatkezelés, adattovábbítás és adatszolgáltatás eljárásrendjét,

d) változáskezelési szabályzattal,

e) mentési renddel és biztonsági mentésekkel és

f) a rendkívüli üzemeltetési helyzetekre kidolgozott eljárásrenddel és rendkívüli helyzetekben folyamatos üzemelést biztosító tartalékberendezésekkel.

(6) A Kar Hivatali szervének gondoskodnia kell a Vht. 253/E. § (10) bekezdése szerinti adatokon túlmenően a központi ügynyilvántartó rendszer működése szempontjából meghatározó folyamatok valamennyi - különösen az informatikai biztonsági szempontból - kritikus eseményének naplózásáról.

2. Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés iránti ügyek iratainak őrzése

4. § (1) A Kar Hivatali szerve az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzés, módosítás, törlés iránti ügyekben a végrehajtók és törvényszéki végrehajtók által megküldött adatlapokat - hozzájuk szerelve az adatlaphoz mellékelt egyéb iratokat - az árverezők elektronikus nyilvántartásából történő törlésének időpontjától számított 10 évig őrzi, majd gondoskodik a selejtezésükről.

(2) Az (1) bekezdés szerinti iratokon a Kar Hivatali szerve feltünteti az érkezés időpontját. Az iratokat külön ügyszámmal nem kell ellátni, hanem azokat az adatlapok elektronikus árverési rendszer által generált sorszáma szerint csoportosítva kell őrizni, majd az őrzési idő leteltét követően a Vüsz. 46/E. §-ának és 46/F. §-ának megfelelő alkalmazásával selejtezni.

3. A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállítása

5. § (1) A Vht. 253/E. § (6) és (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Kar Hivatali szerve által erre rendszeresített nyomtatványon - papír alapon vagy elektronikus úton - kell előterjeszteni.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kért tanúsítvány Vht. 253/E. § (6) bekezdés a)-c) pontja vagy (7) bekezdése szerinti típusát és a tanúsítvány kiállítása iránti kérelmet,

b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontja szerinti tanúsítvány esetében a gazdálkodó szervezet nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát, székhelyét, valamint az adatkéréshez fűződő jogi érdeket és célt,

c) a Vht. 253/E. § (7) bekezdése szerinti tanúsítvány esetében annak az időszaknak - kezdő és befejező időpontjának naptári nap szerinti - megjelölését, amelyre vonatkozóan a tanúsítvány kiállítását kérik,

d) a kérelmező nevét, születési idejét és anyja nevét, lakóhelyét; szervezet esetében elnevezését, székhelyét, törvényes képviselőjének nevét,

e) azt, hogy papíralapú vagy elektronikus iratként kérik a tanúsítvány kiállítását,

f) azt a címet, illetve elektronikus levélcímet, ahová a tanúsítvány megküldését kérik és

g) a kérelmezőnek a büntetőjogi felelőssége tudatában előterjesztett nyilatkozatát a kérelmezőre vonatkozó, valamint az adatkéréshez fűződő jogi érdek és cél alapjául megjelölt adatok valódiságáról.

(3) A papíralapú kérelemnek meg kell felelnie a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. § (1) bekezdés b), c) vagy d) pontjában, ügyvédi képviselet esetén pedig a Pp. 93. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

(4) Az elektronikus úton előterjesztett kérelmet legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell benyújtani. A kérelem részeként a Karnak megküldhető az elektronikus aláírás titkosító tanúsítványa, ebben az esetben a Kar a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról való tájékoztatást ezzel titkosítva kézbesíti a kérelmező részére.

(5) A kérelemhez - papír alapon vagy elektronikus úton - csatolni kell a költségtérítés befizetésének igazolását, valamint a meghatalmazott útján előterjesztett kérelemhez a kérelem előterjesztésére vonatkozó meghatalmazást.

(6) A Kar Hivatali szerve a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást elektronikus úton akként kézbesíti, hogy a kézbesítési folyamat részeként a kézbesítés időpontját, a kézbesített irat átvételét vagy a kézbesítés sikertelenségét igazoló, automatikusan létrejövő igazolás keletkezzen. Ha a tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást öt munkanapon belül nem veszik át, azt kézbesítettnek kell tekinteni. A kézbesítési vélelem beálltáról - a kézbesítési folyamat részeként - mind a Kar Hivatali szerve, mind a kérelmező értesítést kap. Papíralapú kézbesítés esetén a Pp.-nek a bírósági iratok kézbesítésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6. § (1) A tanúsítvány kiadásakor azt kell vizsgálni, hogy a kiadására okot adó kérelem beérkezésének időpontjában folyamatban lévő vagy befejezett végrehajtási ügyekkel kapcsolatos adatok alapján kiadható-e a kért tanúsítvány vagy a tanúsítvány kiadása megtagadásának van helye.

(2) Ha a kérelem hiányos, és a kérelem hiánya miatt a tanúsítvány kiadásának nincs helye, vagy a kért tanúsítvány kiállításának nincs helye, a Kar Hivatali szerve a kérelmezőt ennek okáról írásban tájékoztatja. Ha a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a kérelmező a központi ügynyilvántartásban adósként szerepel, arról is tájékoztatást kell adni részére, hogy lehetősége van a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását kérelmeznie.

(3) A tanúsítvány kiadásának nincs helye, ha a tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg, hogy a kérelmező vagy - a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben - a gazdálkodó szervezet vagy pedig más személy szerepel-e a nyilvántartásban. Ha a kérelem adatai és a nyilvántartás adatainak összevetése alapján az valószínűsíthető, hogy valamely adat téves, a Kar Hivatali szerve a központi ügynyilvántartó rendszer útján felhívja a végrehajtót, hogy a végrehajtási ügyek számítógépes nyilvántartásában rögzített adatokat vesse össze az ügy iratainak adataival, és az összevetés eredményéről három munkanapon belül adjon tájékoztatást.

(4) A (3) bekezdéstől eltérően, ha a tanúsítvány kiadása érdekében történt adatlekérdezés időpontjában a rendelkezésre álló adatokból annak okán nem állapítható meg, hogy a kérelmező vagy - a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben - a gazdálkodó szervezet vagy pedig más személy szerepel-e a nyilvántartásban, mert a rendelkezésre álló adatok egyeznek, azonban azok nem elegendőek egy személy személyazonosságának megállapításához, a Kar Hivatali szerve az érintett adatokkal rendelkező kérelmező részére vagy - a Vht. 253/E. § (6) bekezdés c) pontjában foglalt esetben - gazdálkodó szervezet tekintetében a kért tanúsítványt vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatást ezen ügyek figyelembevétele nélkül adja ki, ha a hiányos adatokkal rendelkező ügy befejezett.

7. § (1) A központi ügynyilvántartás adatairól szóló tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összege - a központi ügynyilvántartásban szereplő személyenként -

a) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány esetében 3000 Ft,

b) a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) és c) pontja, valamint (7) bekezdése szerinti tanúsítvány esetében 6000 Ft.

(2) A költségtérítést - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmet visszavonták, vagy a kérelem hiánya miatt vagy a kérelem alapján a tanúsítvány kiállításának nincs helye. Ha a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításának azért nincs helye, mert a kérelmező a központi ügynyilvántartásban adósként szerepel és a kérelmező erre hivatkozással, valamint a korábbi kérelme beazonosításához szükséges adatok megadásával kéri a Vht. 253/E. § (6) bekezdés b) pontja vagy (7) bekezdése szerinti tanúsítvány kiállítását, a tanúsítvány kiállításáért fizetendő költségtérítés összegébe beszámít a Vht. 253/E. § (6) bekezdés a) pontja szerinti tanúsítvány kiállításáért megfizetett költségtérítés.

(3) A költségtérítést

a) átutalással vagy

b) fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel

kell megfizetni.

(4) A költségtérítés összegét a Kar Hivatali szerve visszatéríti, ha a kérelem visszavonásáról - a kérelmező írásbeli bejelentése alapján - a tanúsítvány kiállítására vonatkozó intézkedés megkezdését megelőzően tudomást szerzett.

(5) A költségtérítést vagy túlfizetés esetén a többletet a költségtérítés megfizetésétől, illetve a túlfizetéstől számított 5 éven belül előterjesztett kérelemre, az annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell visszatéríteni; a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását, kiutalását kéri. A visszafizetéssel járó költséget a kérelmező viseli.

(6) A kérelmező az át nem vett összeg visszatérítését, az eredménytelen visszatérítést követően 5 évig kérheti.

8. § (1) A Kar Hivatali szerve a honlapján közzéteszi

a) a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványt a kitöltését segítő tájékoztatóval együtt,

b) a kérelem benyújtásához szükséges információkat; személyes benyújtás esetére az ügyfélfogadás helyét, időpontját, valamint postacímet, a költségtérítés megfizetésének módját,

c) azt a fizetési számlaszámot, amelyre a költségtérítés átutalását elfogadja, és

d) a költségtérítés megfizetése igazolásának módját.

(2) A Kar Hivatali szerve az ügyfélfogadása keretében a hozzá forduló ügyfél rendelkezésére bocsátja a kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatványt.

(3) A tanúsítvány vagy az elutasítás okáról szóló tájékoztatás egyben a költségtérítésről kiállított számviteli bizonylatként is szolgál.

(4) A befizetett költségtérítések összegéről a Kar Hivatali szerve nyilvántartást vezet, amelynek alkalmasnak kell lennie a tanúsítvány kiállítása iránti ügyek számának és a befizetett költségtérítések összegének kimutatására.

4. Betétokiratok átadása iránti felhívásról szóló hirdetmények közzététele

9. § (1) A Kar Hivatali szerve az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazása útján gondoskodik a betétek és takarékbetétek végrehajtásáról szóló 180/2001. (X. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény (a továbbiakban: hirdetmény) közzétételéről, a hirdetmény közzétételére szolgáló művelet elvégzésének lehetővé tételével, és tájékoztatást tesz közzé a honlapján a hirdetmények elérhetőségéről.

(2) A hirdetmény közzétételére szolgáló művelet elvégzésére az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletnek az árverési hirdetmény közzétételére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a hirdetményt a közzétételét követő tizenhatodik napon automatikusan vagy azt megelőzően a végrehajtó intézkedésére törölje a hirdetményeket tartalmazó felületről.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 13. § (1), (2) és (13) bekezdése, a 13. § (17) bekezdés a) pontja, a 14. § (1)-(5) és (7) bekezdése, valamint a 15. § 2016. szeptember 1. napján lép hatályba.

11. § (1) A bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól szóló 8/2001. (IV. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani."

(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a 6. § szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon belül átutalja a Kar fizetési számlájára."

(3) Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét."

(4) Az R1. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni."

(5) Az R1.

a) 1. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar)" szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Karnak" szöveg,

c) 7. § (2) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. §-ában a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében a "kamarát" szövegrész helyébe a "Kart" szöveg

lép.

12. § A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet

a) 1. §-ában a "Kamarának" szövegrész helyébe a "Karnak" szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésében az "a tanúk díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet" szövegrész helyébe az "a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM rendelet" szöveg

lép.

13. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A végrehajtási ügyeket a Kar Hivatali szerve - a (4) és (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - a Kar Hivatali szervéhez érkezésük sorrendjében a központi ügynyilvántartó rendszer útján, egyesével osztja ki az ugyanazon járásbíróság mellett működő önálló bírósági végrehajtók (a továbbiakban: önálló végrehajtó) között.

(2) Az önálló végrehajtók a jelvényük sorszámának növekvő sorrendjében kapják meg az ügyeket.

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti sorrend alapján a járásbíróság mellett működő valamennyi önálló végrehajtó kapott ügyet, a kiosztást az e §-ban meghatározottak szerint elölről kell kezdeni.

(4) A végrehajtási ügy kiosztását követően annak a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 33. §-a szerinti érdemi, illetve 34. § c) pontja szerinti ügyviteli befejezéséig érkezett, ugyanazon adós elleni végrehajtási ügyet az az önálló végrehajtó kapja meg, akinek a részére az ugyanazon adós ellen indult másik ügy az (1)-(3) bekezdés szerinti szabályok alapján már kiosztásra került. Ha az utóbb érkezett végrehajtási ügyben eltérő a végrehajtást kérő személye, akkor az önálló végrehajtó a (3) bekezdésben meghatározott kiosztásból egyszer kimarad.

(5) Ha a végrehajtást kérő Vht. 32. § (3) bekezdése szerinti kérelmére az egyetemlegesen felelős adósok elleni végrehajtási ügyeket egy önálló végrehajtó kapja meg, azon önálló végrehajtó, aki e rendelkezés alapján több ügyet kapott, annyiszor kimarad a (3) bekezdés szerinti kiosztásból, ahány az alapügyhöz kapcsolódó egyetemleges ügyet kapott.

(6) Az e § alapján meghatározott ügyelosztás szerint történik a Vht. 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés lefolytatása, valamint a Vht. 204/B-H. §-a szerinti zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése is.

(7) A végrehajtási ügy e § szerinti kiosztását követően a Kar Hivatali szerve tájékoztatja a végrehajtást kérőt az ügyében eljáró önálló végrehajtó nevéről, hivatali helyiségének címéről és telefonszámáról, valamint a honlapján közzéteszi a végrehajtási ügy végrehajtói ügyszámát és az ügyben eljáró önálló végrehajtó nevét, feltünteti továbbá, hogy mely ügyekben azonos mind a végrehajtást kérő, mind az adós személye."

(2) Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § Az adóvégrehajtási ügyek és a közigazgatási végrehajtási ügyek foganatosítására a hatóság a Vht. szerinti illetékességi szabályok alapján érintett járásbíróság mellé kinevezett bármely önálló végrehajtóval szerződést köthet."

(3) Az R2. 9. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben a Kar Hivatali szerve egyidejűleg több állásra ír ki pályázatot, meg kell határoznia a pályázatok elbírálásának sorrendjét."

(4) Az R2. 9. § (2) bekezdése a következő b) ponttal egészül ki:

[A pályázati hirdetményben (a továbbiakban: hirdetmény) fel kell tüntetni]

"b) több pályázat egyidejűleg történő kiírása esetén a pályázatok elbírálásának sorrendjét,"

(5) Az R2. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A pályázati anyagokat a Kar Hivatali szervének postai úton kell megküldeni vagy a Kar Hivatala vezetőjének titkárságán kell személyesen benyújtani; a pályázati határidő utolsó napján postára adott, a kari meghallgatás napjáig beérkezett pályázatokat határidőben beadottnak kell tekinteni. A pályázaton a Kar Hivatali szerve feltünteti a beérkezésének napját."

(6) Az R2. 11. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) A meghallgatáson a Kar Hivatali szervének vezetője és a Kar elnökségének legalább egy tagja vesz részt. A meghallgatáson résztvevők a 2. számú melléklet 5. pontjában meghatározott értékelési szempontok szerinti pontozással alkotnak véleményt. A személyes meghallgatás alapján adott összesített pontszámot a résztvevők által adott pontok számtani átlaga alapján kell meghatározni."

(7) Az R2. 11/B. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az iskolai végzettséget végzettségenként adott pontokkal kell értékelni. A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettségként az igazságügyi ügyintézői szakon, végrehajtási jogi szakokleveles tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon szerzett felsőfokú végzettségre, valamint a szakjogász képzésen, illetve a gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen megszerzett felsőfokú végzettségre lehet pontot adni. A végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb végzettségként, szakképzettségként vehető figyelembe az előzőekhez nem tartozó végzettség és szakképzettség, ha a végrehajtói tevékenység ellátásához tipikusan hasznosítható ismereteket ad; az értékbecslési, jogi, igazságügyi, közigazgatási, adózási, pénzügyi, számviteli, informatikai ismereteket adó akkreditált képzéseket és szakképesítéseket, továbbá a közvetítői szakmai képzéseket ilyennek kell tekinteni.

(2) A szakmai vizsgákat vizsgánként adott pontokkal kell értékelni. A végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről számot adó egyéb szakmai vizsga az oktatási intézmények, illetve szakmai képzésre és vizsgáztatásra feljogosított szervezetek által megtartott vizsgát jelenti, ha az a végrehajtói tevékenység ellátásához hasznosítható jogi, igazságügyi, közigazgatási, adózási, pénzügyi, számviteli, informatikai vagy értékbecslési ismereteket ad. Nem jár pont az érettségi vizsga letételéért, továbbá olyan vizsga letételéért, amelyre pontozásra kerülő iskolai végzettség alapjául szolgáló képzés keretében kerül sor.

(3) A szakmai gyakorlat számításánál egyéb szakirányú gyakorlatként veendő figyelembe a végrehajtási jogterületen végzett bírói és bírósági titkári munka, valamint az adóvégrehajtói gyakorlat; jogi szakterületen szerzett egyéb gyakorlatként pedig a bírósági végrehajtójelöltként, végrehajtási ügyintézőként, igazságügyi ügyintézőként szerzett gyakorlat. A szakmai gyakorlatért adott pontok számát a bírósági végrehajtói, végrehajtó-helyettesi és bírósági végrehajtójelölti jogerős fegyelmi büntetés kiszabása esetén csökkenteni kell: figyelmeztetés és megrovás esetén 2 ponttal, egyéb fegyelmi büntetés esetén 5 ponttal.

(4) A szakmai gyakorlat pontozása az eltöltött gyakorlati idő figyelembevételével történik; minden gyakorlattal eltöltött egész év után jár a 2. számú melléklet 3. pontjában feltüntetett pontszám. A fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, szülési szabadság, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély és a táppénz időtartamát legfeljebb összesen három hónap erejéig lehet beszámítani a gyakorlati időbe.

(5) A nyelvismeretet nyelvvizsgánként adott pontokkal kell értékelni. A szaknyelvi vizsgáért járó pontot kell adni jogi, gazdasági vagy gazdálkodási szaknyelvi anyaggal bővített nyelvvizsga esetén a nyelvvizsga pontozásán túl."

(8) Az R2. 11/B. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A szakirányú - végrehajtási jogterületen, illetve gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területen szerzett - tudományos fokozat a 2. számú mellékletben meghatározott pontszámmal értékelendő. Szakirányú tudományos eredményként, oktatásként és vizsgáztatásként értékelhető - a 2. számú mellékletben meghatározott pontszám erejéig - a végrehajtási jogterülettel, illetve gazdasági, pénzügyi vagy számviteli területekkel összefüggő tudományos tevékenység, továbbá ilyen szakterületen oktatási intézményben vagy szakmai oktatásra, vizsgáztatásra feljogosított egyéb szervezetben végzett és általa igazolt rendszeres oktatási vagy vizsgáztatási tevékenység; e tevékenységek értékelése összevont pontozással történik."

(9) Az R2. 12. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti szöveges értékelésben ki kell térni a pályázó alkalmasságára, ennek keretében:]

"d) kari tagsága esetén a kari nyilvántartások minden olyan adatára, amely a pályázó szakmai és önkormányzati tevékenységének végzésével kapcsolatos."

(10) Az R2. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a pályázat eredményeképpen nem kerül sor kinevezésre, a miniszter erről szóló tájékoztatásától számított 8 napon belül újabb pályázatot kell kiírni. Ha a második pályázat is eredménytelen, a végrehajtási ügyek ellátását újabb pályázat kiírásával vagy a Kar Hivatali szervének javaslatára másik végrehajtó illetékességének kiterjesztésével kell biztosítani."

(11) Az R2. 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szakdolgozat terjedelme legalább 48 000 karakter, amelybe nem számít bele a fedlap, a tartalomjegyzék, a felhasznált irodalom jegyzéke, a jogszabályok, valamint azon mellékletek szövege, amelyek nem a szakdolgozat szerzőjének szellemi termékei."

(12) Az R2. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Azon önálló bírósági végrehajtójelöltek számára, akik 2015. január 1. és 2015. december 31. között részt vettek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, illetve a Kar által szervezett, a végrehajtói szakvizsgára felkészülést elősegítő oktatáson, a Kar igazolást állít ki. Amennyiben az önálló bírósági végrehajtójelöltek a végrehajtói szakvizsgára történő jelentkezési kérelmükhöz csatolják a Kar által kiállított igazolást, úgy mentesülnek a 20/A. §-ban előírt képzési kötelezettség alól."

(13) Az R2. a következő 77. §-sal egészül ki:

"77. § E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel módosított 5. §-át és 6. §-át 2016. szeptember 1. napját követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni."

(14) Az R2. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(15) Az R2. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(16) Az R2.

1. 1. § (1) bekezdésében a "219" szövegrész helyébe a "230" szöveg,

2. 2. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szervének" szöveg,

3. 8. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdésében, 11. § (3)-(5) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 57. § (2) bekezdésében, 61. § (1) és (2) bekezdésében és 65. § (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szerve" szöveg,

4. 9. § (1) bekezdésében a "3 hónapon belül" szövegrész helyébe a "6 hónapon belül" szöveg,

5. 10. § (1) bekezdésében a "kamara elnökéhez" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetőjéhez" szöveg,

6. 10. § (2) és (2a) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében a "kamara elnöksége" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szerve" szöveg,

7. 10. § (3) bekezdésében a "kamara elnökségénél" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervénél" szöveg,

8. 11. § (4) bekezdésében, 12. § (3) bekezdés c) pontjában, 14. § (1) bekezdésében, 61. § (1) bekezdésében a "kamarai" szövegrész helyébe a "kari" szöveg,

9. 12. § (4) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében a "kamara elnökét" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetőjét" szöveg,

10. 21. § (3) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Karnak" szöveg,

11. 38. §-ában, 46. § (2) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének" szöveg,

12. 55. § (2) bekezdésében, 57. § (1) bekezdésében, 64. § (2) bekezdésében a "kamara elnöke" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

13. 56. § (4) bekezdésében a "kamara elnökének" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szerve vezetőjének" szöveg,

14. 65. § (1) bekezdésében a "kamarával" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervével" szöveg,

15. 76. § (1) bekezdés a) pontjában a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

16. 76. § (2) bekezdésében a "kamara" szövegrészek helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara, illetve a Kar" szöveg

lép.

(17) Hatályát veszti az R2.

a) 8. § (1), (2) és (4) bekezdése,

b) 9. § (2) bekezdés c) pontja,

c) 10. § (1) bekezdés d) pontja,

d) 10/A. §-a,

e) 11/B. § (7) bekezdése,

f) 12. § (3) bekezdésében az "az elektronikus úton beérkezett pályamunkákat" szövegrész,

g) 15. §-a,

h) 16. § (2) bekezdésében az "- a törvényszéki végrehajtó-helyettesi és végrehajtó-jelölti pályázatok esetén a pályamunka elkészítéséről szóló tájékoztatás kivételével -" szövegrész.

14. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban: R3.) 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kezelőiroda a végrehajtható okiratot iratborítóval ellátva, kísérőjegyzékkel - soron kívüli ügyben haladéktalanul - megküldi a végrehajtónak, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szervének. A kezelőiroda a gyermek átadására kiállított végrehajtási lappal együtt a végrehajtás alapjául szolgáló bírósági határozat másolatát, a Vht. 184/A. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben pedig a végrehajtható okirat mellékletét képező képfelvételt is megküldi a Kar Hivatali szervének.

(2) A kísérőjegyzéket 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány az irodában marad, a másik 2 példányt az iratokkal együtt a végrehajtónak, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szervének kell megküldeni."

(2) Az R3. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) A végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szerve a kísérőjegyzékek átvett példányainak megjegyzés rovatában feltünteti a végrehajtási ügyszámot, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén az önálló bírósági végrehajtó nevét is, majd a kísérőjegyzékeket aláírással és bélyegző lenyomattal látja el. Ezután a bírósági végrehajtási ügyiratok átvételének igazolása céljából a kísérőjegyzék egyik példányát visszaküldik a kezelőirodának, amely ezt a kísérőjegyzéket a kísérőjegyzéknek a kezelőirodában maradt példányához csatolja.

(2) A kísérőjegyzéken az iratok megküldésének napját a kezelőiroda, az iratok átvételének napját a végrehajtó, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szerve köteles feltüntetni."

(3) Az R3. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a végrehajtás foganatosítását megkezdő végrehajtó székhelye szerinti fővároson, illetve megyén kívül válik szükségessé helyszíni eljárási cselekmény foganatosítása, a Vht. 33. §-a alapján eljáró végrehajtó a végrehajtható okirat másolatát és a szükséges iratokat az illetékes végrehajtónak közvetlenül továbbítja, önálló bírósági végrehajtó eljárása esetén a Kar Hivatali szervének küldi meg."

(4) Az R3. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az eljárásra kizárás miatt más végrehajtót jelöltek ki, a végrehajtó köteles a végrehajtási ügy iratait haladéktalanul megküldeni az eljárásra jogosult végrehajtóhoz, és köteles erről egyidejűleg a Kar Hivatali szervét, a végrehajtást elrendelőt és a végrehajtást kérőt értesíteni."

(5) Az R3. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel módosított 12. § (1) és (2) bekezdését, 13. §-át, 14. § (1) bekezdését, valamint 31. § (1) bekezdését a 2016. szeptember 1. napját követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni."

(6) Az R3.

a) 1. § (4) bekezdésében a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szerve" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

c) 6/A. § (1) és (2) bekezdésében, 14. § (2) bekezdésében, 22/A. §-ában, 28/B. § (3) bekezdésében, 43. § (2) és (4) bekezdésében, 46/C. § (6) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szerve" szöveg,

d) 6/A. § (4) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 43. § (2a) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének" szöveg,

e) 31. § (2) bekezdésében a "kamara elnöke" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

f) 40/B. §-ában a "kamara" szövegrészek helyébe a "Kar Hivatali szerve" szöveg,

g) 43. § (2a) és (4) bekezdésében a "kamarai honlapon" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének honlapján" szöveg,

h) 46/A. § (2) bekezdésében a "lett" szövegrész helyébe a "tett" szöveg,

i) 52/A. § (1) bekezdés b) pontjában a "kamarai" szövegrész helyébe a "kari" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az R3. 14. § (3) bekezdése.

15. § (1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: R4.) 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A közjegyző a végrehajtható okiratot a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) Hivatali szervének továbbítja, amely a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 12-14. §-ában foglaltak szerint gondoskodik az átvételéről."

(2) Az R4. 45/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A közjegyző a végrehajtás végrehajtási záradékkal való elrendelését követően a végrehajtás elrendelése iránti ügy iratai között őrzi a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okiratnak a végrehajtási kérelemhez csatolt hiteles kiadmányát.

(2) A közjegyző a végrehajtás elrendelésekor

a) a Kar Hivatali szervének a végrehajtási záradékot, a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat hiteles kiadmányát és nem hiteles másolatát,

b) a végrehajtást kérőnek a záradék mellett a végrehajtási záradék alapjául szolgáló okirat nem hiteles másolatát küldi meg."

(3) Az R4. 55. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) E rendeletnek a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar egyes feladatairól, valamint egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2016. (III. 8.) IM rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2016. szeptember 1. napját követően elrendelt végrehajtási ügyek vonatkozásában kell alkalmazni."

16. § (1) A bírósági végrehajtó-jelölti kézbesítési vizsgáról szóló 28/2004. (VIII. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: R5.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vizsgabizottság egy tagja az elnökség tagja, másik két tagja a Kar végrehajtó tagja. A Kar Hivatali szervének vezetője a vizsgabizottságnak a kari elnökségi tagon kívüli egyik tagjává a Bírósági Végrehajtói Szakvizsga Bizottság tagját is felkérheti."

(2) Az R5.

a) 1. § (2) bekezdésében a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar)" szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében a "kamara elnökénél" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetőjénél" szöveg,

c) 2. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 12. § (1) és (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében a "kamara" szövegrészek helyébe a "Kar" szöveg,

e) 4. §-ában a "kamara elnöke" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

f) 6. § (1) bekezdésében a "kamara elnöksége" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti az R5. 2. § (3) bekezdésében a "kamarai" szövegrész.

17. § (1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: R6.)

a) 2. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar)" szöveg,

b) 4. §-ában a "kamara" szövegrészek helyébe a "Kar" szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében, 7-8. §-ában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

d) 12. § (2) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Karnak" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R6. 6/A. § (2) bekezdése.

18. § A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet 6. § (3) bekezdésében a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar" szöveg lép.

19. § A fizetési meghagyásos eljárásért és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendeléséért fizetett eljárási díjból és végrehajtási díjból, valamint a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetett díjakból származó bevétel felosztásáról, továbbá az egyes közjegyzőket megillető összeg kiszámításának módjáról szóló 25/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a) 2. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a továbbiakban: végrehajtói kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: végrehajtói kar)" szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében, 5. alcím címében, 14. §-ában, 15. § (1) és (2) bekezdésében a "végrehajtói kamara" szövegrész helyébe a "végrehajtói kar" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a "végrehajtói kamarát" szövegrész helyébe a "végrehajtói kart" szöveg,

d) 15. § (3) bekezdésében a "végrehajtói kamarának" szövegrész helyébe a "végrehajtói karnak" szöveg

lép.

20. § A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 20. alcím címében és 29. §-ában a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Kar" szöveg lép.

21. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó eljárásában alkalmazandó elektronikus kézbesítési rendszer működtetésének részletes szabályairól szóló 40/2012. (VIII. 30.) KIM rendelet (a továbbiakban: R7.)

a) 1. § 5. pontjában, 2. § b) pontjában, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (1) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 14. §-ában, 16. § a) pontjában, 9. alcím címében, 17. § (1) bekezdés f) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) és (4) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 16. alcím címében, 30. §-ában, 32. § (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

b) 1. § 5. pontjában a "Kamara" szövegrész helyébe a "Kar"szöveg,

c) 1. §6. pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 7. § (1)-(3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében, 43. § (2) bekezdésében a "kamarának" szövegrész helyébe a "Karnak" szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a "kamara elnöke" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 17. § (4) bekezdésében a "kamara" szövegrészek helyébe a "Kar" szöveg,

f) 5. § (1) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében a "kamarai" szövegrész helyébe a "kari" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R7.

a) 9. § (1) bekezdésében a "2012. szeptember 1-jétől" szövegrész,

b) 15. § (2) bekezdése.

22. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 3/2015. (II. 25.) IM rendelet (a továbbiakban: R8.)

1. 3. § (1) bekezdésében a "Magyar Bírósági Végrehajtó Kamarához (a továbbiakban: kamara)" szövegrész helyébe a "Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz (a továbbiakban: Kar)" szöveg,

2. 3. § (2), (5) és (6) bekezdésében, 4. § (1) és (5) bekezdésében, 5. § (1)-(4) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (1) bekezdésében, 9. § (1) és (2) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar" szöveg,

3. 3. § (3) és (4) bekezdésében, 4. § (8) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. § (2), (4), (6) és (8) bekezdésében a "kamara" szövegrészek helyébe a "Kar" szöveg,

4. 3. § (6) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés d) pontjában a "kamarához" szövegrész helyébe a "Karhoz" szöveg,

5. 5. § (1) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében a "kamarától" szövegrész helyébe a "Kartól" szöveg,

6. 5. § (2) bekezdésében a "kamarai nyilvántartásokba" szövegrész helyébe a "Kar nyilvántartásaiba" szöveg,

7. 5. § (5) bekezdésében a "kamara elnökéhez" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetőjéhez" szöveg,

8. 5. § (6) bekezdésében a "kamara elnöke" szövegrészek helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

9. 7. § (2) bekezdés m) pontjában a "kamara elnöke" szövegrész helyébe a "Kar Hivatali szervének vezetője" szöveg,

10. 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés h) és j) pontjában, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés d) pontjában, 8. § (6) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés i) pontjában a "kamarai" szövegrész helyébe a "kari" szöveg,

11. 6. § (3) bekezdésében a "kamarát" szövegrész helyébe a "Kart" szöveg,

12. 8. § (3) bekezdésében a "kamarával" szövegrész helyébe a "Karral" szöveg,

13. 8. § (3) bekezdésében a "kamaránál" szövegrész helyébe a "Karnál" szöveg,

14. 8. § (7) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében a "kamara" szövegrész helyébe a "Kar hivatali szervének vezetője" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R8. 9. § (1) bekezdés h) és i) pontjában a "tartós" szövegrész.

23. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 35/2015. (XI. 10.) IM rendelet

a) 19. § (3) bekezdés d) pont da) alpontjában az "a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar) hivatali szervének" szövegrész helyébe az "a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.) 15/E. §-ában meghatározott szervnek" szöveg,

b) 28. § (5) bekezdés h) pontjában az "a bírósági gazdasági hivatalnak" szövegrész helyébe az "a Kmr. 15/E. §-ában meghatározott szervnek" szöveg

lép.

24. § Hatályát veszti a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

1. melléklet az 5/2016. (III. 8.) IM rendelethez

1. Az R2. 1. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"I. Fővárosi Törvényszék

Pesti Központi Kerületi Bíróság16
Budai Központi Kerületi Bíróság4
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság5
Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság4
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság3
Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság4
Összesen:36"

"

2. Az R2. 1. számú melléklet IX. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"IX. Debreceni Törvényszék

Berettyóújfalui Járásbíróság1
Debreceni Járásbíróság5
Hajdúböszörményi Járásbíróság1
Hajdúszoboszlói Járásbíróság1
Püspökladányi Járásbíróság1
Összesen:9"

"

3. Az R2. 1. számú melléklet XIV. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"XIV. Budapest Környéki Törvényszék

Budakörnyéki Járásbíróság1
Budaörsi Járásbíróság2
Ceglédi Járásbíróság1
Dabasi Járásbíróság2
Dunakeszi Járásbíróság2
Gödöllői Járásbíróság3
Monori Járásbíróság2
Nagykátai Járásbíróság1
Nagykőrösi Járásbíróság1
Ráckevei Járásbíróság3
Szentendrei Járásbíróság1
Váci Járásbíróság1
Összesen:20"

"

2. melléklet az 5/2016. (III. 8.) IM rendelethez

"2. számú melléklet a 16/2001. (X. 26.) IM rendelethez

A bírósági végrehajtói állásra pályázók szakmai értékelésének szempontjai és a szakmai értékelésnél adható pontok

1. Iskolai végzettség - maximális pontszám: 40

értékelési szempontadható pontszám
1.1.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó felsőfokú végzettség10
1.2.a végrehajtói tevékenység során használható ismereteket adó egyéb végzettség,
szakképzettség
5

2. Szakmai vizsga - maximális pontszám: 40

értékelési szempontadható pontszám
2.1.bírósági végrehajtói szakvizsga20
2.2.jogi szakvizsga15
2.3.végrehajtójelölti kézbesítési vizsga5
2.4.végrehajtási ügyintézői vizsga5
2.5.a végrehajtói tevékenység során használható ismeretekről számot adó egyéb szakmai vizsga2

3. Szakmai gyakorlat - maximális pontszám: 40

értékelési szempontadható pontszám
3.1.bírósági végrehajtói gyakorlat4
3.2.bírósági végrehajtó-helyettesi gyakorlat3
3.3.egyéb szakirányú gyakorlat2
3.4.jogi szakterületen szerzett egyéb gyakorlat1

4. Nyelvtudás - maximális pontszám: 15

értékelési szempontadható pontszám
4.1.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga5
4.2.élő idegen nyelvből tett, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga3
4.3.szaknyelvi vizsga4

5. Személyes meghallgatás - adható maximális pontszám: 40

értékelési szempontadható maximális
pontszám
5.1.végrehajtási joggal és kapcsolódó jogterületekkel összefüggő naprakész ismeretek12
5.2.bírósági végrehajtási iratkezelés és pénzkezelés7
5.3.a végrehajtás foganatosításának technikai lebonyolításával kapcsolatos ismeretek7
5.4.kommunikációs képességek7
5.5.végrehajtói iroda létrehozásával és működtetésével, irodai alkalmazottak
foglalkoztatásával kapcsolatos ismeretek
7

6. Tudományos eredmény, szakmai oktatás, publikáció - maximális pontszám: 15

értékelési szempontadható maximális
pontszám
6.1.szakirányú tudományos fokozat5
6.2.egyéb szakirányú tudományos eredmény, oktatás, vizsgáztatás5

"

Tartalomjegyzék