193/2002. (IX. 6.) Korm. rendelet

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdálkodó család tagjai vagyoni, elszámolási viszonyukat szerződésben szabályozzák. A szerződésben a családtagok rendelkeznek)

"a) a tulajdonukban és használatukban lévő termőföldterületnek és az annak megműveléséhez szükséges vagyontárgyaknak legalább öt évre a családi gazdálkodó használatába adásáról, valamint"

(2) Az R. 3. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

"d) a családi gazdaság nyilvántartásba vételét megelőzően gazdálkodásuk folytatása érdekében vállalt kötelezettségek és megszerzett jogok családi gazdaság keretein belül történő továbbvitelének módjáról."

2. §

(1) Az R. 4. §-a (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az FM hivatal a családi gazdaságot akkor veszi nyilvántartásba, ha a családi gazdálkodó)

"g) nyilatkozik arról, hogy a 3. § alapján szerződést kötő családtagok által a családi gazdaság rendelkezésére bocsátott termőföldterületekre vonatkozó bejelentett adatok megegyeznek a nevükre szóló földhasználati lapokon szereplő adatokkal."

(2) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családi gazdaság nyilvántartásba vételéről az FM hivatal határozatot hoz. Az FM hivatal a nyilvántartásba vételről hozott határozat egy példányát megküldi a családi gazdasághoz tartozó ingatlanok fekvése szerint illetékes körzeti (fővárosi) földhivatalnak (a továbbiakban: földhivatal). A földhivatal a családi gazdálkodó földhasználati lapjára a családi gazdasághoz tartozó termőföldterületekre vonatkozó földhasználatot "családi gazdasági földhasználat" megjelöléssel jegyzi be."

3. §

Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az FM Hivatal a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről, törléséről, valamint a tagok személyében bekövetkezett változásokról szóló jogerős határozat egy példányát 15 napon belül megküldi az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (a továbbiakban: adóhatóság)."

4. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A családi gazdálkodó az alábbi támogatások igénybevételére jogosult:)

"d) a mezőgazdasági termelők kibontakozási hitelkonstrukciójáról és a gazdahitel programról szóló 30/2000. (III. 10.) Korm. rendelet szerint a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat kiadását megelőzően elfogadott program alapján a részére, valamint a gazdálkodó család tagjai részére biztosított kibontakozási támogatás."

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A gazdálkodó család tagjai jogosultak:)

"c) a családi gazdaság keretein kívül folytatott tevékenységük tekintetében az általános agrártámogatási rendszerben meghirdetett támogatások igénybevételére."

5. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A 9. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kiemelt támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Vállalkozások folyó támogatása, 5. alcím Családi gazdaságok külön támogatása."

6. §

Az R. 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés szerinti támogatás a családi gazdaság nyilvántartásba vételének évében abban az esetben is igénybe vehető a támogatási rendeletben meghatározott határidőig, ha az érintett termőterületre a támogatásra jogosult földhasználó az alaptámogatást a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozat kiadását megelőzően vette igénybe. A kiemelt támogatás a családi gazdaság által használt összes szántó, illetve termő szőlő és gyümölcsös birtokkategória besorolása szerint vehető igénybe."

7. §

Az R. 15. §-a a következő (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) E rendelet

a) 14. §-a (1) bekezdésének a) pontja és a 14. §-ának (2) bekezdése szerinti támogatásokat a 10032000-01905647 APEH Családi gazdaságok külön támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni;

b) a 14. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti külön támogatásokat a Magyar Államkincstár Rt. folyósítja a 10032000-01720282-00000000 lebonyolítási számláról.

(4) A Magyar Államkincstár Rt. a (3) bekezdés b) pontja szerint ténylegesen folyósított támogatási összegeket havi rendszerességgel - az APEH-hel kialakított és a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott eljárási rend szerint - visszaigényli a (3) bekezdés a) pontja szerinti folyósítási számláról.

(5) A 9. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti támogatást a családi gazdálkodó abban az esetben veheti igénybe, ha

a) a finanszírozó hitelintézetek hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett kibontakozási hiteleket a családi gazdálkodó a kötelezettektől változatlan feltételekkel átvállalja,

b) olyan új üzleti tervet készít, amely biztosítja az érintett kötelezettek részére a jóváhagyott kibontakozási programjukban meghatározott célkitűzések együttes teljesítését, és ezt az üzleti tervet a finanszírozó hitelintézet jóváhagyja,

c) az a) és b) pontokban meghatározott feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat legkésőbb az éves jelentési (önértékelési) kötelezettség teljesítésével egyidejűleg a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes Tárcaközi Bíráló Bizottsága részére megküldi."

8. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 2002. január 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a rendelet hatálybalépésének napján már nyilvántartásba vett családi gazdaság az 1. § (2) bekezdésben és a 2. § (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeket 2003. december 31. napjáig teljesíti.

(2) E rendelet kihirdetésének napján az R. 10. §-a (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 193/2002. (IX. 6.) Korm. rendelethez

Kérelem a családi gazdaság nyilvántartásba vételéhez
A családi gazdálkodó neve: ........................................................................................................................................
leánykori neve: .....................................................................................................................................................
születési ideje: ......................................................................................................................................................
anyja neve: ...........................................................................................................................................................
címe (a családi gazdaság központja):
település:...........................................................................................................................................................
út/utca/hrsz. (közelebbi cím): .............................................................................................................................
házszám: ...........................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: .....................................................................................................................................................
Adószáma: ................................................................................................................................................................
Legmagasabb mezőgazdasági iskolai végzettsége: .......................................................................................................
A végzettséget igazoló okirat száma: ...........................................................................................................................
A gazdálkodó család tagjai: .........................................................................................................................................
NévLeánykori névRokoni viszony kódja*Születési időAnyja neveLakcíme
* Rokoni viszony kódok:
1Házastárs vagy élettárs
2Kiskorú gyermek
3Nagykorú gyermek
4Szülő
5Unoka
A családi gazdaság tulajdonában, használatában lévő termőterület:
TelepülésHelyrajzi számMűvelési ágTerület
(ha)
Külterületi
(igen/nem)
Saját tulajdonú (igen/nem)Tulajdonos családtag neve
Terület összesen
Alulírottak hozzájárulunk, hogy az illetékes földhivatal, amennyiben a gazdálkodó család tulajdonában, használatában lévő földterület nagysága meghaladja a 300 hektárt, a családi gazdaság nyilvántartását végző FM hivatalt erről értesítse.
Kelt: ..............................................................
..............................................
aláírás
...............................................
aláírás
.......................................................
aláírás

Tartalomjegyzék