2002. évi XXIV. törvény

a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. § (1) Az MNFA Kht. a Magyar Állam mint egyszemélyes tulajdonos által történő megszüntetése esetén a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvénynek a gazdasági társaságok megszűnéséről, valamint a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvénynek a végelszámolásról rendelkező szabályait nem kell alkalmazni.

(2) Az MNFA Kht. megszűnésével a társasággal szemben fennálló, illetve a társaságot megillető követelések - kivéve a (3) bekezdésben szabályozott eseteket - nem válnak lejárttá.

(3) Az MNFA Kht. a megszűnéséről rendelkező határozat keltével egy időben köteles egy alkalommal a Cégközlönyben hitelezői felhívást közzétenni azzal, hogy a hitelezők az MNFA Kht.-vel szemben fennálló hitelezői igényüket a hitelezői felhívás megjelenését követő 15 napon belül a társaságnál bejelenthetik, figyelemmel a (4) bekezdés rendelkezéseire.

(4) Az MNFA Kht. megszűnése esetén az MNFA Kht. általános jogutódja a Magyar Állam, kötelezettségeiért - kivéve a (3) bekezdés szerint bejelentett és az MNFA Kht. által kielégített hitelezői igényeket - a Magyar Állam a központi költségvetés terhére köteles helytállni, és az MNFA Kht.-t megillető jogokat a központi költségvetés javára a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter érvényesíti.

(5) Az MNFA Kht. megszűnését követően, az NFA megalapításáig az MNFA Kht. által a megszűnésekor végzett tevékenység folytatásáról a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gondoskodik.

(6) Az MNFA Kht. jogutódlással történő megszűnéséből eredő - a Cégbíróság, illetve más hatóságok előtti - eljárási kötelezettséget a jogutód Magyar Állam nevében a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter teljesíti, ideértve a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolónak és az eredmény felosztása utáni mérlegnek az MNFA Kht. megszűnése napjával történő elkészítési kötelezettségét is.

14. § (1) Az MNFA Kht. vagy más vagyonkezelő munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban lévő azon alkalmazottai tekintetében, akiknek - kinevezés folytán - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által alapított költségvetési szerv, az NFA a munkáltatója, a Ktv.-t a (2)-(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek az MNFA Kht.-vel vagy más vagyonkezelővel fennálló munkaviszonya e törvény hatálybalépésével egyidejűleg közszolgálati jogviszonnyá alakul át, és az MNFA Kht.-vel vagy más vagyonkezelővel fennállt munkaviszonyát az NFA-nál közszolgálati jogviszonyban töltött időként kell figyelembe venni.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek alapilletménye az MNFA Kht.-vel fennállt munkaviszony alapján járó személyi alapbérnél kevesebb nem lehet.

(4) Az (1) bekezdés alapján köztisztviselői jogviszonyba került személyeket e törvény hatálybalépésétől számított 15 napon belül be kell sorolni.

15. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a termőföldnek életjáradék fizetése ellenében történő megvásárlásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(2)[14]

16. § A törvény alkalmazása szempontjából védelemre tervezett területeken a 2002. május 31-ig nyilvántartásba vett és a védetté nyilvánítást előkészítő eljárás alá vont területeket kell érteni.

17. § Az MNFA Kht. által a termőföld hasznosítására tett intézkedésekre a korábbi rendelkezéseket kell alkalmazni.

18. § (1) A törvény 2002. augusztus 1-jén lép hatályba. A 7. §-ban felsorolt területek e törvény erejénél fogva kerülnek az NFA-ba. E törvény rendelkezései nem érintik a hatálybalépésekor már az MNFA Kht. vagyonkezelésében lévő földvagyon jogi helyzetét.

(2)[15]

19. §[16]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. július 16-i ülésnapján fogadta el

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 552. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.