30/2002. (II. 28.) Korm. rendelet

a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány a gazdasági lehetőségekkel összhangban a házasok, a többgyermekes fiatal családok és más arra rászorultak lakásigénye kielégítése érdekében a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

(1) Ez a rendelet 2002. március hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kölcsönkérelmekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket e rendelet hatálybalépésekor már fennálló, jelzáloglevél kamattámogatással érintett hitelekre is alkalmazni kell. Az R. új 12. § (1) bekezdésében foglaltakat, e rendelet hatálybalépésekor már fennálló, kizárólag jelzáloglevél kamattámogatással érintett hitelekre legkésőbb 2002. április 30. napjától, a folyósító hitelintézet egyoldalú közlésével megvalósuló szerződésmódosítás útján akként kell alkalmazni, hogy az ügyleti kamat és a törlesztés folyamán - a szerződésszegést, valamint az előtörlesztési díjat kivéve - bármilyen címen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatás együttes mértéke a korábbi mértéknél 3 százalékponttal alacsonyabb legyen. E szerződésmódosítás napjától a jelzálog-hitelintézet a már fennálló kölcsönök után is jogosult az e rendeletben meghatározott kamattámogatási mérték állammal szembeni érvényesítésére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 977. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 977. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.