33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet

a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéshez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII.29.) Korm. rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) A családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéshez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról szóló 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének záró szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó kamattámogatásban részesül:)

"amelynek a meghatározott éves nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya legalább ötven százalék."

(2) A Rendelet 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A családi gazdálkodó és a mezőgazdasági kis- és középüzem a kamattámogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a mezőgazdasági tevékenységéből származó éves nettó árbevétele/bevétele az összes nettó árbevételében/bevételében eléri vagy meghaladja az ötven százalékot. Ezt az első naptári év után, az első naptári évről szóló beszámoló, az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatával kell igazolni."

(3) A Rendelet 1. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A családi gazdálkodó a további években az előző évi nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevételéről/bevételéről a beszámoló, az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatának csatolásával nyilatkozik."

2. §

(1) A Rendelet 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kamattámogatások a 0211 számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és azokat

a) a 2. § szerinti támogatások esetében a 10032000-01905647 számú APEH Családi gazdaságok külön támogatása,

b) a 4. § szerinti támogatások esetén a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A kamattámogás kiszámításának módját az 1. számú melléklet tartalmazza."

(2) A Rendelet 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az 1. § szerinti igazolások nem teljesítése vagy eredménytelensége esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, kivéve, ha az eredménytelenség a gazdálkodót ért elemi kár (árvíz, belvíz, aszály stb.) következménye."

3. §

A Rendelet 8. §-ának jelenlegi rendelkezése az (1) bekezdés számozást kapja, és a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az ingatlan fekvése szerinti illetékes települési (a fővárosban a fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője kérelemre e rendeletben meghatározott hitelfelvételhez adó- és értékbizonyítványt ad ki."

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök