Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet

a családi gazdálkodók és más mezőgazdasági kis- és középüzemek kedvezményes hitelezéséhez kapcsolódó kamattámogatásról és állami kezességvállalásról

A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvényben, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 1999. évi XCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Kormánya következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó kamattámogatásban részesül

a) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 3. §-ában meghatározott családi gazdálkodó;

b)[1] az 1999. évi XCV. törvény hatálya alá tartozó mezőgazdasági kis- és középvállalkozás, valamint őstermelő, amelynek/akinek a használatában lévő termőföldterület nem haladja meg a 300 hektárt (a továbbiakban: mezőgazdasági kis- és középüzem), amelynek a meghatározott éves nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel aránya legalább ötven százalék.

(2) Az a családi gazdálkodó jogosult e rendelet szerinti támogatások igénybevételére, aki

a) vállalja, hogy a családi gazdaságot az erről szóló határozat készhez vételétől számított 5 évig működteti,

b) három fő állandó alkalmazottnál többet nem foglalkoztat.

(3)[2] A családi gazdálkodó és a mezőgazdasági kis- és középüzem a kamattámogatást csak abban az esetben veheti igénybe, ha a mezőgazdasági tevékenységéből származó éves nettó árbevétele/bevétele az összes nettó árbevételében/bevételében eléri vagy meghaladja az ötven százalékot. Ezt az első naptári év után, az első naptári évről szóló beszámoló, az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatával kell igazolni.

(4)[3] A családi gazdálkodó a további években az előző évi nettó árbevételében/bevételében a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevételéről/bevételéről a beszámoló, az éves beszámoló vagy az adóbevallás másolatának csatolásával nyilatkozik.

2. §

(1) Az a családi gazdálkodó, aki

a) saját erő nélkül 300 hektárig termőföldvásárlásához, legfeljebb a vételár száz százalékáig terjedő, legalább tízéves, legfeljebb húszéves futamidejű, legalább egyéves tőketörlesztési türelmi idejű,

b) telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszerűsítéséhez, szőlő és gyümölcsös ültetvény telepítéséhez, új mezőgazdasági gép beszerzéséhez a vételár, illetve a beruházási költségek legfeljebb hetvenöt százalékáig terjedő, tizenöt évet meg nem haladó futamidejű, legalább egyéves tőketörlesztési türelmi idejű,

c) a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez, rulírozó jellegű, a (2) bekezdés szerint hitelt vesz igénybe, a hiteldíj után kamattámogatásban részesül.

(2) Az igénybe vehető hitel összege legalább tízmillió forint - termőföldvásárlás esetében legalább egymillió forint - legfeljebb háromszázmillió forint, a hitelszerződés keltétől számított legalább öt évre rögzített mértékű, legfeljebb évi 7,01 százalék teljes hiteldíj mellett. A hitelt nyújtó a meghatározott hiteldíj felett egyéb díjat (pl. kezelési költség, folyósítási jutalék) nem állapíthat meg. A hiteldíj mértéke - az ötéves határidő lejártát követően jogszabályban kerül megállapításra.

(3) A kamattámogatás mértéke:

a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitel esetén a családi gazdálkodó és a vele a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló kormányrendelet alapján szerződést kötő családtagok tulajdonában lévő termőföld tulajdon 100 hektárig történő növelést szolgáló hitelösszegre száz százalék, az ezt meghaladó hitelösszegre ötven százalék,

b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hitel esetén ötven százalék

c) a 2. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hitel esetén tízmillió forintig hetvenöt százalék, az ezen felüli hitelösszegre ötven százalék,

(4) A kamattámogatás összegét a (2) bekezdés szerinti hiteldíj alapulvételével kell megállapítani.

3. §

A 2. § (4) bekezdés szerinti kamattámogatás forrása a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szó-ló 2000. évi CXXXIII. törvény XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Vállalkozások folyó támogatása, 5. alcím Családi gazdaságok külön támogatása.

4. §

(1) Az a mezőgazdasági kis- és középüzem, amely/aki a) telephely (tanya, telep; major) megvásárlásához, létesítéséhez, korszerűsítéséhez, szőlő és gyümölcsös ültetvény telepítéséhez, új mezőgazdasági gép beszerzéséhez a vételár, illetve a beruházási költségek legfeljebb hetvenöt százalékáig terjedő, legfeljebb tizenöt éves futamidejű, legalább egyéves tőketörlesztési türelmi idejű;

b) a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez, rulírozó jellegű, a (2) bekezdés szerinti hitelt vesz igénybe, a hiteldíj után kamattámogatásban részesül.

(2) Az igénybe vehető hitel összege legalább tízmillió forint, legfeljebb háromszázmillió forint, a hitelszerződés keltétől számított öt évig rögzített mértékű, legfeljebb évi 7,01 százalék teljes hiteldíj mellett. A hitelt nyújtó a meghatározott hiteldíj felett egyéb díjat (pl. kezelési költség, folyósítási jutalék) nem állapíthat meg. A hiteldíj mértéke - az ötéves határidő Lejártát követően - jogszabályban kerül megállapításra.

(3) A kamattámogatás mértéke ötven százalék, összegét a 2. § (2) bekezdésében meghatározott hiteldíj alapulvételével kell megállapítani.

(4)[4] Az (1) bekezdés szerinti jogosultakon kívül 50 százalékos kamattámogatást vehet igénybe a 2232/2002. (VIII. 2.) Korm. határozatban megjelölt szervezet is az ott meghatározott feltételeknek megfelelő hitel után.

5. §[5]

A 4. § (3) és (4) bekezdés szerinti kamattámogatás forrása a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatás folyósítási számla.

6. §

(1) A támogatások igénybevételének, elszámolásának rendjét az agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 215/2001. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.), az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a mezőgazdasági termelők agrártámogatás igénybevételével összefüggő adatszolgáltatásáról és nyilvántartásba vételérőt szóló, többször módosított 236/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilv. r.), valamint az e rendeletben foglaltak szabályozzák.

(2)[6] A kamattámogatások a 0211 számú "Bevallás az államháztartással szembeni egyes juttatások igényléséről" nyomtatvány felhasználásával az illetékes adóhatóságtól igényelhetők, és azokat

a) a 2. § szerinti támogatások esetében a 10032000-01905647 számú APEH Családi gazdaságok külön támogatása,

b) a 4. § szerinti támogatások esetén a 10032000-01905616 számú APEH Agrárfinanszírozás támogatása folyósítási számláról kell teljesíteni. A kamattámogás kiszámításának módját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A feltételek teljesítésének ellenőrzésére az adóhatóság által - Art. szerint - végzett ellenőrzés keretében kerül sor. A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az adóhatóság rendeli el. A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell visszafizetni.

(4)[7] Az 1. § szerinti igazolások nem teljesítése vagy eredménytelensége esetén a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, kivéve, ha az eredménytelenség a gazdálkodót ért elemi kár (árvíz, belvíz, aszály stb.) következménye.

7. §

(1) E rendelet alapján felvett hitelhez kapcsolódó állami kezességvállalásban részesül a Tv. 3. §-ban meghatározott családi gazdálkodó.

(2) A családi gazdálkodó a telephely (tanya, telep, major) megvásárlásához, tétesítéséhez és korszerűsítéséhez, továbbá a gazdálkodáshoz szükséges forgóeszközök beszerzéséhez a felvett hitel tőkeösszegének hatvan százalékáig terjedő készfizető állami kezességvállalásban részesül.

(3) A készfizető állami kezességvállalás (2) bekezdés szerinti mértéke a hitelszerződés keltétől számított legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra vonatkozik.

(4) A (2) bekezdés szerinti állami kezességvállalás után nem kell díjat fizetni:

(5) Amennyiben az állami kezességvállalással érintett hitel törlesztése meghiúsul, a pénzügyi intézmény, mint a kezességbeváltás jogosultja élhet az állami kezességvállalásból eredő jogaival. Ebben az esetben a családi gazdálkodó hiteltartozása állammal szembeni kötelezettséggé válik. A kezességbeváltással kapcsolatos eljárási rendre vonatkozóan az 57/2001. (IX. 21.) FVM rendelet 5. § (10), (11) és (13) bekezdései az irányadóak.

(6) A kezességbeváltás a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap felhasználásával történhet.

8. §

(1)[8] Ez a rendelet 2002. január 1. napján lép hatályba.

(2)[9] Az ingatlan fekvése szerinti illetékes települési (a fővárosban a fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője kérelemre e rendeletben meghatározott hitelfelvételhez adó- és értékbizonyítványt ad ki.

Orbán Viktor s.k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

Kamattámogatás mértékének meghatározása

Alapadatok:

1. A hitel (kölcsön) összege és futamideje:

....................................................................................................................................

2. A hitel (kölcsön) szerződés megkötésének időpontja:

............................................:..................................................................................

3. A támogatás szempontjából figyelembe vehető kamat (a továbbiakban: kamat): évi 7,01%

4. A kamattámogatás jogszabályban előírt mértéke:

.................................................................................................................................

A számítás menete:

1. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető éves kamatteher:

hitel összege x kamat%

100

2. A kamattámogatás szempontjából figyelembe vehető, a futamidőre jutó kamatteher:

éves kamatteher x futamidő napokban

365

3. A futamidőre jutó kamattámogatás:

futamidőre jutó kamatteher x támogatás mértéke %

100

4. A kamatterhelés időszakára jutó kamattámogatás:

futamidőre jutó kamattámogatás X a hónap/negyedév tényleges napjainak száma

futamidő napokban

A számítás eredményeként kapott kamattámogatást száz forintra kerekítve kell igényelni.

2. számú melléklet a 317/2001. (XII. 29.) Korm. rendelethez

................................... pénzügyi intézmény (fejléc)

IGÉNYLŐLAP

a családi gazdálkodók által felvett kölcsönnel kapcsolatos állami kezesség beváltásához

1. Az adós adatai

Neve: ........................................................................................................................

Lakhelye/székhelye:..............................................................................................

Adószáma/adóazonosító jele: .........................................................................................

Bankszámlaszáma: .........................................................................................................

2. Az állami kezességvállalás és kamattámogatás mellett nyújtott kölcsön adatai a megkötött szerződések) alapján

A kölcsön

célja: ............................................................................................................................

- szerződés kelte: .........................................................................................................

- összege: ....................................................................................................................

- lejárata: ......................................................................................................................

A kölcsön lejáratakor vissza nem fizetett tőke összege: ...................................................

A kölcsön lejáratát követő 61. napon fennálló tőke összege:.............................................

A 61. napon fennálló tőkeösszegből a rendelet szerint állami kezességvállalással fedezett összeg: ..................................

3. Az állami kezesség beváltás adatai

Az állami kezesség beváltás jogosultja: ...............................................................................

Az átutalandó kezesség összege: ......................................................................................

A kezesség beváltás indoka: ................................................................................................

A kezesség beváltást megelőzően megtett jogcselekmények: ................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Dátum: ..................................................

.................................

cégszerű aláírás

4. Mellékletek

- Kölcsönszerződés

- Jognyilatkozatok

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.03.04.

[2] Megállapította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.03.04.

[3] Megállapította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2002.03.04.

[4] Beiktatta a 169/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2002.08.02.

[5] Megállapította a 169/2002. (VIII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2002.08.02.

[6] Megállapította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2002.03.04.

[7] Megállapította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.03.04.

[8] Számozását módosította a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.03.04.

[9] Beiktatta a 33/2002. (III. 4.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2002.03.04.

Tartalomjegyzék