2002. évi XXXIX. törvény

a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosításáról[1]

A magyar szabadalmi rendszer európai integrációjának megvalósítása, valamint a biotechnológiai találmányok szabadalmi oltalmának és a növényfajták oltalmának korszerű - nemzetközi és európai követelményekhez igazodó - szabályozása érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29]

29. §[30]

30. §[31]

31. §[32]

32. §[33]

33. §[34]

34. §[35]

35. § (1) E törvény - a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 2003. január 1-jén lép hatályba; rendelkezéseit - a 36. és a 37. §-ban, valamint a 38. § (2) bekezdésében és a 39. § (2)-(4) bekezdésében szabályozott kivételekkel, illetve feltételekkel - csak a hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) E törvény 7. §-a és 9. §-a, valamint az Szt. e törvény 8. §-ával megállapított 20/A. §-ának (6) bekezdése, az Szt. e törvény 14. §-ával módosított 44. §-ának (4) bekezdése, az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 109. §-ának (8) bekezdése és az Szt. e törvény 33. §-ával megállapított 118. §-ának (2) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. E rendelkezésekkel kapcsolatban megfelelően alkalmazni kell a 36. § (1) bekezdésében és a 37. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy e rendelkezések hatálybalépésének napját kell alapul venni.

(3)[36]

36. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a szabadalmi oltalom tartalma, korlátjai és a szabadalombitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig.

(2) A 7. §-ban és a 9. §-ban, valamint a 35. § (3) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezéseket a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződésben meghatározott feltételekkel és eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott szabadalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(4) A 21. § (3) bekezdését alkalmazni kell az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott szabadalmi bejelentésre is, ha e törvény hatálybalépésekor az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt két hónapos határidő [Szt. 61. § (2) bek.] még nem járt le.

(5) Az Szt. e törvény 22. §-ával megállapított 63. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell akkor is, ha e törvény hatálybalépését követően a letétbe helyezésről szóló elismervényt olyan szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban nyújtják be, amelynek bejelentési napja legfeljebb négy hónappal előzte meg e törvény hatálybalépésének napját.

(6) Az Szt. e törvény 27. §-ával megállapított 84/S. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezést azokra a nemzetközi szabadalmi bejelentésekre is alkalmazni kell, amelyekkel kapcsolatban az e rendelkezésben előírt cselekmények teljesítésére a korábban hatályos szabályokban meghatározott határidő e törvény hatálybalépése napján vagy azt követően jár le, és amelyekkel kapcsolatban az említett cselekményeket e törvény hatálybalépéséig még nem teljesítették.

(7) A Magyar Szabadalmi Hivatal a Szabadalmi Együttműködési Szerződés 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban megszabott követelmények teljesítését illetően a korábban hatályos rendelkezések alkalmazásával jár el, ha

a) az Szt. e törvény 27. §-ával megállapított 84/S. §-ának (3) bekezdésében megjelölt határidő 2003. szeptember 1-jét megelőzően jár le, és

b) a nemzetközi szabadalmi bejelentéssel kapcsolatban e határidőn belül nem tesznek eleget az Szt. 84/S. §-ának (3) és (5) bekezdésében meghatározott valamennyi követelménynek azzal, hogy a bejelentőnek a hiányok pótlására legfeljebb 2003. szeptember 1-jéig adható határidő.

(8) A 28. és a 29. § rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

37. § (1) A növényfajtákra a korábban hatályos rendelkezések alapján megadott szabadalmakra a továbbiakban e törvénynek a növényfajta-oltalomra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy

a) az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra az oltalom tartalma, korlátjai és a bitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig;

b) az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 110. §-ának (2) bekezdését csak az e törvény hatálybalépését követően forgalomba hozott anyagra lehet alkalmazni;

c) a növényfajtákra adott olyan szabadalmak esetében, amelyek végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg, megfelelően alkalmazni kell az Szt. 23. §-át és 40. §-át, valamint 21. §-ának (4) bekezdését, azzal, hogy a növényfajta-oltalomnak az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 111. §-a szerint számított oltalmi idejéből hátralévő évek közül az első évre vonatkozó fenntartási díj esedékessége napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a növényfajtára adott szabadalom végleges szabadalmi oltalma a korábban hatályos rendelkezések szerint számított oltalmi idő lejárta miatt megszűnt;

d) az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 113. §-ának (3) bekezdését alkalmazni kell akkor is, ha a növényfajtára adott szabadalom végleges oltalma e törvény hatálybalépését megelőzően szűnt meg lejárat miatt;

e) a növényfajtából és a növényfajta-oltalomból eredő jogok átruházására vonatkozó szerződésre a szerződéskötés időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni;

f) az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal növényfajtára adott szabadalom, illetve növényfajta-oltalom megsemmisítésének, megszüntetésének és a fajtanév törlésének feltételeire a bejelentés napján hatályos - adott esetben a növényfajtára adott szabadalom megsemmisítésére és a fajtanév törlésére vonatkozó - szabályok az irányadók.

(2) Az Szt. e törvény 31. §-ával megállapított 114/R. §-ának (5) és (6) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell a folyamatban lévő ügyekben is.

(3) Ahol jogszabály növényfajtára adott szabadalmat említ, azon e törvény hatálybalépését követően növényfajta-oltalmat kell érteni.

(4) Az állatfajtára - a korábban hatályos rendelkezések szerint - adott szabadalomra e törvény hatálybalépését követően is a korábban hatályos, az állatfajtákra vonatkozó különleges szabályokat kell alkalmazni.

38. § (1)[37]

(2) Ha e törvény hatálybalépése előtt az újítási díjszerződést megkötötték, a hasznosítás megkezdődött vagy az újítást átadták, a szerződéskötés, a hasznosítás, illetve az átadás időpontjában hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

39. § (1)[38]

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott használati mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az (1) bekezdés k) és n) pontját alkalmazni kell az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott védjegy-, illetve formatervezési mintaoltalmi bejelentésre is, ha e törvény hatálybalépésekor az elsőbbségi nyilatkozat előterjesztésére előírt két hónapos határidő [Vt. 53. § (2) bek., illetve Fmtv. 40. § (2) bek.] még nem járt le.

(4) Az (1) bekezdés g), i), l),m) és o) pontjában foglaltakat az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

40. §[39]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. október 24-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2002. november 12.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 19. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 19. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi CLXV. törvény 33. § (7) bekezdése. Hatálytalan 2006.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 558. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére