2005. évi LXXXIII. törvény

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról[1]

ELSŐ FEJEZET[2]

MÁSODIK FEJEZET[3]

HARMADIK FEJEZET[4]

NEGYEDIK FEJEZET[5]

ÖTÖDIK FEJEZET[6]

HATODIK FEJEZET[7]

HETEDIK FEJEZET[8]

NYOLCADIK FEJEZET[9]

KILENCEDIK FEJEZET[10]

TIZEDIK FEJEZET[11]

TIZENEGYEDIK FEJEZET[12]

TIZENKETTEDIK FEJEZET[13]

TIZENHARMADIK FEJEZET

Záró rendelkezések

331. § (1)[14] A BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal (a továbbiakban: BM KKH) jogutóda a vagyoni jogok és kötelezettségek, a közigazgatás-szervezéssel és közigazgatási személyzetpolitikával, közszolgálati rendszerirányítással, valamint közigazgatási minőségbiztosítással kapcsolatos feladatok ellátása, illetve a BM KKH-nál foglalkoztatott köztisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása tekintetében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium.

(2)[15]

332. § (1) E törvény rendelkezéseit - a (2)-(6) bekezdésben foglalt kivétellel - a törvény hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

(2) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény - e törvény 206. §-ával megállapított -84/H. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezést alkalmazni kell azokra az európai szabadalmakra is, amelyek megadását az Európai Szabadalmi Közlönyben e törvény hatálybalépését megelőzően hirdették meg, de az attól számított hat hónap e törvény hatálybalépését követően jár le.

(3) A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény - e törvény 216. §-ával megállapított -115/B. §-ának (1) bekezdésében említett három hónapos határidőt e törvény hatálybalépésétől kell számítani, ha a közösségi növényfajta-oltalom 2004. május 1-je és e törvény hatálybalépése közötti időszakban szűnt meg.

(4) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek az e törvény 268-285. §-ával megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépése után kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra kell alkalmazni.

(5) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény e törvény 114. §-ával, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény e törvény 145. §-ával megállapított rendelkezéseit e törvény hatálybalépését követően benyújtott pályázatok elbírálása és e törvény hatálybalépését követően előterjesztett áthelyezés iránti kérelmek intézése során kell alkalmazni.

(6) E törvény hatálybalépésétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 95. §-ának - e törvény 103. §-ával megállapított - (5) és (6) bekezdésében foglalt rendelkezést a 2005. november 1-jét megelőző időpontban kibocsátott fizetési meghagyásokra is alkalmazni kell.

333. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 56. §-ának (1) bekezdésében meghatározott tartozás végrehajtására a végrehajtó szolgálatok létrejöttéig az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

334. §[16] A Ket. 131. §-a (1) bekezdésének hatálybalépéséig az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által jogerősen és végrehajthatóan megállapított bírságok (építésügyi, építésfelügyeleti, eljárási) adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, amelyet a célelőirányzat, illetve a sajátos építéményfajták tekintetében az illetékes miniszter által meghatározott szerv számára, az építésügyi hatóság megkeresésére az állami adóhatóság hajt be.

335. § A minisztériumok és az országos hatáskörű szervek a Ket. 27. §-ának (5) bekezdésében szabályozott együttműködési megállapodást köthetnek az irányításuk (felügyeletük) alá tartozó szervekre is kiterjedő érvénnyel a külföldi társszervekkel hatósági feladataik ellátásának előmozdítására.

336. § Ahol jogszabály az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt említi, ott a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, ahol államigazgatási eljárást említ, ott közigazgatási hatósági eljárást kell érteni.

337. § (1)[17] E törvény a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott kivétellel 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2) E törvény 14. §-ának (2) bekezdése, 41-43. §-a, a 331. §-a, a 338. §-ának 1. pontja, továbbá a 339. §-ának 4. pontja 2005. július 15-én lép hatályba.

(3)[18]

(4)[19]

(5)[20]

(6)[21]

338. §[22]

339. §[23]

340. §[24]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2005. július 4-i ülésnapján fogadta el.

[2] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[10] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] A Fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Módosította a 2007. évi CLII. törvény 25. § o) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 83. § (6) bekezdése x) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[17] Módosította a 2005. évi CXXXV. törvény 52. § (1) bekezdése c) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (2) bekezdése 5. pontja. Hatálytalan 2007.07.02.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 807. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 3. § (5) bekezdése 6. pontja. Hatálytalan 2008.01.02.

Tartalomjegyzék