2002. évi LXIII. törvény

az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között önkormányzati hozzájárulásból létesített gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről[1]

1. § Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati hozzájárulásból létesített, de a gázszolgáltató társaság (a továbbiakban: gázszolgáltató) tulajdonába került és az állam által privatizált gázközmű-vagyonnal összefüggésben a helyi önkormányzatokat (a továbbiakban: önkormányzat) e törvény alapján járandóság illeti meg.

2. § (1) A járandóság számításának alapja az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e között igazoltan gázközmű létesítésére fordított önkormányzati hozzájárulás.

(2) E törvény alkalmazásában önkormányzati hozzájárulásnak minősül:

a) az állami gázszolgáltató által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzat, illetve a lakosság részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz, amennyiben a beruházás műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került, illetve

b) az önkormányzat által lebonyolított beruházás esetén az önkormányzatnak a gázközmű beruházás közvetlen előkészítésére, továbbá kivitelezésére fordított ráfordításának az átadás-átvételi jegyzőkönyvekben, illetőleg a beruházásnak az állami gázszolgáltató tulajdonba adására vonatkozó dokumentumokban elismert nettó összege, valamint a lakosság természetbeni munkavégzésének az e törvény 2. számú melléklete szerint számított értéke, amennyiben a gázközmű tulajdonjoga az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban a gázszolgáltatóhoz került.

(3) Önkormányzati hozzájárulásnak minősül továbbá az önkormányzat részéről a gázszolgáltatónak átadott készpénz összege abban az esetben is, ha a gázszolgáltató által lebonyolított beruházásnál:

a) a beruházás gázszolgáltató általi műszaki átvételére 1995. december 31-ig sor került; és az átvétel időpontját megelőzően megkötött szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a beruházás teljes ellenértékét, vagy annak általa még ki nem egyenlített részét a gázszolgáltatónak később átadja, és ezen átadás legkésőbb 1998. december 31-ig megtörtént, vagy

b) a készpénz átadása a gázszolgáltató részére 1995. december 31-ig megtörtént, a beruházás műszaki átvételére azonban később, de legkésőbb 1998. december 31-ig sor került.

(4) A gázszolgáltatónak ellenértékért átadott gázközműberuházás abban az esetben vehető figyelembe, ha az ellenérték a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott összeget nem érte el.

(5) E törvény alkalmazásában gázközmű: a gázelosztó vezeték, valamint a hozzátartozó nyomáscsökkentő- és szabályozó berendezések.

3. § A 2. § szerinti önkormányzati hozzájárulás összegét csökkenti:

a) a gázközmű beruházáshoz az állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatás,

b) a gazdálkodó szervezetek által viselt finanszírozási hányad,

c) a gázszolgáltatótól kapott ellenérték összege.

4. § (1) Az önkormányzati járandóság számításának alapját a 2-3. § szerinti önkormányzati hozzájárulás 1993., 1994., 1995. évi összegei jelentik.

(2) A 2. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulás összegét a készpénz átadásának éve szerinti - 1996. január 1-je utáni átadás esetén az 1995. évi - hozzájárulásnál kell figyelembe venni.

5. § (1) Az önkormányzati járandóság alapja a 2-4. § szerinti önkormányzati hozzájárulás

a) 1993. évi hozzájárulás esetén 56%-a,

b) 1994. évi hozzájárulás esetén 58%-a,

c) 1995. évi hozzájárulás esetén 60%-a.

(2) A járandóság megállapításához az (1) bekezdés szerint meghatározott összeget meg kell növelni az ezen összegre, a hozzájárulás időpontjától 2002. december 31-ig a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 232. § (2) bekezdése szerint számított ügyleti kamat összegével.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint meghatározott ősszegből le kell vonni a gázközmű-vagyonnal kapcsolatos önkormányzati igények rendezéséről szóló 2001. évi LVI. törvény szerinti járandóságok számításánál, az adott önkormányzat esetében - az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.-től (a továbbiakban: ÁPV Rt.) kapott részvények alapján - megállapított túlfizetés (2) bekezdés szerinti kamattal növelt összegét.

6. § (1) Az egyes önkormányzatokat az 1-5. § alapján megillető járandóság 2002. december 31. napjára számított összegét e törvény 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az 1. számú melléklet a közös beruházással érintett, valamint a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.

7. § (1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az ÁPV Rt. az e törvény hatálybalépésétől számított 60. napon adja át.

(2) A teljesítés 5 millió forint összeghatárig egy összegben, készpénzben történik; a járandóság ezt meghaladó részének kiegyenlítésére a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 99. §-a alapján erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott - zárt körben forgalomba hozott, szabadon átruházható, egy sorozatú, legalább 4 éves, de legfeljebb 5 éves futamidejű, változó kamatozású, 10 000 Ft alapcímletű - államkötvényekkel, névértéken kerül sor.

(3) Amennyiben a járandóság államkötvényekben esedékes részének teljesítése - azok címletei miatt - teljes egészében államkötvénnyel nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni.

(4)[2] A (2) bekezdés szerinti államkötvények kamatának mértéke a kamatmegállapítás időpontját közvetlenül megelőző három érvényes 6 hónapos hátralévő futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott átlagával egyezik meg (a kerekítés szabályai szerint két tizedesjegyre kerekítve). A kamat mértékét az államháztartásért felelős miniszter a Pénzügyi Közlönyben és legalább egy országos napilapban közzéteszi.

(5) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján 2003. augusztus 1-jétől évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető államkötvényekre, évente 2,5 milliárd forint értékig. A visszavásárlás a kamatfizetés napját megelőző negyedik munkanapon, névértéken történik.

8. § (1) Azok az önkormányzatok, amelyek e törvény 1. számú mellékletében nincsenek feltüntetve, de az 1-5. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Bírósághoz lehet fordulni továbbá

a) a közös önkormányzati beruházásoknál a járandóságok megosztása, valamint

b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság járandóságot állapít meg az önkormányzat részére, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére -a jelen törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időponttól - a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.

(4) Az államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzatok egymással szemben érvényesíthetik igényeiket.

9. § E törvény a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló törvénynek a - Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló - 2000. évi CXXXIII. törvényt módosító rendelkezései hatálybalépésének napján lép hatályba.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2002. évi LXIII. törvényhez

SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002. december 31-i értéken
1.101002BÁCS-KISKUNAKASZTÓ1 459 396
2.101017BÁCS-KISKUNCSATALJA12 343 810
3.101021BÁCS-KISKUNDÁVOD14 415 606
4.101022BÁCS-KISKUNDRÁGSZÉL679 656
5.101025BÁCS-KISKUNDUNASZENTBENEDEK1 429 487
6.101040BÁCS-KISKUNGÉDERLAK2 119 890
7.101045BÁCS-KISKUNHERCEGSZÁNTÓ16 316 875
8.101046BÁCS-KISKUNHOMOKMÉGY6 214 988
9.101048BÁCS-KISKUNIZSÁK1 663 231
10.101050BÁCS-KISKUNJÁNOSHALMA739 293
11.101052BÁCS-KISKUNKALOCSA10 449 822
12.101062BÁCS-KISKUNKISKUNMAJSA9 703 170
13.101072BÁCS-KISKUNMÉLYKÚT2 704 266
14.101073BÁCS-KISKUNMISKE733 308
15.101075BÁCS-KISKUNNAGYBARACSKA9 294 239
16.101078BÁCS-KISKUNORDAS861 278
17.101093BÁCS-KISKUNSZÁNK836 191
18.101095BÁCS-KISKUNSZEREMLE10 994 789
19.101100BÁCS-KISKUNTISZAALPÁR710 837
20.101101BÁCS-KISKUNTISZAKÉCSKE4 155 665
21.101104BÁCS-KISKUNÚJTELEK2 091 980
22.101105BÁCS-KISKUNÚSZÓD1 431 389
Összesen:111 349 164
1.202001BARANYABABARC1 543 517
2202003BARANYABELVÁRDGYULA5 888 169
3.202009BARANYADUNASZEKCSŐ3 896 406
4.202016BARANYAHÁSSÁGY5 734 280
5.202025BARANYAMAJS13 734 991
6.202026BARANYAMÁRIAKÉMÉND5 267 128
7.202028BARANYAMOHÁCS30 862 588
8.202031BARANYAOLASZ11 243 157
9.202033BARANYAPÉCS164 014 626
10.202034BARANYAPÉCSVÁRAD2 416 778
11.202035BARANYAPELLÉRD918 942
12.202036BARANYAPÓCSA4 311 666
13.202043BARANYASZÉKELYSZABAR11 841 556
14.202045BARANYASZŰR7 987 595
15.202046BARANYATÖTTÖS10 303 527
16.202049BARANYAVERSEND6 682 568
Összesen:286 647 492
1.103001BÉKÉSALMÁSKAMARÁS349 279
2.103004BÉKÉSBÉKÉSCSABA10 443 611
3.103006BÉKÉSBÉLMEGYER216 314
4.103017BÉKÉSDOMBIRATOS1 103 576
5.103025BÉKÉSGYULA4 154 248
6.103028BÉKÉSKARDOSKÚT306 119
7.103031BÉKÉSKÉTEGYHÁZA4 579 802
8.103033BÉKÉSKEVERMES1 851 334
9.103046BÉKÉSMEDGYESEGYHÁZA4 506 707
10.103054BÉKÉSNAGYKAMARÁS1 249 331
11.103057BÉKÉSOROSHÁZA5 944 483
12.103059BÉKÉSSARKAD2 230 092
Összesen:36 934 896
1.504002BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNALACSKA1 834 187
2.504005BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNALSÓVADÁSZ9 087 017
3.504006BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNALSÓZSOLCA7 528 564
4.504008BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNARNÓT770 799
5.504012BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBÁNRÉVE843 689
6.504015BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBERZÉK7 771 704
7.504026BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBORSODNÁDASD9 014 759
8.504029BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBŐCS9 197 353
9.504030BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBÜKKÁBRÁNY10 726 692
10.504031BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNBÜKKARANYOS31 115 206
11.— 12.504037BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNCSINCSE+MEZŐKERESZTES13 842 199
13.504043BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNEDELÉNY2 750 708
14.504051BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNGELEJ4 913 899
15.504052BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNGESZTELY2 780 016
16.504057BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNHARSÁNY56 229 477
17.504064BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNHERNÁDKAK10 118 772
18.504065BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNHERNÁDNÉMETI1 383 139
19.504066BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNHÉT12 935 709
20.504075BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNKAZINCBARCIKA23 649 659
21.504082BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNKONDÓ2 176 858
22.504088BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMÁLYI4 231 933
23.504094BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMEZŐKÖVESD10 515 118
24.504098BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMISKOLC345 903 438
25.504100BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMUHI4 590 411
26.504107BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNNYÉKLÁDHÁZA9 856 882
27.504113BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNOSZLÁR1 958 875
28.— 29.504114BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNÓZD+FARKASLYUK59 653 712
30.504116BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNPARASZNYA16 895 873
31.504119BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNPUTNOK3 212 416
32.504120BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNRADOSTYÁN12 580 970
33.504124BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNRUDABÁNYA72 805 125
34.504126BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSAJÓBÁBONY11 089 498
35.504129BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSAJÓHIDVÉG587 852
36.504134BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSAJÓLÁD30 934 648
37.504135BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSAJÓLÁSZLÓFALVA7 633 252
38.504142BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSAJÓSZENTPÉTER28 497 259
39.504146BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSÁLY10 818 653
40.504149BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSERÉNYFALVA483 865
41.504159BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNSZIKSZÓ64 054 619
42.504172BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNTARD19 791 859
43.504173BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNTIBOLDDARÓC12 832 441
44.504180BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNTISZALÚC30 521 158
45.504184BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNTISZAÚJVÁROS2 539 930
46.504195BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNVARBÓ7 815 742
47.504196BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNVATTA11 120 320
Összesen:999 596 255
SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002.
december 31-i értéken
1.105012CSONGRÁDCSONGRÁD4 077 993
2105020CSONGRÁDFORRÁSKÚT28 323
3.105022CSONGRÁDHÓDMEZŐVÁSÁRHELY16 072 825
4.105043CSONGRÁDSZEGED24 313 769
Összesen:44 492 910
1.206001FEJÉRABA37 076 868
2206002FEJÉRADONY1 206 941
3.206003FEJÉRALAP19 359 709
4.206005FEJÉRALSÓSZENTIVÁN7 114 987
5.206006FEJÉRBAKONYCSERNYE25 507 960
6.206007FEJÉRBAKONYKÚTI2 471 020
7.206008FEJÉRBALINKA12 898 271
8.206009FEJÉRBARACS47 782 009
9.206016FEJÉRCECE15 603 364
10.206018FEJÉRCSÁKBERÉNY12 968 466
11.206020FEJÉRCSÓKAKŐ10 210 095
12.406021FEJÉRCSÓR28 734 598
13.206024FEJÉRDUNAÚJVÁROS28 901 087
14.206025FEJÉRELŐSZÁLLÁS64 677 708
15.206026FEJÉRENYING12 375 490
16.206029FEJÉRFEHÉRVÁRCSURGÓ17 664 005
17.— 18.206033FEJÉRGÁRDONY+ZICHYÚJFALU115 184 618
19.206036FEJÉRISZKASZENTGYÖRGY7 834 662
20.206037FEJÉRISZTIMÉR11 491 520
21.206041FEJÉRKÁLÓZ1 984 106
22.206043FEJÉRKINCSESBÁNYA10 897 122
23.206047FEJÉRKULCS1 623 641
24.206051FEJÉRMAGYARALMÁS13 633 692
25.206053FEJÉRMARTONVÁSÁR1 239 999
26.206054FEJÉRMÁTYÁSDOMB10 085 151
27.206055FEJÉRMEZŐFALVA157 163 022
28.206059FEJÉRMOHA4 281 165
29.206060FEJÉRMÓR72 629 813
30.206063FEJÉRNAGYKARÁCSONY20 995 008
31.206065FEJÉRNAGYVELEG9 980 523
32.206068FEJÉRPÁKOZD24 286 424
33.206069FEJÉRPÁTKA45 443 442
34.206071FEJÉRPERKÁTA1 402 162
35.206072FEJÉRPOLGÁRDI8 433 889
36.206074FEJÉRPUSZTAVÁM20 854 892
37.— 38.206075FEJÉRRÁCALMÁS+KULCS7 793 070
39.206077FEJÉRSÁRBOGÁRD98 441 200
40.206078FEJÉRSÁREGRES6 510 985
41.206079FEJÉRSÁRKERESZTES11 010 708
42.206080FEJÉRSÁRKERESZTÚR15 290 585
43.206083FEJÉRSÁRSZENTÁGOTA9 319 915
44.206087FEJÉRSŐRÉD2 235 066
45.206088FEJÉRSUKORÓ20 981 250
46.206093FEJÉRSZÉKESFEHÉRVÁR69 644 109
47.206099FEJÉRVÁJTA14 466 015
48.206100FEJÉRVÁL5 024 178
49.206101FEJÉRVELENCE48 843 176
50.206105FEJÉRZÁMOLY19 691 027
51.206106FEJÉRZICHYÚJFALU6 075 976
Összesen:1 219 324 691
1.307002GYŐR-MOSON-SOPRONAGYAGOSSZERGÉNY10 578 485
2.307006GYŐR-MOSON-SOPRONCIRÁK8 663 169
3.307069GYŐR-MOSON-SOPRONCSÁFORDJÁNOSFA2 638 024
4.307007GYŐR-MOSON-SOPRONCSAPOD9 082 626
5.307070GYŐR-MOSON-SOPRONCSÉR545 317
6.307008GYŐR-MOSON-SOPRONDÉNESFA8 078 566
7.307009GYŐR-MOSON-SOPRONEBERGŐC1 460 019
8.307010GYŐR-MOSON-SOPRONÉCS7 877 381
9.307011GYŐR-MOSON-SOPRONED VE7 369 306
10.307012GYŐR-MOSON-SOPRONEGYHÁZASFALU7 496 028
11.307014GYŐR-MOSON-SOPRONFERTŐENDRÉD12 022 087
12.307016GYŐR-MOSON-SOPRONFERTŐRÁKOS19 425 910
13.307019GYŐR-MOSON-SOPRONGYALÓKA3 683 863
14.307020GYŐR-MOSON-SOPRONGYÓRÓ7 525 172
15.307021GYŐR-MOSON-SOPRONGYŐR174 897 438
16.307022GYŐR-MOSON-SOPRONGYŐRASSZONYFA6 391 760
17.307023GYŐR-MOSON-SOPRONGYŐRSÁG9 503 299
18.307024GYŐR-MOSON-SOPRONGYŐRÚJBARÁT34 365 314
19.307025GYŐR-MOSON-SOPRONHARKA8 321 010
20.307026GYŐR-MOSON-SOPRONHEGYKŐ14 586 485
21.307027GYŐR-MOSON-SOPRONHIDEGSÉG1 341 236
22.307028GYŐR-MOSON-SOPRONHIMÓD13 574 374
23.307029GYŐR-MOSON-SOPRONHÖVEJ3 758 063
24.307030GYŐR-MOSON-SOPRONIVÁN11 594 838
25.307032GYŐR-MOSON-SOPRONKÓPHÁZA12 574 628
26.307036GYŐR-MOSON-SOPRONMEZŐÖRS9 135 859
27.307039GYŐR-MOSON-SOPRONNAGYCENK8 380 545
28.307040GYŐR-MOSON-SOPRONNAGYLÓZS8 211 029
29.307042GYŐR-MOSON-SOPRONNYALKA3 340 841
30.307043GYŐR-MOSON-SOPRONNYÚL32 169 541
31.307044GYŐR-MOSON-SOPRONPANNONHALMA20 205 308
32.307045GYŐR-MOSON-SOPRONPÁZMÁNDFALU7 134 647
33.307046GYŐR-MOSON-SOPRONPÉR17 216 242
34.307047GYŐR-MOSON-SOPRONPERESZTEG8 602 952
35.307049GYŐR-MOSON-SOPRONPINNYE5 620 801
36.307050GYŐR-MOSON-SOPRONPUSZTACSALÁD4 171 557
37.307051GYŐR-MOSON-SOPRONRÁBAKECÖL2 641 062
38.307071GYŐR-MOSON-SOPRONRÉPCESZEMERE3 049 652
39.307053GYŐR-MOSON-SOPRONRÉPCEVIS6 471 969
40.307054GYŐR-MOSON-SOPRONRÖJTÖKMUZSAJ6 993 107
41.307057GYŐR-MOSON-SOPRONSOPRONHORPÁCS6 817 214
42.307058GYŐR-MOSON-SOPRONSOPRONKÖVESD9 686 001
43.307059GYŐR-MOSON-SOPRONSZAKONY8 853 547
44.307060GYŐR-MOSON-SOPRONTÁP13 083 874
45.307061GYŐR-MOSON-SOPRONTÁPSZENTMIKLÓS8 527 049
46.307064GYŐR-MOSON-SOPRONUND7 501 848
47.307065GYŐR-MOSON-SOPRONVÁSÁROSFALU6 045 839
48.307066GYŐR-MOSON-SOPRONVITNYÉD19 970 701
49.307068GYŐR-MOSON-SOPRONZSIRA8 997 455
Összesen:630 183 039
[3]
SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002.
december 31-i értéken
1.508005HAJDÚ-BIHARBALMAZÚJVÁROS338 387
2.508018HAJDÚ-BIHARDEBRECEN59 209 236
3.508020HAJDÚ-BIHAREBES2 737 171
4.508024HAJDÚ-BIHARFÖLDES1 904 935
5.508030HAJDÚ-BIHARHAJDÚBÖSZÖRMÉNY12 789 075
6.508031HAJDÚ-BIHARHAJDÚDOROG49 487 585
7.508033HAJDÚ-BIHARHAJDÚNÁNÁS11 424 273
8.508035HAJDÚ-BIHARHAJDÚSZOBOSZLÓ12 846 297
9.508053HAJDÚ-BIHARNÁDUDVAR48 755 954
10.508054HAJDÚ-BIHARNAGYHEGYES689 184
11.508062HAJDÚ-BIHARPOLGÁR54 574 911
12.508063HAJDÚ-BIHARPÜSPÖKLADÁNY2 454 252
Összesen:257 277 258
1.509003HEVESALDEBRŐ8 274 432
2.509005HEVESAPC19 872 178
3.509008HEVESBALATON11 075 098
4.509010HEVESBEKÖLCE5 778 846
5.509014HEVESBODONY10 523 392
6.509015HEVESBOLDOG742 309
7.509018HEVESBÜKKSZENTMÁRTON465 871
8.509025HEVESEGER24 566 605
9.509035HEVESFEDÉMES3 632 575
10.509036HEVESFELDEBRŐ14 369 230
11.509039HEVESGYÖNGYÖS110 763 824
12.509041HEVESGYÖNGYÖSOROSZI7 337 285
13.509042HEVESGYÖNGYÖSPATA17 210 768
14.509043HEVESGYÖNGYÖSSOLYMOS33 957 522
15.509044HEVESGYÖNGYÖSTARJÁN17 613 061
16.509055HEVESKÁPOLNA4 672 649
17.509063HEVESLŐRINCI3 609 041
18.509072HEVESMIKÓFALVA5 176 121
19.509073HEVESMÓNOSBÉL10 545 757
20.509079HEVESNAGYVISNYÓ45 728 069
21.509089HEVESRECSK6 186 056
22.509090HEVESRÓZSASZENTMÁRTON17 716 520
23.509096HEVESSZILVÁSVÁRAD13 153 459
24.509098HEVESSZŰCSI2 838 125
25.509099HEVESTARNALELESZ212 206
26.509108HEVESTÓFALU6102512
Összesen:402 123 512
1.510003JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKBEREKFÜRDŐ1 364 675
2.510015JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKJÁSZBERÉNY6 452 945
3.510025JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKARCAG18 773 863
4.510026JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKENDERES3 798 721
5.510027JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKENGYEL33 148 106
6.510029JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKISÚJSZÁLLÁS18 662 186
7.510031JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKUNHEGYES746 241
8.510032JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKUNMADARAS17 982 380
9.510033JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKKUNSZENTMÁRTON41 198 059
10.510037JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKMEZŐTÚR13 986 691
11.510041JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKPUSZTAMONOSTOR8 897 567
12.510042JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKRÁKÓCZIFALVA24 188 050
13.510044JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSZAJOL9 594 530
14.510045JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSZÁSZBEREK21282
15.510047JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKSZOLNOK57 489 322
16.510049JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKTISZAFÖLDVÁR3 335 247
17.510056JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKTISZAPÜSPÖKI12 854 863
18.510060JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKTISZATENYŐ5 800 850
19.510064JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKTÖRÖKSZENTMIKLÓS21 757 256
20.510065JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOKTÚRKEVE3 613 397
Összesen:303 666 232
SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002.
december 31-i értéken
1.311001KOMÁROM-ESZTERGOMÁCS41 820 693
2311006KOMÁROM-ESZTERGOMBÁBOLNA18 897 197
3.311009KOMÁROM-ESZTERGOMBAJÓT5 000 291
4.311018KOMÁROM-ESZTERGOMCSÉP713 469
5.311020KOMÁROM-ESZTERGOMDAD5 457 721
6.311026KOMÁROM-ESZTERGOMETE1 230 824
7.311071KOMÁROM-ESZTERGOMKOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE63 154 720
8.311029KOMÁROM-ESZTERGOMKECSKÉD5 900 502
9.311031KOMÁROM-ESZTERGOMKESZTÖLC18 162 547
10.311033KOMÁROM-ESZTERGOMKISIGMÁND5 227 567
11.311034KOMÁROM-ESZTERGOMKOCS12 574 373
12.311035KOMÁROM-ESZTERGOMKOMÁROM152 644 279
13.311037KOMÁROM-ESZTERGOMKÖRNYE43 674 079
14.311038KOMÁROM-ESZTERGOMLÁBATLAN30 433 396
15.311041KOMÁROM-ESZTERGOMMOCSA13 976 564
16.311048KOMÁROM-ESZTERGOMPILISCSÉV18 345 975
17.— 28.311049KOMÁROM-ESZTERGOMRÉDE+BAKONYSZOMBAT-HELY+CSÁSZÁR+SÚR+ BAKONYSÁRKÁNY+KERÉK-TELEKI+BÁRSONYOS+VÉRTES-KÉTHELY+ÁCSTESZÉR+ CSATKA+BAKONYBÁNK+AKA17 840 096
29.311053KOMÁROM-ESZTERGOMSZÁKSZEND936 946
30.311060KOMÁROM-ESZTERGOMTÁT17 005 237
31.311066KOMÁROM-ESZTERGOMVÁRGESZTES4 869 440
32.311068KOMÁROM-ESZTERGOMVÉRTESSOMLÓ9 051 029
33.311070KOMÁROM-ESZTERGOMVÉRTESSZŐLŐS8 995 470
Összesen:495 912 417
1.512004NÓGRÁDBÁTONYTERENYE70 904 891
2.512050NÓGRÁDPÁSZTÓ38 134 026
3.512055NÓGRÁDSALGÓTARJÁN107 877 396
Összesen:276 976 373
1.513001PESTABONY6 441 972
2.513004PESTALSÓNÉMEDI10 029 861
3.513014PESTBUDAÖRS122 221 343
4.513016PESTCEGLÉD86 669 322
5.513019PESTCSÉVHARASZT6 432 573
6.513022PESTCSÖMÖR1 078 963
7.513024PESTDABAS16 014 700
8.513028PESTDIÓSD47 526 725
9.513032PESTDUNAKESZI42 890 823
10.513035PESTÉRD297 949 583
11.513044PESTGÖD14 274 367
12.513053PESTINÁRCS4 747 402
13.513065PESTKOSD38 361 084
14.513068PESTLÓRÉV3 747 399
15.513071PESTMAKÁD5 976 672
16.513074PESTMONOR7 788 498
17.513077PESTNAGYKŐRÖS92 029 523
18.513081PESTŐRBOTTYÁN9 607 386
19.513085PESTPÉCEL3 981 956
20.513086PESTPENC32 396 243
21.513094PESTPILISSZÁNTÓ12 431 219
22.513097PESTPOMÁZ84 154 957
23.513098PESTPUSZTAVACS14 079 869
24.513102PESTRÁCKEVE10 265 784
25.513103PESTRÁD33 870 354
26.513109PESTSZENTENDRE99 525 613
27.513112PESTSZIGETBECSE7 200 518
28.513115PESTSZIGETSZENTMÁRTON35 236 973
29.513116PESTSZIGETSZENTMIKLÓS35 520 264
30.513117PESTSZIGETÚJFALU29 272 373
31.513118PESTSZŐD35 120 735
32.513119PESTSZŐDLIGET48 609 692
33.513135PESTTÖKÖL6 110 899
34.513136PESTTÖRÖKBÁLINT97 915 883
35.513151PESTVÁCSZENTLÁSZLÓ3 605 982
36.513154PESTVECSÉS1 724 083
37.513155PESTVERESEGYHÁZ60 275 834
Összesen:1 465 087 428
1.414002SOMOGYALSÓBOGÁT4 796 891
2414005SOMOGYBALATONBOGLÁR4 108 739
3.414006SOMOGYBALATONENDRÉD35 362 662
4.414007SOMOGYBALATONFENYVES26 363 127
5.414008SOMOGYBALATONFÖLDVÁR2 332 051
6.414014SOMOGYBALATONSZÁRSZÓ17 833 030
7.414018SOMOGYBARCS3 109 568
8.414019SOMOGYBÁRDUDVARNOK24 427 048
9.414020SOMOGYBÉLAVÁR22 017 954
10.414024SOMOGYBUZSÁK29 491 635
11.414025SOMOGYCSERÉNFA16 820 403
12.414026SOMOGYCSOKONYAVISONTA31 305 032
13.— 14.414029SOMOGYEDDE+ALSÓBOGÁT5 403 132
15.414030SOMOGYFONYÓD6 667 629
16.414031SOMOGYFŐNYED4 562 372
17.414034SOMOGYHERESZNYE12539314
18.414037SOMOGYJUTA1 866 702
19.414040SOMOGYKAPOSMÉRŐ804 048
20.414043SOMOGYKAPOSSZERDAHELY18 833 870
21.414041SOMOGYKAPOSÚJLAK9 269 408
22.414042SOMOGYKAPOSVÁR26 709 253
23.414048SOMOGYKOMLÓSD4 079 817
24.414050SOMOGYKÖTCSE19 034 429
25.414052SOMOGYLÁTRÁNY31 424 849
26.414054SOMOGYMAGYARATÁD29 602 129
27.414056SOMOGYMARCALI29 395 755
28.414057SOMOGYMERNYE32 704 573
29.414059SOMOGYNAGYATÁD21 124 341
30.414061SOMOGYNAGYBERÉNY50 135 273
31.414062SOMOGYNAGYCSEPELY9 528 199
32.414063SOMOGYNYIM10 965 600
33.414068SOMOGYPATALOM14 327 889
34.414069SOMOGYPÉTERHIDA4 349 913
35.414072SOMOGYRINYAÚJNÉP6 638 503
36.414073SOMOGYSÁGVÁR23 552 828
37.414075SOMOGYSÁVOLY14 626 166
38.414076SOMOGYSIÓFOK36 372 815
39.414078SOMOGYSOM18 557 524
40.414079SOMOGYSOMODOR9 634 240
41.414084SOMOGYSOMOGYSZENTPÁL15 056 898
42.414085SOMOGYSOMOGYUDVARHELY52 122 974
43.414086SOMOGYSOMOGYVÁMOS11 910 664
44.414087SOMOGYSOMOGYVÁR3 157 781
45.414089SOMOGYSZEGERDŐ3 964 768
46.414090SOMOGYSZENNA16 672 116
47.414091SOMOGYSZENTBALÁZS19 545 159
48.414092SOMOGYSZENTGÁLOSKÉR11 428 019
49.414097SOMOGYTELEKI7 582 517
50.414098SOMOGYTIKOS2 691 216
51.414099SOMOGYVÁRDA352 162
52.414100SOMOGYVÍZVÁR26 107 654
53.— 54.414102SOMOGYZAMÁRDI+SZÁNTÓD49 873 825
55.414103SOMOGYZIMÁNY9 908 917
Összesen:907 053 384
SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002.
december 31-i értéken
1.515093SZABOLCS-SZATMÁRMÁTÉSZALKA2 490 484
2.515111SZABOLCS-SZATMÁRNYÍRBÁTOR37 406 112
3.515118SZABOLCS-SZATMÁRNYÍREGYHÁZA385 849 711
4.515135SZABOLCS-SZATMÁRNYÍRTELEK14 467 098
5.515202SZABOLCS-SZATMÁRTISZAVASVÁRI20 819 764
Összesen:461 033 169
1.216001TOLNAALSÓNÁNA8 814 079
2.216002TOLNAALSÓNYÉK7 915 645
3.216003TOLNABÁTA3 371 342
4.216004TOLNABÁTASZÉK5 521 956
5.216005TOLNABOGYISZLÓ20 424 540
6.216006TOLNABONYHÁD6 764 195
7.216007TOLNABONYHÁDVARASD5 221 724
8.216009TOLNACIKÓ5 073 353
9.216013TOLNAFELSŐNÁNA6 197 451
10.216015TOLNAKAKASD3 401 103
11.216016TOLNAKÉTY12 125 615
12.216017TOLNAKISDOROG8 544 353
13.216019TOLNANÉMETKÉR19 431 922
14.216023TOLNASIÓAGÁRD1 161 465
15.216024TOLNASZEDRES17 971 629
16.216025TOLNASZEKSZÁRD16 894 216
17.216027TOLNATOLNA13 842 441
18.216029TOLNAZOMBA9 414 805
Összesen:772 097 834
1.317001VASACSÁD1 435 800
2.317004VASBOZZAI4 521 933
3.317005VAS15 119 847
4.317006VASBŐGŐT5 334 378
5.317007VASBÚCSÚ13 347 936
6.317009VASCELLDÖMÖLK18 805 305
7.317010VASCHERNELHÁZADAMONYA5 823 030
8.317011VASCSÁNIG3 635 480
9.317012VASCSEMPESZKOPÁCS4 904 215
10.317013VASCSÉNYE7 754 941
11.— 12.317014VASCSEPREG+TORMÁSLIGET32 138 642
13.317015VASCSÖRÖTNEK9 784 597
14.317017VASGASZTONY5 728 026
15.317019VASGÓR4 383 375
16.317022VASHEGYFALU19 547 849
17.317023VASHORVÁTZSIDÁNY5 831 233
18.317024VASIKERVÁR12 739 428
19.317025VASIKLANBERÉNY5 461 603
20.317026VASJAKFA16 511 700
21.317029VASKEMENESMAGASI4 016 826
22.317030VASKEMENESMIHALYFA4 331 626
23.317031VASKEMENESSÖMJÉN4 122 620
24.317032VASKEMENESSZENTMARTON2 588 689
25.317033VASKENÉZ3 974 983
26.317034VASKENYÉRI9 775 610
27.317035VASKISZSIDÁNY2 458 560
28.317036VASKÖRMEND17 784 087
29.317037VASKŐSZEG37 458 520
30.317040VASMAGYARLAK9 119 120
31.317042VASMEGGYESKOVÁCSI17 139 052
32.317041VASMEGYEHID3 688 221
33.317043VASMERSEVÁT5 205 251
34.317044VASMESTERHÁZA4 703 325
35.317045VASNAGYGERESD4 898 781
36.317046VASNAGYSIMONYI22 559 100
37.317049VASNEMESLÁDONY5 420 403
38.317050VASNICK13 121 461
39.317051VASÓLMOD2 871 600
40.317052VASOSTFFYASSZONYFA10 978 762
41.317054VASPAPOC8 327 640
42.317055VASPECÖL10 156 730
43.317057VASPERESZNYE7 595 683
44.317058VASPORPÁC2 169 123
45.317059VASRÁBAGYARMAT6 398 491
46.317060VASRÁBAPATY15 183 207
47.317061VASRÁBATÖTTÖS3 194 201
48.317062VASRÁTÓT2 942 192
49.317063VASRÉPCELAK788 765
50.317064VASREPCESZENTGYORGY15 158 586
51.317065VASRÖNÖK5 767 863
52.317066VASRUM8 720 641
53.317067VASSAJTOSKÁL6 189 323
54.317068VASSALKÖVESKÚT9 130 252
55.317069VASSÁRVÁR54 698 347
56.317070VAS11 103 111
57.317072VASSITKE10 226 792
58.317074VASSÖPTE10 484 212
59.317076VASSZENTGOTTHÁRD1 713 718
60.317077VASSZOMBATHELY7 144 876
61.317080VASTOKORCS2 594 455
62.317081VASTOMPALÁDONY9 826 284
63.317082VASTORMÁSLIGET6 339 087
64.317084VASTÖMÖRD8 013 122
65.317085VASURAIÚJFALU13 015 022
66.317086VASVÁMOSCSALÁD4 609 426
67.317088VASVASASSZONYFA9 289 626
68.317089VASVASEGERSZEG4 748 445
69.317090VASVASSURÁNY11 449 069
70.317093VASVASSZENTMIHÁLY4 199 656
71.317094VASVASSZILVÁGY717 900
72.317095VASVÁT1 435 800
73.317097VASVÖNÖCK6 017 769
74.317098VASZSÉDENY13 832 132
Összesen:672 207 462
SorszámKódMegyeÖnkormányzat neveJárandóság 2002.
december 31-i értéken
1.418002VESZPRÉMAJKA77 908 194
2.418006VESZPRÉMBALATONALMÁDI91 472 242
3.418008VESZPRÉMBALATONFÜRED60 089 755
4.418009VESZPRÉMBALATONFŰZFŐ50 170 111
5.418010VESZPRÉMBALATONKENESE12 018 764
6.418011VESZPRÉMBALATONVILÁGOS53 918 887
7.418013VESZPRÉMBÉB6 809 832
8.418015VESZPRÉMBERHIDA20 968 199
9.418016VESZPRÉMCSABRENDEK2 448 859
10.418082VESZPRÉMCSOPAK8 743 686
11.418019VESZPRÉMDABRONC8 708 399
12.418020VESZPRÉMDÁKA5 901 906
13.418021VESZPRÉMDEVECSER34 195 483
14.418025VESZPRÉMHAJMÁSKÉR35 664 571
15.418027VESZPRÉMHEREND3 718 148
16.418028VESZPRÉMHIDEGKÚT11 256 672
17.418029VESZPRÉMHOMOKBÖDÖGE14 037 117
18.418031VESZPRÉMKIRÁLYSZENTISTVÁN10 895 742
19.418034VESZPRÉMKUP9 577 310
20.418037VESZPRÉMLITER32 109 952
21.418050VESZPRÉMNÓRÁP4 469 835
22.418053VESZPRÉMŐSI19 327 784
23.418055VESZPRÉMPÁPA141 185 096
24.418057VESZPRÉMPÁPAKOVÁCSI7 816 808
25.418063VESZPRÉMSÜMEG+BAZSI68 491 347
26.418066VESZPRÉMSZENTIMREFALVA6 671 910
27.418067VESZPRÉMSZENTKIRÁLYSZABADJA39 011 548
28.418068VESZPRÉMTAPOLCA21 959 612
29.418069VESZPRÉMTÓTVÁZSONY19 397 658
30.418070VESZPRÉMUGOD39 806 328
31.— 49.418073VESZPRÉMVESZPRÉM+ZIRC+EPLÉNY+ OLASZFALU+BORZA VÁR+ PORVA+LÓKUT+HÁRSKUT+ PÉNZESGYŐR+BAKONYBÉL+ NAGYESZTERGÁR+BAKONY-NÁNA+DUDAR+CSETÉNY+ JÁSD+SZÁPÁR+BAKONY-OSZLOP+BAKONY-SZENTKIRÁLY+CSESZNEK128 833 108
50.418074VESZPRÉMVESZPRÉMFAJSZ8 582 456
51.418075VESZPRÉMVILONYA17 300 897
52.418078VESZPRÉMZALAERDŐD12 463 682
Összesen:1 085 931 900
1.419001ZALAALIBÁNFA9 531 183
2.419004ZALABALATONMAGYARÓD20 698 449
3.419022ZALAHÉVÍZ2 607 635
4.419024ZALAKESZTHELY30 945 798
5.419030ZALAMOLNÁRI18 252 701
6.419032ZALANAGYKANIZSA38 886 865
7.419034ZALANAGYRADA19 216 052
8.419038ZALAPETRIVENTE7 417 010
9.419044ZALASEMJÉNHÁZA14 535 906
10.419050ZALATESKÁND1 981 210
11.419054ZALATÓTSZENTMÁRTON35 685 770
12.419055ZALATÓTSZERDAHELY34 359 506
13.419061ZALAZALAEGERSZEG65 464 426
14.419062ZALAZALAKAROS3 868 749
15.419064ZALAZALASZABAR23 460 250
16.419066ZALAZALASZENTGRÓT23 367 339
17.419067ZALAZALASZENTIVÁN36 518 911
Összesen:386 797 760
553Mindösszesen:10 148 561 116

2. számú melléklet a 2002. évi LXIII. törvényhez

A lakosság által végzett természetbeni munka értékének kiszámításakor a hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolt adatokat kell figyelembe venni.

1. A munkadíj megállapítása a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által kiadott, az ún. kisüzemi körülmények között végzett építőipari munkák árazására általánosan alkalmazott normagyűjtemény, azaz az ún. Egységes Építőipari Normarendszer szerinti rezsi órabér szerint történik, melynek összege (növelve a KSH által kiadott hivatalos építőipari áruindexszel):

- 1993. évre: 280 Ft

- 1994. évre: 320 Ft

- 1995. évre: 400 Ft

Ez az összeg magában foglalja a munka- és segédeszközök költségeit is.

2. Az 1 folyóméterre (fm) vetített normaidő: 2,005 ó/fm.

A normaidő magában foglalja a termőréteg leszedését, munkaárok kiemelését, a földvisszatöltést, tömörítést, termőréteg elterítését, ezenkívül továbbá a kitűzést, a rögök felaprózását, a munkaárokba vezető rámpák kialakítását, palló fektetését és áthelyezését is.

3. Az 1-2. pont alapján az egy folyóméterre eső átlagköltség a következő:

- 1993. évre: 560 Ft/m

- 1994. évre: 640 Ft/m

- 1995. évre: 800 Ft/m

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. december 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (9) bekezdés o) pontja. Hatályos 2007.01.01

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2003/5. száma. Megjelent 2003.01.16.

Tartalomjegyzék