2001. évi LVI. törvény

a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről[1]

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő nagyszámú és azonos jogi alapon nyugvó, törvényben ígért vagyonjuttatás végrehajtására irányuló önkormányzati igények - a jogbiztonság alkotmányos követelményét is szem előtt tartva -

- megalapozott számítások alapján,

- az időmúlás hatását a szabályozás általános megközelítési módjával ellensúlyozva,

- az érintettek által átlátható módon,

- rövid időn belül,

- végleges jelleggel

rendezésre kerüljenek, a következő törvényt alkotja:

1. § E tőrvény célja, hogy eleget tegyen a Magyar Államot - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 107. § (1) bekezdésének c) pontja alapján terhelő alkotmányos kötelezettségének oly módon, hogy meghatározza az egyes települési önkormányzatokat megillető vagyoni értékű jogok (a továbbiakban: értékjog) értékét, és szabályozza az ennek megfelelő járandóságok teljesítésének módját, határidejét. Az 1993. augusztus 4-e és 1995. december 31-e közötti időszakban önkormányzati és lakossági forrásból létesített, de a gázszolgáltató társaság tulajdonába került és az állam által privatizált gázközművekkel összefüggésben keletkezett önkormányzati igények rendezéséről külön törvény rendelkezik. Az erre vonatkozó törvényjavaslatot a Kormány 2002. október 30-ig az Országgyűlésnek benyújtja.

2. § (1) Az 1. § szerinti értékjogok értékén alapuló járandóság mellett figyelembe kell venni a villamos energia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező 1962. évi IV. törvény és a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény módosításáról szóló - időközben hatályon kívül helyezett - 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében előírt kötelezettségekből származó igények értékét is.

(2) Az 1993. évi LXXXII. törvény hatálybalépéséig (1993. augusztus 3-ig) teljesített önkormányzati, lakossági hozzájárulásból megvalósított vezetékberuházások után az önkormányzat - az igazolt hozzájárulás alapján (az 1992. évet követően, 1993. augusztus 3. napjáig teljesített hozzájárulás esetén a hozzájárulás 56%-át figyelembe véve) - e törvény szerint járandóságra jogosult, amennyiben a vezeték ellenszolgáltatás nélkül 1995. december 31-ig átkerült a gázszolgáltató tulajdonába.

(3) Az Ötv. 107. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel e törvény alapján juttatásban részesülnek az abban érintett települési önkormányzatok is, egymás között egyenlő arányban, a 2. számú melléklet rendelkezéseinek megfelelően.

(4) Az Ötv.-ben és az 1993. évi LXXXII. törvényben foglaltakra figyelemmel az önkormányzatokat megillető járandóság megállapítása során számításba kell venni az állami kötelezettség teljesítésének részbeni elmulasztása, illetve késedelmes teljesítése folytán az önkormányzatokat ért vagyoni hátrány ellentételezésére alkalmas értéket is.

(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével megállapított értéket csökkenteni kell

a) az 1993. évi LXXXII. törvény 4. §-ának (3) bekezdése, valamint

b) az Ötv. - Alkotmánybíróság által utóbb megsemmisített - 107/A. § (2) bekezdésének b) pontja szerint már juttatott részvények értékével.

3. § (1) Az egyes önkormányzatokat az 1-2. § alapján megillető járandóságok értékét az 1. számú melléklet tartalmazza, amely a 2000. augusztus 12-i átszámított értékeket tünteti fel.

(2) Az 1. számú melléklet a szétválással vagy kiválással létrejött új településeket a szétválással vagy kiválással érintett eredeti jogosult településsel egy sorban tartalmazza (kivéve, ha az érintett önkormányzatok kérték járandóságuk szétválasztását és a megosztás tekintetében is megegyeztek). Az egy sorban szereplő települések önkormányzatai együttesen jogosultak a melléklet szerinti járandóság átvételére, az egymás közötti megosztásra megállapodásuk irányadó.

(3) Nem lehet üzleti titokra hivatkozni azon tények, adatok vonatkozásában, amelyek ismerete nélkül az önkormányzati járandóságok értékének megállapítására nem kerülhetett volna sor. Az érintett önkormányzat kérésére, a kéréstől számított 15 napon belül, kötelező írásban kiszolgáltatni a rá vonatkozó adatokat - ideértve a települések közötti külterületi vezetékvagyonra vonatkozó adatokat is - és kétség esetén azok valódiságát okiratokkal igazolni.

4. § (1) Az önkormányzatok számára e törvény szerinti járandóságukat az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (ÁPV Rt.) 2001. szeptember 15-én juttatja el.

(2) A teljesítés 20 millió Ft összeghatárig készpénzben történik. Az ezt meghaladó igény 50%-át készpénzben, a fennmaradó részt a Magyar Állam által - a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2) bekezdés ab) pontjában - erre a célra az ÁPV Rt. rendelkezésére bocsátott, zárt körben kibocsátott, szabadon átruházható államkötvényekkel kell kiegyenlíteni oly módon, hogy egyenlő arányban legyenek köztük a különböző lejáratúak.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti készpénz és államkötvény megosztás nem biztosítható, az emiatt fennmaradó hányadot készpénzzel kell teljesíteni. Ugyanígy kell eljárni azokra a 10 ezer Ft-ot el nem érő hányadokra vonatkozóan is, amelyeket - az államkötvények 10 ezer forintos címletei miatt - más módon nem lehetne kifizetni. Ezekben az esetekben a készpénzben történő járandóságfizetés (2) bekezdésben meghatározott összeghatára túlléphető.

(4) Államkötvény esetében azt a piaci árfolyamot kell figyelembe venni, amely a (2) bekezdésben meghatározott állampapírokkal megegyező kamatbázisú, hátralévő futamidejét tekintve legközelebb álló, a Magyar Állam által belföldön nyilvánosan értékesített államkötvényekre - a 2001. augusztus 12-ét megelőző legutolsó három aukción kialakult - átlagos nettó árfolyamok súlyozott átlaga.

(5) A járandóság átadásakor

a) a készpénzhányadból le kell vonni a gázközművagyonnal összefüggő helyi önkormányzati igények rendezésével kapcsolatos előleg fizetéséről szóló kormányhatározatok alapján kifizetett előleget,

b) a 2000. augusztus 12-től 2001. szeptember 15-ig eltelt időszakra-a (2) bekezdésben meghatározott államkötvények 2000. augusztus 12. és 2001. augusztus 12. közötti átlagkamatával (10, 75%) megegyező - éves hozam időarányos részét kell hozzászámítani a készpénzelőleg, illetve az előlegen felüli járandóság átadásának időpontjáig.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésével való késedelembe esés esetén az önkormányzat az 1. számú melléklet szerinti járandóságot a Ptk. 301. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamattal növelten igényelheti. Az az önkormányzat, amely elmulasztja azokat az intézkedéseket, melyek ahhoz szükségesek, hogy az ÁPV Rt. a kifizetést, illetve az államkötvények átadását teljesíteni tudja, vagy a járandóságot nem veszi fel - figyelemmel a Ptk. 302-303. §-ában foglaltakra - késedelme idejére kamatra nem jogosult.

(7) A (2) bekezdés szerinti államkötvények futamidejének lejártáig a Magyar Állam az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaság útján a (4) bekezdés szerinti piaci árfolyamon 2002-től évente kétszer nyilvános visszavásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatokat e törvény szerint megillető állampapírokra, évente legfeljebb 10 milliárd forint értékig. A visszavásárlás értéknapja a kamatfizetések napját megelőző negyedik munkanap.

5. § (1) Azok az önkormányzatok, amelyek az 1. számú mellékletben nincsenek feltüntetve jogosultként, de az 1-2. § alapján igényt kívánnak érvényesíteni az állammal szemben, e törvény hatálybalépésétől számított 90 napon belül bírósághoz fordulhatnak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bírósági eljárásban a vagyonfelmérés, illetve vagyonértékelés adatainak kijavítását és az ennek megfelelően kiszámított járandóság megállapítását lehet kérni a 2. számú mellékletben meghatározott vagyonfelmérési, illetve értékelési módszertan alapján.

(3) Bírósághoz lehet fordulni továbbá

a) a közös önkormányzati beruházásoknál az 1993. évi LXXXII. törvény szerinti járandóságok megosztása, valamint

b) a szétválással, kiválással létrejött új település önkormányzata és az eredeti jogosult önkormányzat között a járandóság szétosztása kérdésében.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a bíróság megállapítja a járandóságot, az ÁPV Rt. azt az önkormányzat részére a Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelve fizeti ki.

(5) Az Államot az e § szerinti eljárásokban az ÁPV Rt. képviseli. A (3) bekezdés a)-b) pontja szerinti eljárásokban az abban érintett önkormányzattok egymással szemben érvényesítik igényeiket.

6. § (1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 15. napon lép hatályba.

(2)[2] Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az 1997. évi CXLVI. törvény 4. § (2 ) bekezdés ab) pontjában meghatározott államkötvényekből - az e törvény 4. § (2)-(3) bekezdése szerinti készpénzigénynek megfelelő összeghatárig - az ÁPV Rt.-től névértéken visszavásárolhasson.

(3)[3] Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy közzétegye a 4. § (4) és (7) bekezdése; szerint figyelembe vehető piaci árfolyamot.

Mádl Ferenc s, k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2001. évi LVI. törvényhez

ÉGÁZ Rt

(Ft)

SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
3Győr-Sopron-MosonAgyagosszergény4 188 234
7Győr-Sopron-MosonBeled45 695 131
11Győr-Sopron-MosonBőny5 475 215
30Győr-Sopron-MosonEdve2 464 489
31Győr-Sopron-MosonEgyházasfalu5 166 720
34Győr-Sopron-MosonFertőd29 204 619
35Győr-Sopron-MosonFertőendréd789 808
38Győr-Sopron-MosonFertőszentmiklós34 938 461
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
39Győr-Sopron-MosonFertőszéplak9 951 284
47Győr-Sopron-MosonGyőr821 842 133
71Győr-Sopron-MosonKisfalud48 373 547
84Győr-Sopron-MosonLövő13 792 488
92Győr-Sopron-MosonMihályi72 560 323
99Győr-Sopron-MosonNemeskér4 059 949
111Győr-Sopron-MosonPetőháza11 034 921
117Győr-Sopron-MosonRábakecöl31 672 894
127Győr-Sopron-MosonSarród8 042 217
131Győr-Sopron-MosonSopron901 564 215
151Győr-Sopron-MosonTöltéstava43 798 533
157Győr-Sopron-MosonVásárosfalu2 676 926
166Győr-Sopron-MosonVölcsej918 976
4Komárom-EsztergomBábolna28 907 522
6Komárom-EsztergomBana8 634 118
26Komárom-EsztergomDorog156 939 140
32Komárom-EsztergomEsztergom49 151 934
63Komárom-EsztergomK-E. m-i. Önk.34 424 853
70Komárom-EsztergomKesztölc6 104 065
82Komárom-EsztergomLeányvár3 688 255
93Komárom-EsztergomMocsa33 089 173
98Komárom-EsztergomNaszály25 783 539
112Komárom-EsztergomPiliscsév7 493 959
134Komárom-EsztergomSüttő2 569 004
146Komárom-EsztergomTokod13 818 979
146/aKomárom-EsztergomTokodaltáró1 150 600
12VasBúcsú3 681 476
13VasBük38 086 419
14VasCelldömölk544 063 552
23VasCsörötnek1 230 935
41VasGencsapáti175 786 346
46VasGyöngyösfalu10 123 765
61VasJánosháza116 463 031
62VasKáld58 131729
78VasKörmend568 132 459
80VasKőszeg278 966 408
85VasLukácsháza7 719 761
87VasMeggyeskovácsi18 899
108VasPerenye4 105 222
121VasRépcelak99 766 793
128VasSárvár485 182 006
129Vas3 375 841
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
138VasSzombathely2 348 208 277
139VasTanakajd49 890 512
141VasTáplánszentkereszt20 601 981
159VasVasszécsény95 845 794
161VasVép212 757 128
MINDÖSSZESEN:7 592104 560

KÖGÁZ Rt.

(Ft)

SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
52FejérCsór4 374 795
1SomogyÁdánd16 582 796
5SomogyAlsóbogát2 967 405
7SomogyBabócsa6 500 715
10SomogyBalatonberény73 093 634
11SomogyBalatonboglár282 126 987
12SomogyBalatonendréd3 998 693
13SomogyBalatonfenyes30 278 741
15SomogyBalatonföldvár79 077 084
18SomogyBalatonkeresztúr44 340 441
19SomogyBalatonlelle273 886 572
20SomogyBalatonmáriafürdő12 020 810
22SomogyBalatonöszöd1 790 871
23SomogyBalatonszabadi55 033 460
24SomogyBalatonszárszó35 024 837
25SomogyBalatonszemes37 638 536
26SomogyBalatonszentgyörgy38 926 887
27SomogyBalatonújlak9 530 655
30SomogyBarcs102 599 073
38SomogyBerzence33 610 293
39SomogyBodrog4 860152
41SomogyBolhó15 589 466
44SomogyBuzsák2 827 872
49SomogyCsokonyavisonta10 624 796
50SomogyCsombárd6 221 476
55SomogyCsurgó79 863 859
64SomogyFonyód137 358 304
74SomogyHáromfa7 493 733
77SomogyHetes19 978 066
79SomogyHollád2 883 857
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
81SomogyJuta24 961 820
83SomogyKaposfő18 194 832
84SomogyKaposmérő29 959 072
87SomogyKaposvár482 889 406
91SomogyKéthely45 401 507
96SomogyKöröshegy7 463 858
102SomogyLengyeltóti64 141 038
109SomogyMagyaregres4 742 522
112SomogyMarcali131 375 813
113SomogyMernye6 324 134
114SomogyMezőcsokonya27 592 966
120SomogyNagyatád98 255 218
121SomogyNagybajom58 156 871
135SomogyOrci3 652 188
136SomogyOrdacsehi6 730 864
138SomogyOsztopán8 222 656
139SomogyÖreglak21 148 877
155SomogyRinyaújlak415 744
158SomogySántos3 068 883
161SomogySiófok250 922 430
162SomogySiójut2 745 794
165SomogySomodor600 658
166SomogySomogyaszaló5 461 062
168SomogySomogygeszti5 047 974
169SomogySomogyjád26 436 713
170SomogySomogysárd33 580 423
175SomogySomogyvámos17 932 331
176SomogySomogyvár28 876 482
185SomogySzentgáloskér3 351 622
191SomogySzólád4 406 733
192SomogySzőlősgyörök50 784 332
194SomogyTarany12 145 498
195SomogyTaszár20 705 135
208SomogyVárda5 983 138
217SomogyVörs3 584 091
227SomogyZamárdi26 943 321
3VeszprémAjka45 404 093
9VeszprémBalatonalmádi16 846 340
14VeszprémBalatonfőkajár13 002 906
66VeszprémBalatonfűzfő22 063 920
17VeszprémBalatonkenese77 057 090
28VeszprémBalatonvilágos30 357 469
37VeszprémBerhida37 892 878
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
45VeszprémCsabrendek13 964 017
46VeszprémCsajág4 180 526
53VeszprémCsót5 104 923
58VeszprémDevecser17 504 755
75VeszprémHerend41 416 962
88VeszprémKáptalanfa4 880 822
100VeszprémKüngös2 618 210
110VeszprémMagyarpolány12 385 454
129VeszprémNagytevel2 529 762
131VeszprémNemesvámos32 056 577
142VeszprémPápa80 363 104
145VeszprémPapkeszi7 744 266
193VeszprémTapolca141 479 064
211VeszprémVeszprém130 407 154
29ZalaBánokszentgyörgy7 449 892
32ZalaBázakerettye26 212 604
34ZalaBecsehely72 279 486
42ZalaBorsfa16 986 966
54ZalaCsörnyeföld4 816141
59ZalaDobri2 780 959
62ZalaEszteregnye4 099 730
67ZalaGalambok12 408 691
68ZalaGarabonc6 005 837
69ZalaGellénháza6 842 962
72ZalaGutorfölde18 900 026
78ZalaHévíz103 527 472
89ZalaKerkaszentkirály186 653
90ZalaKeszthely167 405 179
93ZalaKiscsehi (Budafa)13 483 930
103ZalaLenti46 012 611
104ZalaLetenye100 428 182
105ZalaLispeszentadorján17 899 718
107ZalaLovászi-Kútfej17 469 772
118ZalaMuraszemenye2 829 548
124ZalaNagykanizsa1 110 326 681
126ZalaNagylengyel15 574 972
128ZalaNagyrécse9 701 075
137ZalaOrmándlak1 625 797
151ZalaPusztaederics376 099
152ZalaPusztamagyaród371 064
153ZalaPusztaszentlászló5 898 906
177ZalaSormás5 359 132
189ZalaSzepetnek9 613 410
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
197ZalaTeskánd29 108 889
199ZalaTófej2 509 423
201ZalaTornyiszentmiklós15 567 942
204ZalaTürje33 288 472
206ZalaÚjudvar15 117 164
209ZalaVárfölde5 455 619
219ZalaZalaegerszeg285 449 396
221ZalaZalakaros59 865 841
222ZalaZalakomár69 657 153
224ZalaZalaszentgrót64 627 856
MINDÖSSZESEN:6 100 092 411

DÉGÁZ Rt.

(Ft)

SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
1Bács-KiskunÁgasegyháza50 067 368
4Bács-KiskunApostag1 084 351
7Bács-KiskunBácsalmás159 121 571
8Bács-KiskunBácsbokod88 345 799
9Bács-KiskunBácsborsód37 420 245
10Bács-KiskunBaja420 067 737
12Bács-KiskunBallószög39 797 232
21Bács-KiskunBorota34 819 518
28Bács-KiskunCsászártöltés56 691 971
30Bács-KiskunCsávoly39 563 350
33Bács-KiskunCsólyospálos22 278 732
45Bács-KiskunDunaegyháza200 554
48Bács-KiskunDunavecse1 553 570
52Bács-KiskunÉrsekhalma18 590 656
56Bács-KiskunFelsőlajos7 200 306
57Bács-KiskunFelsőszentiván44 474 893
61Bács-KiskunFülöpháza7 479 448
63Bács-KiskunFülöpszállás146 166
68Bács-KiskunGátér356 918
73Bács-KiskunHajós99 208 496
74Bács-KiskunHelvécia48 898 232
80Bács-KiskunIzsák171 920 163
82Bács-KiskunJánoshalma117 271 308
83Bács-KiskunJászszentlászló+Móricgát37 655 964
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
90Bács-KiskunKecskemét627 232 245
92Bács-KiskunKerekegyháza133 669 846
97Bács-KiskunKiskunfélegyháza68 330 223
98Bács-KiskunKiskunhalas126 142 499
99Bács-KiskunKiskunmajsa30 033 068
100Bács-KiskunKisszállás40 263 950
106Bács-KiskunKunadacs20 412 117
107Bács-KiskunKunfehértó30 702 757
108Bács-KiskunKunszállás4 150 604
109Bács-KiskunKunszentmiklós153 869 899
110Bács-KiskunLajosmizse125 714 555
111Bács-KiskunLakitelek105 168 167
117Bács-KiskunMátételke24 053 618
121Bács-KiskunMélykút161 528 878
136Bács-KiskunNyárlőrinc38 626 923
145Bács-KiskunPálmonostora33 817 011
146Bács-KiskunPetőfiszállás193 756
152Bács-KiskunRém63 868 689
158Bács-KiskunSolt642 453
159Bács-KiskunSoltszentimre666 373
162Bács-KiskunSzabadszállás183 904 097
164Bács-KiskunSzalkszentmárton720 635
165Bács-KiskunSzank14 951 871
173Bács-KiskunSzentkirály37 986 921
177Bács-KiskunTass49 062 855
178Bács-KiskunTataháza41 929 285
181Bács-KiskunTiszaalpár115 749 982
182Bács-KiskunTiszakécske238 246 833
190Bács-KiskunVárosföld4 144 963
191Bács-KiskunVaskút129 170
14BékésBattonya67 733 950
16BékésBékés347 757 468
17BékésBékéscsaba529 973 437
17/aBékésCsabaszabadi9 753 758
22BékésBucsa5 113 171
25BékésCsanádapáca110 492 497
27BékésCsárdaszállás3 944 326
35BékésCsorvás158 526 362
39BékésDévaványa3 399
40BékésDoboz148 860 355
43BékésDombegyháza111 910 434
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
50BékésEcsegfalva39 646 719
64BékésFüzesgyarmat13 721 974
66BékésGádoros97 272 489
70BékésGerendás38 679 113
71BékésGyomaendrőd137 038 335
72BékésGyula577 936 263
78BékésHunya28 558 069
85BékésKamut18 270 413
86BékésKardoskút7 797 722
88BékésKaszaper48 460 323
94BékésKétsoprony16 066 970
95BékésKisdombegyház17 246 875
103BékésKondoros121 150 919
104BékésKöröstarcsa73 375 368
105BékésKötegyán48 199 178
112BékésMagyarbánhegyes48 717 005
113BékésMagyardombegyház12 979 518
118BékésMedgyesbodzás23 411 822
119BékésMedgyesegyháza70 851 369
120BékésMéhkerék48 612 396
122BékésMezőberény134 826 338
123BékésMezőhegyes21 180 740
124BékésMezőkovácsháza136 901 130
129BékésMurony12 788 031
130BékésNagybánhegyes90 475 145
134BékésNagyszénás185 670 502
141BékésOrosháza321 652 477
149BékésPusztaföldvár52 832 929
156BékésSarkad182 921 034
157BékésSarkadkeresztúr59 178 529
161BékésSzabadkígyós49 962 616
166BékésSzarvas160 222 788
180BékésTelekgerendás19 221 365
184BékésTótkomlós114 011 120
185BékésÚjkígyós109 482 266
192BékésVégegyháza37 840 188
3CsongrádAmbrózfalva32 299 421
5CsongrádÁrpádhalom10 170 981
6CsongrádÁsotthalom934 786
11CsongrádBalástya284 150
20CsongrádBordány53 025 670
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
24CsongrádCsanádalberti4 862 301
26CsongrádCsanádpalota88 861 512
34CsongrádCsongrád85 846 990
37CsongrádDerekegyház19 376 893
38CsongrádDeszk64 177 751
41CsongrádDóc14 311 737
42CsongrádDomaszék40 779 100
51CsongrádEperjes7 290 360
53CsongrádFábiánsebestyén34 271 003
55CsongrádFelgyő10 691 958
59CsongrádForráskút31 387 374
60CsongrádFöldeák59 991 511
76CsongrádHódmezővásárhely395 626 617
101CsongrádKistelek168 564 738
102CsongrádKiszombor92 358 031
114CsongrádMakó290 298 378
115CsongrádMaroslele54 588 664
125CsongrádMindszent110 786 552
127CsongrádMórahalom102 933 258
132CsongrádNagyér25 075 382
133CsongrádNagymágocs47 993 917
137CsongrádÓföldeák12 950 176
138CsongrádÓpusztaszer16 996
143CsongrádÖttömös71 384
148CsongrádPitvaros55 244 995
150CsongrádPusztamérges142 767
151CsongrádPusztaszer50 832 396
153CsongrádRöszke86 715 320
154CsongrádRúzsa34 334 817
155CsongrádSándorfalva234 318 425
167CsongrádSzatymaz57 890 717
168CsongrádSzeged+Algyő765 387 761
170CsongrádSzegvár51 822 544
171CsongrádSzékkutas36 297 900
172CsongrádSzentes216 270 228
183CsongrádTiszasziget50 805 339
186CsongrádÚjszentiván27 139 023
189CsongrádÜllés22 303 093
193CsongrádZákányszék31 433 397
195CsongrádZsombó25 944 154
MINDÖSSZESEN:12 258 068 450

DDGÁZ Rt.

(Ft)

SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
9BaranyaBabarc4 461 762
13BaranyaBár2 530 405
22BaranyaBogád18 653 636
24BaranyaBóly17 239 852
27BaranyaBorjád966 751
36BaranyaDunaszekcső2 795 897
47BaranyaGeresdlak22 698 091
48BaranyaGörcsönydoboka5 501 191
53BaranyaHímesháza31 306 065
68BaranyaKozármisleny84 409 098
70BaranyaLánycsók7 849 134
83BaranyaMohács179 872 040
89BaranyaNagykozár27 497 483
91BaranyaNagynyárád4 789 202
98BaranyaPalotabozsok20 236 569
101BaranyaPécs1 716 362 999
102BaranyaPécsvárad55 792 579
111BaranyaRomonya17 295 610
121BaranyaSátorhely1 333 791
124BaranyaSomberek31 720 779
131BaranyaSzajk2 018 367
133BaranyaSzederkény4 356 147
144BaranyaUdvar1 621 625
150BaranyaVéménd31 388 806
2FejérAdony97 774 522
5FejérAlcsútdoboz13 878 220
15FejérBaracska38 410 556
18FejérBeloiannisz30 125 477
20FejérBesnyő8 855 350
33FejérCsosz4 923 572
35FejérDég16 056 416
37FejérDunaújváros625 626 991
39FejérEnying143 224 607
40FejérErcsi203 258 213
42FejérFelcsút11 445 430
44FejérFüle33 131 737
46FejérGárdony148 473 008
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
49FejérGyúró44 360 155
50FejérHantos7 981 533
56FejérIváncsa87 307 895
58FejérKajászó5 053 000
60FejérKáloz20 983 167
61FejérKápolnásnyék83 056 490
64FejérKisapostag13 513 933
66FejérKisláng14 354 632
67FejérKőszárhegy8 724 807
69FejérLajoskomárom12 215 529
76FejérMartonvásár113 655 308
78FejérMezőfalva17 496 324
79FejérMezőkomárom8 050 132
81FejérMezőszentgyörgy4 424 284
80FejérMezőszilas17 888 913
86FejérNadap4 755 257
90FejérNagylók11 141 331
93FejérNagyvenyim113 285 681
104FejérPerkáta18 340 395
106FejérPolgárdi17 807 047
107FejérPusztaszabolcs14 433 591
109FejérRácalmás+Kulcs13 961 032
117FejérSárosd17 060 650
122FejérSeregélyes125 870 074
125FejérSoponya11 827 971
128FejérSzabadbattyán21 023 367
129FejérSzabadegyháza7 375 457
130FejérSzabadhidvég4 801 932
136FejérSzékesfehérvár2 199 955 743
139FejérTabajd6 269 400
140FejérTác8 593 266
142FejérTordas27 371 932
145FejérÚrhida8 163 285
147FejérVál8 516 571
149FejérVelence211 517 394
46/aFejérZichyújfalu29 445 516
16TolnaBáta47 391 776
17TolnaBátaszék160 983 140
25TolnaBonyhád246 118 474
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
34TolnaDecs57 244 987
51TolnaHarc3 123 838
59TolnaKakasd9 635 812
95TolnaŐcsény65 476 311
118TolnaSárpilis2 411 981
123TolnaSióagárd7 425 549
137TolnaSzekszárd539 813 845
141TolnaTolna85 450 892
148TolnaVárdomb24 205 267
155TolnaZomba10 837 266
MINDÖSSZESEN:8 268 584 111

TIGÁZ Rt.

(Ft)

SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
7Borsod-Abaúj-ZemplénAlsózsolca35 553 663
12Borsod-Abaúj-ZemplénArnót15 049 190
20Borsod-Abaúj-ZemplénBánréve34 489 501
27Borsod-Abaúj-ZemplénBerzék11 971 901
32Borsod-Abaúj-ZemplénBoldva15 686 981
33Borsod-Abaúj-ZemplénBorsodnádasd79 600 197
34Borsod-Abaúj-ZemplénBorsodszirák7 960 153
35Borsod-Abaúj-ZemplénBőcs62 977 788
40Borsod-Abaúj-ZemplénBükkábrány6 993 526
69Borsod-Abaúj-ZemplénEdelény352 542 617
72Borsod-Abaúj-ZemplénEgerlövő6 302 703
83Borsod-Abaúj-ZemplénFelsőzsolca58 582 508
93Borsod-Abaúj-ZemplénGesztely24 717 090
118Borsod-Abaúj-ZemplénHernádkak27 686 940
119Borsod-Abaúj-ZemplénHernádnémeti153 805 701
120Borsod-Abaúj-ZemplénHét342 350
139Borsod-Abaúj-ZemplénKazincbarcika222 834 071
145Borsod-Abaúj-ZemplénKistokaj20 167 237
159Borsod-Abaúj-ZemplénMályi34 670 440
166Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkeresztes+Csincse20 188 721
167Borsod-Abaúj-ZemplénMezőkövesd367 276 394
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
169Borsod-Abaúj-ZemplénMezőnagymihály28 380 838
170Borsod-Abaúj-ZemplénMezőnyárád18 880 399
173Borsod-Abaúj-ZemplénMiskolc997 981 692
189Borsod-Abaúj-ZemplénNyékládháza173 860 021
205Borsod-Abaúj-ZemplénOnga52 888 199
206Borsod-Abaúj-ZemplénÓnod47 124 351
209Borsod-Abaúj-ZemplénÓzd101 328 937
234Borsod-Abaúj-ZemplénPutnok68 373 351
245Borsod-Abaúj-ZemplénRudabánya7 651 137
246Borsod-Abaúj-ZemplénSajóbábony93 310 058
247Borsod-Abaúj-ZemplénSajóecseg30 221 444
248Borsod-Abaúj-ZemplénSajóhídvég22 117 168
250Borsod-Abaúj-ZemplénSajókeresztúr34 840 603
251Borsod-Abaúj-ZemplénSajólád17 873 327
253Borsod-Abaúj-ZemplénSajópálfala21 671 532
254Borsod-Abaúj-ZemplénSajópetri7 505 200
255Borsod-Abaúj-ZemplénSajósenye9 569 806
256Borsod-Abaúj-ZemplénSajószentpéter112 719 882
257Borsod-Abaúj-ZemplénSajóvámos37 291 507
258Borsod-Abaúj-ZemplénSajóvelezd16 036 224
260Borsod-Abaúj-ZemplénSály74 153 626
262Borsod-Abaúj-ZemplénSerényfalva21 118 561
277Borsod-Abaúj-ZemplénSzentistván106 603 014
282Borsod-Abaúj-ZemplénSzikszó26 504 125
283Borsod-Abaúj-ZemplénSzirmabesenyő88 053 697
291Borsod-Abaúj-ZemplénTard50 661 021
299Borsod-Abaúj-ZemplénTibolddaróc43 765 045
304Borsod-Abaúj-ZemplénTiszalúc49 578 052
306Borsod-Abaúj-ZemplénTiszapalkonya26 757 909
310Borsod-Abaúj-ZemplénTiszaújváros180 156 065
344Borsod-Abaúj-ZemplénVatta23 993 532
18Hajdú-BiharBalmazújváros248 365 185
61Hajdú-BiharDebrecen1 519 144 994
67Hajdú-BiharEbes100 802 668
85Hajdú-BiharFöldes98 565 386
108Hajdú-BiharHajdúböszörmény378 709 148
109Hajdú-BiharHajdúdorog39 144 981
111Hajdú-BiharHajdúnánás282 043 924
112Hajdú-BiharHajdúszoboszló366 705 523
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
124Hajdú-BiharHortobágy18 991 507
133Hajdú-BiharKaba81 531 176
179Hajdú-BiharNádudvar89 347 824
181Hajdú-BiharNagyhegyes43 344 962
229Hajdú-BiharPolgár102 114 526
235Hajdú-BiharPüspökladány142 635 823
298Hajdú-BiharTetétlen21 456 191
331Hajdú-BiharÚjszentmargita16 518 562
23HevesBélapátfalva86 450 641
28HevesBesenyőtelek19 096 946
30HevesBodony15 501 561
31HevesBoldog22 063 052
41HevesBükkszék60 752 540
164HevesDormánd3 250 941
70HevesEger619 049 400
76HevesErdőkövesd14 218 262
77HevesErdőtelek90 946 460
87HevesFüzesabony119 750 000
99HevesGyöngyös327 612 931
100HevesGyöngyöshalász20 362 793
115HevesHatvan475 380 280
121HevesHeves175 260 516
135HevesKál5 603 198
150HevesKompolt12 993 912
156HevesLőrinci177 594 001
164HevesMátraderecske105 728 193
185HevesNagyréde93 599 598
213HevesParád80 017 535
215HevesParádsasvár22 465 924
223HevesPétervására89 383 559
224HevesPetőfibánya28 010 135
240HevesRecsk75 594 214
267HevesSzajla28 607 302
297HevesTerpes3 472 648
348HevesZagyvaszántó34 677 620
26Jász-Nagykun-SzolnokBerekfürdő34 979 434
80Jász-Nagykun-SzolnokFegyvernek49 067 919
130Jász-Nagykun-SzolnokJászberény380 185 045
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
131Jász-Nagykun-SzolnokJászfényszaru36 577 469
137Jász-Nagykun-SzolnokKarcag334 111 923
140Jász-Nagykun-SzolnokKenderes75 543 597
146Jász-Nagykun-SzolnokKisújszállás191 871 353
151Jász-Nagykun-SzolnokKunhegyes109 854 134
152Jász-Nagykun-SzolnokKunmadaras59 066 233
153Jász-Nagykun-SzolnokKunszentmárton110 801 029
161Jász-Nagykun-SzolnokMartfű144 092 092
165Jász-Nagykun-SzolnokMezőhék10 055 553
171Jász-Nagykun-SzolnokMezőtúr220 650 641
238Jász-Nagykun-SzolnokRákóczifalva45 506 337
239Jász-Nagykun-SzolnokRákócziújfalu36 400 716
268Jász-Nagykun-SzolnokSzajol44 067 802
284Jász-Nagykun-SzolnokSzolnok544 029 618
302Jász-Nagykun-SzolnokTiszaföldvár257 815 110
317Jász-Nagykun-SzolnokTószeg82 521 586
320Jász-Nagykun-SzolnokTörökszentmiklós308 582 042
323Jász-Nagykun-SzolnokTúrkeve170 736 444
330Jász-Nagykun-SzolnokÚjszász194 184 044
347Jász-Nagykun-SzolnokZagyvarékas117 138 707
15NógrádBalassagyarmat416 582 240
21NógrádBátonyterenye97 222 250
217NógrádPásztó94 240 243
241NógrádRétság+Bánk+Tolmács123 905 344
243NógrádRomhány73 689 900
259NógrádSalgótarján433 613 417
1PestAbony221 713 620
5PestAlsónémedi105 880 027
122/aPestBag18 789 379
37PestBudakalász113 764 932
38PestBudakeszi182 150 654
39PestBudaörs297 746 263
45PestCegléd372 472 832
55PestCsomád29 603 492
56PestCsömör156 569 040
57PestDabas378 592 367
59PestDány74 770 431
62PestDiósd52 776 631
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
65PestDunaharaszti419 085 725
66PestDunakeszi457 075 864
68PestEcser53 469 149
74PestÉrd515 623 191
75PestErdőkertes91 034 305
84PestFót332 157 663
89PestGalgahévíz10 765 859
95PestGöd427 537 113
96PestGödöllő592 244 472
97PestGyál369 285 104
114PestHalásztelek63 127 309
117PestHernád79 132 389
122PestHévízgyörk34 127 571
126PestInárcs73 789 811
127PestIsaszeg275 620 384
134PestKakucs52 592 245
142/aPestKerepes206 854 364
142/bPestKistarcsa176 209 273
149PestKóka34 363 108
175PestMonor448 328 848
183PestNagykovácsi29 236 430
184PestNagykőrös200 364 629
186PestNagytarcsa60 910 358
204PestÓcsa161 247 776
211PestÖrbottyán81 786 671
212PestÖrkény149 869 063
221PestPécel106 237 571
225PestPilisborosjenő28 363 699
227PestPilisszentiván129 076 725
228PestPilisvörösvár53 724 527
230PestPomáz219 170 736
236PestRáckeve204 960 245
263PestSolymár189 672 261
273PestSzázhalombatta131 125 306
276PestSzentendre209 268 399
279PestSzigetcsép53 692 674
280PestSzigethalom140 711 217
281PestSzigetszentmiklós152 807 445
285PestSződ18 689 523
286PestSződliget17 027 764
SorszámMegyeMegnevezés2000. évi értéken
augusztus 12.
289PestTáborfalva80 154 128
293PestTárnok546 624 057
318PestTököl176 030 807
322PestTura39 385 773
327PestÚjhartyán98 825 010
329PestÚjlengyel50 849 145
334PestÜröm22 664 504
335PestVác528 215 411
338PestVácszentlászló24 170 520
340PestValkó20 184 736
345PestVecsés289 651 435
346PestVeresegyház222 036 901
349PestZsámbok23 539 744
2Szabolcs-Szatmár-BeregAjak54 620 415
11Szabolcs-Szatmár-BeregAranyosapáti28 099 061
17Szabolcs-Szatmár-BeregBalkány29 130 377
24Szabolcs-Szatmár-BeregBeregdaróc23 617 013
25Szabolcs-Szatmár-BeregBeregsurány42 332 048
47Szabolcs-Szatmár-BeregCsaroda37 762 848
50Szabolcs-Szatmár-BeregCsenger116 578 180
81Szabolcs-Szatmár-BeregFehérgyarmat116 975 286
107Szabolcs-Szatmár-BeregGyüre1 419 677
147Szabolcs-Szatmár-BeregKisvárda281 812 603
148Szabolcs-Szatmár-BeregKisvarsány37 985 305
160Szabolcs-Szatmár-BeregMárokpapi32 399 863
162Szabolcs-Szatmár-BeregMátészalka344 646 200
192Szabolcs-Szatmár-BeregNyírbátor176 768 856
194Szabolcs-Szatmár-BeregNyíregyháza967 540 715
202Szabolcs-Szatmár-BeregNyírtelek90 811 916
220Szabolcs-Szatmár-BeregPátyod35 168 951
231Szabolcs-Szatmár-BeregPorcsalma99 506 470
269Szabolcs-Szatmár-BeregSzakoly20 822 344
300Szabolcs-Szatmár-BeregTímár35 465 316
311Szabolcs-Szatmár-BeregTiszavasvári212 031 649
325Szabolcs-Szatmár-BeregTyukod66 306 042
343Szabolcs-Szatmár-BeregVásárosnamény72 944 683
MINDÖSSZESEN:29 406 603 182

2. számú melléklet a 2001. évi LVI. törvényhez

Az 1. számú mellékletben meghatározott juttatások számításánál irányadó vagyonfelmérési és vagyonértékelési módszertan

I. Vagyonfelmérés módszertana

1. A törvény 1. §-a, valamint 2. §-ának (2) bekezdése alapján a települési önkormányzatokat megillető vagyon felmérésénél irányadó elvek és intézkedések:

- a vagyon felmérésének alapja a gázszolgáltató társaságok átalakulási vagyonmérlegének vezetékleltára,

- a vezetékleltárból le kell választani az 1991-1992-ben, a TIGÁZ esetében ezen felül az 1993. június 30-ig aktivált vezetékeket, az ennek eredményeképpen előállított adatbázis az 1990. december 31-ig aktivált, illetve üzembe helyezett vezetékeket tartalmazza,

- az adatbázisból le kell választani a külterületi1 vezetékeket, így különbözetként megkapjuk a belterületi vezetékvagyont, továbbá a belterületi vezetékekből a lakossági célú,2 a külterületi vezetékekből pedig a települések közötti több települést ellátó3 vezetékeket,

- a belterületi lakossági célú vezetékvagyon kiegészítve a külterületi, települések közötti több települést ellátó vezetékeknek az adott településre eső részével képezi az egyes települési önkormányzatok járandóságának számítási alapját képező vezetékvagyont.

A 2. § (2) bekezdése alapján megállapított vezetékvagyont az adott vezetékhossz után elhelyezkedő települések között egyenlő arányban kell felosztani.

A vezetékek egységárának megállapításánál figyelembe nem vett egyéb létesítmények (fogadó állomások, nyomásszabályozók stb.) gázszolgáltató társaságonként számított összértékét vezetékhossz arányában kell felosztani az önkormányzatok között; kivéve azt az esetet, ha ezen átlagosított számítás az önkormányzat számára aránytalan vagyoni sérelmet eredményez. Ez utóbbi esetben az önkormányzat járandóságának megállapításánál az egyéb létesítmények tételesen elszámolt értékét kell figyelembe venni.

2. A törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján fennálló önkormányzati igény megállapításánál alkalmazott elvek:

A törvény 2. §-ának (1) bekezdése alapján fennálló önkormányzati igényt az önkormányzatok által benyújtott az önkormányzati és lakossági hozzájárulásokat tartalmazó - hiteles igazolások, illetve a gázszolgáltatók által elszámolt dokumentumok és jegyzőkönyvek alapján kell megállapítani.

1 Az ingatlan-nyilvántartási térképek szerinti elhatárolás.

2 Célvezetéknek azokat a vezetékeket, illetve vezetékszakaszokat kell tekinteni, amelyekre közvetlenül lakossági fogyasztó, továbbá közvetett módon lakossági célt szolgáló fogyasztó nem kapcsolódik.

3 Települések közötti közművek fogalmába, illetőleg a közművek települések közötti építményei, vonalas létesítményei és berendezései közé azok tartoznak, amelyek a nagyközépnyomású fogadó állomás kilépő csonkja után kezdődve több települést látnak el.

II. A vagyonértékelés módszertana

A felmért vagyon értékelésénél, illetve az önkormányzatokat megillető járandóság számításánál irányadó elvek és intézkedések:

1. Az I/1. pont szerinti vezetékvagyon tekintetében

a) meg kell állapítani e vagyon értékét a gázszolgáltató vállalatok gazdasági társasággá történő átalakulásának időpontjában. A vagyonértékelést - az átalakulási vagyonmérleg készítésénél alkalmazott módszerrel (adatok, költségtényezők) azonosan - a vezeték újraelőállítási költsége és a megfelelő műszaki állapot figyelembevételével kell elvégezni.

b) A fenti a) pont szerint megállapított vagyon tekintetében

- abból kell kiindulni, hogy az önkormányzatok a részükre átadott vagyont apportként beviszik a gázszolgáltató társaságokba és a vagyonért eszközarányos részesedést (részvényt) szereznek,

- az önkormányzatok által bevitt vagyont a társasági vagyonnal azonosan kell értékelni, ezért, az önkormányzatoknak járó részvényhányadot az önkormányzati gázvagyon könyvértéke és a társaság (apport utáni) saját tőkéje hányadosaként kell megállapítani.

2. Az I/2. pont szerinti járandóság tekintetében az elismert hozzájárulás értékének megfelelő névértékű részvényjuttatással kell számolni.

3. A fenti számítás eredményeként az önkormányzatok a törvény 1. §-a és a 2. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján egyaránt részvényjuttatásra jogosultak, és a törvény 2. §-ának (4) bekezdése szerinti teljesítéskor szintén részvényjuttatásban részesültek.

4. A vagyonértékelés módszertana eredményeként megállapított juttatásnak az önkormányzatok számára - a törvény elfogadásának időpontjára számított - teljes kompenzációt kell nyújtania.

Ennek érdekében

a) meg kell határozni az önkormányzatoknak járó és a részükre teljesített részvények piaci értékét, melynél az alábbi eseteket és számítási módszereket kell figyelembe venni:

- az önkormányzatok az I/1. pont szerinti juttatás esetén az átalakulást követően, egységesen 1993. január 1., illetve az I/2. pont szerinti járandóság esetén 1993. december 31-én eladják részvényeiket. A részvények értékét az ún. diszkontált cash-flow (DCF) módszer segítségével az átalakulás időpontjára (1993. január 1-jére, illetve 1993. december 31-re) kell kiszámolni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírokba fektetik; az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke. Állampapírhozamok kiszámításánál 1993. január 1. és 1996. december 31-e között a DWIX indexet, 1997. január 1-jétől pedig a MAX indexet kell figyelembe venni,

- az önkormányzatok részvényeiket a privatizáció időpontjáig (1995. december 31.) megtartják és az állammal együtt értékesítik. Az így értékesített csomag - feltételezhetően - közel 100% lett volna. Ebben az esetben azonban a stratégiai befektetők által a részvények 50%-áért fizetett ár, valamint a tőzsdén kívüli kereskedelemben fizetett ár - 50-50%-os - súlyozásával átlagos privatizációs árfolyamot kell meghatározni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírba fektetik, az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke,

- az önkormányzatok részvényeiket 2000. május 31-ig megtartják. A részvények értékének mai értékére való átszámításánál az államkötvény hozamokat kell figyelembe venni. Ezen időpontra a részvények értékét a DCF módszerrel kell meghatározni,

- tekintettel arra, hogy mindhárom önkormányzati magatartás egyaránt valószínűsíthető, a végleges érték megállapításánál a három számítási mód átlagával kell számolni.

b) Az önkormányzatoknak átadott részvények piaci értékét a vagyonértékelésnél alkalmazott módszerrel azonosan kell elvégezni. Ennek során az alábbi eseteket és számítási módot kell figyelembe venni:

- az önkormányzatok az 1997. I. negyedévben megkapott részvényeket értékesítik. A részvények piaci értékének meghatározásánál a gázszolgáltató társaságok részvényeinek a tőzsdén kívüli kereskedelemben elért átlagos piaci árfolyamát kell figyelembe venni. Azt kell feltételezni, hogy a kapott értéket az önkormányzatok állampapírba

fektetik, az állampapírhozamok figyelembevételével meghatározható a járandóság mai értéke,

- az önkormányzatok a részvényeiket 2000. augusztus 12-ig megtartják és azokat most egyben értékesítik, ez esetben a piaci érték meghatározásánál szintén a DCF módszert kell alkalmazni,

- tekintettel arra, hogy mindkét önkormányzati magatartás egyaránt valószínűsíthető, a végleges érték megállapításánál e két számítási mód átlagával kell számolni.

c) A juttatandó és a kapott részvények értékelésénél figyelembe kell venni az időközi osztalékfizetéseket és tőkeemeléseket is.

d) A gázszolgáltató társaságok 1993. január 1-jei és 1993. december 31-ei DCF értékelésénél 1993. január 1. és 1999. december 31. között a társaságok tényleges cashflowját kell figyelembe venni. Az ezt követő időszakra elsősorban a társaságok vezetése által összeállított előrejelzések alapján kell a társaságok értékelését végezni.

A társaságok 2000. május 31-i időpontra történő DCF értékelésénél elsősorban a társaságok vezetése által összeállított előrejelzések alapján kell a társaságok értékelését végezni.

A DCF módszer alkalmazását úgy kell végezni, amint azt egy független értékelő végezné a gázszolgáltató társaságok önálló üzleti értékének megállapításánál. Ennek érdekében az értékelésnél

- olyan növekedés vehető figyelembe a gázszolgáltató társaságok bevételeinél, amely megfelel a piaci telítettségnek, a lehetőségeknek,

- az árrés, működési költségek, egységre jutó beruházás diszkontráta esetében az értékelésnél nem a lehetséges maximális vagy minimális érték, hanem egy ésszerű várható érték vehető figyelembe.

III. A fenti módszertan alapján 2000. augusztus 12-i időpontra az alábbi értékelési kulcsok az irányadók

Részvények
névértékére számolva
Átszámítási kulcsok 2000. augusztus 12-re
1990. évi LXV. törvény
szerint
1993. évi LXXXII. törvény
szerint
kapott
juttatások
ÉGÁZ366,0%367,2%233,7%
KÖGÁZ238,9%239,6%161,3%
DÉGÁZ224,0%224,8%170,8%
DDGÁZ249,8%252,4%181,6%
TIGÁZ404,9%409,2%308,0%

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2001. június 19-i ülésnapján fogadta el.

[2] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (8) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.01.01

[3] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 170. § (8) bekezdés a) pontja. Hatályos 2007.01.01

Tartalomjegyzék