Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

6/2002. (II. 15.) GM rendelet

a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

A villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 56. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott, a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási kombinált mosó-szárítógépek forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási kombinált mosó-szárítógépekre,

b) a használt állapotban értékesítésre kerülő háztartási kombinált mosó-szárítógépre.

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás, valamint más lényeges segédanyag felhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási kombinált mosó-szárítógép működésére vonatkozó adat, amely a háztartási kombinált mosó-szárítógép energia- vagy más lényeges segédanyag felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) más lényeges segédanyag: víz,kémiai anyag vagy más közeg, amit a háztartási mosó-szárítógép rendeltetésszerű működése során használ,

e) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által jóváhagyott és az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett európai szabvány, amelyet a vonatkozó magyar eljárási rendnek megfelelően közzétettek.

Műszaki dokumentáció

3. §

(1) A gyártó, meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és székhelyét,

b) a háztartási kombinált mosó-szárítógép azonosításához szükséges ismertetést,

c) a típus fő tervezési jellemzőire vonatkozó információt - beleértve a műszaki rajzokat is -, különös tekintettel az energiafelhasználást lényegesen befolyásoló adatokra,

d) a vonatkozó honosított, harmonizált szabványok alapján végzett vizsgálatok jegyzőkönyveit vagy eredményeit,

e) a magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnése után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. §

(1) A háztartási kombinált mosó-szárítógép energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A háztartási kombinált mosó-szárítógép energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. §

(1) A háztartási kombinált mosó-szárítógép csak a 4. § (2) bekezdésében meghatározott adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási kombinált mosó-szárítógépet, a forgalmazó, illetve a háztartási kombinált mosó-szárítógép bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. §

(1) A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésében meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási kombinált mosó-szárítógép külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. §

Csomagküldés útján vagy távollévők között kötött szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási kombinált mosó-szárítógép reklámjának és az értékesítéssel kapcsolatos más fogyasztói tájékoztatásnak [a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont] tartalmaznia kell a rendelet 3. számú mellékletében foglaltakat.

8. §

(1) Tilos a háztartási kombinált mosó-szárítógépen olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2)[1] A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a külön jogszabályban meghatározott módon kell a háztartási készüléken elhelyezni.

9. §

(1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §[2]

Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, kivéve, ha a felhasználó a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény szerint nem minősül fogyasztónak.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet 2002. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási kombinált mosó-szárítógépekre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. §[3]

Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 1996. szeptember 19-i 96/60/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,

gazdasági miniszter

1. számú melléklet a 6/2002. (II. 15.) GM rendelethez

1.1. Az energiahatékonysági címke kialakítása

1.2. Jelölések az energiahatékonysági címkén

I.A gyártó neve vagy védjegye.
IIA készülék típusazonosítója.
III.A készülék energiahatékonysági osztálya a 4. számú mellékletnek megfelelően. A készülék osztálybesorolását a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni.
IV.Az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közösségi öko-címke és "környezetbarát védjegy" jele, ha a termék gyártója a jelölés használatára jogosult.
V.Az energiafelhasználás kWh-ban teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) 60 °C-os szabvány pamut programot és "száraz pamut" szárító programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
VI.Az energiafelhasználás kWh-ban mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás) 60 °C-os szabvány pamut programot használ-, va a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
VII.A mosási teljesítmény osztály a 4. számú melléklet szerint.
VIII.A maximális centrifugálási sebesség a 60 °C-os szabvány pamut programot használva a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
IX.A gép kapacitása (kg-ban) a 60 °C-os szabvány pamut programot használva (szárítás nélkül) a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
X.A gép kapacitása (kg-ban) a "száraz pamut" szárító programot használva (szárítás) a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
XI.A vízfelhasználás literben teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) 60 °C-os szabvány pamut programot és "száraz pamut" szárító programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.
XII.A zaj teljesítmény a mosási, centrifugálási és szárítási ciklusonként 60 °C-os szabvány pamut programot és "száraz pamut" szárító programot használva, amennyiben alkalmazható.

2. Nyomdai előírások

2.1. Az energiahatékonysági címke méretei (mm-ben)

2.2. Alkalmazott színek:

CMYB - kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete. Példa: 07X0: 0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.

Nyilak:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Körvonal színe: X070

Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.

A címkén az információ a címke színes vagy fekete-fehér ábrázolásával adható meg.

2. számú melléklet a 6/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Az adatlap

Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott készülékre vagy a gyártó által forgalmazott készüléktípusokra, -családokra vonatkozóan.

Az adatlapnak az alábbi információkat kell tartalmaznia a megadott sorrendben, kivéve, ha azt a készülék általánosabb leírása tartalmazza:

1. A gyártó védjegye.

2. A készülék típusazonosítója.

3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - hatékonyabb; G - kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.

4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt készülékek közül a "környezetbarát védjeggyel" rendelkező készüléknél a sor fej rovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.

5. Energiafelhasználás kWh-ban teljes működési ciklusonként (mosás, centrifugálás és szárítás) (1. számú melléklet, V. adat).

6. Energiafelhasználás kWh-ban mosási ciklusonként (csak mosás és centrifugálás) (1. számú melléklet, VI. adat).

7. A típus mosási teljesítmény osztálya a 4. számú melléklet szerint. A mosási teljesítmény osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - magasabb; G - alacsonyabb). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a mosási teljesítmény osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.

8. Vízeltávolítási hatékonyság a 60 °C-os szabvány pamut programot használva, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően. "Centrifugálás után megmaradó vízmennyiség ...%-ban (a mosnivaló száraz súlyának százalékában)" kifejezve.

9. Az elért maximális centrifugálási sebesség (1. számú melléklet, VIII. adat).

10. A gép mosási kapacitása a 60 °C-os szabvány pamut programot használva (1. számú melléklet, IX. adat).

11. A gép szárítási kapacitása a szabvány "száraz pamut" szárító programot használva (1. számú melléklet, X. adat).

12. A vízfelhasználás literben teljes működési ciklusonként (mosás, cenlrifugálás és szárítás) (1. számú melléklet, XI. adat).

13. A vízfelhasználás literben (csak mosás és centrifu-gálás) a 60 °C-os szabvány pamut mosó és centrifugáló ciklusonként, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

14. A mosási és szárítási idő. A teljes működési ciklus programideje (60 °C-os pamut mosás és "száraz pamut" szárítás) névleges mosási kapacitáshoz, a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően.

15. A gyártó megadhatja 5-14. pontokban felsorolt információkat más mosási és/vagy szárítási ciklusok tekintetében is.

16. Az évi átlagos energia- és vízfelhasználás a teljes működési ciklus tekintetében, az 5. és 12. pontokban meghatározott felhasználás 200-szorosa. Ezt a becsült éves fogyasztást egy négytagú háztartásra (mindig használva szárítót is) vonatkoztatva (200 ciklus) kell megadni.

17. Az évi átlagos energia- és vízfelhasználás a (csak) mosási ciklus tekintetében, az 5. és 13. pontokban meghatározott fogyasztás 200-szorosa. Ezt a becsült éves fogyasztást egy négytagú háztartásra (sohasem használva szárítót is) vonatkoztatva (200 ciklus) kell megadni.

18. A zajszint a mosási, centrifugálási és szárítási ciklusonként 60 °C-os szabvány pamut programot és "száraz pamut" szárító programot használva, amennyiben alkalmazható.

3. számú melléklet a 6/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Csomagküldés és távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás

A csomagküldés útján vagy távollévők közötti szerződés útján történő forgalmazás esetén a háztartási kombinált mosó-szárítógép reklámjának és a fogyasztói tájékoztatónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia, a megadott sorrendben:

1. Energiahatékonysági osztály (2. számú melléklet, 3. pont).

2. Energiafelhasználás (mosás, centrifugálás és szárítás) (2. számú melléklet, 5. pont).

3. Energiafelhasználás (csak mosás és centrifugálás) (2. számú melléklet, 6. pont).

4. Mosási teljesítmény osztály (2. számú melléklet, 7. pont).

5. Vízeltávolítási hatékonyság (2. számú melléklet, 8. pont).

6. Maximális centrifugálási sebesség (2. számú melléklet, 9. pont).

7. Kapacitás (mosás) (2. számú melléklet, 10. pont).

8. Kapacitás (szárítás) (2. számú melléklet, 11. pont).

9. Vízfelhasználás (mosás, centrifugálás és szárítás) (2. számú melléklet. 12. pont).

10. Vízfelhasználás (csak mosás és centrifugálás) (2. számú melléklet, 13. pont).

11. Négytagú háztartás becsült éves fogyasztása mindig használva a szárítót is (200 ciklus) (2. számú melléklet, 16. pont).

12. Négytagú háztartás becsült éves fogyasztása sohasem használva a szárítót (200 ciklus) (2. számú melléklet, 17. pont)

13. Zajszint, ahol alkalmazható (2. számú melléklet, 18. pont).

Ha a táblázatban az adatlapon megjelenített egyéb adatot is feltüntetnek, azt a 2. számú mellékletben meghatározott módon és sorrendben kell megadni.

4. számú melléklet a 6/2002. (II. 15.) GM rendelethez

Energiahatékonysági osztályok

1. A gép energiahatékonysági osztályba sorolása

Energiahatékonyság
osztály
"C" energiafelhasználás kWh/kg, teljes működési ciklus
(mosás, centrifugálás, szárítás)
a 60 °C-os szabvány pamut
programot és "száraz pamut"
szárító programot használva
a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően
AC ≤ 0,68
B0,68 < C ≤ 0,81
C0,81 < C ≤ 0,93
D0,93 < C ≤ 1,05
E1,05 < C ≤ 1,17
F1,17 < C ≤ 1,29
G1,29 < C

2. A gép mosási teljesítmény osztályba sorolása

Mosási teljesítmény osztály"P" mosási teljesítmény index
a 60 °C-os szabvány pamut
programot használva a vonatkozó szabványok vizsgálati eljárásai
alapján
AP > 1,03
B1,03 ≥ P > 1,00
C1,00 ≥ P > 0,97
D0,97 ≥ P > 0,94
E0,94 ≥ P > 0,91
F0,91 ≥ P> 0,88
G0,88 ≥ P

Lábjegyzetek:

[1] A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet.

[2] Módosította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 10. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Megállapította a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 3. §-a. Hatályos 2011.10.15.

Tartalomjegyzék