Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

7/2002. (IV. 26.) MeHVM rendelet

az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő nyilvántartásba vételéről

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval szemben támasztott egyes követelményeknek való megfelelőséget igazoló - a Hírközlési Főfelügyeletnek az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 151/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének d) pontjában megjelölt - szakvéleményt az a szakértő adhat, aki a Hírközlési Területi Hivataltól (a továbbiakban: Hivatal) szakértői működésre jogosító engedélyt (szakértői engedélyt) kapott és elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértőként a szakértői névjegyzékbe felvették.

(2) Szakértői engedélyt az a büntetlen előéletű személy kaphat, aki a kérelemben megjelölt szakterületen egyetemi vagy főiskolai végzettséggel, kiemelkedő ismeretekkel, valamint

a) egyetemi végzettség esetén legalább öt év,

b) főiskolai végzettség esetén legalább hat év szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(3) Szakmai gyakorlati időn a szakképzettség megszerzése után, a kérelemben megjelölt szakterületen, illetve informatikai, számítástechnikai vagy kriptográfiai területen eltöltött gyakorlati időt kell érteni.

2. §

(1) A szakértői engedély öt évre szól és meghosszabbítható.

(2) A szakértői engedély iránti kérelmet a Hivatalhoz kell benyújtani.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) a kérelmező

aa) személyi adatait (neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme),

ab) iskolai végzettségét, az oktatási intézmény pontos megjelölésével,

ac) diplomájának (oklevelének) számát és keltét,

ad) szakképzettségét,

ae) jelenlegi foglalkozását, beosztását;

b) azt, hogy a kérelmező szerepel-e más, és ha igen, milyen szakértői nyilvántartásban.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) az iskolai végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát;

b) az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását, közölve a már nyilvánosságra hozott szakmai publikációk megjelenésének helyét és időpontját;

c) munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati vagy szolgálati jogviszonyban álló kérelmező munkáltatójának a kérelemmel, valamint a kérelmező szakmai működésével kapcsolatos véleményét;

d) három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt.

(5) A meghosszabbítási kérelemre a kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3. §

(1) Annak a kérelmezőnek, aki az R.-ben, valamint az e rendeletben előírt feltételeknek megfelel, a melléklet szerinti szakértői engedélyt ki kell adni.

(2) A szakértői engedély iránti kérelmet elutasító határozat elleni fellebbezést a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek címezve, az első fokú határozatot kibocsátó szervhez kell benyújtani.

(3) A kérelem és a fellebbezés elbírálásánál az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény szerint kell eljárni.

4. §

(1) A szakértői névjegyzéket a Hivatal vezeti.

(2) Kérelemre a névjegyzékbe az R. 1. §-ának (2) bekezdésében megjelölt szakértőt is be kell jegyezni.

5. §

(1) A szakértői névjegyzéket évenként - az újonnan kiadott és megújított engedéllyel rendelkező szakértők névjegyzékét negyedévenként - a Hivatal tájékoztatása alapján a tárgyévet, illetve negyedévet követő hónap végéig a Hivatalos Értesítőben, valamint elektronikus úton bárki számára hozzáférhető és folyamatosan elérhető módon kell közzétenni.

(2) A névjegyzék tartalmazza a szakértő nevét, elérhetőségét, szakterülete megnevezését, engedélyének számát és az engedély érvényességének idejét.

(3) A szakértőt törölni kell a névjegyzékből, ha

a) a szakértői engedélye lejárt,

b) a szakértői engedélyéről lemondott,

c) a szakértő elhalálozott,

d) a szakértői engedély kiadását követően olyan körülmény merül fel, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja.

(4) Alkalmatlanság, illetve szakszerűtlen munkavégzés esetén a szakértő névjegyzékből való törléséről a Hivatal határoz. A névjegyzékből való törlésről szóló határozat ellen e rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti jogorvoslatnak van helye.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 7/2002. (IV. 26.) MeHVM rendelethez

Kiadó szerv megnevezése: ...........................................................
................................... szám
Szakértői tevékenység végzésére jogosító engedély
........................................................................................................................................................................ részére,
aki ...................................................................................................................................... (szül. hely, idő) született,
anyja neve: ..................................................................................................................................................................
foglalkozása: ...............................................................................................................................................................
diplomájának száma, kelte, kiállítója: ............................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................... szakterületen a szakértői tevékenység folytatását az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben és a 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a 151/2001. (IX. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján engedélyezem.
Kelt: ..........................................................................................
......................................................
engedélyező aláírása

Tartalomjegyzék