8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet

a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében és 110. §-a (8) bekezdésének m) pontjában foglalt felhatalmazások alapján a következőket rendeljük el:

1. §

(1) Az üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, valamint kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól (a továbbiakban együtt: üzemi létesítmény) származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Alkalmi kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől származó zajterhelésre a környezetvédelmi hatóság* - az üzemeltetőnek, illetve a rendezvény szervezőjének szakértői véleménnyel alátámasztott kérelmére - meghatározott időtartamra az 1. számú melléklet szerinti zajterhelési határértékekhez képest eseti túllépést engedélyezhet, amelynek mértéke legfeljebb 10 dB lehet.[1]

(3) A honvédség (a fegyveres erők) alaprendeltetési feladatának ellátása során az előre tervezett tevékenységéből keletkező, határértékeket meghaladó zaj- és rezgésterhelésről, annak helyéről és időpontjáról köteles 8 napon belül a területileg illetékes önkormányzat jegyzőjét tájékoztatni.

2. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A környezetvédelmi hatóság - a kivitelező kérelmére - határozott időtartamra határérték-túllépést engedélyezhet

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető;

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari kivitelezési tevékenységre.

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély - a vonatkozó határértékek teljesülése érdekében - az építőipari kivitelezési tevékenység napi, heti időbeosztására és a munkavégzés teljesítményére vonatkozóan is írhat elő korlátozást.

(4) A környezetvédelmi hatóság

a) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes szervét, valamint az építésügyi hatóságot a (2) bekezdés szerinti engedélyezési eljárásba szakhatóságként bevonja;

b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti engedélyt helyszíni bejárás keretében is kiadhatja.

3. §

(1) A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 3. számú melléklet határértékeinek új tervezésű vagy megváltozott területfelhasználású területeken a meglévő közlekedési zajforrástól származó zajterhelésre is, új közlekedési zajforrás létesítése esetén pedig a meglévő védendő területen is teljesülniük kell.

(3) Egyes közlekedési zajterhelési határértékek túllépését a környezetvédelmi hatóság a 3. számú mellékletben foglaltak szerint engedélyezheti.

(4) Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás bővítése utáni állapotra

a) a 3. számú melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték teljesülését igazolják;

b) ha a változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják, akkor legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni.

4. §

(1) Az 1., a 2. és a 3. számú mellékletekben a zajtól védendő területeken meghatározott zajterhelési határértékeknek

a) az épületek (épületrészek) külső környezeti zajtól védendő azon homlokzata előtt, melyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség (4. számú melléklet) nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintje felett 1,5 m magasságban a nyílászárótól általában 2 m-re,

aa) ha a nyílászáró és a zajforrás távolsága 6 m-nél kisebb, akkor e távolság zajforrástól számított 2/3 részén, de a nyílászáró előtt legalább 1 m-re,

ab) ha a nyílászáró környezetében 4 m-en belül hangvisszaverő felület van, akkor a nyílászáró és e felület közötti távolság felezőpontjában, de a nyílászárótól legalább 1 m-re,

ac) ha a zajforrás a vizsgált homlokzaton van, akkor a nyílászáró felületén,

b) emberi pihenésre, üdülésre, kegyeleti megemlékezés céljára (pl. temető) külön jogszabály szerint** kijelölt területen[2]

kell teljesülniük.

(2) Az épületek (épületrészek) azon homlokzata előtt, melyen 45 dB-nél nagyobb beltéri zajterhelési határértékű helyiség (4. számú melléklet) nyílászárója van, az (1) bekezdés a) pontja szerinti helyeken a zajterhelés nem haladhatja meg jelentős mértékben az 1., a 2. és a 3. számú mellékletek szerinti határértéket.

5. §

A külön jogszabály szerint kijelölt***, zajvédelmi szempontból fokozottan védett területen az 1., 2. és 3. számú mellékletek szerinti határértékeknél 5 dB-lel alacsonyabb értékeknek kell teljesülniük.[3]

6. §

(1) Épületek 4. számú mellékletben megadott zajtól védendő helyiségében

a) az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől (pl. felvonóktól, kazánoktól, szivattyúktól, szellőző- és klímaberendezésektől vízellátási, csatornázási, fűtési, világítási berendezésektől) és

b) az épületen belül vagy azzal szomszédos épületben folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenységtől, illetve az ehhez alkalmazott géptől, berendezéstől, egyéb zajforrástól

együttesen származó zaj terhelési határértékeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmények mellett az (1) bekezdés b) pontja szerinti zajforrásoktól származó zajterhelésre (az építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zajterhelés kivételével) a 4. számú melléklet 1., 2., 3., 5. és 6. sorszám szerinti helyiségekben, az ott meghatározott határértékeknél 5 dB-lel kisebb értékeket kell teljesíteni.

(3) Épületek zajtól védendő helyiségébe behatoló közlekedési zaj terhelési határértékeit a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A környezeti rezgés terhelési határértékeit az 5.számú melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. számú mellékletben foglalt határértékek csak az épületekben tartózkodó emberekre ható rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a más jogszabályok, előírások alapján megállapított határértékeket, követelményeket. Nem vonatkoztathatók határértékként az épület szerkezeti károsodását vagy a telepített berendezések működési zavarait okozó rezgésekre.

(3) Rendkívüli esetekben (pl. építkezés, alkalmi robbantás) az épületben mért félperces maximumok túlléphetik az Amax határértéket, de az éjszakai időszakban az Amax határérték másfélszerese ilyen esetben sem léphető túl. Ezekben az esetekben az AMhatárértékek teljesülését nem kell figyelembe venni.

8. §

A terhelési határérték túllépése jelentős, ha

a) zaj esetén 10 dB-nél nagyobb mértékű,

b) rezgés esetén az Amtúllépése 4-szeresnél, az Amax túllépése 2-szeresnél nagyobb.

9. §

(1) Amennyiben a vonatkozó határértékek ellenőrzését a mellékletekben hivatkozott, irányadó referencia-szabványok szerint végzik el, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az megfelel az e rendelet szerinti zajvizsgálatokkal szemben támasztott követelményeknek.

(2) Amennyiben a vonatkozó határértékek ellenőrzését nem a mellékletekben hivatkozott szabványok szerint végzik, úgy a vizsgálatot végzőnek bizonyítania kell, hogy az alkalmazott eljárások műszakilag egyenértékűek az irányadó referencia-szabványokat alkalmazó eljárásokkal és a választott módszer azokkal azonos eredményt ad. Hatósági ügyekben az így választott módszer csak az illetékes környezetvédelmi felügyelőség előzetes hozzájárulásával alkalmazható.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait, a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet 6. § (2) és 7. § (1) bekezdéseinek előírásait a rendelet hatálybalépésekor már

a) meglevő zaj- vagy rezgésforrásra,

b) jogerős és végrehajtható építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező védendő épületre

nem kell alkalmazni.

(4)[4]

Dr. Turi-Kovács Béla s. k.,

környezetvédelmi miniszter

Dr. Mikola István s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez

Üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
Sor-számZajtól védendő területHatárérték (LTH) az LAMmegítélési szintre
(dB1)
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
1.Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része4535
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)5040
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű),
vegyes terület
552452
4.Gazdasági terület és különleges terület602502
1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve MSZ 15037 szerint, a zaj kibocsátási határértékek meghatározásához alkalmazása az MSZ-13-111 szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.
2 Kórházak, szanatóriumok, rendelőintézetek, jelentős zöldfelületet igénylő intézmények közvetlen környezetében nappal legfeljebb 50 dB, éjjel legfeljebb 40 dB engedhető meg.

2. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez

Építőipari kivitelezési tevékenységtől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
Sor-számZajtól védendő területHatárérték (LTH) az LAMmegítélési szintre1
(dB)
ha az építési munka időtartama2
1 hónap vagy kevesebb1 hónap felett 1 évig1 évnél több
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
1.Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része604555405035
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)655060455540
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület705565506045
4.Gazdasági terület és különleges terület705570556550
1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1 szerint, a zaj kibocsátási határértékek meghatározásához alkalmazása az MSZ-13-111 szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.
2 Adott építkezés teljes időtartama felbontható a táblázat szerinti három időtartamra, és az így kapott szakaszokra a táblázat szerinti különböző határérték állapítható meg.

3. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez

A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei zajtól védendő területeken
Sor-számZajtól védendő területHatárérték (LTH) az LAM,kömegítélési szintre1
(dB)
üdülő-, lakóépületek és közintézmények közötti forgalomtól elzárt területeken; pihenésre kijelölt közterületekenkiszolgáló út; átmenő forgalom nélküli út menténgyűjtőút; összekötőút; bekötőút; egyéb közút; vasúti mellékvonal és pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely2 menténautópálya; autóút; I. rendű főút; II. rendű főút; autóbusz-pályaudvar; vasúti fővonal és pályaudvara; repülőtér, illetve helikopterállomás, -leszállóhely3 mentén
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
1.Üdülőterület, gyógyhely, egészségügyi terület, védett természeti terület kijelölt része453550405545604504
2.Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű)504055456050654554
3.Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület554560506555654554
4.Gazdasági terület és különleges terület60506555654554654554
1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1 és az MSZ-13-183 szerint. A megítélési idő a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra.
2 Olyan repülőterek vagy helikopterállomások, illetve -leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna max. felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna max. felszálló tömegnél kisebb helikopterek közlekednek.
3 Nagyobb tömegű, illetve sugárhajtású légijárművek által használt repülőterek vagy helikopterállomások, illetve -leszállóhelyek.
4 A közegészségügyi hatóság - a környezetvédelmi hatóság véleményének figyelembevételével, indokolt esetben - 5 dB, kivételesen 10 dB túllépést engedélyezhet a szükséges feltételek előírásával.

4. számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez

A zaj terhelési határértékei épületek zajtól védendő helyiségeiben1
Sor-számZajtól védendő helyiségHatárérték (LTH) az LAMmegítélési szintre2
(dB)
nappal
6-22 óra
éjjel
22-6 óra
1.Kórtermek és betegszobák3530
2.Kórházak, rendelőintézetek kezelő- és műtőhelyiségei35
3.Egyéb orvosi rendelő- és kezelőhelyiségek40
4.Tantermek, előadó- és foglalkoztató termek bölcsődékben, óvodákban és oktatási intézményekben; ülés- és tárgyalótermek; könyvtári olvasótermek; tanári szobák; intézmények akusztikai szempontból igényes irodahelyiségei40
5.Lakószobák lakásokban, szociális otthonokban, üdülőkben4030
6.Lakószobák szállodákban, panziókban, munkásszállókban, diákotthonokban, üdülőházakban4535
7.Étkezőkonyha, étkezőhelyiség lakásokban45
8.Szállodák, panziók, üdülők, szociális otthonok, munkásszállók és diákotthonok közös helyiségei50
9.Éttermek, eszpresszók55
10.Kereskedelmi, vendéglátó épület eladóterei, illetve vendéglátó helyiségei; várótermek; intézmények akusztikai szempontból kevésbé igényes helyiségei60
1 A közlekedési zaj terhelési határértékei csukott nyílászárók mellett értendők.
2 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint.
A megítélési idő
- közlekedésre a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra;
- más zajforrásokra a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 óra, éjjeli 0,5 óra.

5.számú melléklet a 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelethez

Az emberre ható rezgés terhelési határértékei épületekben
Sor-számÉpület, helyiség1Rezgésterhelési határérték2
(mm/s2)
AMA0Amax3
1.Rezgésre különösen érzékeny helyiség (pl. műtő)33,6100
2.Lakóépület, üdülőépület, szociális otthon, szálláshely-szolgáltató épület, kórház, szanatórium lakó- és pihenőhelyiségeinappal
6-22 óra
1012200
éjjel4
22-6 óra
561005
3.Kulturális, vallási létesítmények nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. hangversenyterem, templom); bölcsőde, óvoda foglalkoztató helyiségei; orvosi rendelő1012200
Sor-számÉpület, helyiség1Rezgésterhelési határérték2
(mm/s2)
AMA0Amax3
4.Művelődési, oktatási, igazgatási és irodaépület nagyobb figyelmet igénylő helyiségei (pl. tanterem, számítógépterem, könyvtári olvasóterem, tervezőiroda, diszpécserközpont); színházak, mozik nézőterei; magasabb komfortfokozatú szállodák közös terei2024300
5.Kereskedelmi, vendéglátó épület eladó-, illetve vendéglátó terei; sportlétesítmények nézőtere; középületek folyosói, előcsarnokai3036600
Megjegyzések:
1 A táblázatban nem szereplő helyiség esetén a funkciójának legmegfelelőbb sorszámba való besorolást kell alkalmazni.
2 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18163-2 szabvány szerint. A megítélési idő: a nappali 16 óra, éjjeli 8 óra.
3 Ha a rezgés az MSZ 18163-2 értelmezése szerint ritkán előforduló, rövid idejű rezgési jelenség, akkor a nappali időszakra vonatkozó Amax (az1. sorszámú helyiségek kivételével) a táblázatban közölt értékek másfélszerese.
4 Csak akkor kell érvényesíteni az éjszakai határértéket, ha a helyiséget éjszaka is rendeltetésszerűen használják.
5 Rendszeres üzemi tevékenységből származó rezgések esetén Amax = 30 mm/s2.

Lábjegyzetek:

[1] * A 12/1983 (V. 12.) MT rendelet szerint.

[2] ** 1997. évi LXXVIII. törvény, illetve a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.

[3] *** 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 26. § 2. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék