102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. §-a (1) bekezdésének első és második mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"Adathiány vagy hibás adat miatt a szolgáltató a pótlólagos vagy javított elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követő második hónap 10. napjáig küldheti meg. Az elszámoló által megküldött hibalista alapján a teljesítés hónapját követő negyedik hónap 10. napjáig nyújtható be az adat javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adat pótlása."

(2) A Kr. 5. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Adathiánynak minősül, ha a jelentett adatok a kötelezően jelentendő adatok nem teljes körét tartalmazzák.

(3) Hibás az adat, ha a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevő adatai, vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem felelnek meg a jogszabályokban, illetve a kitöltési útmutatóban foglalt előírásoknak."

2. §

(1) A Kr. 7. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerződés köt. A szolgáltató a szerződés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást,"

(2) A Kr. 7. §-a (2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) Folyamatos az ellátás, ha]

"b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is - az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és"

3. §

(1) A Kr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A MEP a fővárosban legfeljebb tizenöt, megyeszékhelyenként egy-egy hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet szerződést. A heti 30 órás rendelési idővel működő szolgálat díjazása a háziorvosi szolgálatok előző évben elért havi országos átlagdíjának a tárgyévi előirányzat-növekedés mértékével emelt összegével történik. E feladat ellátására csökkentett, de legalább heti 15 óra rendelési időre is köthető finanszírozási szerződés, időarányos díjazás mellett."

(2) A Kr. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgálatokat a szerződésben előírt nyilvántartási kötelezettség terheli. A szolgáltató a szerződés szerinti forgalmi adatokat szolgáltatja."

4. §

(1) A Kr. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A háziorvosi szolgáltató, a körzet lakosságszáma és a rendelő adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegű díjra jogosult:

a) felnőtt körzet esetén, ha a körzet felnőtt lakosainak száma
aa) nem éri el az 1200 főt182 000 Ft,
ab) 1200 és 1500 fő között van159 000 Ft,
ac) 1500 fő felett van118 000 Ft;
b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet gyermek lakosai­nak száma
ba) nem éri el a 600 főt194 000 Ft,
bb) 600 és 800 fő között van171 000 Ft,
bc) 800 fő felett van130 000 Ft;
c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma
ca) nem éri el az 1200 főt189 000 Ft,
cb) 1200 és 1500 fő között van164 000 Ft,
cc) 1500 fő felett van125 000 Ft.

"

(2)[1] A Kr. 14. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

"(5) A területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltató havi 75 000 Ft összegű kiegészítő díjra jogosult, ha a szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma gyermekorvosi szolgálat esetében meghaladja a 300, felnőtt és vegyes szolgálat esetében a 600 főt. A kiegészítő díj az adott havi teljesítménydíjak utalásával egy időben történik.

(6) Amennyiben a finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a háziorvosi szolgálat orvosa nem a Hr. szerint végzi a programozott betegellátást, az ellenőrzési jegyzőkönyv kelte szerinti hónapra folyósított (2), illetve (5) bekezdésben meghatározott fix összegű, illetve kiegészítő díj 50%-át visszavonja."

5. §

A Kr. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a (3) bekezdés ba)-bc) pontja szerinti település esetében a háziorvosi feladatok munkaidőn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató 20%-kal megemelt ügyeleti díjra jogosult."

6. §

(1) A Kr. 22. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"A MEP szerződést köthet fogyatékkal élő gyermekek ellátására Budapesten heti 60, megyénként összességében heti 30-30 fogászati óraszámra. Ez a feladat a fogorvosi körzet működtetése mellett csökkentett fogászati óraszámban, de legalább heti 6 órában is ellátható."

(2) A Kr. 22. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:

"(5) A (2) bekezdés szerinti fogászati alap- és szakellátást, valamint fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatonként, illetve szakrendelésenként heti 30 óra rendelési idő esetén 1700 korcsoportos pontszámnak megfelelő összegű havi alapdíjra jogosult. Ennél alacsonyabb heti rendelési idő esetén a szolgáltatót az összeg időarányos része illeti meg."

7. §

(1) A Kr. 23. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő szövegrész lép:

"A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 30 Ft/hó."

(2) A Kr. 23. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés az alábbi e) ponttal egészül ki:

[(3) A fogászati ügyelet alapdíja]

"b) 50 000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 300 000 Ft/hó,"

"e) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon a b)-d) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetén a b)-d) pont szerinti alapdíj 50%-a."

(3) A Kr. 23. §-a a következő új (5) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (5)-(9) bekezdés számozása (6)-(10) bekezdésekre változik:

"(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok és a szakellátást nyújtó szakrendelések - beleértve az egyetemi alap- és szakellátást nyújtó szolgálatokat és rendeléseket is - esetén a szolgáltató az alapdíj 60%-ára jogosult."

8. §

A Kr. 26. §-a a következő (2)-(4) bekezdésekkel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése az érvényes szakmai szabályok szerint megtörtént, és amelyre az ellátást igénybe vevő egészségének megőrzése, helyreállítása érdekében volt szükség.

(3) Amennyiben a szolgáltató adott havi teljesítménye az előző év azonos időszakához viszonyítva

a) a járóbeteg-szakellátás esetében beavatkozás vagy pontszámban a 10%-ot meghaladta a havi jelentéssel egyidejűleg,

b) az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében súlyszámban mérve az 5%-ot meghaladta, a GYÓGYINFOK által a teljesítést követő hónap végéig megküldött előzetes teljesítmény-visszaigazolás alapján köteles írásban tájékoztatni a finanszírozót a teljesítménynövekedés indokairól.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott mértékű többletteljesítmény után járó finanszírozási összeg mindaddig nem kerülhet kifizetésre, amíg a szolgáltató indokolása alapján a teljesítménynövekedés objektív okok alapján nem igazolható, vagy a finanszírozó a kifizetési kötelezettség keletkezésétől számított 90 napon belül lefolytatott ellenőrzése a jelentett teljesítmények szerződés szerinti végrehajtását nem igazolta."

9. §

A Kr. 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A szolgáltató nem számolhatja el a finanszírozó felé a biztosított számára ártámogatással igénybe vett gyógyfürdő ellátást

a) járóbeteg-szakellátási teljesítményként,

b) otthoni szakápolási teljesítményeként,

c) fekvőbeteg-intézményben igénybe vett gyógyfürdő ellátást a felvételtől az elbocsátás napjáig."

10. §

A Kr. 30. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki: "(13) Hibás a jelentés, ha a szakrendelésről, szakambulanciáról (kivéve a labordiagnosztikai eszközzel végzett eljárások) jelentett teljesítmény és a szerződés szerinti rendelési idő alapján az adott beavatkozásra jutó ellátási idő nem éri el a miniszteri tájékoztatóban közétett minimális időt. A szolgáltató az 5. § (1) bekezdése szerint nyújthatja be a javított jelentés alapján történő elszámolás iránti igényét."

11. §

A Kr. 40. §-ának (11) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"Az aktív fekvőbeteg-osztályról csak az osztály ágyszáma és a tárgyhónap napjai számának szorzatával meghatározott ápolási nap szerinti teljesítmény számolható el. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít."

12. §

(1) A Kr. 6/A. számú mellékletében

a) a 14. Személyazonosító típusa 3. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

"3 = útlevélszám"

b) a 24. Baleset minősítése a következő első sorral egészül ki:

"00 = balesettel összefüggésbe nem hozható"

(2) A Kr. 8. számú melléklete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

[00008 Légzési rehabilitáció (gépi)5,0]

"00011 Vegyes profilú ápolási osztályon végzett hosszú idejű ellátás 0,6"

(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

13. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1)[2]

(2) E rendelet 4. §-a (2) bekezdésével kiegészített Kr. 14. § (6) bekezdése 2004. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr. 5. § (7) bekezdésében a "finanszírozó" szövegrész helyébe "OEP" szövegrész, a 6/A. § (3) bekezdésében "az 50. § (9) bekezdése" szövegrész helyébe "az 50/A. § (1) bekezdés" szövegrész, 6/C. § (4) és (5) bekezdésében a "finanszírozó" szövegrész helyébe "OEP" szövegrész, 8. § (2) bekezdés c) pontjában a "14 év alatti" szövegrész helyébe a "0-14 év közötti" szövegrész, 8. § (3) bekezdés második mondatában "A MEP" szövegrész helyébe "Az OEP" szövegrész, 8. § (4) bekezdésében "az OEP" szövegrész helyébe "a MEP" szövegrész, 8. § (5) bekezdésében és a 23. § (2) bekezdésében "a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala" szövegrész helyébe "a település jegyzője" szövegrész, a 19. § (1) bekezdésében "Az OEP" szövegrész helyébe "A MEP" szövegrész, 20. § (3) bekezdésében "a MEP" szövegrész helyébe "az OEP" szövegrész, 21. § (4) bekezdésének utolsó mondatában "a MEP" szövegrész helyébe "az OEP" szövegrész, 35. § (14) bekezdésében és a 43. § (2) bekezdésében "5. napjáig" szövegrész helyébe "10. napjáig" szövegrész, 43. § (3) bekezdésének első és második mondatában "a finanszírozó" szövegrész helyébe "az OEP" szövegrész, 47. §-ában "a MEP" szövegrész helyébe "az OEP" szövegrész, 50/A. § (9) bekezdésében "A finanszírozó" szövegrész helyébe "Az OEP" szövegrész, a 16. és 17. számú mellékletek utolsó mondatában "5-éig" szövegrész helyébe "10-éig" szövegrész lép.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Kr.

a) 8. § (3) bekezdés első mondatában a "vagy új körzet létesítése" szövegrész,

b) 19. § (3) bekezdés a) pontja, illetve b) pontjából "az ügyelet formájától függetlenül" szövegrész,

c) 23. § (3) bekezdés a) pontja, valamint (10) bekezdése,

d) 40. § (7) bekezdése, valamint

e) 1. számú melléklete hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 293/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése hatályát veszti.

14. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (2) E rendelet alkalmazásában]

"b) egészségügyi szolgáltató: a külön jogszabály alapján egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosult természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet,"

(2)[3] A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyúttal a § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

"(1) A finanszírozási szerződést - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a szolgáltató székhelye szerint illetékes MEP, vasút-egészségügyi szolgáltató esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: VTI) köti meg."

"(3) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi alapellátás finanszírozására vonatkozó szerződést az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a (2) bekezdésében meghatározott körzet székhelye - kijelölt székhely hiányában az alapellátást nyújtó szolgálat telephelye - szerint, az otthoni szakápolás esetén a szolgáltató működési területe szerint illetékes MEP, vasút-egészségügyi szolgáltató esetén a VTI köti meg a szolgáltatóval."

(3) A Vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § A finanszírozási szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a 14. § (1) bekezdésében meghatározott szervek határozatlan időre kötik meg."

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelethez

[14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez]

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről[4]

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről
1. A kórház neve:3. Azonosító:
2. Az osztály neve:4. Térítési kategória:5. Személyazonosító típusa:
6. Személyazonosító Jel:7. Törzsszám:
8. A beteg neve:9. Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága:
10. Anyja neve:11. Leánykori név:
12. A beteg neme:13. Születés dátuma:
14. A kísért beteg törzsszáma:15. Családi állapota:
16. Lakhely:
17. Beküldő munkahely kódja:18. A felvétel jellege:19. Típusa:
20. A felvétel időpontja:21. FEOR kód:
22. A távozás időpontja:23. A beteg további sorsa:
24. Az ellátó orvos kódja:
25. DIAGNÓZISOK
TKódMD
- 11
- 23
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
26. BEAVATKOZÁSOK
MegnevezésIInt./oszt kódAnaest. o.DátumJ0NSFATKódLdb
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 1
- 10
27. Onkológiai adatok:SÉVVKTNMSÉVVKTNMSÉVVKTNM
28. Újszülött súlya (g):29. Baleset minősítése:
30. Felhasználói mezők:l23456789101112131415161718192021222324252627282930
1. Kórház neve
Az ellátást végző kórház neve
2. Osztály neve
A mezőbe az ellátást végző osztály neve kerül
3. Azonosító**
Az ellátást végző kórház, osztály ágazati azonosítója
4. Térítési kategória**
1. magyar biztosítás alapján végzett ellátás
2. magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása
3. államközi szerződés alapján végzett ellátás
4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása
5. magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása
9. külföldön élő magyarok kp-i költségvetéséből támogatott
ellátása (Segítő Jobb) A. befogadott külföldi állampolgár
D. menekült, menedékes státuszt kérelmező
E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás
5. Személyazonosító típusa**
0 = TAJ szám mező nincs kitöltve
1 = TAJ mező ki van töltve
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3 = útlevélszám
4 = Segítő Jobb engedélyének száma
5 = menedékes, kérelmező, befogadó igazolvány száma
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg
6. Személyazonosító Jel**
7. Törzsszám**
A beteg 9 jegyű törzsszámát kell megadni
8. A beteg neve
A beteg nevét kell beírni
9. Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága**
Elsődlegesen ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendel­kezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kód­ját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni
10. Anyja neve
A beteg édesanyjának a nevét kell megadni
11. Leánykori név
A beteg leánykori nevét kell megadni
12. A beteg neme**
1. férfi
2. nő
13. Születési dátum**
A beteg születési dátuma évszázaddal együtt
14. A kísért beteg törzsszáma*
15. A beteg családi állapota
1. hajadon v. nőtlen
2. házas v. élettársa van
3. elvált v. különélő
4. özvegy
16. Lakhely**
A beteg lakhelyének irányítószáma és címe (utca, házszám)
17. Beküldő munkahely kódja*
A beutaló munkahely ágazati azonosító kódját kell megadni
18. A felvétel jellege**
1. más kórházból visszahelyezve
2. más kórházból áthelyezve
3. intézeten belüli fekvőbeteg-ellátó szervezeti egységből áthe­lyezve
4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta
5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
7. beutaló nélkül, mentővel
8. beutaló nélkül
9. saját osztály visszarendelte
A. adaptációs szabadságról visszavéve
B. egyéb felvétel
C. az előző rekord folytatása
19. A felvétel típusa**
A. Felvétel típusa az egészségügyi ellátás szempontjából
1. sürgős ellátás
2. nem sürgős ellátás
3. egynapos ellátás
B. Felvétel típusa jogi elbírálás alapján
1. saját kérésre (önkéntes)
2. bírósági szemlére kötelezett (nem önkéntes)
20. A felvétel ideje**
A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal)
21. FEOR kód
A FEOR kódot kell megadni
22. A távozás időpontja**
A távozás időpontja: az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak exitált betegnél kötelező
23. A beteg további sorsa**
1. belső kórházi áthelyezés
2. más kórházba történő áthelyezés
3. otthonába bocsátva
4. meghalt
5. rész-számla
6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva
7. önkényesen távozott
8. szociális otthonba távozott
9. egyéb
A. otthoni szakápolásra átadva
B. otthoni szakápolásra javasolt
C. folytató rekord következik
24. Ellátó orvos kódja
Az orvos pecsétnyomójának száma
25. Diagnózisok*
BNO típusa (T)*
1. ápolási indokló fődiagnózis alapjául szolgáló betegség**
2. áthelyezést indokló fődiagnózis
3. ápolást indokló fődiagnózis**
4. szövődmény
5. kísérő betegség
6. halál közvetlen oka a klinikus szerint
7. kórbonctani alapbetegség
8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint
9. kórbonctani kísérő betegség
A. megelőző ok a kórbonctan szerint
B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint
C. nosocomiális eredetű szövődmény a kezelés következtében
D. egyéb szövődmény a kezelés következtében
E. sérülések és mérgezések külső okai
K. kiegészítő kód a "*" jelű BNO kóddal a "3" Hípusú diagnózisra
M. daganatos megbetegedések morphológiai kódja
V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezők
Kód*
A betegség kódolása BNO 10 szerint
Nosocomiális stádium (M)*
G. gyaníthatóan nosocomiális fertőzés
B. bizonyítottan nosocomiális fertőzés
N. nosocomiális járvány részeként
Oldaliság (D)*
S. bal oldali szerv
D. jobb oldali szerv
U. mindkét oldalon lévő szerv
26. Beavatkozások*
Intézet típus (I)*
1. saját intézetben
2. idegen intézetben
Int./osztkód*
Műtétet végző intézet vagy osztály kódja
Anaestéziai osztály kódja*
Az anaestéziál végző oszlály kódja
Beavatkozás jellege (J)*
A. akut műiéi V. választott időpontban végzett műtél
Operatőr (O)*
1. osztályvezető főorvos
2. egyéb vezető beosztású orvos
3. egyéb szakorvos
4. nem szakorvos
Nosocomiális környezet (N)*
A. aseptikus környezet
B. fakultatív szeptikus környezet
C. szeptikus környezel
D. igen szeplikus környezet
Sebgyógyulás (S)*
1. sebgyógyulás per primam intentionem
2. nem fertőzőn seroma, haematoma
3. sebgennyesedés
4. varrat insufficienlia
5. folyamatban levő, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor
Nosocomiális fertőzés (F)*
1. nosocomiális fertőzés nem volt
2. nosocomiális fertőzés történt
Anaesthesia technikája (A)*
OENO kódok
Beavatkozás típusa (T)*
1. a kórházi ápolást indokló fődiagnózis miatt végzeit beavat­kozás
2. a kórházi ápolási indokló fődiagnózis miatti további beavat­kozás
3. kísérő betegség miatt végzett beavatkozás
4. szövődmény miatt végzett beavatkozás
5. donorból történő szervkivétel
6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
7. beteg által vásárolt implantátum
8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
9. promóciós implantátum
A. kórház állal vásárolt, nem tételesen finanszírozón beépített anyag, implantátum
Kód*
A műtét vagy beavatkozás OENO kódja
Oldaliság (L)*
S. bal oldali beavatkozás
D. jobb oldali beavatkozás
U. mindkét oldalon végzett beavatkozás
27. Onkológiai adatok
S. Azon diagnózis sorszáma az adatlapon, amelyhez az onko­lógiai szakmai adatok kapcsolódnak ÉV. A daganatos megbetegedés felfedezése éve V. A diagnózist alátámasztó legmagasabb értékű (kódjelű) vizsgálat típusa
1 = csak klinikai vizsgálat
2 = röntgen vagy más képalkotó vizsgálat
3 = endoscopos vizsgálat szövettan nélkül
4 = exploratio szövettan nélkül
5 = speciális cytológiai haematológiai vizsgálat
6 = szövettan áttétből
7 = szövettan primer daganatból
8 = szövettan kórbonctani vizsgálat kapcsán
9 = ismeretlen
K. A daganat kiterjedése, ha ez az első gyógykezelés
1 = in situ
2 = kiindulási szerven belül marad
3 = környező szövetekre, szervekre terjed
4 =regionális nyirokcsomókba altétet ad
5 = távoli szervbe áttétet ad
6 = nem körülírható (rendszer-betegség) T.
N. M.
A nemzetközi TNM kategorizálás az Országos Onkológiai In­tézel állal kiadóit előírás szerint.
28. Újszülött súlya*
Újszülött testsúlya felvételkor grammban
29. Baleset minősítése**
00 = balesettel összefüggésbe nem hozható
11 = üzemi, munkahelyi balesel az üzem területén és / vagy
munkavégzés közben
12 = üzemi baleset szolgálati úton
13 = üzemi baleset társadalmi vagy egyéb munkával összefüggő
14 = üzemi úti baleset közúton
15 = üzemi úti baleset nem közúton (belső út) 20 - foglalkozási megbetegedés
31 = háztartási baleset
32 = baleset sporttevékenység közben
33 = baleset közúti, nem üzemi
40 = közterületen történi, nem üzemi, nem közúti baleset
41 = baleset feltételezhető, de a körülményei nem ismertek
42 = idegenkezűség
43 = a fentiekbe nem sorolható egyéb baleset
30. Felhasználói mezők
Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérően kell kitölteni.
Jelmagyarázat:
* Feltételesen (ha megállapítható) kitöltendő.
** Minden esetben kötelezően kitöltendő."

Lábjegyzetek:

[1] A módosítás később lép hatályba. Hatályos 2004.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (7) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Módosította a 330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (8) bekezdés e) pontja. Hatályos 2006.01.01.

[4] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2003/97. száma. Megjelent 2003.08.15.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére