330/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (2) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában, továbbá a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) E rendelet alkalmazásában

a) gyógyfürdő: az a létesítmény, amit a természetes gyógytényezőkről szóló rendelet alapján az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság annak nyilvánít,

b) jövedelem:

ba) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai összegének kiszámításánál az Ebtv. által meghatározott időszakban a biztosított által elért, a Tbj. 19. § (3) bekezdése szerint fizetendő egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem,

bb) az Ebtv. 26. §-a és 50. §-a alapján benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásánál a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal, valamint a jövedelemadóról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül."

(2) Az R. 1. §-a a következő új, (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Ebtv. 5/B. §-ában foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni."

2. §

(1) Az R. 3. §-a a következő új, (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2)-(6) bekezdések számozása (3)-(7) bekezdésre módosul:

"(2) A biztosítottat a járóbeteg-szakellátás keretében igénybe vehető laboratóriumi vizsgálatokra az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 2. mellékletében külön jelzéssel ellátott, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben meghatározott esetekben kizárólag a járóbeteg-szakellátás és a fekvőbeteg-gyógyintézet szakorvosa utalhatja be. Azon laboratóriumi vizsgálatok megismétlése, amelyekre a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyv rendelkezéseket tartalmaz, az abban előírt gyakorisággal kezdeményezhető, kivéve, ha az ettől való eltérést a biztosított egészségi állapota indokolja."

(2) Az R. 3. §-a a következő új, (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A beutalás szerinti egészségügyi szolgáltató a biztosítottat abban az esetben utalhatja tovább magasabb progresszivitási szintű ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóhoz, ha a biztosított ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik."

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A fegyveres szervek hivatásos, szerződéses, köztisztviselő, közalkalmazott és nyugállományú, katonai intézeti hallgató tagjának, továbbá igényjogosult közeli hozzátartozójának vizsgálatát és gyógykezelését - kérésére, az Ebtv. 18. §-ának (3) bekezdése szerinti külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével - az egészségi állapota által indokolt, az ágazati jogszabályukban meghatározott egészségügyi szolgáltatónál kell kezdeményezni."

4. §

(1) Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az OEP által hozott első fokú határozatok megtámadása esetén másodfokon fellebbezési bizottság jár el. A fellebbezési bizottság az egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatója, az Egészségbiztosítási Ellenőrző Testület elnöke, valamint az OEP főigazgatója által kijelölt 1-1 tagból áll. A fellebbezési bizottság működési költségeit az OEP biztosítja. A fellebbezési bizottság működésének szabályait az általa megalkotott ügyrend állapítja meg."

(2) Az R. 7. §-a a következő új, (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az (1) bekezdés szerinti eljárások során hozott döntésekkel szemben újrafelvételi kérelem benyújtásának nincs helye."

5. §

Az R. 7/A. §-ának (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A biztosított az Ebtv. 21. §-ának (2) bekezdése alapján akkor is jogosult]

"c) egyedi méretvétel alapján gyártott kontaktlencse árához nyújtott támogatásra, amennyiben annak kiszolgáltatására szemészeti szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál"

[nyújtott ellátás keretében kerül sor.]

6. §[1]

7. §

Az R. a következő 10/F. §-sal egészül ki:

"10/F. § (1) A társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátások körét, valamint az árukhoz nyújtott támogatás mértékét az egészségügyi miniszter a pénzügyminiszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

(2) A támogatás százalékos mértékben állapítható meg. A százalékos mértékű támogatás alapja az OEP által a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint elfogadott ár (a továbbiakban: közfinanszírozás alapját képező ár) .

(3) Az OEP a közfinanszírozás alapját képező ár kialakítására irányuló tárgyalásokat szükség szerint, de legalább kétévente egyszer bonyolítja le. A tárgyalási feltételeket az OEP főigazgatója - a TÁTB véleményének előzetes kikérése után - legalább négy héttel a tárgyalások megkezdése előtt az OEP hivatalos lapjában közzéteszi.

(4) A (3) bekezdés szerinti tárgyaláson való részvétel feltétele, hogy a külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyászati ellátás támogatással történő nyújtására jogosult szolgáltató az alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával nyilatkozzon arról, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti, ha a gyógyászati ellátást támogatással nyújtja.

(5) A tárgyalásokon döntési vagy tanácskozási joggal részt vevő, illetve szakértőként közreműködő személyekkel szemben a közbeszerzési eljárásnál alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat értelemszerűen alkalmazni kell.

(6) Az OEP a tárgyalások során kialakított, a közfinanszírozás alapját képező javasolt árakat a tárgyalás lezárását követő 30 napon belül az egészségügyi miniszter elé terjeszti.

(7) A kialakított árak és támogatási mértékek legkésőbb a tárgyalás lezárását követő második negyedév végéig - az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően - legalább kétévente kihirdetésre kerülnek."

8. §

Az R. 11. §-a a következő új, (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdése szerinti esetben a helyi önkormányzatot illeti meg a szűrővizsgálaton történő részvétel céljából általa szervezett csoportos utazáson részt vett biztosítottnak járó utazási költségtérítés, amennyiben a közlekedési eszközt térítésmentesen bármilyen formában az önkormányzat biztosítja és a biztosított a szűrővizsgálat igénybevételének időpontjáról szóló, a szűrővizsgálat során érvényesített értesítőt a szűrővizsgálatot követően átadja a helyi önkormányzatnak. Ezzel egyidejűleg az utazási költségtérítés iránti igény, mint követelés a helyi önkormányzatra száll át, aki az adott csoportos utazáson részt vett biztosítottak által részére átadott értesítők alapján összesített követeléseket - a Ptk. engedményezésre vonatkozó szabályainak figyelembevételével - egy összegben érvényesítheti az OEP által erre rendszeresített formanyomtatványon az E. Alappal szemben. A helyi önkormányzat valamennyi érvényesített és rendelkezésére bocsátott értesítő után az (1) bekezdésben foglaltak szerint számított összeg hatvan százalékára jogosult utazási költségtérítésként."

9. §

Az R. 1 1/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"11/A. § A kísérő a 11. §-ban foglaltak szerint jogosult a kísérettel kapcsolatban felmerült utazási költségei (oda- és visszaút)- a helyi közlekedési eszköz igénybevételéhez kapcsolódó költségek kivételével - megtérítésére."

10. §

(1) Az R. 12/A. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Közösségi rendelet szerinti formanyomtatványt, illetőleg az Európai Egészségbiztosítási Kártyát (a továbbiakban: EU-Kártya) a biztosított a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes MEP-nél jogosultságának egyidejű igazolásával igényelheti. Az EU-Kártyát az igénylő személyesen vagy meghatalmazott útján veheti át a lakóhelye, illetőleg a tartózkodási helye szerint illetékes MEP-nél."

(2) Az R. 12/A. §-a a következő új, (7) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (7)-(14) bekezdések számozása (8)-(15) bekezdésre módosul:

"(7) Az EU-Kártya érvényességi ideje:

a) a b)-d) pontban meghatározott esetek kivételével 12 hónap,

b) a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy esetében 36 hónap,

c) a Tbj. 16. §-a (1) bekezdésének l) pontjában meghatározott személy esetében az egészségügyi szolgáltatásra jogosult kiskorú nagykorúvá válásának napjáig hátralévő időszak, de legfeljebb 36 hónap, a nagykorúvá válás napját megelőző egyéves időtartam alatt történő kiváltás esetén a nagykorúvá válás napjától függetlenül 12 hónap,

d) a köztisztviselők tartós külszolgálatáról szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a kihelyező okiratban szereplő, tartós külszolgálatot teljesítő személy és ellátmánypótlékra jogosult hozzátartozója estében a külszolgálat várható időtartama, de legfeljebb 48 hónap."

11. §

Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A (2)-(3) bekezdés és a 15-25. § szerinti szerződéseket, ha jogszabály másként nem rendelkezik - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az egészségügyi szolgáltató székhelye szerint illetékes MEP határozatlan időre köti meg."

12. §

(1) Az R. 22. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, illetve (4) bekezdése alapján gyógyászati ellátás támogatással történő rendelésére jogosító szerződésben meg kell határozni, hogy az orvos milyen tevékenysége keretében válik jogosulttá a támogatással történő rendelésre.

(2) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosával továbbá az Ebtv. 32. §-ának (5) bekezdése alapján a pro família rendelésre jogosult orvossal gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történő rendelésre egyaránt jogosító szerződés köthető.

(3) A gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártóval, forgalmazóval, nagykereskedővel gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz ismertető tevékenység végzésére irányuló jogviszonyban álló, illetve gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz gyártó, forgalmazó, nagykereskedő felett jelentős befolyást biztosító tulajdoni hányaddal rendelkező orvossal az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére nem köthető szerződés, gyógyszer esetében pedig kizárólag "statim", "cito" vagy "periculum in mora" jelzés feltüntetésével történő rendelésre jogosító szerződés köthető."

(2) Az R. 22. §-a a következő új, (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának, továbbá az Ebtv. 32. §-ának (5) bekezdése szerinti pro família rendelésre jogosult orvosnak támogatással történő gyógyszer és gyógyászati segédeszköz általános és különleges jogcímen történő rendelés esetén nyilvántartást kell vezetni, amelyben az orvosnak fel kell tüntetnie a beteg diagnózisát és az ahhoz kapcsolódó támogatással rendelt gyógyszert és gyógyászati segédeszközt, annak mennyiségét, a rendelés jogcímét és keltét, továbbá a beteg TAJ számát és a vény sorszámát."

(3) Az R. 22. §-a a következő új, (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának a (8) bekezdés szerinti adatokat havonta, az ellátást követő hónap 10. napjáig kell elektronikus formában, kísérőjegyzékkel együtt megküldeni a szolgáltatás teljesítési helye szerinti illetékes MEP részére."

(4) Az R. 22. §-a a következő új, (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A (8) bekezdésben foglalt nyilvántartási és a (9) bekezdésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok orvosai vonatkozásában az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral - a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján - kötött külön megállapodás szerint történik."

(5) Az R. 22. §-a a következő új (11)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződés mellékletét képezi

a) az a külön jogszabály szerinti működési engedély, vagy annak hiteles másolata, ami alapján a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére való jogosultságát gyakorolja, továbbá

b) a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának nyilatkozata arról, hogy az a) pont szerinti tevékenységet hol fejti ki.

(12) A (11) bekezdésben foglaltak változásáról a változást követő 10 napon belül a nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa tájékoztatja azt a MEP-et, amellyel az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti szerződéses jogviszonya fennáll."

13. §

Az R. a következő 22/A. §-sal egészül ki:

"22/A. § (1) A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésre való jogosultság tekintetében - az E. Alap terhére társadalombiztosítási finanszírozásra jogosultakon kívül - nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának minősül a külön jogszabály által előírt feladatkörében egészségügyi szolgáltatást nyújtó, központi költségvetésből normatív hozzájárulásban részesülő külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézményben foglalkoztatott orvos, amennyiben gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosító érvényes szerződéssel rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeknek tájékoztatniuk kell az intézmény helye szerinti illetékes MEP-et azon orvosok köréről és azonosító adatairól, akiket a jogszabályban előírt egészségügyi feladataik ellátása céljából foglalkoztatnak és az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése szerinti érvényes szerződés alapján gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz támogatással történő rendelésére jogosultak.

(3) A (2) bekezdés szerinti adatok változásáról a külön jogszabály szerinti bentlakásos szociális intézménynek a változást követő 10. napig tájékoztatni kell a MEP-et."

14. §

Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az Ebtv. 30. §-ának (2) bekezdése alapján a MEP a gyógyászati ellátások közül a fürdőgyógyászati ellátások támogatással történő nyújtására annak a közfürdőnek, illetve gyógyfürdőnek a működtetőjével köthet szerződést, amelyik

a) zárt területen épített és rendelkezik medencével, valamint

b) rendelkezik az adott fürdőgyógyászati ellátás nyújtására jogosító, külön jogszabály szerinti működési engedéllyel, továbbá

c) az orvosi rehabilitáció céljából társadalombiztosítási támogatással igénybe vehető gyógyászati ellátásokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott fürdőgyógyászati ellátások közül legalább négyfajta nyújtására alkalmas, és

d) megfelel a külön jogszabályban foglalt egyéb feltételeknek."

15. §

Az R. 49. §-a a következő új, (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az Ebtv. 67-68. §-án alapuló megtérítési kötelezettség érvényesítése tárgyában indult eljárásban az érdemi határozatot az ügyfélnek az eljárás megindulásáról való értesítésétől számított 90 napon belül kell meghozni."

16. §

A közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 3. §-a (4) bekezdésének bevezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A (2) bekezdés szerinti felmentéssel nem rendelkező töltő-ürítő rendszerű medence a vízforgató berendezés felszereléséig a következő feltételekkel üzemeltethető:"

17. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és a (4)-(5) bekezdésben meghatározottak kivételével és a (10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - 2006. január 1-jén lép hatályba.

(2)[2] A 12. § (3) bekezdése 2006. július 1-jén lép hatályba.

(3) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 18. §-a (4) bekezdése a) pontjának aa) alpontja nem lép hatályba.

(4)[3] 2006. július 1-jén az R. 7/C. §-ának (2) bekezdése, valamint 10/B. §-a és az azt módosító 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 9. §-a, 2007. január 1-jén pedig az R. 2. §-a (2) bekezdésének d), l) és m) pontja hatályát veszti.

(5) 2006. július 1-jén az R. 7/A. §-ának (3) bekezdésében az "A támogatás megállapítható" szövegrész helyébe az "Az OEP a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével a támogatást megállapíthatja" szövegrész lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R.

a) 7. §-ának (1) bekezdésében az "és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek (a továbbiakban együtt: gyógyszer) " szövegrész és a (3) bekezdése,

b) 10/C. §-ának (1) bekezdésében az "(a továbbiakban: támogatásvolumen-szerződés) " szövegrész,

c) 11/D. §-a

ca) (2) bekezdésének b) pontjában a "vagy különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerre" szövegrész,

cb) (2) bekezdése b) pontjának ba) alpontjában a "vagy különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszer" szövegrész,

d) 1 1/E. §-ának (1) bekezdésében az "a főigazgató kérésére" szövegrész,

f) 15. §-ának (1) bekezdése,

g) 26/A. §-ának (2) bekezdése,

h) 31. §-ának

ha) (1) bekezdésében a "3%-os, illetve" szövegrész,

hb) (2) bekezdésében az "(átlagkereset)" szövegrész hatályát veszti.

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-a és 14. §-a (6) bekezdésének ad)-ag) pontja,

b) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a,

c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 111/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 9. §-a (4) bekezdésének a) pontja,

d) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 1. §-a,

e)[4]

f) az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 14. §-ának (1) bekezdése

hatályát veszti.

(8) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az R.

aa) 3. §-ának a 2. §-sal átszámozott (7) bekezdésében az "Az (5) " szövegrész helyébe "A (6)" szövegrész,

ab) 7. §-ának (12) bekezdésében a "gyógyszer törzskönyvi számát" szövegrész helyébe a "gyógyszer nyilvántartási számát" szövegrész,

ac) 10/C. §-ának (2) bekezdésében a "Támogatásvolumen-szerződés esetében" szövegrész helyébe az "Az Ebtv. 30/A. §-a szerinti szerződésben" szövegrész,

ad) 11. §-a (3) bekezdésének a) pontjában a "3. § (1)-(2) " szövegrész helyébe a "3. § (1) és (3)" szövegrész,

ae) 12/A. §-ának a 10. § (2) bekezdésével átszámozott (9) és (12) bekezdésében a "(7)" szövegrész helyébe "(8) " szövegrész,

af) 12/A. §-ának a 10. § (2) bekezdésével átszámozott (13) bekezdésében a "(10)-(11)" szövegrész helyébe a "(11)-(12) " szövegrész,

ag) 40. §-ának (1) bekezdésében az " "Útmutató"-ban foglaltak" szövegrész helyébe a "tájékoztató" szövegrész,

ah) 40. §-ának (2) bekezdésében az "Az "Útmutató"-ban" szövegrész helyébe az "A tájékoztatóban" szövegrész,

ai) 49. §-ának (1) és (3) bekezdésében a "68/A. §-a (2) bekezdésében" szövegrész helyébe a "68/A. §-a (2) és (3) bekezdésében" szövegrész,

aj) 1. számú mellékletének 30. pontjában a "Minden olyan munkahely, ahol a zajszint az MSZ 18152-79 szabvány előírásaiban meghatározott zajszintet meghaladja, és ezen a munkahelyen dolgozó 1966. július 1-jét követően legalább öt éven át zajártalomnak volt kitéve" szövegrész helyébe a "Minden olyan eset, melyben a munkavállalót érő mértékadó A-hangnyomásszint (Lam) a 87 dB zaj-expozíciós határértéket (LEX,8h) meghaladta" szövegrész,

b) az egyes, az egészségüggyel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 281/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 3. §-ában a "Vhr." szövegrész helyébe az "A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.)" szövegrész,

c) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 2. §-ában az "Az R." szövegrész helyébe az "A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)" szövegrész,

d) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában az "R." szövegrész helyébe az "A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) " szövegrész,

e) az egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2003. (VII. 17.) Korm. rendelet 14. §-ának (2) bekezdésében a "Vhr." szövegrész helyébe "kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) " szövegrész,

f) a Társadalombiztosítási Ár- és Támogatási Bizottság feladat- és hatásköréről, valamint működési rendjéről szóló 112/2000. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében az "a gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások árához nyújtott támogatás" szövegrész helyébe az "a gyógyászati ellátások árához, valamint a gyógyászati segédeszközök árához, kölcsönzési díjához (a továbbiakban együtt: gyógyászati segédeszköz árához) nyújtott támogatás" szövegrész lép.

(9) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 22. §-ának (1)-(3) bekezdése szerint módosulnak az e rendelet hatálybalépéskor érvényes, az Ebtv. 32. §-ának (1) és (5) bekezdése szerinti szerződések.

(10) Az Ebtv. 32. §-ának (1) bekezdése alapján már megkötött és e rendelet hatálybalépésekor érvényes szerződésekhez az R. 22. §-ának e rendelet 12. §-a (5) bekezdésével megállapított (11) bekezdése szerinti dokumentumokat a nem finanszírozott szolgáltató orvosának 2006. július 1-jéig kell eljuttatnia ahhoz a MEP-hez, amellyel a szerződéses jogviszonya fennáll.

(11) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. része a következő szövegrésszel egészül ki:

"17. Európai Egészségbiztosítási Kártya."

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] A 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a rendelet 6. § -a nem lép hatályba. Hatályos 2006.06.30.

[2] Módosította a 131/2006. (VI. 15.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése b) pontja. Hatályos 2006.06.30.

[3] Módosította a 319/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 21. § (6) bekezdése. Hatályos 2007.12.23.

[4] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére