Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

2003. évi CII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

106. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E törvény 40. §-a, 41. §-ának (2) bekezdése, 77. §-a, valamint 110. §-ának g) és h) pontja a kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba; e rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

A védjegyekre és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó átmeneti rendelkezések

107. § (1) A Vt.-nek az e törvény I. fejezetével módosított rendelkezéseit - a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2)[5]

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett védjegyhasználatra a védjegyoltalom tartalma, a védjegyhasználat fogalma, valamint - az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével - a védjegybitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a használatnak e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult védjegyhasználatra a védjegyoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A Vt.-nek az e törvény 50. §-ával módosított 91. §-a (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

(5)[6] A közösségi védjegy mint korábbi védjegy (76/C. §) viszonylagos kizáró okként akkor vehető figyelembe, ha a védjegybejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Magyarországot megjelölő bejelentést [76/I. § (1) bek.] e törvény hatálybalépését követő bejelentési nappal tették, illetve, ha a védjegyet ilyen bejelentési nappal lajstromozták.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő védjegyoltalom, valamint az a védjegyoltalom, amely a hatálybalépést megelőző bejelentési nappal a hatálybalépést követő lajstromozással keletkezik, e törvény rendelkezései szerint újítható meg.

Szerzői jogi átmeneti rendelkezések

108. § (1) Az Szjt.-nek az e törvény II. fejezetével módosított rendelkezéseit mindazokra a művekre, szomszédos jogi és adatbázis-előállítói teljesítményekre alkalmazni kell, amelyek az Európai Unió tagállamainak jogszabályai szerint védelemben részesültek 2002. december 22-én, vagy amelyeket megilletett a védelem az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról szóló 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében felsorolt rendelkezésekben meghatározott feltételek alapján.

(2) E törvény rendelkezései nem alkalmazhatók az e törvény hatálybalépését megelőzően elvégzett cselekményekre és az így szerzett jogokra.

A formatervezési mintákra vonatkozó átmeneti rendelkezések

109. § (1) Az Fmtv.-nek az e törvény III. fejezetével módosított rendelkezéseit - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott formatervezési mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a mintaoltalom tartalma, terjedelme és - az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével - a mintaoltalom bitorlása tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult hasznosításra a min- taoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

110. §[7]

111. §[8] (1)[9]

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának második fordulatát az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

112. §[10]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 25. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[6] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 243. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[7] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Tartalomjegyzék