2003. évi CII. törvény

egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi törvények módosításáról[1]

I. Fejezet[2]

II. Fejezet[3]

III. Fejezet[4]

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

106. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E törvény 40. §-a, 41. §-ának (2) bekezdése, 77. §-a, valamint 110. §-ának g) és h) pontja a kihirdetést követő tizenötödik napon lép hatályba; e rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban is alkalmazni kell.

A védjegyekre és a földrajzi árujelzőkre vonatkozó átmeneti rendelkezések

107. § (1) A Vt.-nek az e törvény I. fejezetével módosított rendelkezéseit - a (2)-(4) bekezdésekben meghatározott kivételekkel - csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2)[5]

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett védjegyhasználatra a védjegyoltalom tartalma, a védjegyhasználat fogalma, valamint - az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével - a védjegybitorlás tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a használatnak e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult védjegyhasználatra a védjegyoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) A Vt.-nek az e törvény 50. §-ával módosított 91. §-a (2) bekezdését az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

(5)[6] A közösségi védjegy mint korábbi védjegy (76/C. §) viszonylagos kizáró okként akkor vehető figyelembe, ha a védjegybejelentést a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál vagy a Magyarországot megjelölő bejelentést [76/I. § (1) bek.] e törvény hatálybalépését követő bejelentési nappal tették, illetve, ha a védjegyet ilyen bejelentési nappal lajstromozták.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor hatályban lévő védjegyoltalom, valamint az a védjegyoltalom, amely a hatálybalépést megelőző bejelentési nappal a hatálybalépést követő lajstromozással keletkezik, e törvény rendelkezései szerint újítható meg.

Szerzői jogi átmeneti rendelkezések

108. § (1) Az Szjt.-nek az e törvény II. fejezetével módosított rendelkezéseit mindazokra a művekre, szomszédos jogi és adatbázis-előállítói teljesítményekre alkalmazni kell, amelyek az Európai Unió tagállamainak jogszabályai szerint védelemben részesültek 2002. december 22-én, vagy amelyeket megilletett a védelem az információs társadalomban érvényesülő szerzői és kapcsolódó jogok egyes kérdésekben történő összehangolásáról szóló 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének (2) bekezdésében felsorolt rendelkezésekben meghatározott feltételek alapján.

(2) E törvény rendelkezései nem alkalmazhatók az e törvény hatálybalépését megelőzően elvégzett cselekményekre és az így szerzett jogokra.

A formatervezési mintákra vonatkozó átmeneti rendelkezések

109. § (1) Az Fmtv.-nek az e törvény III. fejezetével módosított rendelkezéseit - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - csak az e törvény hatálybalépését követően indult eljárásokban lehet alkalmazni.

(2) Az e törvény hatálybalépését megelőző bejelentési nappal megadott formatervezési mintaoltalom megsemmisítésének feltételeire a bejelentés napján hatályos szabályok az irányadók.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt megkezdett hasznosításra a mintaoltalom tartalma, terjedelme és - az oltalom kimerülésével kapcsolatos kérdések kivételével - a mintaoltalom bitorlása tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni a hasznosításnak az e törvény hatálybalépése napján meglévő mértékéig. Az e törvény hatálybalépése előtt megvalósult hasznosításra a min- taoltalom kimerülése tekintetében a korábban hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

110. §[7]

111. §[8] (1)[9]

(2) Az (1) bekezdés d) pontjának második fordulatát az e törvény hatálybalépését követően benyújtott megváltoztatási kérelmekre kell alkalmazni.

112. §[10]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. november 17-i ülésnapján fogadta el.

[2] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A fejezetet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2005. évi LXXXIII. törvény 340. § (1) bekezdése 25. pontja. Hatálytalan 2005.11.01.

[6] Módosította a 2011. évi CCI. törvény 243. § - a. Hatályos 2012.01.01.

[7] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 632. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére