125/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet

a számhordozhatóság alkalmazásának szabályairól

A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 107. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) a távbeszélő és a mobil rádiótelefon szolgáltatást nyújtó távközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató);

b) az előfizetőkre;

c) a Hírközlési Felügyeletre.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában

a) átadó szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek előfizetője szolgáltató változtatás keretében az előfizetői számát egy másik távbeszélő szolgáltatóhoz viszi át;

b) átvevő szolgáltató: az az előfizetői hozzáférést biztosító távbeszélő szolgáltató, amelynek előfizetője előfizetői szerződés megkötésének keretében az előfizetői számát egy másik távbeszélő szolgáltatótól hozza át;

c) hordozott szám: olyan földrajzi előfizetői szám, amelyet az előfizető az átadó szolgáltatótól az átvevő szolgáltatóhoz való áttéréskor megtart;

d) központi referencia adatbázis: az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza az összes hordozott számmal kapcsolatos hívásirányítási információt, amelyet a szolgáltatók, valamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát;

e) számhordozási igény bejelentésének időpontja: az az időpont, amikor az előfizető az átvevő szolgáltatónál - előfizetői szerződése megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - írásban bejelenti a számhordozás iránti igényét;

f) számátadási időablak: az a rögzített időintervallum, amelyben az átadó szolgáltatóval kötött előfizetői szerződés alapján nyújtott távbeszélő szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az átvevő szolgáltatóval megkötött új előfizetői szerződés alapján az átvevő szolgáltatónál megkezdődik;

g) hívásirányítás: az a hálózati funkció, amely a hordozott számra kezdeményezett hívás esetén meghatározza és beilleszti a valós végződésre utaló irányítási információt, és a hívást a hívott fél valós végződtető hálózata felé továbbítja;

h) lekérdezés bontásnál (Query on Release): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezése abban az esetben történik, ha a hívott szám eredeti szolgáltatójától érkező bontás hordozott számot jelez;

i) lekérdezés minden hívásnál (All Coll Query): olyan eljárás, amelyben az irányítási információt tartalmazó adatbázis lekérdezését minden hívás során végrehajtják.

A számhordozhatóság szolgáltatókat érintő szabályai 

3. §

(1) A távbeszélő szolgáltató köteles a számhordozhatóságról egy másik távbeszélő szolgáltatóval megállapodni, amennyiben a másik szolgáltató a hálózati szerződésekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelő ajánlatot tesz.

(2)[1] Amennyiben a szolgáltató eltérő díjazást alkalmaz az azonos számozási körzetben lévő, különböző helyhez kötött telefon szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz irányuló hívásoknál, a szolgáltató köteles a hívó számára saját hálózatából előfizetői készülékről díjmentes tájékozódási lehetőséget biztosítani arról, hogy a hívott szám, amennyiben hordozott, melyik szolgáltató hálózatában végződik.

(3) Hordozott számról, illetve hordozott számra történő hívás esetén a hívó azonosító kijelzés, illetve a kapcsolt azonosító kijelzés nem utalhat a hordozottság tenyéré.

(4) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott előfizetői számnak a telefonkönyvben, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni.

(5) A szolgáltató az előfizető számára, a köztük létrejött előfizetői szerződés alapján, a Hkt. 110. §-ának 71. pontjától eltérő számhordozhatóságot is nyújthat, ha a (2)-(3) bekezdés szerinti követelményeknek eleget tesz, így különösen számozási körzeten belüli földrajzi hely változtatása, vagy szolgáltatás változtatása (pl. ISDN-re történő áttérés) esetén.

A hívásirányítás

4. §

(1) A hordozott számokra irányuló hívások megfelelő irányításáért az a szolgáltató a felelős,

a) amelynek a hálózatában a hívást belföldön - szolgáltató választás igénybevétele nélkül - kezdeményezik,

b) amelyet az adott híváshoz kiválasztanak, amennyiben a hívást belföldön, szolgáltató választás alkalmazásával kezdeményezik, vagy

c) amely a hívást a nemzetközi hálózatból fogadja, amennyiben a hívást Magyarországon kívül kezdeményezik.

(2) A hívásirányítást a lekérdezés bontásnál vagy lekérdezés minden hívásnál módszerrel kell megvalósítani.

(3) A hívásirányításért felelős szolgáltató az irányítás elvégzésével más szolgáltatót is megbízhat.

(4) A szolgáltatók kötelesek a számhordozhatóság megvalósítása érdekében együttműködni. A szolgáltatók az együttműködés feltételeit és az ezzel kapcsolatos feladataikat és kötelezettségeiket hálózati szerződéseikben kötelesek rögzíteni, továbbá a referencia összekapcsolási ajánlat készítésére kötelezett szolgáltató a referencia összekapcsolási ajánlatában is köteles a számhordozhatóság megvalósítását felajánlani.

(5) Számhordozás esetében az előfizető segélyhívásait a segítségnyújtó szervezetek felügyeleti szerveivel történt megállapodás szerinti irányítási terv alapján kell lebonyolítani.

A számhordozás feltételei 

5. §

(1) Mind az átadó, mind az átvevő szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben feltüntetni az előfizető számhordozhatóság igénybevételére vonatkozó jogosultságának feltételeit és annak az eljárási szabályait.

(2) Az átvevő szolgáltató köteles elfogadni az előfizetői szám megtartására vonatkozó előfizetői igényt.

(3) Az átadó szolgáltató a számhordozási igényt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az előfizetőnek lejárt számlatartozása áll fenn. Abban az esetben, ha az átadást követően keletkezik ilyen követelés, az átvevő szolgáltató köteles együttműködni az átadó szolgáltatóval a számlatartozás kiegyenlítése érdekében.

(4) A hordozott és a nem hordozott számmal rendelkező előfizetők az átvevő szolgáltató szolgáltatásait azonos feltételekkel vehetik igénybe, a számhordozás miatt hátrányos megkülönböztetés, így különösen eltérő díj, nem alkalmazható.

A számhordozás kezdeményezése

6. §

(1) Az előfizetőnek a számhordozási igényét - az előfizetői szerződés megkötésének kezdeményezésével egyidejűleg - az átvevő szolgáltató részére kell írásban bejelentenie.

(2) Az előfizető az átadó szolgáltatónál fennálló előfizetői szerződésében szereplő összes számra vagy azok egy részére kérheti a számhordozást.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az előfizető számhor-dozási igényének megfelelően az átadó szolgáltatónál az előfizetői szerződés megszűnése, illetve módosítása és a számhordozási eljárás lebonyolításának ügyében az előfizető képviseletében eljárni.

(4) A számhordozási igény teljesítését az átvevő szolgáltató az átadó szolgáltatótól előfizetői hurok átengedésével együtt vagy a nélkül vállalhatja. Az előfizetői hurok átengedésével együtt megvalósuló számhordozás esetén az előfizetői hurok átengedésének és a szám átadásának időpontját az előfizető érdekében a szolgáltatók kötelesek egyeztetni.

(5) Az előfizető jogosult a hordozott számot más szolgáltatóhoz tovább hordozni, beleértve bármely előző szolgáltatót. Két hordozás közötti idő nem lehet rövidebb 30 napnál.

Számhordozási eljárások

7. §

(1) Az átvevő szolgáltató köteles a hordozott számokkal kapcsolatos előfizetői igény bejelentéséről a beérkezést követő 3 munkanapon belül értesíteni az átadó szolgáltatót.

(2) Az átadó szolgáltató a számhordozási igény elfogadásáról, illetőleg az igény - 5. § (3) bekezdésében foglalt - elutasításáról és indoklásáról az átvevő szolgáltatót az (1) bekezdés szerinti értesítést követő 3 munkanapon belül értesíti.

(3) Az előfizetői igény bejelentését követő 8 munkanapon belül az átvevő szolgáltató tájékoztatja az előfizetőt a szám átadására felajánlott időpontokról és számátadási időablakokról, amelyek közül az előfizető választhat.

(4) A számhordozási igény elutasításáról az átvevő szolgáltató köteles az előfizetőt a számhordozási igény bejelentésétől számított 8 munkanapon belül értesíteni.

(5) A szám átadására kijelölt időablak nem lehet több 4 óránál.

(6) A számhordozási igényt az igény bejelentését követő 15 munkanapon belül teljesíteni kell, kivéve, ha az előfizető ennél későbbi időpontot jelöl meg, vagy ha a számhordozás előfizetői hurok átengedésével együtt a külön jogszabályban* meghatározottak szerint valósul meg.[2]

Központi referencia adatbázis

8. §

(1) A központi referencia adatbázis (a továbbiakban: adatbázis) létrehozása és működtetése a Hírközlési Felügyelet feladata.

(2) Az adatbázis működésével kapcsolatos költségeket a Hírközlési Felügyelet az azonosítók lekötésének és használatának díjából származó bevételéből viseli.

(3) Az átvevő szolgáltató köteles az adatbázis részére a hordozott számokat és az azokhoz tartozó hívásirányítási információkat megküldeni.

(4) A szolgáltatók joga és egyben kötelezettsége, hogy az adatbázisban tárolt hívásirányítási információkhoz megfelelő időben és módon hozzájussanak és a hívások irányításánál ezeket alkalmazzák.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogokat és kötelezettségeket a szolgáltató gyakorolhatja közvetlenül vagy ezzel más szolgáltatót is megbízhat.

(6) A szolgáltatók és az adatbázis technikai együttműködésének feltételeit a Hírközlési Felügyeletnek a szolgáltatókkal együttesen kell kidolgoznia. Az így meghatározott együttműködési megállapodást a Hírközlési Felügyelet elnöke a Hírközlési Értesítőben és a Felügyelet honlapján teszi közzé.

(7) Az adatbázis minden adattárolási, módosítási, törlési és olvasási műveletet nyilvántart.

(8) A Hírközlési Felügyelet e rendeletben szabályozott feladatkörében - a titokvédelemre vonatkozó rendelkezések előírásainak figyelembevételével - köteles a titkos információgyűjtésre külön jogszabályban felhatalmazott szervezetekkel együttműködni, illetve részükre térítésmentesen adatot szolgáltatni.

Költségek

9. §

(1) A hívásirányítás költségeit és a hívások továbbításának járulékos többletköltségeit a hordozott számra irányuló hívás irányításáért a 4. § (1) bekezdése szerint felelős szolgáltató viseli.

(2) A hordozott számokért a szolgáltatók által a Hírközlési Felügyelet számára fizetendő használati díj megegyezik a nem hordozott számok használati díjával.

(3) A számok használatáért fizetendő díjat a Hírközlési Felügyelet a hordozások figyelembevételével állapítja meg és számlázza a szolgáltatóknak.

10. §

(1) A számhordozás igénybevételéért az átadó szolgáltató hordozásonkénti egyszeri díjat határozhat meg, amelyet az átvevő szolgáltató fizet meg az adott átadásban szereplő átadó szolgáltató részére. A fizetendő díj nem haladhatja meg a számhordozás teljesítésével összefüggésben keletkezett költségeket. Egyszeri díj megállapítása esetén a díj mértékét az átadó szolgáltató és az átvevő szolgáltató a számhordozásra vonatkozó megállapodásukban rögzítik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott egyszeri díjat vagy annak egy részét az átvevő szolgáltató a számhordozást igénybe vevő előfizetőre átterhelheti.

(3)[3] Összefüggő számtartomány hordozása esetében az átadó szolgáltató a számhordozás igénybevételéért az átvevő szolgáltató által fizetendő hordozásonkénti egyszeri díjat az összefüggő számtartomány, mint egy egység hordozásával összefüggésben felmerült indokolt költségek alapján köteles meghatározni.

A hordozott számok nyilvántartása

11. §

(1) Amennyiben az előfizető szolgáltatót változtat, és számhordozást vesz igénybe, a hordozott előfizetői szám használati joga az átvevő szolgáltatóhoz kerül, egyidejűleg az átadó szolgáltatónál megszűnik, de a kijelölési engedély jogosultja továbbra is az a szolgáltató marad, amely számára a hatóság az előfizetői számot eredetileg kijelölte.

(2) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnése esetén a szabaddá váló előfizetői szám használati joga és az ezzel összefüggő kötelezettségek köre visszakerül ahhoz a szolgáltatóhoz, amelynek a hordozott számot a hatóság eredetileg kijelölte.

(3) A hordozott számra vonatkozó előfizetői szerződés megszűnéséről a szolgáltató köteles a központi referencia adatbázist 3 munkanapon belül értesíteni. A központi referencia adatbázis a hordozott szám kijelölési engedélyének jogosultját további 3 munkanapon belül köteles értesíteni.

(4) A (2) bekezdés szerinti előfizetői szám az előfizetői szerződés megszűnését követő 6 hónapon belül nem adható ki újra.

Hatósági feladatok

12. §

(1) Az e rendeletben foglaltak betartását a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége során ellenőrzi.

(2) Az ellenőrzési feladatok teljesítéséhez a szolgáltatók kötelesek a hatóság kezdeményezésére tájékoztatást adni.

Záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdés kivételével - 2004. január 1-jén, a (2) és (3) bekezdés a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A (3) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében a 4. § (4) bekezdését és a 10. § (1) bekezdését a (3) bekezdés hatálybalépésétől alkalmazni kell.

(3) A referencia összekapcsolási ajánlat készítésére kötelezett szolgáltatóknak a referencia ajánlat számhordozhatóságra vonatkozó, a Hkt. 40. §-a (2) bekezdésének k) pontja szerinti, e rendelet 4. §-ának (4) bekezdésére és 10. §-ának (1) bekezdésére is figyelemmel lévő kiegészítését 2003. augusztus 31-ig kötelesek a Hírközlési Döntőbizottsághoz jóváhagyás végett benyújtani.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a távközlési szám- és címgazdálkodásról, valamint annak eljárási szabályairól szóló 75/2000. (V. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának 6. pontja és 15. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3. §-a (2) bekezdésének második mondatában a "I. fokon a Budapesti Hírközlési Felügyelet" szövegrész helyébe az "I. fokon a Hírközlési Területi Hivatal" szövegrész, az R. 6. §-a (1) bekezdésében, az R. 6. §-ának (3) bekezdésében "a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában" szövegrész helyébe a "Hírközlési Értesítőben" szövegrész lép.

(6) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 7. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A lekötési engedélyt vissza kell vonni, ha] "a) az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervének módosulása vagy más jogszabály rendelkezése ezt szükségessé teszi,"

(7) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 16. §-a (1) bekezdésének első mondatában a "- 15. § (2)-(3) bekezdés kivételével - " szövegrész és a bekezdés második mondata hatályát veszti.

(8) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban, a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvénnyel együtt, a 97/33/EK irányelvnek a számhordozhatóság és a szolgáltatóválasztás tekintetében való módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 98/61/EK irányelvével a földrajzi számok hordozhatósága vonatkozásában összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése. Hatályos 2004.03.26.

[2] Az előfizetői hurok átengedéséről, az azzal kapcsolatos eljárásokról szóló 175/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet.

[3] Beiktatta a 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 2004.03.26.

Tartalomjegyzék