16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet

az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (4) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Eht. 127. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az előfizetői szolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatókra (a továbbiakban: szolgáltató), az előfizetői szolgáltatás igénybevételére a szolgáltatóval szerződést kötött, illetve szerződést kötni kívánó természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre (a továbbiakban: előfizető), valamint a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság) terjed ki.

(2) E rendeletet a bérelt vonalak minimális készletének piacán jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltató által nyújtott bérelt vonali szolgáltatás igénybevételére kötött előfizetői szerződésekre külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

Az előfizetői szerződések közös szabályai

2. §

Az előfizetői szerződés alapján az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató - a felek eltérő megállapodása hiányában legfeljebb az igénybejelentéstől számított harminc napon belül - a hálózatához kapcsolódó előfizetői hozzáférési pontot létesít, amelyen az előfizető a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat a szerződés időtartama alatt a szerződés feltételei szerint igénybe veheti.

3. §

(1) A szolgáltató az Eht. 130. és 131. §-aiban meghatározott általános szerződési feltételeket úgy köteles kialakítani, hogy azok megfeleljenek a közérthetőség, ellentmondás-mentesség és áttekinthetőség követelményének. Az áttekinthetőség érdekében az általános szerződési feltételeket pontos tartalomjegyzékkel és oldalszámozással kell ellátni.

(2) A szolgáltató általános szerződési feltételein köteles feltüntetni a készítés, illetve az utolsó módosítás dátumát.

(3) Az általános szerződési feltételek módosítása esetén, a hatósághoz történő bejelentéskor a bejelentéshez csatolni kell a változásokat kivonatolt formában, valamint az általános szerződési feltételek változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is.

(4) A szolgáltató köteles az általános szerződési feltételek e rendelet mellékletében meghatározott tartalmú kivonatát elkészíteni.

4. §

A szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor, illetve mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a rádiótávközlő hálózat hálózati végpontjához történő csatlakoztatásért egyszeri díjat (belépési díj) felszámítani.

Az előfizetői szerződés módosítása

5. §

(1) Az általános szerződési feltételek módosítása tekintetében az Eht. 132. § (4) bekezdésben meghatározott értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;

b) a módosítások lényegének rövid leírását;

c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;

d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;

e) ha a szolgáltató az előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét;

f) azt a feltételt jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a szolgáltató a módosítást indokolja;

g) az előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogosítványokat.

(2) A nyilatkozattétel elmulasztása - ráutaló magatartással létrejött előfizető szerződés kivételével - nem minősülhet az előfizető, illetve igénylő számára többletterhet jelentő, az adott (előfizető által igénybe vett) szolgáltatáshoz kapcsolódó új, illetve kiegészítő szolgáltatás megrendelését eredményező szerződésmódosításra vonatkozó ajánlat elfogadásának.

(3) Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel elmulasztása - a feleknek az egyedi szerződésben rögzített erre vonatkozó megállapodása esetén - elfogadásnak minősül.

6. §

(1) Az Eht. 133. §-ában szabályozott átírás esetén az előfizető nem kötelezhető belépési díj fizetésére.

(2) Az átírás esetén fizetendő díj összegét és az átírás teljesítésének feltételeit és határidejét a szolgáltató az általános szerződési feltételeiben határozza meg. Az átírás teljesítésének határideje azonban nem lehet hosszabb a formai követelményeknek megfelelő átírási kérelem beérkezésétől számított 15 napnál.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egyharmada. A kötbér összegét az adott szolgáltatónak az átírás díját tartalmazó számlán kell jóváírnia.

(4) Mobil rádiótelefon, valamint internet előfizetői szolgáltatások nyújtására kötött előfizetői szerződések kivételével nem lehet az (1)-(3) bekezdést alkalmazni, ha az átírással egyidejűleg az előfizetői hozzáférési pont helye is megváltozik.

7. §

(1) Ha az előfizető az előfizetői hozzáférési pontot a szolgáltató földrajzi szolgáltatási területén belül változtatni kívánja (áthelyezés), a szolgáltató köteles azt az általános szerződési feltételekben meghatározott határidőn, legfeljebb azonban a kérelem beérkezését követő 30 napon belül teljesíteni.

(2) Ha az áthelyezés (1) bekezdésben foglaltak szerinti végrehajtásának műszaki feltételei hiányoznak, a szolgáltató az előfizetőt a teljesítési időpont megjelölésével (év, negyedév) értesíti, az áthelyezés kérelmezésétől számított 15 napon belül.

(3) A (2) bekezdésben foglaltak esetén az előfizetői hozzáférési pont megszüntetésétől az áthelyezés teljesítéséig az előfizetői jogviszony szünetel.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott határidő be nem tartása esetén a szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. A kötbér összegét az áthelyezés díját tartalmazó számlán kell jóváírnia az adott szolgáltatónak.

(5) Az (1)-(4) bekezdéseket mobil rádiótelefon, internet előfizetői, illetve műsorelosztási szolgáltatások nyújtására kötött előfizetői szerződések esetén nem kell alkalmazni.

Az előfizetői hívószám megváltoztatása

8. §

(1) Az előfizetői hívószámot a szolgáltató az alábbi esetekben változtathatja meg:

a) ha a felek ebben megállapodtak;

b) ha a módosítást jogszabály kötelezővé teszi;

c) ha a számváltoztatás műszaki vagy forgalmi okból elkerülhetetlen, és ennek szükségességét a hatóság igazolta.

(2) A szolgáltató az előfizető kérésére köteles az előfizetői hívószámot megváltoztatni, ha a szám megváltoztatásának műszaki feltételei adottak. A felek eltérő megállapodása hiányában a megváltozott hívószámot a szolgáltató választja ki a rendelkezésére álló számtartományból.

(3) Ha a szolgáltató a (2) bekezdés szerint kért előfizetői hívószám megváltoztatását műszaki feltételek hiányára hivatkozva megtagadja, köteles az elutasítást részletesen megindokolni.

(4) A szolgáltató az (1) bekezdés b) -c) pontjában meghatározott esetekben köteles az előfizetőt az előfizetői hívószám megváltozásáról legalább 30 nappal előre értesíteni, és az előfizetőt az (5) bekezdésben meghatározott j ogairól táj ékoztatni.

(5) Az előfizetői hívószám megváltoztatása esetén az előfizető igényelheti, hogy a korábbi előfizetői hívószámon az új előfizetői hívószámról a szolgáltató 60 napig - a szolgáltató által meghatározott szövegkészletből az előfizető által választott szöveggel - tájékoztatást adjon, továbbá, hogy a szolgáltató a hívószámot 6 hónapig ne rendelje más előfizetőhöz.

(6) A szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján köteles mindaddig tájékoztatást adni, amíg a hívószámot nem rendeli más előfizetőhöz, de legfeljebb az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig.

(7) A szolgáltató az (1) és (5)-(6) bekezdésben foglaltak teljesítését nem kötheti külön díj fizetéséhez az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben.

9. §

A szolgáltató a 8. §-ban meghatározott feltételek figyelembevételével az általános szerződési feltételeiben határozhatja meg, hogy az előfizetői hívószámot mennyi idő után rendeli más előfizetőhöz.

Az előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozása

10. §

(1) A szolgáltató köteles az Eht. 137. § (1) bekezdése szerinti korlátozást az előfizető kérésére haladéktalanul megszüntetni, ha az előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez.

(2) Az előfizetői hozzáférést nyújtó szolgáltató a híváskezdeményezés forgalmi szolgáltatást igénybevevő közvetítő szolgáltató megkeresése esetén is korlátozhatja az előfizetői hozzáférést biztosító szolgáltatás igénybevételét, ha az Eht. 137. § (1) bekezdés b) -c) pontjaiban meghatározott feltételek az előfizető által - a közvetítőválasztás bevezetésének és alkalmazásának feltételeiről szóló jogszabály szerint - választott közvetítő szolgáltató vonatkozásában állnak fenn.

(3) Az Eht. 137. § (1) bekezdés b) -c) pontjaiban meghatározott esetekben a szolgáltatás korlátozása - a korlátozás első három hónapjában - csak olyan módon alkalmazható, hogy a korlátozás az előfizetőnek más szolgáltatóval elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele céljából fennálló előfizetői jogviszonyából eredő jogainak gyakorlását - így más szolgáltatások (így különösen előfizetői xDSL-alapú Internet hozzáférés) igénybevételének lehetőségét - indokolatlanul ne akadályozza vagy veszélyeztesse.

(4) A szolgáltató nem köteles alkalmazni a (3) bekezdésben foglaltakat, ha az előfizető magatartása a díjfizetési, illetőleg a szerződésből eredő egyéb kötelezettségeinek megszegésére irányul.

Az előfizetői szolgáltatások teljesítésének minőségi követelményei

11. §

(1) Az Eht. 140. § (3) bekezdése és 141. §-a szerint a hibabejelentés kapcsán elvégzett vizsgálat alapján a szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az előfizetőt értesíteni arról, hogy

a) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az előfizető érdekkörébe tartozó okból merült fel,

b) a hiba kijavítását megkezdte,

c) a hiba kijavítását átmeneti (meghatározott) ideig vagy tartósan nem tudja vállalni, ezért az előfizető részére az általános szerződési feltételekben meghatározott díjcsökkentést nyújt.

(2) Az ügyfélszolgálat elérhetőségének biztosítása keretében a szolgáltató köteles havi átlagban az ügyfélszolgálatra érkező hívások legalább 75%-a esetében legfeljebb 120 másodpercen belül ügyintéző bejelentkezését is biztosítani.

12. §

(1) A szolgáltató köteles az előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát legfeljebb az általános szerződési feltételekben meghatározott időtartamon belül kijavítani.

(2) Ha a kivizsgálás vagy kijavítás kizárólag a helyszínen, az előfizető helyiségében és az előfizető által meghatározott időpontban lehetséges, vagy ha a kijavítás időpontjában a szolgáltató és az előfizető megállapodott, és a hiba kijavítása a meghatározott időpontban a szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, úgy a hiba kijavítására az (1) bekezdés szerint rendelkezésre álló határidő a szolgáltató érdekkörén kívül eső okból alkalmatlannak bizonyult időponttól az előfizető által megjelölt új alkalmas időpontig terjedő időszakkal meghosszabbodik.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem teljesítése esetén a szolgáltató a hiba kijavítására nyitvaálló határidő eredménytelen elteltétől a hiba elhárításáig terjedő időszakra a (4) és (5) bekezdések szerinti kötbér fizetésére köteles.

(4) Ha a hiba következtében az előfizetői szolgáltatást nem lehet igénybe venni, a kötbér mértéke minden késedelmes nap után a hiba bejelentését megelőző az előző hat hónapban az előfizető által az előfizetői szerződés alapján az adott előfizetői szolgáltatással kapcsolatban kifizetett (előre fizetett díjú szolgáltatás esetén felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg nyolcszorosa. Hat hónapnál rövidebb időtartamú előfizetői jogviszony esetén a vetítési alap az előfizetői jogviszony teljes hossza alatt kifizetett (felhasznált) díj átlaga alapján egy napra vetített összeg.

(5) Ha a hiba következtében az előfizető az előfizetői szolgáltatást a szolgáltató által vállalt minőséghez képest alacsonyabb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a (4) bekezdésben meghatározott kötbér felét kell fizetnie.

(6) A szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő elszámolás alkalmával az előfizető számláján egy összegben jóváírja, vagy az előfizetői jogviszony megszűnése esetén az előfizető választása szerint a bejelentés elbírálásától számított harminc napon belül azt az előfizető részére egy összegben visszafizeti.

(7) Ha az előfizető a szolgáltatónak a hibás teljesítéssel kapcsolatos állásfoglalását vitatja, a hatósághoz, illetve a hatóságon belül a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez fordulhat.

13. §

(1) Időmérésen alapuló szolgáltatás díjának számlálását a szolgáltató úgy köteles kialakítani, hogy a díjazás alapját képező másodpercben mért idő a kapcsolat létrejötte és bontása között ne haladja meg a végpontok közötti beszédvagy adatkapcsolat fennállásának tényleges idejét

a) helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén hívó oldali bontásnál 1 másodperccel, hívott oldali bontásnál 90 másodperccel,

b) internet-elérési szolgáltatás esetén a szolgáltató azonosítást végző berendezése alapján mért időt 1 másodperccel,

c) rádiótelefon-hálózathoz történő előfizetői csatlakozás esetén 2 másodperccel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott számlálási mód nem korlátozza a szolgáltatót - Az egyetemes szolgáltató által nyújtott egyetemes szolgáltatási csomag kivételével - abban, hogy egyéb (másodpercen kívüli) számlázási egységet alkalmazzon.

(3) Adatmennyiségen alapuló szolgáltatás díjának számítását és számlázását az általános szerződési feltételekben rögzített egységekben (szegmensek) kell kialakítani.

Előfizetői névjegyzék és országos belföldi tudakozó szolgáltatás[1]

14. §[2] (1) Minden előfizetői hozzáférést nyújtó telefonszolgáltató évente legalább egy alkalommal köteles valamennyi olyan telefon szolgáltatását igénybe vevő előfizetőjéről névjegyzéket készíteni, aki e névjegyzékben való szerepeltetéséhez hozzájárult. A névjegyzéket a telefonszolgáltató köteles elektronikusan - legalább interneten keresztül - hozzáférhetővé tenni.

(2) A helyhez kötött előfizetői hozzáférést nyújtó telefonszolgáltató köteles az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatónak az általa készített előfizetői névjegyzék adatait térítésmentesen rendelkezésre bocsátani. Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a számozási körzet valamennyi olyan előfizetőjének nevére, címére és előfizetői hívószámára, akik az adataik előfizetői névjegyzékben történő megjelenéséhez hozzájárultak.

(3) Az előfizetői névjegyzéknek legalább az előfizetői hozzáférési pont helye szerinti földrajzi terület, budapesti előfizetői hozzáférési pont esetében Budapest valamennyi előfizetői hozzáférést biztosító helyhez kötött telefon szolgáltatás előfizetőjének adatait tartalmazza, a névjegyzékben szereplő előfizető hozzájárulásától függően. Amennyiben a szolgáltató a nyomtatott előfizetői névjegyzéket több részre bontva állítja elő, az előfizető térítésmentesen csak az ő adatait is tartalmazó rész átvételére jogosult. Ha az előfizető írásban úgy nyilatkozott, hogy a névjegyzék fizikai átadását kéri, a szolgáltató térítésmentes adja át a névjegyzéket.

(4) A szolgáltató minden előfizető számára biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott előfizetői névjegyzékben külön térítés nélkül feltüntethesse nevét, lakcímét (székhelyét) és előfizetői hívószámát, igény esetén az előfizetői hívószámhoz tartozó végberendezés felhasználási módját (telefon/fax). Egyéni előfizető díjmentesen kérheti továbbá neve után a foglalkozása és iskolai végzettsége, szakképesítése feltüntetését is, legfeljebb 24 karakter hosszúságig.

(5) Minden előfizetői hozzáférést nyújtó helyhez kötött telefonszolgáltató előfizetője számára - egyéni előfizető esetében díjmentesen - biztosítja, hogy kérése esetén az (1) bekezdésben meghatározott előfizetői névjegyzékben legalább egy mobil rádiótelefon előfizetői hívószámot is feltüntethessen.

(6) Az előfizetői névjegyzék természetes személynek nem minősülő előfizetők esetében az - előfizetői névjegyzékben való feltüntetéséhez hozzájáruló - előfizető nevét és legalább egy előfizetői hívószámát tartalmazza.

(7) Az előfizetői névjegyzék internetes változatát folyamatosan, az elektronikus adathordozón hozzáférhetővé tett vagy nyomtatott formát legalább évente frissíti a szolgáltató.

14/A. §[3] Az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtásához az adatainak abban történő felhasználásához hozzájárulását adó előfizető nevét, lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és kapcsolási számát az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató térítésmentesen kapja meg az előfizetői hozzáférést nyújtó érintett telefonszolgáltatóktól. Az e célból átadott információk csak az egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel.

14/B. §[4] Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató köteles évente előfizetői névjegyzéket megjelentetni általa meghatározott bontásban, és azt elektronikusan - legalább az interneten keresztül - hozzáférhetővé tenni. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltató az előfizető kérésére a névjegyzéket nyomtatott (telefonkönyv) vagy elektronikus adathordozó formájában köteles rendelkezésre bocsátani.

Tételes számlamelléklet

15. §

(1) AzEht. 142. § (1) bekezdése szerinti tételes számlamellékletben a helyhez kötött telefon szolgáltató az előfizető által fizetendő díjakat olyan bontásban köteles feltüntetni, amelyben legalább a helyi, helyközi, belföldi távolsági (irányonként) és a nemzetközi hívások díja, a mobil rádiótelefon-hálózatokban végződtetett hívások díja (szolgáltatónként), valamint a telefon szolgáltatás útján igénybe vett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás) díja elkülöníthető (alapvető szintű elkülönítést tartalmazó számlamelléklet). A számlamellékletben fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, továbbá a díjazási időszakokat és kedvezményeket is.

(2) AzEht. 142. § (2) bekezdése szerinti tételes számlamellékletnek (hívásrészletező) szolgáltatásonként és szolgáltatónként a következőket kell tartalmaznia:

a) a hívott száma;

b) a hívás kezdő időpontja;

c) a hívás időtartama;

d) a hívásegység díja;

e) a hívás díja.

(3) A (2) bekezdésben megjelölt számlamelléklet határozott időre vagy visszavonásig igényelhető. Az igénybevétel feltételeit a szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeiben meghatározni.

(4) Mobil rádiótelefon szolgáltatás esetén a tételes számlamelléklet legalább a hálózaton belüli, más mobil rádiótelefon-hálózatba (szolgáltatónként), illetve nyilvános helyhez kötött telefonhálózatokba irányuló hívások (szolgáltatónként) szerinti bontást köteles tartalmazni. A számlamellékletben külön fel kell tüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat, valamint a díjazási időszakokat és kedvezményeket is.

Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás

16. §

A 2-15. §-ok rendelkezéseit az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására kötött előfizetői szerződésekre a 17-18. §-okban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. E rendelkezések vonatkozásában szolgáltató alatt az Eht. 119. §-a alapján kijelölt egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatót kell érteni.

17. §[5]

(1) Az igénylő az Eht. 117. § a) pontja szerinti egyetemes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szándékát (a továbbiakban: igénybejelentés) a szolgáltató általános szerződési feltételeiben rögzített módon, legalább két lehetséges mód közül választva - melyek közül legalább egy hangalapú és egy írásos - teheti meg. Az igénybejelentés különösen ügyfélszolgálaton személyesen, postai úton vagy interneten keresztül elérhető elektronikus űrlap kitöltésével vagy a telefonos ügyfélszolgálaton keresztüli bejelentéssel történhet. Az igénylő nyilatkozik arról, hogy az igényelt hozzáférést kizárólag telefonszolgáltatásra vagy a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett internet-, vagy fax szolgáltatásra is használni kívánja-e.

(2) Az igénybejelentést a szolgáltató írásban vagy elektronikus úton rögzíti és nyilvántartásba veszi. Amennyiben szükséges, a szolgáltató az igénylőt 15 napos határidő tűzésével az igénybejelentéssel azonos módon felkéri adathiány esetén az igénybejelentés megfelelő kiegészítésére, vagy az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi és műszaki feltételeiről és követelményeiről szóló 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdés c)-d) pontja szerinti nyilatkozat megtételére, amelyet írásban vagy elektronikus úton rögzít. Ha az igénylő igénybejelentését a 15 napos határidőn belül nem egészíti ki, a szolgáltató az igénybejelentést törli a nyilvántartásból.

(3) A szolgáltató az igénybejelentő számára ajánlatot tehet olyan más, nem egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásra vagy szolgáltatási csomagra is, amely az igényelt előfizető hozzáférési ponton keresztül biztosítja legalább az általa igényelt szolgáltatások elérését.

(4) A szolgáltató az igénybejelentés rögzítésétől számított 15 napon belül az igénybejelentéssel azonos, vagy a szolgáltató által felkínált lehetőségek közül választva az igénybejelentő által kért módon értesíti az igénylőt

a) az igény elfogadásáról,

b) az igény visszautasításáról és a Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott, az igénylőt megillető eljárásról, ha a visszautasítás Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt valamely feltétele fennáll, vagy

c) más a (3) bekezdésnek megfelelő szolgáltatás felajánlásáról.

(5) Amennyiben az előfizető a (3) bekezdés szerinti ajánlatot 15 napon belül nem fogadja el, és az igénybejelentés elfogadásának feltételei egyébként fennállnak, a szolgáltató 8 napon belül elfogadja az igénybejelentést, és erről értesíti az igénylőt, ezzel egyidejűleg számára az előfizetői szerződést megküldi.

18. §[6]

(1) Amennyiben a szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, a szolgáltató az igénybejelentés elfogadásával egyidejűleg az előfizetői szerződést írásban is megküldi az igénylőnek és megjelöli, hogy az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására milyen időponttól (év, hó, nap) vállal kötelezettséget.

(2) Az előfizetői szerződés akkor jön létre, amikor az előfizető elfogadó írásbeli nyilatkozata (az előfizetői szerződés aláírt példánya) a szolgáltatóhoz megérkezik, azonban a szerződésnek az Eht. 117. § a) pontja szerinti, a nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására vonatkozó rendelkezései a 17. § (5) bekezdés szerinti időpontban lépnek hatályba.

Egyes különleges előfizetői végberendezések alkalmazása esetén követendő szabályok

19. §

(1) Nyilvános helyhez kötött telefonhálózathoz, illetve mobil rádiótelefon-hálózathoz több, egyéni vagy nyalábolt fővonallal csatlakoztatott előfizető egy előfizetői szerződést köthet a szolgáltatóval valamennyi fővonalra. E rendelkezés vonatkozik arra az esetre is, amikor az előfizető alközpontot csatlakoztat ezekhez a fővonalakhoz.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti alközpont lehetővé teszi, hogy a nyilvános hálózatból érkező hívás a hálózatból kapott információ alapján kezelő közreműködése nélkül eljusson a hívott alközponti mellékállomásig (beválasztásos alközpont), az alközpontot üzemeltető előfizető jogosult kérni az így elérhető mellékállomások feltüntetését a szolgáltató előfizetői névjegyzékében.

(3) Ha a beválasztásos alközpont a hívott mellékállomás elérését közvetlenül a hívó készülékéről adott hangfrekvenciás kiegészítő választási jelek alapján végzi, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható.

(4) A (3) bekezdésben megjelölt alközpontok esetében a választásra való felszólítást (gépi hang) megelőzően reklámközlemény nem küldhető a hívó részére.

Egyes egyéb előfizetői szolgáltatásokra vonatkozó különös szabályok

20. §

(1) Ahol a törvény vagy e rendelet végberendezés előfizetői hozzáférési ponthoz csatlakoztatását említi, ott mobil rádiótelefon szolgáltatás esetében végberendezésnek a mobil rádiótelefon-hálózathoz történő csatlakozását kell érteni.

(2) A szolgáltató az előfizető kérelmére köteles haladéktalanul szüneteltetni a mobil rádiótelefon szolgáltatást, amennyiben a bejelentés indoka a végberendezés vagy SIM kártya elvesztése, eltulajdonítása.

(3) A műsorelosztási szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés általános szerződési feltételeinek módosításáról - ide nem értve a szolgáltatási csomag összetételére, illetve a szolgáltatás díjának emelésére vonatkozó módosítást - szóló értesítésnek a szolgáltató a következő módon is eleget tehet:

a) az értesítést az értesítendő előfizetők köréhez igazodó terjesztésű, ingyenes időszaki lapban feladott közlemény útján közzéteszi, vagy amennyiben ilyen időszaki lap az adott földrajzi területen nem áll rendelkezésre, úgy

b) minden előfizetője számára díjmentesen elérhető információs csatornáján legalább 15 napig, naponta legalább összesen 3 óra időtartamban az értesítést közzéteszi.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba.

(2)[7]

(3) E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2002/2l/EK irányelve az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (keretirányelv);

b) az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve az egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról (egyetemes szolgáltatási irányelv).

Kovács Kálmán s. k.,

informatikai és hírközlési miniszter

Melléklet a 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelethez

Az általános szerződési feltételek kivonata legalább a következőket tartalmazza:

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége, az ügyfélszolgálat elérhetősége és nyitvatartási rendje.

2. Az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módja, felügyeleti szervek, illetve elérhetőségeik megjelölése.

3. Az előfizető személyes adatai kezelésének szabályai az Eht. 154. § alapján.

4. Utalás arra, hogy az előfizetői szolgáltatások részletes meghatározása, így különösen a szolgáltatások díjainak, kedvezményeknek, szolgáltatások minőségi célértékeinek leírása pontosan hol találhatóak az általános szerződési feltételekben.

5. A számlázás módja.

6. A hibabejelentő elérhetősége, a hibabejelentések, számlapanaszok elintézési rendje, a karbantartási szolgáltatások biztosítása.

7. A szerződésszegés jogkövetkezményei, így különösen a szolgáltatás minőségére, szüneteltetésére vonatkozó rendelkezések megszegése esetén az előfizetőt megillető jogok, a díjvisszatérítés rendje, az előfizetőt megillető kötbér mértéke.

8. A szerződés módosításának feltételei, a szerződés egyoldalú módosításának esetei, az előfizető jogai szerződésmódosítás esetére, különös tekintettel az előfizető tájékoztatására, illetve a felmondás jogára, az áthelyezés, illetve átírás szabályai.

9. Az előfizetői szolgáltatás korlátozásának, illetve szünetelésének feltételei.

10. Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei, feltételei.

Lábjegyzetek:

[1] Az alcím szövegét megállapította a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[2] Megállapította a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[3] Beiktatta a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[4] Beiktatta a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[5] Megállapította a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[6] Megállapította a 8/2010. (IV. 21.) MeHVM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.04.22.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 15. § 31. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék