Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

20/2003. (VI. 24.) IM rendelet

az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköreiről, valamint a vagyonnyilatkozat átadásáról, kezelésről és az abban foglalt adatok védelméről

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 14/A. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

A rendelet hatálya az Igazságügyi Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban állókra terjed ki a 2. § (1) bekezdésében meghatározott munkakörök betöltésekor.

2. §

(1)[2] A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/A. és 22/B. §-ában, valamint 6. számú mellékletében meghatározott adattartalommal vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni

a)[3] a Hivatal vezetői (főigazgató, főigazgató-helyettes, igazgató, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgatóhelyettes, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, csoportvezető, titkárságvezető, pártfogói foglalkoztató vezetője),

b) pártfogó felügyelői szakreferensi, pártfogó felügyelői, pártfogó felügyelői ügyintézői,

c) jogi segítségnyújtási szakreferensi, jogi segítségnyújtási ügyintézői,

d) áldozatsegítő szakreferensi, áldozatsegítő ügyintézői,

e)[4] lobbihatósági (szak) ügyintézői,

f)[5] belső ellenőri munkaköröket betöltők, illetve akikkel e munkaköröket kívánják betöltetni, továbbá

g)[6] a közbeszerzési eljárásban közreműködő, a költségvetési és egyéb pénzeszközök felhasználására, a gazdálkodás ellenőrzésére jogosult, továbbá a nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett igazságügyi alkalmazottak.

(2) A vagyonnyilatkozatok nyilvántartását és ellenőrzését - a Ktv. 22/A. §-ának (7) bekezdése és a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról szóló 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alkalmazásával - a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal végzi.

(3) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget első alkalommal 2003. szeptember 30-ig kell teljesíteni a 2002. december 31-i állapotnak megfelelően.

(4) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére történő felhívás, valamint az Iasz. 14/A. §-a (5) bekezdésének második mondatában a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetére meghatározott következménnyel kapcsolatos intézkedés megtétele a munkakör betöltője felett munkáltatói jogkört gyakorló vezető feladata.

(5)[7] A kitöltött vagyonnyilatkozat munkáltatónál maradó példányát a főigazgató és a főigazgató-helyettes vagyonnyilatkozata esetében az Igazságügyi Minisztérium, a többi vagyonnyilatkozat esetében a Központi Igazságügyi Hivatal személyügyi szerve tárolja és tartja nyilván, a további példányok kezelése során a Ktv. 22/A. és 22/B. §-ai szerint kell eljárni.

3. §

Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 31. § -a. Hatályos 2006.03.28.

[2] Megállapította a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 32. § -a. Hatályos 2006.03.28.

[3] Módosította az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet 29. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.01.30.

[4] Beiktatta az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet 28. § -a. Hatályos 2007.01.30.

[5] Számozását módosította az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet 28. § -a. Hatályos 2007.01.30.

[6] Számozását módosította az 1/2007. (I. 25.) IRM rendelet 28. § -a. Hatályos 2007.01.30.

[7] Módosította a 12/2006. (III. 23.) IM rendelet 34. § (3) bekezdése f) pontja. Hatályos 2006.03.28.