114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet

a vagyonnyilatkozat tételéről, átadásáról, kezeléséről, az abban foglalt adatok védelméről, valamint a Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal szervezetéről, működéséről és az ellenőrzési eljárás lefolytatásáról

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 22/B. §-ának (1) bekezdésében és a 80. §-a (1) bekezdésének i) pontjában a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/N. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a Ktv. 22/A. § (7) és (8) bekezdésének a)-h) pontjában, valamint a 22/A. § (9) bekezdésében és a Hszt. 245/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyekre (a továbbiakban együtt: vagyonnyilatkozatra kötelezett) terjed ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogviszony létesítésére jelölt személyekre (a továbbiakban: jelölt) e rendelet 2-5. §-a terjed ki.

(3) E rendelet szabályait kell alkalmazni

a) a Ktv. 22/A-22/B. §-ában meghatározott eljárásokra,

b)[1] a Miniszterelnöki Hivatal eljárására, melyet a Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenőrzési Iroda (a továbbiakban: Iroda) folytat le.

A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos eljárási szabályok

2. §

(1) A vagyonnyilatkozatra kötelezettet a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve az állományilletékes parancsnok (a továbbiakban együtt: munkáltatói jogkör gyakorlója) írásban tájékoztatja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről és annak határidejéről. A tájékoztató tartalmazza a vagyonnyilatkozatra kötelezettnek a közszolgálati alapnyilvántartásban, illetve a személyügyi alapnyilvántartásban (a továbbiakban együtt: alapnyilvántartás) alkalmazott technikai azonosító kódját, illetve munkáltatói számot (a továbbiakban együtt: azonosító kód). A tájékoztató átvételét a vagyonnyilatkozatra kötelezett aláírásával igazolja.

(2) A tájékoztatóhoz csatolt nyilatkozatban (a továbbiakban: nyilatkozat) a vagyonnyilatkozatra kötelezett tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettársának és gyermekének a nevéről. A nyilatkozatot a tájékoztató kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül vissza kell juttatni a munkáltatói jogkör gyakorlójához. A nyilatkozat alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója 30 napon belül a vagyonnyilatkozatra kötelezett rendelkezésére bocsátja a Ktv. 6. számú melléklete szerinti megfelelő számú nyomtatványokat és a kitöltéshez szükséges írásbeli tájékoztatást. A nyomtatványok tartalmazzák a vagyonnyilatkozatra kötelezett azonosító kódját, valamint az azt kiegészítő e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott kódokat (a továbbiakban: kiegészítő kódok). A kiegészítő kódok kizárólag a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel összefüggő iratokon és adatkezelésekben használhatók.

3. §

(1) A vagyonnyilatkozat személyi és vagyoni részét olvashatóan kell kitölteni, ceruzás kitöltés nem alkalmazható.

(2) Amennyiben a kitöltés során tévedésre vagy elírásra kerül sor a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni.

4. §

(1)[2] A Ktv. 22/A. § (7) bekezdésében foglalt külön felhatalmazást mind a vagyonnyilatkozatra kötelezett, mind a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs, továbbá a nem kiskorú gyermek saját maga készíti el.

(2) A felhatalmazás akkor tesz eleget a teljes bizonyító erejű magánokirattal szemben támasztott követelményeknek, ha az a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. §-a (1) bekezdésének a)-c) és e) pontjaiban meghatározott feltételek valamelyikének megfelel.

5. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlójának a Ktv. 22/A. § (4) bekezdése utolsó mondatában előírt igazolásban szerepeltetnie kell az átvett személyi és vagyoni részek) számát, az átvett felhatalmazások megnevezését, az átvétel dátumát. Az átvételkor a munkáltatói jogkör gyakorlója a zárt borítékokra rávezeti a vagyonnyilatkozatra kötelezett azonosító kódjait a kiegészítő kódokkal együtt.

(2) A Ktv. 22/A. § (8) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi határidők megállapítása a munkáltatói jogkör gyakorlójának a kötelezettsége. A vagyonnyilatkozatra kötelezett számára megállapított vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessé válásának évéről a vagyonnyilatkozatra kötelezettet mindig az utolsó benyújtott vagyonnyilatkozat átvételekor kell írásban értesíteni. Az értesítések átvételére vonatkozó, vagyonnyilatkozatra kötelezett által aláírt igazolásokat a Ktv. 22/A. § (6) bekezdése szerint kialakított helyen és módon kell kezelni.

(3) A Ktv. 22/A. § (5) bekezdésében meghatározott vagyoni részek egy-egy példányára vonatkozóan a Ktv. 22/B. § (2) bekezdésében előírt megküldési kötelezettséget a vagyonnyilatkozat benyújtásától számított 5 munkanapon belül kell teljesítenie a hivatali szervezet vezetőjének, illetve az állományilletékes parancsnoknak (a továbbiakban együtt: hivatali szervezet vezetője).

(4)[3] A közigazgatási szerv, illetve a hivatásos állományú személyt foglalkoztató szerv (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) által az Iroda részére a vagyonnyilatkozattal, illetve az ellenőrzési eljárással összefüggő irat-, illetve adattovábbítás futárszolgálat útján, postai úton tértivevényes küldeményként, illetve kézbesítéssel történhet. Az Iroda számára továbbított küldeményekről ellenőrizhető nyilvántartást kell vezetnie a közigazgatási szervnek.

6. §

(1) A Ktv. 22/A. § (11) bekezdésében szereplő ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatásának céljáról, időpontjáról, módjáról, módszeréről írásban értesíteni kell a vagyonnyilatkozatra kötelezettet a meghallgatás előtt 8 nappal. A vagyonnyilatkozatra kötelezett a meghallgatás során jogi képviselőt is igénybe vehet.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozata vagyoni részeinek összevetéséről; a vagyonnyilatkozatra kötelezett meghallgatásáról; illetve az eljárás kezdeményezéséről felvett jegyzőkönyv(ek) másodpéldányát a 26. § (1) bekezdés alapján kialakított helyen központilag kezelt, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok között helyezi el.

(3)[4] A közigazgatási szerv vezetője ellenőrzési eljárás kezdeményezése esetén a (2) bekezdésben említett jegyzőkönyv alapján megkeresést küld az irodaezetőnek. A megkeresésnek tartalmaznia kell a Ktv. 22/A. § (11) bekezdésére hivatkozással az eljárás lefolytatására irányuló kezdeményezést; az eljárás alá vonandó vagyonnyilatkozatra kötelezett és a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs és gyermek(ek) azonosító kódját, továbbá a Ktv. 22/A. § (7) bekezdésében előírt felhatalmazás(oka)t.

(4)[5] Ha az eljárás alá vont vagyonnyilatkozatra kötelezettel szemben munkajogi vagy büntetőjogi eljárás indul az Iroda megállapításai alapján, erről a munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatali szervezet vezetője útján értesíti az Iroda vezetőjét, aki gondoskodik arról, hogy a munkajogi és büntetőjogi eljárás jogerősbefejezését követően az Iroda megsemmisítse a Ktv. 22/B. (5) bekezdés alapján átvett adatokat.

7. §

(1) Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezettel szemben bejelentést tesznek vagyoni helyzetére vonatkozóan, a munkáltatói jogkör gyakorlója a bejelentést követő 5 munkanapon belül tájékoztatja - a bejelentés megküldésével - a vagyonnyilatkozatra kötelezettet a bejelentés tartalmáról, aki 5 munkanapon belül írásban észrevételt tehet a bejelentésben foglaltakra. A munkáltatói jogkör gyakorlója a határidő lejártát vagy az észrevétel beérkezését követő 5 munkanapon belül dönt a soron kívüli vagyonnyilatkozat-tétel elrendeléséről, amelyről a vagyonnyilatkozatra kötelezettet írásban tájékoztatja.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételére akkor kötelezheti a vagyonnyilatkozatra kötelezettet, ha a bejelentés olyan tényt, körülményt tartalmaz, amely nem szerepel a vagyonnyilatkozatra kötelezett legutolsó vagyonnyilatkozatában, továbbá ha a bejelentésből alaposan feltételezhető, hogy a vagyonnyilatkozat nem valós adatokat tartalmaz, illetőleg a bejelentés adatai alapján arra lehet következtetni, hogy a jogszabályellenes forrásból származó vagyongyarapodás a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn. A vagyonnyilatkozatot a kötelezést követő 30 napon belül kell a 2-5. § alapján megtenni. A vagyoni rész I. részét a nyilatkozattételt megelőző év december 31-ei állapota szerint, a II. részét a soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételét előíró kötelezés időpontja szerint kell kitölteni.

(3)[6] Ha a bejelentés szerinti vagyongyarapodás a vagyonynyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársnál és gyermeknél áll fenn, a munkáltató a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően eljárást kezdeményez az Irodánál.

(4) Ha a bejelentés a vagyonnyilatkozatban szereplő adatok valóságát teszi kétségessé, az ismételt vagyonnyilatkozatok beérkezését követően a munkáltató az adatok összevetése után dönt az eljárás kezdeményezésének szükségességéről.

(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a vagyonnyilatkozatra kötelezettet arról is tájékoztatja, ha vagyonnyilatkozatra kötelezettre vonatkozóan a Ktv. 22/A. § (12) bekezdésében szereplő bejelentés érkezett, de annak nyomán nem rendelt el soron kívüli vagyonnyilatkozat-tételt.

8. §

A vagyonnyilatkozatra kötelezett vagyonnyilatkozatába történő betekintést a vagyonnyilatkozathoz csatolt "Kísérő lap"-on kell dokumentálni a betekintés időpontjának, a betekintő nevének és beosztásának feltüntetésével, valamint betekintésre jogosult saját kezű aláírásával.

9. §

A vagyonnyilatkozatra kötelezettnek akkor nem róható fel a Ktv. 22/A. § (15) bekezdésében szereplő valamelyik kötelezettségszegés, ha az önhibáján kívül eső okot hitelt érdemlően igazolja.

10. §

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratokat és adatokat kezelő szervek a harmadik személytől érkező tájékoztatáskérésről az érintett vagyonnyilatkozatra kötelezettet teljes terjedelmében kötelesek tájékoztatni, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik. Ha az érintett megadja az írásbeli hozzájárulást, az abban foglaltak alapján megadott tájékoztatást az érintett vagyonnyilatkozatra kötelezettnek haladéktalanul meg kell írásban küldeni. Az ezzel összefüggő eljárásokra az 5. § (4) bekezdését, a 6. § (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését és a 8. §-t kell megfelelően alkalmazni.

11. §

(1)[7] Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettársról és gyermekről a vagyonnyilatkozatra kötelezett írásban bejelenti a munkáltatói jogkör gyakorlójának a közös háztartásban élés megszűnését, a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles haladéktalanul intézkedni a közigazgatási szervnél és az Irodánál tárolt valamennyi vagyonnyilatkozat visszaadásáról.

(2) Ha a vagyonnyilatkozatra kötelezett foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, a munkáltatói jogkör gyakorlója a közszolgálati jogviszony, illetve a hivatásos szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony) megszűnésének napján a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára visszaadja a vagyonnyilatkozatok közigazgatási szervnél tárolt példányait.

(3)[8] A (2) bekezdésben említett ok fennállása esetén az utolsó munkában töltött napon a munkáltatói jogkör gyakorlója a hivatali szervezet vezetője útján írásban értesíti az Irodát a jogviszony megszűnésének időpontjáról. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell a vagyonnyilatkozatra kötelezett, valamint a vele közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs és gyermek vagyonnyilatkozattal kapcsolatban alkalmazott azonosító kódját és kiegészítő kódját, valamint a megszűnés időpontját. Az Iroda a jogviszony megszűnésének napján köteles a hivatali szerv vezetője számára a jelzett vagyonnyilatkozatokat visszajuttatni, kivéve, ha a jogviszony a munkáltatói értesítés Irodához történő megérkezését megelőzően már megszűnt, ebben az esetben a vagyonnyilatkozatok visszajuttatásáról haladéktalanul intézkedni kell.

(4) A vagyonnyilatkozatra kötelezett köteles írásban igazolni a vagyonnyilatkozatok átvételének tényét.

A Közszolgálati Ellenőrzési Hivatal

12. §[9]

13. §[10]

14. §[11]

15. §

(1)[12] Az Iroda köteles nyilvántartani, naplózni a közigazgatási szervtől érkező vagyonnyilatkozatot tartalmazó küldemények érkezését és átvételét az iratkezelési szabályzat és az adatvédelmi szabályzat előírásai szerint. Ez a nyilvántartás nem selejtezhető.

(2)[13] Az Iroda a vagyonnyilatkozatokat az érkezés időpontja szerint rendezi és helyezi el annak érdekében, hogy a Ktv. 22/B. § (2) bekezdésben szereplő 10 éves tárolás utáni selejtezés határidőben végrehajtható legyen.

(3)[14] Az Iroda ellenőrzi, hogy a Ktv. 22/B. § (2) bekezdésében meghatározott zárt boríték a Ktv. 6. számú melléklete szerinti nyilatkozatot tartalmazza-e, valamint a vagyonnyilatkozat megfelel-e a 3. §-ban foglalt követelményeknek. Ha a vagyonnyilatkozat nem felel meg e feltételeknek, erről a tényről az Iroda soron kívül értesíti a hivatali szervezet vezetőjét, aki dönt a vagyonnyilatkozatra kötelezett felelősségének megállapításáról, illetve felhívja a vagyonnyilatkozatra kötelezettet, hogy 15 napon belül tegyen eleget a Ktv. 6. számú mellékletének, valamint a 3. §-nak megfelelő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

16. §[15]

(1)[16] A vagyoni részek adatainak elektronikus nyilvántartási rendszerben (a továbbiakban: számítógépes nyilvántartás) történő tárolására vonatkozó rendszerdokumentációk és eljárások adatvédelmi követelményeit az Iroda adatvédelmi szabályzatában kell meghatározni.

(2)[17] Az Irodába érkező vagyoni részek adatait a formai ellenőrzést követően (technikai azonosító, dátum) a megérkezéstől számított 30 napon belül kell a számítógépes nyilvántartási rendszerben rögzíteni. Az Iroda a számítógépes nyilvántartási rendszerben történő rögzítést képi adatrögzítéssel teljesíti.

17. §

A számítógépes nyilvántartásban tárolt adatokat - olyan módon, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges - fizikailag haladéktalanul törölni kell a vagyonnyilatkozatra kötelezett jogviszonyának megszűnéséről, valamint a közös háztartásban élés megszűnéséről szóló értesítés kézhezvételekor. A törlésről a vagyonnyilakozatra kötelezettet 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell.[18]

18. §

(1)[19] Az Iroda köteles nyilvántartani, naplózni a közigazgatási szervtől érkező ellenőrzési eljárás kezdeményezésével összefüggő iratok érkezését és átvételét az iratkezelési szabályzat és az adatvédelmi szabályzat előírásai szerint. Ez a nyilvántartás nem selejtezhető.

(2)[20] Az irodavezető az ellenőrzési eljárás kezdeményezését követően - megbízólevél átadásával - kijelöli az ellenőrzési eljárást lefolytató köztisztviselőt, illetve a Hszt. 245/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott személyek tekintetében a hivatásos állomány tagját (a továbbiakban együtt: megbízott).

(3) Nem folytathat ellenőrzési eljárást az a megbízott

a) aki az eljárás alá vont vagyonnyilatkozatra kötelezett hozzátartozója;

b) akit az ellenőrzési eljárás során meghallgattak;

c) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.

19. §[21]

Az ellenőrzési eljárást lefolytató megbízott jóváhagyásra felterjeszti az irodavezetőnek az ellenőrzési eljárás összes iratát az eljárással kapcsolatos megállapításaival együtt. Az irodavezető dönt az eljárás megállapításainak megküldéséről a munkáltatói jogkör gyakorlójának, a Ktv. 22/B. § (3) bekezdésében foglalt határidőre.

20. §

(1) Az eljárást lefolytató megbízott a megbízólevél és a felhatalmazás(ok) birtokában eljár a számítógépes nyilvántartásnál a Ktv. 22/B. § (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében.

(2) A személyi és vagyoni részek összerendelésének során az eljárást lefolytató megbízott felel a felhatalmazás(ok)ban található személyes adatok és a vagyoni és személyi részek adatainak megfelelőségéért, azonosságáért; az eljárás lefolytatása alatt a számítógépes nyilvántartásban együttesen kezelt, valamint az eljárás során abba a Ktv. 22/B. § (5) bekezdése alapján rögzített adatok védelméért, továbbá a Ktv. 22/B. § (3) és (6) bekezdésében előírt adattörlésért és a személyi részek iratainak visszaküldéséért.

21. §

(1) Az ellenőrzési eljárás során a meghallgatásról szóló értesítést a meghallgatás időpontja előtt legalább 8 munkanappal korábban kell kézbesíteni.

(2) A Ktv. 22/B. § (5) bekezdés a) pontjában szereplő személyek a meghallgatás során jogi képviselőt is igénybe vehetnek.

(3) A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) A Ktv. 22/B. § (5) bekezdés b)-c) pontjaiban szereplő eljárási cselekmények során az eljárást lefolytató megbízott csak az eljárási cselekményre felhatalmazó jogszabályt, az eljárás alá vont vagyonnyilatkozatra kötelezett elengedhetetlenül szükséges személyes adatait; valamint a kért tájékoztatás, adat megnevezését hozhatja a felkért személyek és szervek tudomására. A vagyonnyilatkozatban szereplő adatokról, tényekről adott, az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül szükséges mértékű tájékoztatás indokoltságáért az eljárást lefolytató megbízott felel.

22. §

(1) Az eljárás lefolytatásakor keletkezett belső hivatali munkaanyagok, valamint a munkáltatói jogkör gyakorlója számára átadott megállapításokat tartalmazó iratok - ide nem értve a Ktv. 22/B. § (5) bekezdés alapján átvett adatokat - 10 évig, de legfeljebb a vagyonnyilatkozatra kötelezett jogviszonyának fennállásáig kezelhetőek, azt követően azokat meg kell semmisíteni. A munkaanyagokból, iratokból tájékoztatás, adatszolgáltatás nem teljesíthető, kivéve, ha az adatokra a vagyonnyilatkozatra kötelezett jogviszonyával összefüggésben indult bírósági eljárásban a bíróság megkeresése alapján van szükség.

(2) A Ktv. 22/B. § (6) bekezdésében előírt adatmegsemmisítést a számítógépes nyilvántartásban fizikai törlésnek kell tekinteni.

23. §

(1) A Ktv. 22/B. §-ának (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési eljárás során a vagyonnyilatkozatra kötelezett, illetve az eljárásban részt vevő szakértő és más személy 15 napon belül panaszt nyújthat be a 17. §-ban, a 18. § (3) bekezdésében és a 21. §-ban meghatározott tájékoztatásra, kizárásra, s egyéb eljárási cselekményekre vonatkozó intézkedések ellen.[22]

(2)[23] A megbízott intézkedése ellen benyújtott panaszt az irodavezető, az irodavezető intézkedése ellen benyújtott panaszt a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter bírálja el 15 napon belül.

A 2001. július 1-jén jogviszonyban álló vagyonnyilatkozatra kötelezettek vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos különös eljárási szabályok

24. §[24]

A 2001. július 1-jét követően jogviszonyba történő kinevezésre jelölt személy vagyonnyilatkozat-tételével kapcsolatos különös eljárási szabályok

25. §

(1) Jogviszony létesítése esetén e rendelet szabályai szerint kell eljárni azzal, hogy a jelölt számára a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatót, illetve a 2. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot a kinevezését megelőzően kell átadni. A tájékoztató nem tartalmazhat azonosító kódot. A nyilatkozat átadását követően a munkáltatói jogkör gyakorlója a jelölt rendenlkezésére bocsátja a Ktv. 6. számú melléklete szerinti megfelelő számú nyomtatványokat és a kitöltéshez szükséges tájékoztatót. A nyomtatványok azonosító kódot, illetve kiegészítő kódot nem tartalmazhatnak.

(2) A hivatali szervezet vezetője által megállapított azonosító kódot és kiegészítő kódot a kinevezés első napján kell a köztisztviselő számára átadni, aki az azonosító kódot és a kiegészítő kódot rávezeti a kitöltött vagyonnyilatkozat oldalakra, majd a vagyonnyilatkozatot zárt borítékban átadja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

Vegyes rendelkezések

26. §

(1) A hivatali szervezet vezetője az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles gondoskodni a Ktv. 22/A. § (6) bekezdésében foglalt feltételekről.

(2)[25] A közszolgálati adatvédelmi szabályzatnak - rendvédelmi szervek esetében ügykezelése szabályzatuk - a Ktv. 22/A. § (17) bekezdésében előírt kiegészítéséről a hivatali szervezet vezetője az e rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül köteles gondoskodni.

27. §

Ha a Ktv. 22/A. § (8) bekezdésében, valamint a Hszt. 245/B. §-ának (1) bekezdésében fel nem sorolt munkakört, beosztást betöltő jogviszonyban álló vagyonnyilatkozatot kíván tenni a Ktv. 22/A. § (9) bekezdése szerint, ezt a rendelet 1. számú mellékletében foglalt nyilatkozat kitöltésével kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, s nyilatkozattételére az e rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

28. §

(1) A Ktv. 7. §-a (7) bekezdésének a) pontja, valamint a Ktv. 22/A. §-ának (1) bekezdése alkalmazása szempontjából gyermeken a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermeket kell érteni.

(2)[26] A 18. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából hozzátartozó:

- az egyeneságbeli rokon és annak házastársa;

- az örökbe fogadó és a nevelőszülő;

- az örökbe fogadott és a nevelt gyermek;

- a testvér, a házastárs, az élettárs;

- a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.

29. §

(1) A rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 24. §-a 2002. január 1-jén hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az egységesebb közszolgálati rendszer és jogi szabályozás előkészítéséről szóló 2269/1998. (XI. 30.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,

Miniszterelnök,

1. számú melléklet a 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelethez

[27]
Nyilatkozat

Alulírott .....…......................................................................................................................, a .......................................................................................................................... (közigazgatási szervvel, rendvédelmi szervvel)* közszolgálati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, közszolgálati jogviszonyba történő kinevezésre jelölt, hivatásos szolgálati jogviszonyba történő kinevezésre jelölt* kérem, hogy a vagyonnyilatkozat-tétel teljesítése céljából a vagyonnyilatkozat dokumentumait ......... példányban szíveskedjék részemre biztosítani.
Vagyonnyilatkozatomhoz az alábbi személyek vagyonnyilatkozatát kívánom csatolni: **
Dátum: ……………………………………………….
……………………………………………
jelölt/köztisztviselő/hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló
aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó.
** Az érintett személyek nevét és hozzátartozói minőségét kell feltüntetni.

2. számú melléklet a 114/2001. (VI. 29.) Korm. Rendelethez

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséhez alkalmazott azonosító kód

Az alapnyilvántartásban a vagyonnyilatkozatra kötelezett számára megállapított azonosító kód a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése érdekében kiegészül két számjeggyel az alábbi kódkockákban.

A vagyonnyilatkozatra kötelezett saját személyére vonatkozó kötelező kódérték: 01 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő házas-, illetve élettárs személyére vonatkozó kódérték: 11 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő első gyermek személyére vonatkozó kódérték: 21 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő második gyermek személyére vonatkozó kódérték: - 22 A köztisztviselővel közös háztartásban élő harmadik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 23 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő negyedik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 24 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő ötödik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 25 A köztisztviselővel közös háztartásban élő hatodik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 26 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő hetedik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 27 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő nyolcadik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 28 A vagyonnyilatkozatra kötelezettel közös háztartásban élő kilencedik gyermek személyére vonatkozó kódérték: 29 Ha kilenc gyermeknél több gyermekre vonatkozóan kell vagyonnyilatkozatot benyújtani, akkor a továbbiakban a 30, 31 stb. kódértékek szerepeltethetők.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 279/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[2] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2005.07.15.

[3] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[4] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[5] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[6] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[7] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[8] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[9] Hatályon kívül helyezte a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.07.15.

[10] Hatályon kívül helyezte a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.07.15.

[11] Hatályon kívül helyezte a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2005.07.15.

[12] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[13] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[14] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[15] Megállapította a 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 132. §. Hatályos 2001.09.26.

[16] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[17] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[18] Módosította a 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 129. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.09.26.

[19] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[20] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[21] Módosította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.07.15.

[22] Módosította a 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet 129. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.09.26.

[23] Módosította a 279/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése g) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 114/2001. (VI. 29.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

[25] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 37. pontja. Hatályos 2008.01.01.

[26] Megállapította a 137/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.07.15.

[27] Módosította a 331/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. § 37. pontja. Hatályos 2008.01.01.

Tartalomjegyzék