2003. évi XXVIII. törvény

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról[1]

Az Országgyűlés a nemzetgazdaság előtt álló és állami részvételt is igénylő fejlesztési, beruházási feladatokat, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos különleges fejlesztési igényeket és forráskezelési feladatokat, továbbá az egyes állami és nemzetközi források hatékony felhasználásának követelményét szem előtt tartva, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1. § A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB Tv.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § Az MFB Rt. feladata, hogy a 3. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott tevékenységi körében - az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudencia követelményeinek megfelelően - a Kormány közép- és hosszú távú gazdaságstratégiája által meghatározott gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges fejlesztési források biztosítása érdekében, részben önállóan, részben más hazai és nemzetközi szervezetekkel közösen részt vegyen

a) a gazdaságfejlesztési célok megvalósításához szükséges közép- és hosszú lejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonásában és közvetítésében;

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások (így különösen az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló), továbbá az ezekhez kapcsolódó más fejlesztések, beruházások, illetve az ezek bővítéséhez szükséges fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;

c) a magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek - ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások - beruházásainak fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozásában;

d) az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz, illetve a későbbiekben a tagsághoz kapcsolódó állami és önkormányzati fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolításában, valamint - külön jogszabályban szabályozott eljárás szerint - az Európai Unió eszközeinek igénybevételéhez kapcsolódó feladatok (ideértve a nemzetközi gazdasági vagy pénzügyi intézménytől történő forrásbevonást és közvetítést is) ellátásában;

e) az egyes állami, közösségi, illetőleg nemzetközi fejlesztési kifizetésekhez kapcsolódó feladatok (így különösen a támogatások felhasználásának összehangolását, a kapcsolódó közreműködői feladatok ellátását, valamint a kifizetések felhasználásának elszámolását és értékelését) ellátásában."

2. § Az MFB Tv. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) Az MFB Rt. kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű tevékenységet végezhet.

(2) Az MFB Rt. - az (1) bekezdésben meghatározott körben - az alábbi pénzügyi szolgáltatási tevékenységeket végezheti:

a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől;

b) hitel és pénzkölcsön nyújtása;

c) pénzügyi lízing;

d) a 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan

1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - a pénzforgalmi számlavezetés kivételével - kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére,

2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Rt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik;

e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása;

f) hitelreferencia szolgáltatása;

g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás;

h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység.

(3) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott körben, a (2) bekezdés szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenységeken túlmenően - külön jogszabály, illetőleg . az érintett minisztériumokkal kötött szerződés alapján - az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott, a szakmai programokhoz kapcsolódó feladatokat láthat el, így különösen:

a) támogatott pályázatok kezelését;

b) döntés-előkészítést;

c) pénzügyi lebonyolítást;

d) monitoring végzését;

e) a forrás felhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, valamint

f) egyéb, az a)-e) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat."

3. § Az MFB Tv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) Az MFB Rt. a 2. §-ban meghatározott feladatai ellátása érdekében pénzügyi szolgáltatási tevékenységet közvetlenül vagy más hitelintézeten keresztül végezhet.

(2) Az MFB Rt. kizárólag egy évet meghaladó (így különösen közép- és hosszú lejáratú, fejlesztési célú) hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat, valamint csak ilyen hitelre, illetőleg kölcsönre vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget.

(3) Az MFB Rt. kizárólag akkor nyújthat hitelt, illetőleg kölcsönt, valamint csak akkor vállalhat kezességet, bankgaranciát, továbbá egyéb bankári kötelezettséget, ha annak visszafizetése, megtérülése elsődlegesen az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján, illetőleg a rendelkezésre álló fedezetekre tekintettel kellően biztosított.

(4) Az MFB Rt. magyarországi székhelyű, jogi személyiségű gazdasági társaságban [Gt. 2. § (2) bekezdés] - kizárólag a 2. §-ban felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódóan, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából - közvetlenül tulajdonrészt szerezhet, amennyiben a befektetés megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján kellően biztosított."

4. § Az MFB Tv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "5. § (1) Az Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel az MFB Rt. által

a) forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekből és kölcsönökből, valamint kötvénykibocsátásból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért;

b) a Kormány határozata alapján nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek teljesítéséért.

(2) A Kormány az MFB Rt. által - a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében - forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott-éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan árfolyam-garanciát vállalhat.

(3) A költségvetési törvényben meg kell határozni:

a) az MFB Rt. által forrásszerzés céljából felvehető - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - hitelek és kölcsönök, valamint a kibocsátott kötvények együttes állományának felső határát;

b) a Kormány határozata alapján az MFB Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek állományának felső határát;

c) az MFB Rt. által - a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében - forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam-garancia együttes állományának felső határát.

(4) Az MFB Rt. amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott forrásbevonásához a pénzügyminiszter - a tulajdonosi jogokat gyakorló miniszterrel közösen kialakított eljárási rend szerinti - előzetes egyetértése szükséges.

(5) Az (1) bekezdésben szereplő kezességek beváltására, nyilvántartására és a hozzájuk kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségre az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt, illetve annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokat kell alkalmazni."

5. § (1) Az MFB Tv. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Az MFB Rt. előző évi tevékenységéről a Magyar Államot mint tulajdonost képviselő miniszter (a továbbiakban: a tulajdonosi jogok gyakorlója) legkésőbb augusztus 31-ig beszámol a Kormánynak."

(2) Az MFB Tv. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a beszámoló alapján áttekinti az MFB Rt. pénzügyi, jövedelmi és vagyoni helyzetét."

6. § Az MFB Tv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "7. § Az MFB Rt. tevékenységéhez illeszkedő jövedelmezőségi elvárásokat az éves üzleti tervben kell meghatározni."

7. § Az MFB Tv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. § (1) A Hpt. 79. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően az MFB Rt. által a hitelintézetekkel szembeni - ügyfelenként vagy ügyfélcsoportonként külön számított - kockázatvállalások nettó értéken számított összege nem haladhatja meg az MFB Rt. prudenciális előírások alapjául szolgáló szavatoló tőkéjét.

(2) Az MFB Rt. esetében a Hpt. 76. §-ának (3)-(10) bekezdésében, a Hpt. 83. §-ának (1)-(3) bekezdésében foglalt korlátozásokat nem kell alkalmazni.

(3) Az MFB Rt. - járulékos vállalkozás kivételével - csak a 2. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében, fejlesztési tőkefinanszírozás céljából szerezhet tulajdonrészt jogi személyiségű gazdasági társaságban.

(4) Az MFB Rt. egy gazdasági társaságban - kivéve az e törvény mellékletében meghatározott gazdasági társaságokat -közvetlenül, illetőleg közvetetten legfeljebb 49%-os tulajdoni hányadot szerezhet.

(5) Az MFB Rt. által egy gazdasági társaságba, illetve a társaság által ellenőrzött más gazdasági társaságba befektetett fejlesztési tőke összege nem haladhatja meg az MFB Rt. szavatoló tőkéjének huszonöt százalékát."

8. § Az MFB Tv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) Az MFB Rt. köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója által elfogadott - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót az adott üzleti év mérlegforduló napjától számított 180 napon belül cégbíróságnál letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót és az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.

(2) Az MFB Rt. az (1) bekezdésben meghatározott beszámolóit legkésőbb június 15-ig köteles a tulajdonosi jogok gyakorlója elé terjeszteni. A tulajdonosi jogok gyakorlója a beszámolók elfogadásáról az előterjesztéstől számított 15 napon belül dönt."

9. § Az MFB Tv. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az MFB Rt. felügyeletét - e törvény 13. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kivétellel - a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) látja el."

10. § (1) Az MFB Tv. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § (1) Az MFB Rt.-ben a Magyar Államot mint egyszemélyes tulajdonost az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény mellékletében meghatározott miniszter képviseli."

(2) Az MFB Tv. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az MFB Rt. gazdálkodásának célszerűségét, jövedelmezőségét és szakszerűségét a tulajdonosi jogok gyakorlója vizsgálja."

11. § (1) Az MFB Tv. 14. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igazgatóság tagja és az igazgatóság tagjának közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] nem lehet országgyűlési, illetőleg önkormányzati képviselő."

(2) Az MFB Tv. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az igazgatóság tagjait és elnökét a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza."

12. § Az MFB Tv. 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az MFB Rt. vezérigazgatóját a tulajdonosi jogok gyakorlója nevezi ki és menti fel."

13. § Az MFB Tv. 16. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg és hívja vissza."

14. § Az MFB Tv. 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16/A. § Az MFB Rt. könyvvizsgálóját - az Állami Számvevőszék elnökének javaslatára - a tulajdonosi jogok gyakorlója választja meg, határozott időtartamra."

15. § Az MFB Tv. 18. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának tagja által tett bejelentés esetén a tulajdonosi jogok gyakorlója, alkalmazott által tett bejelentés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles írásban felszólítani az igazgatóság, felügyelő bizottság tagját, az alkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére. Ha a felszólított személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, akkor megbízása, munkaviszonya vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya megszűnik."

16. § Az MFB Tv. 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18/A. § Az MFB Rt. igazgatóságának, felügyelő bizottságának elnöke és tagja, továbbá vezérigazgatója a megválasztását követő 30 napon belül, majd azt követően évente, vezető alkalmazottai a kinevezésüket követő 30 napon belül, majd azt követően kétévente a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint vagyonnyilatkozatot tesznek."

17. § Az MFB Tv. a következő melléklettel egészül ki:

"Melléklet a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvényhez

A törvény 8. §-ának (4) bekezdésében foglalt előírástól eltérően az MFB Rt. 100%-ot elérő tulajdonrészt szerezhet, illetőleg birtokolhat a következő gazdasági társaságokban:

Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.

Kisvállalkozás-Fejlesztő Pénzügyi Rt.

Magyar Követeléskezelő Rt.

Magyar Közmű Kft.

Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft."

Hatálybalépés

18. § E törvény a kihirdetését követő hónap 15. napján lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések

19. § Az MFB Rt. az MFB Tv. 8. §-ának (1)-(5) bekezdésében foglalt előírásoknak - a törvény hatálybalépésekor meglévő ügyletei tekintetében - legkésőbb

2004. június 30-ig köteles eleget tenni.

20. § (1) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles módosítani alapító okiratát, valamint szervezeti és működési szabályzatát.

(2) Az MFB Rt. e törvény hatálybalépését követő 120 napon belül köteles módosítani belső szabályzatait.

Hatályukat vesztő jogszabályok

21. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az MFB Tv. 8/A. §-a, 16. §-ának (4) bekezdése és a 18. §-a (4) bekezdésének c) pontja, valamint a 20. §-ának b) pontja.

Módosuló jogszabályok

22. § A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 33. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban, svájci frankban vagy forintban meghatározott - éven túli lejáratú hiteleinek, kölcsöneinek, valamint kötvénykibocsátásainak együttes állománya 2003. december 31-én legfeljebb 800 000,0 millió forint lehet.

(2) A Kormány határozata alapján a Magyar Fejlesztési Bank Rt. által nyújtott hitelfinanszírozásból származó, valamint a harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya 2003. december 31-én legfeljebb 200 000,0 millió forint lehet.

(3) A Magyar Fejlesztési Bank Rt. által - a kis- és középvállalkozások hitelfinanszírozása érdekében - forrásszerzés céljából felvett - amerikai dollárban, euróban vagy svájci frankban meghatározott - éven túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez kapcsolódóan a Kormány által vállalható árfolyam-garancia együttes állománya 2003. december 31-én legfeljebb 350 000,0 millió forint lehet."

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. május 5-i ülésnapján fogadta el.

Tartalomjegyzék