2/2003. (I. 14.) BM rendelet

a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (2) bekezdésének i) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a hivatásos katasztrófavédelmi szervekre, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságokra terjed ki.

A Riasztási és Segítségnyújtási Terv

2. §

(1) A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (a továbbiakban: RST) az ország területén keletkezett tűzesetek eloltására, műszaki mentést igénylő események felszámolására és a katasztrófák elleni védekezésre irányuló terv, amely a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok, továbbá az alapszabályukban tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet vállaló tűzoltó egyesületek, a gazdálkodási tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, valamint a magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei erői és eszközei igénybevételének rendjét határozza meg.

(2) Az országos RST kötetet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletén (a továbbiakban: Főügyelet) kell elhelyezni, amely kötet tartalmazza:

a) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok működési területét (elsődleges működési körzet, segítségnyújtási működési körzet), illetve az önkéntes tűzoltóságok működési területét magába foglaló jegyzéket;

b) a településekre vonatkozó RST tervadatlapokat;

c) a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ország egész területén térítésmentesen igénybe vehető különleges gépjárművei jegyzékét.

3. §

(1) A hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok (a továbbiakban: tűzoltóság) működési területét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Település szétválása, új település alakítása esetén az új település ugyanazon tűzoltóság működési területéhez tartozik, ahová a szétválás, illetőleg a megalakulás előtt tartozott.

(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok elsődleges működési körzetükre, illetve az önkéntes tűzoltóságok működési területükre kötelesek RST kötetet készíteni, és azt a szakmai felügyeletet ellátó megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra (a továbbiakban: igazgatóság) illetve a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság (a továbbiakban: FTP) esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF) két példányban jóváhagyásra felterjeszteni.

(4) Ha a hivatásos önkormányzati tűzoltóság elsődleges működési körzete, illetve az önkéntes tűzoltóság működési területe átnyúlik másik megye közigazgatási területére, akkor az érintett település RST tervadatlapját a tűzoltóság felett szakmai felügyeletet gyakorló igazgatóság csak a közigazgatási terület szerint illetékes igazgatóság, illetve az FTP esetén a BM OKF egyetértésével hagyhatja jóvá. Az egyetértést a jóváhagyó igazgatóság, illetőleg az FTP esetén a BM OKF köteles beszerezni.

4. §

A hivatásos önkormányzati tűzoltóság elsődleges működési körzetére, illetve az önkéntes tűzoltóság működési területére vonatkozó RST kötetek tartalmi követelményeit a 2. számú melléklet, formáját a 3. számú melléklet határozza meg.

5. §

Az RST kötetbe történő nyilvántartásba vételről tájékoztatni kell:

a) a településen működő létesítményi tűzoltóságokat és a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységre igénybe vehető tűzoltó egyesületeket,

b) a hivatásos önkormányzati tűzoltóság elsődleges működési körzetében, illetve az önkéntes tűzoltóság működési területén gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, jogi személyeket, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket, amelyektől tűzoltási vagy műszaki mentési célra igénybe vehető járműveket, eszközöket, felszereléseket, anyagokat tervez igénybe venni az RST kötetet készítő tűzoltóság.

6. §

(1) Az RST kötetek adattartalmában bekövetkező változásokat soronkívül át kell vezetni és erről a módosítással érintetteket 3 munkanapon belül tájékoztatni kell.

(2) Az RST köteteket az RST kötetet készítő tűzoltóság híradóügyeletén és az RST-ben tervezett tűzoltógépjárművein, valamint az illetékes igazgatóság ügyeletén kell elhelyezni.

(3) A jóváhagyott RST tervadatlapokat az RST kötetet készítő tűzoltóság megküldi a segítségnyújtásra betervezett tűzoltóságra, ahol azokat a híradóügyeleten kell elhelyezni.

(4) A jóváhagyott tervadatlapokat meg kell küldeni a Főügyeletre, továbbá azon igazgatóságok számára, amelyek szakmai felügyelete alá tartozó tűzoltóság gépjárműveit betervezték.

7. §

(1) A tűzoltáshoz, illetőleg a műszaki mentéshez szükséges erők és eszközök riasztását az RST kötetek alapján és a jelzést értékelő személy döntése szerint kell végrehajtani.

(2) Az RST szerinti erők, eszközök riasztását a hivatásos önkormányzati tűzoltóság elsődleges működési körzete, illetve az önkéntes tűzoltóság működési területe szerinti helyi híradóügyelet hajtja végre a saját erők, eszközök részére, és közvetlenül kéri a segítségnyújtásra tervezett tűzoltóság erőinek, eszközeinek riasztását, amelyet a megkeresett híradóügyelet köteles végrehajtani.

(3) Ha azonos időben több tűzesethez, illetőleg műszaki mentéshez kell a riasztást végrehajtani, illetve az RST-ben foglalt erők, eszközök nem megfelelők vagy nem elegendők az események felszámolásához, akkor az FTP ügyelete, az igazgatóságok ügyeletei a szakmai felügyeletük alá tartozó tűzoltóságok vonatkozásában és a Főügyelet az RST kötetekben foglaltaktól eltérhetnek.

(4) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok a 4. számú mellékletben foglalt felszereléseikkel a működési területükön kívülre is kötelesek vonulni, ha azt számukra a Főügyelet elrendeli.

(5) A regionális műszaki mentő bázisok (a továbbiakban: bázisok) technikai eszközei az üzemeltetést végző hivatásos önkormányzati tűzoltóságok különleges szerállományához tartoznak. Az eszközök olyan tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófaveszélyt megelőző, illetve katasztrófahelyzetben a védekezési feladatok végrehajtásához vehetők igénybe, ahol a tűzoltóság egyéb eszközei mennyiségükből vagy teljesítményükből adódóan nem elegendőek az esemény felszámolásához. A bázisok működési területét, és felszerelését az 5. számú melléklet tartalmazza.

(6) A tűzoltóságok a tartalék gépjárműfecskendők igénybevételét csak ideiglenes jelleggel, a meghibásodott gépjárműfecskendők javításának időtartamára rendelhetik el, vagy a másodlagos segítségnyújtási tervben foglaltak alapján vehetik igénybe.

8. §

(1) A létesítményi tűzoltóság a saját működési területén kívülre csak akkor riasztható, ha az RST kötet alapján igénybe vehető erők és eszközök nem elegendőek a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez, vagy késedelmes kiérkezésük hátráltatná a tűzoltást, műszaki mentést.

(2) A tűzoltóság (fenntartója engedélyével) megállapodást köthet létesítményi tűzoltósággal annak működési területén kívüli vonulásaira, ha az abban foglaltak nem veszélyeztetik a létesítményi tűzoltóság alapfeladatának ellátását. Ez esetben a megállapodást a tűzoltóság köteles az igazgatóságra, illetőleg az FTP esetén a BM OKF-re felterjeszteni. A megállapodásnak tartalmaznia kell a költségek megtérítésének rendjét is.

(3) A tűzoltó egyesület csak akkor vehető igénybe tűzoltási és műszaki mentési feladatokra, amennyiben a tűzoltóságok erői és eszközei nem elegendőek a tűzeset, műszaki mentést igénylő esemény felszámolásához.

A vonulással kapcsolatos költségek megtérítése

9. §

(1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság vonulásainak költségét az alábbi esetekben kell megtéríteni:

a) a működési területén kívül elrendelt vonulás;

b) az RST tervadatlapon nem szereplő erők, eszközök riasztása esetén, kivéve az országosan vonultatható szerek működési területen belüli riasztását;

c) az országosan vonultatható szerek esetében a működési területen kívüli vonulás.

(2) Az önkéntes tűzoltóság vonulásainak költségét a működési területén kívül elrendelt vonulások esetében kell megtéríteni.

(3) A létesítményi tűzoltóság vonulásainak költségét a külön jogszabályban* meghatározott működési területén kívül - a 8. § (2) bekezdés szerinti megállapodásban foglaltakon túl - elrendelt vonulások esetében kell megtéríteni.

(4) Az RST-ben szereplő a tűzoltóságon kívüli, illetőleg a (3) bekezdésbe nem tartozó erők, eszközök igénybevételével felmerült költségeket meg kell téríteni.

10. §

(1) Az e rendeletben meghatározott igénybevétel esetén a vonulás költségeként számolható el:

a) a 9. § (1) bekezdésének a) és b) pontja, valamint a (2) és (3) bekezdéseiben foglaltak esetében a kivonulással és az állomáshelyre történő visszatéréssel, illetőleg a beavatkozással összefüggésben felhasznált hajtóanyag és a beavatkozás során felhasznált oltóanyag, oltógáz, oltópor, hab és habképző anyag (a továbbiakban együtt: oltóanyag) ára;

b) a 9. § (1) bekezdésének c) pontja esetében a felhasznált oltóanyag ára, illetve a cserefelépítményes gépjárművek málhaterében elhelyezett és a beavatkozás során elhasznált anyag ára;

c) a kivonulás, a beavatkozás és az állomáshelyre történő visszatérés során önhibán kívül keletkezett olyan kár, amely más jogviszonyból nem térül meg.

(2) A tűzoltó gépjárművek elszámolható költségnormáit a működési területen érvényes előírásokkal egyezően kell alkalmazni.

11. §

(1) A 9. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint a (2) és (3) bekezdéseiben foglalt esetekben az igénybevétel költségeit a BM OKF - az erre a célra biztosított költségvetés terhére - téríti meg.

(2) A 9. § (1) bekezdésének b) pontja szerint elszámolható, illetőleg a 9. § (4) bekezdésében foglalt esetben az igazolt költséget az elrendelő szervezet téríti meg.

12. §

(1) Az igénybevétellel kapcsolatos költségtérítést az igénybe vett hivatásos önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság parancsnoka az igénybevétel helye szerint a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgató (a továbbiakban: igazgató) útján igényli a BM OKF-től a 6. számú mellékletben meghatározott igénybejelentő nyomtatványon és adatlapon.

(2) A költségtérítési igény jogosságát a fővárosi tűzoltóparancsnok, illetve az igazgató megvizsgálja, és véleményével kiegészítve, a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül felterjeszti a BM OKF-re.

(3) A költségtérítési igény jogosságáról és mértékéről a BM OKF főigazgatója a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt.

13. §

(1) Ez a rendelet 2003. január 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok Riasztási és Segítségnyújtási Tervéről szóló 23/1996. (IX. 19.) BM rendelet, valamint az azt módosító 71/1997: (XII. 29.) BM rendelet, az 1/1999. (I. 1.) BM rendelet, a 20/1999. (VII. 13.) BM rendelet, az 50/1999. (XII. 22.) BM rendelet, a 31/2000. (XI. 22.) BM rendelet, a 36/2000. (XII. 5.) BM rendelet és a 26/2001. (XI. 29.) BM rendelet, továbbá a tűzoltóság működési területen kívül elrendelt igénybevétele költségeinek megtérítéséről szóló 50/1997. (IX. 19.) BM rendelet és az azt módosító 38/2000. (XII. 5.) BM rendelet.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

1. számú melléklet 2/2003. (I. 14) BM rendelethez[1]

Készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltóságok működési területe

BARANYA MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KOMLÓ

Elsődleges működési körzet:

Bakóca

Bodolyabér

Felsőegerszeg

Hosszúhetény

Husztót

Kárász

Kisbeszterce

Kishajmás

Komló

Kovácsszénája

Köblény

Liget

Magyaregregy

Magyarhertelend

Magyarszék

Mánfa

Máza

Mecsekpölöske

Mindszentgodisa

Oroszló

Palé

Sásd

Szalatnak

Szászvár

Tófű

Varga

Vázsnok

Vékény

Segítségnyújtási működési körzet:

Dombóvár

Kaposvár

Mohács

Pécs

Siklós

Szekszárd

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Tamási önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MOHÁCS

Elsődleges működési körzet:

Babarc

Bár

Bezedek

Borjád

Bóly

Dunaszekcső

Erdősmárok

Fazekasboda

Feked

Geresdlak

Görcsönydoboka

Hímesháza

Ivándárda

Kátoly

Kisbudmér

Kisnyárád

Kölked

Lánycsók

Lippó

Liptód

Majs

Maráza

Máriakéménd

Mohács

Monyoród

Nagybudmér

Nagynyárád

Palotabozsok

Sárok

Sátorhely

Somberek

Szajk

Szebény

Szederkény

Szellő

Székelyszabar

Szűr

Töttös

Udvar

Versend

Véménd

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Komló

Pécs

Siklós

Szekszárd

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Tolna

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÉCS

Elsődleges működési körzet:

Abaliget

Apátvarasd

Aranyosgadány

Áta

Bakonya

Baksa

Belvárdgyula

Berkesd

Bicsérd

Birján

Boda

Bogád

Bogádmindszent

Cserkút

Egerág

Ellend

Erdősmecske

Erzsébet

Görcsöny

Gyód

Hásságy

Keszü

Kékesd

Kisasszonyfa

Kisherend

Kozármisleny

Kökény

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Lothárd

Lovászhetény

Magyarsarlós

Martonfa

Nagykozár

Nagypall

Olasz

Orfű

Ózdfalu

Páprád

Pellérd

Pereked

Pécs

Pécsbagota

Pécsudvard

Pécsvárad

Pogány

Regenye

Romonya

Szemely

Szilágy

Szilvás

Szőke

Szőkéd

Tengeri

Téseny

Velény

Zengővárkony

Zók

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Barcs

Dombóvár

Kaposvár

Komló

Mohács

Nagyatád

Siklós

Szekszárd

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csurgó

Tamási

Tolna

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SIKLÓS

Elsődleges működési körzet:

Adorjás

Alsószentmárton

Babarcszőlős

Baranyahídvég

Beremend

Bisse

Bosta

Cún

Csarnóta

Diósviszló

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Egyházasharaszti

Garé

Gordisa

Harkány

Hegyszentmárton

Hirics

Illocska

Ipacsfa

Ivánbattyán

Kásád

Kemse

Kémes

Kisdér

Kisharsány

Kisjakabfa

Kiskassa

Kislippó

Kisszentmárton

Kistapolca

Kistótfalu

Kovácshida

Kórós

Lapáncsa

Lúzsok

Magyarbóly

Matty

Márfa

Márok

Nagyharsány

Nagytótfalu

Old

Ócsárd

Palkonya

Peterd

Pécsdevecser

Piskó

Pócsa

Rádfalva

Sámod

Siklós

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Szalánta

Szaporca

Szava

Tésenfa

Túrony

Újpetre

Vajszló

Vejti

Villány

Villánykövesd

Vokány

Zaláta

Segítségnyújtási működési körzet:

Komló

Mohács

Pécs

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZIGETVÁR

Elsődleges működési körzet:

Almamellék

Almáskeresztúr

Basal

Bánfa

Besence

Bogdása

Boldogasszonyfa

Botykapeterd

Bükkösd

Bürüs

Csányoszró

Csebény

Cserdi

Csertő

Csonkamindszent

Dencsháza

Dinnyeberki

Drávafok

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávasztára

Endrőc

Felsőszentmárton

Gerde

Gilvánfa

Gyöngyfa

Gyöngyösmellék

Helesfa

Hetvehely

Hobol

Horváthertelend

Ibafa

Kacsóta

Katádfa

Kákics

Kétújfalu

Királyegyháza

Kisdobsza

Kistamási

Magyarlukafa

Magyarmecske

Magyartelek

Markóc

Marócsa

Merenye

Molvány

Mozsgó

Nagycsány

Nagydobsza

Nagypeterd

Nagyváty

Nemeske

Nyugotszenterzsébet

Okorág

Okorvölgy

Patapoklosi

Pettend

Rózsafa

Sellye

Somogyapáti

Somogyhatvan

Somogyhárságy

Somogyviszló

Sósvertike

Sumony

Szabadszentkirály

Szentdénes

Szentegát

Szentkatalin

Szentlászló

Szentlőrinc

Szigetvár

Szörény

Szulimán

Teklafalu

Tótszentgyörgy

Várad

Vásárosbéc

Zádor

Lad (Somogy megye)

Patosfa (Somogy megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Barcs

Kaposvár

Komló

Mohács

Nagyatád

Pécs

Siklós

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

BÁCS-KISKUN MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BAJA

Elsődleges működési körzet:

Baja

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekcsanád

Felsőszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút

Homorúd (Baranya megye)

Újmohács (Baranya megye, Mohács település)

Segítségnyújtási működési körzet:

Kalocsa

Kecskemét

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Mohács

Szekszárd

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Soltvadkert

Tolna önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

BÁCSALMÁS

Működési területe:

Bácsalmás

Bácsszőlős

Csikéria

Katymár

Kunbaja

Madaras

Mátételke

Tataháza

Önkéntes tűzoltóság:

JÁNOSHALMA

Működési területe: Borota

Jánoshalma

Kéleshalom

Mélykút

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KALOCSA

Elsődleges működési körzet:

Apostag

Bátya

Drágszél

Dunaegyháza

Dunapataj

Dunaszentbenedek

Dusnok

Érsekhalma

Fajsz

Foktő

Géderlak

Hajós

Harta

Homokmégy

Kalocsa

Miske

Ordas

Öregcsertő

Solt

Szakmár

Uszód

Újtelek

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Dabas

Dunaújváros

Kecskemét

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Paks

Szekszárd

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Soltvadkert

Szabadszállás

Tolna

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KECEL

Működési területe:

Császártöltés

Imrehegy

Kecel

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KECSKEMÉT

Elsődleges működési körzet:

Ballószög

Helvécia

Jakabszállás

Kecskemét

Nyárlőrinc

Orgovány

Városföld

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Cegléd

Csongrád

Dabas

Dunaújváros

Kalocsa

Kiskőrös

Ki skunfél egyháza

Kiskunhalas

Kunszentmárton

Paks

Szeged

Szekszárd

Szentes

Szolnok

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Nagykőrös

Soltvadkert

Szabadszállás

Tiszaföldvár

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KEREKEGYHÁZA

Működési területe: Ágasegyháza

Fülöpháza

Kerekegyháza

Kunbaracs

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKŐRÖS

Elsődleges működési körzet:

Akasztó

Csengőd

Dunatetétlen

Kaskantyú

Kiskőrös

Páhi

Tabdi

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Kalocsa

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Soltvadkert

Szabadszállás

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKUNFÉLEGYHÁZA

Elsődleges működési körzet:

Bugac

Bugacpusztaháza

Fülöpjakab

Gátér

Jászszentlászló

Kiskunfélegyháza

Kunszállás

Móricgát

Pálmonostora

Petőfiszállás

Szank

Tiszaalpár

Csengele (Csongrád megye)

Pusztaszer (Csongrád megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Csongrád

Kalocsa

Kecskemét

Kiskőrös

Kiskunhalas

Kunszentmárton

Szeged

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kerekegyháza

Lajosmizse

Nagykőrös

Soltvadkert

Szabadszállás

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISKUNHALAS

Elsődleges működési körzet:

Balotaszállás

Csólyospálos

Harkakötöny

Kelebia

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kisszállás

Kömpöc

Kunfehértó

Pirtó

Tompa

Zsana

Pusztamérges (Csongrád megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Kalocsa

Kecskemét

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Szeged

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Kecel

Kerekegyháza

Lajosmizse

Soltvadkert

Szabadszállás

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KUNSZENTMIKLÓS

Működési területe:

Dunavecse

Kunpeszér

Kunszentmiklós

Szalkszentmárton

Tass

Apaj (Pest megye)

Önkéntes tűzoltóság:

LAJOSMIZSE

Működési területe:

Felsőlajos

Ladánybene

Lajosmizse

Táborfalva (Pest megye)

Önkéntes tűzoltóság:

SOLTVADKERT

Működési területe:

Bócsa

Soltvadkert

Tázlár

Önkéntes tűzoltóság:

SZABADSZÁLLÁS

Működési területe: Fülöpszállás

Izsák

Kunadacs

Soltszentimre

Szabadszállás

Újsolt

Önkéntes tűzoltóság:

TISZAKÉCSKE

Működési területe:

Lakitelek

Tiszakécske

Szentkirály

Tiszajenő (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Tiszaug

BÉKÉS MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BÉKÉSCSABA

Elsődleges működési körzet:

Békés

Békéscsaba

Bélmegyer

Csárdaszállás

Csabaszabadi

Csorvás

Doboz

Gerendás

Kamut

Kétsoprony

Kondoros

Köröstarcsa

Mezőberény

Murony

Szabadkígyós

Tarhos

Telekgerendás

Újkígyós

Segítségnyújtási működési körzet:

Gyula

Szarvas

Orosháza

Mezőkovácsháza

Szeghalom

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Komádi

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GYULA

Elsődleges működési körzet:

Elek

Geszt

Gyula

Kétegyháza

Kötegyán

Lökösháza

Méhkerék

Sarkad

Sarkadkeresztúr

Újszalonta

Segítségnyújtási működési körzet:

Békéscsaba

Mezőkovácsháza

Orosháza

Szarvas

Szeghalom

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Komádi

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZÕKOVÁCSHÁZA

Elsődleges működési körzet:

Almáskamarás

Battonya

Dombegyház

Dombiratos

Kaszaper

Kevermes

Kisdombegyház

Kunágota

Magyarbánhegyes

Magyardombegyház

Medgyesbodzás

Medgyesegyháza

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Nagybánhegyes

Nagykamarás

Pusztaottlaka

Végegyháza

Segítségnyújtási működési körzet:

Békéscsaba

Gyula

Makó

Orosháza

Szarvas

Szeghalom

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

OROSHÁZA

Elsődleges működési körzet:

Békéssámson

Csanádapáca

Gádoros

Kardoskút

Nagyszénás

Orosháza

Pusztaföldvár

Tótkomlós

Árpádhalom (Csongrád megye)

Eperjes (Csongrád megye)

Nagymágocs (Csongrád megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Békéscsaba

Gyula

Hódmezővásárhely

Makó

Mezőkovácsháza

Szarvas

Szeghalom

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZARVAS

Elsődleges működési körzet:

Békésszentandrás

Csabacsűd

Gyomaendrőd

Hunya

Kardos

Örménykút

Szarvas

Segítségnyújtási működési körzet:

Békéscsaba

Gyula

Kunszentmárton

Mezőkovácsháza

Mezőtúr

Orosháza

Szeghalom

Szentes

Szolnok

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Komádi

Tiszaföldvár önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEGHALOM

Elsődleges működési körzet:

Bucsa

Dévaványa

Füzesgyarmat

Kertészsziget

Körösladány

Okány

Szeghalom

Vésztő

Csökmő (Hajdú-Bihar megye)

Darvas (Hajdú-Bihar megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Berettyóújfalu

Békéscsaba

Gyula

Karcag

Mezőkovácsháza

Mezőtúr

Orosháza

Püspökladány

Szarvas

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kisújszállás

Komádi

Kunhegyes

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ENCS

Elsődleges működési körzet:

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Alsógagy

Alsóvadász

Arka

Aszaló

Baktakék

Beret

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Büttös

Csenyéte

Csobád

Detek

Encs

Fáj

Fancsal

Felsődobsza

Felsőgagy

Felsővadász

Fony

Forró

Fulókércs

Gadna

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Garadna

Gönc

Göncruszka

Halmaj

Hejce

Hernádbüd

Hernádcéce

Hernádkércs

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hidasnémeti

Homrogd

Ináncs

Kány

Kázsmárk

Kéked

Keresztéte

Kiskinizs

Korlát

Krasznokvajda

Kupa

Léh

Litka

Méra

Mogyoróska

Monaj

Nagykinizs

Novajidrány

Nyésta

Pamlény

Pányok

Pere

Perecse

Pusztaradvány

Rásonysápberencs

Regéc

Selyeb

Szalaszend

Szászfa

Szemere

Szentistvánbaksa

Telkibánya

Tornyosnémeti

Vilmány

Vizsoly

Zsujta

Segítségnyújtási működési körzet:

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAZINCBARCIKA

Elsődleges működési körzet:

Aggtelek

Alacska

Alsószuha

Balajt

Bánhorváti

Berente

Boldva

Borsodszirák

Damak

Dédestapolcsány

Dövény

Dubicsány

Edelény

Felsőkelecsény

Felsőnyárád

Hangács

Hegymeg

Imola

Irota

Izsófalva

Jákfalva

Kazincbarcika

Kurityán

Lak

Ládbesenyő

Mályinka

Múcsony

Nagybarca

Nyomár

Ormosbánya

Ragály

Rudolftelep

Sajógalgóc

Sajóivánka

Sajókaza

Sajószentpéter

Szakácsi

Szuhafő

Szuhakálló

Tardona

Tomor

Trizs

Vadna

Zádorfalva

Ziliz

Zubogy

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Encs

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete

Bélapátfalva

önkéntes tűzoltóság működési területe

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZÕKÖVESD

Elsődleges működési körzet:

Bogács

Borsodgeszt

Borsodivánka

Bükkábrány

Bükkzsérc

Cserépfalu

Cserépváralja

Csincse

Egerlövő

Gelej

Kács

Mezőkeresztes

Mezőkövesd

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Négyes

Sály

Szentistván

Szomolya

Tard

Tibolddaróc

Tiszabábolna

Tiszadorogma

Ti szavalk

Vatta

Egerfarmos (Heves megye)

Füzesabony (Heves megye)

Mezőszemere (Heves megye)

Mezőtárkány (Heves megye)

Szihalom (Heves megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Encs

Gyöngyös

Heves

Kazincbarcika

Miskolc

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszafüred

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Bélapátfalva

Egyek

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MISKOLC

Elsődleges működési körzet:

Alsózsolca

Arnót

Berzék

Bőcs

Bükkaranyos

Bükkszentkereszt

Ernőd

Felsőzsolca

Gesztely

Harsány

Hernádkak

Hernádnémeti

Kisgyőr

Kistokaj

Kondó

Mályi

Miskolc

Nyékládháza

Onga

Parasznya

Radostyán

Répáshuta

Sajóbábony

Sajóecseg

Sajókápolna

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajópálfala

Sajópetri

Sajósenye

Sajóvámos

Szikszó

Szirmabesenyő

Varbó

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Eger

Encs

Hajdúnánás

Heves

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Nyíregyháza

Ózd

Salgótarján

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Szolnok

Tiszafüred

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Egyek

Bélapátfalva

Tiszavasvári

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ÓZD

Elsődleges működési körzet:

Arló

Bánréve

Borsodbóta

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

Bükkmogyorósd

Csermely

Csokvaomány

Domaháza

Farkaslyuk

Gömörszőlős

Hangony

Hét

Járdánháza

Kelemér

Királd

Kissikátor

Lénárddaróc

Nekézseny

Ózd

Putnok

Sajómercse

Sajónémeti

Sajópüspöki

Sajóvelezd

Sáta

Serényfalva

Uppony

Szentdomonkos (Heves megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Encs

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Salgótarján

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete

Bélapátfalva

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁTORALJAÚJHELY

Elsődleges működési körzet:

Alsóberecki

Alsóregmec

Bodroghalom

Bodrogolaszi

Bózsva

Erdőhorváti

Felsőberecki

Felsőregmec

Filkeháza

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Györgytarló

Háromhuta

Hercegkút

Hollóháza

Karcsa

Karos

Kenézlő

Kishuta

Kisrozvágy

Komlóska

Kovácsvágás

Makkoshotyka

Mikóháza

Nagyhuta

Nagyrozvágy

Nyíri

Olaszliszka

Pácin

Pálháza

Pusztafalu

Sárazsadány

Sárospatak

Sátoraljaújhely

Tiszacsermely

Tiszakarád

Tolcsva

Vágáshuta

Vajdácska

Vámosújfalu

Viss

Vilyvitány

Zalkod

Segítségnyújtási működési körzet:

Encs

Kazincbarcika

Kisvárda

Mezőkövesd

Miskolc

Nyíregyháza

Ózd

Szendrő

Szerencs

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete

Ibrány

önkéntes tűzoltóság működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENDRÕ

Elsődleges működési körzet:

Abod

Alsótelekes

Becskeháza

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Debréte

Égerszög

Felsőtelekes

Galvács

Hidvégardó

Jósvafő

Kánó

Komjáti

Martonyi

Meszes

Perkupa

Rakaca

Rakacaszend

Rudabánya

Szalonna

Szendrő

Szendrőlád

Szin

Szinpetri

Szögliget

Szőlősardó

Szuhogy

Teresztenye

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Varbóc

Viszló

Segítségnyújtási működési körzet:

Encs

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Sátoraljaújhely

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZERENCS

Elsődleges működési körzet:

Abaújszántó

Alsódobsza

Baskó

Bekecs

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Csobaj

Erdőbénye

Golop

Legyesbénye

Mád

Megyaszó

Mezőzombor

Monok

Prügy

Rátka

Sima

Sóstófalva

Szegi

Szegilong

Szerencs

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Tarcal

Tállya

Tiszaladány

Tiszalúc

Tiszatardos

Tokaj

Újcsanálos

Segítségnyújtási működési körzet:

Encs

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Nyíregyháza

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete

Ibrány önkéntes tűzoltóság működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TISZAÚJVÁROS

Elsődleges működési körzet:

Ároktő

Girincs

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Igrici

Kesznyéten

Kiscsécs

Köröm

Mezőcsát

Muhi

Nagycsécs

Nemesbikk

Oszlár

Ónod

Sajóhídvég

Sajóörös

Sajószöged

Szakáld

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Tiszatarján

Tiszaújváros

Folyás (Hajdú-Bihar megye)

Polgár (Hajdú-Bihar megye)

Tiszagyulaháza (Hajdú-Bihar megye)

Újtikos (Hajdú-Bihar megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Encs

Hajdúnánás

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Nyíregyháza

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balmazújváros

Egyek

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Ibrány

Tiszavasvári

Új fehértó

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

CSONGRÁD MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CSONGRÁD

Elsődleges működési körzet:

Csongrád

Csanytelek

Felgyő

Tömörkény

Segítségnyújtási működési körzet:

Hódmezővásárhely

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Kunszentmárton

Makó

Szeged

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kerekegyháza

Lajosmizse

Tiszaföldvár

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

Elsődleges működési körzet:

Hódmezővásárhely

Mártélyi

Mindszent

Székkutas

Segítségnyújtási működési körzet:

Csongrád

Makó

Orosháza

Szeged

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MAKÓ

Elsődleges működési körzet:

Ambrózfalva

Apátfalva

Csanádalberti

Csanádpalota

Ferencszállás

Földeák

Királyhegyes

Kiszombor

Klárafalva

Kövegy

Magyarcsanád

Makó

Maroslele

Nagyér

Nagylak

Óföldeák

Pitvaros

Segítségnyújtási működési körzet:

Csongrád

Hódmezővásárhely

Mezőkovácsháza

Orosháza

Szeged

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEGED

Elsődleges működési körzet:

Algyő

Ásotthalom

Baks

Balástya

Bordány

Deszk

Dóc

Domaszék

Forráskút

Kistelek

Kübekháza

Mórahalom

Ópusztaszer

Röszke

Ruzsa

Öttömös

Sándorfalva

Szatymaz

Szeged

Tiszasziget

Új szentiván

Üllés

Zákányszék

Zsombó

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Békéscsaba

Csongrád

Hódmezővásárhely

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Makó

Mezőkovácsháza

Orosháza

Szarvas

Szentes

Szolnok

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Soltvadkert

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENTES

Elsődleges működési körzet:

Derekegyház

Fábiánsebestyén

Nagytőke

Szegvár

Szentes

Segítségnyújtási működési körzet:

Csongrád

Hódmezővásárhely

Kecskemét

Ki skunfél egyháza

Kunszentmárton

Makó

Orosháza

Szeged

Szarvas

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kerekegyháza

Tiszaföldvár

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

FEJÉR MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

BICSKE

Működési területe: Alcsútdoboz

Bicske

Bodmér

Csabdi

Felcsút

Mány

Óbarok

Újbarok

Vértesboglár

Herceghalom (Pest megye)

Tök (Pest megye)

Zsámbék (Pest megye)

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DUNAÚJVÁROS

Elsődleges működési körzet:

Adony

Baracs

Beloiannisz

Besnyő

Daruszentmiklós

Dunaújváros

Előszállás

Iváncsa

Kisapostag

Kulcs

Mezőfalva

Nagyvenyim

Perkáta

Pusztaszabolcs

Rácalmás

Szabadegyháza

Segítségnyújtási működési körzet:

Érd

Kalocsa

Kiskőrös

Paks

Sárbogárd

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kecel

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Mór

Soltvadkert

Szabadszállás

Tamási

Vál

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

MÓR

Működési területe: Bakonycsernye

Balinka

Bodajk

Csókakő

Mór

Nagyveleg

Pusztavám

Söréd

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁRBOGÁRD

Elsődleges működési körzet:

Alap

Alsószentiván

Cece

Dég

Hantos

Igar

Kálóz

Lajoskomárom

Mezőszilas

Nagykarácsony

Nagylók

Sárbogárd

Sáregres

Sárkeresztúr

Sárosd

Sárszentágota

Vajta

Belecska (Tolna megye)

Bikács (Tolna megye)

Keszőhidegkút (Tolna megye)

Kisszékely (Tolna megye)

Nagyszékely (Tolna megye)

Ozora (Tolna megye)

Pálfa (Tolna megye)

Simontornya (Tolna megye)

Tolnanémedi (Tolna megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Dombóvár

Dunaújváros

Paks

Siófok

Szekszárd

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Mór

Tab

Tamási

Tolna

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZÉKESFEHÉRVÁR

Elsődleges működési körzet:

Aba

Bakonykúti

Csákberény

Csákvár

Csór

Csősz

Fehérvárcsurgó

Füle

Gánt

Gárdony

Iszkaszentgyörgy

Isztimér

Jenő

Kápolnásnyék

Kincsesbánya

Kisláng

Kőszárhegy

Lepsény

Lovasberény

Magyaralmás

Mezőszentgyörgy

Moha

Nadap

Nádasdladány

Pákozd

Pátka

Pázmánd

Polgárdi

Sárkeresztes

Sárkeszi

Sárszentmihály

Seregélyes

Soponya

Sukoró

Szabadbattyán

Székesfehérvár

Tác

Úrhida

Velence

Vereb

Vértesacsa

Zámoly

Zichyújfalu

Segítségnyújtási működési körzet:

Balatonfűzfő

Dombóvár

Dunaújváros

Érd

Győr

Kalocsa

Kaposvár

Komárom

Paks

Pétfürdő

Sárbogárd

Siófok

Szekszárd

Tatabánya

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok első leges működési körzete, valamint:

Balatonfüred

Balatonboglár

Bicske

Mór

Oroszlány

Tab

Tamási

Vál

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

VÁL

Működési területe: Baracska

Gyúró

Kajászó

Tabajd

Tordas Vál

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CSORNA

Elsődleges működési körzet:

Acsalag

Árpás

Bágyogszovát

Barbacs

Bezi

Bodonhely

Bogyoszló

Bősárkány

Cakóháza

Csorna

Dőr

Egyed

Enese

Farád

Fehértó

Győrsövényház

Jobaháza

Kisbabot

Kóny

Maglóca

Magyarkeresztúr

Markotabödöge

Mérges

Mórichida

Páli

Pásztori

Potyond

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rábatamási

Rábcakapi

Sobor

Sopronnémeti

Szany

Szil

Szilsárkány

Tárnokréti

Vág

Zsebeháza

Segítségnyújtási működési körzet:

Győr

Kapuvár

Mosonmagyaróvár

Pápa

Sárvár

Sopron

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GYÕR

Elsődleges működési körzet:

Abda

Bőny

Börcs

Dunaszeg

Dunaszentpál

Écs

Felpéc

Gönyű

Gyömöre

Győr

Győrasszonyfa

Győrladamér

Győrság

Győrszemere

Győrújbarát

Győrújfalu

Győrzámoly

Ikrény

Kajárpéc

Kisbajcs

Koroncó

Kunsziget

Mezőörs

Nagybajcs

Nagyszentjános

Nyalka

Nyúl

Öttevény

Pannonhalma

Pázmándfalu

Pér

Ravazd

Rábapatona

Rétalap

Románd

Sikátor

Sokorópátka

Tarjánpuszta

Táp

Tápszentmiklós

Tényő

Tét

Töltéstava

Vámosszabadi

Veszprémvarsány

Vének

Bakonypéterd

Lázi

Segítségnyújtási működési körzet:

Csorna

Kapuvár

Komárom

Mosonmagyaróvár

Pápa

Pétfürdő

Sárvár

Sopron

Székesfehérvár

Szombathely

Tatabánya

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kisbér

Kőszeg Mór

Nagyigmánd

Oroszlány

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAPUVÁR

Elsődleges működési körzet:

Agyagosszergény

Babót

Beled

Cirák

Csapod

Csáfordjánosfa

Csér

Dénesfa

Ebergőc

Edve

Fertőd

Fertőendréd

Fertőszentmiklós

Fertőszéplak

Gyóró

Himód

Hövej

Iván

Kapuvár

Kisfalud

Mihályi

Osli

Petőháza

Pusztacsalád

Rábakecöl

Répceszemere

Röjtökmuzsaj

Sarród

Szárföld

Vadosfa

Vásárosfalu

Veszkény

Vitnyéd

Csánig (Vas megye)

Répcelak (Vas megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Csorna

Győr

Mosonmagyaróvár

Pápa

Sárvár

Sopron

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kőszeg

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MOSONMAGYARÓVÁR

Elsődleges működési körzet:

Ásványráró

Bezenye

Darnózseli

Dunakiliti

Dunaremete

Dunasziget

Feketeerdő

Halászi

Hegyeshalom

Hédervár

Jánossomorja

Károlyháza

Kimle

Kisbodak

Levél

Lébény

Lipót

Máriakálnok

Mecsér

Mosonmagyaróvár

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Püski

Rajka

Újrónafő

Várbalog

Segítségnyújtási működési körzet:

Csorna

Győr

Kapuvár

Sopron

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SOPRON

Elsődleges működési körzet:

Ágfalva

Fertőboz

Fertőhomok

Fertőrákos

Harka

Hegykő

Hidegség

Kópháza

Lövő

Nagycenk

Nagylózs

Nemeskér

Pereszteg

Pinnye

Sopron

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Újkér

Völcsej

Segítségnyújtási működési körzet:

Csorna

Győr

Kapuvár

Mosonmagyaróvár

Sárvár

Szombathely

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kőszeg

önkéntes tűzoltóság működési területe.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

BALMAZÚJVÁROS

Működési területe:

Balmazújváros

Hortobágy

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BERETTYÓÚJFALU

Elsődleges működési körzet:

Ártánd

Bakonszeg

Bedő

Berekböszörmény

Berettyóújfalu

Bihardancsháza

Biharkeresztes

Bihartorda

Bojt

Derecske

Furta

Gáborján

Hencida

Konyár

Mezőpeterd

Mezősas

Nagykereki

Szentpéterszeg

Tépe

Told

Váncsod

Vekerd

Zsáka

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Hajdúnánás

Karcag

Püspökladány

Szeghalom

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Komádi

Létavértes

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DEBRECEN

Elsődleges működési körzet:

Bocskaikert

Debrecen

Fülöp

Hajdúbagos

Hajdúsámson

Mikepércs

Nyíracsád

Nyíradony

Nyírábrány

Nyírmártonfalva

Sáránd

Vámospércs

Segítségnyújtási működési körzet:

Berettyóújfalu

Békéscsaba

Hajdúnánás

Karcag

Miskolc

Nyírbátor

Nyíregyháza

Püspökladány

Szeghalom

Szolnok

Tiszafüred

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balmazújváros

Csenger

Egyek

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Ibrány

Komádi

Létavértes

Szakoly

Tiszavasvári

Új fehértó

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

EGYEK

Működési területe: Egyek

Tiszacsege

Újszentmargita

Önkéntes tűzoltóság:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Működési területe:

Hajdúböszörmény

Hajdúhadház

Téglás

Önkéntes tűzoltóság:

KOMÁDI

Működési területe:

Magyarhomorog

Komádi

Körösszakál

Körösszegapáti

Újiráz

Biharugra (Békés megye)

Körösnagyharsány (Békés megye)

Körösújfalu (Békés megye)

Mezőgyán (Békés megye)

Zsadány (Békés megye)

Önkéntes tűzoltóság:

LÉTAVÉRTES

Működési területe: Álmosd

Bagamér

Esztár

Hosszúpályi

Kismarja

Kokad

Létavértes

Monostorpályi

Pocsaj

Újléta

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HAJDÚNÁNÁS

Elsődleges működési körzet:

Görbeháza

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Segítségnyújtási működési körzet:

Berettyóújfalu

Debrecen

Nyíregyháza

Püspökladány

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balmazújváros

Egyek

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Szakoly

Tiszavasvári

Új fehértó

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

HAJDÚSZOBOSZLÓ

Működési területe:

Ebes

Hajdúszoboszló

Hajdúszovát

Nagyhegyes

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÜSPÖKLADÁNY

Elsődleges működési körzet:

Báránd

Biharnagybajom

Földes

Kaba

Nagyrábé

Nádudvar

Püspökladány

Sáp

Sárrétudvari

Szerep

Tetétlen

Segítségnyújtási működési körzet:

Berettyóújfalu

Debrecen

Hajdúnánás

Karcag

Szeghalom

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Balmazújváros

Hajdúszoboszló

Kisújszállás

Komádi

Kunhegyes

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

HEVES MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

BÉLAPÁTFALVA

Működési területe:

Balaton

Bekölce

Bélapátfalva

Bükkszentmárton

Mikófalva

Mónosbél

Nagyvisnyó

Szilvásvárad

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

EGER

Elsődleges működési körzet:

Aldebrő

Andornaktálya

Bátor

Bodony

Bükkszenterzsébet

Bükkszék

Demjén

Eger

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerszalók

Egerszólát

Erdőkövesd

Fedémes

Feldebrő

Felsőtárkány

Hevesaranyos

Istenmezeje

Kápolna

Kerecsend

Kisfüzes

Maklár

Mátraderecske

Nagytálya

Noszvaj

Novaj

Ostoros

Parád

Pétervására

Recsk

Sirok

Szajla

Szarvaskő

Szúcs

Tarnalelesz

Tarnaszentmária

Terpes

Tófalu

Váraszó

Verpelét

Segítségnyújtási működési körzet:

Gyöngyös

Hatvan

Heves

Jászberény

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Salgótarján

Szolnok

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bélapátfalva

Egyek

Pásztó önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság: GYÖNGYÖS

Elsődleges működési körzet:

Abasár

Adács

Atkár

Detk

Domoszló

Gyöngyös

Gyöngyöshalász

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Halmajugra

Karácsond

Kisnána

Ludas

Markaz

Mátraszentimre

Nagyfüged

Nagyréde

Parádsasvár

Rózsaszentmárton

Szücsi

Vámosgyörk

Vécs

Visonta

Visznek

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Gödöllő

Hatvan

Heves

Jászberény

Salgótarján

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bélapátfalva

Pásztó

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HATVAN

Elsődleges működési körzet:

Apc

Boldog

Csány

Ecséd

Hatvan

Heréd

Hort

Lőrinci

Nagykökényes

Petőfibánya

Zagyvaszántó

Bér (Nógrád megye)

Buják (Nógrád megye)

Egyházasdengeleg (Nógrád megye)

Erdőkürt (Nógrád megye)

Erdőtarcsa (Nógrád megye)

Héhalom (Nógrád megye)

Kálló (Nógrád megye)

Kisbágyon (Nógrád megye)

Palotás (Nógrád megye)

Szirák (Nógrád megye)

Vanyarc (Nógrád megye)

Galgahévíz (Pest megye)

Kartal (Pest megye)

Tura (Pest megye)

Verseg (Pest megye)

Jászfényszaru (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Balassagyarmat

Eger

Gödöllő

Gyöngyös

Heves

Jászberény

Nagykáta

Salgótarján

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bélapátfalva

Pásztó

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

HEVES

Elsődleges működési körzet:

Átány

Besenyőtelek

Boconád

Dormánd

Erdőtelek

Erk

Heves

Hevesvezekény

Kál

Kompolt

Kömlő

Nagyút

Pély

Tarnabod

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tenk

Tiszanána

Zaránk

Jászivány (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Jászszentandrás (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Gyöngyös

Hatvan

Jászberény

Karcag

Mezőkövesd

Szolnok

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Bélapátfalva

önkéntes tűzoltóság működési területe.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

ABÁDSZALÓK

Működési területe: Abádszalók

Tiszabura

Tiszaderzs

Kisköre (Heves megye)

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

JÁSZBERÉNY

Elsődleges működési körzet:

Alattyán

Jánoshida

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti

Jászágó

Jászárokszállás

Jászberény

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászjákóhalma

Jászkisér

Jásztelek

Pusztamonostor

Segítségnyújtási működési körzet:

Eger

Gyöngyös

Hatvan

Heves

Karcag

Mezőtúr

Nagykáta

Szolnok

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KARCAG

Elsődleges működési körzet:

Berekfürdő

Karcag

Kunmadaras

Segítségnyújtási működési körzet:

Berettyóújfalu

Debrecen

Heves

Jászberény

Mezőtúr

Püspökladány

Szeghalom

Szolnok

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Balmazújváros

Egyek

Hajdúszoboszló

Kisújszállás

Komádi

Kunhegyes

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KISÚJSZÁLLÁS

Működési terület:

Fegyvernek

Kenderes

Kisújszállás

Örményes

Ecsegfalva (Békés megye)

Önkéntes tűzoltóság:

KUNHEGYES

Működési területe:

Kunhegyes

Tiszabő

Tiszagyenda

Tiszaroff

Tomajmonostora

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KUNSZENTMÁRTON

Elsődleges működési körzet:

Cserkeszőlő

Csépa

Kunszentmárton

Mesterszállás

Nagyrév

Öcsöd

Szelevény

Tiszainoka

Tiszakürt

Tiszasas

Segítségnyújtási működési körzet:

Szentes

Szarvas

Csongrád

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Mezőtúr

Szolnok

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Lajosmizse

Tiszaföldvár

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MEZÕTÚR

Elsődleges működési körzet:

Kétpó

Kuncsorba

Mezőhék

Mezőtúr

Túrkeve

Segítségnyújtási működési körzet:

Jászberény

Karcag

Kunszentmárton

Szarvas

Szeghalom

Szolnok

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kisújszállás

Kunhegyes

Tiszaföldvár

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZOLNOK

Elsődleges működési körzet:

Besenyszög

Csataszög

Hunyadfalva

Jászladány

Kőtelek

Nagykörű

Rákóczifalva

Szajol

Szászberek

Szolnok

Tiszapüspöki

Tiszasüly

Tiszatenyő

Tiszavárkony

Tószeg

Törökszentmiklós

Új szász

Vezseny

Zagyvarékas

Segítségnyújtási működési körzet:

Cegléd

Gyöngyös

Hatvan

Heves

Jászberény

Karcag

Kecskemét

Kunszentmárton

Mezőtúr

Nagykáta

Püspökladány

Szarvas

Szeghalom

Szentes

Tiszafüred

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Kisújszállás

Kunhegyes

Lajosmizse

Nagykőrös

Tiszaföldvár

Tiszakécske önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

TISZAFÖLDVÁR

Működési területe: Cibakháza

Kengyel

Martfű

Rákócziújfalu

Tiszaföldvár

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TISZAFÜRED

Elsődleges működési körzet:

Nagyiván

Tiszafüred

Tiszaigar

Tiszaörs

Tiszaszentimre

Tiszaszőlős

Poroszló (Heves megye)

Sarud (Heves megye)

Újlőrincfalva (Heves megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Eger

Heves

Jászberény

Karcag

Mezőkövesd

Mezőtúr

Püspökladány

Szolnok

Tiszaújváros

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Abádszalók

Balmazújváros

Egyek

Hajdúböszörmény

Hajdúszoboszló

Kisújszállás

Kunhegyes

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ESZTERGOM

Elsődleges működési körzet:

Annavölgy

Csolnok

Dág

Dorog

Dömös

Esztergom

Kesztölc

Leányvár

Máriahalom

Piliscsév

Pilismarót

Sárisáp

Úny

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Érd

Komárom

Nyergesújfalu

Szentendre

Tatabánya

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kisbér

Nagyigmánd

Pomáz önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KISBÉR

Működési területe:

Aka

Ácsteszér

Ászár

Bakonybánk

Bakonysárkány

Bakonyszombathely

Bársonyos

Csatka

Császár

Csép

Ete

Kerékteleki

Kisbér

Réde

Súr

Vérteskethely

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KOMÁROM

Elsődleges működési körzet:

Almásfüzitő

Ács

Bábolna

Dunaalmás

Komárom

Mocsa

Naszály

Neszmély

Segítségnyújtási működési körzet:

Esztergom

Győr

Nyergesújfalu

Székesfehérvár

Tatabánya

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kisbér

Mór

Nagyigmánd

Oroszlány

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

NAGYIGMÁND

Működési területe: Bana

Csém

Kisigmánd

Nagyigmánd

Szákszend

Tárkány

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYERGESÚJFALU

Elsődleges működési körzet:

Bajna

Bajót

Epöl

Lábatlan

Mogyorósbánya

Nagysáp

Nyergesújfalu

Süttő

Tát

Tokod

Tokodaltáró

Segítségnyújtási működési körzet:

Esztergom

Komárom

Tatabánya

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bicske

Kisbér

Nagyigmánd

Oroszlány

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

OROSZLÁNY

Működési területe:

Dad

Kecskéd

Oroszlány

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

TATABÁNYA

Elsődleges működési körzet:

Baj

Bokod

Dunaszentmiklós

Gyermely

Héreg

Kocs

Kömlőd

Környe

Szárliget

Szomód

Szomor

Tardos

Tarján

Tata

Tatabánya

Várgesztes

Vértessomló

Vértesszőlős

Vértestolna

Szár (Fejér megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Esztergom

Érd

Győr

Komárom

Nyergesújfalu

Szentendre

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bicske

Kisbér

Mór

Nagyigmánd

Oroszlány

Pomáz

Vál

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

NÓGRÁD MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BALASSAGYARMAT

Elsődleges működési körzet:

Balassagyarmat

Bánk

Becske

Bercel

Bokor

Borsosberény

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Cserhátszentiván

Csesztve

Csitár

Debercsény

Dejtár

Drégelypalánk

Érsekvadkert

Felsőtold

Galgaguta

Garáb

Herencsény

Hollókő

Hont

Horpács

Hugyag

Iliny

Ipolyvece

Kétbodony

Kisecset

Kutasó

Ludányhalászi

Magyarnándor

Mohora

Nagylóc

Nagyoroszi

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Õrhalom

Patak

Patvarc

Pusztaberki

Rétság

Rimóc

Romhány

Szanda

Szátok

Szécsénke

Szente

Szécsény

Szügy

Terény

Tereske

Tolmács

Varsány

Segítségnyújtási működési körzet:

Hatvan

Salgótarján

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsőd leges működési körzete, valamint:

Pásztó

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

PÁSZTÓ

Működési területe:

Alsótold

Csécse

Ecseg

Jobbágyi

Kozárd

Mátraszőlős

Mátraverebély

Pásztó

Sámsonháza

Szarvasgede

Szurdokpüspöki

Tar

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SALGÓTARJÁN

Elsődleges működési körzet:

Bárna

Bátonyterenye

Cered

Dorogháza

Egyházasgerge

Endrefalva

Etes

Ipolytarnóc

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kazár

Kishartyán

Kisbárkány

Litke

Lucfalva

Márkháza

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraterenye

Mihálygerge

Magyargéc

Nagybárkány

Nagykeresztúr

Nemti

Nógrádmegyer

Piliny

Rákóczibánya

Salgótarján

Ságújfalu

Szalmatercs

Sóshartyán

Szécsényfelfalu

Szilaspogony

Szuha

Vizslás

Zabar

Ivád (Heves megye)

Mátraballa (Heves megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Balassagyarmat

Eger

Gödöllő

Gyöngyös

Hatvan

Ózd

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bélapátfalva

Pásztó

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóság működési területe.

PEST MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

CEGLÉD

Elsődleges működési körzet:

Abony

Albertirsa

Cegléd

Ceglédbercel

Csemő

Dánszentmiklós

Jászkarajenő

Kőröstetétlen

Mikebuda

Tápiószőlős

Törtel

Újszilvás

Segítségnyújtási működési körzet:

Dabas

Gödöllő

Jászberény

Kecskemét

Monor

Nagykáta

Szigetszentmiklós

Szolnok

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Nagykőrös

Szabadszállás

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DABAS

Elsődleges működési körzet:

Alsónémedi

Bugyi

Dabas

Hernád

Inárcs

Kakucs

Ócsa

Örkény

Pusztavacs

Tatárszentgyörgy

Újhartyán

Újlengyel

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Cegléd

Érd

Gödöllő

Kalocsa

Kecskemét

Monor

Nagykáta

Szigetszentmiklós

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kerekegyháza

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Nagykőrös

Ráckeve

Szabadszállás

Tiszakécske

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ÉRD

Elsődleges működési körzet:

Biatorbágy

Budaörs

Diósd

Érd

Páty

Pusztazámor

Sóskút

Százhalombatta

Tárnok

Törökbálint

Ercsi (Fejér megye)

Etyek (Fejér megye)

Martonvásár (Fejér megye)

Ráckeresztúr (Fejér megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Cegléd

Dabas

Dunaújváros

Esztergom

Gödöllő

Monor

Nagykáta

Nyergesújfalu

Szentendre

Székesfehérvár

Szigetszentmiklós

Tatabánya

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bicske

Pomáz

Ráckeve

Vál

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

GÖDÖLLÕ

Elsődleges működési körzet:

Aszód

Bag

Dány

Domony

Erdőkertes

Galgamácsa

Gödöllő

Hévízgyörk

Iklad

Isaszeg

Kerepes

Kistarcsa

Mogyoród

Szada

Valkó

Vácegres

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Veresegyház

Zsámbok

Segítségnyújtási működési körzet:

Balassagyarmat

Budapest

Cegléd

Dabas

Gyöngyös

Hatvan

Jászberény

Kecskemét

Monor

Nagykáta

Salgótarján

Szolnok

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Pásztó

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MONOR

Elsődleges működési körzet:

Bénye

Csévharaszt

Gomba

Gyömrő

Káva

Maglód

Mende

Monor

Nyáregyháza

Péteri

Pilis

Sülysáp

Úri

Üllő

Vasad

Vecsés

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Cegléd

Dabas

Gödöllő

Nagykáta

Szigetszentmiklós

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Nagykőrös

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYKÁTA

Elsődleges működési körzet:

Farmos

Kóka

Nagykáta

Pánd

Szentlőrinckáta

Szentmártonkáta

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószecső

Tápiószele

Tápiószentmárton

Tóalmás

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Cegléd

Dabas

Gödöllő

Hatvan

Jászberény

Monor

Szigetszentmiklós

Szolnok

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Nagykőrös

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

NAGYKÕRÖS

Működési területe:

Kocsér

Nagykőrös

Nyársapát

Önkéntes tűzoltóság:

POMÁZ

Működési területe:

Budakalász

Csobánka

Pilisszántó

Pilisszentkereszt

Pomáz

Önkéntes tűzoltóság:

RÁCKEVE

Működési területe:

Áporka

Dömsöd

Kiskunlacháza

Lórév

Makád

Ráckeve

Szigetbecse

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZENTENDRE

Elsődleges működési körzet:

Dunabogdány

Kisoroszi

Leányfalu

Pilisszentlászló

Pócsmegyer

Szentendre

Szigetmonostor

Tahitótfalu

Visegrád

Segítségnyújtási működési körzet:

Budapest

Esztergom

Érd

Szigetszentmiklós

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Pomáz

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZIGETSZENTMIKLÓS

Elsődleges működési körzet:

Délegyháza

Dunaharaszti

Dunavarsány

Halásztelek

Majosháza

Szigetcsép

Szigethalom

Szigetszentmiklós

Taksony

Tököl

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Cegléd

Dabas

Érd

Gödöllő

Monor

Nagykáta

Szentendre

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kunszentmiklós

Pomáz

Ráckeve

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

VÁC

Elsődleges működési körzet:

Acsa

Csomád

Csörög

Csővár

Galgagyörk

Göd

Ipolydamásd

Kismaros

Kisnémedi

Kosd

Kóspallag

Márianosztra

Nagymaros

Õrbottyán

Penc

Püspökhatvan

Püspökszilágy

Rád

Szob

Szokolya

Sződ

Sződliget

Vác

Vácduka

Váchartyán

Vácrátót

Verőce

Zebegény

Alsópetény (Nógrád megye)

Berkenye (Nógrád megye)

Diósjenő (Nógrád megye)

Felsőpetény (Nógrád megye)

Keszeg (Nógrád megye)

Legénd (Nógrád megye)

Nézsa (Nógrád megye)

Nógrád (Nógrád megye)

Nőtincs (Nógrád megye)

Õsagárd (Nógrád megye)

Szendehely (Nógrád megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Balassagyarmat

Budapest

Cegléd

Dabas

Gödöllő

Hatvan

Jászberény

Monor

Nagykáta

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Pásztó

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

VÁMOSMIKOLA

Működési területe:

Bernecebaráti

Kemence

Perőcsény

Tésa

Nagybörzsöny

Ipolytölgyes

Letkés

Vámosmikola

SOMOGY MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

BALATONBOGLÁR

Működési területe:

Balatonboglár

Balatonfenyves

Balatonlelle

Balatonőszöd

Balatonszemes

Fonyód

Gyugy

Karád

Látrány

Ordacsehi

Somogybabod

Somogytúr

Szőlősgyörök

Visz

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BARCS

Elsődleges működési körzet:

Babócsa

Barcs

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kastélyosdombó

Kálmáncsa

Komlósd

Lakócsa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár

Segítségnyújtási működési körzet:

Kaposvár

Marcali

Nagyatád

Siófok

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Csurgó

Tab

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

CSURGÓ

Működési területe:

Bélavár

Csurgó

Csurgónagymarton

Gyékényes

Iharos

Iharosberény

Inke

Õrtilos

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogyudvarhely

Szenta

Zákány

Zákányfalu

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KAPOSVÁR

Elsődleges működési körzet:

Alsóbogát

Baté

Bárdudvarnok

Bodrog

Bonnya

Bőszénfa

Büssü

Cserénfa

Csombárd

Csököly

Ecseny

Edde

Felsőmocsolád

Fiad

Fonó

Gadács

Gamás

Gálosfa

Gige

Gölle

Hajmás

Hedrehely

Hencse

Hetes

Igal

Jákó

Juta

Kadarkút

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kaposszerdahely

Kaposújlak

Kaposvár

Kazsok

Kára

Kisasszond

Kisbárapáti

Kisgyalán

Kiskorpád

Kőkút

Magyaratád

Magyaregres

Mernye

Mezőcsokonya

Nagybajom

Orci

Osztopán

Patalom

Patca

Pálmajor

Polány

Ráksi

Rinyakovácsi

Sántos

Simonfa

Somodor

Somogyacsa

Somogyaszaló

Somogydöröcske

Somogygeszti

Somogyjád

Somogysárd

Somogyszil

Szenna

Szentbalázs

Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Szorosad

Taszár

Törökkoppány

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

Baranyajenő (Baranya megye)

Baranyaszentgyörgy (Baranya megye)

Gödre (Baranya megye)

Szágy (Baranya megye)

Tormás (Baranya megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Barcs

Dombóvár

Komló

Marcali

Nagyatád

Siófok

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Csurgó

Tab

Tamási

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MARCALI

Elsődleges működési körzet:

Balatonkeresztúr

Balatonmáriafürdő

Balatonújlak

Böhönye

Buzsák

Csákány

Csömend

Főnyed

Gadány

Hács

Hollád

Hosszúvíz

Kelevíz

Kéthely

Kisberény

Lengyeltóti

Libickozma

Marcali

Mesztegnyő

Nagyszakácsi

Nemesdéd

Nemeskisfalud

Nemesvid

Nikla

Öreglak

Pamuk

Pusztakovácsi

Sávoly

Somogyfajsz

Somogysámson

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyzsitfa

Szegerdő

Szenyér

Szőkedencs

Tapsony

Táska

Tikos

Varászló

Vése

Segítségnyújtási működési körzet:

Barcs

Kaposvár

Keszthely

Lenti

Nagyatád

Nagykanizsa

Siófok

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Csurgó

Tab

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYATÁD

Elsődleges működési körzet:

Bakháza

Beleg

Berzence

Bolhás

Görgeteg

Háromfa

Kaszó

Kisbajom

Kutas

Lábod

Mike

Nagyatád

Nagykorpád

Ötvöskónyi

Rinyabesenyő

Rinyaszentkirály

Segesd

Somogyszob

Szabás

Tarany

Segítségnyújtási működési körzet:

Barcs

Kaposvár

Marcali

Nagykanizsa

Siófok

Szigetvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Csurgó

Tab

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SIÓFOK

Elsődleges működési körzet:

Ádánd

Balatonendréd

Balatonföldvár

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Bálványos

Kereki

Kőröshegy

Kötcse

Nagyberény

Nagycsepely

Nyim

Pusztaszemes

Ságvár

Siófok

Siójut

Som

Szántód

Szólád

Teleki

Zamárdi

Enying (Fejér megye)

Mátyásdomb (Fejér megye)

Mezőkomárom (Fejér megye)

Szabadhídvég (Fejér megye)

Felsőnyék (Tolna megye)

Balatonvilágos (Veszprém megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Balatonfűzfő

Barcs

Dombóvár

Kaposvár

Marcali

Nagyatád

Sárbogárd

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Balatonfüred

Tab

Tamási

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

TAB

Működési területe:

Andocs

Bábonymegyer

Bedegkér

Kapoly

Kánya

Lulla

Miklósi

Nágocs

Sérsekszőlős

Somogyegres

Somogymeggyes

Tab

Tengőd

Torvaj

Zala

Zics

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

CSENGER

Működési területe:

Császló

Csegöld

Csenger

Csengersima

Csengerújfalu

Darnó

Gacsály

Garbolc

Hermánszeg

Jánkmajtis

Kishódos

Kisnamény

Komlódtótfalu

Méhtelek

Nagyhódos

Pátyod

Porcsalma

Rozsály

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamossályi

Szamostatárfalva

Tisztaberek

Túrricse

Tyukod

Ura

Zajta

Önkéntes tűzoltóság:

IBRÁNY

Működési területe:

Balsa

Beszterec

Buj

Gávavencsellő

Ibrány

Nagyhalász

Paszab

Tiszabercel

Tiszarád

Tiszatelek

Vasmegyer

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KISVÁRDA

Elsődleges működési körzet:

Ajak

Anarcs

Aranyosapáti

Berkesz

Dombrád

Döge

Fényeslitke

Gemzse

Gégény

Gyulaháza

Gyüre

Ilk

Jéke

Kékcse

Kisvarsány

Kisvárda

Laskod

Lövőpetri

Mezőladány

Nagyvarsány

Nyírkarász

Nyírlövő

Nyírmada

Nyírtass

Pap

Pátroha

Petneháza

Rétközberencs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Ti szakanyár

Tornyospálca

Újdombrád

Újkenéz

Cigánd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Dámóc (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Lácacséke (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Ricse (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Semjén (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Révleányvár (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Zemplénagárd (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Mátészalka

Nyírbátor

Nyíregyháza

Sátoraljaújhely

Záhony

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csenger

Ibrány

Szakoly

Új fehértó

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

MÁTÉSZALKA

Elsődleges működési körzet:

Barabás

Beregdaróc

Beregsurány

Botpalád

Cégénydányád

Csaholc

Csaroda

Fábiánháza

Fehérgyarmat

Fülesd

Fülpösdaróc

Gelénes

Géberjén

Gulács

Győrtelek

Gyügye

Hetefejércse

Hodász

Jánd

Jármi

Kántorjánosi

Kérsemjén

Kisar

Kispalád

Kisszekeres

Kocsord

Kölcse

Kömörő

Lónya

Magosliget

Mánd

Márokpapi

Mátészalka

Mátyus

Mérk

Milota

Nagyar

Nagydobos

Nagyecsed

Nagyszekeres

Nábrád

Nemesborzova

Nyírcsaholy

Nyírkáta

Nyírmeggyes

Nyírparasznya

Olcsva

Olcsvaapáti

Ópályi

Ököritófülpös

Õr

Panyola

Papos

Penyige

Pusztadobos

Rápolt

Rohod

Sonkád

Szamoskér

Szamosszeg

Szamosújlak

Szatmárcseke

Tarpa

Tákos

Tiborszállás

Tiszaadony

Tiszabecs

Tiszacsécse

Tiszakerecseny

Tiszakóród

Tiszaszalka

Tiszavid

Tivadar

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Uszka

Vaja

Vállaj

Vámosatya

Vámosoroszi

Vásárosnamény

Zsarolyán

Segítségnyújtási működési körzet:

Kisvárda

Nyírbátor

Nyíregyháza

Záhony

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csenger

Ibrány

Szakoly

Új fehértó

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYÍRBÁTOR

Elsődleges működési körzet:

Bátorliget

Encsencs

Kállósemjén

Kisléta

Máriapócs

Nyírbátor

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgyulaj

Nyírlugos

Nyírpilis

Nyírvasvári

Ófehértó

Ömböly

Penészlek

Piricse

Pócspetri

Terem

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Kisvárda

Mátészalka

Nyíregyháza

Záhony

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balmazújváros

Csenger

Hajdúböszörmény

Ibrány

Szakoly

Új fehértó

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NYÍREGYHÁZA

Elsődleges működési körzet:

Apagy

Baktalórántháza

Besenyőd

Demecser

Kálmánháza

Kemecse

Kék

Kótaj

Levelek

Magy

Nagycserkesz

Nagykálló

Napkor

Nyírbogdány

Nyíregyháza

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkércs

Nyírpazony

Nyírtelek

Nyírtét

Nyírtura

Rakamaz

Ramocsaháza

Sényő

Szabolcs

Székely

Timár

Tiszanagyfalu

Segítségnyújtási működési körzet:

Debrecen

Hajdúnánás

Kisvárda

Mátészalka

Miskolc

Nyírbátor

Sátoraljaújhely

Szerencs

Tiszaújváros

Záhony

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balmazújváros

Csenger

Egyek

Hajdúböszörmény

Ibrány

Szakoly

Tiszavasvári

Új fehértó

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

SZAKOLY

Működési területe:

Balkány

Biri

Bököny

Geszteréd

Nyírgelse

Nyírmihálydi

Szakoly

Önkéntes tűzoltóság:

TISZAVASVÁRI

Működési területe:

Szorgalmatos

Tiszadada

Tiszadob

Tiszaeszlár

Tiszalök

Tiszavasvári

Önkéntes tűzoltóság:

ÚJFEHÉRTÓ

Működési területe:

Érpatak

Új fehértó

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ZÁHONY

Elsődleges működési körzet:

Benk

Eperjeske

Győröcske

Komoró

Mándok

Tiszabezdéd

Tiszamogyorós

Tiszaszentmárton

Tuzsér

Záhony

Zsurk

Segítségnyújtási működési körzet:

Kisvárda

Mátészalka

Nyírbátor

Nyíregyháza

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

TOLNA MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

DOMBÓVÁR

Elsődleges működési körzet:

Attala

Csibrák

Csikóstőttős

Dalmand

Dombóvár

Döbrököz

Dúzs

Gyulaj

Jágónak

Kapospula

Kaposszekcső

Kisvejke

Kocsola

Kurd

Lápafő

Lengyel

Mucsi

Nak

Szakcs

Várong

Alsómocsolád (Baranya megye)

Ág (Baranya megye)

Bikal (Baranya megye)

Egyházaskozár (Baranya megye)

Gerényes (Baranya megye)

Hegyhátmaróc (Baranya megye)

Kisvaszar (Baranya megye)

Mágocs (Baranya megye)

Mekényes (Baranya megye)

Meződ (Baranya megye)

Nagyhajmás (Baranya megye)

Szárász (Baranya megye)

Tarrós (Baranya megye)

Tékes (Baranya megye)

Vásárosdombó (Baranya megye)

Csoma (Somogy megye)

Kercseliget (Somogy megye)

Mosdós (Somogy megye)

Nagyberki (Somogy megye)

Szabadi (Somogy megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Kaposvár

Komló

Paks

Sárbogárd

Siófok

Szekszárd

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Tab

Tamási

Tolna

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PAKS

Elsődleges működési körzet:

Bölcske

Dunaföldvár

Dunaszentgyörgy

Gerjen

Györköny

Kajdacs

Madocsa

Nagydorog

Németkér

Paks

Pusztahencse

Sárszentlőrinc

Segítségnyújtási működési körzet:

Dombóvár

Dunaújváros

Kalocsa

Sárbogárd

Szekszárd

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsőd leges működési körzete, valamint:

Kunszentmiklós

Tamási

Tolna

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZEKSZÁRD

Elsődleges működési körzet:

Alsónána

Alsónyék

Aparhant

Báta

Bátaapáti

Bátaszék

Bonyhád

Bonyhádvarasd

Cikó

Decs

Diósberény

Felsőnána

Grábóc

Gyönk

Györe

Harc

Hőgyész

Izmény

Kakasd

Kalaznó

Kéty

Kisdorog

Kismányok

Kistormás

Kölesd

Medina

Miszla

Mórágy

Mőcsény

Mucsfa

Murga

Nagymányok

Nagyvejke

Õcsény

Pörböly

Sárpilis

Sióagárd

Szakadát

Szálka

Szárazd

Szedres

Szekszárd

Tengelic

Tevel

Udvari

Varsád

Váralja

Várdomb

Závod

Zomba

Hidas (Baranya megye)

Mecseknádasd (Baranya megye)

Óbánya (Baranya megye)

Ófalu (Baranya megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Baja

Dombóvár

Kalocsa

Komló

Mohács

Paks

Pécs

Sárbogárd

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bácsalmás

Jánoshalma

Tamási

Tolna

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

TAMÁSI

Működési területe: Értény

Fürged

Iregszemcse

Koppányszántó

Magyarkeszi

Nagykónyi

Nagyszokoly

Pincehely

Regöly

Szakály

Tamási

Újireg

Önkéntes tűzoltóság:

TOLNA

Működési területe:

Bogyiszló

Fadd

Fácánkert

Tolna

VAS MEGYE

Önkéntes tűzoltóság:

CSEPREG

Működési területe:

Bük

Csepreg

Gór

Iklanberény

Lócs

Sajtoskál

Simaság

Tormásliget

Tömörd

Egyházasfalu (Győr-Moson-Sopron megye)

Gyalóka (Győr-Moson-Sopron megye)

Szakony (Győr-Moson-Sopron megye)

Und (Győr-Moson-Sopron megye)

Zsira (Győr-Moson-Sopron megye)

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KÖRMEND

Elsődleges működési körzet:

Alsószölnök

Alsóújlak

Apátistvánfalva

Csákánydoroszló

Csehi

Csehimindszent

Csörötnek

Daraboshegy

Döbörhegy

Döröske

Egyházashollós

Egyházasrádóc

Felsőjánosfa

Felsőmarác

Felsőszölnök

Gasztony

Gersekarát

Halastó

Halogy

Harasztifalu

Hegyháthodász

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Ispánk

Ivánc

Katafa

Kemestaródfa

Kétvölgy

Kisrákos

Kondorfa

Körmend

Magyarlak

Magyarnádalj a

Magyarszecsőd

Molnaszecsőd

Nagykölked

Nagymizdó

Nagyrákos

Nádasd

Nemesmedves

Nemesrempehollós

Orfalu

Oszkó

Õrimagyarósd

Õriszentpéter

Pankasz

Pinkamindszent

Püspökmolnári

Rábagyarmat

Rábahídvég

Rádóckölked

Rátót

Rönök

Sárfimizdó

Szaknyér

Szakonyfalu

Szalafő

Szarvaskend

Szentgotthárd

Szentpéterfa

Szőce

Telekes

Vasalja

Vasszentmihály

Vasvár

Viszák

Csöde (Zala megye)

Ozmánbükk (Zala megye)

Vaspör (Zala megye)

Zalaháshágy (Zala megye)

Zalalövő (Zala megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Lenti

Sárvár

Szombathely

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kőszeg

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

KÕSZEG

Működési területe:

Bozsok

Cák

Horvátzsidány

Kiszsidány

Kőszeg

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Lukácsháza

Nemescsó

Ólmod

Peresznye

Pusztacsó

Velem

Répcevis (Győr-Moson-Sopron megye)

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SÁRVÁR

Elsődleges működési körzet:

Bejcgyertyános

Boba

Borgáta

Bögöt

Bögöte

Celldömölk

Chernelházadamonya

Csempeszkopács

Csénye

Csipkerek

Csönge

Duka

Egervölgy

Egyházashetye

Gérce

Hegyfalu

Hosszúpereszteg

Ikervár

Jákfa

Jánosháza

Karakó

Káld

Kám

Keléd

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kenyeri

Kissomlyó

Köcsk

Megyehíd

Meggyeskovácsi

Mesterháza

Mesteri

Nagygeresd

Nagysimonyi

Nemeskeresztúr

Nemeskocs

Nemesládony

Nick

Nyőgér

Ostffyasszonyfa

Ölbő

Pápóc

Pecöl

Porpác

Pósfa

Rábapaty

Répceszentgyörgy

Rum

Sárvár

Sitke

Sótony

Szeleste

Szemenye

Tokorcs

Tompaládony

Uraiújfalu

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vasszilvágy

Vámoscsalád

Vásárosmiske

Vát

Vönöck

Zsennye

Zsédeny

Kamond (Veszprém megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Csorna

Kapuvár

Keszthely

Körmend

Lenti

Pápa

Sopron

Szombathely

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kőszeg

Sümeg

Tapolca

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

SZOMBATHELY

Elsődleges működési körzet:

Acsád

Balogunyom

Bozzai

Bucsu

Dozmat

Felsőcsatár

Gencsapáti

Gyanógeregye

Gyöngyösfalu

Horvátlövő

Ják

Kenéz

Kisunyom

Meszlen

Narda

Nárai

Nemesbőd

Nemeskolta

Perenye

Pornóapáti

Rábatöttös

Salköveskút

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sorokpolány

Söpte

Szombathely

Tanakajd

Táplánszentkereszt

Torony

Vasasszonyfa

Vaskeresztes

Vassurány

Vasszécsény

Vép

Segítségnyújtási működési körzet:

Kapuvár

Körmend

Lenti

Sárvár

Sopron

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Kőszeg

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

VESZPRÉM MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

AJKA

Elsődleges működési körzet:

Ajka

Apácatorna

Bakonypölöske

Borszörcsök

Csehbánya

Devecser

Doba

Halimba

Iszkáz

Kapolcs

Karakószörcsök

Kisberzseny

Kislőd

Kolontár

Magyarpolány

Noszlop

Nyirád

Oroszi

Öcs

Pula

Pusztamiske

Somlójenő

Somlóvásárhely

Szőc

Taliándörögd

Tüskevár

Úrkút

Városlőd

Vigántpetend

Segítségnyújtási működési körzet:

Badacsonytomaj

Balatonfűzfő

Keszthely

Körmend

Pápa

Pétfürdő

Sárvár

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonfüred

Sümeg

Tapolca

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BADACSONYTOMAJ

Elsődleges működési körzet:

Ábrahámhegy

Badacsonytomaj

Badacsonytördemic

Balatoncsicsó

Balatonederics

Balatonhenye

Balatonrendes

Balatonszepezd

Hegymagas

Káptalantóti

Kékkút

Kővágóörs

Köveskál

Mindszentkálla

Monoszló

Nemesgulács

Nemesvita

Óbudavár

Révfülöp

Salföld

Szentantalfa

Szentbékkálla

Szentjakabfa

Szigliget

Tagyon

Zánka

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Balatonfűzfő

Keszthely

Pápa

Pétfürdő

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonfüred

Sümeg

Tapolca

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

BALATONFÜRED

Működési területe:

Aszófő

Balatonakali

Balatonfüred

Balatonszőlős

Balatonudvari

Csopak

Dörgicse

Lovas

Örvényes

Paloznak

Pécsely

Tihany

Vászoly

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

BALATONFÛZFÕ

Elsődleges működési körzet:

Alsóörs

Balatonalmádi

Balatonfőkaj ár

Balatonfűzfő

Balatonkenese

Királyszentistván

Litér

Papkeszi

Vilonya

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Pápa

Pétfürdő

Sárbogárd

Veszprém

Siófok

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Balatonfüred

Mór

Sümeg

Tab

Tapolca

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÁPA

Elsődleges működési körzet:

Adásztevel

Adorjánháza

Bakonybél

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonyság

Bakonyszentiván

Bakonyszücs

Bakonytamási

Béb

Békás

Csót

Csögle

Dabrony

Dáka

Döbrönte

Egeralja

Egyházaskesző

Farkasgyepű

Ganna

Gecse

Gic

Homokbödöge

Kemeneshőgyész

Kemenesszentpéter

Kerta

Kiscsősz

Kispirit

Kisszőlős

Kup

Külsővat

Lovászpatona

Magyargencs

Malomsok

Marcalgergelyi

Marcaltő

Mezőlak

Mihályháza

Nagyacsád

Nagyalásony

Nagydém

Nagygyimót

Nagypirit

Nagytevel

Nemesgörzsöny

Nemesszalók

Németbánya

Nóráp

Nyárád

Pápa

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Somlószőlős

Somlóvecse

Takácsi

Ugod

Vanyola

Vaszar

Várkesző

Vid

Vinár

Mersevát (Vas megye)

Szergény (Vas megye)

Bakonygyirót (Győr-Moson-Sopron megye)

Bakonyszentlászló (Győr-Moson-Sopron megye)

Csikvánd (Győr-Moson-Sopron megye)

Fenyőfő (Győr-Moson-Sopron megye)

Gyarmat (Győr-Moson-Sopron megye)

Szerecseny (Győr-Moson-Sopron megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Balatonfűzfő

Csorna

Győr

Kapuvár

Pétfürdő

Sárvár

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Kisbér

Sümeg

Tapolca

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

SÜMEG

Működési területe:

Bazsi

Bodorfa

Dabronc

Csabrendek

Gógánfa

Gyepükaján

Hetyefő

Hosztót

Káptalanfa

Megyer

Nemeshany

Rigács

Sümeg

Sümegprága

Szentimrefalva

Ukk

Veszprémgalsa

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalameggyes

Zalaszegvár

Kisvásárhely (Zala megye)

Zalaszántó (Zala megye)

Önkéntes tűzoltóság:

TAPOLCA

Működési területe:

Gyulakeszi

Hegyesd

Kisapáti

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Monostorapáti

Raposka

Sáska

Tapolca

Uzsa

Zalahaláp

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

PÉTFÜRDÕ

Elsődleges működési körzet:

Berhida

Csajág

Csetény

Hajmáskér

Jásd

Küngös

Öskü

Õsi

Pétfürdő

Szápár

Tés

Várpalota

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Balatonfűzfő

Győr

Pápa

Székesfehérvár

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonfüred

Kisbér

Mór

Sümeg

Tapolca

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

VESZPRÉM

Elsődleges működési körzet:

Bakonynána

Bakonyszentkirály

Bakonyoszlop

Barnag

Bánd

Borzavár

Csesznek

Dudar

Eplény

Felsőörs

Hárskút

Herend

Hidegkút

Lókút

Márkó

Mencshely

Nagyesztergár

Nagyvázsony

Nemesvámos

Olaszfalu

Pénzesgyőr

Porva

Sóly

Szentgál

Szentkirályszabadja

Tótvázsony

Veszprém

Veszprémfajsz

Vöröstó

Zirc

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Balatonfűzfő

Győr

Keszthely

Pápa

Pétfürdő

Sárvár

Siófok

Székesfehérvár

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonfüred

Kisbér

Mór

Sümeg

Tapolca

önkéntes tűzoltóság működési területe.

ZALA MEGYE

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

KESZTHELY

Elsődleges működési körzet:

Alsópáhok

Balatongyörök

Bókaháza

Cserszegtomaj

Dióskál

Egeraracsa

Esztergályhorváti

Felsőpáhok

Gétye

Gyenesdiás

Hévíz

Karmacs

Keszthely

Ligetfalva

Nemesbük

Pacsa

Rezi

Sármellék

Sümegcsehi

Szentgyörgyvár

Szentpéterúr

Tilaj

Vallus

Várvölgy

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Vonyarcvashegy

Zalaapáti

Zalacsány

Zalaigrice

Zalaköveskút

Zalaszabar

Zalaszentmárton

Zalavár

Balatonberény (Somogy megye)

Balatonszentgyörgy (Somogy megye)

Vörs (Somogy megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Körmend

Lenti

Marcali

Nagykanizsa

Sárvár

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Balatonboglár

Csurgó

Sümeg

Tapolca

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

LENTI

Elsődleges működési körzet:

Alsószenterzsébet

Baglad

Barlahida

Bázakerettye

Belsősárd

Bödeháza

Csertalakos

Csesztreg

Csömödér

Csörnyeföld

Dobri

Felsőszenterzsébet

Gáborjánháza

Gosztola

Gutorfölde

Hernyék

Iklódbördőce

Kálócfa

Kányavár

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kiscsehi

Kissziget

Kozmadombja

Külső sárd

Lasztonya

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lenti

Lispeszentadorján

Lovászi

Magyarföld

Maróc

Márokföld

Mikekarácsonyfa

Muraszemenye

Nemesnép

Nova

Ortaháza

Páka

Pórszombat

Pördefölde

Pusztaapáti

Ramocsa

Resznek

Rédics

Szentgyörgyvölgy

Szentmargitfalva

Szentpéterfölde

Szécsisziget

Szijártóháza

Szilvágy

Tormafölde

Tornyiszentmiklós

Zalabaksa

Zalaszombatfa

Zebecke

Bajánsenye (Vas megye)

Kercaszomor (Vas megye)

Kerkáskápolna (Vas megye)

Magyarszombatfa (Vas megye)

Szatta (Vas megye)

Velemér (Vas megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Keszthely

Körmend

Nagykanizsa

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csurgó

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

NAGYKANIZSA

Elsődleges működési körzet:

Alsórajk

Balatonmagyaród

Bánokszentgyörgy

Becsehely

Belezna

Bocska

Borsfa

Börzönce

Bucsuta

Csapi

Eszteregnye

Felsőrajk

Fityeház

Fűzvölgy

Galambok

Garabonc

Gelse

Gelsesziget

Hahót

Homokkomárom

Hosszúvölgy

Kacorlak

Kerecseny

Kilimán

Kisrécse

Kistolmács

Letenye

Liszó

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Miháld

Molnári

Murakeresztúr

Murarátka

Nagybakónak

Nagykanizsa

Nagyrécse

Nagyrada

Nemespátró

Oltárc

Orosztony

Pat

Petrivente

Pölöskefő

Pötréte

Rigyác

Sand

Semjénháza

Sormás

Surd

Szentliszló

Szepetnek

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Újudvar

Valkonya

Várfölde

Zajk

Zalakaros

Zalakomár

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszentbalázs

Zalaszentjakab

Zalaújlak

Pogányszentpéter (Somogy megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Barcs

Keszthely

Lenti

Marcali

Nagyatád

Zalaegerszeg

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csurgó

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóság működési területe.

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

ZALAEGERSZEG

Elsődleges működési körzet:

Alibánfa

Almásháza

Alsónemesapáti

Babosdöbréte

Bagod

Bak

Baktüttös

Becsvölgye

Bezeréd

Bocfölde

Boncodfölde

Böde

Búcsúszentlászló

Csatár

Csonkahegyhát

Dobronhegy

Egervár

Gellénháza

Gombosszeg

Gösfa

Gyűrűs

Hagyárosbörönd

Hottó

Iborfia

Kávás

Kemendollár

Keménfa

Kisbucsa

Kiskutas

Kispáli

Kustánszeg

Lakhegy

Lickóvadomos

Milejszeg

Misefa

Nagykapornak

Nagykutas

Nagylengyel

Nagypáli

Nemesapáti

Nemeshetés

Nemesrádó

Nemessándorháza

Nemesszentandrás

Németfalu

Orbányosfa

Ormándlak

Padár

Pálfiszeg

Petőhenye

Petrikeresztúr

Pókaszepetk

Pölöske

Pusztaederics

Pusztamagyaród

Pusztaszentlászló

Salomvár

Sárhida

Söjtör

Szentkozmadombja

Teskánd

Tófej

Vasboldogasszony

Vöckönd

Zalaboldogfa

Zalacséb

Zalaegerszeg

Zalaistvánd

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmihály

Zalatárnok

Andrásfa (Vas megye)

Bérbaltavár (Vas megye)

Győrvár (Vas megye)

Hegyhátszentpéter (Vas megye)

Mikosszéplak (Vas megye)

Nagytilaj (Vas megye)

Olaszfa (Vas megye)

Pácsony (Vas megye)

Petőmihályfa (Vas megye)

Segítségnyújtási működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Keszthely

Körmend

Lenti

Nagykanizsa

Sárvár

Szombathely

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Csepreg

Csurgó

Sümeg

Tapolca

Zalaszentgrót

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Önkéntes tűzoltóság:

ZALASZENTGRÓT

Működési területe:

Batyk

Döbröce

Dötk

Kallósd

Kehidakustány

Kisgörbő

Mihályfa

Nagygörbő

Óhíd

Pakod

Sénye

Szalapa

Türje

Zalabér

Zalaszentgrót

Zalaszentlászló

Zalavég

Hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság:

FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

Elsődleges működési körzet:

Budapest, továbbá

Budajenő

Budakeszi

Csömör

Dunakeszi

Ecser

Felsőpakony

Fót

Gyál

Nagykovácsi

Nagytarcsa

Pécel

Perbál

Pilisborosjenő

Piliscsaba

Pilisjászfalu

Pilisszentiván

Pilisvörösvár

Remeteszőlős

Solymár

Telki

Tinnye

Üröm

Segítségnyújtási működési körzet:

Dabas

Dunaújváros

Esztergom

Érd

Gödöllő

Monor

Nagykáta

Nyergesújfalu

Szentendre

Székesfehérvár

Szigetszentmiklós

Tatabánya

Vác

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete, valamint:

Bicske

Pomáz

Ráckeve

Vál

Vámosmikola

önkéntes tűzoltóságok működési területe.

Megjegyzés:

A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzetéhez, illetve az önkéntes tűzoltóságok működési területéhez tartozik a felsorolt helységek közigazgatási határán belüli valamennyi belterület és külterület.

2 számú melléklet a 2/2003. (I. 14.) BM rendelethez

A Riasztási és Segítségnyújtási Terv (RST) kötet tartalmi követelményei

1. Az RST kötet az alábbi részekből áll:

- tartalomjegyzék;

- RST tervadatlapok;

- térképek, helyszínrajzok (a továbbiakban: térképek);

- igénybe vehető gépek, anyagok jegyzéke;

- másodlagos segítségnyújtási terv.

A kötetet cserelapos megoldással, összefűzve kell tárolni. A fedőlapján a jóváhagyás dátuma, a jóváhagyó aláírása is szerepeljen.

2. A tartalomjegyzék

A tartalomjegyzék tartalmazza a kötet számát, a kötetben elhelyezett anyagok sorszámát, megnevezését és lapszámát.

3. Az RST tervadatlap

3.1. Az RST tervadatlap a riasztással összefüggő legfontosabb információkat tartalmazza, elkészítését a 3. számú mellékletben foglalt minta szerint kell végezni.

3.2. A tűzoltáshoz, műszaki mentéshez szükséges rajokat a hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltóság állományából kell tervezni. A tervadatlapon feltüntetett létesítményi tűzoltóság, illetőleg tűzoltó egyesület igénybevétele a riasztási fokozatoknál nem tervezhető, riasztásának szükségességét a jelzést értékelő, illetőleg a tűzoltásvezető dönti el.

3.3. A riasztási fokozatok tervezésénél az alábbiak szerint kell eljárni:

a) Meg kell állapítani az elsődleges működési körzet, illetve működési terület szerinti tűzoltóságnak segítséget nyújtó tűzoltóságok körét és azok szervezési kategóriáját.

b) Meg kell állapítani a segítségnyújtásra érkező tűzoltóságoktól tervezhető rajok számát. Amennyiben kettő vagy annál több gépjárműfecskendő áll készenlétben teljes rajjal, akkor a segítségnyújtásra azt a gépjárműfecskendőt kell tervezni, amely teljes létszámmal képes vonulni.[2]

c) A kiérkezési idő figyelembevételével (útviszonyok, terepviszonyok, gépjármű teljesítménye, vonulást akadályozó tényezők figyelembevételével), az egyes riasztási fokozatokba be kell tervezni - a Tűzoltási és Műszaki Mentési Szabályzatban foglaltak szerint - a saját, majd a segítségnyújtásra érkező rajokat.

d) A kiemelt riasztási fokozatnál a saját és a segítségnyújtásra érkező tűzoltóságok összes különleges szerét be kell tervezni az e) pontban foglaltak figyelembevételével.[3]

e) A regionális műszaki mentő bázisok esetében az adatlapon az 5. számú mellékletben foglalt elsődleges működési körzet szerinti tűzoltóság technikai eszközeit kell betervezni.

3.4. A tervadatlapon külön fel kell sorolni a településen a tűzoltási és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítményeket.

3.5. A tűzoltáshoz és a műszaki mentéshez szükséges különleges tűzoltó gépjárművek adatait a 3. számú melléklet 2. pontjában, a "K"-val jelölt rovatban (kiemelt riasztási fokozat) vagy a tűzoltóság RST-jében külön lapon, a 2. pontban foglalt formában kell tervezni.[4]

3.6. A tervadatlapon a soron következő riasztási fokozatban azokat a rajokat kell számításba venni, amelyek a lehető legrövidebb idő alatt érkezhetnek ki a tűzeset, műszaki mentés helyszínére.

3.7. A tervadatlapon fel kell tüntetni azon igénybe vehető gépek, anyagok jegyzékét, amelyek csak az adott település közigazgatási határán belül vehetők igénybe.

3.8. A működési terület védelme érdekében a különböző szervezési kategóriába tartozó hivatásos önkormányzati tűzoltóságok rajait a következők szerint kell betervezni:

Szervezési kategóriaElsődleges működési körzetSegítségnyújtási működési körzet
I.1 raj (6 fő)1 fővel csökkentett raj (1+4 fő)
II.1 + félraj (10 fő)1 raj (6 fő)
II. Különleges1 + 2 félraj (14 fő)2 félraj (8 fő)
III.2 raj (12 fő)1 raj (6 fő)
IV.2 + félraj (16 fő)1 + félraj (10 fő)
V.3 raj (18 fő)2 raj (12 fő)
V. Különleges3 + félraj (22 fő)2 raj (12 fő)

Az önkéntes tűzoltóságokat a működési területükön a vonatkozó kormányrendeletben foglalt, kötelezően előírt készenléti létszámmal kell tervezni.

3.9. A megközelítési útvonal akadályainál minden tervezett tűzoltóság településre vezető útvonalán fellelhető akadályt, vonulást nehezítő körülményt fel kell tüntetni.

4. A térképek elkészítésének követelményei

4.1. Térképet kell készíteni minden településről, amely az RST-ben szerepel.

4.2. A térképek és helyszínrajzok méretaránya M 1:10 000 vagy ennél nagyobb (pl. 1:5000) legyen.

4.3. A térképeket sima fehér, A/4-es lapra vagy A/4-es lapra hajtogatva kell készíteni. Városok és nagyobb települések esetében több lapon is készíthető. Ebben az esetben négyzethálós áttekintő rajzot is készíteni kell a térkép szelvényeivel, amelynek az utca névjegyzékét is tartalmaznia kell. A kereskedelmi forgalomban kapható - hivatalos térképkészítők által gyártott - térképek is elfogadhatóak, illetőleg felhasználhatóak.

4.4. A térképeken jól áttekinthetően kell ábrázolni:

a) a megközelítő, illetve a településről kivezető utaknál a legközelebbi település nevét és az út számát;

b) a településhez tartozó külterületi létesítmények, tanyaközpontok stb. megnevezését, elhelyezkedésének irányát, távolságát;

c) a településen átvezető vagy azt érintő utakat, megjelölve az utca kezdetén és végén, valamint a kereszteződésekben levő házszámokat;

d) a kommunális vagy ipari vízhálózatra telepített tűzcsapok helyét, amennyiben azok legalább 1 db "C" sugár folyamatos működését minden időszakban biztosítani tudják, méretjelöléssel és az elhelyezkedési pont meghatározásával (vízkataszterekkel vagy külön tűzcsapnyilvántartással rendelkező tűzoltóságok elhagyhatják);

e) a tűzoltáshoz állandóan vagy időszakonként igénybe vehető természetes és mesterséges vízforrások helyét (folyók, tavak stb.) az egyezményes jelek megtartásával. A folyókon, tavakon kiépített vízkivételi helyek jelölését, a folyók folyási irányát, vízhozamát, valamint a mesterséges duzzasztásra alkalmas helyeket.

4.5. A térképen külön meg kell jelölni:

a) a tűzoltási és műszaki mentési tervvel rendelkező létesítmények helyét, megnevezését;

b) azon létesítmények helyét, megnevezését, amelyek szükségességét a tervet készítő tűzoltóparancsnok indokoltnak tart;

c) északi irányt és az uralkodó széljárást;

d) a települések térképvázlatain használt - az egyezményes jelektől eltérő - jelölések magyarázatát;

e) a térkép méretarányát.

5. Igénybe vehető gépek és anyagok jegyzéke

5.1. A nyilvántartást a 3. számú melléklet szerint kell elkészíteni.

6. A másodlagos segítségnyújtási terv

6.1. A tűzoltóság egységeinek előreláthatóan hosszabb ideig (8 órát meghaladó) tartó igénybevétele esetén a tűzoltóság parancsnoka köteles biztosítani az elsődleges működési körzet védelmét, legalább l gépjárműfecskendővel és minimum fél rajjal.

6.2. A másodlagos segítségnyújtási tervben azokat az erőket és eszközöket kell tervezni, amelyek akkor vehetők igénybe, ha az elsődleges működési körzet védelmét szolgáló erők és eszközök riasztására nincs lehetőség.

3. számú melléklet a 2/2003. (I. 14.) BM rendelethez[5]

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervadatlap formai követelményei

MINTA
Tűzoltóság neve:
Címe:
Telefonszáma:
RIASZTÁSI ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI TERVADATLAP
Település neve

1. Megközelítési útvonal és akadályai: ..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

2. Riasztási sorrend:
Riasztási fokozatA raj megnevezéseLétszámaFelszerelés típusa1Vonulás távolsága, ideje
km-benpercben
I.
II.
III.
IV.
V.
Kiemelt "K"
3. Közművállalat (víz-, gáz-, elektromos művek) ügyeletének címe, telefonszáma:
Szervezet megnevezése, címe:Telefon:
Szervezet megnevezése, címe:Telefon:
Szervezet megnevezése, címe:Telefon:
4. Legközelebbi elsősegélynyújtási lehetőség címe, telefonszáma:
Szervezet megnevezése, címe:Telefon:
5. Az igénybe vehető tűzoltó egyesület riasztásának módja:
A tűzoltó egyesület megnevezése:Telefon nappal:
Telefon éjjel:
Rádión:
6. A létesítményi tűzoltóság igénybevételének és riasztásának módja: ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
7. Karitatív szervezetek igénybevételének lehetőségei és módjai: ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
8. Tűzoltási és Műszaki Mentési Tervvel rendelkező létesítmények címjegyzéke: .................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
9. Helyben igénybe vehető gépek, anyagok jegyzéke: ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................


1 A felszerelés típusánál a gépjármű típusát kell megjeleníteni.

MINTA

IGÉNYBE VEHETŐ GÉPEK ÉS ANYAGOK JEGYZÉKE

TelephelyGépek, felszerelések típusa, anyagok megnevezéseJellemző paraméter (teljesítmény, mennyiség stb.)Igénybevételi korlátozásEngedélyezőHelyszínre juttatás módja
1.2.3.4.5.6.

MINTA

VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

SorszámVáltozás helyeRST lapszámVáltozás leírásaVáltozást bejelentõBejelentés dátumaMegjegyzés

4. számú melléklet a 2/2003. (I. 14.) BM rendelethez

A hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknak az ország egész területére térítésmentesen igénybe vehető technikai eszközei

Darus gépjármű

Emelőkosaras gépjármű

Gépezetes tolólétra

Habbal oltó gépjármű

Különleges tehergépjármű ("K" teher)

Légzőbázis

Műszaki mentőszer

Porral oltó gépjármű

Tartalék gépjárműfecskendő

Csere-felépítményes műszaki mentő gépjármű

Csere-felépítményes vegyi baleset-elhárító gépjármű

Egyedi járművek:[6]

1 db hajó, Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, 1 db generátor szer, Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, 1 db ugrópárna, Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság, 1 db búvárszer, Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság,

1 db konténerszállító, Zalaegerszeg Tűzoltó-parancsnokság,

2db turbószállító, Szeged Tűzoltó-parancsnokság, 1 db por-hab vegyes, Győr Tűzoltó-parancsnokság,

1 db PTSZ lánctalpas úszójármű, Szolnok Tűzoltóparancsnokság.

5. számú melléklet a 2/2003. (I. 14.) BM rendelethez[7]

A Regionális Műszaki Mentő Bázisok működési területe

Budapest

Elsődleges működési körzet:

Balassagyarmat

Bicske Önkéntes Tűzoltóság (a továbbiakban: ÖT)

Budapest

Dabas

Dunaújváros

Esztergom

Érd

Gödöllő

Gyöngyös

Hatvan

Kunszentmiklós ÖT

Monor

Nyergesújfalu

Oroszlány ÖT

Pásztó ÖT

Pomáz ÖT

Ráckeve ÖT

Salgótarján

Szentendre

Székesfehérvár

Szigetszentmiklós

Tatabánya

Vác

VálÖT

Vámosmikola ÖT

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Győr

Miskolc

Pécs

Szeged

Szolnok

Veszprém

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Debrecen

Elsődleges működési körzet:

Balmazújváros ÖT

Berettyóújfalu

Csenger ÖT

Debrecen

Egyek ÖT

Hajdúböszörmény ÖT

Hajdúnánás

Hajdúszoboszló ÖT

Ibrány ÖT

Kisvárda

Komádi ÖT

Létavértes ÖT

Mátészalka

Nyírbátor

Nyíregyháza

Püspökladány

Szakoly ÖT

Szeghalom

Tiszavasvári ÖT

Új fehértó ÖT

Záhony

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Miskolc

Szolnok

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete

Győr

Elsődleges működési körzet:

Csorna

Győr

Kapuvár

Kisbér ÖT

Komárom

Mosonmagyaróvár

Nagyigmánd ÖT

Pápa

Sopron

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Veszprém

Zalaegerszeg

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Miskolc

Elsődleges működési körzet:

Bélapátfalva ÖT

Eger

Encs

Kazincbarcika

Mezőkövesd

Miskolc

Ózd

Sátoraljaújhely

Szendrő

Szerencs

Tiszaújváros

hivatásos Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Debrecen

Szolnok

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Pécs

Elsődleges működési körzet:

Baja

Barcs

Dombóvár

Kaposvár

Komló

Mohács

Nagyatád

Paks

Pécs

Siklós

Szekszárd

Szigetvár

Tamási ÖT

Tolna ÖT

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Szeged

Veszprém

Zalaegerszeg

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Szeged

Elsődleges működési körzet:

Bácsalmás ÖT

Csongrád

Hódmezővásárhely

Jánoshalma ÖT

Kalocsa

Kerekegyháza ÖT

Kecel ÖT

Kecskemét

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskőrös

Lajosmizse ÖT

Makó

Mezőkovácsháza

Orosháza

Soltvadkert ÖT

Szabadszállás ÖT

Szeged

Szentes

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Szolnok

Pécs

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Szolnok

Elsődleges működési körzet:

Abádszalók ÖT

Békéscsaba

Cegléd

Gyula

Heves

Jászberény

Karcag

Kisújszállás ÖT

Kunhegyes ÖT

Kunszentmárton

Mezőtúr

Nagykáta

Nagykőrös ÖT

Szarvas

Szolnok

Tiszaföldvár ÖT

Tiszafüred

Tiszakécske ÖT

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Debrecen

Miskolc

Szeged

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Veszprém

Elsődleges működési körzet:

Ajka

Badacsonytomaj

Balatonboglár ÖT

Balatonfüred ÖT

Balatonfűzfő

Mór ÖT

Sárbogárd

Siófok

Sümeg ÖT

TabÖT

Tapolca ÖT

Pétfürdő

Veszprém

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Budapest

Győr

Pécs

Zalaegerszeg

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

Zalaegerszeg

Elsődleges működési körzet:

Csepreg ÖT

Csurgó ÖT

Keszthely

Körmend

Kőszeg ÖT

Lenti

Marcali

Nagykanizsa

Sárvár

Szombathely

Zalaegerszeg

Zalaszentgrót ÖT

hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok elsődleges működési körzete és önkéntes tűzoltóságok (ÖT) működési területe.

Segítségnyújtási körzet:

Győr

Pécs

Veszprém

Műszaki Mentő Bázisok elsődleges működési körzete.

A Regionális Műszaki Mentő Bázisok különleges technikai eszközei

Budapest

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

Debrecen

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db különleges darus gépjármű

Győr

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

Miskolc

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

Pécs

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

Szeged

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer

Szolnok

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db vezetési pont konténer 1 db különleges darus gépjármű

Veszprém

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

Zalaegerszeg

1 db csere-felépítményes jármű 1 db műszaki mentő konténer 1 db vegyi mentesítő konténer 1 db szállító konténer 1 db különleges darus gépjármű

6. számú melléklet a 2/2003. (I. 14.) BM rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS működési területen kívüli igénybevétel költségtérítésére

IGÉNYBEJELENTÉS
működési területen kívüli igénybevétel költségtérítésére
Az igénylő neve: ..............................................................................................................................
címe: ..............................................................................................................................................
ügyintézője: .....................................................................................................................................
telefonszám: ....................................................................................................................................
Számlaszám: ...................................................................................................................................
A kivonult járművek üzemanyag-felhasználása
Ssz.Forgalmi rendszámFajtaTípusMegtett kmPótlékAlapnormaÜzemóraNormaÜzemanyag literben
1.
2.
3.
4.
5.
Az üzemanyag APEH egységára a pótlás napján: ........................... Ft/liter.
Az üzemanyag-felhasználás költsége: ................................................... Ft.
P. H.
……………………………………..
igénybe vett tűzoltóság parancsnoka
ADATLAP A MELLÉKLETHEZ
Oltóanyag-felhasználás kimutatása
Ssz.Forgalmi rendszám "Por kg-banHab (ált) l-benHab (film) l-ben
1.
2.
3.
4.
5.
Összes oltóanyag-felhasználás
Egységár
Költség
A felhasznált összes oltóanyag költsége: ........................................ Ft.
Hordozható (kézi) tűzoltókészülék-felhasználás
OltóanyagTöltetMennyiség (db)Költség vagy számla összeg
A felhasznált készülékek újratöltési költsége:............................................ Ft.
P. H.
……………………..
igénybe vett tűzoltóság

* A létesítményi tűzoltóságra vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[2] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[3] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 3. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[4] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 4. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[5] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 5. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[6] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 6. § -a. Hatályos 2005.01.01.

[7] Megállapította a 68/2004. (XII. 30.) BM rendelet 7. § -a. Hatályos 2005.01.01.

Tartalomjegyzék