31/2003. (VII. 18.) BM rendelet

a belügyi szervek rendelkezésében lévő, lakásnak nem minősülő szállóférőhelyek, lakóegységek használatáról, valamint a bérleti, albérleti díj hozzájárulás szabályairól szóló 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H. §-ában, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a hivatásos állomány tagjainak, a köztisztviselők, közalkalmazottak lakhatásának elősegítésére, az érintett érdekképviseleti szervekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2)[10]

(3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Pál Tibor s. k.,

belügyminisztériumi politikai államtitkár

Melléklet a 31/2003. (VII. 18.) BM rendelethez

[2. számú melléklet a 40/2000. (XII. 12.) BM rendelethez]

MINTA
 
KÉRELEM
 
A kérelmező adatai:
Neve:..........................................................................................................................................................................................
Leánykori neve:  ........................................................................................................................................................................
Állományviszonya:.....................................................................................................................................................................
Beosztása, rendfokozata:............................................................................................................................................................
Jelenlegi beosztásának kezdeti időpontja:  ................................................................................................................................
Születési helye, ideje:   ...............................................................................................................................................................
Anyja leánykori neve: ................................................................................................................................................................
Személyi igazolvány száma:.......................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ......................................................................................................................................................................
Munkahelye, szolgálati helye:  ..................................................................................................................................................
Munkahelyi telefonszáma: .........................................................................................................................................................
Belügyi jogviszony kezdete: .......................................................................................................................................................
Családi állapota: ..........................................................................................................................................................................
Házastárs/élettárs neve:...............................................................................................................................................................
Házastárs/élettárs munkahelye:...................................................................................................................................................
A kérelmezővel együtt lakó személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat): ...............................................................................
A kérelmezővel együtt költöző személyek (név, szül. év, rokoni kapcsolat):  .........................................................................
A kérelmezővel együtt költöző személyek egy főre jutó havi nettó jövedelme: .....................................................................
 
A kérelmező-állandó lakásának adatai:
A lakás címe:   ............................................................................................................................................................................
A lakás személyi tulajdonú (társasház, családi ház) önkormányzati bérlakás, belügyi rendelkezésű bérlakás, más szerv kezelésében áll, egyéb:   .............................................................................................................................................................
A kérelmező jogcíme: tulajdonos (....) arányban, bérlő, bérlőtárs, társbérlő, albérlő, családtag, eltartó, jogcím nélküli lakáshasználó, szívességi lakáshasználó, haszonélvező, egyéb: .................................................................................................
A kérelmező tartózkodási helye, az albérlet, a bérelt lakás adatai (cím, szobaszám, alapterület, bérleti díj összege):
A bejelentkezés időpontja: ........................ év  ............................................................................ hó ............................. nap
A jogcíme:  .................................................................................................................................................................................
A kérelem indokolása:................................................................................................................................................................
Kijelentem, hogy a bérbeadóval sem én, sem a velem együtt költöző személyek nem állnak közvetlen hozzátartozói kapcsolatban.
 
Nyilatkozom, hogy a kérelem elbírálását befolyásoló, illetőleg a hozzájárulás folyósítását érintő változásokat 3 napon belül az állományilletékes parancsnoknak, illetőleg hivatali szervezet vezetőjének bejelentem. Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul felvett hozzájárulás összegét a Ptk. szerinti kamatokkal terhelten vissza kell fizetnem.
 
.................,........... év................................................. hó ........ nap
 
...............................
(kérelmező aláírása)
 
A kérelmező munka-, szolgálati helye szerinti vezető véleménye, részletes indoklása:   ................................................
 
.................................
vezető, P. H.
 
 
A helyi lakásügyi szerv igazolása a hozzájárulás feltételeinek fennállásáról: .........................................................................
 
..........................
vezető, P. H.
 
 
A helyi lakásügyi szerv javaslata a kiegészítő támogatás mértékéről:.....................................................................................
..................................................................................................   (Csak a kiegészítő támogatás kérelme esetén kell kitölteni.)
 
...............................
vezető, P. H.
 
A szerv gazdasági vezetőjének záradéka a fedezet rendelkezésre állásáról:  ...........................................................................
 
............................
vezető, P. H.
 
Az állományilletékes parancsnok, a hivatali szervezet vezetőjének engedélye: .....................................................................
 
..................,........... év ..................................................... hó ........ nap
 
...........................
aláírás, P. H.
 
 
Az állományilletékes parancsnok, a hivatali szervezet vezetőjének indoklása:  .....................................................................
A hozzájárulás kiegészítésének folyósítását az R. 17. §-a alapján .................... év .................................... hó ....... napjáig
javaslom engedélyezni. (Csak a kiegészítő támogatás kérelme esetén kell kitölteni.)
 
......................
aláírás, P. H.
 
 
Engedélyezem: ..................................................
Belügyminiszter
 
 
P. H.
 
 
..................,........... év ..................................................... hó ........ nap"
 

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[7] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[9] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[10] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 3. § 98. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék