50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

a légiközlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 74. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a gazdasági és közlekedési miniszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya a légiközlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdésében meghatározott ellenőrzés alá vonható munkavállalókra és munkáltatóikra, továbbá a munkavállalók ellenőrzését végző hatóságokra terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá

a)[2] a rendvédelmi szervek, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos szolgálati jogviszonyban álló és a repülőtéren szolgálatot teljesítő tagja,

b) a külföldi légijármű személyzete,

c) a 2. §-ban meghatározott területen látogatókártyával tartózkodó személy.

(3) E rendelet alkalmazása során

a) munkavállaló: az a személy, akit a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben munkaviszony, közalkalmazotti, megbízási vagy egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony (a továbbiakban együtt: foglalkoztatásra irányuló jogviszony) keretében foglalkoztatnak, illetve foglalkoztatni kívánnak,

b) munkáltató: az a szerv, szervezet, gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely, illetve aki a 2. §-ban meghatározott területen vagy munkakörben fejt ki tevékenységet,

c) látogatókártya: a repülőtér üzemeltetője által kiadott, a repülőtér zárt területén felügyelet mellett való tartózkodásra jogosító engedély.

d)[3] zárt terület: a repülőtérnek a polgári légiközlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-ei 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott szigorított védelmi területére, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó szervezet létesítménye légiközlekedés védelme szempontjából korlátozott hozzáférésű területe.

2. §[4]

A légiközlekedés védelme érdekében az Lt. 67. § (11) és (12) bekezdése szerinti ellenőrzés alá kell vonni azokat a munkavállalókat, akik - részben vagy egészben - a nyilvános repülőtér zárt területén, vagy a személyszállítást és árufuvarozást végző légijárművön vagy annak földi kiszolgálásában fejtik ki tevékenységüket, illetve akik a légi navigációs eszközöket kezelik, karbantartják, valamint akik a polgári légiforgalmi szolgálatok szakszemélyzeteként tevékenykednek.

3. §

(1)[5] Az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott alkalmazási feltételeknek való megfelelés ellenőrzését a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését megelőzően a munkáltató kezdeményezi írásos megkeresésben. A megkeresésben fel kell tüntetni a foglalkoztatni kívánt személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét.

(2)[6] A munkáltató az ellenőrzés kezdeményezése előtt tájékoztatja a munkavállalót az Lt. 67. § (11)-(16) bekezdésében foglaltakról.

4. §

(1)[7]

(2)[8] Az ellenőrzést Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér és más budapesti nyilvános repülőterek esetében a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), a Budapesten kívüli nyilvános repülőtereken a repülőtér fekvése szerint illetékes vármegyei rendőr-főkapitányság (a továbbiakban együtt: rendőrség) végzi. A tevékenységüknél fogva repülőtérhez nem köthető, de a rendelet hatálya alá tartozó személyek ellenőrzését az RRI végzi.

(3)[9] A rendőrség az ellenőrzést első ízben a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül, majd a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen, de legalább évi egy alkalommal elvégzi.

(4)[10] Az ellenőrzés eredményéről szóló döntést a rendőrség közli a munkáltatóval.

5. §

(1)[11] Ha a 4. § (4) bekezdésében meghatározott értesítés alapján a munkavállalóval szemben az Lt. 67. § (16) bekezdésében meghatározott foglalkoztatást kizáró ok áll fenn, a munkavállaló az értesítést követően a 2. §-ban meghatározott területen, illetve munkakörben nem foglalkoztatható.

(2)[12] A munkáltató köteles a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának megszűnését, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létrejöttének meghiúsulását 8 napon belül a rendőrségnek bejelenteni.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

Melléklet az 50/2003. (XII. 18.) BM rendelethez[13]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés a) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[2] Módosította a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 3. § 2. pontja. Hatályos 2008.04.30.

[3] Beiktatta a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[4] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés b) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[5] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[6] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés d) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 36. § a) pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[8] Módosította az 58/2022. (XII. 27.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[9] Módosította a 13/2010. (XII. 28.) BM rendelet 2. § (5) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[10] Megállapította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 34. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 13. § (2) bekezdés c) pontja. Hatályos 2018.01.01.

[12] Módosította a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 35. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 36. § b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

Tartalomjegyzék