41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CLX. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról

A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet tekintetében a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március 1-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet tekintetében a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet tekintetében a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével,

a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet tekintetében a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 16/1997. (IV. 22.) IM rendelet tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában és 68. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti feladatkörében eljáró Országos Atomenergia Hivatal felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben,

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés a), c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m) pontja szerinti feladatkörömben eljárva, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § m) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 9. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § p) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a Rendőrség és a Határőrség körözési tevékenységéről, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetőleg a személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet módosítása tekintetében a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) és n) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva,

a gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről és a névjegyzék adataiból történő felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítéséről szóló 13/2002. (VII. 24.) IM rendelet tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben,

az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet tekintetében a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontja szerinti feladatkörömben eljárva, a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel, valamint a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljáró közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben,

a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva -a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet tekintetében a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljáró közlekedésért felelős miniszterrel egyetértésben -, a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével és a kultúráért felelős miniszter egyetértésben, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontja szerinti feladatkörömben eljárva,

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljáró közlekedésért felelős miniszterrel és a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés i) pontja szerinti feladatkörében eljáró közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben -,

a körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet tekintetében a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva, a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontja szerinti feladatkörében eljáró adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben -a következőket rendelem el:

A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet módosítása

1. § A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § Az Egyezmény 21. cikkében említett bizonyítvány külföldi állampolgár részére történő kiállítása során a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

2. § Hatályát veszti a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet 5. § (2) bekezdés második és harmadik mondata.

Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet módosítása

3. § (1) Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 5. §-t megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Illetékesség"

(2) Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az eljárás megindításáról

a) ha az áldozat diplomáciai mentességet élvező személy,

b) ha az áldozat országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő,

c) ha az áldozat központi államigazgatási szerv vezetője,

d) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagjának eltűnése és rendkívüli halála esetén,

e) a rendőr szolgálati helyén vagy szolgálata során bekövetkezett rendkívüli halála esetén, továbbá

f) ha a halál az egészségügyi ellátás során következett be, és az egészségügyi dolgozó foglalkozási szabályszegése merült fel,

haladéktalanul tájékoztatni kell az eljáró hatóság illetékessége szerinti ügyészséget, és a döntést az ügyészséggel közölni kell."

(3) Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. § (1) Ha az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárásban az eltűnt személy tartózkodási helye nem vált ismertté, az eljárást lezáró határozatnak tartalmaznia kell azt, hogy az eltűnt személyt továbbra is eltűntként körözi a rendőrség.

(2) Ha az eltűnt személy tartózkodási helyét megállapították vagy a holttestét megtalálták, a körözést vissza kell vonni."

(4) Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) Az eltűnt személy felkutatására irányuló eljárást lezáró döntést közölni kell az eltűnt személy ismert hozzátartozójával, továbbá a bejelentővel, valamint a 7. § (2) bekezdésében meghatározott esetben az illetékes ügyészséggel is.

(2) Rendkívüli haláleset kivizsgálására irányuló eljárásban az eljárást lezáró döntést közölni kell:

a) az elhalttal közös háztartásban élt vagy ennek hiányában az ismert legközelebbi hozzátartozójával, illet ő leg a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott temetésre kötelezettel, ha a személyük az eljárás során ismertté vált, továbbá azzal, akinek a temetésre vonatkozó hatósági engedélyt az eljáró hatóság kiadta,

b) kérelemre a haláleset bejelentésére kötelezett intézmény vezetőjével,

c) a külpolitikáért felelős miniszterrel, amennyiben az elhunyt külföldi hozzátartozója vagy külföldi lakcíme ismeretlen."

4. § Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "bejelentésre" szövegrész helyébe a "kérelemre" szöveg, 7. § (3) bekezdésében a "rendőri szerv" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg, 9. § (2) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "hatóság" szöveg, 12. § (1) bekezdésében az "az eljárást lefolytató rendőri szerv" szövegrész helyébe az "az eljáró hatóság" szöveg, 12. § (2) bekezdésében az "Az eljáró rendőri szerv" szövegrész helyébe az "Az eljáró hatóság" szöveg, 13. § (6) bekezdésében az "az eljárást befejező határozatban" szövegrész helyébe az "a döntésben" szöveg lép.

5. § Hatályát veszti az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 3. §-a, 5. §-a, 5/A. §-a, 8. § (1) bekezdés a) és c)-e) pontja, 8. § (3) bekezdésében az "az (1) bekezdés a), valamint c) és d) pontjában meghatározottakon kívül" szövegrész, 11. § (2) bekezdése, 16. §-a.

A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet

6. § (1) A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szabadalmi ügyvivői vizsgára bocsátás a Vizsgabizottság elnökétől kérhető. A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező magyar állampolgár, valamely EGT-állam állampolgára, letelepedett vagy bevándorló."

(2) A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A hiányos kérelem vagy a vizsgadíj megfizetésének elmaradása miatt kibocsátott hiánypótlási felhívás eredménytelensége esetén, valamint abban az esetben, ha a kérelmező nem felel meg a vizsgára bocsátás feltételeinek, a Vizsgabizottság elnöke elutasítja a kérelmet. Az elutasító határozatot indokolni kell, és abban kitanítást kell adni a jogorvoslat lehetőségéről."

7. § Hatályát veszti a szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet

a) 3. § (2) bekezdés a) pontja,

b) 4. § (2) bekezdése.

A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása

8. § A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § c) pontjában a "Központi Közlekedési Felügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg, a "külön jogszabályban meghatározott területileg illetékes megyei közlekedési felügyelet" szövegrész helyébe a "területileg illet ékes regionális igazgatóságai" szöveg, 2. § d) pont első francia bekezdésében a "rendelkezések" szövegrész helyébe a "döntések" szöveg, 2. § d) pont második francia bekezdésében az "érvényességét" szövegrész helyébe az "érvényességét és hatályosságát" szöveg, 2. § f) pont első francia bekezdésében a "Pénzügyőrség" szövegrész helyébe a "Pénzügyőrséggel" szöveg, a "Szolgálat illet ékes szerveivel" szövegrész helyébe a "Szolgálattal" szöveg, 2. § i) pontjában az "államigazgatási határozat formájában" szövegrész helyébe a "közigazgatási hatósági jogkörben" szöveg, 2. § l) pontjában a "propagandatevékenységet" szövegrész helyébe az "ismeretterjesztő tevékenységet" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "Pénzügyőrség illetékes szervével" szövegrész helyébe a "Pénzügyőrséggel" szöveg, 5. § (4) bekezdés a) pontjában az "érvénytelenek" szövegrész helyébe a "hatálytalanok" szöveg, 5. § (5) bekezdésében az "az általa meghatározott hajózási hatóságnak küldi meg" szövegrész helyébe a "megküldi a hajózási hatóságnak" szöveg, a "15 napon" szövegrész helyébe a "tíz munkanapon" szöveg, 12/B. § felvezető szövegében az "Az illetékköteles kérelemnek" szövegrész helyébe az "A kérelemnek" szöveg, 12/F. § (1) bekezdésében a "határozat egy példányának megküldésével soron kívül tájékoztatja a Közlekedési Főfelügyeletet" szövegrész helyébe a "rendezvényt engedélyező határozatot közli a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalával" szöveg, 12/F. § (2) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg, 13. §-t megelőző alcímében a "szervek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg, 14. § (1) bekezdésében a "szervek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg, a "szerveket" szövegrész helyébe a "hatóságokat" szöveg, 15. § (1) és (3) bekezdésében a "szervek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg lép.

9. § Hatályát veszti a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 12/B. § a) pontja, 12/B. § d) pontjában a "nevét, anyja nevét," szövegrész, a " , foglalkozását, lakcímét és telefonszámát" szövegrész, 12/C. § c) pontja, 13. §-a, 15. § (3) bekezdésében az "az egyébként" szövegrész, 17. §-a, 18. §-ában az " , egyidejűleg a vízi rendészeti és a vízi közlekedéssel kapcsolatos rendőri feladatok ellátásáról szóló 7/1978. (XII. 22.) BM rendelet, továbbá az azt módosító 2/1983. (II. 1.) BM rendelet, valamint a 2/1985. (V. 11.) BM rendelet hatályát veszti" szövegrész.

A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 16/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosítása

10. § A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 16/1997. (IV. 22.) IM rendelet 18. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdés szerinti kérelemnek tartalmaznia kell:]

"a) a szülői nyugdíjra jogosult természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

aa) igazolást a lakóhely szerint illetékes önkormányzattól, hogy az elhalt az igénylőt a társadalombiztosításról szóló törvényben meghatározott ideig az elhalálozását megelőzően túlnyomórészben vagy egészben eltartotta,

ab) ha rokkant, a rokkantságot igazoló szakvéleményt vagy a rokkantságot igazoló határozatot,

ac) ha részesül valamilyen ellátásban, az erről szóló határozatot és a folyósítási törzsszámot;

b) az elvált vagy különélő házastárs özvegyi nyugdíjigényének elbírálásához természetes személyazonosító adatait, lakcímét, a tartást megállapító határozatot, valamint mindazokat az okmányokat, amelyek a törvényben előírt jogosultsági feltételek meglétét igazolják;"

11. § Hatályát veszti a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai nyugellátásának eljárási rendjéről szóló 16/1997. (IV. 22.) IM rendelet 17. §-a és 18. § (1) bekezdés f) pontja.

Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet módosítása

12. § (1) Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § A nukleáris létesítményben, továbbá a létesítmény hatósági ellenőrzésével, a létesítmény tervezésével, építésével, üzemeltetésével, átalakításával, a nukleáris berendezések karbantartásával, a nukleáris anyag felhasználásával, tárolásával, szállításával és a szállítmányok kísérésével összefüggő munkakörökben történő foglalkoztatáshoz a rendőrség engedélye szükséges."

(2) Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § (1) A 3. §-ban meghatározott engedély iránti kérelmet az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatni szándékozó szerv vezetőjének az engedélyezésre illet ékes rendőrséghez - a rendészetért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon - kell benyújtania.

(2) A kérelemnek - a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl -tartalmaznia kell a foglalkoztatni kívánt személy természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát, szakképzettségét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, a leendő foglalkoztatás helyét, a munkakör megjelölését."

(3) Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szállítás engedélyezése iránti - a rendészetért felelős miniszter által rendszeresített formanyomtatványon benyújtandó - kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, jogi személy esetében annak megnevezését, székhelyét, cégszerű aláírását,

b) a szállítás módját (közúti, vízi, légi, vasúti),

c) a szállítóeszköz adatait,

d) országhatárt érintő szállítás esetén a szállítással érintett határátlépés tervezett helyeit,

e) a szállításban közreműködő személyek természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

f) a szállításért felelős személy természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

g) a szállítani kívánt nukleáris üzemanyag adatait (mennyiség, koncentráció),

h) a kiinduló- és célállomás megjelölését,

i) a szállítmány feladójának és címzettjének megnevezését (nevét), pontos címét,

j) a szállítás kezdő és befejező időpontjának meghatározását."

(4) Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § Az atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatás rendőrségi engedélyezésére a nukleáris létesítmény székhelye (telephelye), a nukleáris, radioaktív anyag, illetve ionizáló sugárzást létrehozó berendezés tárolásának, őrzésének helye vagy az atomenergia alkalmazójának székhelye (telephelye) szerinti megyei (fővárosi) rend őr-főkapitányság illetékes."

13. § Az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 8. § (1) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 8. § (3) bekezdés b) pontjában az "az illetékes minisztérium" szövegrész helyébe az "a hatáskörrel rendelkező miniszter" szöveg, 8. § (6) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe a "hatályos" szöveg, VIII. Fejezete címe helyébe az "Illetékesség" cím lép.

14. § Hatályát veszti az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet

a) 2. §-a, 5. § (1) bekezdése, 5. § (4) bekezdésében az "a 3. §-ban meghatározott" szövegrész, 8. § (4) bekezdésében a " , valamint figyelembe kell venni a szállításban érdekelt hatóságok véleményét" szövegrész,

b) 12. § (2) bekezdése.

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet módosítása

15. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § Az Utv. 28-29. §-ában meghatározott esetekben az adatszolgáltatás, illetve az érintett tájékoztatása írásos megkeresés alapján, írásban történik."

16. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §-ában a "Rendőrség illetékes szervét" szövegrész helyébe a "rendőrséget" szöveg, 9. §-t megelőző alcímében a "külképviseletek" szövegrész helyébe a "konzuli tisztviselő" szöveg, 10. §-ában a "külképviselet" szövegrész helyébe a "konzuli tisztviselő" szöveg, a "Külügyminisztérium" szövegrész helyébe a "külügyminiszter" szöveg, 5. számú mellékletében az "az 1957. évi IV. tv. 27. §-ának (1) bekezdése alapján megszüntetem" szövegrész helyébe a "megszüntethetem" szöveg lép.

17. § Hatályát veszti a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 1. §-a, 1. §-t megelőző alcíme, 3. § (1) bekezdése, 9. §-a, 4. számú melléklete.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása

18. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésében az "illetékes elsőfokú munkabiztonsági" szövegrész helyébe az "elsőfokú munkavédelmi" szöveg, 10. § (2) bekezdésében a "munkabiztonsági" szövegrész helyébe a "munkavédelmi" szöveg, 10. § (4) bekezdésében az "illetékes elsőfokú munkabiztonsági" szövegrész helyébe az "elsőfokú munkavédelmi" szöveg, 13. § (3), (5) és (6) bekezdésében a "munkabiztonsági" szövegrész helyébe a "munkavédelmi" szöveg, 17. §-ában a "megyei" szövegrész helyébe a "regionális" szöveg, 18. §-ában a "munkabiztonsági" szövegrész helyébe a "munkavédelmi" szöveg lép.

19. § Hatályát veszti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 3. § (7) bekezdés a) pontjában az "illetékes" szövegrész, 3. § (7) bekezdés d) pontjában az "(1995. évi XL. tv.)" szövegrész, 13. § (4) bekezdése.

Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

20. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § (1) A körzetközponti jegyző által működtetett okmányirodában (a továbbiakban: okmányiroda) a jogszabályok által meghatározott feladatok ellátásához, illetve az okmányiroda illetékességi területén ellátandó lakosságszámhoz igazodó létszámú, de legalább három fő - külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező -köztisztviselőt (a továbbiakban: okmányirodai ügyintéző) kell foglalkoztatni.

(2) Az okmányiroda ügyfélfogadási és nyitvatartási rendjét a Hivatal szakmai iránymutatása alapján, a folyamatos és zökkenőmentes feladatellátás követelményének figyelembevételével kell kialakítani."

21. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 2. számú melléklete I. pontjában a "Színes CCD kamera" szövegrész helyébe a "Színes CCD kamera, ujjnyomatszkenner" szöveg, 2. számú melléklete II. pontjában az "Asztali UV lámpa" szövegrész helyébe az "Asztali UV lámpa, POS-terminál" szöveg lép.

22. § Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet az e rendelet 1. mellékletében meghatározott 3. melléklettel egészül ki.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet

23. § (1) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A nemzetközi kategóriák közül kizárólag az "A" kategóriára, az "A" korlátozott kategóriára, az "A1" alkategóriára, a "B" kategóriára, illetve kizárólag ezek közül több kategóriára érvényes vezetői engedély érvényessége - az ügyfél kérelmére - a kategória érvényességével egybeesik."

(2) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 39. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A négykerekű segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezésére irányuló kérelem elbírálása során a jármű tulajdonjogának hitelt érdemlő igazolása hiányában a származás-ellenőrzés és eredetiségvizsgálat elvégzése nélkül a forgalmi engedély és a rendszámtábla kiadható az üzembentartó járműnyilvántartásba történő egyidejű bejegyzésével, ha a jármű magyarországi gyártására vagy behozatalára 2009. április 1-jét megelőzően került sor, és a járműnek a forgalomba helyezést kezdeményező ügyfél birtokába kerülése igazolt."

(3) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Bűncselekményre utaló körülmények esetében a közlekedési igazgatási hatóság a törzskönyv és a forgalmi engedély kiadását megtagadó határozatot közli a kérelmező lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes rendőrkapitánysággal."

(4) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törzskönyvet a kérelmező a kérelem benyújtásakor tett, kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően az okmányirodában személyesen vagy postai úton veheti át."

24. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 1. § (3) bekezdés f) pontjában az "egy hatóság" szövegrész helyébe az "egy külföldi hatóság" szöveg, 9. § (1) bekezdésében a "külön jogszabályban meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: közlekedési igazgatási hatóság) kérelemre," szövegrész helyébe a "közlekedési igazgatási hatóság kérelemre" szöveg, 11. § (1) bekezdésében és 66. § (3) bekezdésében a "szervek" szövegrész helyébe a "hatóságok" szöveg, 15. § (3) bekezdésében, 84. § (6) bekezdésében, 84/A. § (2) bekezdésében, 97. § (2) bekezdésében és 99. § (1) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 16. § (4) bekezdésében az "(1) és (2) bekezdés a), c)-d)" szövegrész helyébe az "(1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és d)" szöveg, 31. § (7) bekezdésében a "határozatot hoz" szövegrész helyébe a "dönt" szöveg, 38/A. § (2) bekezdés b) pontjában és 76. § (1) bekezdés b) pontjában az "az illetékes külföldi hatóság" szövegrész helyébe az "a külföldi hatóság" szöveg, 38/A. § (5) bekezdésében az "az illetékes közlekedési igazgatási hatóságot" szövegrész helyébe az "a közlekedési igazgatási hatóságot" szöveg, 43/A. § (1) bekezdésében a "kapcsolatos" szövegrész helyébe a "kapcsolatos, valamint a rendszámtábla legyártására és utángyártására irányuló" szöveg, 44. § (1) bekezdésében a "határozattal (hatósági bizonyítvánnyal)" szövegrész helyébe a "hatósági bizonyítvánnyal" szöveg, 52. § (2) bekezdés c) pontjában a "reexportjára" szövegrész helyébe a "reexportjára, a Magyarországon elvesztett, megrongálódott, illetve érvénytelen külföldi rendszámtábla ideiglenes pótlására" szöveg, 52. § (5) bekezdésében az "az illet ékes közlekedési igazgatási hatóság" szövegrész helyébe az "a közlekedési igazgatási hatóság" szöveg, 59/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiadott külön jogszabályban meghatározott regisztrációs igazolás (regisztrációs szám)" szövegrész helyébe a "mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs szám" szöveg, 60. § (1) bekezdésében a "szervezetnek, a" szövegrész helyébe a "szervezetnek, vállalkozásnak, a" szöveg, 65. § (1) bekezdésében a "47. § (7) bekezdése" szövegrész helyébe a "47. § (8) bekezdése" szöveg, 65. § (6) bekezdésében az "Az ügyintéző" szövegrész helyébe az "A közlekedési igazgatási hatóság" szöveg, 65. § (13) bekezdésében a "47. § (7) bekezdés" szövegrész helyébe a "47. § (8) bekezdése" szöveg, 70. § (3) bekezdésében az "ügyintézés" szövegrész helyébe az "eljárás" szöveg 89. § (2) bekezdésének felvezető szövegében az "esetén" szövegrész helyébe az "esetén a kivonás időtartama" szöveg, 92. § (1) bekezdésében a "(6) bekezdés b) pontja" szövegrész helyébe a "(6) bekezdése" szöveg lép.

25. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 16. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

26. § Hatályát veszti közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 17/A. § (1) és (3) bekezdésében, 21. § (9) bekezdésében és 88/A. § (2) bekezdésében az "illetékes" szövegrész, 31. § (3) bekezdés d) pontjában az "arra illetékes" szövegrész, 31. § (8) bekezdésében a "határozatában" szövegrész, 43. § (1) bekezdésében, 84. § (8) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdésében a "határozattal" szövegrész, 87. § (3) bekezdésében a "határozatban" szövegrész.

Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet módosítása

27. § Az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Mentesek a díjfizetési kötelezettség alól az Utv. 27. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, a települési önkormányzatok jegyzői, a közjegyzők, továbbá azon költségvetési szervek, amelyek az általuk kérelmezett szolgálati és hajós szolgálati útlevél, illetve határátlépési igazolvány adatairól igényelnek adatszolgáltatást."

28. § Hatályát veszti az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet 5. § (2) és (4) bekezdése.

A Rendőrség és a Határőrség körözési tevékenységéről, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetőleg a személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet módosítása

29. § A Rendőrség és a Határőrség körözési tevékenységéről, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetőleg a személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tárgy szállítása a megtaláló rendőri szerv feladata, ha a körözést a bíróság, illetve az ügyészség rendelte el. Ha a körözést az ítélőtábla rendelte el, a megtalált tárgyat a rendőri szerv az ítélőtábla székhelye szerint illet ékes, a körözést elrendelő határozatban megjelölt megyei bíróság bűnjelkezelőjéhez szállítja."

A gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről és a névjegyzék adataiból történő felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítéséről szóló 13/2002. (VII. 24.) IM rendelet módosítása

30. § A gondnokoltak számítógépen vezetett országos névjegyzékéről és a névjegyzék adataiból történő felvilágosítás adásról, valamint annak költségtérítéséről szóló 13/2002. (VII. 24.) IM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában a "neve (leánykori neve), születési helye és ideje, valamint anyja neve," szövegrész helyébe a "természetes személyazonosító adatai" szöveg lép.

A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

31. § A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A cég nyilvános iratairól (pl. tagjegyzékről, elfogadó nyilatkozatról, jegyzőkönyvről) - kivéve az aláírási címpéldányt és az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát - hiteles és nem hiteles másolat adható ki; a nem nyilvános cégiratokról történő felvilágosításra a 10-12. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Aláírási címpéldány és az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta hiteles és nem hiteles másolata hatósági megkeresésre adható ki."

Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet módosítása

32. § Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetől eg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A megkeresés tartalmazza)

"e) az ismeretlen helyen tartózkodó személy

ea) természetes személyazonosító adatait,

eb) nemét,

ec) állampolgárságát,

ed) személyi azonosítóját, ha a megkeresett szerv a személyi azonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény alapján jogosult a személyi azonosító kezelésére,

ee) személyazonosító igazolványának vagy a személyazonossága igazolására alkalmas más okmányának okmányszámát,

ef) utolsó ismert lakóhelyét,

eg) utolsó ismert tartózkodási helyét,

eh) törvény vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés által meghatározott egyéb adatot."

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

33. § (1) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A terheltre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti)

"a) természetes személyazonosító adatait, lakcímét és tartózkodási helyét,"

(2) A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pártfogó felügyelő a nyilvántartó lapra feljegyzi:)

"a) az elítélt természetes személyazonosító adatait, lakcímét és tartózkodási helyét,"

A légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosítása

34. § A légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A rendőrség az ellenőrzést első ízben a kérelem beérkezésétől számított tíz munkanapon belül, majd a munkavállaló foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának fennállása alatt rendszeresen, de legalább évi egy alkalommal elvégzi.

(4) Az ellenőrzés eredményéről szóló döntést a rendőrség közli a munkáltatóval."

35. § A légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "szervekre" szövegrész helyébe a "hatóságokra" szöveg, 2. §-ában a "67. §-ának (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "67. § (6) bekezdése" szöveg, 3. § (1) bekezdésében a "67. §-ának (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "67. § (7) bekezdésében" szöveg, a "születési és házassági nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét és lakcímét" szövegrész helyébe a "természetes személyazonosító adatait és lakcímét" szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "illetékes rendőri szerv" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "67. §-ának (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "67. § (7) bekezdésében" szöveg, 5. § (2) bekezdésében az "az illetékes rendőri szervnek" szövegrész helyébe az "a rendőrségnek" szöveg lép.

36. § Hatályát veszti a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet

a) 4. § (1) bekezdése,

b) Melléklete.

A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

37. § A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "az illetékes külön" szövegrész helyébe az "a külön" szöveg, 3. § (1) bekezdésében a "határozata" szövegrész helyébe a "döntése" szöveg, az "a hatósági eljárás" szövegrész helyébe az "az elsőfokú eljárás" szöveg lép.

38. § Hatályát veszti a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése.

A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

39. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (5) bekezdésében a "határozata" szövegrész helyébe a "döntése" szöveg lép.

40. § Hatályát veszti a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (6) bekezdés első mondata.

A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet módosítása

41. § A közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében és 9. § (2) bekezdésében a "rendőrhatóság" szövegrész helyébe a "rendőrség" szöveg, 9. § (3) bekezdés felvezető szövegében az "Az ellenőrző szervnek" szövegrész helyébe az "A rendőrségnek" szöveg lép.

Az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet módosítása

42. § Az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében a "rendőri szervekre" szövegrész helyébe a "rendőrségre" szöveg, 5. § (2) bekezdésében a "Polgári Légiközlekedési Hatóság (a továbbiakban: PLH)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH)" szöveg, 6. § (2) bekezdésében az "a PLH" szövegrész helyébe az "az NKH" szöveg, 6. § (4) bekezdésében az "a PLH-nak" szövegrész helyébe az "az NKH-nak" szöveg, 7. § (1) bekezdésében az "a PLH-nak" szövegrész helyébe az "az NKH-nak" szöveg lép.

43. § Hatályát veszti az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében a " , büntetlen előéletű" szövegrész.

A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet

44. § (1) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Magyar Szabadalmi Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: formanyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mű címét, a mű műfaját, a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mű hordozóját."

(2) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal a 2-3. §-okban meghatározott feltételeknek megfelelő,

a) személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal,

b) más módon benyújtott kérelmet 22 munkanapon belül

teljesíti, és a nyilvántartásba vételről tanúsítványt állít ki. A tanúsítványhoz hozzáfűzi a szerző által benyújtott műpéldányt a Magyar Szabadalmi Hivatal bélyegzőjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt borítékban."

(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szerző bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vett mű címét, műfaját és nyilvántartási számát."

(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)-(2) bekezdéseknek megfelelő

a) személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal,

b) más módon benyújtott kérelmet 22 munkanapon belül

teljesíti, és a tanúsítványt érvényteleníti, valamint a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja."

(5) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a bíróság jogerős határozatában megállapítja a szerző személyét, a szerző bármikor kérheti a korábban szerzőként bejegyzett személy törlését az önkéntes műnyilvántartásból. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásban szerzőként szereplő személy nevét, a nyilvántartásba vett mű címét, műfaját és nyilvántartási számát."

(6) A Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Magyar Szabadalmi Hivatal az (1)-(2) bekezdéseknek megfelelő

a) személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal,

b) más módon benyújtott kérelmet 22 munkanapon belül

teljesíti, és a szerzőként bejegyzett személyt a műnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja."

45. § Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól szóló 18/2006. (IV. 12.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a "személyesen vagy képviselő útján" szövegrész, 8. §-a, 1-4. melléklete.

A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

46. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez)

"f) a bányamentő szolgálatok gépjárműire."

47. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A bejegyzéshez igazolni kell a megkülönböztető vagy figyelmeztető jelzést adó készülék felszerelésére vonatkozó jogosultságot, továbbá be kell nyújtani a hatósági engedélyhez kötött felszereléshez szükséges engedélyt és a megkülönböztető jelzésre vonatkozóan - a meghosszabbítás kivételével - a jármű műszaki adatlapját."

48. § A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "érvényes" szövegrész helyébe az "érvényes és hatályos" szöveg, az "(a továbbiakban: felszerelni)" szövegrész helyébe az "(a továbbiakban: felszerelés)" szöveg, 11. § (2) bekezdésében az "érvényessége" szövegrész helyébe az "időbeli hatálya" szöveg, 12. § (1) bekezdés b) pontjában az "érvényesség lejártának" szövegrész helyébe az "engedély időbeli hatálya megszűnésének" szöveg, 12. § (3) bekezdésében az "érvényességi ideje" szövegrész helyébe az "időbeli hatálya" szöveg, az "érvényességi idő lejártának" szövegrész helyébe az "időbeli hatály megszűnésének" szöveg, 14. § (1) bekezdésében az "az illetékes rendőrkapitányság" szövegrész helyébe az "a rendőrkapitányság" szöveg lép.

49. § Hatályát veszti a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában az "illetve a bányamentő szolgálatok, " szövegrész, 5. §-a, 10. § (3) bekezdése.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

50. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 10. mellékletében az "az illetékes magyar" szövegrész helyébe az "a magyar" szöveg lép.

A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

51. § Hatályát veszti a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 4. §-ában az " , az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat egységes iratkezeléséről szóló 18/2003. (VI. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: Pir.) 8. § (3)-(4) bekezdésének, 14. § (2) bekezdésének, 15. § c) pontjának, 18. §-ának, 25/A. §-ának, 26. §-ának, 27. §-ának, 29. §-ának, 30. §-ának, 32. §-ának, 33. §-ának, 34. § (1) bekezdésének, 36. § a) pont 1-2. alpontjának, 38. § a) pontjának, 39/A-39/C. §-ának, 40. §-ának, 43. § (1) bekezdés c)-e) pontjának, 44. §-ának, 45. §-ának" szövegrész.

A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

52. § A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 3. § (4)-(6) bekezdésében az "az illetékes megyei" szövegrész helyébe az "a megyei" szöveg, 3. § (6) bekezdésében a "vámhatóság illetékes szervét" szövegrész helyébe a "hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóságot" szöveg, 5. § (1), (2) és (4) bekezdésében az "az illetékes megyei" szövegrész helyébe az "a megyei" szöveg, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében a "vámhatóság illetékes szervének" szövegrész helyébe a "hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vámhatóság" szöveg, 5. § (4) bekezdésében az "illetékes határrendészeti" szövegrész helyébe a "határrendészeti" szöveg, 6. § (1) bekezdésében az "az illetékes megyei" szövegrész helyébe az "a megyei" szöveg lép.

53. § Hatályát veszti a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "illetékes szerve" szövegrészek, 3. § (5) bekezdésében az "illetékes szervének" szövegrész, 3. § (6) bekezdésében az "- a kérelem másolati példányának megküldésével -" szövegrész, 4. § (1) bekezdés a) pontjában a "nevét, lakcímét," szövegrész, az "annak megnevezését, székhelyét," szövegrész, az " , a képviselő nevét és lakcímét" szövegrész.

Hatályon kívül helyező rendelkezések

54. § Hatályát veszti

a) a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet 5. §-a, 10. § (2) bekezdése és 12. § (3) bekezdése,

b) a körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése.

Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - 2009. október 1-jén lép hatályba, az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban kell, az e rendelettel hatályon kívül helyezett rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.

(2)[1] A 7. § a) pontja, a 12. § (1) és (2) bekezdése, a 14. § b) pontja, a 36. § a) pontja és a 43. § 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott vezetői engedélyek érvényességét.

(4) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelethez

"3. számú melléklet az 58/1999. (XII. 30.) BM rendelethez

POS-terminál használatának általános szabályai

1. E melléklet alkalmazásában:

a) Elfogadóhely: a körzetközponti jegyzők által a települési (fővárosi kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatalának részeként működtetett okmányirodák, illetve azok kirendeltségei, valamint a Központi Okmányiroda és kirendeltségei, amelyek POS-terminállal felszereltek,

b) Szolgáltató: azon - közbeszerzési eljárás keretében központilag kiválasztott - hitelintézet, amely az elfogadóhelyeken fizetőkártya-elfogadó szolgáltatást nyújt,

c) Fizetőkártya: az a 86x54mm nagyságú, műanyaglap formátumú, nemzetközi és belföldi kibocsátású készpénz-helyettesítő fizetőeszköz, amely az elfogadóhelyen felmerülő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál,

d) Logo: olyan jogszerűen használt embléma, amely - a kártyán feltüntetett, az egyes nemzetközi kártyaszervezetek vagy a szolgáltató által kifejlesztett és kínált szolgáltatások egyedi jeleként - egyértelműen utal a fizetőkártya elfogadásának helyére,

e) POS-terminál (point of sale): a pénztárba épített vagy különálló elektronikus berendezés, amely a kártyatranzakció helyén a készpénz nélküli forgalom lebonyolításának eszköze.

f) POS Végfelhasználói Nyilatkozat: az az adatlap, amely az elfogadónak a szerződéskötés és elszámolás szempontjából legfontosabb adatait tartalmazza.

g) POS Kézikönyv: a szolgáltató által papíralapon, illetve elektronikus formában előállított és az elfogadóhelyek rendelkezésére bocsátott tájékoztató anyag, amely a fizetőkártya-elfogadás technikai és üzleti folyamatait szabályozza,

h) Elfogadó: az okmányirodát működtető körzetközponti jegyző, valamint a Központi Okmányiroda vezetője, amely a szolgáltató részére POS Végfelhasználói Nyilatkozatot tesz igazgatási szolgáltatási díjak és illetékek ellenértékének a szolgáltató elfogadási körébe tartozó fizetőkártyákkal történő kiegyenlítése céljából.

2. Az elfogadóhelyeken fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás nyújtására - a Hivatal által jóváhagyott dokumentációban foglaltak betartása mellett - kizárólag a központilag közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott hitelintézet jogosult. A szolgáltató személyét a Hivatal köteles az internetes honlapján és a kormányzati portálon, valamint az EFER rendszert működtető szervezetnél közzétenni.

3. A POS-terminálok használatára vonatkozó - a Hivatal által előzetesen véleményezett és jóváhagyott - POS Végfelhasználói Nyilatkozatot a szolgáltató részére az elfogadóhelyek egyedileg teszik meg. A nyilatkozattételt megelőzően a szolgáltató az elfogadóhelyeken kihelyezett POS-terminál működtetésére nem jogosult, fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás a POS Végfelhasználói Nyilatkozat megkötéséig nem nyújtható.

4. A POS-terminálok használatával kapcsolatos részletes technikai előírásokat a Hivatal bocsátja ki, illetve hagyja jóvá. Ezen dokumentumokban foglaltak betartása az elfogadó, valamint az elfogadóhelyi fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás során a szolgáltatás nyújtásában részt vevő személyek, szervezetek számára kötelező.

A POS-terminálok használatával, fizetőkártya-elfogadó szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmaznak:

a) a Hivatal által kiadott dokumentumok, különösen a POS-terminál kezelésével kapcsolatos technikai szabályokat tartalmazó, valamint az egyes díjak, illetékek bankkártyával történő megfizetésére vonatkozó, a Hivatal által kibocsátott felhasználói segédletek és módszertani útmutatók,

b) a Szolgáltató által a Hivatal rendelkezésére bocsátott, a Hivatal által jóváhagyott POS Kézikönyv.

5. A POS-terminálok használatával kapcsolatos előírások be nem tartása által okozott kárért az elfogadó anyagi felelősséggel tartozik.

6. Az elfogadóhelyeken minden olyan típusú fizetőkártyát el kell fogadni, melyek körét a Hivatal a szolgáltatóval együttesen meghatározta. Az elfogadható kártyák körét a Hivatal az internetes honlapján és a kormányzati portálon, valamint az EFER rendszerben teszi közzé.

A szolgáltató által az elfogadóhelyek rendelkezésére bocsátott, a fizetőkártya-elfogadói szolgáltatás logóit, matricáit az elfogadóhelynek feltűnő, a kártyabirtokosok által jól látható módon kell elhelyezni, különös tekintettel arra az esetre, ha a kártyával történő fizetés nem minden munkaállomásnál biztosított."

2. melléklet a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelethez

"16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok

1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű tulajdonjogának megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását,

b) a jármű külföldi hatósági engedélyét és jelzéseit,

c) a származás-ellenőrzés igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. A származás-ellenőrzési nyilvántartásba vétellel egyidejűleg ideiglenes forgalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtásakor - a fentieken kívül - be kell mutatni:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

c) az E betűjelű ideiglenes rendszámtábla, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást,

d) személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányt, illetve képviseleti eljárás esetén meghatalmazást, valamint

e) jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetében

ea) 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy - ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság szerezze be - a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát,

eb) közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát, avagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát,

ec) a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.

A d) és e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ügyfél-azonosító okmány.

II. A járművek forgalomba helyezéséhez szükséges okmányok

1. A származás-ellenőrzésre kötelezett használt jármű forgalomba helyezése során A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a harmadik országból származó jármű esetén az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély és törzskönyv (feltéve, hogy kiadásra került) eredeti példányát vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát és annak hiteles fordítását, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) az EGT valamely más tagállamából származó jármű esetén:

ba) a származási ország hatósága által kiadott igazolást a nyilvántartásába történő bejegyzés, szereplés tényéről, továbbá az okiratot, amely a forgalmi engedély hiányának okát tartalmazza,

bb) a nem harmonizált forgalmi engedély másolati példányát,

bc) a harmonizált forgalmi engedély I. részének eredeti példányát, ha a származási tagállamban I. és II. részből áll a forgalmi engedély, vagy

bd) ha a származás szerinti tagállamban csak I. részből áll a forgalmi engedély, annak másolati példányát, továbbá a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

c) ha a jármű ideiglenes forgalomban tartását engedélyezték, a korábban kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyt, valamint az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblát,

d) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

e) a Műszaki Adatlapot,

f) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. Az EGT valamely más tagállamából származó használt jármű forgalomba helyezése során

A) A forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a származási tagállam hatósága által kiadott, nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát vagy a harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. és II. részének eredeti példányát, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában a forgalmi engedély II. része kiállításra került, valamint a külföldi hatósági jelzést, feltéve, hogy azt a külföldi hatóság nem vonta vissza,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének, az állandó rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolást,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

b) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

c) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. Új jármű forgalomba helyezése során

A) Az első forgalomba helyezésre irányuló kérelemhez csatolni kell:

a) a Műszaki Adatlapot,

b) a forgalmi engedély és a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okirat eredeti vagy hitelesített másolati példányát, illetve ha az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles, magyar nyelvű fordítását is,

d) a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási díjának, valamint az érvényesítő címke díjának befizetéséről szóló igazolásokat.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a forgalmazók részére biztosított és a jármű értékesítésekor kitöltött járműkísérő lapot,

b) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást, ha a tulajdonszerzés és a jármű birtokba vétele a Magyar Köztársaság területén történt,

d) a külön jogszabályban meghatározott gépjármű esetében a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

e) az ügyfél-azonosító okmányt.

III. A járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vételéhez (a továbbiakban: átírás) szükséges okmányok

1. Régi típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet A. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott régi típusú forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

c) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

d) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

e) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. Az új típusú forgalmi engedélyek (13. számú melléklet B. és C. pont) esetében szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a járműhöz korábban kiadott forgalmi engedélyt,

b) a jármű korábban kiadott törzskönyvét, kivéve az e rendeletben meghatározott eseteket,

c) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást,

d) a tulajdonjog megszerzését igazoló okiratot,

e) a Műszaki Adatlapot, kivéve, ha a műszaki érvényesség a forgalmi engedély adattartalmából megállapítható,

f) ha új rendszámtábla kiadására is sor kerül, a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötéséről szóló igazolást,

b) az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

c) a vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

IV. A járművek forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

1. A járművek forgalomból történő ideiglenes kivonásához szükséges okmányok

A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a járműhöz kiadott régi vagy új típusú forgalmi engedélyt,

b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az ügyfél-azonosító okmányt.

2. A külön jogszabályban meghatározott M1, N1 kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) bontási átvételi igazolást,

b) a rendszámtáblát,

c) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

d) a jármű forgalmi engedélyét.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

b) az ügyfél-azonosító okmányt.

3. A 2. pontba nem tartozó jármű végleges forgalomból történő kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell a rendszámtáblát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű forgalmi engedélyét,

b) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

4. A járműnek az ügyfél igazolt kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonásához szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

a) a rendszámtáblát, kivéve a jármű eltulajdonítása esetét,

b) a kérelemben megjelölt indokot tanúsító okirat másolatát.

B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) a jármű törzskönyvét, ha az kiadásra került,

b) a jármű forgalmi engedélyét, feltéve, hogy azzal rendelkeznek,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) az ügyfél-azonosító okmányt.

C) A járműnek az ügyfél kérelmére átmeneti időszakra történő forgalomból kivonása során a kérelemben megjelölt indok igazolására különösen az alábbi okiratok alkalmasak:

a) jármű eltulajdonítása esetén a rendőrség által érkeztetett feljelentés, a nyomozás elrendeléséről vagy a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozat,

b) a járművel külföldön történő letelepedés vagy tartós külföldi tartózkodás esetén a külföldi hatóság letelepedési vagy tartózkodásra jogosító engedélye,

c) a jármű külföldre történő értékesítése esetén a tulajdonjog átruházását igazoló irat,

d) a jármű muzeális előminősítése esetén a Muzeális Minősítő Bizottság igazolása.

V. Az ügyintézés során szükséges egyéb okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Forgalmi engedély, illetve rendszámtábla cseréje esetén

a) az előző rendszámtáblát, illetve forgalmi engedélyt,

b) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, illetve a rendszámtábla, valamint az érvényesítő címke igazgatási szolgáltatási díjának befizetéséről szóló igazolást.

2. Üzembentartói jog bejegyzése, illetve változása esetén

a) a vagyoni értékű jog bejegyzését megalapozó okiratot,

b) az előző forgalmi engedélyt,

c) a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást, ha új okmány kerül kiállításra.

3. Karosszéria, alvázszámot hordozó szerkezeti elem cseréje, illetve járműátalakítás esetén

a) fődarab származását igazoló okiratot vagy számlát,

b) külföldről származó használt alváz beépítése esetén a származás-ellenőrzés megtörténtét igazoló határozatot,

c) a Műszaki Adatlapot,

d) a jármű forgalmi engedélyét,

e) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

f) a forgalmi engedély, illetve törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. Jármű azonosító jellel történő utólagos ellátása nyilvántartásba vételének esetén

a) az engedélyező határozatot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

5. A V kezdő betűjelű rendszámtáblával történő forgalomba helyezés esetén

a) a II. fejezet 1., illetve 2. pontjában meghatározottak szerinti okmányokat,

b) a vámhatóság engedélyét.

6. Motorcsere esetén

a) a motor tulajdonjogának jogszerű megszerzését igazoló okiratot,

b) a Műszaki Adatlapot,

c) a jármű forgalmi engedélyét,

d) a törzskönyvet, ha az kiadásra került,

e) a forgalmi engedély, illetve a törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

7. Az M betűjelű ideiglenes rendszámtábla használata és ideiglenes fogalomban tartási engedély iránti kérelem benyújtása esetén

a) az ügyfél nyilatkozatát a felvenni kívánt rendszámtáblák, valamint az ilyen rendszámtáblára kötelezett járművek darabszámára, gyártmányára, típusára és egyedi azonosíthatóságára vonatkozó adatokkal,

b) az ügyfél nyilatkozatát az M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával közúton közlekedő járművek biztonságos közlekedésre való alkalmasságáról,

c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

d) a mezőgazdasági erőgép gépkönyvéről, típusbizonyítványáról vagy a Műszaki Adatlapról készült - ügyintéző által hitelesített - másolatot.

8. Forgalmi engedély vagy törzskönyv pótlása esetén

a) az okmány elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a forgalmi engedély vagy törzskönyv illetékének megfizetését tanúsító igazolást. B) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:

a) az ügyfél-azonosító okmányt,

b) az A/1. és az A/7. pontban meghatározott eset kivételével az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást,

c) az A/2. pontban meghatározott esetben a vagyoni értékű jog megszerzése után fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolást,

d) az A/3. pontban meghatározott esetben - alvázszámot hordozó elem cseréje esetén - az előzetes eredetiségvizsgálat megtörténtét igazoló határozatot,

e) az A/3. és A/6. pontban meghatározott esetben - a külön jogszabályban meghatározott gépjármű átalakítása esetén - a regisztrációs adó megfizetéséről szóló igazolást,

f) az A/7. pontban meghatározott esetben a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által külön jogszabály alapján megállapított regisztrációs számot, valamint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megkötésének igazolását.

VI. A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során szükséges okmányok

A) A kérelemhez csatolni kell:

1. Új, kezdő vezetői engedély esetén

a) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

b) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

2. Csere, illetve új kategória megszerzése esetén

a) a kiadás alapjául szolgáló előző vezetői engedélyt,

b) az egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

3. Pótlás esetén

a) a vezetői engedély elvesztéséről, eltulajdonításáról, megsemmisüléséről szóló jegyzőkönyvet,

b) a vezetői engedély kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolást.

4. PÁV kategória megszerzésének nyilvántartásban történő rögzítése esetén a PÁV határozatot.

5. Külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély cseréje, honosítása esetén

a) a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt és annak hiteles fordítását,

b) az e rendeletben meghatározott esetben egészségügyi alkalmassági véleményt,

c) a vezetői engedély kiadását megalapozó nyilatkozatot tartalmazó okiratot.

B) A vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés során be kell mutatni:

a) a személyazonosításra alkalmas okmányt,

b) a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

c) külföldi esetén a szokásos tartózkodási hely országát igazoló okmányt,

d) az új, kezdő vezetői engedély kiadása, új kategória megszerzése, illetve külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély honosítása esetén az e rendeletben meghatározott tanfolyammentes gyakorlati, illetve elméleti vizsgakötelezettség teljesítésének igazolására a sikeres vizsga tényét tanúsító, a közlekedési hatóság által kiállított vizsgalapot, illetve vizsgaigazolást."

Lábjegyzetek:

[1] Hatályba lépése előtt módosította a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 35. §-a.

Tartalomjegyzék