13/2010. (XII. 28.) BM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

Az Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 13/1992. (XII. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosítása tekintetében a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért és az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet módosítása tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. §-ának d) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján,

a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet módosítása tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1., 3., 5., 7., 8., 11., 13., 20., 21., 24. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemért felelős miniszterrel, c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint az adópolitikáért felelős miniszterrel, d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdés b), e), f), és g) pontjaiban, a (3) bekezdés da) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőt rendelem el:

1. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendőrség az SzVMt. 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogkörében végrehajtott ellenőrzésről jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött személynek, a vállalkozás jelen lévő képviselőjének az ellenőrzést követően át kell adni. Az érintett távolléte esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az ellenőrzés napjától számított tíz napon belül az ellenőrzött rendelkezésére kell bocsátani, emellett az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy az ellenőrzéssel kapcsolatban a jegyzőkönyv rendelkezésre bocsátásától számított öt napon belül nyilatkozatot tehet."

2. § (1) Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10. § (1) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon belül" szövegrész helyébe a "harminc napon belül"szöveg, e rendelet 4. számú melléklet 8. pont b) alpontjában az "öt munkanapon belül" szövegrész helyébe a "nyolc napon belül" szöveg lép.

(2) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 12/A. § (1) bekezdésében a "15 munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

(3) A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6. § (2) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 6. § (3) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 7. § (1) bekezdésében a "huszonkettő munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg, 26. § (1) bekezdésében a "harminckettő munkanapon" szövegrész helyébe a "negyvenöt napon" szöveg lép, az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(4) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (5) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon szöveg", 76/A. § (6) bekezdés a) pontjában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon szöveg", 84. § (6) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon szöveg", 90. § (3) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon szöveg", 99. §-ában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon szöveg" lép.

(5) A légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(6) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. § d) pontjában a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 4. § e) pontjában a "három munkanappal" szövegrész helyébe a "öt nappal" szöveg, 7. § (4) bekezdésében a "három munkanappal" szövegrész helyébe az "öt nappal" szöveg, 12. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg, 12. § (2) bekezdésében a "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg, 15. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(7) Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15/A. § (3) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc" napon szöveg, 16/A. § (1) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon"szöveg, 16/A. § (2) bekezdésében a "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon"szöveg, 19. § (1) bekezdésében az "öt munkanapos" szövegrész helyébe a "nyolc napos" szöveg, 20. § (1) bekezdésében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg lép.

(8) A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet Mellékletében a "tíz munkanapon" szövegrész helyébe a "tizenöt napon" szöveg, a "Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak/Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak" szövegrész helyébe a "Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak" szöveg lép.

(9) A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történő átléptetéséről, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen megnyitott repülőtéren közlekedő légi járművek határforgalmi ellenőrzéséről, valamint a menet közbeni ellenőrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 3. § (6) bekezdésében a "nyolc munkanappal" szövegrész helyébe a "tizenöt nappal" szöveg lép.

(10) Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Melléklet, OTSZ 2. rész. IV. Fejezet 8.1.2.2. pontjában az "öt munkanappal" szövegrész helyébe a "nyolc nappal" szöveg lép.

(11) A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdésében az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(12) A telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. § (1) bekezdésében a "huszonkét munkanapon" szövegrész helyébe a "harminc napon" szöveg lép.

(13) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 4. § (3) bekezdésében a "nyolc munkanappal korábban" szövegrész helyébe a "tíz nappal korábban" szöveg, 6. § (2) bekezdésében a "nyolc munkanapon belül" szövegrész helyébe a "tíz napon belül" szöveg, 7. § (2) bekezdésben az "öt munkanapon" szövegrész helyébe a "nyolc napon" szöveg lép.

(14) A tűzoltóságok legkisebb erő- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a működési területről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 7. § (2) bekezdésében "három munkanapon" szövegrész helyébe az "öt napon" szöveg lép.

(15) A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, 3. § (3) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg, 3. § (4) bekezdésében a "tizenöt munkanapon" szövegrész helyébe a "huszonegy napon" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

4. § Hatályát veszti az Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 13/1992. (XII. 11.) BM rendelet.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter