8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet

a Rendőrség és a Határőrség integrációjával összefüggő és más miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában,

a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés b) pontjában,

a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § e) és f) pontjában,

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 140. § (3) bekezdés a) pontjában,

a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében,

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a)-e) pontjában,

az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában, 31. § (6) bekezdés d) pontjában,

a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,

a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) és b) pontjában,

a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. § (2) bekezdésében,

a személy- és tárgykörözésről szóló 2001. évi XVIII. törvény 39. § a)-d) pontjában,

a zálogjoggal kapcsolatos törvényi szabályozás módosításáról szóló 2000. évi CXXXVII. törvény 6. § (2) bekezdésében,

a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény 63. § c) pontjában,

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 42. § b)-d) pontjában,

a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 167. § (2) és (4) bekezdésében,

a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 29. § b) pontjában,

a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés a), b), d), h), o), p) és q) pontjában, 604. § (3) bekezdésében, 604. § (4) bekezdés b) pontjában,

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés a)-e) pontjában,

a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 30. § (5) bekezdésében,

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés a) pontjában,

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b)-d) pontjában,

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 139. § (2) bekezdés b) pontjában,

az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés b) és f) pontjában, 68. § (7) bekezdés a) és b) pontjában, 68. § (8) bekezdésében,

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés a), b), e), i), j) pontjában,

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,

a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) és f) pontjában,

a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés q) és t) pontjában,

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában,

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b)-f), h) és j) pontjában,

a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés a), c)-e), g), h) ésj)-l) pontjában,

a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében,

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,

a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában,

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 49. § o) pontjában,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdésében, 22. § (9) bekezdésében, 23. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében, 59. § (2) bekezdésében, 61. § (3) és (4) bekezdésében, 70. § (2) és (3) bekezdésében,

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d)-f) pontjában,

a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdésében,

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) és i) pontjában,

a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjában,

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a), c) és f) pontjában,

a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október 25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében,

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a)-c) pontjában,

a polgári eljárásra vonatkozó, Hágában 1954. március l-jén kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában,

a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet 15. §-ában,

a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1958. évi 5. törvényerejű rendelet 21. §-ában,

a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában, New Yorkban, 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében,

az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében,

a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a), c)-h), j), k), m)-p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal,

a legfőbb ügyésszel,

a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 51. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel,

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterrel,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel,

a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) és e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel,

a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel,

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladatés hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel,

a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró gazdasági és közlekedési miniszterrel,

az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjábanmeghatározott feladatkörében eljáró egészségügyi miniszterrel és

a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökével egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

1. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 3. § (5) bekezdésében az " a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 5. § (2) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg, valamint a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok" szöveg,

2. a közúti járművek előzetes eredetiségvizsgálatában közreműködők képzésének, továbbképzésének és a vizsgálóállomások működési feltételeinek részletes szabályairól, valamint az alkalmazható vizsgálati módszerekről szóló 20/2005. (IV. 12.) BM rendelet 18. § (3)-(4) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 18. § (4) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala" szöveg,

3. az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szóló 1/2005. (I. 12.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében az "az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Biztonsági Szolgálat Repülőtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: RBSZ) " szövegrész helyébe az "a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) " szöveg, 5. § (5) bekezdésében az "az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Biztonsági Szolgálatának" szövegrész helyébe az "a Készenléti Rendőrségnek" szöveg, 6. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 7. § (1) bekezdésében az "RBSZ" szövegrész helyébe az "RRI" szöveg, 6. § (4) bekezdésében az "RBSZ-nél" szövegrész helyébe az "RRI-nél" szöveg,

4. a közúti áru- és személyszállítást végző egyes gépjárművek és személyzetének rendőrhatósági ellenőrzéséről szóló 54/2004. (IX. 22.) BM rendelet 11. § (4) és (6) bekezdésében az "ORFK Közbiztonsági Főigazgatóságra" szövegrész helyébe az "ORFK Rendészeti Főigazgatóságra" szöveg, 11. § (5) bekezdésében az "ORFK Közbiztonsági Főigazgatósága" szövegrész helyébe az "ORFK Rendészeti Főigazgatósága" szöveg, 9. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdés b) pontjában, 11. § (1) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyelet" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság" szöveg, 11. § (2), (5) és (6) bekezdésében a "Közlekedési Főfelügyeletnek" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóságnak" szöveg,

5. a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1)-(2) bekezdésében, 4. § (1)-(2) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg, 3. §-ában a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok" szöveg,

6. a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában a "határőrizeti szerv" szövegrész helyébe a "megyei rendőr-főkapitányság" szöveg, 10. § (1) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságon" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon" szöveg,

7. a radioaktív anyagok központi és helyi nyilvántartásának rendjéről szóló 33/2004. (VI. 28.) BM rendelet 3. § (8) bekezdésében az "a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság" szöveg,

8. a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 2. § (1) bekezdésében a "Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: BM Központi Hivatal) " szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban: Központi Hivatal) " szöveg, 2. § (1) bekezdésében a "BM Központi Hivatal" szövegrész helyébe a "Központi Hivatal" szöveg,

9. a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésében az "az Országos Rendőr-főkapitányság Repülőtéri Biztonsági Szolgálata (a továbbiakban: RBSZ) " szövegrész helyébe az "a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) " szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "RBSZ" szövegrész helyébe az "RRI" szöveg,

10. a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM-IM együttes rendelet 2. §-ában a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 106. §-ának (1)-(5) bekezdésében meghatározott személy" szövegrész helyébe a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott személy" szöveg, 5. § (1) bekezdésében az "R. 20. §-a" szövegrész helyébe az "R. 27. §-a" szöveg,

11. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a "budapesti és a megyei rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "fővárosi és a megyei rendőr-főkapitányságok" szöveg, 5. § (1) bekezdés harmadik francia bekezdésében a "Humánigazgatási Főosztály" szövegrész helyébe a "Humánigazgatási Szolgálat" szöveg, 5. § (1) bekezdés negyedik francia bekezdésében a "budapesti, megyei rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "fővárosi, megyei rendőr-főkapitányságok" szöveg,

12. az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal" szöveg,

13. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 5. § (2) bekezdésében, 11. §-t megelőző alcímében, 11. § (2) bekezdésében, 3. számú melléklet I. 8. pontjában és 7. számú melléklet 270. sorszámmal kezdődő sorában a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg, 72. § (2) és (4) bekezdésében a "határőrnek" szövegrész helyébe a "rendőrnek" szöveg,

14. a bűnügyi nyilvántartást kezelő szervről, az adatközlés és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 7/2000. (II. 16.) BM-IM együttes rendelet 1. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

15. a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésében a "Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal" szöveg,

16. a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról szóló 46/1999. (XII. 8.) BM rendelet 10. §-ában az "a BM Okmány Korszerűsítési Projekt Iroda" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) " szöveg, 10. §-ában a "BM Központi Adatfeldolgozó és Választási Hivatal" szövegrész helyébe a "Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal (a továbbiakban: KEKKH) " szöveg, 10. §-ában az " a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztálya" szövegrész helyébe az "az IRM" szöveg, 3. számú melléklet I. rész 1. pontjában az "a BM Személyzeti és Munkaügyi Főosztály (a továbbiakban: BM SZMF) " szövegrész helyébe az "az IRM" szöveg, 3. számú melléklet I. rész 3. és 4. pontjában és 3. számú melléklet II. rész A) pont 4. alpontjában az "a BM SZMF" szövegrész helyébe az "az IRM" szöveg, 3. számú melléklet I. rész 3. pontjában az "a BM SZMF-nek" szövegrész helyébe az "az IRM-nek" szöveg, 3. számú melléklet I. rész 4. pontjában és 3. számú melléklet II. rész A) pont 5. és 6. alpontjában az "A BM SZMF" szövegrész helyébe az "Az IRM" szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 2. alpontjában a "BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalhoz (a továbbiakban: BM KANYVH) " szövegrész helyébe a "KEKKH-nek" szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 3. alpontjában és 3. számú melléklet II. rész B) pont 2. alpontjában a "BM KANYVH" szövegrész helyébe a "KEKKH" szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 3. alpontjában a "BM SZMF" szövegrész helyébe az "IRM" szöveg, 3. számú melléklet II. rész A) pont 3. alpontjában az "a BM SZMF-hez" szövegrész helyébe az "az IRM-hez" szöveg,

17. a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: ORFK NNYI) " szövegrész helyébe az "a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI) " szöveg, 2. § (1) bekezdés e)-h) pontjában az "ORFK NNYI" szövegrész helyébe az "NNI" szöveg, 2. § (1) bekezdés i) pontjában az "ORFK NNYI Pénzügyi Nyomozó Főosztály főosztályvezetője" szövegrész helyébe az "NNI Területi Főosztály vezetője" szöveg, 2. § (1) bekezdés l) pontjában az "ORFK BEI Tanúvédelmi Szolgálat vezetője" szövegrész helyébe az "NNI Tanúvédelmi Szolgálat vezetője" szöveg, 2. § (1) bekezdés m) pontjában a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitány" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány" szöveg, 2. § (1) bekezdés r) pontjában a "Rendészeti Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: REBISZ) Repülőtéri Biztonsági Szolgálat (a továbbiakban: REBISZ RBSZ) parancsnoka" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI) parancsnoka" szöveg, 2. § (1) bekezdés ü) pontjában az "a Határőrség rendészeti főigazgatója" szövegrész helyébe az "az ORFK rendészeti főigazgatója" szöveg,

18. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 6. § (1)-(2) bekezdésében a "Rendészeti Biztonsági Szolgálat" szövegrész helyébe a "Készenléti Rendőrség" szöveg,

19. a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 37/1998. (VIII. 18.) BM rendelet 7. §-ában a "határőrséget" szövegrész helyébe a "Rendőrség illetékes szervét" szöveg,

20. a fegyveres biztonsági őrség Működési és Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) BM rendelet melléklet 7. § (1) bekezdésében az "ORFK Közbiztonsági Főigazgatósága" szövegrész helyébe az "Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatósága" szöveg, melléklet 7. § (1) bekezdésében a "Repülőtéri Biztonsági Főigazgatóság" szövegrész helyébe a "Repülőtéri Rendőr Igazgatóság" szöveg, melléklet 7. § (1) bekezdésében, 9. § bevezető szövegében és 33. § (3) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg, melléklet 7. § (1) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok" szöveg, melléklet 8. § g) pont hetedik francia bekezdésében az "a BM" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, melléklet 18. § (3) bekezdésében a "belügyminiszteri" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszteri" szöveg, melléklet 33. § (2) bekezdésében az "a Belügyminisztérium személyzeti szakszolgálata" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, melléklet 35. § (2) bekezdésében az "a BM Központi Igazgatás" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, melléklet 13. számú függelékében a "Belügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, melléklet 17/a. számú függelékében a "BM Személyügyi Főosztály" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

21. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 11. § (4) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg,

22. a Rendőrtiszti Főiskolára évente felvehető hallgatók számáról és a felvétel különös feltételeiről szóló 5/1997. (I. 31.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "a belügyminiszter" szövegrész helyébe az "az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 4. § (1) bekezdésében az "a BM Központi Kórház és Intézményei Egészségügyi Alkalmasságvizsgáló Osztálya" szövegrész helyébe az "az Állami Egészségügyi Központ" szöveg, 4. § (2) bekezdésében az "a BM Központi Kórház és Intézményei főigazgató főorvosához" szövegrész helyébe az "az Állami Egészségügyi Központhoz" szöveg,

23. a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 2. § (10) bekezdés b) pontjában a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitánysági" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysági" szöveg, 2. § (10) bekezdés c) pontjában az " az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: ORFK NNYI) fogdájában az ORFK NNYI igazgatója" szövegrész helyébe az " a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI) fogdájában az NNI igazgatója" szöveg, 4. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitány" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány" szöveg, 4. § (4) bekezdés c) pontjában az "ORFK NNYI igazgatója" szövegrész helyébe az "NNI igazgatója" szöveg, 15. § (3) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg, 27. § (8) bekezdés c) pontjában az "ORFK NNYI" szövegrész helyébe az "NNI" szöveg, 30. § (1) bekezdésében a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet" szövegrész helyébe a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet" szöveg, 34. § (1) bekezdésében az "RSZSZ. 82. §-ának" szövegrész helyébe az "RSZSZ. 90. §-a" szöveg, 34/A. § (3) bekezdésében az "RSZSZ. 54. §-ában foglalt rendelkezéseket" szöveg helyébe az "RSZSZ. 60. §-a szerinti rendelkezéseket" szöveg, 35. § (2) bekezdés a) pontjában a "belügyminisztériumi" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti minisztériumi" szöveg,

24. az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 5. § (4) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg, 5/A. § (2) bekezdésében az "ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság" szövegrész helyébe az "ORFK Rendészeti Főigazgatóság" szöveg, 7. § (3) és (4) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg,

25. az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben kiadott 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Cégszolgálat) " szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) " szöveg, 1. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 1. § (4) bekezdésében, 6. §-ában, 8. § (2) bekezdésében és 9. §-ában a "Cégszolgálat" szövegrész helyébe a "Céginformációs Szolgálat" szöveg, 3. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumtól" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól" szöveg,

26. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 10. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

27. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 4. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

28. a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

29. a büntetés-végrehajtási szervezet öltözködési szabályzatának kiadásáról szóló 26/2005. (XII. 19.) IM rendelet melléklet II. fejezet 15. és 16. pontjában, illetve VI. fejezet 74. pontjában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

30. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet 4. § c) pontjában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

31. a Gyimesi Zoltán-díj alapításáról szóló 9/2005. (V. 5.) IM rendelet 1. § (4) bekezdésében az "IGAZSÁGÜGYMINISZTERE" szövegrész helyébe az "IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERE" szöveg, 2. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 3. §-ában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

32. az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet 2. § (3) bekezdésében az "igazságügyminiszteri rendelet" szövegrész helyébe a "rendelet" szöveg, 8. § (3) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg,

33. a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére történő egyes belső ellenőrzési jogosítványok átruházásáról szóló 25/2004. (VII. 7.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg, 2. § (2) bekezdésében, 3. § (2) és (4) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 8. §-ában és 9. § (2) bekezdésében az "IM" szövegrész helyébe az "IRM" szöveg,

34. a társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat pályázati úton történő felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004. (V. 7.) IM rendelet 5. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében és 19. § (3) bekezdésében a "Bűnmegelőzési Osztály" szövegrész helyébe a "Minisztérium" szöveg, 14. § (1) bekezdésében a "Bűnmegelőzési Osztálynak" szövegrész helyébe a "Minisztériumnak" szöveg, 14. § (2) bekezdésében a "Bűnmegelőzési Osztályra" szövegrész helyébe a "Minisztériumba" szöveg, 19. § (2) bekezdése helyébe a "Bűnmegelőzési Osztályhoz" szövegrész helyébe a "Minisztériumhoz" szöveg,

35. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 2. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 2. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 2. § (2) bekezdésében az "igazságügyminisztert" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti minisztert" szöveg,

36. az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 14/A. § (6) bekezdésében és 14/B. § (6) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

37. a házi őrizet végrehajtásáról szóló 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet 4. § (3) bekezdésében a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 5.) BM rendelet" szövegrész helyébe a "Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendelet" szöveg,

38. a közvetítői névjegyzék vezetéséről szóló 3/2003. (III. 13.) IM rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

39. a közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében és 4. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

40. a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 61/A. § (5) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 61/A. § (5) bekezdésében az " az Informatikai és Hírközlési Minisztérium" szövegrész helyébe az " az Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" szöveg,

41. a bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közreműködő személyek részére járó költségtérítésről szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg,

42. a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet 15. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

43. az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet 23. § (4) bekezdésében az "igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszterhez" szöveg, 35. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

44. a bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében és 4. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumba" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba" szöveg, 4. § (2) bekezdésében, 10. §-ában és 11. § (3) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg,

45. a büntetés-végrehajtási szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról szóló 5/1999. (V. 31.) IM rendelet melléklet I. rész IV. fejezet 1. pontjában és melléklet II. rész IV. fejezet 1. pontjában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

46. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél szóló 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 3. § (7) bekezdés g) pontjában az "IM közigazgatási államtitkárát" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti minisztert" szöveg,

47. a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 19. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 19. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg,

48. a büntetés-végrehajtási szervezet munkaügyi ellenőrzéséről szóló 4/1998. (II. 25.) IM rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztérium Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: főosztály) " szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a továbbiakban: IRM) " szöveg, 2. §-ában az "A főosztály" szövegrész helyébe az "Az IRM" szöveg, 4. §-ában az "a főosztály vezetője" szövegrész helyébe az "az IRM" szöveg,

49. az Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó szervek polgári védelmi feladatairól szóló 27/1997. (X. 17.) IM rendelet bevezető szövegében az "a belügyminiszterrel" szövegrész helyébe az "az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel" szövegrész, 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztériumra" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumra" szöveg, 1. §-ában, 2. § bevezető szövegében, 5. § (4) bekezdés a) pontjában, 5. § (4) bekezdés a) pont aa) alpontjában és 5. § (4) bekezdés b) pontjában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 2. § a)-b) pontjában, 5. §-át megelőző alcímében és 5. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "megbízott főcsoportfőnök" szövegrész helyébe a "megbízott személy" szöveg, 5. § (2) bekezdésében "a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Védelmi Főosztálya (a továbbiakban: Védelmi Főosztály) " szövegrész helyébe "az országos parancsnok által kijelölt személy" szöveg, 5. § (3) bekezdésében "Az Igazságügyi Minisztériumban a Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztály e feladattal megbízott dolgozója" szövegrész helyébe "Az igazságügyi és rendészeti miniszter által kijelölt személy" szöveg, 5. § (4) bekezdés a) pontjában az "Igazságügyi Minisztériumban" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban" szöveg, 5. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában "a politikai államtitkár," szövegrész helyébe "az igazságügyi és rendészeti miniszter által kijelölt személy," szöveg, 5. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában "a Védelmi Főosztály dolgozói;" szövegrész helyébe "az országos parancsnok által kijelölt személyek;" szöveg,

50. a büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 19. § (2) bekezdésében a "fegyveres erőkkel" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédséggel" szöveg,

51. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 14/1997. (IV. 22.) IM rendelet 4. § (7) bekezdésében a "fegyveres erők" szövegrész helyébe a "Magyar Honvédség" szöveg, 24/A. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

52. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjéről szóló 10/1997. (III. 26.) IM rendelet 3. §-ában, 7/A. §-ában, 14. § (4) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében, 16. § (4) bekezdésében és 17. § (3) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

53. az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet 1. § (4) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában az "Igazságügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg, 5. § (1) bekezdésében és 7. § c) pontjában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 5. § (1) bekezdésében a "Belügyminisztériumot" szövegrész helyébe a "Miniszterelnöki Hivatalt" szöveg, 5. § (2) bekezdésében és 7. § bevezető szövegében az "Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg, 8. §-ában és 10. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 8. §-ában az "igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszternek" szöveg,

54. a bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet 2. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumot" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg,

55. Tauffer Emil-díj alapításáról szóló 14/1993. (IX. 21.) IM rendelet 1. §-ában "Az igazságügyminiszter" szövegrész helyébe "Az igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 4. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, mellékletében az "IGAZSÁGÜGYMINISZTERÉTŐL" szövegrész helyébe az "IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTERÉTŐL" szöveg,

56. az igazságügyi szerveknél adományozható miniszteri elismerésekről szóló 8/1992. (IV. 4.) IM rendelet 1. §-ában az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 2. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 1. §-ában, 5. § (2) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumba" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba" szöveg, 3. § (3) bekezdésében, 5. § (1)-(2) bekezdésében, 5/A. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 7. § (3) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz" szöveg,

57. a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszterhez" szöveg, 6. §-ában, 8/A. § (2) bekezdésében, 11. § (2)-(3) bekezdésében, 13/A. § (3) bekezdésében, 39/A. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg, 8/A. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszternek" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszternek" szöveg, 11. § (2) bekezdésében és 13/A. § (3) bekezdésében az "igazságügyminisztert" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti minisztert" szöveg, 22. § (2) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz" szöveg,

58. a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 1. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 13. § (2) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 1. § (5) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

59. a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében az "igazságügyminiszterhez" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszterhez" szöveg,

60. a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet végrehajtásáról szóló 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet 4. § (5) bekezdésében az "Igazságügyi Minisztériumnak" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg,

61. a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 4/1966. (VI. 15.) IM rendelet 1. §-ában, 4. §-ában és 6. § (4) bekezdésében az "Igazságügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 1. §-ában, 2. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében és 8. §-ában az "Igazságügyminisztériumhoz" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz" szöveg, 6. § (3) bekezdésében az "Igazságügyminisztériumot" szövegrész helyébe "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot" szöveg,

62. a holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM rendelet 20. § (3) bekezdésében az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

63. a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 82. §-ában az "igazságügyminiszter" szövegrész helyébe az "igazságügyi és rendészeti miniszter" szöveg,

64. a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban 1956. évi június hó 20. napján kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1957. évi 53. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 9/1957. (IX. 13.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. §-ában, 17. §-ában és 18. §-ában az "Igazságügyminisztérium" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium" szöveg, 6. § (1) bekezdésében és 14. §-ában az "Igazságügyminisztériumhoz" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz" szöveg, 6. § (3) bekezdésében az "Igazságügyminisztériumnak" szövegrész helyébe az "Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak" szöveg,

65. a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 81. § (1) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg, 96. § (2) bekezdésében és 97. § (2) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok" szöveg,

66. a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdésében a "feladataik" szövegrész helyébe a "feladatai" szöveg,

67. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában és 5. § (2) bekezdés a) pontjában a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság", 10. § (3) bekezdésében a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitányság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság" szöveg,

68. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM rendelet melléklet C. rész I. pont 6. 17. 19. és 26. alpontjában a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságokon" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságokon" szöveg, melléklet C. rész I. pont 18. alpontjában a "megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságok" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok" szöveg, melléklet C. rész I. pont 22. és 27. alpontjában a "megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságon" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon" szöveg, lép.

2. §

(1) A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Lőtér üzemeltetését a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti szerve (a továbbiakban: BRFK) engedélyezi."

(2) A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat pályázati úton történő felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004. (V. 7.) IM rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) pályáztató: a Minisztérium, amely a pályázatot meghirdeti, kiírja, valamint ellenőrzi a pályázati programok céljainak megvalósulását,"

(3) A társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások, támogatások fejezeti kezelésű előirányzat pályázati úton történő felhasználása szabályozásáról szóló 21/2004. (V. 7.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az igazságügyi és rendészeti miniszter (a továbbiakban: a miniszter) az előirányzat kezelői jogosítványát, az e rendeletben foglaltak szerint, az általa írásban meghatalmazott személy útján gyakorolja."

(4) A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ösztöndíjas és kettős jogállású rendőr hallgatója ellen katonai vétség miatt indult büntetőeljárás iratait a katonai ügyészhez kell felterjeszteni."

(5) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

"a) nyomozó hatóság: a rendőrkapitányság, a rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Nyomozó Iroda (a továbbiakban: NNI), a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (a továbbiakban: RRI), valamint az Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK),"

(6) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"64. § A gyanúsított előzetes letartóztatásának ügyészi indítványozása esetén a nyomozó szerv az ügyész írásbeli utasítása alapján intézkedik a gyanúsított bíróságra kíséréséről a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendelet szerint."

(7) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 90. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"90. § Az elővezetés végrehajtására és a testi kényszer alkalmazására a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló rendelet rendelkezései az irányadók."

(8) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 111. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Rendőrség budapesti székhelyű nyomozó szervei és a Pest megyei Rendőr-főkapitányság - a 114. §-ban meghatározott kivétellel - nem keresheti meg az NNI-t és a Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve a kerületi rendőrkapitányságok szerveit."

(9) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A büntetés-végrehajtási intézetben levő fogva tartottal kapcsolatos nyomozási cselekmény végrehajtása érdekében a büntetés-végrehajtási intézet helye szerint illetékes rendőr-főkapitányságot kell megkeresni. Az ilyen megkeresést a megyei rendőr-főkapitányság, Budapesten az NNI, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság teljesíti."

(10) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 142. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) Az (1) és (6) bekezdésben meghatározott esetben az értesítés, illetőleg a (2) és (4) bekezdés szerinti előterjesztés megtételére, továbbá a titkos adatszerzés végrehajtásáról a Be. 204. § (5) bekezdése alapján készített jelentés aláírására - ha a nyomozást a) az ORFK nyomozó szerve végzi, akkor a nyomozó szerv vezetője,

b) a rendőr-főkapitányság nyomozó szerve végzi, akkor a rendőrfőkapitány,

c) a rendőrkapitányság nyomozó szerve végzi, akkor a rendőrkapitány,

d) az RRI nyomozó szerve végzi, akkor az RRI parancsnoka,

e) az NNI nyomozó szerve végzi, akkor az NNI igazgatója

köteles, illetve jogosult."

(11) A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 142/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"142/A. § A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés eredményének felhasználásakor az indítványozó ügyészt a nyomozó hatóság vezetője az országos rendőrfőkapitány helyettesének előzetes - a felhasználás kockázataira, valamint az így keletkező anyagi és egyéb kötelezettségekre vonatkozó - állásfoglalásáról tájékoztatja."

(12) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 102. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) 1984. január 1-je és 1992. december 31-e között a fegyveres erők illetékes szerve által kiadott "C" és/vagy "E" kategóriára érvényesített vezetői engedély továbbra is jogosít a Magyar Honvédség üzemeltetésébe tartozó jármű vezetésére, ha a járművezető a "B" kategóriában érvényesített vezetői engedéllyel is rendelkezik."

(13) A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet melléklet 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. A közigazgatási hivatal az összesített jelentéseket elektronikus úton, minden év január 3 1-ig az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz terjeszti fel."

(14) A különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az RRI esetében a különleges eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelésére az ORFK jogosult."

(15) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A nemzetközi forgalomban közlekedő hajók ellenőrzését a nemzetközi forgalom számára nyitva álló határátkelőhelyek kikötőiben kell lefolytatni közösen a Vám- és Pénzügyőrség illetékes szervével."

(16) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. § (1) Hajón, annak beléptetése előtt, illetőleg kiléptetése után ellenőrzést tartani csak baleset, károkozás vagy bűncselekmény gyanúja esetén szabad. Ez esetben az ellenőrzés a vízi rendészeti szerv vezetőjének utasítására az illetékes határrendészeti kirendeltséggel közösen hajtható végre, illetve a nemzetközi forgalomban közlekedő hajók ilyen célú ellenőrzését az illetékes határrendészeti kirendeltség önállóan végzi."

(17) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A nemzetközi forgalom számára nyitva álló határátkelőhelyek kikötőiben és a külső határon lévő határvizeken a vízi rendészeti szolgálatot a határrendészeti kirendeltség látja el."

(18) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vízi rendészeti ügyekben első fokon:]

"a) a területileg illetékes vízi rendészeti rendőrkapitányságok, határrendészeti kirendeltségek;" [járnak el]

(19) A vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 17. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Vízi rendészeti ügyekben másodfokon:]

"d) a 15. § (3) bekezdésében meghatározott területeken, illetve az a)-c) pontokban meghatározott illetékességi területen kívüli, külső határon lévő határvizeken az egyébként területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság" [jár el]

(20) A rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 35. § (1) bekezdés c)-e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Általános fogdaellenőrzésre jogosult:]

"c) az igazságügyi és rendészeti miniszter, az országos rendőrfőkapitány és helyettesei, az ORFK Rendészeti Főigazgatósága és Bűnügyi Főigazgatósága,

d) az illetékes rendőrfőkapitány és helyettesei,

e) az illetékes rendőrkapitány,"

(21) Az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 5/A. § (1) bekezdése helyébe a követ-kező rendelkezés lép:

"5/A. § (1) A közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli halál kivizsgálásával kapcsolatos eljárás lefolytatása Budapest területén a BRFK kijelölt közlekedésrendészeti szervének hatáskörébe tartozik."

(22) Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) Ha a körözés nem a rendőrség hatáskörébe tartozó büntetőeljárásban válik szükségessé, az eljáró nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság a körözés elrendelésére és foganatosítására - a cél és a jogalap megjelölésével - az országos rendőrfőkapitányt keresi meg.

(2) A megkereső szerv haladéktalanul értesíti az (1) bekezdés szerinti szervet az elrendelő határozat visszavonása iránt, ha a körözés indoka megszűnt."

(23) Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályairól szóló 1/2003. (III. 7.) IM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Körözés, illetőleg a más állam területén foganatosítandó körözés elrendelésének szükségessége esetén a 6. § (1) bekezdését, illetőleg a 9. § (2) bekezdését, a határozat visszavonása esetén a 6. § (2) bekezdését, valamint a 11. § (2) bekezdésének a NEBEK-re vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni."

(24) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak elismerési rendjéről szóló 10/1997. (III. 26.) IM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § Az állományilletékes parancsnok a hatáskörét meghaladó elismerések adományozására vonatkozó javaslatát az e célra rendszeresített nyomtatványon, az országos parancsnokság központi személyügyi szerve részére - a bv. gazdálkodó szervezethez vezényelt ht. állomány tagja esetében a gazdálkodó szervezet vezetőjének kezdeményezésére, illetve egyetértésével - terjeszti elő."

(25) A büntetés-végrehajtási szervezet szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatairól szóló 9/1997. (III. 26.) IM rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A nyugállomány tagjának, valamint az elhunyt hivatásos és nyugállományú tag közeli hozzátartozóinak a (2) bekezdés szerinti kérelmét az országos parancsnoksághoz kell megküldeni."

(26) A Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet melléklet XV. SOMOGY MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG fejezet 4. Marcali Rendőrkapitányság címben a "Gadány Hosszúvíz" szövegrész helyébe a "Gadány Hollád Hosszúvíz" szöveg, a "Táska Varászló Vése" szövegrész helyébe a "Táska Tikos Varászló Vése Vörs" szöveg lép.

(27) A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Készültséget az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi főigazgató, a rendészeti főigazgató, a Köztársasági Őrezred parancsnoka, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, a rendőrkapitányok és a határrendészeti kirendeltségek vezetői hozhatnak létre."

(28) A Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Készenléti ügyeletet az országos rendőrfőkapitány, a bűnügyi főigazgató, a rendészeti főigazgató, a Köztársasági Őrezred parancsnoka, a Készenléti Rendőrség parancsnoka, a Nemzeti Nyomozó Iroda igazgatója, a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság igazgatója, a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányok, a rendőrkapitányok és a határrendészeti kirendeltségek vezetői hozhatnak létre."

(29) A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem kell hatósági engedély a megkülönböztető jelzést adó készülék felszereléséhez]

"b) a hivatásos önkormányzati, az önkéntes tűzoltóság, a Rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, valamint határrendészeti szolgálatának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített (vonuló) gépjárműveire,"

3. §

1. A Rendészeti Biztonsági Szolgálat működéséről, feladatairól és hatásköréről szóló 37/2004. (VI. 29.) BM rendelet,

2. a légi közlekedés védelme érdekében ellenőrzés alá vonható munkavállalók köréről szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az "és a Határőrség" szövegrész,

3. a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról szóló 26/2003. (VI. 26.) BM-IM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az " és a Határőrség" szövegrész, 2. §-ában az ", a Határőrség nyomozó hatóságai részéről a Határőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 40/2001. (XII. 23.) BM rendelet (a továbbiakban: HR.) 116-117. §-aiban meghatározott személy" szövegrész, 5. § (1) bekezdésében az ", illetve a HR. 36. §-a" szövegrész,

4. a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 1. § (1) bekezdésében az "és hivatásos vagy szerződéses állományú határőr" szövegrész, 1. § (2) bekezdés b) pontja, 1. § (2) bekezdés c) pontjában a "határőr és" szövegrész, 1. § (2) bekezdés e) pontjában a "vagy határőr" szövegrész, 1. § (2) bekezdés f) pontjában az "és határőr" szövegrész, 4. § (5) bekezdésében az "és a határőrség országos parancsnoka" szövegrész, 5. § (1) bekezdésének második francia bekezdése, 5. § (1) bekezdés negyedik francia bekezdésében a "fegyelmi osztályai, alosztályai, csoportjai" szövegrész, 5. § (4) bekezdése, 20/A. §-ában a ", valamint hivatásos vagy szerződéses állományú határőrrel" szövegrész, 23. § (4) bekezdésében a "vagy a Határőrségnél" szövegrész,

5. a belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet 1. § (1) és (2) bekezdésében az "és a Határőrség" szövegrész, 2. §-ában az "és a Határőrség nyomozó hatósága" szövegrész, 116. § (1) bekezdés b) pontjában az ", illetőleg a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény" szövegrész, 116. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontjában az ", illetve határőri" szövegrész, 165. § (1) bekezdés a) pontjában az " és a általános helyettese" szövegrész, 166. § (3) bekezdésében az ", illetőleg a HŐR OPK" szövegrész,

6. a körözési nyilvántartásból történő adatigénylésről és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési adatok hozzáférhetővé tételéről szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet 7. § (2) bekezdésében a "Belügyminisztérium" szövegrész,

7. a Rendőrség és a Határőrség körözési tevékenységéről, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetőleg a személyek és holttestek személyazonosságának megállapítása esetén követendő eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet 23. § (2) bekezdésében az ", a Határőrség" szövegrész, 25. §-át megelőző alcíme és 25-27. §-a,

8. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 11. § (1) bekezdésében a "Határőrség," szövegrész, 51. § (1) bekezdésében az "és a Határőrség" szövegrész, 64. § (1) bekezdésében az "a Határőrség," szövegrész, 99. § (1) bekezdésében az ", illetve a Határőrség" szövegrész,

9. a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről szóló 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet 20. § (3) bekezdésében a "vagy határőr" szövegrész,

10. a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet 1. §-ában az "és a Határőrség" szövegrész, 2. § (1) bekezdés j), k), s), t), u), x)-v) pontja, 2. § (2) bekezdésében az ", a határőr igazgatóság Bűnügyi és Felderítő Osztály vezetőjének kérelmét a határőr igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese" szövegrész,

11. a belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról szóló 44/1998. (X. 14.) BM rendelet 3. § d) pontjában és 7. § (6) bekezdésében az "a Határőrség," szövegrész,

12. a Köztársasági Őrezred feladatáról, hatásköréről és illetékességéről szóló 69/1997. (XII. 29.) BM rendelet,

13. az atomenergia alkalmazásával összefüggő rendőrségi feladatokról szóló 47/1997. (VIII. 26.) BM rendelet 8. § (4) bekezdésében az "a Határőrség Országos Parancsnoksága, valamint" szövegrész, 9. § a) pont 4. alpontjában az "a határőrség és" szövegrész, 11. § (1)-(2) bekezdésében az "Igazgatásrendészeti Főosztálya" szövegrész, 11. § (3) bekezdés a) pontjában az "igazgatásrendészeti osztályának" szövegrész, 11. § (3) bekezdés a) pontjában az "Igazgatásrendészeti Főosztályának" szövegrész, 11. § (3) bekezdés b) pontjában az "Igazgatásrendészeti Főosztály" szövegrész,

14. a belügyminiszter irányítása alatt álló titkos információgyűjtésre feljogosított szervek adatkezelésének egyes szabályairól szóló 21/1996. (VIII. 31.) BM rendelet 1. § b) pontja,

15. a tartalékos hadkötelesek rendkívüli állapot idején történő meghagyásáról szóló 15/1996. (VII. 4.) BM rendelet,

16. a vízi közlekedés rendőrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 2. § f) pont első francia bekezdésében az "a Határőrség," szövegrész, 5. § (2) bekezdése,

17. a rendőrségi fogdák rendjéről szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet 35. § (2) bekezdés c) pontja,

18. az eltűnt személyek felkutatásának és a rendkívüli halálesetek kivizsgálásának rendjéről szóló 23/1994. (X. 26.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése,

19. a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap működéséről és eljárásrendjéről szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet 4. § a) pontja,

20. a kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 30. §-ában az "Egészségügyi Főosztálya" szövegrész,

21. az elzárás, illetőleg a pénzbírságot helyettesítő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000. (III. 29.) IM-BM együttes rendelet 11. § (2) bekezdésében a "határőrség," szövegrész, 23. § (4) bekezdésében az "illetőleg a belügyminiszterhez," szövegrész,

22. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 2. § f) pontjában az ", Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára és a Büntetés-végrehajtási Felügyeleti Főosztály vezetője" szövegrész és 3. § (2)-(4) bekezdése,

23. a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjainak egyes illetményen kívüli járandóságairól, szociális juttatásairól és támogatásáról szóló 6/1997. (III. 26.) IM rendelet 18/C. §-a,

24. a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 16. § (3) bekezdésében a "vagy a határőrség" szövegrész,

25. a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII. 28.) IRM rendelet melléklet XV. SOMOGY MEGYEI RENDŐR- FŐKAPITÁNYSÁG fejezet 2. Fonyódi Rendőrkapitányság pontjában a "Hollád", a "Tikos" és a "Vörs" szövegrész,

26. az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról szóló 59/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 7. § (6) bekezdésében az "az ügy irataival együtt" szövegrész,

27. a menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 6. § (1) bekezdése,

28. a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól szóló 17/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §-ában és 3. § (1) bekezdésében az " és a határőrség" szövegrész, 1. §-ában az ", illetve a határőrséggel" szövegrész, 1. §-ában az "és a határőrségre" szövegrész, 1. §-ában a "vagy a határőrség" szövegrész, 3. § (1) bekezdésében az "és a Határőrség Országos Parancsnoksága" szövegrész, 3. § (2) bekezdésében az ", a határőrség országos parancsnoka" szövegrész,

29. az igazságügyi és rendészeti miniszter által rendvédelmi célra feleslegesnek minősített tárgyi eszközök és készletek térítésmentes átadásáról szóló 13/2007. (III. 13.) IRM rendelet 1. §-ában az "a Határőrség," szövegrész,

30. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában az "a 3. § (1) bekezdés b) pontja alá nem tartozó, a Határőrség, továbbá" szövegrész,

31. az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, továbbá az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas munkakörökről és a nemzetbiztonsági ellenőrzés szintjének megállapításáról szóló 5/2007. (II. 21.) IRM rendelet melléklet C) rész II. pontja,

32. a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetben a rendőrség és a határőrség hivatásos állományú tagjainak berendelésével betölthető beosztásokról szóló 36/2006. (XII. 26.) IRM rendelet 1. §-ában az "és a határőrség" szövegrész

hatályát veszti.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,

igazságügyi és rendészeti miniszter