57/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet

a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 6. §-ának (4) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 203. §-a (2) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 3. §-a (1) bekezdésében foglaltakat az olyan magán-munkaközvetítői tevékenységre vonatkozó megállapodás tekintetében kell alkalmazni, amelyet a rendelet hatálybalépését követően kötöttek.

(3) A belföldi magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosítékát a magán-munkaközvetítő részére, kérelmére ki kell fizetni. Ha a magán-munkaközvetítő ellen a munkát kereső kérelmére indult bírósági eljárás van folyamatban, a vagyoni biztosíték kifizetésére csak a bírósági eljárás jogerős befejezését követően kerülhet sor.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 867. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[2] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 867. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[3] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 867. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.