Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján - az oktatási miniszterrel, valamint a rádiótávközlési képesítések tekintetében az informatikai és hírközlési miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

"n) szolgálati kisgéphajó: az a kisgéphajó, amely vízi-rendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, vízi-, tűzoltási-, műszaki mentési, honvédelmi "[szolgálati céllal közlekedik;][1]

2. §

Az R. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a (4) -(6) bekezdés számozása (5) - (7) bekezdésre változik:

"(4) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a (3) bekezdésben foglalt ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő hat hónapon belül jelentésben tájékoztatja az Európai Bizottságot."

3. §

(1) Az R. 6. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,] "b) akinek a vizsgatárgy ismeretkörét magában foglaló legalább kétéves jóváhagyott képzésben szerzett oktatói vagy hajózási - illetve rádiótávközlési tárgyaknál hírközlési - hatósági gyakorlata van és"

(2) (1) Az R. 6. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,] "d) akinek gyakorlati vizsga esetén az adott úszólétesítmény vezetésére - illetve rádiótávközlési tárgyaknál rádióberendezés kezelésére - érvényes képesítése és megfelelő gyakorlati tapasztalata van, illetve"

4. §

Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "9. § (1) Külföldön szerzett képesítés elismerése nemzetközi szerződés, külön jogszabály vagy viszonosság alapján történik.[2]

(2) Az elismerési eljárás során a hajózási hatóság a külföldi képesítés jogi hatályát Magyarországon megszerzett képesítés jogi hatályával azonosnak nyilvánítja (elismeri).

(3) A honosítási eljárás során a hajózási hatóság a külföldi képesítés hatályát az általa kiállított képesítő okmány jogi hatályával azonosnak nyilvánítja, és a kérelmező részére magyar képesítő okmányt állít ki (honosítja).

(4) Külföldön szerzett képesítést kérelemre a képesítés kiállítására illetékes hajózási hatóság honosítja.

(5) Külföldön szerzett tengerész képesítés csak akkor ismerhető el, illetve honosítható, ha azt olyan államban állították ki, amelynek az STCW Egyezmény szerinti képzési és képesítési rendszerét az IMO akkreditálta.

(6) A honosítás iránti kérelemhez csatolni kell a képesítést igazoló okmányt, továbbá a tanulmányok tartalmáról tájékoztató okirat (pl. leckekönyv, tantárgyjegyzék, vizsgakivonat) hiteles fordítását.

(7) A hajózási hatóság a képesítés elismerését, illetve honosítását különbözeti vizsga letételéhez kötheti.

(8) Különbözeti vizsga annak ellenőrzése érdekében írható elő, hogy a kérelmező rendelkezik-e a hazai képesítés megszerzéséhez szükséges ismeretekkel. Különbözeti vizsga előírása esetén a határozatban rendelkezni kell a vizsga követelményeiről, a vizsgáztató szervről és a vizsga letételének határidejéről. A vizsga követelményei csak olyan ismeretek számonkérését tartalmazhatják, amelyeket a rendeletben meghatározott képesítési követelmények írnak elő és a kérelmező külföldi tanulmányai során nem szerzett meg, vagy nem állapítható meg, hogy megszerezte.

(9) A hajózási hatóság a honosított képesítő okmányokról nyilvántartást vezet.

(10) A harmadik országban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és honosításáról az Európai Bizottságot a minisztérium tájékoztatja."

5. §

Az R. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: "(8) A hajózási hatóság kérelemre révész "A" képesítést állít ki arra a vízterületre, amelyre vonalvizsgával rendelkezik:

a) vizsga nélkül a hivatásos, illetve szolgálati kisgéphajó-vezetői és révész képesítéssel, valamint legalább 6 havi átkelésnél szerzett hajózási gyakorlattal együttesen rendelkezőknek,

b) az e rendelet 2. számú melléklete IV. Fejezetének 2/IV/1. sz. táblázata alapján tett különbözeti vizsga alapján a hivatásos vagy szolgálati célú kisgéphajó-vezető vagy révész képesítéssel rendelkezőknek."

6. §

Az R. 1-6. számú mellékletei e rendelet melléklete szerint módosulnak.

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2003. december 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 2. és 4. §-a a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 1. számú mellékletének II. Fejezete hatályát veszti.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete IV. Fejezetének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Mentesítések, felmentések]

"4. A hivatásos és szolgálati célú kisgéphajó-vezető vizsgán

a) hajózási földrajz, vízrajz, meteorológia, hajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, valamint hajógéptan tantárgyakból a belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel rendelkező jelölt felmentésben részesül,

b) hajóvezetéstan tantárgy esetében a hivatásos vagy szolgálati célú kishajó-vezetői vizsga ismeretanyagának a kedvtelési célú kishajó-vezető vizsga ismeretanyagával megegyező részből a belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel rendelkező jelöltnek nem kell vizsgáznia."

2. Az R. 2. számú melléklete A. Része I. Fejezetének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött fedélzeti szolgálatok] .

"7. révész (komp vagy révcsónak vezetője) "

3. Az R. 2. számú melléklete A. Része I. Fejezete a következő rendelkezéssel egészül ki:

[Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött fedélzeti szolgálatok]

"11. belvízi hajózási rádiótelefon kezelő."

4. Az R. 2. számú mellékletének A. Része II. Fejezetének 3. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3. Hajóvezető "B" képesítés a vonalvizsgának megfelelő vízterületen jogosít:]

"a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles hajón, illetve tolt, vontatott vagy mellévett köteléken, kivéve a 600 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító hajót, illetve..."

5. Az R. 2. számú melléklete A. Része II. Fejezetének 4.pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Kisgéphajó-vezetői képesítés - a vonalvizsgának megfelelő vízterületen - a magányosan közlekedő vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít."

6. Az R. 2. számú melléklete A. Része II. Fejezetének

5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. A szolgálati kisgéphajó-vezető képesítés jogszabályban víziútnak nyilvánított vízen a vonalvizsgának megfelelő vízterületen, valamint az ország területén víziútnak nem minősülő vízterületeken magányosan vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít. A víziutak árterületére a vonalvizsga kötelezettség nem vonatkozik."[3]

7. Az R. 2. számú melléklete A. Része II. Fejezetének 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. A képesítésben megjelölt átkelés kikötési pontjai között a

a) révész "A" képesítés bármely komp,

b) révész képesítés a kézi és gépi erővel üzemelő köteles komp, továbbá az evezős révcsónak vezetésére jogosít."

8. Az R. 2. számú melléklete A. Részének II. Fejezete a következő rendelkezéssel egészül ki:

[Képesítési előírások]

"15. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány belvízi mozgószolgálat bármely hajó fedélzeti rádiótelefon berendezésének a megjelölt vízterületen való kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes."

9. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. Fejezetének

1.pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hajóskapitányi vizsga feltételei:]

"d) német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, amennyiben a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott víziútra kíván vonalismereti vizsgát tenni"

10. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. Fejezetének

2. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hajóvezetői "A" és "B" vizsga feltételei:] "e) német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, amennyiben a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott viziútra kíván vonalismereti vizsgát tenni"

11. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. Fejezetének

3. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) szolgálati kisgéphajó-vezetői vizsga feltételei:

ba) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, illetve hivatásos kisgéphajó-vezető képzésben vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy

bb) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat, vagy

bc) fedélzeti szolgálatban 12 havi hajózási gyakorlat, amelynek igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került."

12. Az R. 2. számú melléklete A. Része III. Fejezetének 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"7. a) A révész "A" képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga feltétele:

aa) kormányos képesítés és 12 havi fedélzeti szolgálatban szerzett hajózási gyakorlat, vagy

ab) szabadon közlekedő gépi hajtású kompon (a csónak kivételével) szerzett 6 havi hajózási gyakorlat, vagy

ac) révész képesítés és révészként szerzett 6 havi, továbbá szabadon közlekedő gépi hajtású kompon (a csónak kivételével) szerzett 3 havi hajózási gyakorlat,

b) a révész képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga feltétele: fedélzeti szolgálatban szerzett 6 havi gyakorlat."

13. Az R. 2. számú melléklete A. Részének III. Fejezete a következő rendelkezéssel egészül ki:

[A képesítések megszerzésének feltételei] "16. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelői vizsga feltételei:

a) büntetlen előélet,

b) német vagy orosz nyelvből a hajózási hatóság által megbízott szakmai vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvismeretet tanúsító vizsga, amennyiben a jelölt nemzetközi forgalom számára megnyitott víziútra kíván képesítést szerezni,

c) 6 havi belvízi nagyhajón, úszómunkagépen vagy kompon szerzett fedélzeti gyakorlat."

14. Az R. 2. számú melléklete A. Részének IV. Fejezete a következő 4. bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi 4., 5., 6. bekezdés sorszáma 5., 6. és 7. bekezdésre változik:

[A képesítővizsgák tantárgyai]

"4. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga vizsgatárgyai:

a) elméleti vizsga:

aa) a belvízi mozgószolgálat alapelveinek ismerete, ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) általános kommunikációs ismeretek,

ad) a szabványos rádióforgalmazási szótár használata,

ae) "A hajózható belvízi utak rádiótelefon-szolgálati útmutatójának" ismerete,

b) gyakorlati vizsga."

15. Az R. 2. számú mellékletének 2/IV/1. táblázata helyébe a következő táblázat lép:

[Képesítés/vizsga­tárgyHajózási szabály­zatHajóve­zetéstanHajózási földrajz, vízrajz, meteoro­lógiaVonal ismeretHajó-elmélet, a hajók szerkeze­te és épí­tése, ha­jógéptanKereske­delmi és rakodás-techni­kai isme­retekJogi ismeretekElsőse-gélynyúj-tási, kör­nyezet-és tüzvé-delmi is­meretekADN sza-bályzatHajóra­dar isme­retekVitorlá­zás elmé­letÁtkelő-hely is­mereteFedélzeti gépek is­mereteHajózási képesíté­sekről szóló ren­deletHajózási szakmai nyelvis­meretGyakor­lati vizsga]
"Hajóskapi­tányVVII
HajóvezetőVVIIIIIIIIIIIIII+00
Kishajó-veze­tő (hivatásos)IVIVIIIIII(b)I+ (c)
Kisgéphajó­vezető (szol­gálati)IVIVIIII+
Úszómunka-gép-vezetőIIIIIIIIIII
Géphajó-kor­mányosIVIVIII
Gépnélküli hajóvezetőIVIVIIIIII
RévészIIIIIII+
Fedélzeti tisztVVIIIIIIIIIIII+
KormányosIII
Révész "A"IVIVIIIIIII+

Megjegyzések:

(a) magánosan és karavánban közlekedő hajó gyakorlati vezetése (csak géphajóra szóló képesítés esetében) , vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés esetén) ,

(b) csak vitorlás kishajóvezető vizsga esetén,

(c) vitorlás kishajóvezető képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,

(d) csak a rendelet általános részéből, a 2. számú melléklet A. Részéből és az 5. számú mellékletből. Az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a vizsga szintjét jelölik meg (I-VI.) ."

15. Az R. 2. számú mellékletében a "veszélyes áru szállítási megbízott" kifejezés helyébe a "veszélyes áru szállítási szakértő" kifejezés lép.

16. Az R. 3. számú mellékletének II. A. Része I. Fejezetének 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Képesítési előírások] "4. Rádiókezelő

a) általános rádiókezelő,

b) korlátozott rádiókezelő,"

17. Az R. 3. számú mellékletének II. A. Része II. Fejezetének 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Képesítési előírások]

"6. Rádiókezelő bizonyítvány

a) Az általános rádiókezelő bizonyítvány (GOC) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.[4]

b) A korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (ROC) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít, feltéve, hogy a berendezés kezeléséhez egyszerű külső kapcsolók használatára van szükség, és a berendezés maga biztosítja a frekvenciastabilitást a Nemzetközi Rádiószabályzat 2. függelékében rögzített tűréshatárok között, továbbá amely a GMDSS szerinti A1 körzetben szükséges. A bizonyítvány 5 évig érvényes."[5]

18. Az R. 3. számú mellékletének II. A. Része III. Fejezetének 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képesítések megszerzésének feltételei] "8. Rádiókezelő:

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) a hajózási hatóság előtt tett elméleti és gyakorlati vizsga,

c) az egészségi alkalmasság hatósági igazolása,

d) angol nyelvből államilag elismert "C" típusú legalább középfokú nyelvvizsga,

e) navigációs őrszolgálat tagja képesítés."

19. Az R. 3. számú mellékletének II. A. Része IV. Fejezetének 7. pontja a következő rendelkezéssel egészül ki:

"6. Rádiókezelő vizsga: a) elméleti vizsga:

aa) a tengeri mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) a GMDSS rendszer és alrendszerek üzemeltetési eljárásai és gyakorlati üzemeltetése,

ad) szolgálat szükséghelyzetben,

ae) a mentési, felkutatási rendszerek és eljárások ismerete,

af) helyzetjelző rendszerek és eljárások,

ag) a nemzetközi kódjelzések, a mentési és felkutatási kézikönyv, a szabványos tengerészeti szakszótár alkalmazása,

ah) a rádión keresztül orvosi ellátást biztosító rendszerek és eljárások,

ai) általános kommunikációs ismeretek,

c) gyakorlati vizsga szimulátoron."

20. Az R. 5. számú mellékletének A. Része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Belvízi hajózás

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők.

Belvízi géphajó-vezetői képesítések:

1. hajóskapitány,

2. hajóvezető "A",

3. hajóvezető "B",

4. hivatásos kisgéphajó-vezető,

5. szolgálati kisgéphajó-vezető,

6. kedvtelési célú kisgéphajó-vezető.

Az 1-3. pontban felsorolt képesítésekkel a második fedélzeti tiszt, az úszómunkagép-vezető, a gépnélküli hajóvezető, a révész, révész "A" és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen a géphajókormányos továbbá az 1-5. pontban meghatározott képesítésekkel a kormányos, és a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet mellékleteként kiadott Hajók és Úszómunkagépek Szemleszabályzatának 23. Fejezete 23.02 Cikkének 2.1, 2.2, 2.4 és 2.5 pontok alatt meghatározott és képesítéshez kötött szolgálatok elláthatók.

Belvízi vitorlás képesítések:

1. hajóskapitány,

2. hajóvezető "A" (vitorlás hajóra) ,

3. hajóvezető "B" (vitorlás hajóra) ,

4. hivatásos vitorlás kishajó-vezető,

5. kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezető."

21.Az R. 4. számú melléklete II. Fejezetének 5. pontja a következő e) alponttal egészül ki:

[A képesítések megszerzésének feltételei, Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:] "e) korlátozott rádiókezelő képesítés."

22. Az R. 6. számú melléklete 1. pontjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Hivatásos belvízi "Bizonyítvány hajós képesítésről", "Oklevél hajós képesítésről" és "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány":

23.Az R. 6. számú mellékletének 1. pontja a következő okmánymintával egészül ki:

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (1. oldal) :

Szám/Nummer:.......................................................................................................................fénykép
Lichtbild
Név/Name: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő/Geburtsort und Geburtsdatum: .........................................................
Állampolgárság/Nationalitat: ................................................................................................
……………………………
a tulajdonos aláírása/
Unterschrift des Inhabers
Korlátozás/Beschrankung:
A kiállítás helye, kelte/Ort und Datum:
Budapest, .........................................................................................................................................................................
Érvényessége/Gültigkeit: ...........................................................:....................................................................................
P. H./Stempel
…………………………..
aláírás/Unterschrift
………………………….
név/Name
Hivatalos bejegyzések/Offizielle Eintragungen:
A Közlekedési Főfelügyelet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. cikkével összhangban rendelkezik a rádiótelefon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel. Die Verkehrshauptaufsicht bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der Sprechfunkanlagen laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist.

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (2. oldal) :

Szám/Nummer:.......................................................................................................................fénykép
Lichtbild
Név/Name: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő/Geburtsort und Geburtsdatum: .........................................................
Állampolgárság/Nationalitat: ................................................................................................
……………………………
a tulajdonos aláírása/
Unterschrift des Inhabers
Korlátozás/Beschrankung:
A kiállítás helye, kelte/Ort und Datum:
Budapest, .........................................................................................................................................................................
Érvényessége/Gültigkeit: ...........................................................:....................................................................................
P. H./Stempel
…………………………..
aláírás/Unterschrift
………………………….
név/Name
Hivatalos bejegyzések/Offizielle Eintragungen:
A Közlekedési Főfelügyelet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. cikkével összhangban rendelkezik a rádiótelefon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel. Die Verkehrshauptaufsicht bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der Sprechfunkanlagen laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist.

24. Az R. 6. számú mellékletének 2. pontjában a tengerész képesítő bizonyítvány helyébe a következő okmányminta lép: [Hivatásos tengerész képesítő okmányok:]

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIC OF HUNGARY
TENGERÉSZ KÉPESÍTŐ
BIZONYÍTVÁNY
SEAMAN'S CERTIFICATE
OF COMPETENCY
(Címer)
KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET
mint tengerészeti hatóság
GENERAL INSPECTORATE OF TRANSPORT
as Maritime Authority

Bizonyítvány (1. oldal)

Szám/No of certificate: ..........................................................................................................
Név/Name: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő/Place and date of birth: ......................................................................
Tengerész Szolgálati Könyv száma/No of Seaman's book: ..............................................
Állampolgárság/Citizenship: ..................................................................................................
fénykép
photo
...............................
a tulajdonos aláírása
/ signature of holder
Képesítés/Qualification:
Szolgálat, melyet elláthat: .............................................................................................................................................
To carry on dutie as: ........................................................................................................................................................
A kiállítás helye, kelte/Place and date of issue:
Budapest, .........................................................................................................................................................................
Érvényessége/Validity: ...................................................................................................................................................
P. H./seal
..........................
aláírás/signature

........................
név/name
Újraérvényesítve/Revalidation:....................................................................................................................................
P. H./seal
.............................
aláírássignature

............................
név/name

Bizonyítvány (2. oldal)

25. Az R. 6. számú mellékletének 2. pontja a következő okmánymintákkal egészül ki: Általános rádiókezelő bizonyítvány (1. oldal) :

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIC OF HUNGARY
ÁLTALÁNOS RÁDIÓKEZELŐ
BIZONYÍTVÁNY
GENERAL OPERATOR'S
CERTIFICATE (GOC)
(Címer)
KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET
mint tengerészeti hatóság
GENERAL INSPECTORATE OF TRANSPORT
as Maritime Authority

Korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (1. oldal) :

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIC OF HUNGARY
KORLÁTOZOTT RÁDIÓKEZELŐ
BIZONYÍTVÁNY
RESTRICTED OPERATOR'S
CERTIFICATE (ROC)
(Címer)
KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET
mint tengerészeti hatóság
GENERAL INSPECTORATE OF TRANSPORT
as Maritime Authority

Általános és korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (2. oldal) :

Szám/No of certificate: ...........................................................................................................
Név/Name: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő/Place and date of birth: ......................................................................
Állampolgárság/Citizenship: ..................................................................................................
fénykép
photo
………………………………
a tulajdonos aláírása
/ signature of holder
Korlátozás/Limitation:
A kiállítás helye, kelte/Place and date ofissue:
Budapest,.........................................................................................................................................................................
Érvényessége/Validity:...................................................................................................................................................

P. H. /seal
………………………..
aláírás/signature

………………………
név/name

Hivatalos bejegyzések/Officials remarks:
A Közlekedési Főfelügyelet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. cikkével, valamint az STCW 78/95 IV. szabályával összhangban rendelkezik a rádióberendezés működtetéséhez szükséges ismeretekkel. The General Inspectorate of Transport hereby certifies that the certificate holder possesses the necessary knowledge to operate radio communication equipment in accordance with Article 47 of the Radio Regulation and Regulation IV of the STCW 78/95.

Lábjegyzetek:

[1] lásd: 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a víziközlekedés rendjéről, melléklet 1.01 cikk j) pont.

[2] lásd: 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről.

[3] 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról.

[4] General Operator's Certificate.

[5] Restricted Operator's Certificate.

Tartalomjegyzék