17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet

a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdésének h) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint figyelemmel a nemzetközi jelentőségű víziutakról szóló európai megállapodás kihirdetéséről szóló 151/2000. (IX. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltakra, a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya

a)[1] Magyarország területén található és e rendeletben meghatározott folyókra, csatornákra, tavakra és ezeknek e rendeletben szereplő műtárgyaira, valamint fenntartóira,

b)[2] az egységes közlekedési szervezetre és a vízügyi feladatokat ellátó központi államigazgatási szervezetre

terjed ki.

(2)[3] E rendelet hatálya nem terjed ki a kizárólag kedvtelési célú hajózásra alkalmas természetes, illetve mesterséges vízfolyásokra és tavakra, ahol ezek kezelője köteles gondoskodni a külön jogszabályban előírt jelek és jelzések kihelyezéséről.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) hajózási kisvízszint (a továbbiakban: HKV):

aa)[4] változó vízállású víziutaknál - a nemzetközi jelentőségű európai víziutakról szóló európai megállapodás ajánlása szerint - a HKV az az év legalább 240 napján vagy a hajózási szezon 60%-ban fennálló vízszint, amely mellett a víziút osztálya szerinti, e rendeletben meghatározott követelmények teljesülnek,

ab) duzzasztott folyószakaszokon, csatornákon és szabályozott vízállású tavakon a HKV az üzemrendben előírt üzemi kisvízszint;

b) legkisebb hajózási vízszint (a továbbiakban: LKHV): a Dunára megállapított HKV,

ba) a Dunának az 1811,00 fkm és az 1433,00 fkm közötti változó vízállású szakaszán az LKHV a tárgyidőszakot megelőző 30 év jégmentes időszakának adataiból számított 94% tartósságú vízhozamhoz tartozó vízszint,

bb) amennyiben más víziútnál LKHV szerepel, akkor az a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott módon számított 94%-os tartósságú vízhozamhoz tartozó vízszintet jelenti;

c) hajózási nagyvízszint (a továbbiakban: HNV): a víziutat a vízfelszín felett keresztező létesítményeknek e rendelet előírásai szerint történő tervezésénél és kivitelezésénél mértékadó vízszint,

ca) amely a tárgyidőszakot megelőző harminc év jeges időszakon kívüli részében 1 százalékos tartóssággal érvényesült magas vízhozam mellett adódik, illetve

cb) duzzasztott folyószakaszon, csatornákon és szabályozott vízállású tavakon az üzemrendben meghatározott üzemi nagyvízszint;

d) hajóúti vízmélység: a víziúton a HKV-nél a hajóútban mért vízmélység;

e) hajózási szezon: a 75%-os vagy azt meghaladó mértékű jégzajlás, a külön jogszabályban meghatározott II. fokú árvízszintet meghaladó árvíz vagy más rendkívüli körülmény által okozott, a hajózási hatóság által kihirdetett hajózási zárlat időtartamát nem tartalmazó időszak.

Víziút osztályba sorolása

3. §

(1) Vízutat az 1. számú mellékletben meghatározott tíz víziútosztály egyikébe kell sorolni

a) a víziúton közlekedtethető úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének mértékadó hosszúsága, szélessége, merülése,

b) a víziúton közlekedtethető úszólétesítmény testének legalsó pontja és a mederfenék között feltüntetett, a mederanyag minőségétől függő biztonsági távolság (2. számú melléklet), valamint

c) a víziútra előírt űrszelvénymagasság (2. számú melléklet)

figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt követelményt nem kell alkalmazni arra a víziútra, amelyen külön jogszabályban védetté nyilvánított híd alatt az űrszelvénymagasság az e rendeletben előírtnál kisebb.

(3) A víziút mélysége akkor felel meg az adott víziút-osztálynak, ha a mederanyag minőségétől függő biztonsági távolsággal növelt mértékadó merülés - mint HKV-nél mérhető vízmélység - legalább a mértékadó szélesség alapján szükséges hajóútszélességben rendelkezésre áll.

(4)[5] A víziút a víziútosztálya szerint az 1. számú mellékletben meghatározott úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének kétirányú közlekedésére alkalmas, de a víziút egyes szakaszain az időjárási körülmények, víziút-szabályozási munkálatok, építési műveletek, illetve egyéb a mederrel kapcsolatos okok miatt az úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékeinek találkozása időszakosan korlátozható.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint osztályba sorolt víziutakat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(6) A víziutak egyes szakaszaira, illetve a tavak tekintetében az adott tó teljes területére megállapított HKV és LNHV vízszinteket e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(7)[6] A Duna víziútjával kapcsolatos hatósági, illetve szakhatósági eljárása során a hajózási hatóság a Duna Bizottság vonatkozó ajánlásait is érvényesíti.

Víziút időjárás és hullámjellemzők szerinti hajózási zónába sorolása

4. §

(1) A hajózás biztonsága érdekében a víziutakat időjárási és hullámjellemzőik szerint e rendeletben meghatározott négy hajózási zóna egyikébe kell sorolni.

(2) Víziút hajózási zónába sorolása az 5%-os valószínűségű legnagyobb hullámmagasság alapján történik. Az egyes zónákra jellemző legnagyobb hullámmagasságot, illetve a víziutak hullámjellemzők szerinti hajózási zónába sorolását e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Víziút mentén létesítendő szükségkikötők legkisebb száma

5. §

(1) Víziút mentén létesítendő szükségkikötők számának meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy a víziút jellemző forgalma szerinti számú hajó szükség esetén biztonságosan elhelyezhető legyen és teljesüljön az a követelmény, amely szerint a legközelebbi szükségkikötőt a hajók legfeljebb tizenhat órányi hajózással elérhessék.

(2)[7] A víziút mentén meglévő szükségkikötők számbavételekor a szükségkikötőkön túl a zárt öbölben vagy medencében elhelyezkedő kikötőt, illetve a vízügyi hatóság és a hajózási hatóság által - továbbá természetvédelmi területen a környezetvédelmi hatóság és a természetvédelmi hatóság véleményének kikérésével - biztonságos átmeneti tartózkodásra alkalmasnak minősített mellékágat, öblözetet is szükségkikötőként lehet figyelembe venni.

(3) A víziutak mentén igénybe vehető szükségkikötőket a 6. számú melléklet tünteti fel.

(4)[8] A különleges állapot bekövetkezéséről a víziúton közlekedő hajókat kellő időben kell értesíteni és tájékoztatást kell adni a szükségkikötőkben rendelkezésre álló helyek számáról. A tájékoztatást a Dunán a Budapest Főváros Kormányhivatala intézkedésére a hajózási információs rádióállomás adja, más víziutakon a hajózási rádiószolgálatban használatos 16-os csatorna igénybevételével a vízügyi igazgatási szerv biztosítja.

Víziutak nyilvántartása

6. §

(1) A víziutakat a hajózási hatóság a víziutak jegyzékében tartja nyilván.

(2) A nyilvántartás kiterjed a víziút:

a) nevére és egyéb azonosítóira,

b) tulajdoni viszonyaira, kezelőjére,

c) helyszínrajzára, mederviszonyaira,

d) a víziúton kitűzött hajóút kitűzési tervére, valamint a víziközlekedés forgalmának irányítására szolgáló jelzések kihelyezési tervére,

e) a hajózási érdekű hidrológiai, hidraulikai adataira,

f) területén található létesítmények, építmények helyszínrajzára és hajózási érdekű adataira,

g) a víziutat a vízfelszín alatt, illetve felett megközelítő vagy keresztező nyomvonalas létesítmények helyszínrajzára és hajózási érdekű adataira,

h) e rendeletben meghatározott jellemzőire,

i) állandó jellegű közlekedési korlátozásokra, valamint a víziút használhatóságát korlátozó gázlók, hajóútszűkületek és egyéb akadályozó tényezők adataira,

j) távközlési és segélyhívó rendszerére.

(3) A nyilvántartáshoz szükséges adatokat és tájékoztatást a (2) bekezdésben szereplő adatok, illetve dokumentációk kezelésére illetékes szervek, gazdálkodó szervezetek és más érintettek térítésmentesen bocsátják rendelkezésre.

(4) A víziutak jegyzéke nyilvános.

Víziúttal és víziúti létesítménnyel, valamint fenntartásukkal és üzemeltetésükkel kapcsolatos egyes követelmények

7. §

(1) A víziközlekedés zavartalansága, hatékonysága és biztonsága érdekében víziúton:

a) a hajóút szélességét, a hajóút kanyarulati ívét, a víziúton található létesítmények megközelítésére szolgáló hajóút, valamint a várakozóhelyek méretezését és kialakítását, továbbá más, a víziközlekedést, valamint azon belül a hajózás biztonságát érintő, további víziúti jellemzőket a víziúton közlekedtethető hajó, bárka, illetve tolt kötelék méreteinek, a Dunát illetően pedig mindezeken túl a Duna Bizottság vonatkozó ajánlásainak figyelembevételével kell meghatározni;

b)[9] ha jogszabály a víziutat a vízfelszín felett keresztező létesítmények tervezésével és kivitelezésével összefüggő követelményeket a legnagyobb hajózási vízszint (LNHV) függvényében állapítja meg, azokat az e rendeletben a HNV-hez kötött követelményekkel együtt kell teljesíteni úgy, hogy a nagyobb magasságot eredményező követelményt kell alkalmazni;

c) víziutat keresztező híd, távvezeték, illetve más, a víziutat a vízfelszín felett keresztező létesítmény tervezése, építése, illetve átépítése során az 5. számú mellékletben a víziút osztálya szerint megadott nagyobb méretnek megfelelően kell kialakítani a hajózási űrszelvény méreteit. Hidat, illetve más keresztező létesítményt úgy kell elhelyezni, hogy az ezek térségén történő áthajózás HKV-nél, középvíznél és LNHV-nél is biztonságos legyen;

d) víziúton e rendelet kihirdetésekor már működő pontonhídon, illetve hajóhídon túl új pontonhíd, illetve hajóhíd működtetésére csak különösen indokolt esetben, átmeneti időszakra kerülhet sor. Pontonhíd, illetve hajóhíd kezelésére és fenntartására, különös tekintettel a hajók áthaladásának biztosítására, külön jogszabály rendelkezése szerint kell eljárni;

e)[10] felsővezetésű komp kötelét a 2. számú mellékletben meghatározott magasságban kell átvezetni a víziút felett, ha a 2002. április 7-ét megelőzően létesített felsővezetésű komp kötele a 2. számú mellékletben meghatározott magasságnál alacsonyabban van átvezetve a víziút felett, a komp kötelét 2018. április 7. napjáig az e rendeletben előírt magasságban kell átvezetni, illetve kötélvezetésű komp kötelének az átkelések szünetében a mederfenékre történő leeresztésével vagy kötélvezetéstől, láncvezetéstől független átkelőhajó üzemeltetésével kell a víziközlekedés zavartalanságát, hatékonyságát és biztonságát biztosítani;

f) víziutat a térszín alatt keresztező nyomvonalas és egyéb létesítményt a víziközlekedés, valamint a természetes és az épített környezet biztonsága érdekében úgy kell megépíteni, illetve e rendelet kihirdetése előtt épített ilyen létesítményt felújítása, átépítése alkalmával úgy kell átalakítani, hogy a létesítmény vonalában és térségében az úszólétesítmények közlekedése akadálymentes legyen, továbbá azok manőverezésük során korlátozás nélkül használhassák horgonyberendezésüket.

(2) A Duna és a Tisza víziútját érintő építés, fejlesztés esetén figyelemmel kell lenni arra, hogy ezek a víziutak a tengerrel való kapcsolatot biztosítják, így a 2. számú mellékletben feltüntetett űrszelvényméretekből a Dunán és a Tiszán e rendelet hatálybalépését követően megvalósuló létesítményeket illetően, a nagyobb érték az iránymutató.

(3)[11] Duzzasztással szabályozott víziúton vízlépcsőnél a víziút osztálya szerinti méretű úszólétesítmények, illetve azok tolt kötelékének áthaladását biztosító hajózsilipet kell létesíteni. IV. vagy annál magasabb osztályú víziúton hajózsilip párosával létesítendő, a zsilip karbantartásával összefüggésben adódó forgalomkorlátozás hatásainak csökkentése érdekében. A hajózsilipet úgy kell a vízlépcsőben elhelyezni, hogy az alatta és a fölötte levő víziúthoz való kapcsolata állandó és zavartalan legyen. A víziút osztálya szerinti hajózsilip főméreteit e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Víziúton a hajózsilip és a duzzasztó működtetésére, kezelésére és fenntartására - különös tekintettel a víziközlekedésre és annak biztonságára, valamint az árhullám és a jég lebocsátására - az üzemben tartó üzemeltetési szabályzatot készít. A hajózsilip és a duzzasztó, ideértve a hajózásra csak időszakosan használható hajózsilipet és duzzasztót is, közlekedési üzemeltetési rendjét a hajózási hatóság hagyja jóvá, és teszi közzé hajósoknak szóló hirdetményben.

(5)[12] A zsilipet üzemben tartója a belvízi mozgószolgálatok rádióállomásai részére külön jogszabályban elrendelt hullámhosszon működő URH-rádió berendezéssel szereli fel, és az üzemrendben meghatározott üzemidő alatt folyamatos figyelő és forgalomirányítói szolgálatot biztosít.

(6) Duzzasztással üzemeltetett víziúton a duzzasztómű üzemrendjében előírt különböző üzemi vízszinteknél alacsonyabb vízszínt, illetve az üzemrendben előírt magas vízszintnél magasabb vízszint csak különleges időjárási viszonyok kényszerítő hatására, katasztrófaelhárítási tevékenység érdekében, illetve a vízlépcső és a víziút karbantartási munkálatainak idejére állítható elő.

(7)[13] A víziút-fenntartási tevékenységet terv alapján kell végezni, amelyet a víziút fenntartója készít el a tárgyév március 31. napjáig, és azt a területileg illetékes vízügyi hatóság hagyja jóvá. A fenntartási tevékenység tervezését - indokolt esetben - tervezett vagy rendkívüli mederfelvétel alapján kell végezni.

(8) A víziúton elhelyezett, illetve azt keresztező, létesítmény építési, műszaki, illetve üzemeltetési előírásaiban szereplő, kötelező felújítási munkálatainak keretén belül, a létesítmény üzemeltetőjének a víziút fenntartójával a (7) bekezdésben nevezett határidő figyelembevételével egyeztetett éves tervében szereplő munka kivitelezéséhez legfeljebb 20 naptári nap időtartamú folyamatos és teljes hajózási zárlatot lehet elrendelni. Ezen időtartamú zárlatot ugyanabban az évben még egyszer el lehet rendelni, de a két hajózási zárlat között, legalább 60 napos időszakra, az áthajózás feltételeit biztosítani kell.

(9) Úszólétesítmény a forgalmi okokból történő várakozás, a műszaki meghibásodás elhárítása, a havaria, illetve a vis maior eseteit kivéve, csak a veszteglésre kijelölt helyeken kikötve, illetve lekötve várakozhat. Hajózásra alkalmatlanná vált állapotú úszólétesítménynek a víziútról, illetve annak környezetéből történő eltávolításáról tulajdonosa a hajózási hatóság által megállapított határidőn belül köteles gondoskodni.

Víziútra fordított beruházási, fenntartási és üzemeltetési kiadások nyilvántartása

8. §

(1)[14] Az állami tulajdonban lévő víziutak közlekedési pályaként való működését szolgáló eszközfelhasználást (a továbbiakban: kiadás) a nyilvántartási rendszer keretében a (2)-(4) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal a vízügyi igazgatási szerv tartja nyilván.

(2)[15]

(3)[16]

(4)[17]

(5)[18] Az osztályozott víziutakkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozó adatgyűjtésről, a kiadások adatainak nyilvántartásáról, valamint kezeléséről a vízügyi igazgatási szerv gondoskodik, kivéve a hajózási hatóságnak az általános kiadás kategóriában felmerülő víziutakkal kapcsolatos kiadásait, és a rendőrség vízirendészeti szerveinek kiadásait, amelyekről a Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság közvetlenül a közlekedésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) szolgáltatja az adatokat.

(6)[19] A víziutak használatára vonatkozó adatgyűjtésről és az adatok nyilvántartásáról, a miniszter gondoskodik. A zsilipeken a tárgyévben áthaladt hajók számát a miniszterrel a vízügyi igazgatási szerv közli. Az áruforgalomra és a személyforgalomra vonatkozó adatok gyűjtése külön jogszabályban meghatározott módon történik.

(7) Az (5) és (6) bekezdésben megjelölt közigazgatási szervek a nyilvántartásukban e rendelet szerinti terjedelemben és formában szereplő adatokat egymásnak és jogszabály szerint illetékes szerveknek hozzáférhetővé teszik.

(8)[20] A víziutakkal kapcsolatos kiadásokra, kölcsönökre és a víziutak használatára vonatkozóan az Európai Bizottságnak történő adatszolgáltatásról a miniszter gondoskodik.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet - a 8. § (8) bekezdésének kivételével - a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) A 8. § (8) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[21]

(4)[22]

10. §[23]

Az e rendeletben szereplő, továbbá az egyes víziutak tekintetében hiányzó HKV, HNV és LNHV értékeket 2006. január 1. napjáig a vízügyi feladatokat ellátó központi államigazgatási szervezet határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a vízügyi igazgatási szerv honlapján közzé kell tenni. Az e rendeletben az egyes víziutakra, illetve azok egyes szakaszára irányadónak tekintett, és e rendeletben szereplő követelményeknek megfelelő HKV és HNV értékeket legalább tízévenként újra meg kell határozni és közzé kell tenni.

11. §[24]

Ez a rendelet a - a víziutak tekintetében - következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről;

b) a Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK rendeletet módosításáról;

c) a Bizottság 2598/70/EGK rendelete (1970. december 18.) az 1970. június 4-i 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról.

Dr. Fónagy János s. k.,

közlekedési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A hajózásra alkalmas természetes, illetve mesterséges felszíni víz osztályba sorolásához alapul szolgáló hajó, bárka, illetve tolt kötelék méretek

A víziút osztályaA víziúton közlekedtethető hajók, illetve tolt kötelékek ábrázolásaMagányos géphajóTolt kötelék
Hosszúság, mSzélesség, mMerülés, mHordképesség, tonnaHosszúság, mSzélesség, mMerülés, mHordképesség, tonna
I4051,4200----
II577,51,6500----
III708,22650-1 000----
IV859,52,51 000-1 500859,52,51500
V/A95-11011,42,51 500-3 00011011,42,51 600-3 000
V/B11011,42,51 500-3 00018511,42,53 200-6 000
VI/A110152,53 000-3 50011022,82,53 200-6 000
VI/B140152,54 000-4 50018522,82,564 00-12 000
VI/C140152,54000-6 200275

190
22,8

34,2
2,59 600-18 000
VII140153,24 000-6 20027534,23,214 500-27 000

Megjegyzés: A táblázatban szereplő merülési értékek a hajózási kisvízszinttel (HKV) megegyező vagy annál magasabb vízszintnél alkalmazhatók.

2. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A víziutak egyes űrszelvényméretei*

A víziút osztálya
IIIIIIIVV/AV/BVI/AVI/BVI/C
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél híd, illetve egyéb térszín feletti létesítmény alatt, m4,50
6,40
4,50
6,40
5,25
6,40
6,40-7,007,00-9,507,00-9,507,00-9,507,00-9,507,00-9,50
A hajóút legkisebb szélessége egy-, illetve több nyílásos híd nyílásában, m30
18
35
25
44
30
50
35-45
55
40-50
60
45-60
120
80-100
180
80-100
180
80-100
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél távközlési vezeték és feszültségmentes kábelek alatt, m16,516,516,516,516,516,516,516,516,5
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél felső vezetésű komp kötele alatt, m15151515Új nem létesíthetőÚj nem létesíthetőNem létesíthetőNem létesíthetőNem létesíthető
A hajóút legkisebb űrszelvénymagassága HNV-nél elektromos távvezeték alatt:
110 kV feszültségig, m
19,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,0019,00
110 kV feszültség felett, m19,00 + kilovol-tonként + 1 cm19,00
+ kilovol-tonként +1 cm
19,00 + kilovol-tonként +1 cm19,00 + kilovol-tonként + 1 cm19,00 + kilovol-tonként + 1 cm19,00 + kilovol-tonként +1 cm19,00 + kilovol-tönként + 1 cm19,00 + kilovol-tonként + 1 cm19,00 + kilovol-tonként + 1 cm
A hajózsilip hasznos méretei -
L×B*,m
60 × 10,070 × 12,085 × 12,090 × 12,0120 × 12,0190 × 12,0230 × 24,0295 × 36,0295 × 36,0
Hajózsilipnél a legkisebb küszöbmélység -
H**, m
2,53,03,04,54,54,54,54,54,5
A mederanyag minőségétől függő biztonsági távolság, dm
Sziklás mederfenék esetén333333333
Laza, illetve lágy szerkezetű mederfenék esetén222222222

Megjegyzés:

* L = a legkisebb hasznos hosszúság, illetve B = a legkisebb hasznos szélesség.

** h = a legkisebb küszöbmélység - hajózási kisvízszintnél, illetve a duzzasztott víziutakon az üzemrendben előírt üzemi kisvízszint mellett.

3. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A víziutak osztályba sorolása

A víziút neveA hajózható szakasz hossza, folyamkilométerA szakasz hossza (km), illetve a vízfelület területe (km2)A víziút osztálya
1.Duna (nemzetközi víziút)1812-1641171VI/B
2.Duna (nemzetközi víziút)1641-1433208VI/C
3.Mosoni-Duna14-212III
4.Mosoni-Duna2-02VI/B
5.Szentendrei-Duna32-032IV
6.Ráckevei-Duna58-058III
7.Sió-csatorna121-2398IV/időszakosan*
8.Sió-csatorna23-023IV
9.Dráva198-70128II
10.Tisza685-61273I
11.Tisza612-54468III
12.Tisza544-403141III
13.Tisza403-254149II
14.Tisza254-16094IV
15.Bodrog51-051III
16.Sebes-Körös10-010II
17.Kettős-Körös23-023II
18.Hármas-Körös91-091II
19.BalatonIV
20.Fertő tóII
21.Velencei-tóII
22.Keleti-főcsatorna45-045II
23.Hortobágy - Berettyó-főcsatorna7-07II

* Kizárólag az olyan balatoni vízeresztések időszakában hajózható, amelyet a Hajósoknak Szóló Hirdetményben közzétesznek.

4. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A víziutakra irányadónak tekintett vízmérce szerinti hajózási kisvízszint és hajózási nagyvízszint

(A megjelölt kivételektől eltekintve a vízmércék "0" jelzésének szintje a Balti tenger szintjéhez viszonyítva szerepel.)

A víziút neveA vízmérce neve és folyamkilométer szerinti helyeA vízmérce "0" jelzésének a tenger szintje feletti magassága
m
HKV cm, illetve a tenger szintje feletti magassága
m
Korábban megállapított LNHVcm, illetve a tenger szintje feletti magassága
m
HNV cm, illetve a tenger szintje feletti magassága
m
Duna
Gönyű, 1791,30
Komárom, 1768,34
Esztergom, 1718,52
Nagymaros, 1694,60
Budapest, 1646,50
Dunaújváros, 1580,60
Dunaföldvár, 1560,60
Baja, 1478,70
Mohács, 1446,90
106,21
103,88
100,96
99,38
94,98
90,28
88,86
80,99
79,20
-1
+91
+72
-10
+80
-8
-54
+118
+144
498
555
508
510
668
551
550
801
815
Mosoni-Duna
Győr, Bácsa, 9,20106,98+62518
Szentendrei-Duna
Dunabogdány, 27,4098,94-3526
Szentendre há, 11,0097,68-25581
Ráckevei-Duna
A Duna 1642 fkm.
Kvassay-zsilip 57,20
94,82+110150
A Duna 1586 fkm.
Tassi zsilip 0,80
89,26+646706
Balaton
Siófok103,41+100-
Fertő tó
Fertőrákos115,00-
Velencei-tó
Agárd102,62-
Sió-csatorna
Siófok zsilip, 120,8899,42+177251
Siójut rajz vm., 113,9097,94+157267
Mezőkomárom, közúti híd, 98,4895,32+211411
Ozora, vm., 86,0494,27+131391
Simontornya rajz vm., 74,2691,76+223503
Pálfa, közúti híd vm., 66,0391,27+188406
Borjád, vm., 46,6189,00+177356
Medina, közúti híd, 36,5287,52+189381
Szekszárd, közúti híd, 18,5485,09+174524
Kutyatanya, 12,2082,94+389739
Borrév, 9,7088,45-162188
Sió-torkolati mű, alsó, 2,5979,32+4971083
Tisza
Vásarosnamény, 684,50101,98-140752
Záhony, 627,8098,21-230554
Dombrád, 593,0894,05+10650
Tokaj, 543,1189,33+350720
Tiszalök-felső 518,2289,32+350580
Tiszalök-alsó, 518,2289,32+100580
Tiszapalkonya, 484,7087,28-30610
Tiszafüred, 430,5083,16+345577
Kisköre-felső, 403,2081,32+525635
Kisköre-alsó, 403,2081,32-160635
Szolnok, 334,6178,78-205659
Csongrád, 246,2076,23-35622
Szeged, 173,6073,70+94630
Bodrog
Felsőberecki, 47,7592,16+90530
Sárospataki közúti híd, 37,0991,82+ 110512
Tokaj (Tisza, 543, 11)89,33+350720
Keleti-főcsatorna
Megjegyzés: A nyílt kiágazás miatt a 0-5 fkm között a csatornában a tiszai vízállások érvényesülnek. Ezen a szakaszon a csatorna létesítésével egyidejűleg épített 2 híd szerkezeti alsó élmagassága 100,50 m. A. f.
-
Tiszai kiágazás és a Tiszavasvári zsilip között (0-5 fkm)89,32+450620
Tiszavasvári zsilip
(alvíz) és a Balmazújvárosi zsilip (felvíz) között (5-45 fkm)
89,32

89,32
+320

+300
350

320
Balmazújvárosi zsilip alvíz (45 fkm)89,32+225250
Hortobágy - Berettyófőcsatorna
Hármas-Körös torkolat, 61,20/0,00+223
Árvízkapu és vm., 0,5078,30+223414
Mezőtúri közúti híd, 6,80-+303337
Hármas-Körös
Bökényi duzzasztó, 5,6075,21+77551
Kunszentmárton, régi közúti híd, 19,80--13629
Kunszentmárton, új közúti híd és vm., 21,2076,13-8605
Kunszentmárton, vasúti híd--30545
Békésszentandrási duzzasztómű és vm., alvízi és felvízi, 47,5073,13+35784
Szarvasi vasúti híd, 53,8077,26+50628
Endrődi közúti híd, 72,90-+80537
Gyoma, vasúti híd, 76,00-+88424
Gyoma, közúti híd és vm., 79,2078,66+91606
Kettős-Körös
Kettős-Körös torkolat, 91,30/0,00-+9-
Kőröstarcsai közúti híd, vm., 98,40/7,1080,01+29616
Mezőberényi közúti híd, 103,70/12,40-+144591
Békési közúti híd és vm., 114,70/23,4081,12+108500
Sebes-Körös
Hármas-Körös torkolat, 91,30/0,00-+9-
Kőrösladányi közúti híd és vm., 100,80/9,5081,12+108
Dráva
Barcs98,13+40420
Drávaszabolcs86,72+110490

5. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A víziutak hullámjellemzőik szerinti hajózási zónába sorolása

A zónába sorolásnál alapul szolgáló hullámmagasság az egyes zónákban a következő:

1 zóna 2,0 m,

2 zóna 1,2 m,

3 zóna 0,6 m,

4 zóna 0,3 m.

A magyarországi víziutak hajózási zónába sorolása:

A víziút neveA víziútszakasza (folyamkilométer)A szakasz hossza (km), illetve a vízfelület területe (km2)Hajózási zóna
Duna1812-14333793
Mosoni-Duna14-0143
Szentendrei-Duna32-0323
Ráckevei-Duna58-0583
Sió-csatorna121-23984
Sió-csatorna23-0233
Dráva198-701283
Tisza685-1605253
Bodrog51-0513
Keleti-főcsatorna45-0454
Hortobágy-Berettyó-főcsatorna7-074
Sebes-Körös10-0104
Kettős-Körös23-0233
Hármas-Körös91-0913
Balaton-2
Velencei-tó-3
Fertő tó-3

6. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez

A víziutak mentén igénybe vehető szükségkikötők

A víziút neveA hajózható szakasz hossza (folyamkilométer)A szükségkikötő fkm szerinti helyeA szükségkikötő befogadóképességeMegjegyzés
Duna (nemzetközi víziút)1641-14331478,9070 18Téli kikötő, Baja: bejárati szakasz 0+500-1+000
Szentendrei-Duna32-0--
Ráckevei-Duna58-0--
Sió-csatorna121-23
Sió-csatorna23-01497
Dráva155-70155,26Medencés kikötő, Barcs
Tisza (nem hajózható)744-685--
Tisza685-612
Tisza612-544
Tisza544-403403,5030
Tisza403-254332,7520
Tisza254-160169,303 ha a hasznos vízfelületMedencés kikötő, Szeged
Bodrog51-01,2020Téli kikötő
Sebes-Körös10-0--
Kettős-Körös23-023,24Téli menedék, Békés
Hármas-Körös91-061,24Hortobágy - Berettyó torkolat
Balaton
Fertő tó
Velencei-tó
Keleti-főcsatorna45-0
Hortobágy-Berettyó-főcsatorna7-0

7. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez[25]

8. számú melléklet a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelethez[26]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 25. §-a. Hatályos 2012.01.01.

[2] Megállapította a 24/2004. (III. 10.) GKM-KvVM együttes rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.03.10.

[3] 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet a víziközlekedés rendjéről, 7. számú melléklet.

[4] Kihirdette a 151/2000. (IX. 1.) Korm. rendelet.

[5] 27/1993. (IX. 23.) KHVM rendelet a víziközlekedés rendjéről, 14. számú melléklet.

[6] A dunai hajóút méreteire és a Dunán lévő hidrotechnikai és más létesítményekre vonatkozó ajánlások - 1988. évi kiadás, Duna Bizottság (Recommandations relatives a l'établissement des gabarits du chenal, des ouvrages hydrotechniques et autres sur le Danube - 1988, Commission du Danube).

[7] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (2)-(3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.01.03.

[9] 4/1981. (III. 11.) KPM-IpM együttes rendelet a nyomvonal jellegű építmények keresztezéséről és megközelítéséről és az e rendelet 5. §-a alapján kiadott 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IpM együttes közlemény a hajózási űrszelvényekről, valamint a 28/1965. (V. É. 20.) OVF-KPM együttes utasítás a hidak és átereszek tervezésénél és kivitelezésénél vízügyi és hajózási érdekből irányadó előírásokról.

[10] Megállapította a 28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelet 11. §-a. Hatályos 2010.04.06.

[11] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése 57. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[12] 2/2001. (I. 31.) MeHVM rendelet a frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól.

[13] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[18] Módosította az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 27. §-a. Hatályos 2017.01.03.

[19] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 27. § 4. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Módosította a 41/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése 15. pontja. Hatályos 2009.01.01.

[24] Megállapította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 24. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2004.05.01.

Tartalomjegyzék