Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a hajózási képesítésekről

Egyes járványügyi normák:

19/2020. (VI. 17.) ITM rendelet (különösen: 4. §)

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 88. §-a (2) bekezdésének s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Vkt. 26. §-ának (1) bekezdésére is - az oktatási miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a)[1] Magyarország területén közlekedő úszólétesítményre és személyzetére, a hajózási képesítő vizsgákra felkészítő tanfolyamokra és képzőszervekre, valamint

b)[2] az ország határain kívül, a magyar hatóság vagy vizsgaközpont által kiadott hajózási képesítéssel rendelkező személyre.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) a csónakok, a nem gépi hajtású vízi sporteszközök, valamint a kizárólag tengeri halászati tevékenységet végző tengeri hajók vezetőire, illetve személyzetére,

b) a honvédelmi célú hajózási tevékenységet végző úszólétesítmények vezetőire és személyzetére.

(3) Az ország területén nem magyar lobogó alatt, illetve az ország határain kívül magyar lobogó alatt közlekedő úszólétesítmények vezetőire és személyzetére a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik.

Fogalommeghatározások

2. §

E rendelet alkalmazásában

a)[3]

b)[4] képesítő okmány: olyan okirat, amely oklevél, bizonyítvány, vizsga vagy jogosultság alapján lett kiállítva vagy elismerve, és amely a tulajdonosát feljogosítja arra, hogy az abban megnevezett képesítésének megfelelő tevékenységet lásson el;

c)[5]

d) teljesítmény: kilowattban (a továbbiakban: kW) kifejezett főgépteljesítmény, amely a lajstromozási bizonyítványban vagy egyéb hajóokmányban szerepel;

e)[6] bruttó űrtartalom (a továbbiakban: BT): a hajó teljes nagyságának megfelelő, a hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezmény alapján megállapított űrtartalom, amely a hajó lajstromozási bizonyítványában szerepel;

f)[7] rádiószabályzat: a Nemzetközi Távközlési Egyezmény mellékletét képező Nemzetközi Rádiószabályzat és annak kiegészítései, illetve módosításai;

g) jóváhagyott gyakorlat és képzés: a hajózási hatóság által elismert vagy engedélyezett gyakorlat, képzés;

h) fedélzeti tiszt: a fedélzeti szolgálati ágazat képesített tisztje; a legmagasabb fedélzeti tiszti képesítéssel rendelkező személy jogosult a hajóparancsnokot - annak alkalmatlanná válása esetén - helyettesíteni;

i) gépüzemvezető: a hajó gépi berendezéseiért és azok üzemeltetéséért felelős vezető;

j) géptiszt: a gépüzemi szolgálati ágazat képesített tisztje;

k) tengeri őrszolgálat tagja: a navigációs, illetve a géptéri őrszolgálatban részt vevő képesített személy;

l)[8] vonalvizsga: a víziút vonalvizsga bizonyítványban megjelölt szakaszának ismeretéből tett, a 2. számú mellékletében előírt szintű vizsga;

m) úszólétesítmény vezetése: az úszólétesítmény irányítása, berendezéseinek vezérlése és kormányzása; nem tekinthető az úszólétesítmény vezetésének a rendeletben előírt képesítéssel rendelkező személy felügyelete alatt végzett gyakorlatszerzés;

n)[9] szolgálati hajó: az a hajó, amely vízirendészeti, határőrizeti, vám- és pénzügyőri, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi, természetvédelmi, hajózási, vízügyi, tűzoltási, vízi- és műszaki mentési, honvédelmi szolgálati céllal közlekedik. A szolgálati hajó nagyhajó és kishajó lehet;

o)[10] STCW Egyezmény: a 2012. évi XIX. törvénnyel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló 1978. évi nemzetközi egyezmény 2010. évi manilai módosításaival egységes szerkezetbe foglalt szövege;

p)[11] STCW-Szabályzat: a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló módosított (STCW) szabályzat, amelyet a szerződő felek az 1995. évi konferencia 2. határozatával fogadtak el;

r)[12] harmadik állam: olyan állam, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.

s)[13] utas: a vízijárművön a személyzeten kívül szállított bármely személy.

t)[14] Ügynökség: az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK rendeletében meghatározott szervezet;

u)[15] EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

v)[16] harmadik állam: az u) pontban meghatározott államtól eltérő állam.

w)[17] a Duna és vízrendszere: a Duna főága, a Duna Magyarország területén lévő mellékágai és mellékfolyói, valamint a nemzetközi forgalom számára megnyitott külföldi mellékágai, továbbá Magyarország területén lévő, külön jogszabályban víziúttá nyilvánított egyéb felszíni vizek;

x)[18] tengeri szakasz: 1. hajózási zónába sorolt, nemzetközi szerződéssel vagy a parti állam jogszabályával tengerinek nyilvánított folyamszakasz és a torkolathoz csatlakozó tengeri hajózási körzet;

y)[19] elsősegélynyújtó: belvízi személyhajó személyzetének az Országos Képzési Jegyzékben nem szereplő képzés keretében laikus elsősegélynyújtásra kiképzett tagja.

z)[20] GMDSS körzet: a globális tengeri biztonsági és vészhelyzetjelző rendszer területei:

za) A1 körzet: a tengerparttól 30 tengeri mérföld távolságig,

zb) A1-A4 körzet: az A1 körzeten túli területek a pólusokig.

Hajózási képesítés, a képesítés megszerzésének feltételei

3. §

(1) Úszólétesítmény vezetéséhez, valamint azon fedélzeti, gépüzemi szolgálati vagy segédszolgálati feladat ellátásához az e rendeletben meghatározott hajózási képesítés (a továbbiakban: képesítés) szükséges.

(1a)[21] A nyaralóhajók közlekedésére kijelölt vízterületen a nyaralóhajó vezetéséhez - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - képesítés nem szükséges.

(1b)[22] Az e rendeletben szabályozott azon képesítések, amelyek a hivatásos hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendeletben foglalt követelményeknek nem felelnek meg, az Európai Unió vízi úthálózatával kapcsolatban lévő vízterületeken a hivatásos hajózási képesítésekről szóló miniszteri rendelet hatálya alá tartozó úszólétesítményeken szolgálat ellátására nem jogosítanak.

(2)[23] Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik, úszólétesítmény önálló vezetésére, valamint gépüzemének vezetésére jogosító képesítés megszerzésének előfeltétele az alapfokú iskolai végzettség, továbbá a betöltött 18. életév.

(3) A képesítési előírásokat, valamint a képzésnek és a képesítések megszerzésének feltételeit, továbbá a képesítővizsgák tantárgyait az 1-4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képesítések helyettesíthetőségének szabályait az 5. számú melléklet tartalmazza.

(5)[24] A képesítés megszerzéséhez vizsgát kell tenni. A vizsgák részletes szabályait és feltételeit, valamint a vizsgabizottság működési rendjét a hajózási hatóság által jóváhagyott vizsgaszabályzat állapítja meg. A hajózási hatóság e rendelet keretein belül meghatározza a vizsgakövetelményekre vagy a képesítés megszerzésére vonatkozó előírások alapján a számonkérhető ismeretanyagot, a vizsgafeladatokat és a vizsgatárgyak számonkérésének módját.

(6)[25] A belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések megszerzéséhez érvényes hajós szolgálati könyvvel, a tengeri hivatásos képesítések megszerzéséhez érvényes tengerész szolgálati könyvvel kell rendelkezni.

(7)[26] Katasztrófavédelmi beavatkozás során, katasztrófaveszély vagy veszélyhelyzet idején a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya tagjának, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóság állománya tagjának és az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenységet ellátó tagjának hajóvezetői jogosultsága a hajózási képesítő okmányban meghatározott vízterületektől eltérő területre is érvényes, amely kiterjed a beavatkozás helyszínétől a visszaútra is.

Képzés és felkészülés hajózási képesítő vizsgára

4. §[27]

(1)[28] A vizsgára történő felkészülés szervezett képzés keretében vagy ha jogszabály eltérően nem rendelkezik egyénileg történhet. Hajó önálló vezetésére jogosító képesítés megszerzésére irányuló vizsgára való felkészülés csak a hajózási hatóság által jóváhagyott képzés keretében történhet.

(2)[29] A vizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság az 1. számú mellékletben foglaltak alapján hagyja jóvá. A képzési engedély 5 évig hatályos.

(3)[30] Az STCW Egyezményben szereplő tengerész képesítések megszerzésére és megtartására irányuló képzés csak akkor hagyható jóvá, ha az megfelel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) vonatkozó modellkurzusának és a képzőszerv - a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok szerinti és tanúsítvánnyal igazolt - hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet.

(4)[31] A közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a (3) bekezdésben foglalt tanúsítás és ellenőrzés eredményéről az ellenőrzést követő hat hónapon belül jelentésben tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(5) A szervezett képzést a hajózási hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzésről a képzési naplóba bejegyzést kell tenni. Ha az ellenőrzés során a hajózási hatóság az előírt feltételek hiányát állapítja meg, a képzés jóváhagyását visszavonja.

(5a)[32] A hivatásos tengerész képzés ellenőrzésével megbízott személynek a hajózási hatóság a képzések számonkérési, ellenőrzési módszereire irányuló továbbképzését el kell végeznie.

(6)[33] A jóváhagyott képzéseket a hajózási hatóság tartja nyilván, és a nyilvántartásról a honlapján tájékoztatót tesz közzé.

(7)[34] Hivatásos tengerész és tengeri kedvtelési célú képesítés megszerzésére irányuló felkészülés csak jóváhagyott képzés keretében történhet, és részképzés nem engedélyezhető.

(8)[35] A jóváhagyott képzésen oktató az lehet, akit a hajózási hatóság az Oktatók Névjegyzékébe felvett.

(9)[36] A hajózási hatóság oktatói tevékenység végzését annak engedélyezi, aki

a) a kérelemben megjelölt, ezen rendeletben meghatározott témakörre vonatkozó képesítéssel, illetve végzettséggel valamint a témakör ismereteinek alkalmazása tekintetében legalább egy éves tapasztalattal vagy gyakorlattal,

b) gyakorlati tárgy esetén, az adott úszólétesítmény vezetésére érvényes képesítéssel és legalább egy éves gyakorlati tapasztalattal,

c) szimulátor berendezés igénybevételével folytatott képzés esetén a szükséges szimulátor kezelésével kapcsolatos, legalább 30 nap igazolt gyakorlati tapasztalattal és instruktori képesítéssel

rendelkezik.

(10)[37] A hajózási hatóság az engedélyező határozatban megjelöli azon vizsgatárgyakat és témaköröket, amelyek vizsgáira felkészítő képzésben az oktató részt vehet.

4/A. §[38]

(1) A képző szerv az elméleti képzéshez a képzésben részesülő személyek létszámának, valamint a tantermi és közegészségügyi előírásoknak megfelelő oktatási helyiséget biztosít.

(2) A képző szerv a gyakorlati képzéshez a képzés jellegének, a vizsgahajónak megfelelő paraméterekkel rendelkező helyszínt, üzemképes hajót és a képzéshez szükséges eszközöket, felszerelést biztosít.

(3) A képző szerv a tanfolyam kezdete előtt legalább 5 munkanappal az engedélyező hatóságnak és a vizsgaközpontnak írásban bejelenti a tanfolyam tanrendjét, konzultációs rendjét, az oktatási helyszín pontos címét - továbbá gyakorlati képzés esetén az oktató hajó azonosítóját -, a tantárgyak oktatási időpontját, az oktatás időtartamát és előadójának a nevét, valamint a résztvevő tanulók várható létszámát.

(4) A képző szerv a tanfolyammal kapcsolatos, jóváhagyást érintő változtatásokat, így különösen a személyi és tárgyi feltételektől vagy az oktatási tervtől történő eltérést 15 napon belül, de legkésőbb a változással érintett tanfolyam indulása előtti 3. munkanapon írásban bejelenti az engedélyező hatóságnak.

(5) A képző szerv nyomon követi és dokumentálja a tanulók képzési program szerinti előrehaladását, az előírt kompetenciák alkalmazásképes tudásának megszerzését, megújítását, valamint fenntartását.

(6) A képző szerv a tanfolyam elvégzését követően az 1. számú melléklet I. Fejezet Képzési Igazolás alcím 1. pontjában foglalt képzési igazolást állít ki, ha a jelentkező a képzési szerződésben megfogalmazott feltételeknek megfelel, és a képzést sikerrel teljesíti.

(7) A hajózási hatóság meghatározza a vizsga tematikáját, a vizsgára történő felkészülés, felkészítés személyi és tárgyi feltételeit.

A vizsgára bocsátás feltételei

5. §

(1)[39] A vizsgára a 6. § (1) bekezdés alapján a vizsgaközpontnál kell jelentkezni. A jelentkezéshez csatolni kell:

a) a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolást,

b) a vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot,

c) a vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott, a 2-4. számú mellékletben előírt egyéb okmányokat,

d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy tud úszni.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában előírt alkalmasságot a jelölt a hajós szolgálati könyv, illetve a tengerész szolgálati könyv érvényes bejegyzésével is igazolhatja, a d) pontjában előírt nyilatkozatot pedig az érvényes hajós, illetve tengerész szolgálati könyv pótolja.

(3) A vizsga díjköteles. A díjakat külön jogszabály* állapítja meg.[40]

(4)[41] Belvízi hajózási képesítések esetén a vizsgák feltételeként meghatározott gyakorlati időként az indulási és érkezési kikötő között úton lévő hajón szolgálatban töltött - hajós szolgálati könyvben igazolt - időtartamot kell figyelembe venni oly módon, hogy

a) 12 hónap gyakorlat 180 nap gyakorlati idővel teljesíthető,

b) belvízi hajózásban 365 egymást követő napon belül legfeljebb 180 nap gyakorlati idő vehető figyelembe,

c) a tengeri, partmenti vagy halászhajózásban 250 nap gyakorlati idő számítható 12 hónap gyakorlati időnek,

d) a hajó karbantartási, telelési és várakozási ideje 60 nap időtartamig szolgálatban töltött időnek számít,

e)[42]

(5)[43] A hajós szolgálati könyvben és a tengerész szolgálati könyvben a szolgálati időkre és utakra, gyakorlatra vonatkozó bejegyzés igazoltnak tekinthető, ha azt az erre kijelölt szervezet igazolta, vagy a hajózási hatóság a nyilvántartásába bevezette.

(5a)[44] A tengerész képesítések megszerzéséhez és a tengerész képesítő okmányok meghosszabbításához előírt gyakorlatot az STCW Egyezmény szerinti tengeri hajón kell teljesíteni.

(6)[45] A belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői elméleti vizsgára bocsátás feltétele a betöltött 17. életév.

(7)[46] A vizsgát a vizsgára való jelentkezés benyújtásától számított 12 hónapon belül meg kell kezdeni.

(8)[47]

Vizsgabizottság

6. §

(1)[48] A vizsgát a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabiztos vagy vizsgabizottság előtt kell letenni.

(2)[49] A vizsgabizottság tagja (a továbbiakban: vizsgabiztos) az lehet, akit a hajózási hatóság a Vizsgabiztosok Névjegyzékébe felvett. A Vizsgabiztosok Névjegyzékében meg kell jelölni azokat a vizsgatárgyakat és témaköröket, amelyek vizsgáira a Vizsgabiztosok Névjegyzékében szereplő vizsgabiztos kijelölhető. A Képzőszerv által szervezett, nem a vizsgaközpont által kijelölt tagokból álló vizsgabizottság előtt zajló vizsga esetén, a képzés jóváhagyásáról szóló határozatban foglalt oktatók lehetnek a vizsgabizottság tagjai.

(3)[50] A Vizsgabiztosok Névjegyzékébe az vehető fel,

a) aki

aa) a hajózási hatóság erre a célra szervezett továbbképzését, valamint a legalább ötévente megtartott ismeretfelújító továbbképzéseket sikeresen teljesíti,

ab) a feleletválasztós tesztvizsga kivételével a vizsgatárgy ismeretkörét magában foglaló legalább kétéves jóváhagyott képzésben szerzett oktatói vagy egy éves hajózási hatósági vagy vizsgaszervezői, vagy kétéves nagyhajó vezetői vagy tengerésztiszti gyakorlattal rendelkezik és

ac) a feleletválasztós tesztvizsga kivételével a vizsgatárgyra vonatkozó képesítéssel, vagy végzettséggel rendelkezik, továbbá

b) aki

ba) gyakorlati vizsga esetén az adott úszólétesítmény vezetésére vagy a navigációs berendezés kezelésére vagy a rádió-berendezés kezelésére érvényes képesítéssel és legalább kétéves gyakorlati tapasztalattal rendelkezik,

bb) számítógépes elméleti vizsga esetén a vizsgaprogram használatára kiképzett, vagy

bc) szimulátor berendezés igénybevételével lefolytatott vizsgáztatáshoz a szükséges szimulátor típus kezelésével kapcsolatos, legalább 30 nap igazolt gyakorlati tapasztalattal és instruktori képesítéssel rendelkezik.

(3a)[51] A továbbképzés és az ismeretfelújító továbbképzés tantervi és vizsgakövetelményeit a hajózási hatóság határozza meg.

(4)[52] A Vizsgabiztosok Névjegyzékét - és a Névjegyzékben történő változtatásokat - a hajózási hatóság a honlapján közzéteszi.

Vizsga

7. §

(1) Ha a vizsga elméleti és gyakorlati ismeretek tanúsításához kötött, a gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti vizsgán megfelelt.

(2) A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

(3)[53] Az a jelölt, akinek a vizsgáját a vizsgabizottság valamely tantárgyból eredménytelennek minősíti, e tantárgyból javítóvizsgát tehet.

(4)[54]

(5) Javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

(6)[55]

(7)[56] A gyakorlati vizsgára, a vizsgaszabályzatban meghatározott típusú úszólétesítményt a vizsgázó vagy jóváhagyott képzés esetén a képzőszerv biztosítja. A vizsgára csak olyan úszólétesítmény fogadható el, amely az adott vízterületen hajózásra alkalmas.

(8)[57] Az elméleti vizsga sikeres teljesítését követően gyakorlati vizsga legfeljebb 18 hónapon belül tehető. A határidő jogvesztő.

(9)[58] A vizsgán jegyzőkönyvet kell készíteni. A vizsgajegyzőkönyvet 50 évig kell megőrizni.

Képesítő okmány

8. §

(1)[59] Az eredményes vizsga vagy jogosultág alapján megszerzett képesítést a vizsgaközpont a hajózási hatóság nyilvántartásába bejegyzi. Kérelemre, a hajózási hatóság nyilvántartásában szereplő képesítés igazolására a vizsgaközpont képesítő okmányt ad ki. A képesítő okmányok felsorolását az 1. számú melléklet, tartalmi elemeit a 6. számú melléklet határozza meg. A tengerész képesítéseket az STCW Egyezményben meghatározott követelmények szerint, az ADN szabályzatban meghatározott képesítéseket az ADN szabályzat szerint adja ki a vizsgaközpont.

(2)[60] Az úszólétesítményen szolgálatot teljesítő személynek okmányát azon a hajón kell tartani, ahol az okmány tulajdonosa szolgál. Tengeri hajón szolgálatot ellátó személy képesítő okmányát elektronikusan ellenőrizhető, digitális formában is tarthatja a hajón.

(2a)[61] A kedvtelési céllal közlekedő hajó vezetőjének és a hajón képesítéshez kötött feladatokat ellátó személynek a képesítő okmányának eredeti példányát azon a hajón kell tartani, amelyiket kedvtelési célból vezet, vagy amelyiken képesítéshez kötött feladatot lát el.

(3)[62] A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány igénylésekor a vizsgaközpont által a kérelmező számára kiadott és egyedi azonosítóval ellátott adatlap Magyarország területén a kiállítástól számított 60 napig helyettesíti a kérelmezett képesítő okmányt.

(4)[63] A nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány és a tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány a kiállításától számított tíz évig érvényes az egészségi alkalmasság vizsgaközpontnál igazolása esetén.

(5)[64] Az előírt, a képesítésnek megfelelő, külön jogszabály szerinti vagy EGT államban kiállított egészségi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás eredeti példányát az okmány kiállítás kérelmezésekor be kell mutatni.

(6)[65] Az STCW Egyezményben szereplő tengerész képesítő okmányok kiadásával kapcsolatos, a lobogó szerinti állam kötelezettségein alapuló feladatai operatív ellátásával összefüggésben a vizsgaközpont - a vonatkozó nemzetközi minőségügyi szabványok szerinti és tanúsítvánnyal igazolt - hatékony minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet.

(7)[66] Az STCW Egyezmény II/1, II/2, II/3, III/1, III/2, III/3 és III/6 szabályai alapján megszerzett tengerész fedélzeti és gépüzemi tiszti képesítések érvényességének meghosszabbítása során az alábbi feltételek ellenőrzése szükséges:

a) érvényes tengerész szolgálati könyv megléte,

b) érvényes, az ellátandó szolgálat jellegének megfelelő, tengerész egészségi alkalmassági igazolás megléte,

c) a szakmai alkalmasság fenntartásának igazolása az alábbiak szerint:

ca) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 5 év során legalább 12 hónap időtartamú, a kérelmezett képesítéssel ellátható tengeri szolgálatban megszerzett hajózási gyakorlat igazolása, vagy

cb) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 6 hónap időszakban legalább 3 hónap időtartamú, a kérelmezett képesítéssel ellátható szolgálatban megszerzett tengeri hajózási gyakorlat igazolása, vagy

cc) közvetlenül az újraérvényesítést megelőző 5 év során legalább 12 hónap tengeri szolgálatellátás a kérelmezett képesítéssel ellátható tengeri szolgálattal egyenértékű beosztásban, vagy

cd) jóváhagyott ismeretfelújító képzés elvégzését és a szakmai felkészültség fenntartását igazoló vizsga sikeres letétele,

d) a következő, hatályos jártassági bizonyítványok megléte:

da) személyi túlélés technikai ismeretek,

db) alapfokú tűzvédelmi ismeretek,

dc) alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretek,

dd) túlélési járműkezelő (gyors készenléti csónak kivételével),

de) emelt szintű tűzvédelmi ismeretek,

e) a fedélzeti tiszti képesítések érvényességének meghosszabbítása esetén a fedélzeti tiszti képesítésnek megfelelő és érvényes GMDSS rádiótelefon kezelő képesítés és bizonyítvány megléte.

(8)[67] A (7) bekezdésben foglaltakra vonatkozóan a meghosszabbított érvényesség az eredeti érvényesség lejáratától számított 5. évforduló napja.

A képesítő okmányok elismerése[68]

9. §[69]

(1) EGT államban szerzett belvízi hajózási képesítés külön eljárás nélkül a képesítésben foglalt szolgálat ellátására jogosít, ha - vonalvizsgához kötött képesítés esetén - annak tulajdonosa az adott víziútszakaszra érvényes vonalvizsgával rendelkezik.

(2) Magyar lobogó alatt közlekedő tengeri hajón, az IMO által az STCW Egyezmény Melléklete I/7. szabály 2-3. pontja szerint közzétett listán szereplő EGT államban szerzett, STCW Egyezmény szerinti képesítés jogi hatályát a Magyarországon megszerezhető képesítés jogi hatályával azonosnak ismeri el a hajózási hatóság.

(3) A (2) bekezdés szerint elismert képesítések esetén, ha az STCW Egyezmény VI. cikkében foglalt előírásoknak megfelelően érvényesítési eljárásra van szükség, a vizsgaközpont elvégzi a képesítő okmány érvényesítését, és az érvényesítéssel kibocsátott okmányt a hajózási hatóság nyilvántartásba veszi.

(4) EGT államban szerzett tengerész képesítés igazolására a képesítő okmány elektronikusan ellenőrizhető digitális formában is elfogadható.

(5) A vezetői szintű szolgálatteljesítésre jogosító és a (2) bekezdés szerint vagy a 9/A. § (1) bekezdése szerint elismert képesítő okmánnyal rendelkező és vezetői beosztásban szolgálatot teljesíteni szándékozó tengerésznek, az érvényesítési eljárás során, a számára engedélyezett feladattal összefüggő tengerészeti és közigazgatási tárgyú magyar jogszabályok ismeretéből a vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát kell tennie.

9/A. §[70]

(1) A hajózási hatóság az 1. számú melléklet II. fejezet 5-6. pontjában foglaltak megtartása mellett elismeri az Európai Bizottság által elismert harmadik államban szerzett képesítéseket.

(2) Az IMO által az STCW Egyezmény Melléklete I/7. szabály 2-3. pontja szerint közzétett listán szereplő, az (1) bekezdésen kívüli harmadik államban szerzett tengerész képesítés elfogadására irányuló igény esetén a közlekedésért felelős miniszter indoklással ellátott kérelmet nyújt be az Európai Bizottsághoz, mellékelve a 9. § (5) bekezdése szerinti és az 1. számú melléklet II. Fejezetében szereplő információkat.

(3) A vizsgaközpont az érvényesítési tevékenységét az Európai Bizottság által az elismert harmadik államokról készített és naprakészen tartott, az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzétett jegyzékre figyelemmel végzi.

(4) A parancsnoki hídon, a hajón belül, a hajók között folytatott, valamint a hajó és part viszonylatú kommunikáció angol nyelven történő végrehajtása feltételeinek megteremtése érdekében a harmadik államban szerzett tengerész képesítő okmány érvényesítéséhez a képesítő okmány tulajdonosának az e rendeletben a tengeri hajó parancsnoka, fedélzeti tisztje, gépüzemvezetője és géptisztje számára meghatározott feltételek szerint igazolnia kell angolnyelv-tudását.

(5) A hajózási hatóság a vizsgaközpont által végzett érvényesítésekről nyilvántartást vezet.

(6) Harmadik államban szerzett tengerész képesítések elismeréséről és a képesítő okmányok érvényesítéséről a harmadik állam hatóságát, az IMO-t, az Európai Bizottságot a hajózási hatóság közreműködésével a közlekedésért felelős miniszter tájékoztatja.

(7) Az Ügynökség által, a képzési és képesítési rendelkezések megfelelő érvényesítésének ellenőrzése céljából legalább ötévi rendszerességgel végrehajtott ellenőrzés elősegítése érdekében a minisztérium közreműködik.

9/B. §[71]

(1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a hajózási hatóság által honosított képesítés alapján a vizsgaközpont a kérelmező részére magyar képesítő okmányt állít ki.

(2) A honosítás iránti kérelemhez csatolni kell a képesítést igazoló okmány, továbbá a tanulmányok és a vizsga tartalmáról tájékoztató okirat (különösen leckekönyv, tantárgyjegyzék, vizsgakivonat) hiteles fordítását, valamint a képesítés megszerzéséhez előírt gyakorlati idő meglétének és a képesítéshez előírt egészségi alkalmasságnak igazolását.

(3)[72] A hajózási hatóság a honosítási eljárás során a kérelemhez csatolt okiratok alapján összehasonlítja a külföldi képesítés megszerzéséhez előírt feltételrendszert a hazai képesítés megszerzésének feltételeivel. A hajózási hatóság azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján kétséget kizáróan nem tudja megállapítani a megfelelő szakmai színvonalú ismeretet, különbözeti vizsgát ír elő.

(4) A honosított és a vizsgaközpontnál sikerrel teljesített különbözeti vizsga alapján szerzett képesítésről és a vizsgaközpont által kiállított képesítő okmány adatairól a hajózási hatóság nyilvántartást vezet.

9/C. §[73]

Kedvtelési céllal közlekedő kishajó vezetéséhez az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága Belvízi Közlekedési Munkacsoportja 40. számú határozatában részes (elfogadó) állam által és a határozatban foglaltaknak megfelelően külföldön kibocsátott nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány az abban foglalt korlátozások figyelembevételével fogadható el, ha a bizonyítvány tulajdonosa érvényes egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolással rendelkezik.

A képesítő okmány visszavonása, érvénytelenítése, érvényességének korlátozása, illetve a hajózási képesítéshez kötött szolgálattól, illetve járművezetéstől való eltiltás

10. §

(1)[74][75]

(2) A képesítő okmány nem jogosít az abban megnevezett képesítésnek megfelelő tevékenység végzésére, ha

a) bíróság vagy szabálysértési hatóság a hajózás biztonságát súlyosan veszélyeztető személyt a hajózási képesítéshez kötött foglalkozásától vagy a járművezetéstől eltiltja, vagy

b) a képesített személyt a képesítő okmányban megnevezett képesítésnek megfelelő tevékenység végzésére az orvos egészségügyileg alkalmatlannak minősíti.

(3)[76] Az 1. számú melléklet II. fejezetében foglaltakat nem érintve, abban az esetben, ha a hajózási hatóság által elismerést nyert harmadik állam hatósága nem felel meg az STCW Egyezményben meghatározott követelményeknek, erről értesíti a minisztériumot, egyúttal megjelöli az álláspontját alátámasztó bizonyítékokat. A minisztérium erről haladéktalanul értesíti a Bizottságot, megadva a bizonyítékokat is.

(4)[77] Abban az esetben, ha a hajózási hatóság harmadik állam hatósága által kiállított valamennyi képesítő okmány érvényesítését visszavonni javasolja, kellő bizonyítékokkal és indokolással alátámasztottan a minisztérium útján a javaslatról haladéktalanul értesítenie kell az Európai Bizottságot és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok hatóságait.

(4a)[78] Ha a hajózási hatóság valamely harmadik államban szerzett tengerész képesítés elismerésének visszavonását kezdeményezi, erről tájékoztatja a vizsgaközpontot, amely az érintett harmadik államban kiadott képesítő okmányok érvényesítését mindaddig szünetelteti, amíg az Európai Bizottság döntéséről a hatóságtól hivatalos tájékoztatás útján nem értesül.

(5)[79] Az elismerés visszavonását kezdeményező hajózási hatóságnak meg kell várnia az Európai Bizottság döntéséről szóló hivatalos tájékoztatást. Harmadik állam hatósága által kiállított képesítő okmányokra vonatkozó elismerés visszavonása tárgyában hozott európai bizottsági határozat közzétételéről szóló hivatalos tájékoztatás esetén a hajózási hatóság intézkedik a határozat végrehajtásáról.

(6)[80] Harmadik állam elismerését visszavonó európai bizottsági határozat meghozatalának napja előtt az ezen állam hatósága által kiállított bizonyítványra vonatkozóan megadott hajózási hatósági érvényesítés továbbra is érvényben marad. Az ilyen érvényesítéssel rendelkező személy nem tarthat igényt magasabb szintű képesítést elismerő érvényesítésre, kivéve, ha a magasabb szintű képesítést elismerő minősítés az eredeti elismerést követően teljesített tengeri szolgálat során szerzett tapasztalaton alapul.

Hatálybalépés

11. §

Ez a rendelet 2001. május 1-jén lép hatályba:[81]

a)[82]

b)[83]

c)[84]

d)[85]

A belvízi hajózási képesítést érintő átmeneti rendelkezések

12. §

(1)[86] A 2022. január 17. előtt megszerzett belvízi fedélzeti hivatásos hajózási képesítés igazolására a vizsgaközpont kérelemre, különbözeti vizsga nélkül az e rendeletben foglaltaknak megfelelő képesítő okmányt állít ki.

(2)[87]

(3)[88]

(4)[89]

(5)[90] A vizsgaközpont a szolgálati célú kisgéphajó-vezetői képesítéssel rendelkező személy kérelmére - a hivatásos képesítéshez a 2. számú mellékletben előírt gyakorlat igazolása esetén - "hivatásos kisgéphajó-vezető" képesítő okmányt ad ki.

(6)[91]

(7)[92]

(8)[93]

(9)[94]

(10)[95] A 2014. január 1. előtt kiállított belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányok az egészségi alkalmasság lejáratáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig hatályosak.

(11)[96] A 2021. augusztus 2. előtt kiadott képzési engedélyek - a kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek kivételével - 2022. január 17-ig hatályosak.

(12)[97] A 2018. január 1. előtt kiadott kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek 2022. december 31-ig hatályosak.

(13)[98] A 2017. december 31. után kiadott kishajó-vezető képzésre vonatkozó engedélyek a kiadástól számított öt évig hatályosak.

12/A. §[99]

(1) Az "A" és "B" kategóriájú hajóvezető, a kishajóvezető "A", valamint a révész "A" képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, hatályuk kiterjesztéséig, lejáratukig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályosak.

(2) A révész "A" képesítés alapján a vizsgaközpont uniós hajóvezető képesítő okmányt állít ki, ha a kérelmező legalább két év kompvezetői szolgálatot igazol, valamint rádiókezelői bizonyítvánnyal rendelkezik.

(3) A kishajó-vezető "A" képesítés alapján a vizsgaközpont "C" kategóriájú hajóvezető képesítő okmányt állít ki, ha a kérelmező legalább egy év személyhajó-vezetői szolgálatot igazol, és rendelkezik belvízi hajózási rádiótelefon kezelői bizonyítvánnyal, valamint sikeres hajóvezetői különbözeti vizsgát tesz a 2. számú melléklet A. rész IV. fejezet 2/IV/1. táblázatban foglalt vizsgatárgyakból, amelyre tanfolyam elvégzése nélkül felkészülhet. A "C" kategóriájú hajóvezető képesítés megszerzését követően kérelemre a vizsgaközpont uniós hajóvezetői képesítő bizonyítvány állít ki, ha a kérelmező legalább két év nagyhajó-vezetői szolgálatot igazol.

(4) A személyhajózási szakértő, a légzőkészülék-kezelő, az elsősegélynyújtó képesítő okmányok a bizonyítvány adataiban bekövetkező változásig, az időbeli hatályuk lejáratáig, de legfeljebb 2032. január 17. napjáig hatályban maradnak.

(5) A 2022. január 18. napját megelőzően megszerzett II. és III. szintű vonalvizsgáról kiállított bizonyítvány hatályát a hivatásos hajós képesítésekkel összefüggő egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet nem érinti.

(6) Az egyes hajózással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt megszerzett radarhajós, radarhajós (komp), radarhajós (kishajó) képesítések hatályát a Módr. nem érinti, e képesítések alapján radarhajós képesítő okmány állítható ki.

A tengeri hajózási képesítést érintő átmeneti rendelkezések

13. §

(1)[100] A 2016. január 1. előtt kiállított tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítő okmányok az egészségi alkalmasság lejáratáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig maradnak hatályosak.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt megszerzett tengerész képesítések közül a rendelet hatálybalépését követően

a) az I. osztályú tengerészkapitányi képesítés 3000 BT feletti hajó vezetésére jogosító tengerészkapitányi képesítésnek,

b) a II. osztályú tengerészkapitányi képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajó vezetésére jogosító tengerészkapitányi képesítésnek,

c) a navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés, 3000 BT feletti hajón 24 havi fedélzeti tiszti szolgálat igazolása és a "Gyakorlatok vizsgakönyve a 3000 BT feletti hajóra szóló elsőtiszti vizsgához" bemutatása után, a 3000 BT feletti hajóra érvényes elsőtiszti képzés elvégzését követően, a vizsga letételével 3000 BT feletti hajón előírt elsőtiszti képesítésnek,

d) a navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón 24 havi fedélzeti tiszti szolgálat igazolása és a "Gyakorlatok vizsgakönyve elsőtiszti vizsgához" bemutatása után, elsőtiszti képzés elvégzését követően, vizsga letételével 500 BT és 3000 BT közötti hajón előírt elsőtiszti képesítésnek,

e) a fedélzeti tiszti képesítés navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti képesítésnek,

f) az I. osztályú géptiszti képesítés korlátlan főgépteljesítményre szóló gépüzemvezetői képesítésnek,

g)[101] a II. osztályú géptiszti képesítés korlátozott (750 és 3000 kW között) főgépteljesítményre szóló gépüzemvezetői képesítésnek,

h) a géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés, 3000 kW feletti teljesítményű gépüzemben teljesített 24 havi géptiszti szolgálat igazolása és teljesítménykorlátozás nélküli gépüzem kezelésére jogosító másodgéptiszti képzés elvégzése után, vizsga letételével korlátlan másodgéptiszti képesítésnek,

i) a géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés, 3000 kW alatti teljesítményű gépüzemben teljesített 24 havi géptiszti szolgálat igazolása és gépüzem kezelésére teljesítménykorlátozással jogosító képzés elvégzése után, vizsga letételével korlátozott másodgéptiszti képesítésnek,

j) navigációs és géptéri őrszolgálat tagja képesítés a navigációs és géptéri őrszolgálat tagja képesítésnek

felel meg.

(3)[102] A megszűnő tengerész fedélzeti képesítéseket igazoló okmányok kicserélése során azoknak a tiszteknek a képesítő okmányát, akik nem rendelkeznek "automatikus radar-céltárgy értékelő rendszer" kezelői képesítéssel, a vizsgaközpont erre vonatkozó bejegyzéssel látja el.

(4)[103] A hajózási hatóság 2008. július 1. előtt kiadott tengeri kedvtelési célú,

a) a parttól 5 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést IV. osztályú okmányra,

b) a 30 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátozott tengeri rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után III. osztályú okmányra,

c) a 150 tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után II. osztályú okmányra,

d) a korlátlan tengeri mérföldnyi távolságra való eltávolodásra jogosító kishajó-vezetői képesítést a korlátlan rádiókezelői bizonyítvány bemutatása után I. osztályú okmányra

cseréli ki.

(5)[104] A (4) bekezdés szerinti okmánycserék további feltétele a cserére kerülő okmányban érvényes egészségi alkalmassági bejegyzés megléte vagy a tengerész-orvosi vizsgálatokra jogosult orvos által kiállított érvényes egészségi alkalmassági igazolás bemutatása.

(6)[105] 2021. augusztus 2. előtt kiadott, az STCW Egyezményben szereplő képesítések megszerzésére irányuló képzési engedélyek a kiadás napjától számított öt évig, de legfeljebb 2022. december 31-ig hatályosak.

(7)[106] A 2018. január 1. előtt kiadott tengeri kedvtelési célú képzésre vonatkozó engedélyek 2022. december 31-ig hatályosak.

(8)[107] A 2017. december 31. után kiadott tengeri kedvtelési célú képzésre vonatkozó engedélyek a kiadástól számított öt évig hatályosak.

(9)[108]

(10)[109]

(11)[110] Az STCW Egyezmény szerinti képesítések érvényességének meghosszabbítása iránti kérelmet a bizonyítvány érvényességének lejáratát megelőző hat hónapon belül kell benyújtani.

Az Európai Unió jogának való megfelelés[111]

14. §[112]

(1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a)[113] a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló, 2022. június 8-i (EU) 2022/993/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,

b)[114]

c) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló, 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelv,

d) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelv, és

e) a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelv.

(2) Ez a rendelet a belvízi hajózási szakmai képesítések tekintetében alkalmazott mintákról szóló, 2020. január 14-i (EU) 2020/182 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A hajózási képesítések megszerzésének általános feltételei

I. Fejezet

Képzések és oktatók jóváhagyása

1. A képesítővizsgára felkészítő szervezett képzést a hajózási hatóság abban az esetben hagyja jóvá, ha a képzést biztosító szervezet[115]

a) elkészíti és a hajózási hatóságnak jóváhagyásra megküldi azon oktatási tervet, amely az e rendeletben foglalt szakmai alkalmassági feltételeknek megfelelő rendszert, - tengerész képzés esetében az IMO által ajánlott képzési modellek előírásai szerinti - képzési módszereket tartalmazza, bemutatja az alkalmazott és hajózási szakértő által lektorált képzési anyagokat (tankönyv stb.), segédeszközöket, és tanúsítja, hogy ezekkel a képzésben részesülő személyek létszámának megfelelően rendelkezik,

b) oktatói az oktatott tárgynak megfelelő jogosultsággal az Oktatói Névjegyzékben szerepelnek, ismerik a képzési programot és az adott terület sajátos célkitűzéseit, és szimulátor alkalmazásával folytatott képzés esetén ismerik a szimulátor megfelelő alkalmazásához szükséges speciális oktatás követelményeit, valamint gyakorlottak az adott típusú szimulátor használatában,

c) tanfolyamnaplót vezet az ott szervezett hajózási képzésekről, amely eseményszerűen tartalmazza az oktatásra, a képzésre és a képzés befejezésére vonatkozó adatokat, azok dátumát, az oktatás tantárgyankénti időtartamát, oktatóját, valamint a hallgatók teljes nevét, születési helyét és idejét,

d) folyamatosan ellenőrzi a jóváhagyott oktatási tervben meghatározott követelményrendszeren keresztül a képzést,

e) rendszeresen - de legalább 5 évenként - aláveti magát a hajózási hatóság, illetve hivatásos tengerész képzés esetén független minőségbiztosítási bizottság kiértékelési eljárásának, amely a képzés és vizsgáztatás szervezeti és végrehajtási ellenőrzésére irányul,

f) tengerészeket képző oktatói az IMO vonatkozó modellkurzusának megfelelő vagy azzal egyenértékű képzést elvégeztek, és

g) a jelentkezőkkel a tanfolyam megkezdésekor képzési (hallgatói) szerződést köt, amely a szolgáltatási szerződésre vonatkozó általános tartalmi elemek mellett tartalmazza a képzés céljának, módjának, időtartamának és az esetleges hiányzás következményeinek pontos meghatározását.

2. Amennyiben a hivatásos tengerészek képzése során szimulátort alkalmaznak, annak meg kell felelnie az SCTW Egyezmény A-I/12. Szabályában foglaltaknak.

3. A hajózási hatóság egy vagy több vizsgatárgy elméleti vagy gyakorlati oktatására részképzést is engedélyezhet. Ilyen esetben a vizsgatárgy szintjét a kérelemben és az engedélyben meg kell jelölni.[116]

Képzési igazolás

1. A képzés elvégzéséről, illetve a képzés részeinek teljesítéséről a képző szerv igazolást állít ki, amelynek tartalmaznia kell:[117]

a) a hallgató nevét, születési helyét és idejét,

b) a képesítés megnevezését, amelyre a hallgató felkészítésben részesült,

c) a hallgatott tantárgyak, illetve az elért teljesítések (óraszám, gyakorlat) megjelölését,

d) az igazolás kiállításának keltét,

e) a képző szerv cégszerű aláírását.

2. A hivatásos tengerész képzés elvégzéséről a képző szerv kétnyelvű (magyar-angol) "Képzési igazolás / Documentary evidence of training" megnevezésű dokumentumot állít ki, amely kizárólag a következő adatokat tartalmazza:[118]

a) a hallgató nevét, születési helyét és idejét,

b) a képzés megnevezését, az STCW Egyezmény vonatkozó szabályának számát, amelyre a képzés irányult,

c) a hallgatott tantárgyak megnevezését, az elméleti, illetve a gyakorlati órák számát,

d) az igazolás kiállításának keltét, az igazolás sorszámát,

e) a képző szerv nevét, valamint annak cégszerű aláírását, továbbá

f) a képzési igazolás sorszámát.

3. A kibocsátott képzési igazolásokról a képző szerv tájékoztatja a hajózási hatóságot.[119]

Képzések nyilvántartása[120]

A nem iskolarendszerű képzésben történő képzést a hajózási hatóság tartja nyilván.[121]

II. Fejezet[122]

Harmadik állam hatósága által, illetve hatóságának felügyelete alatt kiállított bizonyítvány elismerésének feltételei

1. A harmadik állam az STCW Egyezmény részese.

2. Az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága által végrehajtott értékelés szerint a harmadik állam az STCW Egyezmény rendelkezéseit teljességgel és hiánytalanul végrehajtja.

3. A harmadik állam illetékes hatósága kötelezettséget vállal azonnali tájékoztatás megadására az STCW Egyezmény hatálya alá tartozó képzést vagy képesítést érintően végrehajtott bármely jelentősebb változásról.

4.[123]

5. Amennyiben a hajózási hatóság harmadik államnak az STCW Egyezmény végrehajtásával és a tengerészeti oktatással összefüggő tevékenységét vizsgálja és értékeli, az STCW Szabályzat A-I/6 szakaszában foglaltak szerint kell eljárnia.

6. A Bizottság az Ügynökség és bármely tagállam közreműködésével lefolytatott - az intézmények és az eljárások vizsgálatát is magába foglaló - értékelést követően igazolja, hogy a harmadik állam vonatkozásában az STCW Egyezményben az alkalmasság, képzés és képesítés, valamint a minőségi szabványok tekintetében előírt követelmények teljesülnek.[124]

III. Fejezet

Képesítő okmányok

1. A sikeres vizsgázók részére a vizsgaközpont[125]

a) a belvízi hivatásos vizsga alapján "Bizonyítvány hajós képesítésről" vagy "Belvízi hajóvezetői bizonyítvány",

b) a belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga alapján "Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány",

c) a vonalismereti vizsga alapján "Vonalvizsga bizonyítvány",

d) a veszélyes áru szállítási szakértő vizsga alapján "Bizonyítvány az ADN szerinti különleges ismeretekről",

e) a tengeri hivatásos vizsga alapján "Tengerész jártassági bizonyítvány" vagy "Tengerésztiszti képesítő bizonyítvány",[126]

f) a tengeri rádiókezelői vizsga alapján "Tengeri általános rádiókezelő bizonyítvány" vagy "Tengeri korlátozott rádiókezelő bizonyítvány",

g) a kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga alapján "Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány",

h) a kedvtelési célú radarkezelői vizsga alapján "Kedvtelési célú radarkezelői bizonyítvány",[127]

i) a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga alapján "Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány,

j) a kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga alapján "Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány",

k) szakács szakképesítés és az e rendeletben meghatározott feltételek megléte alapján "Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány",[128]

k)[129]

l) az I., a II. és a III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga alapján "Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány"[130]

megnevezésű okmányt állít ki.

2. A képesítő okmányba a megszerzett képesítés megnevezését, valamint annak korlátozásait be kell jegyezni. A vízterületi korlátozást folyó esetében a folyamkilométer (fkm) megjelölésével kell meghatározni, tó esetében csak a teljes vízterület jelölhető meg.[131]

3.[132]

4. A hivatásos tengerész képesítő okmány tartalmazza továbbá

a) a nemzetközi egyezmény képesítésre vonatkozó szabályának megjelölését,

b) a beosztást, a tevékenységi kört, a szintet, valamint a korlátozásokat (ha vannak ilyenek).[133]

IV. Fejezet

Mentesítések, felmentések

1. A gyakorlati vizsga alól felmentés nem adható.

2. Hajózási képesítéssel már rendelkező jelölt a megszerzendő képesítés vizsgatárgyai közül kérelemre azok alól kaphat felmentést, amelyekből az előző képesítés megszerzése alkalmával, vagy iskolarendszerű képzés keretében azonos vagy magasabb szinten sikeres vizsgát tett. A kérelemhez mellékelni kell a képesítő bizonyítványt.[134]

3. Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó- vagy vitorlás kishajó-vezetői képesítéssel már rendelkező jelöltnek a további belvízi kedvtelési célú képesítés megszerzésekor hajózási szabályzat tantárgyból nem kell vizsgáznia.[135]

4.[136]

5.[137]

6.[138]

7. Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány alapján a jelölt kérelmére azokból a tantárgyakból kaphat felmentést, amelyekből tanulmányai során a megszerzendő képesítéssel azonos vagy magasabb szinten vizsgát tett. A kérelemhez csatolni kell a képesítő okmányt. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz vizsgajegyzőkönyvet, leckekönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

8.[139]

9.[140]

10. A tengeri rádiókezelő ROC vagy GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a ROC vagy GOC ismeretfelújító vagy SRC tanfolyamot.[141]

11. A tengeri rádiókezelő GOC képesítéssel rendelkező jelöltek a kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) képesítést vizsga nélkül megkapják, amennyiben sikeresen elvégzik a GOC ismeretfelújító vagy LRC tanfolyamot.[142]

Vizsga alóli további mentességek, egyenértékű vizsgatárgyak, képesítések hivatásos tengerész vizsgák esetén

1. Fedélzeti őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül tanulmányai során sikeres vizsgát tett, kivéve, ha az adott vizsgatárgyban szerzett ismeretek öt évnél régebbiek. A kérelemhez csatolni kell az egyetemi/főiskolai oklevelet, illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolást. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz leckekönyvet, vizsgajegyzőkönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

2. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti vizsgán nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül tanulmányai során már sikeres vizsgát tett, kivéve, ha az adott vizsgatárgyban szerzett ismeretek öt évnél régebbiek. A kérelemhez csatolni kell az egyetemi vagy főiskolai oklevelet, illetve a képzés elvégzéséről szóló igazolást. Amennyiben a kérelem elbírálásához az okmány nem tartalmaz elegendő információt, a beadványhoz leckekönyvet, vizsgajegyzőkönyvet vagy tantervet is mellékelni kell.

3. Nem kell elméleti vizsgát tennie a jelöltnek azokból a tantárgyakból, amelyekből jóváhagyott képzés keretén belül, speciális képzésen, a vizsgatárgyból azonos vagy magasabb szinten vizsgát tett. A vizsgára való jelentkezéskor az igazolást mellékelni kell.

V. Fejezet

Távoktatásos képzés

1. E fejezet alkalmazásában a távoktatás a jóváhagyott tananyag, konzultációs rend és ellenőrző munkafüzet alkalmazásával végzett szakaszos és helyhez nem kötött képzési forma.

2. Távoktatást az illetékes hajózási hatóság engedélyével az a képző szervezet végezhet, amely megfelel a következő feltételeknek:

a) elkészíti és a hatóságnak jóváhagyásra megküldi azon oktatási tervet, amely az előírt szakmai alkalmasságnak megfelelő oktatási követelményrendszert és képzési módszereket tartalmazza,[143]

b) az oktatni kívánt tantárgyból olyan a hajózási hatóság által jóváhagyott oktatási segédlettel (tankönyv, jegyzet, CD-ROM, egyéb) rendelkezik, amelyet a hallgatónak a vizsgára történő felkészüléshez legalább a képesítés megszerzéséig tartó időszakra rendelkezésre tud bocsátani,[144]

c) a hallgató részére az oktatott tárgynak megfelelő jogosultsággal az Oktatói Névjegyzékben szereplő konzulenst biztosít, legalább heti egy napon történő elérhetőséggel, valamennyi oktatni kívánt tantárgyból,[145]

d) a hallgató számára biztosítani tudja a tananyag és valamennyi hivatalos vizsgakérdés megismerését, és

e) a gyakorlati vizsgával záruló képesítővizsgára való felkészítés esetén a hallgató számára biztosítani tudja a gyakorlati vizsga letételéhez szükséges gyakorlást.

3. A távoktatás a jóváhagyott képzéssel azonos értékűnek tekintendő.[146]

4. Távoktatásban konzulensként az alkalmazható, aki az oktatott tárgynak megfelelő jogosultsággal az Oktatói Névjegyzékben szerepel, és ismeri a képzési programot, valamint az adott terület sajátos célkitűzéseit.[147]

2. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

Belvízi úszólétesítmények hivatásos fedélzeti és gépüzemi szolgálati képesítési előírásai, a képesítés megszerzésének feltételei, valamint a képesítővizsgák tantárgyai

A. Rész

FEDÉLZETI SZOLGÁLAT

I. Fejezet

Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött fedélzeti szolgálatok

1. Hajóparancsnok,

2. I. fedélzeti tiszt,

3. kishajó-vezető (a kisgéphajó, a szolgálati kisgéphajó, a vitorlás kishajó vezetője),

4. úszómunkagép-vezető (pl. úszókotró, úszódaru, úszócölöpverő vezetője),

5. géphajókormányos,

6. gépnélküli hajó-vezető (uszálykormányos, tutajvezető),

7. révész (komp vagy révcsónak vezetője)[148]

8. II. fedélzeti tiszt,

9. kormányos,

10. veszélyes áru szállítási szakértő.[149]

11. belvízi hajózási rádiótelefon kezelő.[150]

12. kishajóvezető (12 főnél több utas szállítására jóváhagyott kishajón)[151]

13. személyhajózási szakértő,[152]

14. elsősegélynyújtó,[153]

15. légzőkészülék-kezelő.[154]

II. Fejezet

Képesítési előírások

1.[155]

2. Az "A" kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen és annak tengeri szakaszán hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vagy hatályos jogszabályok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. Az "A" kategóriájú hajóvezetői képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idő lejártával - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vizsgaközpont a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítő okmány kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három hónappal kell igényelni.[156]

3. A "B" kategóriájú hajóvezetői képesítés belvízen hajóparancsnoki szolgálat ellátására jogosít. Azon a szakaszon, ahol az illetékes hatóságok vagy hatályos jogszabályok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés e bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére. A "B" kategóriájú hajóvezetői képesítés 15 évig érvényes, az érvényességi idő lejártával - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a vizsgaközpont a lejárt képesítő okmány helyett külön vizsga nélkül újat állít ki. Az új képesítő okmány kiállítását az érvényességi idő lejárta előtt legalább három hónappal kell igényelni.[157]

4. A "C" kategóriájú hajóvezetői képesítés Magyarország területén - a különös kockázatúnak minősített szakaszokon csak a vonalvizsgának megfelelő vízterületen - jogosít:[158]

a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására magányosan közlekedő gépi meghajtású hajón (kivéve a 600 főnél több utas szállítására engedélyezett termes személyhajón és a 100-nál több fekhellyel rendelkező kabinos személyhajón), valamint olyan köteléken, amely esetében a kötelék teljes hossza és teljes szélessége szorzatának értéke legfeljebb 4000 négyzetméter;

b) hajóparancsnoki szolgálat ellátására vitorlás hajón vitorlás kishajó vezetésére jogosító képesítés birtokában.

5. Szolgálati célú hajóvezetői képesítés hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles szolgálati hajón és köteléken jogosít. Azon a vízterületen, amelyen az illetékes hatóságok vagy hatályos jogszabályok vonalvizsga bizonyítvány megszerzéséhez kötik a hajó vezetését, a képesítés vonalvizsga bizonyítvánnyal együtt jogosít hajó vagy kötelék vezetésére.[159]

6/A. Vitorlás kishajóvezetői képesítés a legfeljebb 12 fő utasbefogadó képességű, magányosan közlekedő, vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére jogosít.[160]

6/B. Vitorlás kishajóvezetői "A" képesítés magányosan közlekedő, vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére jogosít.[161]

6/C. Kisgéphajó-vezetői képesítés a legfeljebb 12 fő utasbefogadó képességű, magányosan közlekedő, vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére jogosít.[162]

6/D. Kisgéphajó-vezető "A" képesítés magányosan közlekedő, vagy bármilyen alakzatban csak kishajót továbbító kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének kezelésére jogosít.[163]

6/E. Szolgálati célú kisgéphajóvezető képesítés legfeljebb 12 fő utas-befogadóképességű, magányos vagy bármilyen alakzatban csak szolgálati célú kishajót továbbító - kivéve a mentés idejét -, szolgálati kisgéphajó vezetésére és gépi berendezésének a kezelésére jogosít.[164]

7. Úszómunkagép-vezető képesítés az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken úszómunkagép munkavégzés és veszteglés során történő vezetésére, továbbá karavánban továbbított úszómunkagép vezetői feladatainak az ellátására jogosít. Önjáró úszómunkagép munkaterületen kívüli közlekedése során történő vezetésre az uniós víziúthálózathoz nem kapcsolódó vizeken - a munkagép méretének és jellemzőinek megfelelően - a kisgéphajó-vezetői vagy hajóvezetői képesítés jogosít.[165]

8. Géphajókormányos képesítés - a vonalvizsgának megfelelő vízterületen - a géphajón géphajó-kormányosi szolgálat ellátására jogosít.

9. Gépnélküli hajó-vezető képesítés a gépnélküli hajó, és úszóanyagok kötelékei vezetői teendőinek ellátására jogosít.

10. A révész "A" képesítés bármely komp, a révész képesítés a kézi és gépi erővel üzemelő köteles komp, továbbá a révcsónak vezetésére jogosít.[166]

11.[167]

12.[168]

13. Radarhajós (kiegészítő) képesítés a képesítésben megjelölt belvízi nagy- vagy kishajó, illetve komp radarral való vezetésére jogosít.

14. Veszélyes áru szállítási szakértő képesítés veszélyes áru belvízi hajón történő szállítás esetén a képesítő okmányban megjelölt hajótípusok, szállítási mód és áruosztályok tekintetében veszélyes áru szállítási szakértői szolgálat ellátására jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.[169]

15. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány a belvízi mozgószolgálat bármely hajófedélzeti rádiótelefon berendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít.[170]

16. Személyhajózási szakértő képesítés személyhajón személyhajózási szakértői szolgálat ellátására jogosít.[171]

17. Elsősegélynyújtó képesítés utasszállító hajón laikus elsősegélynyújtásra jogosít.[172]

18. Légzőkészülék-kezelő képesítés úszólétesítményen légzőkészülék-kezelő szolgálatban a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok ellátására jogosít.[173]

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1.[174]

2. A "C" kategóriájú hajóvezetői képesítő okmány megszerzésének feltételei:[175]

a) belvízi hajózási rádiótelefon kezelői képesítés;

b) a vizsgaközpont által lebonyolított "C" kategóriájú hajóvezetői vizsga sikeres teljesítése;

c) betöltött 18. életév;

d) jóváhagyott hajóvezetői képzés sikeres elvégzésének igazolása és

da) legalább 360 nap hajózási gyakorlat, amit a képzés részeként vagy annak befejezése után teljesített, vagy

db) legalább 540 nap hajózási gyakorlat a fedélzeti személyzet tagjaként és jóváhagyott hajóvezetői képzés sikeres elvégzésének igazolása, vagy

dc) legalább 180 nap hajózási gyakorlat a fedélzeti személyzet tagjaként és tengeri hajón, a fedélzeti személyzet tagjaként legalább 500 nap munkatapasztalat és jóváhagyott hajóvezetői képzés sikeres elvégzésének igazolása.

2/A. A "C" kategóriájú szolgálati hajóvezetői képesítő okmány megszerzésének feltételei:[176]

a) a 2. pont a)-c) alpontjában meghatározott feltételek teljesítése, valamint

b) szolgálati célú kisgéphajó-vezetői bizonyítvány és annak birtokában szerzett, gépi meghajtású kereskedelmi vagy szolgálati nagyhajón teljesített, 12 havi kormányosi gyakorlat.

3. A kishajó-vezetői vizsga feltételei:

a) hivatásos kishajó-vezetői vizsga feltételei:

aa) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi - átkelőjáratban közlekedő hajó és vitorlás kishajó vezetéséhez 8 havi - hajózási gyakorlat, vagy

ab) jóváhagyott kishajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 14 havi - átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 10 havi - hajózási gyakorlat, vagy

ac) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 6 havi hajózási gyakorlat, vagy[177]

ad) fedélzeti szolgálatban eltöltött 16 havi - átkelőjáratban közlekedő hajón vagy vitorlás kishajón szerzett 12 havi - hajózási gyakorlat, vagy

ae) szolgálati kisgéphajón szerzett 12 havi hajóvezetői gyakorlat, amelyet a hajózási hatóság igazol;

af)[178]

b) szolgálati kisgéphajó-vezetői vizsga feltételei:[179]

ba) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott szolgálati kisgéphajó-vezetői, illetve hivatásos kisgéphajó-vezető képzésben vagy a szolgálati kisgéphajó-vezető vizsga tantárgyait magába foglaló egyéb képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 4 havi szolgálati célú vagy hivatásos hajózási gyakorlat, vagy

bb) kedvtelési célú kishajó-vezetői bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 3 havi hivatásos vagy szolgálati célú hajózási gyakorlat, vagy

bc) fedélzeti szolgálatban 12 havi hajózási gyakorlat,

bd)[180]

amelynek igazolása a hajózási hatóság által, illetve szolgálati célú gyakorlat esetén annak a szervezetnek a vezetője által történik, ahol a gyakorlat megszerzésére sor került.

c)[181]

4. Az úszómunkagép-vezetői vizsga feltételei:[182]

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott úszómunkagép-vezetői képzés igazolt elvégzése, és fedélzeti szolgálatban eltöltött 9 havi gyakorlat, amelynek legalább a felét úszómunkagépen kell eltölteni;[183]

b)[184]

5.[185]

6. A gépnélküli hajó-vezetői vizsga feltételei:

a) hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány és fedélzeti szolgálatban eltöltött 12 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni, vagy

b) jóváhagyott gépnélküli hajó-vezetői képzés igazolt elvégzése és fedélzeti szolgálatban eltöltött 18 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni, vagy

c) fedélzeti szolgálatban eltöltött 24 havi gyakorlat, amelynek legalább felét gépnélküli hajón kell eltölteni.

7.[186]

8.[187]

9. A kormányos képesítés hajós szolgálati könyvbe történő bejegyzéséhez és a képesítés kérésre történő kiadásához 2 év matrózi szolgálatban eltöltött hajózási gyakorlatot kell igazolni.[188]

10.[189]

11. A veszélyes áru szállítási szakértő vizsga feltételei:[190]

- az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt feltételek.

12. A vizsgára jelentkező személynek, ha az adott vizsgához előírt fedélzeti gyakorlatnak megfelelő időtartamú gépüzemi szolgálatot tud igazolni, a fedélzeti szolgálati időnek csak felét kell teljesítenie.

13. Vonalvizsga[191]

a) a hivatásos hajós képesítésekről szóló miniszteri rendelet előírásai alapján a különös kockázatot jelentő belvízi útszakaszok vízterületére tehető;[192]

b)[193]

c) vonalvizsga kérelmezhető azon folyószakasz esetén ahol 8 hegy- és 8 völgymeneti út, megtételét a jelölt igazolta matróz vagy annál magasabb szintű fedélzeti szolgálatban;

d) a vonalvizsga alapján megszerzett jogosultságot a vizsgaközpont a hajóvezetői képesítő okmányba jegyzi be.

14. Az úszómunkagép-vezetői képesítés kiterjesztése a megszerezni kívánt képesítéssel vezethető munkagépen teljesített 3 havi gyakorlat igazolása esetén kérelmezhető.

15. Hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítványként - az A. rész alkalmazásában - azt a képesítő okmányt lehet elfogadni, amelyet olyan oktatási intézmény adott ki, amelynek tanterve a hajózási hatóság által jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza.

16.[194]

17-21.[195]

IV. Fejezet

A képesítővizsgák témakörei[196]

1. A hajóvezető, a kishajóvezető képesítő vizsga témaköreit a 2/IV/1. táblázat tartalmazza.[197]

2. A 2/IV/1. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű vizsgatárgyaknál, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg és honlapján közzéteszi.[198]

3.[199]

4. A belvízi hajózási rádiótelefon kezelő vizsga:[200]

a) az elméleti vizsgatárgy témakörei:

aa) a belvízi mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) általános kommunikációs ismeretek,

ad) a szabványos rádióforgalmazási szótár használata,

ae) "A hajózható belvízi utak rádiótelefon-szolgálati útmutatójának" ismerete,

5. Vonalvizsga:[201]

a) vaktérkép kitöltése (csak II. szinten);

b) az útiterv meghatározása a szakaszjellemzők alapján:

ba) vonatkozói víziközlekedési szabályok ismerete;

bb) gázlók, szűkületek, vízmércék, hajózási akadályok, műtárgyak, hajó/kötelék méreteinek meghatározása;

c) a szakasz meghajózásának ismertetése (hajóút helye, kitűzése, menetterv, helyadás módja, áramlási viszonyok, menetet befolyásoló egyéb elemek, helynevek).

6.[202]

7. Veszélyes áru szállítási szakértői vizsga:[203]

- az ADN Szabályzat 8.2 fejezetében foglalt ismeretanyag.

8.[204]

9.[205]

10.[206]

11. Ha a jelölt[207]

a) olyan hajózási oktatási intézményben szerezte oklevelét vagy képesítő bizonyítványát, amelynek tanterve a hajózási hatóság által - az adott képesítésre vonatkozóan - jóváhagyott szakmai oktatási programot tartalmazza, vagy

b) tengerészkapitány képesítéssel és legalább 12 havi tengeri hajó vezetői gyakorlattal rendelkezik, vagy

c) 24 havi tengerész fedélzeti tiszti szolgálatban szerzett gyakorlattal rendelkezik,

akkor a jelöltet a 2/IV/1. táblázat elméleti vizsgái, illetve témaköreinek vizsgája alól - kérelmére - a vizsgaközpont részlegesen mentesíti. A kérelmet az általános illeték mértékének megfelelő díj ellenében bírálja el a vizsgaközpont. Nem adható felmentés a vonalvizsga, a b) és c) pont esetében a hajóvezetéstan és Hajózási Szabályzat tárgyak vizsgái és a gyakorlati vizsga alól.

12.[208]

13.[209]

13a.[210]

2/IV/1. táblázat[211]

Az "A" rész IV. fejezet 1. pontjában megjelölt képesítővizsgák témakörei[212]

[213]
Képesítés / témakörHajózási szabályzatHajó-vezetéstanHajózási földrajz, vízrajz, meteorológiaHajóelmélet, a hajók szerkezete és építése, hajógéptanKereskedelmi és rakodástechnikai ismeretekJogi ismeretekElsősegély-nyújtási, környezet és tűzvédelmi ismeretekADN szabályzatHajóradar ismeretekVitorlázás elméletÁtkelőhely-ismereteFedélzeti gépek ismereteA hajózási képesítésekről szóló rendelet ismerete (d)Gyakorlati vizsga (e)
"A" és "B" kategóriájú hajóvezető
"C" kategóriájú hajóvezetőVVIIIIIIII
Szolgálati hajóvezetőVVIIIIII+
Kishajóvezető (hivatásos)IVIVIIIII (b)I+ (c)
Kishajóvezető "A" (hivatásos)
Kisgéphajővezetö (szolgálati)IVIVIIIII+
Úszómunkagép-vezetöIIIIIIIIII
Géphajó kormányos
Gépnéikülihajö-vezetőIVIVIIIIII
RévészIIIIIII+
Fedélzeti tiszt
Révész "A"

Megjegyzések:

a) magányosan és kötelékben haladó hajó gyakorlati vezetése (csak géphajóra szóló képesítés esetében), vitorlás hajó gyakorlati vezetése (csak vitorlás hajó vezetésére jogosító képesítés esetén),

b) csak vitorlás kishajóvezető vizsga esetén,

c) vitorlás kishajóvezető képesítés esetén vitorlás kishajó gyakorlati vezetése,

d) csak a hajózási képesítésekről szóló rendelet általános részéből, a 2. számú melléklet A. Részéből és az 5. számú mellékletből,

e) a gyakorlati vizsga során teljesítendő feltételeket és feladatokat a vizsgaszabályzat (7. számú melléklet) állapítja meg,

f) az egyes tantárgyaknál bejegyzett római számok a vizsga szintjét jelölik meg (I-VI.).

B. Rész

GÉPÜZEMI SZOLGÁLAT

I. Fejezet

Belvízi úszólétesítményen képesítéshez kötött gépüzemi szolgálatok

1. Gépüzemvezető,

2. géptiszt,

3. gépkezelő.

II. fejezet[214]

Képesítési előírások

1. A géptiszt képesítés korlátozás nélkül jogosít a gépüzem-vezetői szolgálat ellátására.

2. A gépkezelő képesítés jogosít

a) 500 kW-nál nem nagyobb főgépteljesítményű úszólétesítmény gépüzemének vezetésére,

b) géptiszt vezetése alatt álló gépüzemben önálló szolgálat ellátására.

III. Fejezet[215]

A KÉPESÍTÉSEK MEGSZERZÉSÉNEK FELTÉTELEI

1. Géptiszti vizsga:

a) gépkezelői képesítés,

b) legalább egy nagyjavítás irányítása felügyelet mellett, valamint

c) gépkezelői képesítés birtokában géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett

ca) 12 havi gépüzemi gyakorlat, vagy

cb) 6 havi gépüzemi gyakorlat és hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány vagy jóváhagyott géptiszti képzés elvégzésének igazolása.

2. Gépkezelői vizsga:

a) hajózási vagy gépészeti szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány, vagy szervezett gépkezelői képzés elvégzésének igazolása és 6 havi géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett gépüzemi gyakorlat, vagy

b) géphajón vagy egyéb önálló gépüzemű úszólétesítményen szerzett legalább 12 havi gépüzemi vagy matróz - gépkezelő gyakorlat.

3. A hajózási, gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvány vagy oklevél elfogadásához a tanulmányi értesítőt vagy leckekönyvet is be kell mutatni.

4. Ha a jelölt hajózási gépészeti vagy villamossági szakképzésben, valamint felsőoktatásban szerzett képesítő bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkezik, akkor kérelmére a képesítés megszerzésénél a vizsgaközpont az elméleti vizsga letétele alól részben vagy egészben mentesítést adhat.[216]

5. Tengeri hajóra szóló érvényes géptiszti képesítés alapján kérelemre a vizsgaközpont különbözeti vizsga és gyakorlat igazolása nélkül belvízi hajóra szóló géptiszti képesítést állít ki.[217]

IV. Fejezet[218]

A képesítővizsga témakörei

1. A géptiszti, valamint a gépkezelői képesítő vizsga témaköreit a 2/B-IV/2. táblázat tartalmazza.

2. A 2/B-IV/2. táblázatban foglalt olyan azonos megnevezésű témaköröknél, amelyeknél az egyes képesítésekhez eltérő szintű követelményeknek kell megfelelni, a szinteket római számok jelzik. Az egyes szintek tartalmi követelményeit a hajózási hatóság állapítja meg.

2/B-IV/2. táblázat

A "B" rész IV. Fejezete 1. és 2. számú képesítővizsgáinak témakörei

Képesítés/
vizsgatárgy
Hajó fő-
és segéd-
motorok
üzem-
tana és
vezérlése
Hajó
gépüzemi
segéd-
beren-
dezések
üzem-
tana,
csőrend-
szerek
Fedélzeti
és rako-
dógépek,
kormány-
rend-
szerek
üzemtana
Hajók
szer-
kezete
és
építése
Villamos
gépek,
elektromos
berende-
zések
üzemtana
Szakrajzi
ismeretek
Gépalkat-
részek
német vagy
angol
elnevezése
Elsősegélynyújtási,
kör-
nyezet-,
tűzvédelmi
és biztonság-
technikai
ismeretek
Hajózási
képesíté-
sekről
szóló
rendelet
Gőzgépek,
turbinák
és kazánok
üzemtana
Hajó-
villamos-
ságtan,
elektro-
nika
és auto-
matika
Hajóka-
zánok
elméleti,
gyakorlati és
üzembiz-
tonsági
ismeretei
GéptisztIIII+++
GépkezelőI++I+++++

3. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

I. A HIVATÁSOS TENGERÉSZ SZOLGÁLAT ALAPKÖVETELMÉNYEI

A vészhelyzettel, a munkavédelemmel, az elsősegélynyújtással és a túléléssel kapcsolatos feladatokra vonatkozó követelmények és képesítési előírások

1. A tengerésznek első behajózása, illetve a tengerész szolgálati könyv kiállítása előtt[219]

a) személyi túlélés-technikai,

b) alapfokú tűzvédelmi,

c) személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi,

d) biztonság tudatossági, valamint

e) alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretekből

a vizsgaközpont előtt vizsgát kell tennie. A sikeres vizsga alapján kiállított bizonyítvány az a), b), c) és e) pontban felsorolt képesítések esetén 5 évig, a d) pontban meghatározott képesítés esetén visszavonásig érvényes.[220]

2. A hajószemélyzet tagjának, az első ízben teljesített 12 havi tengeri szolgálat után túlélési járműkezelői vizsgát kell tenni. Az eredményes vizsgát a hajózási hatóság bizonyítványban igazolja.

3.[221]

4. A tengerésznek az adott hajóra történő behajózását követő 48 órán belül (még akkor is, ha korábban hajózott ezen a hajón) egy, az alábbi ismereteket magában foglaló hajóismereti oktatásban kell részesülnie:

a) a biztonsági információk jelöléseit, jeleit és riasztó jelzéseit;

b) "ember a vízben",

tűz vagy füst észlelése, vagy

tűzriadó és hajóelhagyás esetén szükséges teendőket;

c) a gyülekezési és beszállási helyeket és a vészhelyzeti menekülési utakat;

d) mentőmellények tárolási helyét és azok helyes viselését;

e) a hordozható tűzoltó készülékek kezelését;

f) a teendőket elsősegély nyújtása esetén;

g) a tűz- és vízmentes ajtók helyét és azok kezelését.

Az elvégzett oktatás körülményeit és eredményét külön oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt a kikötő és a lobogó szerinti állam hatóságainak felszólítására be kell mutatni.

5. A tengerész fedélzeti- és géptiszti képesítéssel rendelkező személynek 5 évente a képesítő okmányát érvényesíttetnie kell. A vizsgaközpont az okmány érvényességét további 5 évre meghosszabbítja, ha a jelölt az okmány lejártát megelőző 5 éven belül tengerész szolgálati könyvvel igazolja, hogy a képesítésnek megfelelő beosztásban legalább 12 hónapot hajózott és érvényes orvosi alkalmassági igazolással rendelkezik.[222]

6.[223]

7. A képesítés megszerzéséhez a melléklet A., illetve B. részének III. fejezetében előírt gyakorlati idő a hajózási hatóság által elismert szakirányú egyetemi és főiskolai képzésben szerzett oklevél esetén 12 hónappal, hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány esetén 6 hónappal csökken, és a jelöltek az olyan elméleti tantárgyak vizsgái alól mentesülnek, amelyekből tanulmányaik során vizsgát tettek.

8. A melléklet A. és B. részében előírt "Gyakorlatok vizsgakönyve 3000 BT feletti hajóra előírt kapitányi vizsgához", "Gyakorlatok vizsgakönyve a 3000 BT feletti hajóra előírt első tiszti vizsgához" és a "Gyakorlatok vizsgakönyve"-t a hajózási hatóság adja ki és hitelesíti.[224]

9. A melléklet A. és B. részében felsorolt fedélzeti és géptiszti képesítéseknél előírt rádiókezelői, alapfokú tűzvédelmi, emelt szintű tűzvédelmi, személyi túlélés technikai, túlélési járműkezelői, alapfokú egészségügyi elsősegélynyújtási ismeretek képzés alapján kiállított bizonyítvány időbeli hatálya 5 év. A bizonyítványok időbeli hatályának meghosszabbításához ismeretfelújító képzésen kell részt venni, és annak eredményes elvégzését a képzés szervezője által kiállított okirattal igazolni. Az igazolás alapján a bizonyítvány időbeli hatályát a vizsgaközpont újabb 5 évre meghosszabbítja.[225]

10. A 9. pontban előírt ismeretfelújító képzés STCW szabályzatban meghatározott részei tekintetében a hajón teljesített és igazolt fedélzeti képzés és tapasztalatszerzés az előírt jártassági követelmények fenntartásának igazolására elfogadható.[226]

II. AZ EGYES TENGERÉSZ KÉPESÍTÉSEKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

A. Rész

I. Fejezet

Tengeri hajón képesítéshez kötött fedélzeti szolgálatok

1. Hajóparancsnok,

2. első tiszt,

3. navigációs őrszolgálatért felelős tiszt,

4. Rádiókezelő[227]

a) általános rádiókezelő,

b) korlátozott rádiókezelő,

5. navigációs őrszolgálat tagja,

6. túlélési járműkezelő.

II. Fejezet

Képesítési előírások

1. A 3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 3000 BT vagy annál nagyobb hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

2. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

3. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra előírt navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti beosztás ellátására jogosít.

4. A navigációs őrszolgálat tagja képesítés a parancsnok, első tiszt vagy fedélzeti tiszt felügyelete alatt a navigációs őrségben beosztottként teljesített szolgálat ellátására jogosít.

5. A túlélési járműkezelői bizonyítvány túlélési jármű vezetésére és kezelésére jogosít.

6. Rádiókezelő bizonyítvány[228]

a) Az általános rádiókezelő bizonyítvány (GOC) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.[229]

b) A korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (ROC) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít, feltéve, hogy a berendezés kezeléséhez egyszerű külső kapcsolók használatára van szükség, és a berendezés maga biztosítja a frekvenciastabilitást a Nemzetközi Rádiószabályzat 2. függelékében rögzített tűréshatárok között, továbbá amely a GMDSS szerinti A1 körzetben szükséges. A bizonyítvány 5 évig érvényes.[230]

7. A radarkezelői bizonyítvány a hajó radarberendezésének kezelésére jogosít.

8. Az ARPA-kezelői bizonyítvány a hajó ARPA berendezésének kezelésére jogosít.

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. A 3000 BT vagy annál nagyobb hajón a tengerészkapitányi képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[231]

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) "Gyakorlatok vizsgakönyve - 3000 BT vagy annál nagyobb hajón - kapitányi vizsgához",

e)[232]

f)[233]

2. A 3000 BT vagy annál nagyobb hajón az első tiszti képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített legalább 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt megállapított szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[234]

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) "Gyakorlatok vizsgakönyve - 3000 BT vagy annál nagyobb hajón - első tiszti vizsgához",

e)[235]

f)[236]

3. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajón a tengerészkapitányi képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[237]

c)[238]

4. Az 500 BT és 3000 BT közötti hajón az első tiszti képesítéshez előírt feltételek:

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[239]

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga,

d)[240]

e)[241]

5. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajón a navigációs őrszolgálatért felelős tiszt képesítéshez előírt feltételek:

a) betöltött 21. életév,

b) rendelkezzen legalább egyéves jóváhagyott olyan tengeri szolgálattal, valamely olyan jóváhagyott képzési program részeként, amely magában foglalja az STCW szabályzat A-II/1. előírásainak megfelelő fedélzeti gyakorlati képzést, és amelyet jóváhagyott gyakorlati vizsgakönyv igazol, vagy legalább háromévi tengeri szolgálattal,

c) az előírt tengeri gyakorlat ideje alatt legalább hat hónapig navigációs őrszolgálatot teljesített a hajóparancsnok vagy képesített tiszt felügyelete mellett,

d) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[242]

e) GMDSS-kezelői bizonyítvány (GOC),

f) radarkezelői bizonyítvány,

g) egészségügyi elsősegély-nyújtási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga,

h)[243]

6. A navigációs őrszolgálat tagja képesítéshez előírt feltételek:

a) 500 BT vagy annál nagyobb tengeri hajón navigációs őrségben képesítés nélkül teljesített 6 hónapi igazolt tengeri szolgálat és jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) alapfokú tűzvédelmi, túlélés-technikai, személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga, továbbá

c)[244]

7. Túlélési járműkezelő:

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés igazolása vizsgajegyzőkönyvvel,

b) 12 havi igazolt tengeri gyakorlat,

c)[245]

8. Rádiókezelő:[246]

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) a vizsgaközpont előtt tett elméleti és gyakorlati vizsga,[247]

c)[248]

d)[249]

e)

9. Radarkezelő:

a) jóváhagyott képzés elvégzése,

b) igazolt tengeri radarkezelői gyakorlat és szimulátoron vagy élő radaron letett vizsga.

10. Az ARPA-kezelő képesítés megszerzésének feltételei:[250]

a) radarkezelői bizonyítvány,

b) jóváhagyott képzés elvégzése, és szimulátoron vagy hajón üzemelő ARPA-n letett vizsga.

11. A Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény szerinti "Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány" megszerzésének feltételei:[251]

a) 3 havi igazolt tengeri hajózási szolgálat,

b) szakács képesítés,

c) alapfokú tűzvédelmi, túlélés-technikai, személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, biztonság tudatossági valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga.

IV. Fejezet

A képesítővizsgák tantárgyai

1. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:[252]

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

ah) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

2.[253]

3. Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:[254]

a) navigáció szolgálatvezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó helyzetének meghatározása,

ab) manőverezés és a hajó kezelése,

ac) reagálás vészhelyzetekre,

ad) reagálás vészjelzésre a tengeren,

ae) a biztonságos navigációs őrszolgálat ellátása,

af) biztonságos hajózás radar és ARPA segítségével,

ag) információk közlése és vétele vizuális jelzésekkel;

b) rakománykezelés és elrendezés szolgálatvezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés ellenőrzése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) az áruterek, raktárfedelek és ballaszttartályok hibáinak felderítése;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó hajózásra alkalmasságának fenntartása,

cb) tűzmegelőzési és tűzoltási készülékek ismerete,

cc) az életmentő készülékek üzemeltetése,

cd) egészségügyi segítség nyújtása a hajón,

ce) a tengeri környezetszennyezés megelőzésének biztosítása,

cf) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

4. Navigációs őrszolgálat tagja - őrszolgálati beosztott - képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) elméleti vizsga

aa) mágneses és pörgettyűs tájolók használata, kormányberendezések ismerete,

ab) vészhelyzetben követendő eljárások, őrszolgálat ellátására vonatkozó szabályok,

ac) belső hírközlő rendszerek, riasztóberendezések, a parancsnoki híd berendezéseinek ismerete,

ad) a hang- és fényjelzések, beleértve a pirotechnikai eszközöket, ismerete,

ae) GMDSS berendezés kezelésének általános ismerete,

af) hajófelszerelés és hajókarbantartás,

ag) fedélzeti leltár és anyagismeret;

b) gyakorlati vizsga

ba) a "Tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok" ismerete,

bb) a hajó kormányzásával kapcsolatos vezényszavak ismerete magyarul és angolul,

bc) átváltás robotkormányról kézire és viszont, a robotkormány működtetése, ismerete,

bd) a horgonyzás gyakorlati ismeretei,

be) érkezési-indulási manőverek gyakorlati ismerete,

bf) a rakomány kezelésében való jártasság,

bg) a veszélyes áru rakodásával kapcsolatos alapvető ismeretek,

bh) fedélzeti gyakorlati munkák gépekkel.

5. Túlélési járműkezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) hajón lévő mentőeszközök,

ab) a túlélési jármű felépítése, felszerelése, a vízre bocsátás eszközei, teendők a különféle riadók esetében,

ac) a hajó elhagyása esetén, majd a hajó elhagyása után végrehajtandó intézkedések,

ad) túlélési jármű vízre bocsátása és vezetése viharos tengeren, a jármű biztonsági berendezéseinek, eszközeinek használata,

ae) a túlélési járművön tartózkodás szabályai, a túlélőket fenyegető veszélyek, és ezeket megelőző intézkedések,

af) a helikopteres mentés módszerei,

ag) a vészjelzések ismerete, vészjelzőeszközök használata,

ah) a part megközelítése, partraszállás túlélési járművel;

b) gyakorlati vizsga

ba) a túlélési jármű vízre bocsátásakor, a be- és kiszállás alkalmával, továbbá a hajótól eltávolodáskor kiadandó parancsok ismerete és végrehajtása,

bb) a mentőmellény felöltése, vízbeugrás, beszállás a járműbe, vízből sérült személyek beemelése, azok ellátása és szállítása,

bc) evezés, kormányzás, árboc felállítása, vitorla felszerelése, a hajó vezetése vitorlával, csónak kormányzása tájolóval, jelzőeszközök használata,

bd) a hordozható rádiókészülék, rádióbóják kezelése, használata,

be) a túlélési jármű motorjának indítása, üzemeltetése, a hozzá tartozó tűzoltó készülék használata.

6. Rádiókezelő vizsga:[255]

a) az elméleti vizsgatárgy témakörei:[256]

aa) a tengeri mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) a GMDSS rendszer és alrendszerek üzemeltetési eljárásai és gyakorlati üzemeltetése,

ad) szolgálat szükséghelyzetben,

ae) a mentési, felkutatási rendszerek és eljárások ismerete,

af) helyzetjelző rendszerek és eljárások,

ag) a nemzetközi kódjelzések, a mentési és felkutatási kézikönyv, a szabványos tengerészeti szakszótár alkalmazása,

ah) a rádión keresztül orvosi ellátást biztosító rendszerek és eljárások,

ai) általános kommunikációs ismeretek,

c) gyakorlati vizsga szimulátoron.

7. Radarkezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) a radar működési elve, jellemzői,

ab) az IMO előírásai a radarra,

ac) radarnavigáció, plottolási gyakorlat,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) helymeghatározás különféle esetei parti céltárgyakkal,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebességváltoztatással,

bd) radargyakorlat tengeri térkép segítségével.

8. ARPA-kezelői vizsga:

a) elméleti vizsga

aa) a plottolási módszerek áttekintése,

ab) az ARPA működési elve, üzemi jellemzői,

ac) IMO előírások az ARPA-ra,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) a helymeghatározás különféle módszerei, relatív és valódi plottolás,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása, az automatikus célfigyelés műveletei,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebesség változtatással,

bd) gyakorlati vizsgafeladat tengeri térkép és az automatikus célfigyelés használatával.

9. A 6-7. pontban foglalt gyakorlati vizsgákat kizárólag üzemben lévő tengeri hajón lehet letenni.

10. Az ILO 176. számú egyezménye szerint kiadható nem STCW képesítéshez előírt vizsgák tantárgyai:

a) Fedélzetmester:

aa) hajóművelettan,

ab) hajószerkezettan,

ac) fedélzeti gépek,

ad) hajókarbantartás,

ae) fedélzeti leltár- és anyagismeret,

af) gyakorlati munkák fedélzeti gépekkel.

b) Kormányosmatróz:

ba) rakodó- és kikötőberendezések ismerete,

bb) hajófelszerelés,

bc) kormányberendezések,- a mágneses és pörgettyűs tájoló alapvető ismeretei,

bd) navigációs alapismeretek,

be) a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó szabályok ismerete,

bf) hang-fény vagy céltárgy megközelítő iránylatának meghatározása (fokokban),

bg) rakománykezelési alapismeretek.

c) Matróz:

ca) hajókarbantartás és felszerelés,

cb) tengeri környezetvédelmi ismeretek,

cc) túlélés-technikai eszközök és berendezések használatának ismerete,

cd) jelzéstani ismeretek,

ce) havaria eszközök használatának alapismeretei.

B. Rész

GÉPÜZEMI SZOLGÁLAT

I. FEJEZET[257]

TENGERI HAJÓN KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÖTT GÉPÜZEMI SZOLGÁLATOK

1. gépüzemvezető,

2. második géptiszt,

3. gépüzemi őrszolgálatért felelős géptiszt,

4. géptéri őrszolgálat tagja,

5. elektrotechnikus tiszt,

6. elektrotechnikus beosztott

II. Fejezet

Képesítési előírások

1. Gépüzemvezető és második géptiszt - korlátlan főgépteljesítményre - képesítés 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

2. Gépüzemvezető és második géptiszt - korlátozott főgépteljesítményre - képesítés 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű hajón gépüzemvezetői, illetve második géptiszti szolgálat ellátására jogosít.

3. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre képesítés bármilyen főgépteljesítményű hajón állandó vagy időszakosan felügyelt géptérben géptiszti őrszolgálat ellátására jogosít.

4. Géptéri őrszolgálat tagja képesítés géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt vezetése alatt a géptéri őrszolgálatban beosztottként való részvételre jogosít.

5. Az elektrotechnikus tiszt képesítés a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengerjáró hajókon elektrotechnikus tiszt szolgálat ellátására jogosít.[258]

6. Az elektrotechnikus beosztott képesítés a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengerjáró hajókon elektrotechnikus beosztotti szolgálat ellátására jogosít.[259]

III. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. Gépüzemvezető és második géptiszt 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:

a) az STCW A-III/2. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,[260]

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[261]

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány,[262]

d) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

e) 3000 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 36 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni,

f)[263]

g)[264]

2. Gépüzemvezető és második géptiszt 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményre:

a) az STCW A-III/3. és az STCW szabályzat B. részében előírt követelményi szint szerinti jóváhagyott képzés elvégzéséről szóló igazolás,[265]

b) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón II. géptiszti szolgálat ellátásához, legalább 12 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti szolgálatban,

c) 750 kW és 3000 kW közötti főgépteljesítményű tengeri hajón gépüzemvezetői szolgálat ellátásához, legalább 24 havi jóváhagyott tengeri szolgálat megszerzése, amelyből nem kevesebb, mint 12 hónapot II. géptiszti szolgálatban kell eltölteni,

d) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[266]

e) egészségügyi ellátási és emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.[267]

f)[268]

3. Géptéri őrszolgálatért felelős géptiszt 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre:

a) betöltött 21. életév,

b) középfokú gépészeti vagy hajózási szakképzésben szerzett érettségi vagy képesítő bizonyítvány és jóváhagyott géptiszti képzés elvégzéséről szóló igazolás,[269]

c) 18 hónap igazolt gépüzemi szolgálat,

d) a "Gyakorlatok vizsgakönyvével" igazolt, a képzés részeként, hajón elvégzett 12 havi képzés,

e) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,[270]

f)[271]

g) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi bizonyítvány.[272]

h)[273]

4. Géptéri őrszolgálat tagja:

a) tengeri hajón géptiszt felügyelete alatt a géptéri őrszolgálati feladatokkal kapcsolatos jóváhagyott, 6 havi igazolt szolgálat,[274]

b) alapfokú egészségügyi és tűzvédelmi bizonyítvány.[275]

c)[276]

5. Elektrotechnikus tiszt:[277]

a) betöltött 18. életév,

b) részvétel jóváhagyott képzési program részeként, képzési nyilvántartási könyvben dokumentált, legalább 12 hónapos, műhelyben zajló gyakorlati képzésben és

c) az elektrotechnikus tiszt feladatait, kötelezettségeit és felelősségét illetően hajófedélzeti gyakorlati képzés (amely képesített és szakképzett tisztek által szorosan felügyelt és ellenőrzött hajók fedélzetén - ahol a jelölt tengeri szolgálatot teljesít - történhet, és képzési nyilvántartási könyvben megfelelően dokumentált) jóváhagyott programjának teljesítése,

d) a b) és c) pontokban foglaltak helyett elfogadható legalább 36 hónapos gyakorlati oktatást magában foglaló elektrotechnikus képzésben való részvétel és legalább 30 hónap tengeri gépészeti hajózási szolgálat igazolt teljesítése,

e) az elektrotechnikus tiszt vizsgára felkészítő jóváhagyott képzésen való részvétel,

f) a hajózási vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt képesítő vizsga sikeres letétele,

g) személyi túlélési eljárásokban, a tűz megelőzésében és a tűzoltásban, az alapfokú elsősegélynyújtásban, valamint a személyi biztonság és szociális felelősségek tekintetében való jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/1. szakasz 2. pontjában foglaltak szerint,

h) túlélési vízi járművek, mentőcsónakok kezelésében meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/2. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint,

i) az emelt szintű tűzoltásra vonatkozóan meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/3. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint,

j) az elsősegélynyújtásra és az egészségügyi ápolás feladatainak ellátására vonatkozó jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/4. szakasz 1-3. pontjában foglaltak szerint.

Ha az e) és f) pontokban megjelölt képzés és vizsga a követelmények között magában foglalja a g), h), i) és j) pontokban említett jártasságokat, az elektrotechnikus tiszt jelöltnek nem szükséges megszerezni a jártassági bizonyítványokat, az STCW Egyezmény VI. fejezetének jelen pontokban említett képesítései tekintetében.

6. Elektrotechnikus beosztott:[278]

a) betöltött 18. életév,

b) legalább 12 hónap, tengeri hajó fedélzetén zajló képzést tartalmazó, igazolt tengeri gépüzemi szolgálat, vagy

c) jóváhagyott elektrotechnikus beosztotti képzés elvégzése, valamint legalább 6 hónapos időtartamú, elismert tengeri gépüzemi szolgálat, vagy

d) az STCW-Szabályzat A-III/7. táblázatban szereplő műszaki felkészültségnek megfelelő képzettség igazolása és legalább 3 hónapos időtartamú, igazolt tengeri szolgálat,

e) a b), c) vagy d) pontokban leírtak igazolását követően, a hajózási vizsgaközpont által delegált vizsgabizottság előtt, az STCW-Szabályzat A-III/7. szakaszában részletezett alkalmassági követelményeknek megfelelő képesítő vizsga sikeres letétele,

f) személyi túlélési eljárásokban, a tűz megelőzésében és a tűzoltásban, az alapfokú elsősegélynyújtásban, valamint a személyi biztonság és szociális felelősségek tekintetében való jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/1. szakasz 2. pontjában foglaltak szerint,

g) túlélési vízi járművek, mentőcsónakok kezelésében meglévő jártasság igazolása az STCW-Szabályzat A-VI/2. szakasz 1-4. pontjában foglaltak szerint.

7. Belvízi géptiszti képesítés beszámítása:[279]

A belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy tengeri hajón teljesített 12 havi gépüzemi szolgálat igazolását követően, az elvégzett gyakorlatoknak a "Gyakorlatok vizsgakönyvében" való igazolásával, e melléklet II. szakasz B. Rész IV. fejezet 7. pontjában foglalt különbözeti vizsgák letételével, továbbá

a) orvosi szükséghelyzet és elsősegélynyújtás, valamint emelt szintű tengeri tűzvédelmi vizsga letételéről szóló bizonyítvány,

b) túlélési járműkezelői bizonyítvány,

c) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a vizsgaközpont által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga bizonyítványának[280]

bemutatásával szerezhet géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítést.

IV. Fejezet

A képesítővizsgák tantárgyai

1. Gépüzem-vezetői és második géptiszti 750 kW-nál nagyobb főgépteljesítményre előírt vizsga tantárgyai:[281]

a) gépüzem-vezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízelmotor, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete,

ad) a gép üzemeltetése, felügyelete, a működés és a terhelés értékelése,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése,

ah) a hajó belső hírközlő rendszere;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek vezetői szinten:

ba) a hajó villamos berendezéseinek és az elektronikus vezérlőberendezések üzemeltetése,

bb) automatizálás és ellenőrző rendszerek,

bc) a villamos berendezések és az elektronikus vezérlőberendezések ellenőrzése, üzemi állapotba hozása és üzemi állapotban tartása, valamint a hiba észlelése;

c) karbantartás és javítás vezetői szinten:

ca) a karbantartás és javítás biztonságos végzésének megszervezése,

cb) a gépek hibáinak észlelése, okainak felderítése és a hibák kiküszöbölése,

cc) hibakeresés és kárelhárítás;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

da) az úszáshelyzet, a stabilitás és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

db) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

dc) a vészhelyzeti cselekvési terv és a hajó fennmaradásáért vívott küzdelem sémáinak kidolgozása, valamint vészhelyzeti cselekmények,

dd) a tűz- és tűzoltóközegek kémiája és fizikája,

de) környezetszennyezés megelőzésének módszerei, megtartandó szabályok, a megelőzés eszközei,

df) a gépszemélyzet munkájának irányítása és szervezése,

dg) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

A gépüzemvezetői és második géptiszti vizsga 3000 kW feletti, illetve alatti hajóra az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat III. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

2.[282]

3. A 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítéshez előírt vizsga tantárgyai:[283]

a) gépüzem szolgálatvezetői szinten:

aa) termodinamika és hőátvitel,

ab) mechanika és áramlástan,

ac) hajók főüzemének (dízel, gőz- és gázturbina), valamint hűtőberendezései működési elvének ismerete, a rendszerek üzemeltetése,

ad) a tüzelő- és kenőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságainak ismerete,

ae) anyagtechnológia,

af) hajó segédgépeinek üzemeltetése és karbantartása, beleértve a szivattyúkat, a csőrendszereket, a segédkazánokat és a kormányberendezést,

ag) fedélzeti gépek és rakodóberendezések üzemeltetése;

b) villamos berendezések, elektronikus készülékek és vezérlőrendszerek szolgálatvezetői szinten:

ba) áramátalakító, áramfejlesztő és ellenőrző rendszerek, működtetésük,

bb) az automatizálás alapjai,

bc) a villamos, elektronikai és ellenőrző berendezések működési elve,

bd) vészüzemi villamos berendezések;

c) javítás és karbantartás szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó géprendszereinek kezelése, javítása, beleértve a vezérlőrendszereket is,

cb) a biztonságos üzemeltetés és az akciók sorrendje havaria esetén;

d) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

da) stabilitás és trimm,

db) hajók felépítése és szerkezete,

dc) tűzmegelőzés és tűz elleni küzdelem a hajókon,

dd) mentőeszközök használata,

de) az elsősegélynyújtási eszközök használata a hajókon,

df) a jogszabályok és a tengeri környezet szennyezésének megelőzésére vonatkozó rendelkezések megtartása.

4. Géptéri őrszolgálat tagja vizsga:

a) géptéri őrszolgálati eljárások és a feladatok ellátásában való jártasság,

b) a géptéri műveletekkel kapcsolatos biztonságos munkavégzés,

c) géptérben használt fogalmak, és a feladatokkal összefüggő gépek és berendezések elnevezései,

d) alapvető környezetvédelmi eljárások,

e) belső hírközlő rendszerek ismerete és használata,

f) géptérből kivezető menekülési utak ismerete,

g) géptéri riasztóberendezések ismerete, különös tekintettel a gázzal oltó berendezések működésbe lépésének jelzésére,

h) géptéri tűzoltó eszközök és berendezések használata,

i) a géptéri őrszolgálat ellátásának és szervezésének szabályai,

j) belső égésű motorok elméleti és gyakorlati üzemtana,

k) hajók felépítése és szerkezete, továbbá

l) a hajók segédüzemi berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása.

5. Az elektrotechnikus tiszt képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga témakörei az STCW-Szabályzat A-III/6. szakaszában foglaltak szerint:[284]

a) a villamos, elektronikus és vezérlőrendszerek működésének ellenőrzése,

b) a főgép és a segédberendezések vezérlőrendszereinek előkészítése az üzemeltetéshez,

c) generátorok és elosztórendszerek üzemeltetése,

d) 1000 V feszültségszint fölötti villamos rendszerek üzemeltetése és karbantartása,

e) írott és szóbeli angol nyelv használata,

f) belső kommunikációs rendszerek használata,

g) elektromos és elektronikus berendezések karbantartása és javítása,

h) a főgép és segédberendezések automatizálási és vezérlőrendszereinek karbantartása és javítása,

i) a parancsnoki hídon telepített navigációs berendezések és hajókommunikációs rendszerek karbantartása és javítása,

j) a fedélzeti gépek és rakománymozgató berendezések elektromos, elektronikus és vezérlőrendszereinek karbantartása és javítása,

k) a vezérlő- és biztonsági rendszerek karbantartása és javítása,

l) a környezetszennyezés megakadályozását szolgáló követelmények betartásának biztosítása,

m) fedélzeten keletkező tűz megelőzése, ellenőrzés alá vonása és oltása,

n) életmentő berendezések üzemeltetése,

o) egészségügyi elsősegély nyújtása a hajón,

p) vezetői és csapatirányítási képességek alkalmazása,

q) hozzájárulás a személyzet és a hajó biztonságához.

5a. Az elektrotechnikus beosztott képesítés megszerzéséhez szükséges vizsga témakörei az STCW-Szabályzat A-III/7. szakaszában foglaltak szerint:

a) elektromos berendezések biztonságos használata,

b) villamos rendszerek és gépek üzemének felügyelete,

c) kéziszerszámok, elektromos és elektronikus mérőberendezések használata hibakereséshez, karbantartási és javítási műveletekhez,

d) közreműködés a hajón végzett karbantartás és javítás során,

e) közreműködés a hajó villamos rendszereinek és gépeinek karbantartásában és javításában,

f) közreműködés a raktárkészlet kezelésében,

g) a tengeri környezet szennyezésének megelőzésével kapcsolatos közreműködés és óvintézkedések megtétele,

h) munkaegészségügyi és munkavédelmi eljárások alkalmazása.

6. Különbözeti vizsga a 750 kW vagy annál nagyobb főgépteljesítményre szóló géptéri őrszolgálatért felelős géptiszti képesítés megszerzéséhez belvízi géptiszti képesítéssel rendelkező személy részére:

a) tengeri hajó trimmje és stabilitása,

b) kárelhárítás,

c) tengeri környezetvédelem,

d) mentőeszközök működése és használata,

e) a hajó belső hírközlő rendszere,

f) tengerjogi ismeretek, beleértve a tengerhajózást érintő nemzetközi egyezményeket.

C. Rész[285]

4. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

Képesítési előírások a kedvtelési célú kishajó vezetője számára, a képesítés megszerzésének feltételei, a képesítővizsgák tananyaga

I. Fejezet

Képesítési előírások

1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen - beltenger kivételével - kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó és a 14,7 kW-ot meghaladó teljesítményű gépi meghajtású vízi sporteszköz, beleértve a motoros vízi sporteszköz vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.[286]

2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés belvízen - beltenger kivételével - kedvtelési céllal közlekedő vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.

3. A tengeri kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés a tengeren vagy belvízen közlekedő kedvtelési célú kisgéphajó vezetésére jogosít.

4. A tengeri kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés a tengeren vagy belvízen közlekedő kedvtelési célú vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít.

5. A 3-4. pontokban meghatározottak szerint az alábbi képesítések adhatók ki:

a) I. osztályú képesítés - korlátozás nélkül,

b) II. osztályú képesítés - 200 tmf távolságig,

c) III. osztályú képesítés - 12 tmf távolságig, valamint

d) IV. osztályú képesítés - 3 tmf távolságig.

A távolságot a parttól kell számítani.

6. A kedvtelési célú radarkezelői képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft), a kedvtelési céllal közlekedő, a képesítésben megjelölt belvízi vagy tengeri hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.[287]

7. A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC), a GMDSS-rendszer A1-es - partmenti - körzetében a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió berendezések kezelésére jogosít.[288]

8. A kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés, (LRC) a GMDSS-rendszer A1-A4 körzetében, a kedvtelési célú tengeri kishajókon felszerelt GMDSS-rendszer szerinti rádió és Inmarsat berendezések kezelésére jogosít.[289]

II. Fejezet

A képesítések megszerzésének feltételei

1. Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés:

a) a III. fejezet 1. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

b) gyakorlati vizsga kisgéphajóval.

2. Belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a) a III. fejezet 2. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

b) gyakorlati vizsga vitorlás kishajóval.

3. Kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés megléte,

b) az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolás,

c) a III. fejezet 3. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

d)[290]

4. Kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajó-, illetve vitorlás kishajó-vezetői képesítés:

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő belvízi kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítés esetén:

aa) az alapfokú elsősegély-nyújtási ismeretek elsajátításáról szóló igazolás,

ab) a III. fejezet 4. pontjában meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

ac) 500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 50 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón,[291]

ad) kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány;[292]

b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó vezetésére jogosító IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés esetén:

ba) a III. fejezet 4. bekezdésében - az a), c) és d) pontok kivételével - meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,[293]

bb) 450 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 60 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 20 órányi - ebből legalább 5 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón;[294]

bc)[295]

c) kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC), kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátozott (ROC) vagy korlátlan (GOC) tengeri rádiókezelői bizonyítvány.[296]

5. Kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:[297]

a) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú III. osztályú tengeri kisgéphajóra, illetve vitorlás kishajóra szóló kishajó-vezetői képesítés,

b) a III. fejezet 5. bekezdésében meghatározott elméleti tantárgyakból tett vizsga,

c) III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1000 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 200 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 100 órányi - ebből legalább 20 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, vagy[298]

d) legalább 800 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként, illetve

e) legalább 35 óra menetben hajóvezetőként,

f) a c) pontban meghatározott gyakorlati idő alatt elvégzett 10 csillagászati helymeghatározás szerkesztéssel,

g) kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vagy korlátlan tengeri rádiókezelői (GOC) bizonyítvány.[299]

6. Kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés:

a) betöltött 21. életév,

b) a megszerezni kívánt képesítésnek megfelelő kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajóvezető (kisgéphajó vagy vitorlás kishajó) képesítés megléte,

c) II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés megszerzését követően 1500 tengeri mérföldnyi - ebből legalább 300 tengeri mérföldnyi éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő vitorlás kishajón, illetve legalább 200 órányi - ebből legalább 10 óra éjszakai - út megtételének igazolása tengeren közlekedő kisgéphajón, vagy[300]

d) legalább 1000 tengeri mérföld megtétele hajóvezetőként óceánon, illetve[301]

e) legalább 80 óra menetben hajóvezetőként óceánon.[302]

7.[303]

8.[304]

9. Az I. fejezet 3. vagy 4. bekezdésében megnevezett képesítéssel rendelkező személy - ha a másik hajókategóriára érvényes belvízi képesítése van - a II. fejezet 4. bekezdés a) pont ac) alpontjában és b) pont bb) alpontjában, az 5. bekezdés c) pontjában és a 6. bekezdés c) pontjában meghatározott mérföld/menetidő teljesítése nélkül, kérelemre, a másik hajókategóriára szóló képesítést kaphat.[305]

10. A II. Fejezet 4. pont a) alpont ac) pontjában és b) alpont bb) pontjában, 5. pont c) alpontjában és 6. pont c) alpontjában előírt gyakorlatot a hajózási hatóság által hitelesített jachtnapló és személyzeti jegyzék vagy azok másolatával, valamint a képző szerv által rendszeresített és a hajózási hatóság által jóváhagyott fedélzeti oktatási naplóval lehet igazolni.[306]

11. A fedélzeti oktatási napló a következő feladatok elvégzését igazolja:[307]

a) a tengeri kishajó szerkezetének, felszereléseinek megismerése,

b) vészhelyzeti kommunikáció,

c) vészhelyzeti eljárások és a mentőeszközök használatának megismerése,

d) időjárási előrejelzések, figyelmeztetések megismerése,

e) kikötési és horgonyműveletek,

f) vitorlakezelés/motorkezelés,

g) hajókezelés,

h) kötélkezelés,

i) partmenti navigáció,

j) elektronikus navigáció,

k) deviációs görbe felvétele,

l) éjszakai navigáció,

m) útvonaltervezés nappal, éjszaka, nagy forgalmú területeken,

n) csillagászati navigációs helymeghatározás nappal,

o) csillagászati navigációs helymeghatározás szürkületben,

p) deviáció meghatározása csillagászati módszerekkel.

Az a)-m) alpontban foglalt feladatokat a III. osztályú, az a)-p) alpontban foglalt feladatokat a II. osztályú vizsgához kell teljesíteni.[308]

12. A kedvtelési célú radarkezelői (kiegészítő) képesítés (Radar Observer for Pleasure Craft):[309]

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzést is magában foglaló tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. Fejezet 6. pontja szerinti sikeres elméleti és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

13. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői képesítés (SRC):[310]

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 7. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

14. Kedvtelési célú GMDSS kezelői képesítés (LRC):[311]

a) jóváhagyott tanfolyam sikeres elvégzése,

b) a III. fejezet 8. pontja szerinti ismeretekből tett írásbeli és gyakorlati vizsga, amely gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

III. Fejezet[312]

A KÉPESÍTŐVIZSGÁK TANTÁRGYAI

1. A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat

b) hajózási ismeretek - kisgéphajó,

c) gyakorlati vizsga - kisgéphajó.

2. A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga:

a) Hajózási Szabályzat,

b) hajózási ismeretek - vitorlás kishajó,

c) gyakorlati vizsga - vitorlás kishajó.

3. A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) közlekedési ismeretek tengeri kishajóval,

b) tengeri kishajó üzemeltetési ismeretek,

c) navigációs és térképészeti alapismeretek.

4. A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) tengeri navigációs ismeretek,

b) életbiztonság a tengeren,

c) a tengeri környezet ismerete,

d) tengeri jogi ismeretek.

5. A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) csillagászati navigáció,

b) árapály hajózási ismeretek,

c) óceánhajózási navigációs ismeretek.

6. A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) vizsga

a) radarhajózási ismeretek,

b) gyakorlati vizsga - radarhajózás (a gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető).

7. A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga:

a) a korlátozott GMDSS rendszer alapelvei,

b) VHF rádiótelefon kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

8. A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga:

a) a GMDSS rendszer alapelvei,

b) GMDSS berendezés kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

IV. Fejezet

Víziközlekedési alapismeretek kedvtelési célú hajóvezetői képesítésekhez

1. Evezős csónakkal való közlekedés:

a) evezés két evezővel

- evezés előre,

- kormányzás,

- fordulás,

- csónak lefékezése hátra evezéssel;

b) evezés egy evezővel

- evezés előre, iránytartás,

- kormányzás,

- fordulás,

- a csónak lefékezése;

c) kormányzás kormánylapáttal ellátott csónakban

- iránytartás,

- fordulás;

d) kikötés

- kikötés part mellé vagy másik hajó mellé,

- horgonyzás vagy horgonybójára állás;

2. Vitorlás kishajóval történő közlekedés:

a) kötélzet, vitorlázat felszerelése,

b) elindulás parttól és horgonyról,

c) vitorlázás fél-, negyed-, háromnegyed széllel, hátszéllel,

d) fordulás széllel szemben és hátszéllel,

e) kikötés a part mellé, horgonyzással vagy horgonybójára állással,

f) leszerelés.

5. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez

A hajózási képesítések helyettesíthetősége fedélzeti szolgálatban

A. Belvízi hajózás[313]

1. Belvízi géphajó-vezetői képesítések:

1.1 hajóskapitány 2010. december 31. napjáig,

1.2 "A" kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető "A",

1.3 "B" kategóriájú hajóvezető és 2010. december 31. napjáig hajóvezető "B",

1.4 "C" kategóriájú hajóvezető,

1.5 szolgálati hajóvezető,

1.6 hivatásos kisgéphajó-vezető "A",

1.7 hivatásos kisgéphajó-vezető,

1.8 szolgálati kisgéphajó-vezető,

1.9 kedvtelési célú kisgéphajó-vezető.

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők, kivéve a szolgálati hajóvezetőt, amellyel a hivatásos szolgálatok nem helyettesíthetők.

2. Az 1. pont 1.1-1.4 alpontban felsorolt képesítésekkel:

2.1[314]

2.2 az úszómunkagép-vezető,

2.3 a gépnélküli hajóvezető,

2.4 a révész,

2.5 az "A" kategóriájú révész és

2.6 a vonalvizsgának megfelelő vízterületen a géphajó-kormányos képesítéshez kötött szolgálatok elláthatók.

3. Az 1. pont 1.1-1.8 alpontban, továbbá a 2. pont 2.1-2.6 alpontban meghatározott képesítésekkel:

3.1 a kormányos,

3.2 a fedélzetmester,

3.3 a matróz-gépkezelő,

továbbá ezekkel és az 1. pont 1.5 alpontban meghatározott képesítéssel

3.4 a matróz

3.5 a tanulómatróz

3.5.1 a gyakornok II.

3.5.2 a gyakornok I.

szolgálatok elláthatók, valamint a 3. pont 3.1-3.5 alpontban meghatározott sorszámú képesítésekkel ellátható szolgálatok közül az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel a magasabb sorszámú szolgálatok elláthatók.

4. A gépkezelő és géptiszt képesítésekkel a 3. pont 3.3-3.5 alpontjában meghatározott sorszámú szolgálatok (egészségi alkalmasság igazolása esetén) elláthatók.[315]

5. Belvízi vitorlás képesítések:

5.1 a hajóskapitányi 2010. december 31. napjáig,

5.2 az "A" kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető "A" (vitorlás hajóra),

5.3 a "B" kategóriájú hajóvezetői és 2010. december 31. napjáig hajóvezető "B" (vitorlás hajóra),

5.4 a "C" kategóriájú hajóvezetői (vitorlás hajóra),

5.5 a hivatásos kishajó-vezetői "A" (vitorlás hajóra),

5.6 a hivatásos vitorlás kishajó-vezetői,

5.7 a kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés.

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők.

B. Tengeri hajózás

Az egyes hajókra előírt, az egyes hajók vezetésére jogosító képesítések szükséghelyzetben az alacsonyabb sorszámú képesítésekkel helyettesíthetők:

1. 3000 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített tengerészkapitány,

2. 3000 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített elsőtiszt,

3. 500 BT és 3000 BT közötti hajóra képesített tengerészkapitány,

4. 500 BT és 3000 BT közötti hajóra képesített elsőtiszt,

5. 500 BT vagy annál nagyobb hajóra képesített navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszt

6. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez[316]

1. Hivatásos belvízi hajózási képesítések

1.1. Bizonyítvány hajós képesítésről

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar, német és angol nyelven

Magyarország / Ungarn / Hungary

BIZONYÍTVÁNY HAJÓS KÉPESÍTÉSRŐL / BEFÄHIGUNGSZEUGNISS ÜBER SCHIFFERPATENT / CERTIFICATE OF BOATMAN QUALIFICATION

A bizonyítvány adattartalma (1. oldal)

Név / Name / Name:

Születési idő / Geboren am / Date of birth

Születési hely / Geburtsort / Place of birth:

Anyja neve / Name der Mutter / Mother's name:

Képesítés megnevezése:

Kelt / Datum / Date:

Bélyegző / Stemple / Seal:

Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuing organization:

Hivatalos bejegyzések / Ofizielle Eintragungen / Official remarks:

Fénykép / photo / Lichtbild:

Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers / Signature of the holder

Korlátozások / Beschränkugen / Limitations

1.2. Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma

Magyarország / Ungarn / Hungary

BELVÍZI HAJÓZÁSI RÁDIÓTELEFON KEZELŐ BIZONYÍTVÁNY / SPRECHFUNKZERTIFIKAT FÜR DEN BINNENSCHIFFARTSFUNKIDIENST / RADIOTELEPHONE OPERATOR'S CERTIFICATE FOR THE RADIO SERVICE IN INLAND NAVIGIATON

Kiállító szervezet / Ausstellungsorganisation / issuingorganization:

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (előoldal)

Szám / Nummer:

Név / Name / Name:

Születési idő / Geboren am / Date of birth

Születési hely / Geburtsort / Place of birth:

Fénykép / Photo / Lichtbild:

Tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers:

Korlátozás / Beschränkung:

A kiállítás helye, kelte / Ort und Datum:

Bélyegző / Stempel

Aláírás / Unterschrift

Név / Name

Hivatalos bejegyzések / Offizielle Eintragungen

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett a Nemzetközi Rádiószabályzat 47. Cikkével összhangban rendelkezik a rádióteleon berendezések kezeléséhez szükséges ismeretekkel. / Ausstellungsorganisation bezeugt hiermit, dass die benannte Person im Besitze der Kentnisse für das Bedienen der Sprechfunkanlagens laut des Artikels 47 der Internationalen Vollzugordnung Funk ist.

Belvízi hajózási rádiótelefon kezelő bizonyítvány (hátoldal)

1.3. Vonalvizsga bizonyítvány (előoldal)

Vonalvizsga bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma

Magyarország / Ungarn / Hungary

Vonalvizsga bizonyítvány / Streckenzeugnis

Nr.....szám

Ez a vonalvizsga bizonyítvány kizárólag a ......napján kiállított .........számú névre szóló hajós képesítő bizonyítvánnyal együtt érvényes / Dieses Streckenzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem auf den gleichen Namen lauetenden Schifferpatent Vom... Nr...

Vonalvizsga bizonyítvány (hátoldal)

Családi és utónév / Familien - und Vorname

Születési idő / geboren am

Születési hely / Geboren in

A tulajdonos fényképe / Lichtbild des Inhabers

A kiállítás helye / Ort der Ausstellung

jogosult hajót vezetni az alábbi folyamszakaszokon a ... fkm és ... fkm között a folyón / erhalt die Erlaubnis zur Fahrt auf der Streck vo... km bis ... km am Fluss

Kiállítás kelte / Datum der Ausstellung

Aláírás / Unterschrift

A tulajdonos aláírása / Unterschrift des Inhabers

1.4. "A" kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány[317]

1.5. "B" Kategóriájú belvízi hajóvezetői bizonyítvány[318]

1.6. Személyhajózási szakértői bizonyítvány (4. oldal és 1. oldal)[319]

1.7. Elsősegélynyújtó bizonyítvány[320]

1.8. Légzőkészülék-kezelő bizonyítvány[321]

2. Tengerészeti Munkaügyi Egyezmény alapján kiállított bizonyítvány

2.1. Hajószakács tengeri hajón bizonyítvány

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány előoldalán magyar és angol nyelven:

HAJÓSZAKÁCS TENGERI HAJÓN BIZONYÍTVÁNY MARINE COOK CERTIFICATE

MAGYARORSZÁG / HUNGARY

Kiállító szervezet

A bizonyítvány adattartalma a bizonyítvány hátoldalán:

Szám / No of certificate:

Név / Name:

Születési hely és idő / Place and date of birth:

Állampolgárság / Citizenship:

magyar / Hungarian

fénykép

a tulajdonos aláírása / signature of holder

Képesítés / Qualification:

A bizonyítvány tulajdonosa az MLC 2006 követelményeinek megfelelően képzett a hajószakács tengeri hajón feladat ellátására / Holder has been duly trained in accordancewith MLC 2006 and may perform duties as a cook on seagoing vessel

Szolgálat, melyet elláthat / To carry on duty as:

Hajószakács tengeri hajón / Marine cook on seagoing vessel

A kiállítás helye / Place and date of issue

Aláírás / signature

ph / seal

név / name

3. Kedvtelési célú képesítések

3.1. Nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

MAGYARORSZÁG-HU /

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító szervezet megnevezésének helye)

13. (Felhatalmazás helye)

14. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

NEMZETKÖZI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

(Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Belvízi Közlekedési Munkacsoportjának 40. számú határozata)

INTERNATIONAL CERTIFICATE FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT

(Resolution No. 40 of the UNECE Working Party on Inland Water Transport)

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Other name(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of the holder

9. Érvényes: I (belvizekre), C (parti tengerre), M (géphajóra), S (vitorlás hajóra) - Valid for: I (Inland Waterways), C (Coastal Waters), M (Motorized craft), S (Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, vízkiszorítás, teljesítmény) - Pleasurecraft not exceeding (lenght, deadweight, power)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Felhatalmazás - Authorized by

14. Feltételek - Conditions

3.2. Kedvtelési célú GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing organization hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

Nincs / None

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú GMDSS kezelő (LRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (LRC)

3.3. Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

GMDSS OPERATOR

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

GMDSS KEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

KORLÁTOZOTT

LONG RANGE CERTIFICATE

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

A kiállító szervezet tanúsítja, hogy nevezett az ITU 343 számú határozatával és CEPT szabályaival összhangban rendelkezik a kedvtelési nem SOLAS hajókon levő GMDSS berendezések működtetéséhez szükséges ismeretekkel.

The issuing organization hereby certifies that the certificate's holder possesses the necessary knowledge to operate GMDSS radiocommunication equipment in accordance with Resolution 343 of ITU and CEPT Regulations on non SOLAS vessels.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Korlátozás / Limitation:

A1-es tengeri körzetben / In sea area A1

Képesítés / Qualification:

Kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelő (SRC) / GMDSS operator for pleasurecraft (SRC)

3.4. Kedvtelési célú radar kezelői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

Magyarország / Hungary

RADAR OBSERVER

for pleasurecraft

KEDVTELÉSI CÉLÚ

RADARKEZELŐI BIZONYÍTVÁNY

Szám / No of certificate:

(A bizonyítvány számának a helye)

Családi név és utónév / Surname and other name(s):

(Családi név és utónév helye)

Tulajdonos aláírása / Signature of holder:

(Tulajdonos aláírásának helye)

Születési hely és idő / Place and date of birth:

(Születési hely és idő helye)

Állampolgárság / Nationality:

(Állampolgárság helye)

A kiállítás helye és ideje / Place and date of issue:

(A kiállítás keltezésének a helye)

(A tulajdonos fényképének a helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

Kiállítva a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet alapján.

Issuedaccordingto 15/2001. (IV. 27.) KöViM ministerial decree.

Kiállította / Issued by:

(A kiállító szervezet magyar és angol nyelvű megnevezésének helye)

Érvényes / Valid for:

Tengeri vízterületekre / Seawaters

A tengeri kedvtelési célú hajókra felszerelt radarberendezés kezelésére jogosít.

Holder entitled to operate radar on pleasurecraft.

3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)

A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

MAGYARORSZÁG - HU /

HUNGARY

1. (Családi név helye)

2. (Utónév helye)

3. (Születési idő és hely)

4. (Kiállítás keltezésének helye)

5. (A bizonyítvány számának a helye)

6. (Tulajdonos fényképének helye)

7. (Tulajdonos aláírásának helye)

8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)

9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)

10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)

11. (Érvényességi idő helye)

12. (Kiállító szervezet megnevezésének helye)

13. (Feltételek helye)

A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:

TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY

CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA

Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:

1. A tulajdonos családi neve - Surname of the holder

2. A tulajdonos utóneve(i) - Othername(s) of the holder

3. Születési idő és hely - Date and place of birth

4. Kiállítás kelte - Date of issue

5. A bizonyítvány száma - Number of the certificate

6. A tulajdonos fényképe - Photograph of the holder

7. A tulajdonos aláírása - Signature of the holder

8. A tulajdonos állampolgársága - Nationality of theholder

9. Érvényes - Valid for: YachtmasterOcean (korlátlan - unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld - 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld - 12 nautical miles), M (géphajóra - Motorized craft), S (vitorlás hajóra - Sailing craft)

10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) - Pleasurecraft not exceeding (lenght, number of passengers)

11. Érvényességi idő - Date of Expiry

12. Kiállította - Issued

13. Feltételek - Conditions

7. számú melléklet a 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelethez[322]

Függelék a Vizsgaszabályzathoz[323]

A gyakorlati vizsgához szükséges úszólétesítmények és a vizsgahelyek kijelölése

VizsgaA szükséges úszólétesítmény
(minimális követelmény)
Vizsgahely minimális követelményei
a) Kedvtelési célú képesítések
- Kisgéphajó-
vezető vizsga
legalább 20 kW teljesítményű és
legalább 3 fő befogadó képességű
kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajóvezető
vizsga
a 2. zónára alkalmas, legalább 15
m2 vitorlafelületű és legalább 3 fő
befogadóképességű vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt;
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább
60 m széles; folyóvízen a
szélesség legalább 80 m;
b) Hivatásos és szolgálati képesítések
- Fedélzeti
tiszti vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- Vitorlás
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
vitorlás hajó
- nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi
helyzetet tükrözi;
- rendelkezésre áll a három
legfontosabb kikötési lehetőség
(rézsűs és függőleges partfal,
cölöp);
- "A" és "B"
kategóriájú
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- "C"
kategóriájú
hajóvezető
vizsga
nagyhajó kategóriába tartozó
géphajó és legalább még egy
nagyhajóból álló kötelék
nyílt folyami vagy tavi vízterület,
amely a szokásos forgalmi helyzetet
tükrözi
- Kisgéphajó-
vezető "A"
vizsga
legalább 12 főt meghaladó utas
befogadóképességű kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajó-vezető
"A" vizsga
legalább 12 főt meghaladó utas
befogadóképességű vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt;
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább 60
m széles; folyóvízen a szélesség
legalább 80 m;
- Kisgéphajó-
vezető vizsga
legalább 10 m hosszúságú, vagy
50 kW-ot meghaladó teljesítményű
és legalább 3 fő befogadóképességű
kisgéphajó
a kisgéphajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet, fordulás,
vontatmány kötélbe vétele, kikötés)
elegendő felületű és vízmélységű
vízterület, amely legalább 300 m
hosszú és legalább 30 m széles
- Vitorlás
kishajóvezető
vizsga
legalább 15 m2 vitorlafelületű és
legalább 3 fő befogadóképességű, a
2. zónára alkalmas vitorlás kishajó
- a vitorlás kishajó műveletezéséhez
(elindulás, mentési művelet,
különböző típusú fordulások,
kikötés) elegendő felületű és
vízmélységű vízterület, amely
- vegetációtól vagy építményektől le
nem árnyékolt,
- a biztosított szabad vízfelület
legalább 300 m hosszú és legalább
60 m széles; folyóvízen a
szélesség legalább 80 m;
- Révész vizsgaköteles komp (csak révcsónak
vezetésére szóló vizsga esetén
révcsónak)
valamely köteles komp/révcsónak
engedélyezett átkelőhelye
- Radarhajós
vizsga
- radarhajózásra alkalmas
nagyhajó, kishajó vagy komp a
képesítés korlátozásának
megfelelően (rendelkeznie kell
a radarhajózáshoz előírt
üzemképes berendezésekkel
(URH rádió-készülékkel,
fordulásjelzővel, hangjelző
berendezés stb.), valamint a
hajó vezetésére jogosult
radarhajós képesítésű vezetővel;
- a hajó kormányállását a vizsga
tartamára le kell függönyözni;
- a gyakorlati vizsga elemeiként előírt
olyan nyílt folyami vagy tavi
vízterület, ahol szűkület és
legalább 8 db kitűző jel található,
valamint veszteglő
úszólétesítmények, továbbá
közlekedő hajók várhatók;
- legalább egy medencés kikötő,
ahová a be- és kihajózás szabad.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 13. §-a. Hatályos 2014.05.06.

[2] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. § a) pontja. Hatályos 2021.04.14.

[3] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[4] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. § b) pontja. Hatályos 2021.04.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 9. § a) pontja. Hatálytalan 2023.11.28.

[6] A hajók köbözésére vonatkozó 1969. évi nemzetközi egyezményt az 56/1982. (X. 22.) MT rendelet hirdette ki.

[7] A Nemzetközi Távközlési Egyezményt az 1985. évi 18. törvényerejű rendelet hirdette ki.

[8] Megállapította a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.03.14.

[9] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[10] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.16.

[11] Megállapította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 1. §-a. Hatályos 2015.05.16.

[12] Beiktatta a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.10.06.

[13] Beiktatta a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.04.21.

[14] Beiktatta a 93/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[15] Beiktatta a 93/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[16] Beiktatta a 93/2006. (XII. 27.) GKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[17] Módosította a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 17. § a)-b) pontja. Hatályos 2012.01.01.

[18] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.03.14.

[19] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.03.14.

[20] Beiktatta a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[21] Beiktatta a 13/2020. (V. 8.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.06.08.

[22] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[23] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[24] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.04.14.

[25] Beiktatta a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 14. §-a. Hatályos 2014.05.06.

[26] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[27] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 3. § - a. Hatályos 2008.07.01.

[28] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[29] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[30] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[31] Módosította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 16. § a) pontja. Hatályos 2021.09.28.

[32] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 8. §-a. Hatályos 2015.11.26.

[33] Módosította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2013.07.22.

[34] Módosította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 16. § b) pontja. Hatályos 2021.09.28.

[35] Beiktatta a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[36] Beiktatta a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[37] Beiktatta a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[38] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 2. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[39] Megállapította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[40] *Szabályozására lásd 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet

[41] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2013.07.22.

[42] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § a) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[43] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 3. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[44] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 2. §-a. Hatályos 2015.05.16.

[45] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2013.07.22.

[46] Beiktatta a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 15. §-a. Hatályos 2014.05.06.

[47] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § b) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[48] Megállapította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[49] Megállapította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.01.01.

[50] Megállapította a 34/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2024.01.03.

[51] Beiktatta a 34/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2024.01.03.

[52] Módosította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2013.07.22.

[53] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 1. § (4) bekezdése. Hatályos 2013.07.22.

[54] Hatályon kívül helyezte a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.22.

[55] Hatályon kívül helyezte a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 4. § a) pontja. Hatálytalan 2013.07.22.

[56] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 8. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[57] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[58] Beiktatta a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 17. §-a. Hatályos 2022.08.06.

[59] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.04.14.

[60] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[61] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[62] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.04.14.

[63] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. § d) pontja. Hatályos 2021.04.14.

[64] Beiktatta a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[65] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[66] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[67] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[68] Az alcímet megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[69] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 7. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[70] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 8. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[71] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 9. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[72] Módosította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2023.11.28.

[73] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 4. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[74] Hatályon kívül helyezte a 12/2021. (III. 5.) ITM rendelet 6. §-a. Hatálytalan 2021.03.06.

[75] Módosítani rendelte a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. § f) pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[76] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[77] Beiktatta a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.10.06.

[78] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 11. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[79] Beiktatta a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.10.06.

[80] Beiktatta a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet 4. § - a. Hatályos 2005.10.06.

[81] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 6. pontja. Hatályos 2009.10.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 6. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 6. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 6. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 51. § 6. pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[86] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2023.11.28.

[87] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[88] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[89] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 9. § c) pontja. Hatálytalan 2023.11.28.

[90] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2023.11.28.

[91] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[92] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[93] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[94] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § c) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[95] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[96] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[97] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[98] Beiktatta a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 12. §-a. Hatályos 2021.09.28.

[99] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 6. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[100] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[101] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[102] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 6. § g) pontja. Hatályos 2021.04.14.

[103] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[104] Módosította a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 6. § c) pontja. Hatályos 2015.05.16.

[105] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[106] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[107] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2021.09.28.

[108] Hatályon kívül helyezte a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2021.09.28.

[109] Hatályon kívül helyezte a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 17. § a) pontja. Hatálytalan 2021.09.28.

[110] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 3. §-a. Hatályos 2015.05.16.

[111] A cím szövegét módosította a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 10. § (17) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.03.14.

[112] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 10. §-a. Hatályos 2022.04.19.

[113] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 7. §-a. Hatályos 2023.11.28.

[114] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 9. § d) pontja. Hatálytalan 2023.11.28.

[115] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.11.28.

[116] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 4. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[117] A felvezető szöveget módosította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[118] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[119] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[120] A címet módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2020.01.01.

[121] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2020.01.01.

[122] Beiktatta a 74/2005. (IX. 28.) GKM rendelet 6. § - a. Hatályos 2005.10.06.

[123] Hatályon kívül helyezte a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 17. § c) pontja. Hatálytalan 2021.09.28.

[124] Beiktatta a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése (lásd 1. melléklet). Hatályos 2015.05.16.

[125] Módosítani rendelte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 8. pont). A módosítás nem hajtható végre.

[126] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 2. pontja). Hatályos 2015.11.26.

[127] Beiktatta a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[128] Beiktatta a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 11. § (1) bekezdése (lásd 2. melléklet 3. pontja). Hatályos 2015.11.26.

[129] A második k) pontot hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 9. pont). Hatálytalan 2023.11.28.

[130] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.11.28.

[131] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2014.05.06.

[133] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[134] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2023.11.28.

[135] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 2. pont). Hatályos 2013.07.22.

[136] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[139] Hatályon kívül helyezte a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 20. § c) pontja. Hatálytalan 2014.05.06.

[140] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § d) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[141] Beiktatta a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (1) bekezdése (lásd: 5. melléklet 3. pont). Hatályos 2014.05.06.

[142] Beiktatta a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (1) bekezdése (lásd: 5. melléklet 3. pont). Hatályos 2014.05.06.

[143] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2023.11.28.

[144] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[145] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2023.11.28.

[146] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (1) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[147] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § a) pontja (ld. 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2023.11.28.

[148] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[149] Módosította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[150] Beiktatta a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[151] Beiktatta a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelet 1. § (9) bekezdése. Hatályos 2006.04.21.

[152] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[153] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[154] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[155] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[156] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet 2.a)-b) pont). Hatályos 2021.04.14.

[157] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet 2.a)-b) pont). Hatályos 2021.04.14.

[158] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.11.28.

[159] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet 2.a) pont). Hatályos 2021.04.14.

[160] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[161] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[162] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[163] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[164] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.04.19.

[165] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (1) bekezdése (lásd: 7. melléklet). Hatályos 2022.08.06.

[166] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.04.19.

[167] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[168] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § e) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[169] Megállapította a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja. Hatályos 2005.12.01.

[170] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[171] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[172] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[173] Beiktatta a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[174] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[175] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.11.28.

[176] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 4. pont). Hatályos 2023.11.28.

[177] Módosította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 19. § e) pontja. Hatályos 2014.05.06.

[178] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[179] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[180] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[181] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[182] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 3. pont). Hatályos 2013.07.22.

[183] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 5. pont). Hatályos 2023.11.28.

[184] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 19. § a) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[185] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.a) pont). Hatályos 2023.11.28.

[186] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[187] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § f) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[188] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[189] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.a) pont). Hatályos 2023.11.28.

[190] Megállapította a 32/2005. (VI. 2.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja. Hatályos 2005.12.01.

[191] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 5. pont). Hatályos 2022.04.19.

[192] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 6. pont). Hatályos 2023.11.28.

[193] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.a) pont). Hatályos 2023.11.28.

[194] Hatályon kívül helyezte a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2013.07.22.

[195] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.a) pont). Hatályos 2023.11.28.

[196] A Fejezet címét megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[197] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 6. pont). Hatályos 2022.04.19.

[198] Módosította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2013.07.22.

[199] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.b) pont). Hatályos 2023.11.28.

[200] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 7. pont). Hatályos 2023.11.28.

[201] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 7. pont). Hatályos 2022.04.19.

[202] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.b) pont). Hatályos 2023.11.28.

[203] Számozását módosította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[204] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.b) pont). Hatályos 2023.11.28.

[205] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.b) pont). Hatályos 2023.11.28.

[206] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § b) pontja (ld. 2. melléklet 8.b) pont). Hatályos 2023.11.28.

[207] Megállapította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 11. §-a (lásd: 2. melléklet 8. pont). Hatályos 2022.04.19.

[208] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[209] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[210] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § g) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[211] Megállapította a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 5. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[212] Módosította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 19. § h) pontja. Hatályos 2014.05.06.

[213] Módosította a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § h) pontja. Hatályos 2022.04.19.

[214] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (2) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[215] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 4. pont). Hatályos 2013.07.22.

[216] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (2) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.01.01.

[217] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése b) pontja (ld. 2. melléklet 2.d) pont). Hatályos 2021.04.14.

[218] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[219] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése (lásd 3. melléklet 1. pontja). Hatályos 2015.11.26.

[220] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2020.01.01.

[221] Hatályon kívül helyezte a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 17. § d) pontja. Hatálytalan 2021.09.28.

[222] Módosította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (1) bekezdése c) pontja (ld. 3. melléklet). Hatályos 2021.04.14.

[223] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[224] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[225] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2021.09.28.

[226] Beiktatta a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § c) pontja (ld. 3. melléklet). Hatályos 2023.11.28.

[227] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[228] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[229] General Operator's Certificate.

[230] Restricted Operator's Certificate.

[231] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[232] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[233] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[234] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[235] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[236] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[237] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[238] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[239] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[240] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[241] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[242] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[243] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[244] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése i) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[245] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[246] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § -a. Hatályos 2003.12.01.

[247] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[248] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[249] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése k) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[250] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[251] Megállapította a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése (lásd 3. melléklet 2. pontja). Hatályos 2015.11.26.

[252] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[253] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése m) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[254] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[255] Megállapította a 76/2003. (XI. 24.) GKM rendelet 6. § - a. Hatályos 2003.12.01.

[256] Módosította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 3. § b) pontja. Hatályos 2013.07.22.

[257] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2021.09.28.

[258] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.09.28.

[259] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 3. pont). Hatályos 2021.09.28.

[260] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[261] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[262] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[263] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[264] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése n) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[265] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[266] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[267] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[268] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése o) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[269] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[270] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[271] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése p) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[272] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[273] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése p) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[274] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[275] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[276] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése q) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[277] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 4. pont). Hatályos 2021.09.28.

[278] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 4. pont). Hatályos 2021.09.28.

[279] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[280] Módosította a 45/2019. (XII. 20.) ITM rendelet 9. § (3) bekezdése (lásd 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2020.01.01.

[281] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[282] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése t) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[283] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[284] Megállapította a 46/2021. (IX. 13.) ITM rendelet 15. §-a (lásd 3. melléklet 5. pont). Hatályos 2021.09.28.

[285] Hatályon kívül helyezte a 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 7. § c) pontja. Hatálytalan 2015.05.16.

[286] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § d) pontja (ld. 4. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.11.28.

[287] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.07.22.

[288] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.07.22.

[289] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 5. pont). Hatályos 2013.07.22.

[290] Hatályon kívül helyezte a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 19. § b) pontja. Hatálytalan 2022.08.06.

[291] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd: 8. melléklet 1. pont). Hatályos 2022.08.06.

[292] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[293] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[294] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd: 8. melléklet 2. pont). Hatályos 2022.08.06.

[295] Hatályon kívül helyezte a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 13. § (4) bekezdése v) pontja. Hatálytalan 2008.07.01.

[296] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd: 8. melléklet 3. pont). Hatályos 2022.08.06.

[297] Megállapította a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[298] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd: 8. melléklet 4. pont). Hatályos 2022.08.06.

[299] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[300] Megállapította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 18. § (2) bekezdése (lásd: 8. melléklet 5. pont). Hatályos 2022.08.06.

[301] Beiktatta a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[302] Beiktatta a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[303] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § d) pontja (ld. 4. melléklet 4. pont). Hatálytalan 2023.11.28.

[304] Hatályon kívül helyezte a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § d) pontja (ld. 4. melléklet 4. pont). Hatálytalan 2023.11.28.

[305] Beiktatta a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[306] Megállapította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § d) pontja (ld. 4. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.11.28.

[307] Beiktatta a 3/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet 10. § (4) bekezdése. Hatályos 2008.07.01.

[308] Módosította a 21/2023. (XI. 23.) ÉKM rendelet 8. § d) pontja (ld. 4. melléklet 3. pont). Hatályos 2023.11.28.

[309] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.07.22.

[310] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.07.22.

[311] Beiktatta a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 6. pont). Hatályos 2013.07.22.

[312] Megállapította a 42/2013. (VII. 19.) NFM rendelet 2. § a) pontja (ld. 1. melléklet 7. pont). Hatályos 2013.07.22.

[313] Megállapította a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 6. § - a. Hatályos 2009.03.14.

[314] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § i) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[315] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

[316] Megállapította a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 7. § (2) bekezdése (ld. 4. melléklet). Hatályos 2021.04.14.

[317] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[318] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[319] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[320] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[321] Hatályon kívül helyezte a 13/2022. (IV. 14.) ITM rendelet 12. § j) pontja. Hatálytalan 2022.04.19.

[322] Hatályon kívül helyezte a 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2021.04.14.

[323] Megállapította a 29/2014. (V. 5.) NFM rendelet 18. § (6) bekezdése. Hatályos 2014.05.06.

Tartalomjegyzék