78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet

a játszótéri eszközök biztonságosságáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ának a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] E rendelet hatálya a játszótéri elhelyezésre szánt, valamint a játszótéren elhelyezett játszótéri eszközökre terjed ki.

(2) Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kizárólag saját, családi célra kialakított játszótéren elhelyezett játszótéri eszköz.

2. §[2]

E rendelet alkalmazásában

1. alapvonal: a gyártó által a játszótéri eszközön tartós formában megadott jelzés, amely a játszótérnek azt a felületét (síkját) jelöli, ahonnan a játszótéri eszköz használata megkezdődik;

2. áttelepítés: a korábban már telepített eszköz ugyanazon játszótéren más helyre vagy másik játszótérre való áthelyezése;

3. balesetveszélyes játszótéri eszköz: olyan játszótéri eszköz, amely az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott követelményeket nem elégíti ki;

4. biztonságossági követelmények: az 1. mellékletben meghatározott követelmények;

5. ellenőrzés: a telepített játszótéri eszköz vizsgálata és megfelelőségének megállapítása a biztonságossági követelmények alapján, elsősorban a vonatkozó szabvány figyelembevételével és szakmai értékítélet alapján értelmezett általános követelmények szerint;

6. forgalmazás: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 5. pontja szerinti fogalom;

7. forgalmazó: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 6. pontja szerinti fogalom.

8. forgalomba hozatal: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 7. pontja szerinti fogalom;

9. gyártó: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 11. pontja szerinti fogalom;

10. használatbavétel előtti ellenőrzés: olyan telepített játszótéri eszközre vonatkozó ellenőrzés, amelyet kijelölt szervezet végez az eszköz használatbavétele előtt;

11. használatbavétel: játszótéri eszköz felhasználók részére való rendelkezésre bocsátása a kijelölt szervezet által végzett ellenőrzést követően;

12. időszakos ellenőrzés: olyan használatban lévő játszótéri eszközre vonatkozó ellenőrzés, amelyet kijelölt szervezet végez, az e rendeletben meghatározott rendszerességgel;

13. importőr: a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény 2. § 15. pontja szerinti fogalom;

14. játszótér: az a külső vagy belső tér, amelyet játszótéri eszközök elhelyezésére (telepítésére), illetve azok használatára létesítettek, függetlenül attól, hogy a létesítés építésügyi hatósági engedély hatálya alá tartozik-e vagy sem;

15. játszótéri eszköz: játszótéri elhelyezésre szánt, valamint játszótéren elhelyezett olyan eszköz, beleértve az alkotórészeket és a szerkezeti elemeket is, melynek rendeltetése, hogy gyermekek játék céljára egyedül vagy csoportosan használják;

16. kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe az e rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott termék;

17. telepítés: az új játszótéri eszköznek a játszótéren első alkalommal történő felállítása, felszerelése, üzembe helyezése a termékre vonatkozó használati és kezelési útmutató szerint;

18. üzemeltetés: a már használatba vett játszótéri eszköz üzemeltető általi rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szerelése, javítása, felülvizsgálata a biztonságossági követelmények figyelembevételével;

19. üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, aki a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult, vagy akit a játszótéri eszközzel rendelkezni jogosult annak üzemeltetésére feljogosított.

3. §[3]

(1) Játszótéri eszköz akkor hozható forgalomba, forgalmazható, telepíthető, illetve vehető használatba, ha az a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(2)[4] A biztonságossági követelményeknek való megfelelést a gyártó a kijelölt szervezet által kiadott megfelelőségi tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvánnyal igazolja.

(3)[5] Játszótéri eszközt telepítés után, valamint áttelepítést követően használatba venni a kijelölt szervezet által végzett, a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálatot követően lehet. A telepítés utáni ellenőrzés során a kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítvány meglétét is ellenőrzi.

(4)[6]

(5)[7]

4. §

(1)[8] A megfelelőségi tanúsítványt a kijelölt szervezet a játszótéri eszköz mintadarabján elvégzett típusvizsgálat, illetve egyedileg gyártott játszótéri eszköz egyedi vizsgálata, és az 5. § (2) bekezdése szerint benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján adja ki. Ha a játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett szabványok szerint gyártották, azt úgy kell tekinteni, hogy megfelel a biztonságossági követelményeknek.

(2) Ha a játszótéri eszközt nem vagy nem teljes mértékben az (1) bekezdésben hivatkozott szabványok szerint gyártották, a kijelölt szervezet a mérnöki, szakmai gyakorlata alapján állapítja meg, hogy a játszótéri eszköz a biztonságossági követelményeknek megfelel-e, illetve a szabványban előírttal legalább azonos szintű biztonságot nyújt-e a felhasználó és harmadik személy számára.

(3) A megfelelőségi tanúsítvány kiadásának megtagadását indokolni kell.

5. §

(1)[9] A megfelelőségi tanúsítást a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el.

(2)[10] A megfelelőségi tanúsítást kérvényező a kijelölt szervezetnek átadja:

a)[11] pontos nevét, címét, adószámát, cégjegyzékszámát, telefonszámát, e-mail címét, valamint

b) a 2. melléklet szerinti dokumentációt.

(3)[12] A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4)[13] A megfelelőségi tanúsítvány hatálya legfeljebb öt év.

(5) A kijelölt szervezet a megfelelőségi tanúsítványt visszavonja, ha megállapítja, hogy a játszótéri eszköz nem felel meg a biztonságossági követelményeknek, illetve a típusvizsgálatnak alávetett mintadarabnak. A megfelelőségi tanúsítvány visszavonásáról a kijelölt szervezet értesíti a kérelmezőt, aki köteles intézkedni a játszótéri eszköz további használatának megakadályozása iránt.

6. §[14]

(1) A játszótéri eszközt a következő adatokat tartalmazó megjelöléssel ellátva kell forgalomba hozni és forgalmazni:

a) a gyártó és az importőr neve, címe,

b) a játszótéri eszköz megnevezése, a gyártó által adott azonosító jelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál,

c) ha a játszótéri eszköz valamely szabványnak megfelel, a szabvány jelzete,

d) az ajánlott korcsoport,

e) a gyártás éve,

f) az alapvonal jelölése (amennyiben értelmezhető).

(2) A játszótéri eszközt a következő dokumentumokkal ellátva kell forgalomba hozni és forgalmazni:

a) a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, használati, ellenőrzési és karbantartási utasítása magyar nyelven (a továbbiakban: használati és kezelési útmutató),

b) a megfelelőségi tanúsítvány másolata.

7. §[15]

(1) A játszótéri eszközt a használati és kezelési útmutató előírásait figyelembe véve kell telepíteni és üzemeltetni. Az üzemeltető köteles a játszótéri eszközt üzemeltetni.

(2) A játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését kijelölt szervezettel háromévenként kell elvégeztetnie.

(3) A játszótéri eszközök kijelölt szervezet általi ellenőrzése a biztonságossági követelményeknek való megfelelőségre, azok állapotára, telepítési feltételeinek megfelelőségére irányul.

(4) A kijelölt szervezet által végzett ellenőrzés során

a) megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a biztonságossági követelményeknek;

b) nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem felel meg a biztonságossági követelményeknek;

c) a használatbavétel előtti ellenőrzés során nem megfelelőnek kell értékelni azt az eszközt is, amely nem teljesíti a 6. §-ban meghatározott követelményeket.

(5) A használatbavétel előtti és az időszakos ellenőrzésről a kijelölt szervezet ellenőrzési jegyzőkönyvet állít ki a kijelölő hatóság által meghatározott és honlapján közzétett tartalommal.

(6) Kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszköz nem vehető használatba.

(7) A kijelölt szervezet által nem megfelelőnek értékelt vagy balesetveszélyessé vált játszótéri eszközt az üzemeltetőnek kell dokumentumokkal igazolt módon a biztonságossági követelményeknek megfelelő állapotúra kijavítani vagy elbontani, és annak elvégzéséig az eszköz használatát megakadályozni.

(8) A játszótéri eszközökről, a kijelölt szervezet általi ellenőrzésekről, valamint az elvégzett javításokról az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie a következő adattartalommal:

a) a játszótér címe,

b) a játszótéri eszközök száma,

c) a játszótéri eszköz megnevezése, az azonosítást szolgáló adatok,

d) a használatbavétel időpontja,

e) az időszakos ellenőrzések időpontja,

f) a javítás időpontja,

g) a bontás időpontja.

(9) A nyilvántartást és az intézkedéseket igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének legalább 10 éven keresztül meg kell őriznie.

(10) Az üzemeltető a játszótéren, külön táblán, jól látható és tartós módon feltünteti a nevét, székhelyének címét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét, valamint az egységes európai segélyhívószámot.

7/A. §[16]

(1)[17] A 4. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek nem kell megfelelnie az olyan játszótéri eszköznek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

(2)[18]

8. §

(1) Ez a rendelet 2004. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit - a 7. §-ban foglaltak kivételével - a hatálybalépését követően forgalomba hozott, illetve telepítendő játszótéri eszközökre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozott játszótéri eszköz tekintetében a 4. § (1) bekezdésében hivatkozott szabványoknak való megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítványt a 3. § (1) bekezdése szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal egyenértékűnek kell tekinteni.

(3)[19] Az egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs és deregulációs célú módosításáról szóló 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdése szerinti háromévenkénti időszakos ellenőrzésre vonatkozó rendelkezést a Mód. rendelet hatálybalépése előtt telepített játszótéri eszközök esetében is alkalmazni kell a következő esedékes időszakos ellenőrzés határidejének lejártát vagy annak lefolytatását követően.

9. §[20]

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[21]

A játszótéri eszközök biztonságossági követelményei

1. A játszótéri eszközök méretei és nehézség fokozatai feleljenek meg az előirányzott korcsoportnak.

2. A játszótéri eszközöket úgy kell tervezni és elkészíteni, hogy:

2.1. a gyermek számára a játék kockázata nyilvánvaló és előrelátható legyen,

2.2. ne keletkezzenek veszélyes helyzetek (fej, nyak vagy ujjak beszorulása),

2.3. szerkezeti szilárdsága - beleértve a stabilitást - megfelelő legyen,

2.4. a leesés ellen védelmet biztosítson,

2.5. az alapozással ne keletkezhessen veszély (kioldódás, ütés),

2.6. a felnőttek is hozzáférhessenek és az eszközön belül segíthessenek a gyermekeknek.

3. Játszótéri eszközök gyártásakor csak olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek az eszközök használói számára egészségkárosodást nem okoznak.

4. A játszótéri eszközök védjék meg a gyermekeket olyan veszélyektől, amelyek nem láthatók előre, ha a játszótéri eszközt rendeltetésszerűen vagy ésszerűen előrelátható módon használják.

2. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[22]

A műszaki dokumentáció tartalmi követelményei

1. A játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma vagy a gyártó által adott azonosító megjelölés, amely a játszótéri eszköz, valamint összeállítása egyedi azonosítására szolgál.

2. Ajánlott korcsoport megjelölése.

3. A játszótéri eszköz működésének leírása.

4. A játszótéri eszközről készített fotók, rajzok.

5. A játszótéri eszköz tervei:

5.1. nézeti rajzok,

5.2. összeállítási rajzok,

5.3. metszetek,

5.4. anyag- és alkatrész jegyzékek,

5.5. anyagminőség,

5.6. alkatrész és részegység rajzok,

5.7. statikai számítások olyan részletességgel, hogy a játszótéri eszköz minden részlete ellenőrizhető, biztonságossága megállapítható legyen.

6. A gyártásközi ellenőrzések és mindazon intézkedés ismertetése, amellyel a gyártó a termék megfelelőségét elősegítette.

7. Telepítési előírások, alapozási tervek, szerelési útmutató.

8. Használati és kezelési útmutató.

9. Szükség esetén a gyermekeket fenyegető veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések.

10. Annak a szabványnak a megjelölése - amennyiben van ilyen -, amelynek a termék megfelel.

3. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[23]

A megfelelőségi tanúsítvány tartalmi követelményei

1. A kijelölt szervezet neve, címe, valamint a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély száma.

2. A gyártó és az importőr vagy a forgalomba hozó neve, címe.[24]

3. A tanúsított játszótéri eszköz megnevezése, típusa, cikkszáma, azonosító megjelölése.

4. A szabványok, előírások vagy egyéb vizsgálati módszerek tételes felsorolása, amelyek alapján a játszótéri eszközt vizsgálták és tanúsították.

5. Hivatkozás a vizsgálati jegyzőkönyvre, amelynek alapján a tanúsítást végezték.

6. Az ajánlott korcsoport.

7. A tanúsítvány száma, kiadásának kelte és érvényességi ideje.

8. A tanúsítvány hitelességét igazoló aláírások.

4. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[25]

5. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[26]

6. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[27]

7. melléklet a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez[28]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[2] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[3] Megállapította a 64/2013. (XII. 18.) NGM rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.01.17.

[4] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[5] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[6] Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[7] Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 10. § a) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[8] Módosította a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 17. § (1), és (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[9] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[10] Megállapította a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.05.18.

[11] Módosította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[12] Megállapította a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 2. §-a. Hatályos 2012.05.18.

[13] Módosította a 26/2009. (X. 22.) NFGM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.30.

[14] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 5. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[15] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 6. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[16] Beiktatta a 26/2009. (X. 22.) NFGM rendelet 1. §-a. Hatályos 2009.10.30.

[17] Megállapította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 7. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[18] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[19] Beiktatta a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 8. §-a. Hatályos 2020.07.31.

[20] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 1. § c) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[21] Megállapította a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.18.

[22] Megállapította a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.18.

[23] Megállapította a 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.05.18.

[24] Módosította a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 9. § b) pontja. Hatályos 2020.07.31.

[25] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 10. § b) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

[27] Hatályon kívül helyezte a 25/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan 2019.09.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 27/2020. (VII. 16.) ITM rendelet 10. § c) pontja. Hatálytalan 2020.07.31.

Tartalomjegyzék