81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról

A Kormány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az MVH a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi hivatal, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(2) Az MVH a SAPARD Hivatal és az Agrárintervenciós Központ (a továbbiakban: AIK) általános jogutódja.

(3)[1] A miniszter, illetékes hatóságként felelős az MVH akkreditációjáért az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) és az annak helyébe lépő Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) vonatkozásában. E feladatkörben a miniszter- külön jogszabályban foglaltak szerint - jogosult az akkreditáció megadására, illetve szükség esetén megvonására.

(4) Az MVH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetén belül önálló címként szerepel.

1/A. §[2]

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervként a Kormány - ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt jelöli ki.

1/B. §[3]

Agrárkár-enyhítési szervként a Kormány a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalt jelöli ki.

2. §

(1) Az MVH ellátja az egyes közösségi termékpálya rendtartások szabályozási eszközeinek működtetésével kapcsolatos feladatokat.

(2) Az MVH az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege tekintetében ellátja:

a) az Európai Unió (a továbbiakban: EU) belpiaci támogatásainak kezelésével,

b) az EU külpiaci támogatásainak kezelésével,

c) az intervenciós rendszer működtetésével,

d) a közvetlen kifizetések kezelésével és ehhez kapcsolódóan az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER) működtetésével, valamint

e) a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával

összefüggő feladatokat. A miniszter a kezeléssel, bírálattal és bonyolítással összefüggő eljárásokat - a közösségi jogi szabályozásokkal összhangban - külön rendeletben határozza meg.

(3) Az MVH az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében ellátja a vidékfejlesztési intézkedések bonyolításával összefüggő feladatokat. Ezen feladatok ellátására a minisztériummal - mint irányító hatósággal - kötött megállapodás vonatkozik.

(4) Az MVH ellátja a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközből (a továbbiakban: HOPE) folyósított támogatások végrehajtásával összefüggő feladatokat. Ezen feladatok ellátására az irányító hatósággal kötött megállapodás vonatkozik.

(5) Az MVH ellátja a SAPARD előcsatlakozási program teljesítésének szervezésével, valamint a SAPARD támogatási rendszer működtetésével és végrehajtásával összefüggő végrehajtó és kifizető feladatokat.

(6) Az MVH ellátja az AIK e rendelet hatálybalépéséig nemzeti hatáskörben végzett, valamint a miniszter által rendeletben meghatározott körben és módon az egyes nemzeti támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat.

2/A. §[4]

Az MVH ellátja az EMGA-ból, illetve az EMVA-ból finanszírozott támogatások és egyéb intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi feladatokat.

3. §[5]

Az IIER működtetése és annak továbbfejlesztése az MVH feladatkörébe tartozik, ezen belül az MVH működteti különösen:

a) a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert,

b) a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMOGA területalapú kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja.

c)[6] az EMOGA-ból, valamint az annak helyébe lépő EMGA-ból és EMVA-ból finanszírozott támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét.

4. §

(1) Az MVH feladatát központi szerve (a továbbiakban: Központi Hivatal), illetőleg az önálló jogi személyiséggel nem rendelkező területi szervei útján látja el.

(2) A Központi Hivatal és az MVH területi szerveinek feladatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését - a miniszter által jóváhagyott - Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.

(3) Az MVH területi szervei a megyei kirendeltségek, valamint a "Fővárosi és Pest Megyei Kirendeltség" (a továbbiakban együtt: Kirendeltségek).

(4) A 2. § (1), (2) és (6) bekezdésében és a 3. §-ban meghatározott feladatok végrehajtásában a Kirendeltségek a megye (főváros) területén járnak el. A 2. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtásában a Kirendeltségek illetékességét e rendelet melléklete határozza meg.

(5)[7] A támogatás iránti kérelmet - jogszabály vagy pályázati felhívás eltérő rendelkezése hiányában - az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani.

5. §

(1) A Központi Hivatal igazgatóságokból áll. A 2. § (6) bekezdés szerinti feladatokat, az MVH külön igazgatósága keretében látja el.

(2)[8]

(3)[9]

6. §[10]

(1) Az MVH-t az elnök vezeti.

(2) Az MVH két elnökhelyettesét az MVH elnökének javaslatára a miniszter nevezi ki, és menti fel.

(3) Az MVH elnökhelyettesei felett - a kinevezés és a felmentés kivételével - a munkáltatói jogokat az MVH elnöke gyakorolja.

7. §

(1) Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba azzal, hogy az (5) bekezdés a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Agrárintervenciós Központ létesítéséről szóló 108/1997. (XII. 29.) FM rendelet, az azt módosító 4/2003. (I. 30.) FVM rendelet, a SAPARD Hivatal létesítéséről szóló 12/2001. (II. 15.) FVM rendelet és az azt módosító 54/2001. (VIII. 17.) FVM rendelet.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy

a) a 3. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti azonosító rendszerre (MePAR) vonatkozó rendelkezéseket,

b) a 2. § (6) bekezdés szerinti feladatokat, illetve az EMOGA-ból és a HOPE-ból finanszírozott támogatások a közösségi jogi szabályozások szerinti feltételeit és benyújtási rendjét a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésig terjedő hatállyal

rendeletben szabályozza.

(4) A miniszter az MVH alapító okiratát a rendelet hatálybalépése napján adja ki. Az MVH elnöke a rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül jóváhagyásra megküldi az MVH SZMSZ-ét a miniszternek.

(5)[11]

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelethez

Az egyes megyei kirendeltségek területi illetékessége az EMOGA Orientációs Részlegéből és a HOPE-ból finanszírozott támogatások esetén

1. Az MVH Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kirendeltsége:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Heves megye

Nógrád megye

2. Az MVH Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kirendeltsége:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hajdú-Bihar megye

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3. Az MVH Csongrád megyei Kirendeltsége:

Békés megye

Csongrád megye

Bács-Kiskun megye

4. Az MVH Fővárosi és Pest megyei Kirendeltsége:

Budapest

Pest megye

5. Az MVH Veszprém megyei Kirendeltsége:

Veszprém megye

Komárom-Esztergom megye

Fejér megye

6. Az MVH Somogy megyei Kirendeltsége:

Baranya megye

Tolna megye

Somogy megye

7. Az MVH Zala megyei Kirendeltsége:

Győr-Moson-Sopron megye

Vas megye

Zala megye

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 275/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[2] Beiktatta a 333/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[3] Beiktatta a 333/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[4] Beiktatta a 275/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2005.12.23.

[5] Módosította a 275/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.12.23.

[6] Beiktatta a 275/2005. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.12.23.

[7] Beiktatta a 333/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.01.01.

[8] Megsemmisítette a 19/2007. (III. 9.) AB határozat. Hatálytalan 2007.03.09.

[9] Hatályon kívül helyezte a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2007.04.28.

[10] Megállapította a 258/2006. (XII. 15.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2006.12.30.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény napjától.

Tartalomjegyzék