Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről

A Kormány a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: törvény) 81. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében, eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA), az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA), valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA), (a továbbiakban együtt: alapok) által finanszírozott programok és intézkedések pénzügyi tervezésében, pénzügyi és számviteli lebonyolításában részt vevő alábbi szervekre:

a)[1] az

aa) EMVA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre, valamint az illetékes hatóságra,

ab) EHA tekintetében az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint irányító hatóságra, forrásgazdára és felügyeleti szervre, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint ellenőrző és igazoló hatóságra,

ac) EMGA tekintetében az agrárpolitikáért felelős miniszterre, mint forrásgazdára, felügyeleti szervre és az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterre, mint illetékes hatóságra;

b)[2] a Magyar Államkincstárra, mint mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre (e feladatkörében a továbbiakban: mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv);

c)[3] a Magyar Államkincstárra, mint a lebonyolításban közreműködő szervre (e feladatkörében a továbbiakban: Kincstár),

d)[4] a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) OLAF Koordinációs Irodájára mint a szabálytalanságok kezelésében közreműködő szervre,

e)[5] a NAV adóztatási szerveire (a továbbiakban: állami adóhatóság) mint az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési kötelezettség beszedésére irányuló végrehajtási eljárást lefolytató adóhatóságra,

f) a törvény 11. §-a (3) bekezdésének b)-f) pontjaiban meghatározott végrehajtási feladatot ellátó szervekre, illetve szervezetekre,

g)[6] a törvény 10. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott ügyfelekre, valamint ezek számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatókra.

(2) E rendelet hatálya kiterjed továbbá:

a) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes intézkedései keretében támogatott kérelmek azon kifizetéseire, amelyek az 1320/2006/EK bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban EMVA terhére áthúzódó tételek,

b)[7]

c) az (1) bekezdésben meghatározott alapok és az a) pontban meghatározott intézkedések finanszírozásához kapcsolódó további, kizárólag a fejezeti költségvetést terhelő kiadásokra, amely tételekre a fejezeti költségvetésben céltartalékot kell képezni, úgy mint:

ca) árfolyamveszteségek,

cb) a központi intervenciós intézkedések költségeinek európai uniós (a továbbiakban: EU) átalánnyal nem fedezett része,

cc) az Európai Unió által meg nem térített behajthatatlan kintlévőségek,

cd) az EMGA javára teljesítendő rendkívüli befizetések, úgy mint az Európai Bizottság általi éves elszámolás során vagy vizsgálat eredményeként meghatározott, a szabálytalan támogatás felhasználás miatt és/vagy egyéb okból Magyarországra kirótt tagállami befizetési kötelezettség, illetve valamennyi, Magyarországra kirótt tagállami büntetés, pénzügyi korrekció az alapok bármelyike tekintetében,

ce)[8] az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódó, adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerinti végrehajtási költségminimum,

cf) követelés a csőd- és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi díja,

cg) behajtáshoz kapcsolódó, jogszabály alapján járó kifizetések,

d) az (1) bekezdésben meghatározott alapok és az a) pontban meghatározott intézkedések finanszírozásához kapcsolódó, a fejezeti költségvetést illető bevételekre, úgy mint:

da) árfolyamnyereségek,

db) a központi intervenciós intézkedések költségei és az EU átalány közötti különbség.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Finanszírozási terv: az 1. § (2) bekezdésében megjelölt eljárások keretében az ott megjelölt keretek terhére vállalt, a Kincstár részére a határidős kötelezettségek alapján éves, havi és heti rendszerességgel összeállított finanszírozási terv, amely az intézkedések előfinanszírozásához szükséges gördülő terv.

b) Finanszírozási igény: az irányító hatóság részére éves és havi rendszerességgel összeállított finanszírozási igény, amely tartalmazza a fejezeti költségvetés terhére kifizetendő támogatások összegeit, és amelyeknek a rendelkezésre állását a Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlán elsősorban a megjelölt alapokból, annak hiányában pedig - visszapótlási kötelezettséggel - a Kincstári Egységes Számla (a továbbiakban: KESZ) terhére biztosítani szükséges.

c)[9] Forráslehívás: az a tevékenység, amelynek során biztosítják a támogatás összegének rendelkezésre állását a lebonyolítási (pénzforgalmi) számlákon annak érdekében, hogy az ügyfelek számára megállapított támogatási összege, illetve támogatási előleg átutalásra kerüljön.

d) Támogatási előleg: az ügyfelek az alapokból finanszírozott intézkedések jogcímeiről rendelkező közösségi, illetve nemzeti jogszabályok előírásai szerint - megfelelő biztosíték ellenében - folyósított összeg.

e)[10] Kiadásigazoló nyilatkozat: az EMVA és EMGA esetében összeállított nyilatkozat, amelynek keretében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv benyújtja támogatás igénylését az Európai Bizottsághoz.

f)[11] EHA költségnyilatkozat: az EHA esetében összeállított nyilatkozat, amelynek keretében az igazoló hatóság benyújtja támogatás igénylését az Európai Bizottsághoz.

g) Közösségi hozzájárulás: az alapokból finanszírozott intézkedések esetén az Európai Bizottság által átutalt összegek.

h) Export-visszatérítés: meghatározott termékek kiviteléhez kapcsolódó, mennyiségi egységre vetített, közösségi jogszabály által meghatározott támogatás.

i) Belpiaci támogatások: belpiaci intézkedés az egyes mezőgazdasági termékek termelésének, feldolgozásának és közösségen belüli értékesítésének támogatása, amelynek alapja az érintett termékmennyiség. Idetartoznak továbbá a termelést, a feldolgozást, valamint az értékesítést szabályozó intézkedések, pl. a kvótakezelés.

j) Közvetlen kifizetések: az EMGA-ból folyósított közvetlenül a termelő jövedelmét növelő támogatás, amely a termőterület, állatlétszám vagy termékegység alapján kerül megállapításra.

k) Kiegészítő nemzeti támogatás (top up): az EU közös forrásaiból származó agrártámogatásokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások.

l) Intervenciós intézkedések: az EU mezőgazdasági termékeinek belső piacán a keresleti és kínálati egyensúlyzavarok, továbbá az ebből adódó jelentős mértékű áringadozások kiküszöbölése céljából alkalmazott szabályozási mechanizmus. Intervenciós intézkedés a 884/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban a központi intervenciós felvásárlás, raktározás, a készletek szállítása és átadása, valamint a mezőgazdasági termékek eladása és egyéb értékesítése az uniós ágazati mezőgazdasági jogszabályokban, illetve az említett bizottsági rendeletben meghatározott feltételek mellett.

m) Központi intervenció: egyes termékpályákon a túltermelés okozta termékfelesleg egyidejű piacra jutásának megakadályozása, amely a közösség nevében történik, de a tagországok saját nemzeti költségvetése (KESZ) terhére történő felvásárlást, a felvásárolt készletek tárolását, majd egy későbbi időpontban történő értékesítését jelenti.

n) Magántárolás támogatása: a túltermelés okozta termékfelesleg piacra jutásának késleltetése, és a piaci ár túltermelés következtében történő jelentős csökkenésének megakadályozása a tulajdonos által történő tároláshoz nyújtott támogatással.

o) EU költségvetési nómenklatúra: az EMGA-ból történő kifizetésekhez, elszámolásokhoz és jelentésekhez kapcsolódó költségvetési kódstruktúra.

p)[12] Támogatási irat: a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kibocsátott az intézkedésben való részvételi jogosultságot, a támogatás mértékét, illetve az intézkedésben való részvétel feltételeit megállapító határozat.

q)[13] Információs Rendszer (a továbbiakban: IR): a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által fejlesztett és működtetett, az alapok, valamint hazai forrásból megvalósuló programokkal és projektekkel kapcsolatos menedzsment (végrehajtási és kifizetési) és monitoring, illetve ellenőrzési, szabálytalanságkezelési és számviteli feladatokat támogató információ-technológiai rendszer.

r)[14]

s)[15] Négy szem elve: a feladatok elkülönítését jelenti, amelynek eredményeképpen egy személy az EMGA, az EMVA, valamint az EHA terhére írt összegek kifizetésének engedélyezési, kifizetési vagy könyvelési feladatait úgy látja el, hogy annak elvégzését egy arra kijelölt másik személy felügyeli.

t) Igazoló nyilatkozat: a kifizető ügynökségnek a 885/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikke szerinti, az adott pénzügyi évre vonatkozó beszámolójához csatolt nyilatkozata.

u)[16] Támogatásra jogosult költség: az ügyfél által az alapokból finanszírozott műveletek végrehajtása érdekében kifizetett kiadások, költségek, amelyek az alapok végrehajtását szabályozó közösségi, nemzeti jogszabályokban vagy programokban támogatásra jogosultként kerültek meghatározásra.

II. Fejezet

TERVEZÉS

Költségvetési tervezés

3. §

(1) Az alapok támogatásával megvalósuló programokkal és intézkedésekkel összefüggő költségvetés tervezési feladatokat, kifizetési előrejelzéseket - a külön jogszabályoknak megfelelően - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv készíti el. Ennek keretében szakmai javaslatot tesz a fejezeti költségvetést érintő összes várható kiadásra és bevételre vonatkozóan, amely javaslatot az EU költségvetési keretek, valamint a nemzeti szakmai előrejelzések felhasználásával és azokkal összhangban állít össze a forrásgazda által meghatározott formában és bontásban:[17]

a) az EMVA és EHA bevételek,

b) a nemzeti forrásból társfinanszírozásként kifizetésre kerülő összegek,

c) az EMGA esetében a kiegészítő nemzeti támogatások összege,

d) az 1. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti kiadások,

e) az 1. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti bevételek.

(2) Az EMVA-ból és az EHA-ból megvalósuló programokra tervezett EU forrást és a kapcsolódó hazai társfinanszírozást a központi költségvetésben ugyanazon az előirányzaton kell megjeleníteni. Amennyiben a hazai társfinanszírozást bevételként és kiadásként tervezett pénzösszeg is fedezi, úgy az Európai Uniótól kapott forrásokat és más bevételként és kiadásként feltüntetett forrásokat külön soron kell megjeleníteni. Az EMGA intézkedések esetében csak a hazai társfinanszírozás jelenik meg a központi költségvetésben.

(3) Az EMVA és az EHA támogatásával megvalósuló programok hazai társfinanszírozási kötelezettségeit kiemelten kell kezelni, amely nem jelenthet az érintett fejezet számára a költségvetési tervezés során meghatározott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

III. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZERVEZETEK ÁLTALÁNOS FELADATAI

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv feladatai[18]

4. §

(1) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek megtervezéséhez éves szinten az alábbi feladatokat látja el:[19]

a) éves előirányzat-felhasználási tervet készít a forrásgazda fejezetet érintő intézkedésekhez kapcsolódóan a 3. § (1) bekezdésében meghatározott szakmai javaslattal azonos bontásban;

b) a mindenkori központi költségvetési törvény értelmében az EMGA esetében éves finanszírozási tervet állít össze a Kincstár részére, amelyet tájékoztató jelleggel minden esetben másolatban megküld az irányító hatóság részére;

c)[20] a mindenkori központi költségvetési törvény értelmében az EMGA esetében éves kifizetési előrejelzést állít össze az államháztartásért felelős miniszter részére, amelyet tájékoztató jelleggel minden esetben másolatban megküld az irányító hatóság részére.

(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott intézkedések, valamint az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek megtervezéséhez havonta az alábbi feladatokat látja el:[21]

a) a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlák (a továbbiakban: EFK) tekintetében Havi finanszírozási igény jelentést készít az irányító hatóság fejezetet érintő intézkedésekre, valamint az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek megtervezésére vonatkozóan;

b) a mindenkori költségvetési törvény értelmében az EMGA esetében havi finanszírozási tervet állít össze a Kincstár részére;

c)[22] a vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében összeállítja az Európai Bizottság számára a kifizetési előrejelzéseket az Európai Unió költségvetési nómenklatúrája szerinti bontásban, azokat - az EHA kivételével - benyújtja az Európai Bizottság részére, továbbá tájékoztató jelleggel másolatban megküldi az irányító hatóság részére.

(3)[23] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az 1. § (2)-(5) bekezdéseiben meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokkal kapcsolatos kiadások és bevételek előrejelzéséhez heti rendszerességgel heti finanszírozási tervet állít össze a Kincstár részére az Áht.-val, illetve a mindenkori költségvetési törvénnyel összhangban.

(4)[24] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az irányító hatóság és az államháztartásért felelős miniszter kérésére, az általuk meghatározott bontásban, az ütemezett, illetve várható kifizetésekről külön kimutatásokat, fontossági és időzítési rangsorokat készít.

5. §[25]

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a pénzügyi lebonyolítási feladatai ellátása során

a) az Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) keretében, gondoskodik olyan informatikai rendszer működtetéséről, amelyből naprakész információk nyerhetők ki a kötelezettségvállalási - megítélt támogatási összegek - kifizetési állomány nagyságáról (ügyfelenként, jogcímenként, intézkedésenként és programszinten, továbbá az irányító hatóság által előírt más bontásokban);

b) összeállítja a 4. § szerinti kifizetési előrejelzéseket;

c) gondoskodik az ügyfelek támogatásra jogosult költségeinek összesítéséről, valamint a támogatás teljes összegének kifizetéséhez szükséges dokumentumok előkészítéséről;

d) összeállítja a forráslehívás dokumentációját, annak érdekében, hogy a lebonyolítási számlákon biztosítsa az ügyfelek részére megállapított támogatási összeg kifizetéséhez szükséges forrásokat;

e) az EU alapokból származó támogatások pénzforgalmának lebonyolítására - alaponkénti bontásban - forintban vezetett (pénzforgalmi) számlát nyit;

f) intézkedik az EMGA és az EMVA - forintban vezetett - megelőlegezési (pénzforgalmi) számlák, valamint az EMGA, az EHA és az EMVA - forintban vezetett - lebonyolítási (pénzforgalmi) számlák megnyitásáról;

g) társfinanszírozás esetén intézkedik az alapok hozzájárulásának EMVA, EHA közösségi számlákról történő átutalásáról, továbbá a nemzeti társfinanszírozásnak az EFK-ról a vonatkozó lebonyolítási számlára történő átutalásáról;

h) intézkedik a támogatás összegének az EMGA, valamint forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számlákról a vonatkozó intézkedés lebonyolítási számlára történő átutalásáról;

i) intézkedik a támogatás összegének a lebonyolítási számlákról az ügyfelek ügyfélregiszterben nyilvántartott pénzforgalmi számlája javára történő átutalásáról;

j) összeállítja az Európai Bizottság számára az alapok hozzájárulásának igényléséhez kapcsolódó nyilatkozatokat, az EHA kivételével benyújtja az átutalás igénylésének dokumentációját az Európai Bizottság részére, továbbá azokat tájékoztatásul másolatban megküldi az irányító hatóság részére;

k) kezeli az ügyfelek által jogosulatlanul igénybe vett támogatásokból és egyéb tartozásokból eredő követeléseket;

l) kezeli az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedésekhez kapcsolódó biztosítékokat;

m) gondoskodik az alapokból származó összegek Európai Bizottság részére történő elszámolásáról, és az adminisztratív hibák, valamint a programok megvalósítása során bekövetkezett szabálytalanságok következtében szükségessé váló pénzügyi korrekciók Európai Bizottság felé történő végrehajtásáról és elszámolásáról;

n) vezeti az alapokra vonatkozó számviteli nyilvántartásokat - beleértve az igazoló hatóság EHA-ra vonatkozó számviteli nyilvántartásait - a 15-17. § szerint;

o) ellenőrzi, hogy az ügyfél betartja-e a közösség de minimis rendelkezéseit.

Az irányító hatóság és az igazoló hatóság feladatai[26]

6. §

Az irányító hatóságnak olyan pénzügyi lebonyolítási rendszert kell működtetnie, melyben egyértelműen szabályozottak és az eljárásrendekben rögzítettek az alábbi feladatok:

a)[27] az alapok által történő finanszírozásra kiválasztott intézkedéseket, jogcímeket meghirdető jogszabályok pályázati felhívások támogatásra jogosult költségeinek, a támogatás összegének, mértékének és a közösségi, valamint nemzeti hozzájárulás, közösségi és nemzeti jogszabályokban rögzített, valamint a programozási dokumentumokban az Európai Bizottság által jóváhagyott jogosultsági feltételeknek megfelelő meghatározása, jogszabályi, illetve program módosítás esetén a változások átvezetése, az ügyfelek tájékoztatása;

b)[28] pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működtetése, különös tekintettel a támogatásra jogosult költségek folyamatos ellenőrzésére;

c) az alapok pénzügyi lebonyolításhoz kapcsolódó általános érvényű állásfoglalások megfogalmazása és kiadása, a szükséges egyeztetések elvégzése;

d)[29] az alapok pénzügyi lebonyolítása során, a források felhasználásának függvényében, a programcélok elérése érdekében, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv szakmai javaslatának figyelembevételével szükség szerint forrásátcsoportosítási javaslatok megfogalmazása, szükség esetén Európai Bizottsági döntés elé terjesztése, forrásátcsoportosítás végrehajtása;

e) a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla nyitása;

f)[30] a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv szakmai javaslatának figyelembevételével a kifizetésekhez kapcsolódó források költségvetési tervezése.

g)[31] a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti előrejelzés alapján az EHA kifizetési előrejelzés összeállítása és benyújtása az Európai Bizottság részére.

6/A. §[32]

(1) Az igazoló hatóság EHA esetén igazolja az Európai Bizottság számára, hogy az ügyfeleknél felmerült, megbízható számviteli rendszerekben nyilvántartott támogatott kiadások megfelelnek a közösségi, nemzeti jogszabályoknak és az EHA-ból finanszírozott programnak, valamint azt ellenőrizhető bizonylatok támasztják alá.

(2) Az igazoló hatóság igazolási tevékenysége során

a)[33] a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által szolgáltatott adatok alapján összeállítja az EHA költségnyilatkozatot és elektronikus úton benyújtja az Európai Bizottság részére, az elektronikus adatcserét biztosító rendszer hibája esetében gondoskodik a költségnyilatkozat papír alapon történő benyújtásáról,

b)[34] a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által szolgáltatott adatok alapján összeállítja az EHA keretében visszavont és visszafizetett összegekről, valamint függőben lévő visszafizetésekről szóló nyilatkozatot, és elektronikus úton benyújtja az Európai Bizottság részére, az elektronikus adatcserét biztosító rendszer hibája esetében gondoskodik a nyilatkozat papír alapon történő benyújtásáról,

c) a kiadások megfelelő igazolása érdekében a pénzügyi lebonyolítás tekintetében a teljes rendszert ellenőrzi,

d) ellenőrzi a jogszabályokban meghatározott támogatásra jogosult költségeket.

IV. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Forráslehívás

7. §

(1)[35] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a forráslehívással biztosítja a támogatások összegének rendelkezésre állását annak érdekében, hogy az ügyfeleknek a támogatási határozatban megítélt, illetve a kifizetés engedélyezés keretében jóváhagyott támogatási összegek átutalásra kerüljenek.

(2)[36] A források lehívása az EFK-ról, valamint - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által elkészített finanszírozási terv alapján - a megelőlegezési számláról történik. A társfinanszírozással megvalósuló intézkedések esetében a közösségi források lehívása az EMVA közösségi forrásszámláról - forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számláról - és az EHA közösségi forrásszámláról, a nemzeti hozzájárulás lehívása ezzel párhuzamosan az EFK-ról történik.

Támogatás, támogatási előleg kifizetése

8. §

(1)[37] Kifizetés kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett ügyfél részére történhet, és az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerbe rögzített pénzforgalmi számlájára történő átutalással teljesíthető.

(2) Az ügyfelek részére történő kifizetések átutalását a 11. § (1) bekezdésének e) pontja szerint meghatározott lebonyolítási számlákra érkező jóváírást követő 5 munkanapon belül kell teljesíteni.

(3)[38] Minden kifizetést, amellyel a 11. §-ban szereplő lebonyolítási számlák megterhelésre kerültek, de az ügyfél számlájára történő átutalás nem teljesült, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a lebonyolítási számlákon újra jóváírja.

(4) Amennyiben ezt a közösségi jogszabályok, valamint az ezekkel összhangban megalkotott hazai jogszabályok lehetővé teszik, akkor az ügyfél kérheti támogatási előleg kifizetését - a 19. §-ban meghatározott biztosítékok ellenében -, a jogcímeket meghirdető külön jogszabályban vagy részvételi felhívásban közzétett mértékig (összegig) és az ott rögzített feltételek mellett. A támogatási előleg kifizetésére, nyilvántartására és annak Európai Bizottsággal való elszámolására is az e rendeletben meghatározott szabályok vonatkoznak.

(5)[39] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felelős minden, a támogatás és a támogatási előleg kifizetéséhez kapcsolódó adatnak az információs rendszer (IR) keretében történő rögzítéséért.

(6)[40] A kifizetés napja az a nap, amelyen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv lebonyolítási pénzforgalmi számláját megterhelték. Támogatás kifizetésének minősül az is, ha a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja visszatartási jogát. Ez esetben a kifizetés napjának azt a napot kell tekinteni, amelyen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a visszatartott támogatással az általa nyilvántartott tartozás összegét csökkenti, illetőleg amelyen a köztartozást nyilvántartó szervezetnek történő utalással a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (pénzforgalmi) számláját megterhelték.

(7)[41] Ha az ügyfél vagy az adatszolgáltatásra kötelezett a pénzügyi lebonyolítás során a támogatás folyósításához szükséges adatokat nem bocsátja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv rendelkezésére, az adat pótlására vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő egy év elteltével elveszíti a támogatás folyósítására vonatkozó jogosultságát. Ha az ügyfél a támogatás folyósításáról lemond, akkor az erről szóló nyilatkozat mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez történő beérkezését követő napjától a lemondással érintett műveletre vonatkozóan támogatás a részére nem folyósítható. A nem folyósított összeget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kötelezettségek közül a könyveiből kivezeti.

(8)[42] A támogatást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv forintban utalja ki, a fizetési kötelezettséget forintban kell teljesíteni.

(9)[43] Ha az ügyfélnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, annak összegét - az EHA kivételével - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a törvény szerint levonja és átutalja az állami adóhatóság által megadott adónemenként elkülönített megfelelő számlájára.

Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

9. §[44]

(1)[45] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv euróban számol el az Európai Bizottsággal.

(2)[46] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik az EMGA kiadásigazoló nyilatkozat, az EMVA kiadásigazoló nyilatkozat, valamint az EHA költségnyilatkozat összeállításáról, jóváhagyásáról, az EMGA kiadásigazoló nyilatkozat és az EMVA kiadásigazoló nyilatkozat Európai Bizottság, valamint - másolatban - az irányító hatóság részére történő továbbításáról. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik az Európai Bizottság által kért kiegészítő adatok, információk szolgáltatásáról.

(3) Az igazoló hatóság gondoskodik az EHA költségnyilatkozat végleges összeállításáról, jóváhagyásáról, az Európai Bizottság, valamint - másolatban - az irányító hatóság részére történő továbbításáról.

Bevételek elszámolása

10. §

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv működési kiadásainak fedezetére használható(k) fel:[47]

a)[48] a közös agrárpolitika alapján nyújtott, majd elveszített biztosítékok, letétek és garanciák jóváírásáról szóló, 1978. február 20-ai 352/78/EGK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott kivételek alapján visszatartott biztosítékok, amelyek az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között, kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandók el,

b)[49] az intervenciós felajánlás elutasításából vagy visszavonásából származó beszedett adminisztrációs díj, helyszíni ellenőrzési díj, amelyek az intézményi költségvetésben igazgatási szolgáltatás díjbevétel soron számolandók el,

c)[50] a törvény szerinti, a nemzeti költségvetést illető késedelmi kamat és pótlék, valamint bírság, amelyek az intézményi költségvetésben egyéb sajátos bevételek között, kötbér, bírság, egyéb kártérítés, bánatpénz soron számolandók el,

d)[51] az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti támogatási előleg igénylési díjbevétel.

e)[52] az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti támogatási előleg igénylésének a díja.

A Kincstár által vezetett számlák és rendelkezési jogok

11. §

(1) Az alapokból finanszírozott, az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek eltérő pénzügyi követelményeit figyelembe véve, a pénzügyi lebonyolítás a következő számlastruktúra alapján történik:

a)[53] közösségi forrásszámlák - az EMVA közösségi forrásszámla, az EHA közösségi forrásszámla és az EMGA közösségi forrásszámla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv; a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, valamint - az EHA esetében - az irányító hatóság által az Európai Bizottságnak benyújtott előrejelzések, jelentések alapján ezen számlákra érkeznek az előlegként (EMVA és EHA esetében) vagy megtérítésként (EMVA, EMGA, EHA esetében) folyósított európai uniós források;

b)[54] megelőlegezési számlák - az EMVA megelőlegezési számla és az EMGA megelőlegezési számla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a Kincstár; a Kincstár az EMVA és az EMGA támogatásával megvalósításra kerülő programok és intézkedések nemzeti forrásból történő előfinanszírozásához szükséges összeget - az EMVA vonatkozásában kizárólag forráshiány esetén - a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által készített finanszírozási terv alapján a megelőlegezési számlák útján biztosítja a KESZ-ről;

c)[55] megelőlegezési számlák - az EMVA megelőlegezési számla és az EMGA megelőlegezési számla -, amelyek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv; a Kincstár a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által készített előzetes összesített fizetési megbízás lista alapján e számlákra vezetteti át a b) pont szerinti megelőlegezési számlákon rendelkezésre álló összeget;

d)[56] EFK, amelynek tulajdonosa a forrásgazda, amely azonban rendelkezési jogosultságot biztosít ezen számlák felett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv számára. Az EFK tekintetében a kötelezően alkalmazandó törvényi azonosító sor biztosítja a tényleges feladatnak megfelelő támogatás lehívást és a felhasználás alakulásának megfigyelését, nyomon követését. A társfinanszírozással megvalósuló intézkedések esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az EFK-ról közvetlenül intézkedhet a forráslehívásra a lebonyolítási számlákra. A kizárólag nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedések esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv finanszírozási igénye alapján a forrásgazda erről a számláról biztosítja és átvezeti a forrást a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv lebonyolítási számláira;

e)[57] lebonyolítási számlák - az EMVA lebonyolítási számlák, az EHA lebonyolítási számla és az EMGA lebonyolítási számlák -, amelyeknek tulajdonosa és egyben rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv. A forráslehívást követően erről a számláról kerülnek átutalásra az alapokból a jogosult ügyfelek pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlái javára folyósított támogatások;

f)[58] mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szabálytalanságok lebonyolítási számla (a továbbiakban: szabálytalanságok lebonyolítási számla), amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ezen a számlán fogadja az állami adóhatóság által behajtott összegeket, valamint a szabálytalanságokhoz kapcsolódóan az ügyfél által teljesített befizetési kötelezettségek összegét, majd ezt az összeget átvezetteti az adott tétel forrásösszetételének megfelelő forrásszámlára, illetve számlákra;

g)[59] biztosíték számla, amelynek tulajdonosa és rendelkezési jogosultja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ezen a számlán fogadja az ügyfelek által befizetett készpénzletét összegét és az ügyfél teljesítése esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv innen utalja vissza az ügyfélnek a felszabadított biztosíték összegét. Erre a számlára érkeznek a lehívott biztosítékok összegei is. Az Európai Bizottságot megillető biztosítékok összegeit a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a külön jogszabályi előírások szerint a biztosíték számláról a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv megelőlegezési számlákon keresztül átvezetteti a megelőlegezési számlákra.

(2)[60] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kezelésében lévő pénzforgalmi számlák minden köztehertől és költségtől mentes, forintban vezetett pénzforgalmi számlák.

(3)[61] A pénzforgalmi számlák feletti rendelkezési jogosultságot két bejelentett személy együttes aláírásával lehet gyakorolni.

Bankszámla műveletek intézkedéscsoportonként

12. §[62]

(1) Az EMGA támogatásával megvalósuló intézkedések esetében a Kincstár a nemzeti forrásból származó előfinanszírozás összegét átvezeti az EMGA megelőlegezési számlára. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv átvezetteti ezt az összeget, a megítélt támogatások közösségi részét, illetve az EFK-ról a társfinanszírozott intézkedések nemzeti részét, valamint a kizárólag nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedések forrását a megfelelő lebonyolítási számlákra. Ezt követően átutalja az ügyfelet megillető támogatás összegét az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára.

(2) Az EMVA és az EHA esetében a támogatások kifizetése előtt a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az EMVA közösségi forrásszámláról és az EHA közösségi forrásszámláról - forráshiány esetén az EMVA megelőlegezési számláról - átvezetteti a közösségi hozzájárulás összegét az EMVA lebonyolítási számlákra és az EHA lebonyolítási számlára. Ezzel egy időben az EFK-ról a nemzeti forrás összege is átutalásra kerül az EMVA lebonyolítási számlákra és az EHA lebonyolítási számlára. Ezután a támogatás - a hazai forrás és a közösségi támogatás - egy összegben kerül a lebonyolítási számláról átutalásra az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára. A közösségi forrás átmeneti hiánya esetén annak megelőlegezése nemzeti forrásból történik a 11. § (1) bekezdés b) pontjában részletezetteknek megfelelően.

(3) Intervenciós felvásárlás esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint jogszabályban meghatározott költségeket átvezetteti az EMGA megelőlegezési számláról a megfelelő lebonyolítási számlára, ahonnan a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a felvásárolt áruk ellenértékét, valamint a költségek összegét átutalja az árut intervenciós célra felajánló ügyfél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett számlájára. A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által értékesített áruk ellenértékét az intervenciós készletet megvásárló ügyfél átutalja a megfelelő lebonyolítási számlára. Ezt az összeget a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv ezután a lebonyolítási számláról átvezetteti az EMGA megelőlegezési számlára. Az intervenciós tevékenység során keletkezett kiadás-bevétel összege - az Európai Bizottságnak benyújtott havi jelentések alapján - az EMGA közösségi forrás számlával szemben kerül elszámolásra. Az intervenciós tevékenység nemzeti költségvetést terhelő összegét a forrásgazda a fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláról átutalja az EMGA megelőlegezési számlára, illetve a nemzeti költségvetést illető összeg az EMGA közösségi forrás számláról az EMGA megelőlegezési számlán keresztül az EFK-ra kerül átutalásra.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉSI, ADATSZOLGÁLTATÁSI REND

Könyvvezetési, adatszolgáltatási rend

13. §

(1)[63] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az alapokból finanszírozott, az 1. § (2) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott programok és intézkedések, valamint az azokhoz kapcsolódó kiadások és bevételek vonatkozásában, az Európai Bizottság felé történő elszámolást szolgáló könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek az e rendelet szerinti külön számviteli nyilvántartásokkal kell eleget tennie.

(2)[64] A Magyarország számára átutalt és felhasznált - illetve fel nem használt - támogatások összegével az Európai Bizottság felé történő tételes elszámolást a támogatások pénzügyi lebonyolításában részt vevő a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével vezetett, elkülönített, eredményszemléletű kettős könyvviteli nyilvántartásokkal kell biztosítania.

(3)[65] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (2) bekezdés szerinti külön számviteli nyilvántartásokra vonatkozó számviteli eljárásrendjét a 883/2006/EK bizottsági rendelet és a 885/2006/EK bizottsági rendelet alapján köteles elkészíteni.

(4) A számviteli nyilvántartás vezetésére olyan számviteli szoftvert kell alkalmazni - az IR részeként vagy vele szorosan összekapcsolva -, amelyben a követelések, a kötelezettségek és az intervenciós készletek analitikus nyilvántartása a főkönyvi nyilvántartáshoz zárt rendszerben kapcsolódik, vagyis az analitikus tételek egyidejűleg, egy adatrögzítéssel bekerülnek az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásba is. Ezzel kell biztosítani a főkönyvi és analitikus nyilvántartások automatikus számszaki egyezőségét.

(5) A számviteli szoftverben mind a követeléseket és azok pénzügyi teljesítését, mind a kötelezettségeket és azok pénzügyi teljesítését ügyfelenként és azon belül tételenként, valamint az intervenciós készleteket készletfajtánként kell kimutatni.

(6)[66] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a közösségi előírások szerinti, számlarenddel kiegészített számlatükröt köteles alkalmazni, az abban foglaltaktól eltérni - a szoftver támogatásával biztosítandó teljes körű adatgyűjtés, adatszolgáltatás és beszámolás érdekében - nem lehet.

14. §

(1)[67] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik az Európai Bizottságtól beérkezett támogatási összegeknek és azok kifizetésének, beleértve a társfinanszírozott intézkedések esetén a nemzeti forrásból közösségi hozzájárulással kifizetett összegeknek, valamint a kizárólag nemzeti költségvetésből finanszírozott intézkedésekre kifizetett összegeknek, illetve intervenció esetén a kifizetett számláknak, felvásárlási jegyeknek, továbbá az ügyfél általi számlateljesítéseknek, szabálytalanságoknak és az ügylet kapcsán elszámolt költségeknek nyomon követhető nyilvántartásáról.

(2)[68] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartásokat forintban vezeti úgy, hogy gondoskodnia kell arról, hogy az euróra történő átszámítást minden intézkedés esetében - az Európai Bizottság által meghatározott elszámolási árfolyam berögzítését követően - az alkalmazott szoftver automatikusan biztosítsa.

(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet készít, amelynek részei:[69]

a) számviteli folyamatok eljárási rendje,

b) számviteli politika, a 13. § (6) bekezdése szerinti számlatükör, számlarend,

c) bizonylati album.

(4)[70] A számviteli eljárásrendnek a közösségi előírások szerint meghatározott előírások alapján történő elkészítéséért és az elkészült számviteli eljárásrend jóváhagyásáért, módosításáért, annak végrehajtásáért a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felelős.

(5)[71] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gondoskodik arról, hogy az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb bizonylatok rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében a Kincstár a pénzforgalmi számlakivonatot két eredeti, sorszámozott példányban állítja ki, amelynek első példánya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv államháztartási számviteli nyilvántartása, második példánya a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv EU számviteli nyilvántartása részére szolgál bizonylatként.

(6)[72] A fejezeti kezelésű EFK esetében - mivel a számla felett a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek rendelkezési jogosultsága van, és így ahhoz, hogy az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lebonyolítási feladatokkal kapcsolatos eredeti banki és egyéb bizonylatok rendelkezésre álljanak - a Kincstár a kiállított két eredeti, sorszámozott pénzforgalmi számlakivonat első példányát a forrásgazdának küldi meg az államháztartási számviteli nyilvántartás vezetéséhez, míg második példányát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek továbbítja az EU számviteli nyilvántartás vezetéséhez.

(7) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki megfelel a számviteli törvény 151. §-ának (1) bekezdésében foglalt képesítési követelményeknek, kiegészítve azzal, hogy felsőfokú szakirányú végzettség és vállalkozási területre vonatkozó gyakorlat szükséges.

15. §

(1)[73] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek biztosítania kell a 14. §-ban foglalt külön számviteli nyilvántartásokkal kapcsolatban az Európai Bizottság részére küldendő évközi adatszolgáltatások számvitelből nyerhető adatait, valamint, hogy az éves pénzügyi jelentések elkészítéséhez szükséges számviteli adatok megfelelő részletességgel rendelkezésre álljanak.

(2) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során gondoskodik arról, hogy az alábbi információk naprakészen rendelkezésre álljanak:[74]

a) az Európai Bizottságtól beérkezett támogatások összege,

b)[75] a pénzforgalmi számláinak tételes forgalma,

c) az ügyfelek részére a lebonyolítási számláról kifizetett összegek, intézkedésenként és forrásonként, azon belül ügyfelek szerinti bontásban,

d) a fejezeti költségvetést terhelő, de még általa nem teljesített kiadások miatti követelések,

e) a fejezeti költségvetést illető, de még felé nem teljesített bevételek miatti kötelezettségek összege,

f) az Európai Bizottságot terhelő, de még általa nem teljesített kiadások miatti követelések,

g) az Európai Bizottságot illető, de még felé nem teljesített bevételek miatti kötelezettségek összege.

(3) A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az irányító hatóság könyvvezetési kötelezettségeinek zárt rendszerben való teljesítéséhez:[76]

a) adatot szolgáltat a tárgyhónapot követő 8. napjáig, a tárgyhónapban a nemzeti és közösségi források terhére kifizetett támogatásokról, intézkedésenkénti és jogcímenkénti bontásban,

b) rendszeresen tájékoztatást ad az 1. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak teljesítéséről.

(4)[77] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek a közösségi jogszabályok szerinti rendszeres és soron kívüli adatszolgáltatásokat a jóváhagyott számviteli eljárásrendben foglalt határidőre kell teljesítenie.

VI. Fejezet

A TARTOZÁS BEHAJTÁSA

16. §

(1)[78] Az ügyfélnek a tartozást, tartozásonként a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által megjelölt számlaszámlára pénzforgalmi számlájáról átutalással kell megfizetnie.

(2)[79] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél támogatási igényét és tartozását, valamint az arra teljesített ki- és befizetést az ügyfél ügyfélszámláján tartja nyilván. Átalakulás esetén a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a jogelődöt megillető támogatást, túlfizetést, illetve a jogelődöt terhelő tartozást a jogutód számlájára vezeti át.

(3)[80] Ha az ügyfél az adott tartozásánál nagyobb összeget fizetett be a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez (túlfizetés), a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a túlfizetés összegét az általa nyilvántartott más tartozásra számolja el. Ha az ügyfélnek nincs tartozása, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a fennmaradó összeg visszatérítéséről gondoskodik.

17. §

(1)[81] Amennyiben az ügyfél a követelést megállapító határozatban, illetve jogszabályban megadott határidőben nem vagy csak részben tesz eleget, akkor a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv él a visszatartási jogával. Amennyiben a visszatartás nem lehetséges és a hatósági átutalás eredménytelen, intézkedni kell az alkalmazható biztosítékok érvényesítése érdekében.

(2) A meghatározott biztosítékok közül elsősorban azt kell érvényesíteni, amellyel a tartozás leggyorsabban beszedhető. A tartozás egyéb biztosítékok érvényesítésével történő beszedését csak ezen eljárás eredménytelensége esetén lehet megkísérelni.

(3)[82] Ha az ügyfélszámla tartozást mutat, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél számlájának egyenlegéről és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról az október 15. és december 31. fordulónappal az ügyfelek részére két hónapon belül értesítést ad ki.

(4)[83] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a tévesen átutalt összegeket jogosult visszakövetelni, illetve a tévesen átutalt összegek esetében a visszatartási jogával élni.

18. §

(1)[84] A behajthatatlan tartozás törléséről a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az Európai Unió által meghatározott adminisztratív és operatív kötelezettségek, valamint a nemzeti beszámolási kötelezettségek figyelembevételével a törvény 63. §-ában foglaltak szerint határoz.

(2)[85] A behajthatatlan vagy még vissza nem fizetett összegeket - amennyiben azokkal kapcsolatosan a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervet az Európai Bizottság részére a közösségi jogszabályokban meghatározott határidőben befizetési kötelezettség terheli - a forrásgazda a meghatározott fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámláján keresztül biztosítja.

VII. Fejezet

AZ ALAPOK ESETÉN ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOK

19. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó intézkedésekhez kapcsolódóan nyújtandó biztosítékokra a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni, a (2) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel.

(2)[86] Biztosítékként egyes, az EMVA-ból finanszírozott jogszabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározott intézkedések esetében elfogadható:

a) ingó- és ingatlan jelzálogjog,

b) az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 56. cikk (2) bekezdése szerinti írásbeli kötelezvény,

c) garanciaszervezet által vállalt készfizető kezesség vagy garancia.

VIII. Fejezet

AZ ELLENŐRZÉS

20. §

(1)[87] A folyamatba épített ellenőrzési tevékenység tekintetében a törvény, az Áht., valamint - e rendeletben foglalt eltérésekkel - az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásai az irányadók.

(2) Az illetékes hatóság, irányító hatóság, kifizető ügynökség, igazoló szerv, közreműködő szervezet, igazoló hatóság, ellenőrző hatóság, helyi akciócsoport, nemzeti vidéki hálózat[88]

a) olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert alakít ki és működtet, amely biztosítja, hogy a szervezetek tevékenysége szabályszerű és megfelelően szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelő időben rendelkezésre állnak,

b) a pénzügyi lebonyolítás és ellenőrzés feladatait funkcionálisan elkülöníti, ezen feladatok megfelelő szabályozásáról a vonatkozó belső szabályzataiban gondoskodik,

c) teljes tevékenységére vonatkozóan biztosítja a "négy szem elvének" érvényesülését,

d) gondoskodik az ellenőrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások haladéktalan átvezetéséről.

(3)[89] Az illetékes hatóságon, irányító hatóságon, kifizető ügynökségen, igazoló szerven, közreműködő szervezeten, igazoló hatóságon, ellenőrző hatóságon, helyi akciócsoporton, nemzeti vidéki hálózaton belül kötelező a belső ellenőrzési tevékenység ellátása. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint - az e rendeletben foglalt eltérésekkel - a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(4) Az igazoló szerv minden év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére az előző évben kiállított és az Európai Bizottság részére megküldött igazolásokat, igazoló szervi jelentéseket.

(5) A kifizető ügynökség minden év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére az előző évben kiállított és az Európai Bizottság részére megküldött igazoló nyilatkozatokat.

(6) Az ellenőrző hatóság minden év január 15-ig megküldi az államháztartásért felelős miniszter részére az előző évben elkészített és az Európai Bizottság részére megküldött éves ellenőrzési jelentést.

IX. Fejezet

A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

21. §

(1)[90] A szabálytalanságok nyilvántartása és jelentése érdekében az illetékes hatóság, az irányító hatóság, az igazoló szerv, a közreműködő szervezet, az igazoló hatóság, az ellenőrző hatóság, a helyi akciócsoport, a nemzeti vidéki hálózat, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv (mind együttesen: a lebonyolításban érintett szervezetek) vezetői kijelölik a szabálytalanságok nyilvántartásáért és jelentéséért felelős szervezeti egységeket vagy személyt.

(2)[91]

(3)[92] Az észlelt szabálytalanságok kezelésére a lebonyolításban érintett szervezetek a hatáskörükbe tartozó intézkedések lebonyolítási módjához igazodó eljárásrendet/eljárásrendeket dolgoznak ki az államháztartásért felelős miniszter által kiadott, az uniós forrásokkal kapcsolatos szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjére vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltakra figyelemmel.

22. §

A szabálytalanságokat tartalmazó nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) az érintett intézkedés megnevezését, a kedvezményezett adatait,

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forrásonként,

c) a szabálytalanság gyanúját megalapozó első írásbeli információ időpontját és forrását,

d) a szabálytalanság elkövetésének módját,

e) adott esetben azt, hogy a szabálytalanság csalás (bűncselekmény) gyanúját képezi-e,

f) a szabálytalanság feltárásának módját,

g) a szabálytalanság elkövetésének időpontját vagy időtartamát,

h) azokat a szerveket vagy szervezeteket, amelyek szabálytalanságot megállapították, valamint a közigazgatási és/vagy jogi intézkedésekért felelős szerveket,

i) a szabálytalanság első közigazgatási vagy jogi ténymegállapításának időpontját,

j) a szabálytalanság elkövetésében érintett természetes és/vagy jogi személyek vagy más részt vevő jogalanyok személyazonosságát,

k) amennyiben a j) pontban említett személyek és/vagy más jogalanyok számára semmilyen kifizetés nem történt, azokat az összegeket, amelyeket jogalap nélkül fizettek volna ki, ha a szabálytalanságot nem állapították volna meg,

l) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását,

m) rendszerjellegű szabálytalanság megállapítása esetén az arra való utalást.

23. §

(1)[93] Minden negyedévet követő negyvenkét napon belül a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv köteles összesített jelentést küldeni a NAV OLAF Koordinációs Irodája és az államháztartásért felelős miniszter részére a tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekről, az ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről, valamint a folyamatban lévő államigazgatási, bírósági eljárások helyzetéről, amelyet minden esetben másolatban megküld az irányító hatóság részére.

(2)[94] A szabálytalanságok és csalások megelőzése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv saját szervezetén belül kijelöl egy szervezeti egységet a NAV OLAF Koordinációs Irodájával való együttműködés biztosítására.

(3)[95] A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv feladata annak biztosítása, hogy a már kifizetett, lehívásra került, de szabálytalanul felhasznált támogatási összegek az ügyfelektől behajtásra kerüljenek. A behajtott összeg közösségi támogatási részét a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az Európai Bizottsággal, míg a nemzeti támogatási részét a forrásgazdával számolja el.

X. Fejezet

A MONITORING

24. §[96]

Az EMVA-ból vagy az EHA-ból finanszírozott, az intézkedésekben való részvétel részletes feltételeit meghatározó jogszabályban vagy pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározott egyes fejlesztési támogatások esetében a támogatások halmozódásának elkerülése érdekében a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv adatot szolgáltat az országos monitoring rendszerbe (a továbbiakban: KMR), és adatokat vesz át a KMR-ből.

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

26. §

(1)[97] E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjéről szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)[98] A pénzügyi lebonyolítás során a támogatás folyósításához szükséges adat pótlására vonatkozó felszólítás kézhezvétele ellenére sem teljesített adatpótlás esetén meghatározott, 8. § (7) bekezdése szerinti jogkövetkezményt csak a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény alapján megítélt támogatások esetén kell alkalmazni.

(3)[99]

(4)[100]

27. §[101]

Ez a rendelet

1. az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek,

2. a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek,

3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletnek,

4. az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló, 2006. június 21-i 883/2006/EK bizottsági rendeletnek,

5. az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvalósuló intervenciós intézkedések Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifizető ügynökségei által végrehajtott közraktározási műveletek könyvelése tekintetében történő megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 884/2006/EK bizottsági rendeletnek,

6. az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más testületek akkreditációja és az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. június 21-i 885/2006/EK bizottsági rendeletnek,

7. az Európai Halászati Alapról szóló, 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek,

8. az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló, 2006. szeptember 5-i 1320/2006/EK bizottsági rendeletnek,

9. a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendeletnek,

10. a közös agrárpolitika finanszírozása keretében történt szabálytalanságokról és tévesen kifizetett összegek behajtásáról, továbbá egy információs rendszer e téren történő létrehozásáról, valamint az 595/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 14-i 1848/2006/EK bizottsági rendeletnek,

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendeletnek, és

12. az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[2] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[3] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[4] Módosította a 486/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § a) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[5] Megállapította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[7] Hatályon kívül helyezte a 45/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2016.03.11.

[8] Módosította a 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 25. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[10] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[11] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[12] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[13] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatálytalan 2010.05.01.

[15] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[16] Beiktatta a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2010.05.01.

[17] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[18] A cím szövegét módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[19] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[20] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 382. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[21] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[22] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[23] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[24] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[25] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[26] A cím szövegét módosította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 18. § b) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[27] Módosította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 18. § c) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[28] Módosította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 18. § d) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[29] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[30] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[31] Beiktatta a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[32] Beiktatta a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 6. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[33] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[34] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[35] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[36] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[37] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[38] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[39] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[40] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[41] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése c)-d) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[42] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[43] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[44] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 10. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[45] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[46] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése e) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[47] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[48] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[49] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[50] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 11. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[51] Beiktatta a 183/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2009.09.11.

[52] Beiktatta a 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.09.

[53] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[54] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[56] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[57] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[58] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[59] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b)-c) és f) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[60] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[61] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 44. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[62] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[63] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[64] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[65] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[66] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[67] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[68] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[69] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[70] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[71] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[72] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése második g) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[73] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[74] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[75] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése i) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[76] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[77] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése h) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[78] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[79] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[80] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[81] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[82] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[83] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[84] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[85] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése j) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[86] Módosította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 18. § h) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[87] Módosította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 18. § i) pontja. Hatályos 2010.05.01.

[88] A nyitó szövegrészt módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[89] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdése b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[90] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdése c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 536. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[92] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 382. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[93] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[94] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[95] Módosította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdése a)-b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[96] Megállapította a 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[97] Beiktatta a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 15. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[98] Beiktatta a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 16. § - a. Hatályos 2010.05.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 113. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[100] Hatályon kívül helyezte a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 383. § -a. Hatálytalan 2014.09.05.

[101] Megállapította a 138/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 17. § - a. Hatályos 2010.05.01.

Tartalomjegyzék