441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 8. pontjában, a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés g) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) és l) pontjában,

az 5. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 14. pontjában,

a 6. alcím tekintetében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (3) bekezdésében,

a 7. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 29. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,

a 9. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 9. pontjában,

a 10. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 12. pontjában,

a 11. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. §-ában,

a 12. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,

a 15. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § i) pontjában,

a 11.,16., 19., 20., 21., 26. és 30. alcímek tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § b) pontjában,

a 17. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában,

a 23. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés b) pontjában,

a 24. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 10. pontjában,

a 25. alcím tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban,

a 27. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,

kapott felhatalmazás alapján

a 11., 13., 18., 22., 23., 28., 29. alcímek tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet

a) 2. § 32. pontjában a "települési folyékonyhulladék-bebocsátási pont" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz bebocsátási pont",

b) 2. § 39. pontjában a "folyékony hulladékot" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet",

c) 2. § 43. és 45. pontjában a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz"

szöveg lép.

2. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

2. § A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet

a) Mellékletében foglalt táblázat 9012 KSH besorolás jelzésű sorához és harmadik oszlopához tartozó mezőben a "települési folyékony hulladékok" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz",

b) Mellékletében foglalt táblázat 9021 KSH besorolás jelzésű sorához és harmadik oszlopához tartozó mezőben a "begyűjtési" szövegrész helyébe a "gyűjtési"

szöveg lép.

3. A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm. rendelet Melléklete 4.6. pont d) alpontjában a ""települési folyékony hulladék"" szövegrész helyébe a ""nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz"" szöveg lép.

4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

4. § A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 4. § (9) bekezdés b) pont ba) alpontjában és c) pont ca) alpontjában az "a települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe az "a hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

5. A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről szóló 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÖKr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós ökocímkével kapcsolatos feladatokat a környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium - a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. és a miniszter által felkért Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével - látja el."

(2) Az ÖKr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet az uniós ökocímkéről szóló, 2009. november 25-i 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

6. Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

6. § Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz" szöveg lép.

7. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

7. § A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. § a) pont ad) alpontjában a "- kivéve a kizárólag háztartási szennyvíz eredetű települési folyékony hulladékot-" szövegrész helyébe a "- kivéve a kizárólag háztartási eredetű nem közművel összegyűjtött szennyvizet -",

b) 12. § (4) bekezdésében a "települési folyékony hulladékként kizárólag települési folyékony hulladék leürítő helyen" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízként kizárólag nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítő helyen",

c) 33. § (3) bekezdésében, 3. számú melléklet B) rész 3.8. pont b) és c) alpontjában a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz"

szöveg lép.

8. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása

8. § Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Országos, területi hulladékgazdálkodási terv (2012. évi CLXXXV. tv. 73-77. §)"

9. A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bdr.) 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6/A. § (1) A bejelentést tevő gyártókról a Főfelügyelőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a gyártó nevét, székhelyét, valamint a 6. §-ban meghatározott adatokat tartalmazza.

(2) A nyilvántartásba vett adatokban történő változásokat, valamint a betétdíjas termék gyártásának megszüntetését a gyártó a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles a Főfelügyelőségnek bejelenteni.

(3) A Főfelügyelőség törli a nyilvántartásból a gyártót, ha a betétdíjas termék gyártását megszünteti.

(4) A Főfelügyelőség a nyilvántartásában szereplő adatokról, valamint az azokban bekövetkező változásokról tájékoztatja a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, továbbá az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökséget. A Főfelügyelőség az interneten, nyilvánosan, bárki számára hozzáférhető módon, naprakészen közzéteszi az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást."

(2) A Bdr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyártó bejelentési kötelezettségének teljesítését a Főfelügyelőség ellenőrzi, és eljár azok megsértése esetén."

(3) A Bdr.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a "visszagyűjteni" szövegrész helyébe a "visszaváltani",

b) 3. § (3) bekezdésében a "visszagyűjtését" szövegrész helyébe a "visszaváltását",

c) 4. § (1) bekezdésében a "felhasználótól" szövegrész helyébe a "fogyasztótól",

d) 4. § (2) bekezdésében a "felhasználók" szövegrész helyébe a "fogyasztók",

e) 4. § (4) bekezdésében a "felhasználó" szövegrész helyébe a "fogyasztó",

f) 7. §-át megelőző alcím címében a "felhasználók" szövegrész helyébe a "fogyasztók",

g) 7. § nyitó szövegrészében a "felhasználók" szövegrész helyébe a "fogyasztók"

szöveg lép.

(4) Hatályát veszti a Bdr.

a) 1. § a) pontjában az "a betétdíjas termék visszaváltását közvetítő szervezetre" szövegrész,

b) 4. § (6) bekezdésében a "visszagyűjteni és" szövegrész,

c) 5. §-át megelőző alcím címe, valamint 5. §-a,

d) 6/B. §-a.

10. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20. § (4) bekezdésében a "hulladékok környezetkímélő kezelése, illetőleg ártalmatlanítása" szövegrész helyébe "hulladékokkal való környezetkímélő gazdálkodás" szöveg lép.

(2) A Khvr. 1. számú melléklet B:50 mezőjében a "Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, kémiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény" szövegrész helyébe a "Nem veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, kémiai eljárással ártalmatlanító létesítmény" szöveg lép.

(3) A Khvr. 1. számú melléklet B:51 mezőjében a "Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai vagy biológiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény" szövegrész helyébe a "Veszélyes hulladékot égetéssel ártalmatlanító vagy hasznosító létesítmény, lerakással, kémiai vagy biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény" szöveg lép.

(4) A Khvr. 3. számú melléklet B:106 mezőjében a "Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai kezeléssel, biológiai kezeléssel ártalmatlanító létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)" szövegrész helyébe a "Nem veszélyes hulladékot égetéssel, kémiai, biológiai eljárással ártalmatlanító létesítmény (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)" szöveg lép.

(5) A Khvr. 3. számú melléklet B:108 mezőjében a "Fémhulladékgyűjtő, -feldolgozó és -újrahasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket)" szövegrész helyébe a "Fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket)" szöveg lép.

(6) A Khvr. 4. számú melléklet 1. pont bh) pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:]

"3. a megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és szennyvízkezelés,"

(7) A Khvr. 5. számú melléklet 1. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:)

"d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, ezen hulladékokkal történő gazdálkodás módja;"

(8) A Khvr. 9. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni különösen a következő szempontokat, az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is:)

"3. a folyamatban keletkező és felhasznált anyagok újrahasználatának, és a hulladékok újrafeldolgozásának elősegítése,"

11. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az OKTVF jár el a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként."

(2) A Kr. 9/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Kormány)

"a) a Ht. 29. §-a szerinti közvetítő szervezetek tevékenysége és"

(tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként az OKTVF-et jelöli ki.)

(3) A Kr. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § (1) A hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség jár el környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése több felügyelőség illetékességi területére terjed ki.

(2) Abban az esetben, ha a kérelmezőnek több felügyelőség illetékességi területén van hulladékkezelő létesítménye, a megelőzés szabályai irányadók.

(3) Az (1) és (2) bekezdésektől eltérően a hulladékkezelő létesítmény telephelye szerinti felügyelőség az illetékes, ha a hulladékkezelés egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltaktól eltérően az OKTVF jár el a Ht. 13. §-ában és 14. §-ában foglalt környezetvédelmi hatóságként, ha a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági engedély megszerzése, vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem több felügyelőség illetékességi területére terjed ki.

(5) A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: VTT tv.) alapján a Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló létesítmények engedélyezése során környezetvédelmi és vízügyi hatóságként a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség jár el."

(4) A Kr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § A települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője - jár el a Ht. 61. § (6) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként, kivéve, ha a hulladék tulajdonosa, vagy az, aki a hulladéktól jogellenesen megvált, vagy az ingatlantulajdonos az önkormányzat."

(5) A Kr. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A Ht. 86. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi hatóságként

a) ha a bírság jogalapja a Ht. 20. §-ában, 29. §-ában és 81. §-ában meghatározottak megsértése, az OKTVF,

b) a hulladékgazdálkodási bírság kiszabásának és megállapításának módjáról és mértékéről szóló kormányrendeletben foglalt esetekben a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző, valamint

c) az a) és b) pontba nem tartozó esetekben a felügyelőség jár el."

(6) A Kr. 32/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"32/B. § (1) A Kormány a környezetvédelmi hatóság nem veszélyes hulladéknak

a) a Ht. 13. § (2) bekezdésében, és 14. § (1) bekezdésében meghatározott kereskedelme, közvetítése, szállítása,

b) a hasznosítása,

c) az ártalmatlanítása

engedélyezése iránti első, és másodfokú eljárásában, az 5. számú melléklet szerinti feltételek esetén és szakkérdésben, az 5. számú mellékletben meghatározott hatóságokat szakhatóságként jelöli ki. Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóságként kijelölt hatóság - hat hónapig felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) A (1) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozatot az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósággal, a főváros területén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közölni kell.

(3) A Kormány az OKTVF (1) bekezdésben foglaltak szerinti, első fokú eljárásában szakhatóságként az 5. számú melléklet szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki.

(4) A Kormány a felügyelőségnek állati hulladék hivatalbóli besorolására irányuló eljárásában, - annak elbírálása kérdésében, hogy az állati hulladék rendelkezik-e a Ht. 1. számú melléklete szerinti H9 veszélyességi jellemzővel - első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát, másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt szakhatóságként jelöli ki."

(7) A Kr. 32/C. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - a felügyelőség veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásában)

"d) hulladékkezelési tevékenység engedélyezése esetén - a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata érdekében - első fokú eljárásban a létesítmény helye szerint illetékes hivatásos katasztrófavédelem helyi szervét, másodfokú eljárásban a hivatásos katasztrófavédelem területi szervét,"

(szakhatóságként jelöli ki.)

(8) A Kr. 32/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány - a minősítési eljárás és a bírság kiszabásának kivételével - az OKTVF veszélyes hulladékkal kapcsolatos első fokú engedélyezési eljárásában szakhatóságként az (1) bekezdés szerint a másodfokú eljárásban közreműködő szakhatóságokat jelöli ki."

(9) A Kr. 32/E. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A Kormány a felügyelőségnek a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telep, szennyvízelvezető mű erre kijelölt eleme, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító mű kijelölése iránti eljárásában,

a) környezet-egészségügyi szakkérdésben, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően - az első fokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervét,

b) ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek megfelel-e -az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, a másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatalt,

c) ha tevékenység termőföldre hatással lehet - a termőföld minőségi védelme követelményeinek való megfelelés szakkérdésében - az első fokú eljárásban a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságát, a másodfokú eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt,

d) annak elbírálása kérdésében, hogy a létesítmény megfelel-e, és milyen feltételekkel felel meg a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak - első fokú eljárásban a létesítmény helye szerint illetékes települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, másodfokú eljárásban a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalát

szakhatóságként jelöli ki."

(10) A Kr. 32/F. § (2) bekezdés a) pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos" szöveg lép.

(11) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(12) Hatályát veszti a Kr. 32/C. § (1) bekezdés e) pontja.

12. Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) Az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ohr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) "Zöldlistás" hulladék kivitele esetén a címzettnek a szállítmány átvételét igazoló aláírását is tartalmazó űrlap másolatát negyedévente, a negyedévet követő hónap 30-ig az R. 18. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, a küldő ország joghatósága alá tartozó, szállítást szervező személynek meg kell küldenie a Főfelügyelőség részére."

(2) Az Ohr. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Az R. 11. cikk (1) bekezdés c) pontja, az R. 12. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján a Főfelügyelőség kifogást emel a hulladék szállításával szemben, ha a bejelentőt vagy a címzettet környezetkárosítás, természetkárosítás, illetve a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett vagy vétség miatt jogerősen elítélték, addig az időpontig, amíg a bejelentő vagy a címzett a büntetett előélethez fűződő jogkövetkezmények alól nem mentesült, vagy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét nem teljesíti, annak teljesítéséig."

(3) Az Ohr. 4. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a "szállítmányt" szövegrész helyébe a "szállítóeszközt rakományával együtt" szöveg lép.

(4) Az Ohr. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Hatályát veszti az Ohr. 1. § (2) bekezdésében a ", melyek a Főfelügyelőségen szerezhetők be" szövegrész.

13. A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A Tr. 4. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a telepengedély kiadása iránti eljárásban annak elbírálása kérdésében, hogy)

"ba) a telepen a hulladékgazdálkodás módja és eszközei megfelelnek-e a hulladékgazdálkodási követelményeknek, okoz-e a telepen történő hulladékgazdálkodási tevékenység környezetterhelést, biztosított-e a telep hulladékszállítási szempontból történő megközelíthetősége,"

(az első fokú eljárásban a telep fekvése szerint illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget, a másodfokú eljárásban az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.)

(2) A Tr. 2. melléklete a következő 67. és 68. pontokkal egészül ki: "67. nem veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása 68. veszélyes hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása"

(3) A Tr. 4. melléklet II. pontja a következő 5. ponttal egészül ki: "5. Környezetvédelmi tervfejezet"

(4) Hatályát veszti a Tr. 1. melléklet 61. és 62. pontja.

14. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

14. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

15. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

15. § A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

16. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés b) pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

17. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet

a) 2. § 9. pontjában a "települési folyékony hulladék" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz",

b) 19. § (5) bekezdésében a "települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek" szövegrész helyébe a "nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízszállítási közszolgáltatási tevékenység",

c) 27. § (1) bekezdés e) pontjában és 27. § (4) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásról" szövegrész helyébe a "hulladékról"

szöveg lép.

18. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.rendelet módosítása

18. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fhr.) 84. §-a a következő p) ponttal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési miniszter (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

"p) hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjmegállapításáért"

(felelős tagja.)

(2) A Fhr. IX. fejezete a következő 93/B. §-al egészül ki:

"93/B. § (1) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében előkészíti a díjmegállapításról szóló jogszabályokat.

(2) A miniszter a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért való felelőssége körében részt vesz a hulladékgazdálkodás közszolgáltatás területén a települési önkormányzatok és a fogyasztók érdekvédelmi szerveivel való szakmai kapcsolattartásban."

19. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

19. § A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. sor "Szakkérdés" oszlopában "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

20. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

20. § A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) A Kormány a kizárólag állati eredetű melléktermékek égetését vagy együttégetését végző üzem engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban - a hulladék égetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási előírásoknak és határértékeknek való megfelelés, valamint a levegővédelmi ellenőrzések gyakorisága előírásának szakkérdésében -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(2) A Kormány a kísérleti vagy tudományos célú tevékenység, illetve fajtaszelekciós munka céljára a külön jogszabályban meghatározott, tilalmazott, Magyarországon nem honos károsítónak, illetve az egyéb, Magyarországon nem honos, életképes növényi károsító bármely fejlődési alakjának, tenyészetének Magyarországra való behozatala engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban - annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e -, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(3) A Kormány a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdés a) és e)-j) pontjaiban meghatározott tevékenység(ek)et végző üzem működésének engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban,

a) - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a higiénés és egészségvédelmi, a települési hulladékkal, és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének kérdésében -, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét, valamint

b) ha a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély és egységes környezethasználati engedély nem szükséges - a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesülésének vizsgálata, valamint a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának megítélése kérdésében, illetve barlang védőövezetén belüli engedélyezés esetén, annak elbírálása kérdésében, hogy a védőövezetben tervezett tevékenység a barlang védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek a kérelem szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e-, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséget szakhatóságként jelöli ki.

(4) A Kormány a kegyeleti állattemető működésének engedélyezésére irányuló első fokú eljárásban - az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, az egészségvédelmi, a települési hulladékkal, és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítésének kérdésében -, a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi) népegészségügyi intézetét szakhatóságként jelöli ki."

21. A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása

21. § (1) A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 117. § (2) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII." szövegrész helyébe a "hulladékról szóló" szöveg lép.

(2) A Kr. 117. § (5) bekezdés c) pontjában a "224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet" szövegrész helyébe a "kormányrendelet" szöveg lép.

22. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása

22. § A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontjában a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

23. Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletben foglalt táblázat C:4 mezőjében a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

24. Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

24. § Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés d) pontjában a "hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § k)-q) pontjában meghatározott tevékenységek végzéséhez szükséges építmények" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló törvény szerinti hulladékgazdálkodási létesítmény építményeinek" szöveg lép.

25. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

25. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében a "hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 4. számú mellékletében" szövegrész helyébe a "hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 3. mellékletében",

b) 12. § (2) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében, 18. § (2) bekezdésében a "Hgt.-ben" szövegrész helyébe a "Ht.-ben", valamint

c) 29. § (5) bekezdés c) pontjában a "Hgt." szövegrész helyébe a "Ht."

szöveg lép.

26. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet módosítása

26. § A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdés a) pontjában és 25. § (4) bekezdésében a "települési szilárd és folyékony hulladékkal" szövegrész helyébe a "települési hulladékkal és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel" szöveg lép.

27. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása

27. § A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 1. § 3. pontjában a "hulladékgazdálkodásról" szövegrész helyébe a "hulladékról" szöveg lép.

28. A jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

28. § Hatályát veszti a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet.

29. A települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása

29. § (1) Hatályát veszti a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díjmegállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. §-ában, 2. § (2) bekezdésében az ",illetve folyékony" szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Díjr. 4. § (2) bekezdés b) pontja, valamint 10. §-a.

30. A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. § Nem lép hatályba a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 44. § d) pontja és 79. § (10) bekezdés e) pontja.

31. Záró rendelkezés

31. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A felügyelőség nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásában közreműködő szakhatóságok

Bevonás és közreműködés
feltétele
SzakkérdésElső fokú eljárásbanMásodfokú eljárásbanKereskedelem, közvetítés,
szállítás
Hasznosítás. illetve
kapcsolódó előkezelés,
tárolás
Ártalmatlanítás, illetve
kapcsolódó előkezelés,
tárolás
1.Minden esetbenKörnyezet-
egészségügyi
szakkérdésekre, így
különösen az
egészségkárosító
kockázatok és
esetleges hatások
felmérésére,
a fertőző
betegségek
terjedésének
megakadályozására,
a rovar- és
rágcsálóirtás,
a veszélyes
készítményekkel
végzett
tevékenység
vizsgálatára,
a települési szilárd
hulladékkal
kapcsolatos
közegészségügyi,
járványügyi
vonatkozású
követelmények
érvényesítésére
kiterjedően.
fővárosi és megyei
kormányhivatal
járási (fővárosi
kerületi) hivatalának
járási (fővárosi
kerületi)
népegészségügyi
intézete
fővárosi és megyei
kormányhivatal
népegészségügyi
szakigazgatási
szerve
IGENIGENIGEN
2.Ha a tevékenység
helyi jelentőségű
védett természeti
területet érint
Annak elbírálása
kérdésében, hogy
a tevékenység
a helyi
önkormányzati
rendeletben
meghatározott
természetvédelmi
követelményeknek
a kérelemben
foglaltak szerint
vagy további
feltételek mellett
megfelel-e.
települési
önkormányzat
jegyzője
fővárosi és megyei
kormányhivatal
IGENIGENIGEN
3.Ha a tevékenység
termőföldön valósul
meg
A termőföld
minőségi védelme
követelményeinek
való megfelelés.
megyei
kormányhivatal
növény-
és talajvédelmi
igazgatósága
Nemzeti
Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal
IGENIGENIGEN
4.NyilvántartottFöldtani környezet,bánya-kapitányságMagyar BányászatiNEMIGENIGEN
ásványi nyersanyagföldtaniés Földtani Hivatal
lelőhely, bányatelekveszélyforrások,
érintettsége,földtani gátak és
ásványi nyersanyagaz ásványvagyon-
kitermelése ésvédelem értékelése,
annak használata,a fizetendő
értékesítése,bányajáradék
hasznosítása eseténmértékének
meghatározása,
az építésföldtani
megalapozottság
vizsgálata, a földtani
veszélyeztetettség
vizsgálata,
figyelemmel
a vízzáró rétegre,
a felszínen folyásra
alkalmas
képződmények
meglétére,
tektonikai
jelenségekre
(vetők, csúszásra
alkalmas felületek),
védelemre érdemes
földtani
képződményekre,
a felszínmozgás
veszélyeztetésének
vizsgálata

"

2. melléklet a 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelethez

A Közösségbe érkező és azt elhagyó hulladékszállítmányok számára kijelölt magyar határkirendeltségek

AB
I.Közúti szállítás eseténCím, fax, e-mail
1.HorvátországLetenyeNAV Zala megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
Határkirendeltség Letenye
8868 Letenye, Pf. 69
Fax: +36-93-544-082
e-mail:letenye_hk@nav.gov.hu
2.SzerbiaRöszkeNAV Csongrád megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Röszke
6758 Röszke, Pf. 8
Fax: +36-62-573-289
e-mail:roszke_hk@nav.gov.hu
3.UkrajnaZáhonyNAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-526-151, +36-45-526-153
e-mail:zahony_hk@nav.gov.hu
II.Vasúti szállítás esetén
1.HorvátországMurakeresztúrNAV Zala Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság
Határkirendeltség Letenye, Murakeresztúr vasúti
határátkelőhely
8834 Murakeresztúr, Pf. 3
Fax: +36-93-369-644
e-mail:vph92400@nav.gov.hu vagy
letenye_hk@nav.gov.hu
2.HorvátországGyékényesNAV Somogy Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Gyékényes
8851 Gyékényes, Vasútállomás
Fax: +36-82-596-901
e-mail: gyekenyes_hk@nav.gov.hu
3.SzerbiaKelebiaNAV Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Tompa, Kelebia
vasúti határátkelőhely
6423 Kelebia, Ady E. u. 35.
Fax: +36-77-554-027
e-mail:tompa_hk@nav.gov.hu
4.UkrajnaZáhonyNAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és
Pénzügyőri Igazgatóság Határkirendeltség Záhony
4625 Záhony, Pf. 6
Fax: +36-45-425-050
e-mail:zahony_hu@nav.gov.hu
III.Vízi szállítás esetén (Duna)
1.MohácsNAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság Határkirendeltség Mohács
7700 Mohács, Budapesti u. 14/B
Fax: +36-69-511-131; +36-69-510-307
e-mail:mohacs_hk@nav.gov.hu
IV.Légi szállítás esetén
1.Budapest-Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér
NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság
Budapest XVIII., Ferihegyi Közforgalmú Repülőtér,
Igló utca
Fax:+36-1-296-8761
e-mail: _hk@vam.gov.hu

"

Tartalomjegyzék