Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet

a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének b) pontjában adott felhatalmazás alapján - a legfőbb ügyésszel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

Személyes költségmentesség

1. §

(1)[1] Személyes költségmentesség engedélyezése esetén a terheltet a Be. 74. §-ának (3) bekezdésében meghatározott kedvezmények illetik meg.

(2)[2] Ha a terhelt külföldi, nemzetközi szerződés alapján részesülhet személyes költségmentességben.

(3) A büntetőeljárásban engedélyezhető személyes költségmentesség feltételeit az e rendeletben foglaltak szerint kell igazolni.

A személyes költségmentességet megalapozó körülmények

2. §

(1)[3] A személyes költségmentesség engedélyezésének feltétele, hogy a terhelt (a továbbiakban: kérelmező) egy hónapra eső jövedelme egyedülélő esetében ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, közös háztartásban élők esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A háztartáshoz azokat a személyeket hozzá kell számítani, akiknek az eltartásáról a kérelmező köteles gondoskodni. Ha a kérelmező szorul eltartásra, e feltételnek a tartásra köteles rokon jövedelme tekintetében kell teljesülnie.

(2) A személyes költségmentesség engedélyezésének további feltétele, hogy a kérelmező a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon, a megélhetéséhez szükséges termelő- és munkaeszközökön, és azon az ingatlanon kívül, amelyben lakik, egyéb vagyonnal ne rendelkezzen. E feltételnek teljesülnie kell a kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs, élettárs, illetőleg a kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles rokon tekintetében is.

(3) Jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül személyes költségmentességben kell részesíteni a kérelmezőt, ha

a) kiskorú és átmeneti vagy tartós nevelésbe vették;

b) ő vagy eltartásra szoruló kérelmező esetén az eltartásáról gondoskodni köteles személy időskorúak járadékában vagy rendszeres szociális segélyben részesül;

c) hajléktalan.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában:

a)[4] egy hónapra eső jövedelem: a munkaviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, illetve szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyban (a továbbiakban: munkaviszony) állók esetében a nettó kereset; szerződésen alapuló egyéb jogviszony alapján járó díjazás esetében a nettó díj; egyéni vállalkozó esetében a személyes munkavégzés címén költségként elszámolt összeg (vállalkozói kivét); ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő juttatás, nyugellátás vagy egyéb rendszeres pénzbeli juttatás - ideértve az állami vagy önkormányzati szociális, illetve a társadalombiztosítási rendszer keretében, illetőleg tartásdíj vagy életjáradék címén nyújtott rendszeres pénzbeli ellátást - esetében az egy hónapra számított összeg;

b) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó személyek;

c) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

A jövedelmi és vagyoni viszony igazolása

3. §

(1)[5] A személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelmet a terhelt vagy védője a vádemelést megelőzően az eljáró nyomozó hatóságnál-amely azt az illetékes ügyészséghez továbbítja -, a vádemelést követően a bíróságnál nyújthatja be, legkésőbb a vádirat közlésétől számított tizenöt napon belül [Be. 263. § (2) bek.]. A határidő elmulasztása miatt az igazolásra (Be. 65. §) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőt követően a személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelem akkor terjeszthető elő, ha

a) az eljárást távollévő terhelttel szemben folytatták le (Be. 528. § és 532. §), a Be. 531. §-a szerinti tárgyalásra szóló idézés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül,

b) az engedélyezés feltételei utóbb következtek be, az ettől számított tizenöt napon belül.

(3)[6] A kérelmet - az e rendeletben meghatározott kivétellel - e rendelet Mellékletében meghatározott adatokat tartalmazó nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A nyomtatványt a kérelmezőnek és a hozzátartozónak aláírásával kell ellátnia. A rendszeresített nyomtatványt a nyomozó hatóság, az ügyészség, illetve a bíróság központi honlapján közzé kell tenni, valamint azt a nyomozó hatóságnál, az ügyészségnél és a bíróságnál papír alapon is biztosítani kell.

(4)[7] A személyes költségmentesség engedélyezése körében a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a jövedelmi és vagyoni viszonyairól, valamint egyes személyi körülményeiről, annak érdekében, hogy az engedélyező bíróság, illetőleg ügyészség megállapíthassa, hogy a terhelt esetében a Be. 74. §-ának (3) bekezdése szerinti feltétel fennáll-e.

(5) A személyes költségmentesség engedélyezését megalapozó körülmények megítélése szempontjából a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a törvényen vagy szerződésen alapuló eltartási kötelezettségéről, a vele közös háztartásban élő házastárs, élettárs, illetőleg a kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles rokon (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) jövedelmi és vagyoni viszonyairól.

(6) A kérelmezőnek nyilatkozata valóságtartalmát az e rendeletben foglaltak szerint, meghatározott irat benyújtásával kell igazolnia, illetőleg az illetékes hatósággal vagy a munkáltatójával igazoltatnia. A kérelmezőt a valótlan tartalmú nyilatkozat tételének, illetőleg a hamis, hamisított okirat vagy igazolás benyújtásának büntetőjogi következményeire figyelmeztetni kell.

(7)[8] Kiskorú és cselekvőképtelen nagykorú helyett a nyilatkozatot a törvényes képviselő teheti meg. A vagyoni ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú nyilatkozatának érvényességéhez gondnoka írásbeli hozzájárulása szükséges. Fogva lévő terheltnek a személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelméhez csatolandó iratokat, igazolásokat a kirendelt védő szerzi be.

4. §

(1) A személyi és lakcím adatokat, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján kell feltüntetni. Az ezekben nem szereplő személyes körülmények igazolására az ezt megállapító hatósági, bírósági határozatot vagy egyéb okiratot kell becsatolni. Az eltartási kötelezettség igazolására a ténylegesen eltartott gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a nagykorú gyermek iskolalátogatási igazolását, más személy esetén a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását, illetőleg ha a tartási kötelezettség határozaton alapul, a kötelezettséget megállapító határozat kiadmányát, ha szerződésen alapul, az erről szóló szerződést kell becsatolni.

(2) Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója munkaviszonyban áll, a kérelem benyújtásának időpontjában megillető havi nettó keresetét a munkáltató igazolja.

(3) Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója nem munkaviszony alapján jut jövedelemhez, a díjazás alapjául szolgáló szerződés másolatával; egyéni vállalkozó esetében a kére-lem benyújtását megelőző három hónapban elszámolt vállalkozói kivétre vonatkozó kiadási pénztárbizonylat másolatával vagy a folyószámla-kivonattal kell igazolnia a jövedelmét.

(4) Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója ösztöndíjban, szakképzéssel összefüggő juttatásban, nyugellátásban vagy a társadalombiztosítás alapján járó ellátásban részesül, a járandóság összegét az ezt feltüntető utolsó postai szelvénnyel vagy folyószámla-kivonattal kell igazolnia.

(5)[9] Ha a kérelmező vagy a hozzátartozója munkanélküli járadékban vagy egyéb rendszeres szociális juttatásban részesül, a folyósítás időtartamát és a szociális juttatás ősz-szegét munkanélküli kérelmező esetében a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltsége, egyébként a lakóhely szerinti önkormányzati szerv igazolja. Egyéb rendszeres pénzbeli juttatás esetén az ellátás összegét megállapító határozat kiadmányát vagy az erről szóló szerződést kell becsatolni.

(6) Nem kell e rendelet melléklete szerinti nyomtatványt kitölteni a 2. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben. Ehelyett a 2. § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban írt körülmények igazolására - az ott felsoroltak szerint - a nevelésbe vételről szóló határozat kiadmányát; az időskorúak járadékát, illetve a rendszeres szociális segélyt folyósító szerv igazolását a segélyre való jogosultságról; a tartózkodási hely szerinti települési önkormányzat jegyzőjének igazolását vagy a hajléktalanok gondozásával foglalkozó szervezet által kiállított igazolványt kell csatolni a kérelemhez.

A személyes költségmentesség engedélyezése

5. §

(1) A bíróság, illetőleg az ügyész a kérelmezőnek (hozzátartozójának) a jövedelmi és vagyoni viszonyait a kitöltött nyomtatvány adatai, illetőleg a benyújtott igazolások, okiratok figyelembevételével állapítja meg. A jövedelem megállapításakor figyelemmel kell lenni a kérelmező által ténylegesen eltartottak számára.

(2) Ha a kérelmező a nyomtatványt nem töltötte ki, vagy nem csatolta a szükséges iratokat, igazolásokat, avagy a nyomtatványon és a kiállított igazolásokban feltüntetett

adatok hiányosak, a bíróság, illetőleg az ügyész tizenöt napos határidő kitűzésével, a hiányok megjelölése mellett, felhívja a kérelmezőt ezek pótlására, és egyben figyelmezteti a kérelmezőt, hogy ha a hiányokat nem pótolja, a kérelmet el fogja utasítani.

(3) A nyomtatványon kiállított nyilatkozatot és az igazolásokat a kiállítástól számított hatvan napon belül lehet felhasználni.

6. §

(1)[10] Ha a nyilatkozat és a kiállított igazolások adatai alapján a bíróság, illetőleg az ügyész azt állapítja meg, hogy a terhelt jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja megfizetni, részére személyes költségmentességet engedélyez.

(2)[11] A bíróság elé állítás esetén, továbbá ha a terhelt külföldi és az igazolások beszerzése az eljárás elhúzódásához vezetne, a bíróság az igazolásokra vonatkozó követelmények mellőzésével dönt a kérelemről, ha az ügy összes körülménye alapján a rászorultság valószínűsíthető.

(3)[12] Ha a nyilatkozat és a kiállított igazolás adatai alapján az állapítható meg, hogy a terhelt esetében a Be. 74. §-ának (3) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn, vagy a kérelmező hiányosan szolgáltatott adatot, és azt a kitűzött határidőre sem pótolta, illetőleg akár a kérelmező, akár a hozzátartozója az e rendeletben meghatározott jövedelmi és vagyoni, valamint egyes személyes viszonyaira vonatkozó adatok kezeléséhez nem járult hozzá, a bíróság, illetőleg az ügyész a kérelmet elutasítja.

(4) A kérelem elutasítása esetén, ha a kérelmező ugyanazon tényekre és körülményekre alapítja az újabb kérelmét, vagy a kérelmét újból hiányosan nyújtja be, a bíróság, illetőleg az ügyész a kérelmet érdemi indokolás nélkül elutasítja.

7. §

(1) A személyes költségmentesség engedélyezésekor, ha a terhelt a Be. 48. §-ának (2) bekezdése alapján védő kirendelését kéri, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki.

(2)[13] Ha a Be. szerint az eljárásban védő részvétele kötelező és a terhelt részére már rendeltek ki védőt, a személyes költségmentesség engedélyezése napjától a kirendelt védő díját és költségét a Be. 74. §-a (3) bekezdésének c) pontja értelmében az állam viseli.

A személyes költségmentességhez való jogosultság felülvizsgálata

8. §

(1)[14] A személyes költségmentességben részesített terhelt köteles bejelenteni a saját és a hozzátartozója jövedelmi és vagyoni viszonyaiban - ide nem értve a jövedelme csökkenését vagy megszűnését - vagy a személyi körülményeiben bekövetkezett minden olyan változást, amely az engedélyezés feltételeit érinti. Ha a terhelt kiskorú vagy cselekvőképtelen, a bejelentést a törvényes képviselő köteles megtenni. A vagyoni ügyei vitele tekintetében cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy nyilatkozatának érvényességéhez gondnoka hozzájárulása szükséges.

(2)[15] A bíróság, illetőleg az ügyész a bejelentés alapján, de legalább évente felülvizsgálja a személyes költségmentesség feltételeinek fennállását. Az egy éves időtartamot az engedély kiadásától, azt követően pedig az előző felülvizsgálat időpontjától kell számítani. A felülvizsgálatot a terhelt esetében a vádemelést megelőzően az ügyész, azt követően a bíróság folytatja le.

(3) A bíróság, illetőleg a terhelt esetében a vádemelést megelőzően az ügyész hivatalból is felülvizsgálhatja a személyes költségmentességhez való jogosultságot, ha adat merül fel arra, hogy a személyes költségmentesség feltételei már az engedélyezéskor sem álltak fenn, vagy utóbb megszűntek.

(4) A felülvizsgálat során a bíróság, illetőleg az ügyész tizenöt napos határidő kitűzésével, vagy a tárgyaláson, illetve a meghallgatáson szóban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt arról, hogy a saját, illetőleg a hozzátartozója jövedelmi és vagyoni viszonyaiban, személyi körülményeiben történt-e változás; továbbá elrendelheti az e rendeletben megjelölt igazolások ismételt csatolását, illetve megkeresheti az adatszolgáltatásra köteles szervet a szükséges adatok közlése végett. Ha a felülvizsgálat eredményeként a bíróság, illetőleg az ügyész azt állapítja meg, hogy a személyes költségmentesség feltételei továbbra is fennállnak, az engedélyező határozatra rávezeti, hogy a személyes költségmentességet további egy évre meghosszabbítja.

A személyes költségmentesség megvonása

9. §

(1)[16] Ha a felülvizsgálat eredményeként az állapítható meg, hogy a személyes költségmentesség feltételei nem állnak fenn, illetve a kérelmező a kitűzött határidőre nem nyilatkozik, vagy nem csatolja a felhívásban megjelölt igazolásokat, a vádemelést megelőzően az ügyész, azt követően a bíróság határozattal megvonja a személyes költségmentességet.

(2)[17] Ha a személyes költségmentesség feltételei már az engedélyezéskor sem álltak fenn, a személyes költségmentesség megvonásának kérdésében hozott határozat hatálya visszahat az engedélyezés időpontjára.

10. §[18]

(1) A személyes költségmentesség megvonása esetén, ha a terhelt részére a Be. 48. §-ának (2) bekezdése, illetve a Be. 74. §-ának (3) bekezdése alapján rendeltek ki védőt, a terheltet a határozatban tájékoztatni kell arról, hogy védelméről a továbbiakban meghatalmazás útján gondoskodhat. Ezzel egyidejűleg a védő kirendelését vissza kell vonni, kivéve, ha a Be. szerint az eljárásban védő részvétele kötelező, vagy a védő kirendelésére a Be. 48. §-ának (3) bekezdése alapján került sor.

(2) Ha a védő kirendelésének visszavonására azért nem kerül sor, mert a Be. szerint az eljárásban védő részvétele kötelező, illetőleg szükséges, a terheltet a 9. § (1) bekezdése esetén a megvonás időpontjától kezdődően, a 9. § (2) bekezdése esetén pedig az engedélyezés időpontjától visszamenőlegesen terheli a kirendelt védő díja és költsége, amennyiben a bűnügyi költség megfizetésére kötelezik.

(3)[19]

(4)[20]

Záró rendelkezés

11. §

Ez a rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Bárándy Péter s. k.,

igazságügy-miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,

belügyminiszter

Dr. László Csaba s. k.,

pénzügyminiszter

Melléklet a 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM rendelethez[21]

A személyes költségmentesség engedélyezése iránti kérelemről kitöltendő nyomtatvány a következő adatokat tartalmazza:

1. A kérelmező és a hozzátartozó természetes személyazonosító adatait.

2. A kérelmező és a hozzátartozó családi kapcsolatának a megjelölését.

3. A kérelmező és a hozzátartozó jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozóan

a) a havi nettó jövedelmét, valamint azt, hogy

b) rendelkezik-e a szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon, a megélhetéséhez szükséges termelő- és munkaeszközökön, és azon az ingatlanon kívül, amelyben lakik, egyéb vagyonnal.

4. Az eltartásra szorulók számát és a tartási kötelezettség jogcímét.

5. A közös háztartásban élők számát és az egy főre jutó jövedelem összegét.

6. Nyilatkozatot a személyes költségmentesség iránti kérelemről.

7. A nyomtatvány kitöltésének keltét és a kérelmező, valamint a hozzátartozó aláírását.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[2] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[3] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[4] Módosította a 17/2016. (VIII. 2.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2016.08.03.

[5] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[6] Megállapította a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[7] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[8] Megállapította a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[9] Módosította az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 17. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[10] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § e) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[11] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[12] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § f) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[13] Megállapította a 15/2006. (VIII. 14.) IRM-PM együttes rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.08.22.

[14] Megállapította a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 5. § (3) bekezdése. Hatályos 2014.03.15.

[15] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[16] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § g) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[17] Módosította az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § h) pontja. Hatályos 2008.01.01.

[18] Megállapította a 15/2006. (VIII. 14.) IRM-PM együttes rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.08.22.

[19] Hatályon kívül helyezte az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § i) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[20] Hatályon kívül helyezte az 57/2007. (XII. 22.) IRM-PM együttes rendelet 2. § i) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[21] Megállapította a 23/2014. (III. 14.) KIM rendelet 6. § - a. Hatályos 2014.03.15.

Tartalomjegyzék