Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §[1]

Az építési beruházás előkészítése

2. §[2]

Az építési beruházások műszaki tartalma

3. §[3]

4. §[4]

Az eljárásba bevont személyek, a beruházás-lebonyolító

5. §[5]

6. §[6]

A dokumentáció

7. §[7]

8. §[8]

Az ajánlatkérő által érvényesítendő követelmények[9]

8/A. §[10]

8/B. §[11]

A szerződés módosítása

9. §

A szerződés módosítását megalapozó körülménynek (Kbt. 303. §) tekintendő különösen, ha a szerződés teljesítése során olyan objektum kerül elő, amelyről a kulturális örökségvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott intézkedése alapján feltételezhető, hogy az kulturális örökségi értéknek minősül.

9/A. §[12]

Az építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési szerződés kivételével a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pontja szerinti súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a teljesítésigazolással elismert alvállalkozói teljesítés ellenértékét határidőben nem egyenlítették ki.

A műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások sajátos szabályai

10. §

(1) E rendelet előírásait a műemlékekkel kapcsolatos építési beruházások esetén a 11-15. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)[13] Műemlékekkel kapcsolatos építési beruházásnak minősül az olyan építési beruházás, amellyel kapcsolatos hatósági engedélyezési eljárás lefolytatása a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) hatósági jogkörébe tartozik.

11. §

(1) A 8. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni olyan -szabványok vonatkozásában, melyek betartása alól az építési engedély kifejezetten felmentést adott.

(2) Ha az ajánlatkérő lehetővé tette a többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét, valamennyi változat meg kell, hogy feleljen a műemléki szakmai követelményeknek.

12. §

(1) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén a Kbt. 7. §-a szerinti dokumentálási és megőrzési kötelezettség az építésügyi, kulturális örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos kutatási dokumentumokra is vonatkozik.

(2)[14]

13. §

A műemléki védelem alatt álló ingatlanok építési beruházási dokumentációjának az 1. számú mellékletben foglaltakon felül legalább a 2. számú mellékletben foglalt - az építési engedélyben jóváhagyott - dokumentumokat is tartalmaznia kell.

14. §

(1) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházás esetében - kivéve az építési koncessziót - az ajánlatkérő köteles az ajánlati (részvételi) felhívásban előírni, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat.

(2) Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén, a Kbt. 67. §-a (2) bekezdésének e) pontjával összefüggésben az ajánlatkérő a felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlattevő adja meg a teljesítésbe általa bevonni kívánt, legalább a következő feladatot ellátó szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük, szakmai gyakorlatuk ismertetését, továbbá csatolja azokat a dokumentumokat, amelyek az érintett személyeket (szervezeteket) e feladat ellátására feljogosítják:

a) felelős műszaki vezető;

b) restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul;

c) műemléki épületkutató, ha ez az építési engedély alapján szükséges.

(3)

15. §

(1) A Kbt. 67. §-a (2) bekezdésének a) pontjának alkalmazása során az ajánlatkérő az előző legfeljebb öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése körében kizárólag műemlékkel kapcsolatos, a beszerzés tárgyát képező műemlékkel kapcsolatban megrendelt munkálat jellegének és nagyságrendjének megfelelő építési beruházásra vonatkozó igazolást jogosult elfogadni.

(2) A műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárások során az ajánlattevő a Kbt. 73. §-a (1) bekezdésére hivatkozással nem tilthatja meg olyan adatok nyilvánosságra hozatalát, melyek összefüggenek az ajánlattevő, illetve az alvállalkozó e rendelet szabályainak való megfelelésével, illetve amelyekből megállapíthatóak azok a technológiák, munkamódszerek, melyekkel a műemlékekkel kapcsolatos munkálatokat végezni kívánja.

Az építési koncesszióval kapcsolatos szabályok

16. §[15]

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet előírásait az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott sajátos építményfajták vonatkozásában a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) E rendelet 1-9. §-a alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat az építésügyért felelős miniszter, a 10-15. § alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat a nemzeti kulturális örökség minisztere, a 16. § alkalmazásával kapcsolatos szakmai irányítási feladatokat az építésügyért felelős miniszter az építési koncesszió tárgyköre szerint illetékes miniszter egyetértésével látja el.

18. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett közbeszerzésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet 12. §-ának (2) bekezdése, valamint 14. §-ának (3) bekezdése a szakmagyakorlási feltételekről szóló külön jogszabály hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.

19. §[16]

(1) E rendeletnek - az egyes építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr.) megállapított - 7. §-át, 8. § (5) és (6) bekezdését, 8/A. § (1)-(2) és (7) bekezdését, 8/B. § (2)-(3) bekezdését, 9/A. §-át, 1. számú melléklet I. fejezet 1. pontját és 1. számú melléklet II. fejezet 4. pontját - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Kr. hatálybalépését követően megindított közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az olyan építési beruházás megvalósítása érdekében megindított közbeszerzési eljárásban, amely a 2007-2013 időszakban Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti minőségellenőrző eljárás hatálya alá tartozik, e rendeletnek a minőségellenőrző eljárás megindításakor hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez[17]

2. számú melléklet a 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelethez[18]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[2] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[3] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[4] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[5] Hatályon kívül helyezte a 207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2008.09.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[7] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[8] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[9] Beiktatta a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 12. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[11] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[12] Beiktatta a 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése. Hatályos 2010.05.15.

[13] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 36. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[14] Később lép hatályba. Hatályos a szakmagyakorlási feltételekről szóló külön jogszabály hatálybalépésének napján.

[15] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[16] Beiktatta a 182/2010. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése. Hatályos 2010.05.15.

[17] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

[18] Hatályon kívül helyezte a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet 4. § b) pontja. Hatálytalan 2010.07.25.

Tartalomjegyzék