Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

- a), c), i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 13-17. §, a 19. §, a 48-49. §, az 59. § tekintetében,

- d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 57. és 58. § tekintetében,

- o) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az 1-10. § tekintetében,

- f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 20-44. § tekintetében,

- g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 50-52. § tekintetében,

- k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 54-56. § tekintetében,

- p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az 53. § tekintetében, valamint

- a 11. és 12. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

- a 18. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá

a 45-47. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §[11]

12. §[12]

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. §[13]

14. § Az Éhk. a 3/A. §-t követően a következő alcímmel és 3/B. §-sal egészül ki:

"A sajátos építményfajták körébe tartozó nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények engedélyezését ellátó építésügyi hatóság és építésfelügyeletét ellátó hatóság kijelölése

3/B. § (1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi hatósági jogkör gyakorlása során a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben, az építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlása során a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

15. §[14]

16. §[15]

17. §[16]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. §[17]

19. §[18]

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. §[19]

21. §[20]

22. §[21]

23. §[22]

24. §[23]

25. §[24]

26. §[25]

27. §[26]

28. §[27]

29. §[28]

30. §[29]

31. §[30]

32. §[31]

33. §[32]

34. §[33]

35. §[34]

36. §[35]

Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

37. §[36]

38. §[37]

39. §[38]

40. §[39]

41. §[40]

42. §[41]

43. §[42]

44. §[43]

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

45. §[44]

46. §[45]

47. §[46]

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

48. §[47]

49. §[48]

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

50. §[49]

51. §[50]

52. §[51]

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. §[52]

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30). Korm. rendelet módosítása

54. §[53]

55. §[54]

56. §[55]

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. §[56]

58. §[57]

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása

59. §[58]

Záró rendelkezések

60. § (1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) 2010. január 1-jén lép hatályba

a) az Épköz. e rendelet 12. §-ával megállapított 8/B. §-a,

b) a 13. §, a 16. § és a 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja.

(3) A 14. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az Épfelügy. e rendelet 7. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdését 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

(5) Az Épköz. e rendelet 11. és 12. §-ával megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(6) E rendelet eljárásjogi rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

61. §[59]

62. § (1)[60]

(2)[61]

(3)[62]

(4)[63]

(5)[64]

(6)[65]

(7)[66]

(8)[67]

(9)[68]

(10)[69]

(11)[70]

(12)[71]

(13)[72]

63. § (1) Az 1. §-t megelőző alcím, az 1-11. §, a 15. §, a 17-59. §, a 61. §, a 62. § (1) bekezdése és (2) bekezdés c)-d) pontja, a 62. § (3)-(13) bekezdése, valamint az 1-4. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.

(2) A 12. és 13. §, a 16. §, valamint a 62. § (2) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[73]

2. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[74]

3. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[75]

4. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[76]

Lábjegyzetek:

[1] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] A 16. § a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Tartalomjegyzék