196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés

- a), c), i) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 13-17. §, a 19. §, a 48-49. §, az 59. § tekintetében,

- d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 57. és 58. § tekintetében,

- o) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az 1-10. § tekintetében,

- f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 20-44. § tekintetében,

- g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 50-52. § tekintetében,

- k) pontjában kapott felhatalmazás alapján az 54-56. § tekintetében,

- p) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján az 53. § tekintetében, valamint

- a 11. és 12. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

- a 18. § tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá

a 45-47. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

Az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

Az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. §[11]

12. §[12]

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

13. §[13]

14. § Az Éhk. a 3/A. §-t követően a következő alcímmel és 3/B. §-sal egészül ki:

"A sajátos építményfajták körébe tartozó nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények engedélyezését ellátó építésügyi hatóság és építésfelügyeletét ellátó hatóság kijelölése

3/B. § (1) A Kormány a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az első fokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal vezetőjét, a másodfokú építésügyi és építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.

(2) A nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények vonatkozásában az építésügyi hatósági jogkör gyakorlása során a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben, az építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlása során a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni."

15. §[14]

16. §[15]

17. §[16]

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

18. §[17]

19. §[18]

A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

20. §[19]

21. §[20]

22. §[21]

23. §[22]

24. §[23]

25. §[24]

26. §[25]

27. §[26]

28. §[27]

29. §[28]

30. §[29]

31. §[30]

32. §[31]

33. §[32]

34. §[33]

35. §[34]

36. §[35]

Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

37. §[36]

38. §[37]

39. §[38]

40. §[39]

41. §[40]

42. §[41]

43. §[42]

44. §[43]

A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása

45. §[44]

46. §[45]

47. §[46]

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló 277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

48. §[47]

49. §[48]

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

50. §[49]

51. §[50]

52. §[51]

Az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól szóló 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet módosítása

53. §[52]

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30). Korm. rendelet módosítása

54. §[53]

55. §[54]

56. §[55]

Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosítása

57. §[56]

58. §[57]

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21). Korm. rendelet módosítása

59. §[58]

Záró rendelkezések

60. § (1) E rendelet - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) 2010. január 1-jén lép hatályba

a) az Épköz. e rendelet 12. §-ával megállapított 8/B. §-a,

b) a 13. §, a 16. § és a 62. § (2) bekezdés a) és b) pontja.

(3) A 14. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(4) Az Épfelügy. e rendelet 7. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdését 2010. február 1-jétől kell alkalmazni.

(5) Az Épköz. e rendelet 11. és 12. §-ával megállapított rendelkezéseit a hatálybalépésüket követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

(6) E rendelet eljárásjogi rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

61. §[59]

62. § (1)[60]

(2)[61]

(3)[62]

(4)[63]

(5)[64]

(6)[65]

(7)[66]

(8)[67]

(9)[68]

(10)[69]

(11)[70]

(12)[71]

(13)[72]

63. § (1) Az 1. §-t megelőző alcím, az 1-11. §, a 15. §, a 17-59. §, a 61. §, a 62. § (1) bekezdése és (2) bekezdés c)-d) pontja, a 62. § (3)-(13) bekezdése, valamint az 1-4. melléklet 2009. október 2-án hatályát veszti.

(2) A 12. és 13. §, a 16. §, valamint a 62. § (2) bekezdés 2010. január 2-án hatályát veszti.

(3) E rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[73]

2. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[74]

3. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[75]

4. melléklet a 196/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez[76]

Lábjegyzetek:

[1] A §-t, és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[2] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[3] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[4] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[5] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[6] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[7] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[8] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[9] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[10] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[11] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[12] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[15] A 16. § a 311/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése alapján nem lép hatályba.

[16] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[17] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[18] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[19] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[20] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[21] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[22] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[23] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[24] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[25] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[26] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[27] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[28] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[29] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[30] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[31] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[32] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[33] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[34] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[35] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[36] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[37] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[38] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[39] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[40] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[41] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[42] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[43] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[44] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[45] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[46] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[47] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[48] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[49] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[50] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[51] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[52] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[53] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[54] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[55] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[56] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[57] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[58] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[59] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[60] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[61] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[63] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[64] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[65] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[66] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[67] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[68] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[69] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[70] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[71] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[72] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[73] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[74] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[75] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

[76] Hatályon kívül helyezte ezen rendelet 63. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.02.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére