17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól

A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

E rendelet hatálya kiterjed a Közös Agrárpolitika, valamint a nemzeti agrártámogatási rendszer keretében nyújtott biztosítékok kezelésére.

2. §

Az 1. §-ban meghatározott biztosítékok kezelését

a) a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), illetve

b)[2] az importengedélyekhez, valamint az engedélyalapú kedvezményes import vámkontingensekhez kötődő biztosítékok esetén a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH)

(a továbbiakban együtt: biztosítékkezelő) végzi.

3. §[3]

(1) Biztosítékként kizárólag a következők fogadhatók el:

a) készpénzletét;

b) bankgarancia;

c) pénzügyi intézmény, biztosító által vállalt készfizető kezesség (a továbbiakban: kezesség).

(2)[4] A bankgarancia és a kezesség kizárólag olyan pénzügyi intézménytől, továbbá biztosítótól fogadható el, amely a székhelye szerinti tagállam illetékes pénzügyi felügyeleti hatósága által kiadott engedély alapján e tevékenység végzésére jogosult.

(3) A biztosíték összeghatártól és a kötelezettség teljesítéséért felelős személytől függetlenül, a külön jogszabály alapján meghatározott mértékben nyújtandó.

(4) A biztosíték teljes vagy részleges feloldását a kötelezett írásban kérelmezheti a biztosítékkezelőtől.

(5) A biztosíték részleges feloldása esetén a biztosítékkezelő nem korlátozhatja az - ugyanazon ügyletre vonatkozó - ismételt részleges feloldások számát és a feloldásra kerülő részletek minimális összegét.

3/A. §[5]

(1) A bankgarancia az 1/a., vagy 1/b. számú, a kezesség a 2/a., vagy 2/b. számú mellékletében foglalt nyomtatvány megfelelő kitöltésével létrejött, egy eredeti példányban készülő kötelezettségvállalás, amelyet a biztosíték-kezelőhöz kell benyújtani.

(2) A bankgarancia, illetve a kezesség lejárata legalább a kötelezettségvállalás időtartamának végét követő kilenc-venedik nap. A biztosítékkezelő a még nem teljesített kötelezettség biztosítékául szolgáló bankgarancia, illetve kezesség lejárata előtt harminc nappal írásban felszólítja a kötelezettet újabb, megfelelő mértékű biztosíték nyújtására.

4. §[6]

A 3. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti biztosíték megfizetését az MVH, illetve a MKEH Magyar Államkincstárnál vezetett, külön közleményben megjelölt számlájára átutalással kell teljesíteni.

5. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet az Európai Bizottságnak a mezőgazdasági termékeket érintő biztosítéki rendszer alkalmazására vonatkozó közös részletes szabályok megállapításáról szóló 2220/85/EGK rendelete tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1/a. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez[7]

[8]
Bankgarancia

Száma: ...............

Alulírott pénzügyi intézmény visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.

Pénzügyi intézmény
Neve:....................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: ...............................................................................................................................................................................................

Kötelezett
Neve: ..................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:...........................................................................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma: .........................................................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:.................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: ................................................................................................................................................................................................
A kötelezettség típusa:
- export- magántárolás- Intervenció
- közvetlen támogatás- belpiaci támogatás- kísérő intézkedés
- egyéb: ............................................................................................................................................................................................. .................................
A bankgarancia
a kötelezett ............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett ............... Ft, azaz ................................................ forint összegű kötelezettségére érvényes.
A bankgarancia lejárata: ............... év ...............hó ............... nap.
A pénzügyi intézmény feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a fenti összeg erejéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás faxon nem nyújtható be. Amennyiben a pénzügyi intézmény a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia összege automatikusan csökken.
Jelen bankgarancia nem átruházható.
A pénzügyi intézményhez a megjelölt lejárati időpont napján ………………. órán túl beérkezett igénybejelentésre a pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít.
A jelen bankgarancia egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen bankgarancia az eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.

Kelt: ..............., 20......... év ............... hó ............... napján.

P. H.

…………………………..
név, beosztás

1/b. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez[9]

[10]
Bankgarancia

Száma: ...............

Alulírott pénzügyi intézmény visszavonhatatlan fizetési kötelezettséget vállal a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.

Pénzügyi intézmény
Neve: ...................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:...........................................................................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: ...............................................................................................................................................................................................

Kötelezett
Neve: ...................................................................................................................................................................................................................................
Székhelye: ...........................................................................................................................................................................................................................
Adószáma:...........................................................................................................................................................................................................................
VPID-száma:........................................................................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató:.................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma:.................................................................................................................................................................................................

A kötelezettség típusa:
- import
- - egyéb: .............................................................................................................................................................................................................................

A bankgarancia
a kötelezett ............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett .................. Ft, azaz ............................................. forint összegű kötelezettségére érvényes.
A bankgarancia lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A pénzügyi intézmény feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására - az alapjogviszony vizsgálata nélkül - a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a fenti összeg erejéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás faxon nem nyújtható be. Amennyiben a pénzügyi intézmény a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a bankgarancia összege automatikusan csökken.
Jelen bankgarancia nem átruházható.
A pénzügyi intézményhez a megjelölt lejárati időpont napján ……………….. órán túl beérkezett igénybejelentésre a pénzügyi intézmény fizetést nem teljesít.
A jelen bankgarancia egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen bankgarancia az eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ...............,20......... év ............... hó ............... napján.


P. H.


………………………….
név, beosztás

2/a. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez[11]

[12]
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizető kezességet vállal a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve:.......................... .................................................................................................................................................................................
Székhelye: ......................... .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................... .........................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma:........................................................................................................................................................................
Kötelezett
Neve: ......................... ................................................................................................................................................................................
Székhelye: .......................... ........................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................... .........................................................................................................................................................................
Regisztrációs száma:........................ .........................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: .......................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma:........................................................................................................................................................................
A kötelezettség típusa:
- export
- magántárolás
- intervenció
- közvetlen támogatás
- belpiaci támogatás
- kísérő intézkedés
egyéb: ............................ ...........................................................................................................................................................................
A kezesség a kötelezett ............... év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett, ............................................. Ft, azaz .............................................................. forint összegű kötelezettségére érvényes
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a jelen kezességvállalás mértékéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhető meg. Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati időpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen kezességvállalás e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: .............................,........................ év .............................. hó ............... napján.
P. H.
.................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:
.................................................
az MVH képviseletében"

2/b. számú melléklet a 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelethez[13]

[14]
Kezesi nyilatkozat
Száma: ...............
Alulírott Kezes készfizető kezességet vállal a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet alapján a Kötelezett által a jelen nyilatkozatban meghatározott kötelezettség teljesítéséért, amennyiben a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: jogosult) felszólítására annak a kötelezett bármilyen okból nem tesz eleget.
Kezes
Neve: ........................ .................................................................................................................................................................................
Székhelye: ........................ .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................... .........................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma:.........................................................................................................................................................................
[15]
Kötelezett
Neve: ........................ .................................................................................................................................................................................
Székhelye:.......................... .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ....................... .........................................................................................................................................................................
VPID-szám: ........................ .......................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató: ......................................................................................................................
Pénzforgalmi számlaszáma: ......................................................................................................................................................................
A kötelezettség típusa:
- import
egyéb: ........................... ............................................................................................................................................................................
A kezesség a kötelezett .... .............. év ............... hó ............... nap és ............... év ............... hó ............... nap között keletkezett kötelezettségére, legfeljebb ......... ............................ Ft, azaz ............................................................... forint összegben érvényes.
A kezesség lejárata: ............... év ............... hó ............... nap.
A Kezes kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult első írásbeli felszólítására a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára megfizeti a kötelezett tartozását a jelen kötelezettségvállalás mértékéig. A felszólításban pontosan meg kell jelölni, hogy a kötelezett mely kötelezettségének, milyen mértékben nem tett eleget. A felszólítás csak eredeti példányban (faxon nem) küldhető meg. Amennyiben a Kezes a jogosult írásbeli felszólítására részfizetést teljesít, úgy a lehívott összeggel a kezesi kötelezettség összege automatikusan csökken.
Jelen kezesi nyilatkozat nem átruházható.
A Kezeshez a megjelölt lejárati időpont napján ............... órán túl beérkezett igénybejelentésre a Kezes fizetést nem teljesít.
A jelen kezesi nyilatkozat egy eredeti példányban készült. A lejárati időpontot követően jelen kezességvállalás e nyilatkozat eredeti példányának visszaszolgáltatása nélkül is megszűnik.
Kelt: ..............................,.............................. év .............................. hó ............... napján.
P. H.
.................................................
kezes
Jelen kezességvállalást elfogadom:
.................................................
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nevében"

Lábjegyzetek:

[1] Hatálybalépése előtt módosította a 135/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése.

[2] Megállapította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2005.04.02.

[3] Megállapította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § - a. Hatályos 2005.04.02.

[4] Megállapította a 345/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet 37. § - a. Hatályos 2013.10.01.

[5] Beiktatta az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 3. § - a. Hatályos 2005.04.02.

[6] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[7] Megállapította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2005.04.02.

[8] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[9] Megállapította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet 5. § - a. Hatályos 2005.04.02.

[10] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[11] Megállapította a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.09.08.

[12] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[13] Megállapította a 189/2006. (IX. 5.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.09.08.

[14] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[15] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 18. §-a. Hatályos 2009.12.31.

Tartalomjegyzék